J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 57 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 216. február 15. napján 9 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Csaba Sárközi Mariann Szlobodáné Dr. Nagy Judit Takácsné Bánlaki Anikó képviselők Dr. Kóder László jegyző Kiss Tímea pénzügyi irodavezető Távolmaradt: Távolmaradását bejelentette: Takács Tibor képviselő Bodnár László polgármester köszönti a képviselőket, valamint Dr. Kóder László jegyzőt. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van. Bodnár László polgármester a jegyzőkönyv hitelesítőnek Krausz Csaba és Sárközi Mariann képviselőket jelöli ki. Ezt követően Bodnár László polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

2 58 1.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. Előadó: Bodnár László polgármester 2.) Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelet megalkotása. Előadó: Bodnár László polgármester 3.) A települési és német nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Előadó: Bodnár László polgármester 4.) A települési és roma nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Előadó: Bodnár László polgármester 5.) Rakamazi Mesevár Óvodába való beiratkozás időpontjának meghatározása. Előadó: Bodnár László polgármester 6.) Elektromos mérőhely szabványosítására vonatkozó árajánlat megtárgyalása. Előadó: Bodnár László polgármester 7.) Rakamazi Spartacus Sportegyesülettel létrejött bérleti szerződés módosítása. Előadó: Bodnár László polgármester 8.) A polgármester 216. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása. Előadó: Bodnár László polgármester 9.) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről. Előadó: Szlobodáné Dr. Nagy Judit az Ügyrendi Bizottság elnöke 1.) Rakamaz Város Önkormányzata 216. évi közbeszerzési tervének elfogadása. Előadó: Bodnár László polgármester 11.) Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése projekt keretében Nagyteknősbéka ház megnevezésű bemutató épület befejező munkálatai tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: Bodnár László polgármester

3 59 1. napirendi pont: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. Előadó: Bodnár László polgármester Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. H o z z á s z ó l á s : Fotta Csaba: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: Rakamaz Város Önkormányzatának 15/216. (II.15.) KT. h a t á r o z a t a az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására A Képviselő-testület Rakamaz Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek évekre várható összegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg. Felelős: Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző Határidő: azonnal, illetve folyamatos A határozatról értesül: Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

4 6 Melléklet a 15/216. (II.15.) határozathoz Rakamaz Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségei adatok ezer forintban MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei Helyi adóból és települési adóból származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel 3 Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 4 Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel 5 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 6 Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 7 Saját bevételek (1+.+7) Saját bevételek (8. sor) 5%-a 9 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) 1 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 Adott váltó 14 Pénzügyi lízing 15 Halasztott fizetés 16 Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, fedezeti betétek 17 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) 18 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 Adott váltó 22 Pénzügyi lízing 23 Halasztott fizetés 24 Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, fedezeti betétek 25 Fizetési kötelezettség összesen (1+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) 27

5 61 2. napirendi pont: Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló rendelet megalkotása. Előadó: Bodnár László polgármester Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése: Elkészült az önkormányzat 216. évi költségvetésének tervezete. A Pénzügyi Bizottság ülésén megállapítása került, hogy a 215. évben hozott döntések kedvezően hatnak a 216. évi költségvetés alakulására, azonban a vízitanösvény beruházás befejező munkálatai óriási terhet rónak az önkormányzatra. Pozitív hatással van a költségvetésünkre a Képviselő-testület által az óvoda csoportlétszámának csökkentésével kapcsolatosan hozott döntése, azonban 216. évben 8 óvodapedagógus részére jubileumi jutalom kifizetése miatt ezer forinttal kell hozzájárulnunk az óvoda működéséhez. Amennyiben a Képviselő-testület nem döntött volna a csoportlétszám csökkentéséről, akkor az az önkormányzatnak plusz 18 millió forint kiadást jelentett volna. A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 216. évben 137 ezer forinttal kap kevesebb támogatást az előző évihez képest, de mind a személyi, mind a dologi kiadásokat tekintve fenntartható a hivatal működése. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár működésének támogatására 216. évben ezer forintot kapunk. Az intézmény költségvetésében 4. ezer forint összegben kerültek meghatározva az általa megtartott rendezvények, és betervezésre került az intézmény költségvetésében a ezer forint összegű visszafizetési kötelezettség, valamint annak kamata is. A költségvetésben részletezve vannak a működési támogatások, hogy milyen jogcímen, mennyi összegű támogatást kap az önkormányzat, például a településüzemeltetési feladatellátásra, a köznevelési intézmények működtetésére, valamint az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására. A rendelet-tervezetben részletezve vannak továbbá, hogy az elmondott jogcímeken kívül milyen támogatások illetik meg önkormányzatunkat. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás az iskolák működtetésére használhatóak fel. Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott támogatást az önkormányzat kapja meg, melyet teljes egészében a Szociális Társulás részére kell átadni. A támogatáson túl ebben az évben ezer forinttal kell hozzájárulnunk az Aranyévek Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatokhoz. A szociális feladatok egyéb támogatására ezer forint összeget kapunk. Javasoljuk, hogy ebből az összegből 8. ezer forint kerüljön elkülönítésre és azt év végén használjuk fel szociális támogatásokra.

6 62 Önkormányzatunk a Nagyteknősbéka ház befejező munkálatainak elvégzésére 8 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Ez a támogatás azonban nem elegendő a befejezési munkálatokhoz, így az elengedhetetlenül fontos munkálatokra további ezer forint került dologi kiadásként betervezésre. Bízunk abban, hogy a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges feladatok elvégzésére ez az összeg elegendő lesz. Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy az önkormányzat 216. évi költségvetési rendeletét elfogadni szíveskedjen. H o z z á s z ó l á s : Fotta Csaba: A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 216. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 12. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a Rakamazi Mesevár Óvoda költségvetése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 211. évi CXC. törvény 84. (9) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el: I. Fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai 1. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi a) költségvetési bevételeinek főösszegét ezer forintban, b) költségvetési kiadásainak főösszegét ezer forintban,

7 63 c) költségvetési egyenlegét ezer forintban, ebből: ca) a működési hiány összegét a (17) bekezdés figyelembe vételével ezer forintban cb) a felhalmozási hiány összegét ezer forintban állapítja meg. (2) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el. (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza. (4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten a kötelező feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza. (5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az önként vállalt feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza. (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 5. és 6. melléklet részletezi. (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. (9) Az adósságot keletkeztető ügyletből származó 216. évi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza. (1) Az önkormányzat 216. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.

8 64 (11) A beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza. (12) A felújítási kiadásokat felújításonként a 11. melléklet részletezi. (13) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza. (14) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a mellékletek szerint határozza meg. (15) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 17. melléklet szerint határozza meg. (16) Az önkormányzat és intézményei összesített létszám adatát a 18. melléklet tartalmazza. (17) Az önkormányzat 216. évi tényleges működési hiánya ezer Ft lenne amennyiben a működési hiány tervezésére a jogszabály lehetőséget biztosítana ezért azt a képviselő-testület az önkormányzat 216. évi költségvetésének bevételi oldalán egyéb működési célú államháztartáson belüli támogatásként tervezte meg. (18) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. II. Fejezet A gazdálkodás végrehajtásának szabályai 2. (1) Az önkormányzat a gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatait az általa fenntartott intézmények, valamint az általa alapított gazdálkodó szervezetek útján látja el. (2) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját előirányzataik felett teljes jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthatnak, amelyről egyidejűleg kötelesek tájékoztatni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatalt.

9 65 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1. ezer Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei készpénzkezelésével, könyvvezetésével és beszámolási kötelezettségével, valamint adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatait a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája látja el. (5) A pályázat útján nyert bevételeket a költségvetési szervek szabadon használják fel utólagos elszámolással. (6) Amennyiben a költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselőtestület előirányzat változtatást hajt végre, a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletét módosítja. (7) A költségvetési maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg: a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek. (8) A Képviselő-testület a jóváhagyott, költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány 1 %-ának felhasználását gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja. (9) A költségvetési szerv vezetőjének 5 ezer forint feletti készpénz-kifizetést megelőzően egyeztetni kell a pénzkezeléssel megbízott szervvel a szükséges pénzeszköz biztosítása érdekében. (1) A költségvetési szervek vezetői a kollektív szerződésben, a közalkalmazotti, valamint a közszolgálati szabályzatban a törvényes mértéket és az önkormányzati döntéseket meghaladó többletjuttatásokra csak akkor vállalhatnak kötelezettséget, ha annak anyagi feltételeit az önkormányzat biztosította. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgál.

10 66 (11) Amennyiben a gazdálkodás során a költségvetési szerv vezetője úgy ítéli meg, hogy előirányzat növelése szükséges, azt a költségvetési rendelet háromnegyedéves módosításáig kérheti. (12) A Képviselő testület a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére 216. évre bankszámlahozzájárulást biztosít, melynek havi mértéke köztisztviselőként 1..- forint. 3. A kötött felhasználású támogatásban részesülő költségvetési szervek a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 15. napjáig kötelesek elszámolni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal felé. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 216. január 1. napjától kell alkalmazni. Bodnár László polgármester Dr. Kóder László jegyző

11 67 1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K A B C ezer Ft Sorszám Bevételi jogcím 216. évi előirányzat 1 Önkormányzat működési támogatásai (1+ +7) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok 7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+ +13) Elvonások és befizetések bevételei 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás 15 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+ +2) 8 16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 8 17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 21 Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás 22 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók (24+25) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 8 26 Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 31 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 33 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 Általános forgalmi adó visszatérítése 37 Kamatbevételek 38 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 39 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( )

12 68 41 Immateriális javak értékesítése 42 Ingatlanok értékesítése 43 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 44 Részesedések értékesítése 45 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 46 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 51 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 52 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 53 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 54 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 55 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 56 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 59 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 61 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 63 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Maradvány igénybevétele (67+68) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 69 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések 71 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 72 Betétek megszüntetése 73 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 74 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 75 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 76 Külföldi értékpapírok kibocsátása 77 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 78 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 79 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)

13 69 1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer forintban A B C Sorszám Kiadási jogcímek 216. évi előirányzat 1 Működési költségvetés kiadásai (2+ +6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből - Elvonások és befizetések 8 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 9 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 11 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 13 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 14 - Árkiegészítések, ártámogatások 15 - Kamattámogatások 16 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások 8 19 Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 Felújítások Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 22 Egyéb felhalmozási kiadások 23 Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 24 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 25 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 26 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 27 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 29 - Lakástámogatás 3 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 31 Tartalékok (32+33) 5 32 Általános tartalék 5 33 Céltartalék 34 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 39 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

14 7 44 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése 48 Pénzügyi lízing kiadásai 49 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 5 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 51 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 52 Külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 54 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/- ) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) Ezer forintban melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 216. B E V É T E L E K ezer Ft A B C Sorszám Bevételi jogcím 216. évi előirányzat 1 Önkormányzat működési támogatásai (1+ +7) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok 7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+ +13) Elvonások és befizetések bevételei 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás 15 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+ +2) 16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 21 Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás 22 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók (24+25) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 64 76

15 71 26 Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 31 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 33 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 Általános forgalmi adó visszatérítése 37 Kamatbevételek 38 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 39 Egyéb működési bevételek 4 Felhalmozási bevételek ( ) 41 Immateriális javak értékesítése 42 Ingatlanok értékesítése 43 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 44 Részesedések értékesítése 45 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 46 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 51 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 52 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 53 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 54 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 55 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 56 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 59 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 61 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 63 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Maradvány igénybevétele (67+68) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 69 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések 71 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 72 Betétek megszüntetése 73 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 74 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 75 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 76 Külföldi értékpapírok kibocsátása 77 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 78 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 79 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)

16 72 2. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 216. K I A D Á S O K Ezer forintban A B C Sorszám Kiadási jogcímek 216. évi előirányzat 1 Működési költségvetés kiadásai (2+ +6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből - Elvonások és befizetések 8 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 9 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 11 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 13 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 14 - Árkiegészítések, ártámogatások 15 - Kamattámogatások 16 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások 19 Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 Felújítások Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 22 Egyéb felhalmozási kiadások 23 Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 24 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 25 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 26 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 27 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 29 - Lakástámogatás 3 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 31 Tartalékok (32+33) 5 32 Általános tartalék 5 33 Céltartalék 34 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 39 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 44 Belföldi finanszírozás kiadásai ( )

17 73 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése 48 Pénzügyi lízing kiadásai 49 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 5 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 51 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 52 Külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 54 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 216. B E V É T E L E K ezer Ft A B C Sorszám Bevételi jogcím 216. évi előirányzat 1 Önkormányzat működési támogatásai (1+ +7) 2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 4 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 Működési célú központosított előirányzatok 7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+ +13) Elvonások és befizetések bevételei 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás 15 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+ +2) 8 16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 8 17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 21 Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás 22 Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók (24+25) Vagyoni típusú adók 25 - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó

18 74 27 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 28 Egyéb közhatalmi bevételek 29 Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 31 Szolgáltatások ellenértéke 32 Közvetített szolgáltatások értéke 33 Tulajdonosi bevételek 34 Ellátási díjak 35 Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 Általános forgalmi adó visszatérítése 37 Kamatbevételek 38 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 39 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) 41 Immateriális javak értékesítése 42 Ingatlanok értékesítése 43 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 44 Részesedések értékesítése 45 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 46 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 49 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 51 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 52 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 53 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 54 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 55 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 56 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 58 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 59 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 6 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 61 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 63 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Maradvány igénybevétele (67+68) 67 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 68 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 69 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések 71 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 72 Betétek megszüntetése 73 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 74 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 75 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 76 Külföldi értékpapírok kibocsátása 77 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 78 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 79 8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79) 99 2

19 75 3. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 216. K I A D Á S O K Ezer forintban A B C Sorszám Kiadási jogcímek 216. évi előirányzat 1 Működési költségvetés kiadásai (2+ +6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 Egyéb működési célú kiadások 7 -ebből - Elvonások és befizetések 8 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 9 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 11 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 12 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 13 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 14 - Árkiegészítések, ártámogatások 15 - Kamattámogatások 16 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 17 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 8 18 Beruházások 8 19 Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 Felújítások 21 Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 22 Egyéb felhalmozási kiadások 23 Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 24 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 25 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 26 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 27 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 29 - Lakástámogatás 3 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 31 Tartalékok (32+33) 32 Általános tartalék 33 Céltartalék 34 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 38 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 39 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 44 Belföldi finanszírozás kiadásai ( )

20 76 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 47 Pénzeszközök betétként elhelyezése 48 Pénzügyi lízing kiadásai 49 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 5 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 51 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 52 Külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 54 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 55 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54) melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 216. B E V É T E L E K A B C Sorszám Bevételi jogcím ezer Ft 216. évi előirányzat 1 Önkormányzat működési támogatásai (1+ +7) 2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 4 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 5 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 Működési célú központosított előirányzatok 7 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+ +13) 9 Elvonások és befizetések bevételei 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei 14 Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás 15 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+ +2) 16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 21 Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás 22 Közhatalmi bevételek ( ) 23 Helyi adók (24+25) 24 - Vagyoni típusú adók 25 - Termékek és szolgáltatások adói 26 Gépjárműadó 27 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 28 Egyéb közhatalmi bevételek 29 Működési bevételek ( ) 3 Készletértékesítés ellenértéke 31 Szolgáltatások ellenértéke 32 Közvetített szolgáltatások értéke 33 Tulajdonosi bevételek

21 77 34 Ellátási díjak 35 Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 Általános forgalmi adó visszatérítése 37 Kamatbevételek 38 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 39 Egyéb működési bevételek 4 Felhalmozási bevételek ( ) 41 Immateriális javak értékesítése 42 Ingatlanok értékesítése 43 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 44 Részesedések értékesítése 45 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 46 Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 49 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 51 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 52 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 53 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 54 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 55 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) 56 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 57 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) 58 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 59 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 6 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 61 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 62 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 63 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 64 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Maradvány igénybevétele (67+68) 67 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 68 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 69 Belföldi finanszírozás bevételei ( ) 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések 71 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 72 Betétek megszüntetése 73 Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 74 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 75 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 76 Külföldi értékpapírok kibocsátása 77 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 78 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 79 8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)

22 78 4. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 216. K I A D Á S O K Ezer forintban A B C Sorszám Kiadási jogcímek 216. évi előirányzat 1 Működési költségvetés kiadásai (2+ +6) 2 Személyi juttatások 3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 Egyéb működési célú kiadások 7 -ebből - Elvonások és befizetések 8 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 9 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 11 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 12 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 13 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 14 - Árkiegészítések, ártámogatások 15 - Kamattámogatások 16 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 17 Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 18 Beruházások 19 Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 Felújítások 21 Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 22 Egyéb felhalmozási kiadások 23 Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 24 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 25 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 26 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 27 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 29 - Lakástámogatás 3 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 31 Tartalékok (32+33) 32 Általános tartalék 33 Céltartalék 34 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 35 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 38 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 39 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

23 79 44 Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 47 Pénzeszközök betétként elhelyezése 48 Pénzügyi lízing kiadásai 49 Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 5 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 51 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 52 Külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 54 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 55 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)

24 8 5. melléklet a 3/216.(II.15.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten ezer Ft A B C D Sorszám Bevételek Kiadások 216. évi 216. évi Megnevezés Megnevezés előirányzat előirányzat 1 Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ebből EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek 1 2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök 694 Egyéb működési célú kiadások ebből EU-s támogatás Tartalékok 5 7 Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen (1+ +6) Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+ +13) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1 Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14 Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 16 Értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezésk visszafiz Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+14) ( ) BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17) KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17) Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 2 Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: -

25 81 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten 6. melléklet a 3/216.(II.15.) önkormányzati rendelethez A B C D Sorszám Bevételek Kiadások 216. évi 216. évi Megnevezés Megnevezés előirányzat előirányzat 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 Beruházások 8 2 ebből EU-s támogatás ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3 Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5 ebből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6 Egyéb felhalmozási célú bevételek 7 Költségvetési bevételek összesen: ( ) 8 Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5) Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+.+13) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 9 Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 1 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 11 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12 Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 13 Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 14 Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ 19) Betét elhelyezése 15 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 16 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 17 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 18 Értékpapírok kibocsátása 19 Egyéb külső finanszírozási bevételek 2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (8+14) összesen ( ) 21 BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+2) KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+2) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: - 23 Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: - ezer Ft

26 82 7. melléklet a 3/216.(II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 1 MEGNEVEZÉS A B C D E F Évek után 7 ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG ezer Ft Összesen (F=B+C+D+E) melléklet a 3/216.(II.15.) önkormányzati rendelethez Rakamaz Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám A Bevételi jogcímek B ezer Ft 216. évi előirányzat 1 Helyi adók, települési adók 85 2 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 2 6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 1 6 * Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 121 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 216. február 29. napján 14 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2016. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 466 222 466 1.1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 236 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. július 8. napján 15 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege 1. melléklet a /2015. (II..) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK 1. sz. láblázat Sor szám Bevételi jogcím / 1 2

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MihdCyhdza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/

MihdCyhdza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MihdCyhdza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben Tisztelt Kepviselo Ur! MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben