2016/2017. Kiskunhalasi Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2016/2017. Kiskunhalasi Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma"

Átírás

1 KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁRI SZABÓ ISTVÁN SZAKKÉPZŐISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Szakmai program Szakmai program /2017. Kiskunhalasi Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

2 1. Alapelvek Az iskolában folyó szakmai képzés célja a munkaerőpiac számára magas szintű általános műveltséggel, szakmai, vállalkozási ismeretekkel rendelkező, konvertálható és továbbfejleszthető tudású szakemberek képzése. Az elsajátított széles alapozású ismeretanyag birtokában a tanulók legyenek alkalmasak az alap-, a közép- és emelt szintű képesítésekhez kötött munkakörök betöltésére, valamint az életpályán szükségessé váló többszöri szakmaváltásra, a gazdaság mindenkori igényeihez való alkalmazkodás képességének megszerzése. A központilag kiadott kerettanterveket tekintjük alapnak, a szabad órakeretet az egyes szakmák óratábláiban határozzuk meg, beépítve a tanórák számába. A plusz órákat a tananyag elmélyítésére használjuk fel a kerettantervek előírásainak megfelelően. A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítését a képzésre vonatkozó SZVK-ban megfogalmazottak szerint a tanulmányokba beszámítjuk. Ennek mértékéről és tartalmáról az iskola igazgatója határoz. 2. Szakközépiskolai szakmai képzés 2.1. Általános iskola 8. osztályához kapcsolódó szakképesítés A szakközépiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó tanuláshoz; beépítse a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tudásértelmezést, és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. A szakközépiskola további célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó műveltségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak feldolgozása, elsajátítása során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően érvényesüljön a Nemzeti alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfogása. Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontosságát. A szakközépiskola első három évfolyamán a szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzés, valamint szakmai és oktatás folyik; további két évfolyamon pedig érettségi vizsgára való felkészítő képzés. Utóbbi megteremti a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés lehetőségét is Érettségi bizonyítvánnyal valamint OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező tanulókra vonatkozó szakképesítés A szakközépiskolai szakmai képzés során a tanulók 3 éves illetve 2 éves képzési ciklusokban szerezhetnek szakképesítést. A képzésekben azok vehetnek részt, akik érettségiés/vagy OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkeznek. E képzési rendszerben közismereti tantárgyak Szakmai program /2017. Kiskunhalasi Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

3 tanulása alól felmentést a 3 éves képzésben résztvevők kaphatnak. A 2 éves képzésben a közismereti oktatás nem valósul meg, a tanulók az adott szakképesítés ismeretanyagát sajátítják el. Mindkét képzés szakmai vizsgával zárul, mely során a tanulók OKJ-s bizonyítványt szerezhetnek Szakképzési Híd program A Szakképzési Hídprogramban a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú vagy idősebb - általános iskolai végzettség nélküli - fiatalokat képeznek. Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása, de legalább a munkavállalásra felkészítés a részszakképesítés megszerzésének lehetőségének biztosításával. A Szakképzési Hídprogramban a képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanításitanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó tanuláshoz; és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. Emellett a közismereti program törekszik a NAT-ban megfogalmazott célok lehetőség szerinti teljesítésre. A Szakképzési Hídprogram további célja, hogy az integrált vagy hagyományos tartalmakat hordozó műveltségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak feldolgozását. Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontosságát Felnőttoktatás Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven százalékát el kell érnie. Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a képzés jelenléti a legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott hatvan százaléka. 3. A szakmai képzés szervezése 3.1. A szakképzés célja: A szakmai vizsgára történő felkészítés, valamint, hogy az iskolánkat elhagyó ifjú szakemberek rendelkezzenek: - megfelelő szakmai tudással, - korszerű ismeretekkel, - szakmaszeretettel és munkaszeretettel. Fenti céljaink megvalósítása érdekében feladatunk: - változatos pedagógiai módszerek alkalmazásával megismertetni a tanulókkal a szakmai ismereteket és törvényi előírásokat, - biztosítani a ismeretek elsajátításához szükséges legmegfelelőbb körülményeket, Szakmai program /2017. Kiskunhalasi Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

4 - a vállalkozói szemlélet kialakítása, formálás - megismertetni a munkavállalói jogokat és kötelességeket, valamint tudatosítani az alkalmazkodó képesség fontosságát - a képzés egésze során megragadni minden alkalmat arra, hogy sikerélményhez - juthassanak tanulóink, mert ez hozzájárulhat a szakmaszeretet kialakulásához. - a kiemelkedő teljesítményt nyújtó és a szakmájuk iránt fokozott érdeklődést tanúsító - tanulóinknak tanórán kívüli felkészítő foglalkozásokat, szakköröket tartani, melyek - hozzájárulnak a szakmai versenyeken való sikeres szerepléshez (SZKTV, OSZTV) 3.2. Szakmai képzés helyei és formái A képzés színterei: iskolai tanműhelyek: tanüzemek, tanétterem, tankonyha, tanbolt E forma hátrányaként szokták megemlíteni, hogy a képzés távol áll az élettől, a munkaadók speciális igényeinek nem felel meg. Előnye ennek a képzési formának, hogy szakmai és pedagógiai-pszichológiai szempontból jól képzett szakoktatók a képzési programot betartva oktatják a tanulókat. gazdálkodó tevékenységet folytató egységek: A vállalkozásoknál, vállalatoknál a tanulók már a képzés során felkészülhetnek az élet kihívásaira, különösen a szolgáltató szakmák esetében. Ez a oktatási forma azonban esetenként nem követi a központi és helyi program előírásait, az oktatók felkészültsége (különösen pedagógiai-pszichológiai szempontból) nem minden esetben megfelelő, előfordul, hogy a tanulóknak a képzéstől eltérő egyéb feladatokat is el kell végezni. A képzés formái: összevont csoportos, mely az iskola tanboltjában, tanéttermében, tankonyháján, valamint tanműhelyeiben és cukrászműhelyében folyik, a alapok elsajátíttatása érdekében, -üzemi, mely a gazdálkodó egységeknél folyik az képzéssel váltakozva, összefüggő nyári a gazdálkodó egységeknél, a szorgalmi időt követően. Iskolánk az alábbi szakmai képzések során biztosítja a oktatást: Ács Asztalos Villanyszerelő Festő, mázoló, tapétázó Kőműves és hidegburkoló Épület- és szerkezetlakatos Hegesztő Gépi forgácsoló Ipari gépész Eladó Női szabó Pincér Szakács Cukrász Vendéglátó eladó Szociális gondozó és ápoló Szakképzési programban: Faipari gépkezelő, Lakástextil-készítő Szakmai program /2017. Kiskunhalasi Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

5 A ismeretek elsajátítását az alábbi képzési helyeken biztosítjuk: Fémipari tanműhely Faipari tanműhely Informatika szakterem Tanbolt Tankonyha Tanétterem Tancukrászda Auditórium 3.3. A képzés személyi és tárgyi feltételei Az és képzést a köznevelésről szóló törvényben szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus, illetve más szakember láthatja el. Intézményünkben több éve együtt dolgozó, jó szakemberekből álló kreatív és innovatív team dolgozik, akik a szakképesítések központi programjainak kidolgozásában és a helyi tantervi követelmények megfogalmazásában is részt vettek. Az iskolavezetés elkötelezett a minőségi szakképzés továbbfejlesztésében, annak tárgyi és személyi feltételeinek biztosításában. Az iskola rendelkezik modern, jól felszerelt tanműhelyekkel, tanterülettel, számítógéptermekkel és a szakmai oktatáshoz szükséges tantermekkel. A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott oktatási eszközökkel rendelkezünk A szakmai és órák (foglalkozások) rendje A szakmai és oktatás az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben, illetve a képzés helyszínein. A tanítási idő képzés esetében 7.30-tól ig, képzés esetében 7.00-tól óra közötti időben szervezhető meg. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. Az órák időtartama 45 perc, a órák időtartama 60 perc. A csengetési rendeket részletesen a házirend tartalmazza. A gazdálkodó szervezetek képzőhelyein a tanuló hétvégén csak akkor foglalkoztatható, ha az üzem, üzlet folyamatosan működik. A hétvégi munkavégzés csak az iskola, a szülő és a diák beleegyező nyilatkozatával szervezhető meg A képzés feltételeinek biztosítása: Tanulószerződés alapján: a munkáltató és a tanuló között (kiskorú esetén törvényes képviselő hozzájárulásával) jön létre a 9. évfolyam sikeres elvégzése után a területileg illetékes Kamara közreműködésével. Gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon A szakképzésben a 9. évfolyamon a képzés az iskolai tanműhelyekben történik. A magasabb szakképzési évfolyamokon a tanulók az üzemi ukat gazdálkodó egységeknél végezk. A magasabb szakképzési évfolyamokon történő képzés tanulószerződés kötésére vonatkozó szabályainak feltételeit a évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről tartalmazza. 4. Továbbhaladás feltétele 4.1. Összefüggő szakmai Összefüggő szakmai ot a tanév befejezését követően szervezzük gazdálkodó szervezeteknél együttműködési megállapodás alapján a szakmai és vizsgakövetelményekben kiadott kötelező időtartamban. Szakmai program /2017. Kiskunhalasi Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

6 9. évfolyamot követően 140 óra 10. évfolyamot követően 140 óra A tanuló a képzés keretében csak a képzés szakképzési kerettantervében meghatározott feladatot lát el, egészséges, os körülmények között. Fiatalkorú tanuló esetében ( év) a képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg. A magasabb évfolyam megkezdésének feltétele az ágazatnak megfelelő ú összefüggő elvégzése a magasabb évfolyamba lépést megelőző nyáron. A tanulónak a hiányzásokat pótolni kell és a pótlást is szükséges jelenléti ívvel alátámasztani. Fontos, hogy a nyári vége és a tanév megkezdése előtt még legyen annyi nap, mely alatt bepótolható a hiányzás. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanuló évismétlésre kötelezett, amennyiben nincs meg az igazolt nyári a. 5. A képzés értékelése a szakképző évfolyamokon 5.1. A munka értékelése A képzőhelyeken a tanulókat havonta egy alkalommal köteles a tanulófelelős értékelni, melyről az iskolát a munkanaplón keresztül tájékoztatja. Az érdemjegyek, osztályzatok a következők: - A tanuló tudásának értékelésénél: jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges/2/, elégtelen /1/. - A tanuló magatartásának értékelésénél: példás /5/, jó /4/, változó /3/, rossz /2/. - A tanuló szorgalmának minősítésénél: példás /5/, jó /4/, változó /3/, hanyag /2/ Szintvizsga A képzés mérésére, arra, hogy a tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt szintvizsgát szervezünk, a Kamara munkatársaival együttműködve. Formája: vizsga. A vizsgafeladat-sorok az ISZIIR-ben (Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszer) központilag vannak megadva, ezekből választhat a szakoktató. Értékelése: Értékelőlap alapján pontozással, majd érdemjeggyel. Az értékelőlap meghatározza, hogy melyek a súlyos és nagyon súlyos hibák, és ezekért hány pontot kell levonni az adható maximálisból. A vizsgáról a tanuló a Kamara által kiállított hivatalos Igazolást kap, melyet meg kell őriznie a szakmai vizsgáig. A sikertelen vizsgát ismételni kell a következő tanév megkezdéséig. A vizsgaeredmény nem számít bele az év végi jegybe, de feltétele a komplex szakmai vizsgának. Tantestületünk a vizsga lebonyolítását pedagógiai, és módszertani szerep miatt is fontosnak tartja. Előnyeit a következőkben látjuk: - növeli a tantervi fegyelmet, nem a záróvizsgán derül ki, hogy a tanuló nem sajátította el a szükséges kompetenciákat, - lehetőséget teremt a feltárt hiányosságok pótlására, - javul az együttműködés az iskola és a gazdálkodó szervezet között és ezzel nő a képzés színvonala. 6. Mellékletek A szakmák helyi tanterveit, óratábláit a szakmai program mellékletei tartalmazzák Szakmai program /2017. Kiskunhalasi Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

7 Óratáblák Női szabó 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 0,5 0, Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Ruhaipari anyagvizsgálatok Ruhaipari gyártmánytervezés Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. 2 2 Ruhaipari anyagés áruismeret Anyagvizsgálatok 1,+0, , Ruhaipari gyártáselőkészítés 1 1 Szakrajz +0, ,5 1 2 Szakrajz 1 1 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 7Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

8 Textil-termékek összeállítása Lakástextíliák készítése Női ruhák készítése és értékesítése Textiltermékek készítése Textiltermékek készítése Lakástextíliák készítése Lakástextíliák készítése Női ruhák készítése Női ruhák készítése , ,5 3, , , of Összes óra 6,5 10, , Összes óra A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai és legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 8Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

9 Pék 1 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 0,5 Szakiskolai képzés közismereti oktatással 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Gyakorlati Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I Előkészítő és befejező műveletek Szakmai Szakmai számítás tterem Mérések, Élelmiszervizsgálat 0,5 2+1tterem Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 9Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

10 dokumentálás, gazdálkodás Tésztakészítés Vállalkozás és kereskedelem Tésztakészítés és gépei Szakmai Tésztafeldolgozás Kelesztés, vetés előkészítés Sütés Mézeskalács készítés Tésztafeldolgozás és gépei Szakmai Kelesztés és gépei 1 Szakmai Sütés és berendezései Szakmai Mézeskalács készítés és eszközei 5 0,5* 1,5 Szakmai Összes óra ,5 16 ** Összes óra ,5 Összes óra/év * elmélet oktatása helyen **a 16 órából 2 óra tanteremben Elmélet: 1060,0 40,6% Gyakorlat: 1548,0 59,4% Összes: 2608,0 Az óratábla a áprilisban megjelent tantervi ajánlás alapján készült szeptemberi évkezdés előtti kiegészítésekkel. 2 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 10Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

11 Pék 2 A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam e gy e gy e gy e gy e gy A fő szakképesítésre vonatkozóan: Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Sütőipari alapismeretek Sütőipari ismeretek Élelmiszerelőállítási alapismeretek Összesen ,5 13,0 18, , Összesen ,5 31,5 31,5 Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. 2 2 Sütőipari technológia I. 3 3 Szakmai gépek I. 3 2 Szakmai számítások I. 1,5 1 Szakmai I. 7 6 Sütőipari technológia II Szakmai gépek II ,5 2 Szakmai számítások II Szakmai II ,5 10,5 Mikrobiológia és higiénia 1 1 Munka- és környezetvédelem 1 1 Minőség-ellenőrzés 3 1,5 3 Gazdasági és fogyasztóvédelmi ismeretek Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 11Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

12 Mézeskalács készítés Minőségirányítás 1 1 Mézeskalács készítés 0,5 1,5 2 Mézeskalács készítés 4 4 A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai és legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. Szakmai követelménymodulok Foglalkoztatás II. Tantárgyak Asztalos 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 0,5 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 0, Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. 2 2 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 12Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

13 Biztonságos munkavégzés Alapvető tömörfa megmunkálás Asztalosipari szerelés Asztalosipari termékek gyártása Gépkezelés Biztonságos munkavégzés alapjai Biztonságos munkavégzés a Faipari szakmai és gépismeret Faipari szakmai Asztalosipari szerelési ismeretek Asztalosipari szerelési Szerkezettanszakrajz és technológia Asztalosipari szakmai Gépkezelési ismeretek Gépkezelési 0,5 0,5 tgy tgy ,5 +0,5tgy tgy 8, Gyártás előkészítési feladatok Faipari szakrajz 1 1 Gyártás előkészítési ismeretek Összes óra tgy ,5 +0,5tgy tgy ,5tgy 10, ,5 21 Összes óra , ,5 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 13Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

14 A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai és legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. Festő, mázoló és tapétázó 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam akmai gyako elméle elmélet vetelményodulok i i ti i Tantárgyak rlati gyakorla ti ög i ög ög óraszá y óraszá y y óraszá m m m unkahelyi 0,5 0,5 észség és ztonság Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 14Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

15 glalkoztatá II glalkoztatá I ítőipari zös vékenység obafestő, szítő unkák ázolási unkák fa-, l-, fém és eciális lületeken pétázási unkák Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. 2 2 Építőipari alapismeretek Építőipari alapismeretek Falfelület festése, díszítése Falfelület festésének, díszítésének a 1 2 0,5 3-1=2 0,5+0,5=1 1+2,5=3, =3, = Mázolás ,5 Mázolási munkák a Tapétázási munkák Tapétázási munkák =5 4+1,5=5,5 6+0,5=6, = = =4 5+0,5=5, =9 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 15Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

16 a sztályfőnöki óra 0,5 0,5 12,5-1=11,5 8,5+1,5=10 sszes óra 4,5 10+2,5=1 2,5 9+1= = ,5=17, 5 11,5+0,5of = = ,5of=10,5 sszes óra 14,5+2,5= = ,5=25,5 31,5+3,5= ,5+3,5=35 A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai és legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkeznie Ipari gépész 23+1,5=24, 5 Szakmai követelménymodulok Tantárgyak A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam egészség és 0,5 0, Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 16Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

17 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti munka és környezetvédelem Gépészeti kötési feladatok Anyagvizsgálatok és geometriai mérések Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok a 2 2 6,5 4 Munkavédelem 1 1 Elsősegélynyújtás a Gépészeti kötések alapjai Gépészeti kötések készítésének a Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat Anyagvizsgálat és gépészeti mérések a 1 1 3, Gépelemek szerelési feladatai Gépelemek beállítása 3,5 2,5 3 2 Mérések és beállítások a Fémmegmunkálások 2,5 2 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 17Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

18 Ipari gépész műveletek Üzembehelyezés a Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek a 1 9,5 10 Összes óra 4,5 12, , ,5 19 8,5 23 Összes óra 14,5+2,5 = = ,5=25,5 31, ,5 Megj.: 1/9. évfolyam : Gépészeti alapozó feladatok a tantárgy megosztása: 5,5 óra/hét: Gépészeti, alaptanműhely: Gépészeti alapmérések, Anyagismeret, anyagvizsgálat, Gépészeti alapismeretek 1 óra/hét: Szakrajz, szakterem: Műszaki dokumentációk Gépészeti munka és környezetvédelem a: 1 óra/hét: Elsősegély-nyújtás a, szaktanteremben 3/11. évfolyam: Vállalkozási ismeretek : Szaktanteremben Tanműhelyi/munkahelyi : 9.osztályban 1,5 nap/hét 10.osztályban 2,0 nap/hét 11.osztályban 2,5 nap/hét 0,5 Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Kőműves és hidegburkoló 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 18Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

19 Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Építőipari közös tevékenység Falazás, vakolás Beton és vasbeton szerkezetek Szigetelések Foglalkoztatás II. 0,5 Építőipari alapismeretek 1+2,5=3,5 1+2,5=3,5 140 Falazás, vakolás = ,5 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. 2 2 Építőipari alapismeretek Falazás, vakolás Beton és vasbeton szerkezetek Beton és vasbeton szerkezetek Víz-, hő és hangszigetelés Szigetelések Hidegburkolási feladatok 1 2 0,5 3-1= ,5+0,5= ,5=6,5 4+1= = , =3 2-0,5=1,5 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 19Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

20 Hidegburkolási feladatok Vegyes kőműves feladatok Hidegburkolási feladatok Vegyes kőműves feladatok Vegyes kőműves feladatok ,5=11, = =6 5 Osztályfőnöki 0,5 0,5 Összes óra 4,5 10+2,5= 12,5 9+1= = ,5= 17, 5 11,5-1+1=11,5 +0,5of= = ,5-0,5+ 0,5of=10,5 Összes óra 14,5+2,5= = ,5 31,5+3,5= ,5+3,5=35 21,5+3=24, 5 A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai és legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Épület és szerkezetlakatos A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 20Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

21 Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gépészeti munka és környezetvédelem Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti kötési feladatok Épületlakatos feladatok Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 1 0,5 Foglalkoztatás I. 2 2 Munkavédelem 1 1 Elsősegélynyújtás 1 1 a Gépészeti alapozó 2,5 2 feladatok Gépészeti alapozó feladatok 5,5 5,5 a Gépészeti kötések alapjai Gépészeti kötések készítésének a Épületlakatos feladatok Épületlakatos feladatok a 3 1 2,5 1,5 3,5 3,5 3,5 5 4,5 3 1,5 9,5 1,5 8 4,5 160 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 21Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

22 Magasban végzett lakatos feladatok Szerkezetlakatos feladatok Magasban végzett lakatos feladatok Magasban végzett lakatos feladatok a Szerkezetlakatos feladatok Szerkezetlakatos feladatok a 2 2 3, ,5 4,5 12,5 5,5 12 Összes óra ,5 17,5 8 17, , ,5 Összes óra 14,5+2,5= = ,5=25,5 31+3,5=34, ,5=34,5 Közismeret ,5 0,5 (Of.) 0,5 (Of.) Megj.: Gépészeti alapozó feladatok a tantárgy megosztása: 3,5 óra/hét: Gépészeti, alaptanműhely: Gépészeti alapmérések, Anyagismeret, anyagvizsgálat, Gépészeti alapismeretek 2 óra/hét: Szakrajz, szakterem: Műszaki dokumentációk Gépészeti munka és környezetvédelem a: 1 óra/hét: Elsősegély-nyújtás a, szaktanteremben 0,5 óra/hét: Osztályfőnöki (1., 2. évf.) Autótechnikus 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 22Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

23 Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Elméleti Gyakorlati Járműfenntartási feladatok Gépjárműszerkezetek 5 Szakmai számítások 2 Gépjárműfenntartás a Veszélyes anyagok kezelése 2 7, Járműfenntartási üzemvitel Vállalkozási ismeretek 2 Műszaki dokumentációs ismeretek 1,5 Számítástechnika Korszerű járműtechnika Korszerű járműtechnika 5 Korszerű járműtechnika Gépjármű-elektronikai mérések Összes óra 17,5 17,5 Összes óra Magasépítő technikus 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 23Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

24 Szakmai követelménymodulok egészség és Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Tantárgyak Foglalkoztatás II. Szakképesítésspecifikus Ágazati szakképzés Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan közismeret nélkül utolsó évf /13 5/13 és 2/14. e gy e gy e gy e gy e gy e gy 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Statika 2 2 3,5 0, Építész technikusi közös tevékenység Építési ismeretek Építésszervezési alapismeretek Kitűzési ismeretek Kitűzési Építési Építőanyagok gyártása Építőanyagok 2 2 Építőanyagok 1 1 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 24Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

25 Építőipari műszaki alapismeretek Építési technológiák és kivitelezésük Ábrázoló geometria Műszaki ábrázolás CAD alapismeretek Munka- és környezetvédelem Vasbetonszerkezetek Magasépítési ,5 0,5 Építésszervezés 4 Építésszervezés Szilárdságtan 3, Magasépítési ismeretek Magasépítéstan 8 Építészettörténet és m.lékvédelem Műszaki informatika Szakmai idegen nyelv Osztályfőnöki 0,5 0,5 összes óra összes óra ,5 1 3 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 25Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

26 A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai és legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Autószerelő 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Tantárgyak Foglalkoztatás II. Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül Szakmai követelménymodulok Szakképesítésspecifikus utolsó évf /13 és 2/14. e gy e gy e gy e gy e gy e gy 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. 2 0,5 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 26Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

27 Közlekedéstechnikai alapok Közlekedéstechnikai ok Autószerelő feladatai Közlekedési ismeretek 1 1 Műszaki rajz 1, ,5* Mechanika 2 2 Technológiai alapismeretek Gépelemekgéptan Elektrotechnikaelektronika Karbantartási ok Mérési ok Gazdasági ismeretek Járműkarbantartás Járműkarbantartás Járműkarbantartás a 2 2,5 4,5 1,5 1 2, , , Szerelési 6 Gépjárműszerkezettan Gépjárművillamosságtan Járműdiagnosztika 1 1,5 6, Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 27Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

28 Járműdiagnosztika Járműdiagnosztika a 6 Osztályfőnöki 0,5 0,5 összes óra 3 3 4, ,5 4,5 18,5 16, összes óra , A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai és legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. Szakmai követelménymodulok Foglalkoztatás II. Tantárgyak Karosszérialakatos 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakiskolai képzés közismereti oktatás Szakiskolai képzés közismereti oktatással nélkül 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam Gyakorlati 0,5 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 28Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

29 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I Gépészeti munka és környezetvédelem Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti kötési feladatok Általános vállalkozási feladatok Karosszérialakatos feladatai Munkavédelem Elsősegélynyújtás a 1 1 1* 0,5* Gépészeti alapismeretek 2 2 3,5 Gépészeti alapozó Gépészeti kötésismeret 1 1 Kötéskészítési Vállalkozási ismeretek 1 0,5 1,5 0,5 A vállalkozás a 1,5* 0,5* 1* 0,5 * Karosszérialakatos szakmai ismeret 3 4,5 4,5 5 7,5 Karosszérialakatos szakmai 11,5 16, Összes óra 7,5 9,5 7,5 17,5 7, ,5 21+1,5* 10,5 24,5 Összes óra 14,5+2,5= = ,5=25, A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai és legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 29Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

30 A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. * A helyszíne: Speciális szaktanterem.( Elsősegélynyújtás a, A vállalkozás a) Tanműhelyi/munkahelyi : 9.osztályban 1 nap/hét, 10. és 11.osztályban 5 nap/hét Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 30Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

31 Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Hegesztő 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti alapozó feladatok a 2 2 4* 5* Gépészeti munka és környezetvédelem A hegesztés előkészítő és befejező műveletei Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II. Munkavédelem 1 1 Elsősegélynyújtás Hegesztési alapismeretek Hegesztési alapok ,5 3 3 Foglalkoztatás I. 2 2 Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 31Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

32 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok Gázhegesztő feladatok Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok Vállalkozási ismeretek Hegesztési ismeretek I. Hegesztési ok I. Hegesztési ismeretek II. Hegesztési ok II. Hegesztési ismeretek III. Hegesztési ok III. Hegesztési ismeretek IV. Hegesztési ok IV. Vállalkozási ismeretek elmélete Vállalkozási ismeretek a 0,5 0,5 4 3,5 5, ,5 1 0,5* 0,5* 0,5* Osztályfőnöki 0,5 0,5 Összes óra 4,5 12, , ,5+0,5 22, Összes óra 14,5+2,5= = ,5=25, Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 32Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

33 *Megj.: 1/9.évfolyam Gépészeti alapozó feladatok a tantárgy megosztása: 3 óra: Gépészeti alaptanműhely: Gépészeti alapmérések, Anyagismeret, anyagvizsgálat, Gépészeti alapismeretek 1 óra: Szakrajz szakterem: Műszaki dokumentációk 1 óra, szaktanteremben Elsősegély-nyújtás a Tanműhelyi/munkahelyi : 9.osztályban 1,5 nap/hét 10.osztályban 4 nap/hét 11.osztályban 5 nap/hét 3/11.évfolyam Vállalkozási ismeretek a 0,5 óra/hét speciális tanteremben *Megj.: 1.évfolyam (közismereti képzés nélkül) Gépészeti alapozó feladatok a tantárgy megosztása: 4 óra: Gépészeti alaptanműhely: Gépészeti alapmérések, Anyagismeret, anyagvizsgálat, Gépészeti alapismeretek 1 óra: Szakrajz szakterem: Műszaki dokumentációk Vállalkozási ismeretek a Tanműhelyi/munkahelyi : 0,5 óra Speciális tanteremben 1.évfolyam: 21óra/hét 2.évfolyam: 24,5 óra/hét *Megj.: 2.évfolyam (közismereti képzés nélkül) Vállalkozási ismeretek a 0,5 óra Speciális tanteremben Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 33Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

34 Eladó 1 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakmai követelménymodulok Foglalkoztatás II. Tantárgyak Foglalkoztatás II. 0,5 Szakiskolai képzés közismereti oktatással 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 0, Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I A kereskedelmi egység működtetése A működtetés szabályai A működtetés szabályai 1 1 3* Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom 2 1, 5 1 Áruforgalom a ,5* 14 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 34Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

35 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása A műszaki cikkek forgalmazása Ruházati áruismeret Ruházati Élelmiszer áruismeret Élelmiszer Értékesítés idegen nyelven I. Műszaki áruismeret Műszaki Értékesítés idegen nyelven II. 1, Összes óra 7, 5 9,5 7, 5 17, 5 8, 5 17 Összes óra , 5 A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai és legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. *jelölt iskolai csoportos keretében megtartva. Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 35Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

36 Eladó 2 A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam e gy e gy e gy e gy e gy A fő szakképesítésre vonatkozóan: Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Kereskedelmi ismeretek A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása Az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása A műszaki cikkek forgalmazása Eladástan Összesen 7,0 10 7,5 17,5 8,0 17,5 11,0 20, , Összesen 17,0 25,0 25,5 31,5 31,5 Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. 2 2 Kereskedelmi ismeretek ,5 3,5 Kereskedelmi 7 16,5* 15,5** 17,5 17,5 Ruházati és vegyes iparcikk áruismeret 2 2 Élelmiszer- és vegyi áruismeret 1 2+0,5 1,5 2 2,5 Műszakicikk áruismeret 0,5 2,5 1,5+0,5 2 2 Eladástan 0,5 0, Eladási A csillaggal jelölt ok megoszlása: *13 óra bolti + 3,5 óra csoportos iskolai szaktantermi (10. évfolyam) **12 óra bolti + 3,5 óra csoportos iskolai szaktantermi (11. évfolyam) Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 36Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

37 Pincér 1. számú táblázat szabadsávval bővített A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Szakiskolai képzés közismereti oktatással 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam , Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I Gazdálkodás Vendéglátó gazdálkodás Szakmai számítások Általános élelmiszer- 1 0,5 0, Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 37Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

38 Élelmiszer, fogyasztóvédelem Szakmai idegen nyelv Felszolgálás alapjai ismeretek, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai Szakmai idegen nyelv Felszolgálás alapjai Felszolgálás alapjai , Felszolgálás Felszolgálás 2 1 Felszolgálás Felszolgálás üzemi ,5 17,5 Összes óra ,5 19,5 6,0 19,5 Összes óra ,5 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 38Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

39 Pincér 2 A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam e gy e gy e gy e gy e gy A fő szakképesítésre vonatkozóan: Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. Összesen ,5 19 9, , Összesen 17 25,0 25,5,0 31,5 31,5 Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. 2 2 Gazdálkodási ismeretek Vendéglátó gazdálkodás 2 1 1, Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1, , Élelmiszerról általában 0,5 0,5 Élelmiszeri alapismeretek Vendéglátás higiénéje 0,5 0, Pincér szakmai idegen nyelv Pincér szakmai idegen nyelv Felszolgálási alapok Felszolgálási alapok 5 3,5 1 Felszolgálási alapok 7 4,5 Felszolgálás 2,5 1,5 3 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 39Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

40 Felszolgáló szakmai ismeretek Felszolgálás üzemi 17,5+*1,5 17,5+*1,5 17,5 20,5 *-gal jelölt óra az iskola tanéttermében kerül megtartásra. A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai és legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. Szakács 1. számú táblázat szabadsáv felhasználásával A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Tantárgyak 0,5 Szakiskolai képzés közismereti oktatással 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Gyakorlati Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. 2 Szakmai követelménymodulok Gazdálkodás Vendéglátó gazdálkodás 1 0,5 0,5 Szakmai számítás Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 40Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

41 Élelmiszer, fogyasztóvédelem Szakmai idegen nyelv Konyhai kisegítés Ételkészítés alapjai Ételkészítés Általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai Szakmai idegen nyelv Előkészítési és ételkészítési alapismeretek Előkészítési és ételkészítési alapozó Ételkészítési alapok Ételkészítési alap Ételkészítési üzemi alap Ételkészítési ismeretek Ételkészítési Ételkészítési üzemi , Összes óra ,5 19,5 6 19,5 Összes óra ,5 17, ,5 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 41Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

42 Szakács 2 A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként A fő szakképesítésre vonatkozóan: Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 2. évfolyam e gy e gy e gy e gy e gy Összesen ,5 19 9, , Összesen 17 25,0 25,5 31,5 31,5 Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. 2 2 Gazdálkodási ismeretek Vendéglátó gazdálkodás 2 1 1, Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1, , Élelmiszerról 16Élelmiszeri általában 0,5 0,5 alapismeretek Vendéglátás higiéniája 0,5 0, Szakács szakmai idegennyelv Szakmai idegen nyelv Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 42Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

43 Ételkészítési ismeretek alapjai Ételkészítési ismeretek Ételkészítési ismeretek alapjai 5 3,5 elmélet Ételkészítési ismeretek alapjai 7 4,5 I. Ételkészítési ismeretek alapjai 15,5 17,5 II. Ételkészítési ismeretek elmélet 2,5 1,5 4 Ételkészítési ismeretek 2+1,5* 17,5+1,5* 20,5 *_csoportos az iskola tankonyháján történik A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai és legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 43Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

44 Szakmai követelménymodulok egészség Cukrász 1. számú táblázat szabadsávval bővített A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakiskolai képzés közismereti oktatással és Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gazdálkodás Tantárgyak egészség és 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 0,5 Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Vendéglátó gazdálkodás Szakmai számítások 1 0,5 0, Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 44Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

45 Élelmiszer, fogyasztóvédelem Szakmai nyelv idegen Általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai Szakmai nyelv idegen Cukrászat 5,5 2 1 Szakrajz Cukrászati Cukrászat termékkészítés Cukrászat üzemi 17,5 17,5 Összes óra ,5 19,5 6 19,5 Összes óra ,5 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 45Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

46 Cukrász 2 1. számú táblázat szabadsávval bővített A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1. évfolyam 2. évfolyam , Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I Gazdálkodás Vendéglátó gazdálkodás Szakmai számítások , Élelmiszer, fogyasztóvédelem Általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 46Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

47 Szakmai idegen nyelv Szakmai idegen nyelv Cukrászati termékkészítés Cukrászat 3,5 3,5 Szakrajz Cukrászat Cukrászat üzemi 1 1, ,5 17,5 Osztályfőnöki 0,5 0,5 Összes óra 10,5 24, Összes óra A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai és legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 47Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

48 Cukrász 3 A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gazdálkodási ismeretek Élelmiszerismeret Élelmiszeri Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1. évfolyam 2. évfolyam e gy e gy e gy e gy e gy Összesen ,5 19 9, , Összesen 17 25,0 25,5,0 31,5 31,5 Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. 2 2 Vendéglátó gazdálkodás 2 1 1,5 2 2 Általános élelmiszerismeret 1, ,5 2 Élelmiszerról általában 0,5 0,5 Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 48Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

49 alapismeretek Vendéglátás higiéniája 0,5 0, Cukrász Cukrász szakmai idegen 1 szakmai idegen nyelv nyelv Cukrász szakmai ismeretek 4,5 2,5 1,5 3,5 3,5 Szakrajz 0,5 0,5 Cukrász szakmai , Cukrász szakmai feladatok Cukrász szakmai üzemi ,5 17,5 A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai és legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/ arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 49Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

50 Szakmai követelménymodulok Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Gazdálkodás Élelmiszer, fogyasztóvédelem Vendéglátó eladó 1. számú táblázat / 3 éves képzés A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Tantárgyak 0,5 Szakiskolai képzés közismereti oktatással 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Vendéglátó gazdálkodás Szakmai számítások Általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem 1 0,5 0, Szakmai program 2016/2017. Kiskunhalasi 50Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképzőiskolája és Kollégiuma

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév MÁTÉSZALKAI SZC KÁLLAY RUDOLF SZAKKÖZÉPISKOLÁJAA 4 3 2 0 N a g y k á l l ó, K o s s u t h ú t 8. T e l e f o n / f a x : 4 2 / 2 6 3-4 3 5 Elektronikus levélcím: nagykalloi@kallayszaki.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szeptember 1-től érvényes szakközépiskolai helyi szakmai programok

VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szeptember 1-től érvényes szakközépiskolai helyi szakmai programok VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 26. szeptember -től érvényes szakközépiskolai helyi szakmai programok 26. szeptember -től érvényes szakközépiskolai szakmai programok Szakképesítés:

Részletesebben

Szakképzések tantárgy és óratervei

Szakképzések tantárgy és óratervei I. számú melléklet a Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programjához Szakképzések tantárgy és óratervei 2017 34 341 01 Eladó szakképesítés óraterve a szakképzési

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. Szakmai Programok

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. Szakmai Programok Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2015. szeptember 01. Szénásy

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9. évfolyam Duális szakiskolai szakképzés közismereti óraterve Műveltségterület neve Tantárgy neve Óraszám Éves Heti Kommunikációs ismeretek

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény órahálói 1.1. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (11.) évfolyam II. (12.)

Részletesebben

2. egyetem matematika tantárgycsoport (matematika); fizika tantárgycsoport (fizika);

2. egyetem matematika tantárgycsoport (matematika); fizika tantárgycsoport (fizika); Ssz. Végzettség szintje Tantárgy 1. főiskola 18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport tantárgyai (ételkészítési ismeretek); 18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport tantárgyai (termelés elmélete); XXVII.

Részletesebben

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ. Modul Tantárgy Kód Könyv cím Oldal Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II Munkahelyi egészség és biztonság

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ. Modul Tantárgy Kód Könyv cím Oldal Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II Munkahelyi egészség és biztonság ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ ÁCS RENDELHETŐ TANKÖNYVEK 1197-12 1199-12 Munkahelyi egészség és biztonság 10101-12 Építőipari közös tevékenység 10102-12 Hagyományos zsaluzat és állványzata 108-12 Rendszerzsaluzatok és

Részletesebben

Pápa, Erkel F. u. 39.

Pápa, Erkel F. u. 39. Iktatószám:. A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképz ő Iskolája Pápa, Erkel F. u. 39. Pedagógiai Program Szakmai program Dr. Császár Éva tagintézmény-vezető Pápa, 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény,

a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS. Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések

FELNŐTTOKTATÁS. Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések FELNŐTTOKTATÁS Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések A szakmai felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás, melynek szervezése a szakképzésben a következő jogszabályok figyelembevételével

Részletesebben

S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V

S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény órahálói 1.3. Függelék Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény órahálói Gimnázium (4 évfolyamos) nappali munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 10.

Részletesebben

a(z) ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzákapcsolva a helyi tanterv szerinti tantárgyfelosztáshoz

Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzákapcsolva a helyi tanterv szerinti tantárgyfelosztáshoz Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzákapcsolva a helyi tanterv szerinti tantárgyfelosztáshoz Iskolai végzettség Szakképzettség Tanított tantárgyak 1. egyetem közgazdásztanár vállalkozás-finanszírozás,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2018.

SZAKMAI PROGRAM 2018. Szekszárdi SzC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma SZAKMAI PROGRAM Legitimációs záradék 2018. A Szakmai programot a nevelőtestület a 2018. év augusztus hónap 31. napján tartott nevelőtestületi

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Építési ismeretek Építésszervezési alapismeretek 1 1 Kitűzési ismeretek 1 1 Kitűzési gyakorlat 2 2 Építési gyakorlat

Építési ismeretek Építésszervezési alapismeretek 1 1 Kitűzési ismeretek 1 1 Kitűzési gyakorlat 2 2 Építési gyakorlat A 2013. szeptember 1-től kifutó jelleggel érvényes helyi programok. Legutolsó évfolyam a 2019/2020. tanévben a 13. évfolyamon kezdheti meg e program alapján tanulmányait. Szakképesítés: 54 582 03 MAGASÉPÍTŐ

Részletesebben

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13.

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13. Szakmai követelmény- modul A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZC. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK. Nappali

SZOLGÁLTATÁSI SZC. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK. Nappali SZOLGÁLTATÁSI SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK Nappali 2018/2019 Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 2018/2019. tanév Osztály jelölése

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. KÖTET SZAKMAI PROGRAM 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom Tartalom... 2 S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

A 2018/2019-es tanév képzéseinek nappalis helyi tanterve

A 2018/2019-es tanév képzéseinek nappalis helyi tanterve 2. számú melléklet A helyi tanterv kialakítása két részből áll:. Közismereti tárgyak óraszáma 2. Szakmai tantárgyak óraszáma A 208/209-es tanév képzéseinek nappalis helyi tanterve Szakgimnáziumi képzések

Részletesebben

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Karcagi SZC Hámori András Szakgimnázium és Szakközépiskola 9.a osztály

Karcagi SZC Hámori András Szakgimnázium és Szakközépiskola 9.a osztály 2017-2018. Karcagi SZC Hámori András Szakgimnázium és Szakközépiskola 9.a osztály Tantárgy: Osztályzat: Jó Jó Szakmai angol nyelv 2 Természetismeret 2 Természetismeret(biológia) 2 Testnevelés 3 Általános

Részletesebben

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ 2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Siófoki SZC H E L Y I T A N T E R V

Siófoki SZC H E L Y I T A N T E R V Siófoki SZC B a c s á k G y ö r g y S z a k g i m n á z i u m a é s S z a k k ö z é p i s k o l á j a F O N Y Ó D H E L Y I T A N T E R V 06 PREAMBULUM Az iskola adatai: Név: Siófoki SZC Bacsák György

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Felnőttoktatási Pedagógiai Program

Felnőttoktatási Pedagógiai Program Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképz ő Iskolája Pápa, Erkel F. u. 39. Felnőttoktatási Pedagógiai Program Mohó László felnőttoktatási vezető Pápa, 2015. szeptember 1. Tartalom 1. Vonatkozó jogszabályok...3

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói .3. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf.

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Érettségire épülő (fő) szakképesítés ( ) Érettségi vizsga keretében

Érettségire épülő (fő) szakképesítés ( ) Érettségi vizsga keretében 1.SZ. MELLÉKLET SZAKGIMNÁZIUM KÖZISMERETI TÁRGYAK 9-12.évf. 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf összes óra Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 13. évf. 13. évf. összes óra Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 Matematika

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola 5.c. A vendéglátó technikus szakképesítés ( OKJ 52 7822 02 ) iskolai óraterve (ciklus óraszámok) (Érvényes a 2004-2005. tanévt ől) 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam Összes Elmélet Gyakorlat Összesen Elmélet

Részletesebben

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Végzettség Munkakör Szakképzettség Tantárgy

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Végzettség Munkakör Szakképzettség Tantárgy A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok e és szakképzettsége Végzettség Munkakör Szakképzettség Tantárgy közismereti tantárgyat tanár szakmai tanár, szak, gyakorlati szakmai tanár, szak, gyakorlati

Részletesebben

Szakmai program. Pedagógiai Program 2. sz. melléklete

Szakmai program. Pedagógiai Program 2. sz. melléklete Pedagógiai Program 2. sz. melléklete Szakmai program Készült: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 7. (3) bekezdése értelmében a szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettantervek

Részletesebben

a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 31 346 02 Számítógépes

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT. Tantárgyak és óraszámok

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT. Tantárgyak és óraszámok AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA OKJ SZERINTI RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS OKTATÁSÁHOZ ALKALMAZANDÓ 9-10. ÉVFOLYAMOS KÖZISMERETI KERETTANTERVE Tantárgyak és

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2018. szeptember BEVEZETŐ Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

a(z) ÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) ÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 582 01 ÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKMAI PROGRAM 6. számú melléklet 2013. SZAKMAI PROGRAM Az iskola helyi tantárgyi programként szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14. SZAKMAI PROGRAMJA Moduláris képzés 2007. Szakmai program I. Képzési szerkezet a 2007-2008-as tanévtől, a moduláris képzés bevezetésének

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói 1.4. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint Évfolyam/ I. (11.) II. (12.)

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel 1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel részletezése nélkül, 10482-12 J{rműfényező feladatai Tant{rgyak/Témakörök A felület-előkészítés, fényezés Kittelés előtti

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói 1.6. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói Gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

ÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 01 ÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2017-18. tanévben beosztás végzettsége munkakör középiskolai tanár mely szakra képesített (minden végzettség,

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája SZAKMAI PROGRAMJA

Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája SZAKMAI PROGRAMJA Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája SZAKMAI PROGRAMJA 2018/2019 unk általános jellemzői Iskolánk szakképző intézmény (szakgimnázium, kifutó szakközép- továbbá

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI

A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK Szabó Károly Főigazgató GINOP 5.2.5-16-2016-00001 azonosító számú Gyakornoki program - támogató szolgáltatások című kiemelt projekt keretében

Részletesebben

A képzés megkezdésének feltételei

A képzés megkezdésének feltételei Ssz. Képzés megnevezése Képzés költsége Képzési idő A képzés megkezdésének feltételei Követelménymodul/tananyagegység 1. 2. 3. 4. Aranykalászos gazda 31 621 02 Állatgondozó 31 621 01 Bolti hentes 31 541

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika 1. 3. intézmény általános 2. intézményhelyettes 4. 5. szakképzési intézményhelyettes nevelési intézményhelyettes gyakorlati oktatás e informatika e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási e

Részletesebben

A bácsalmási szakképzés a Váriban szeptember 18. péntek, 09:20

A bácsalmási szakképzés a Váriban szeptember 18. péntek, 09:20 2015. július 1-jétől a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakiskolája és Kollégiuma bácsalmási és mélykúti telephelyein is lehetőség nyílt a kibővített palettájú szakmatanulásra. A tudás

Részletesebben

Hajnóczy J. Gimnázium Magatartás Szorgalom

Hajnóczy J. Gimnázium Magatartás Szorgalom Hajnóczy J. Gimnázium 73732754412 76780914637 78675208319 73183861633 71632268138 71632262617 71770618210 Magatartás 4 4 3 2 5 3 4 Szorgalom 3 4 3 3 4 2 4 Magyar nyelv és irodalom 4 3 2 2 4 2 4 Matematika

Részletesebben

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14. SZAKMAI PROGRAMJA Moduláris képzés 2008. Szakmai program A Trefort Ágoston Szakképző Iskola öt szakképesítés (Marketing és reklámügyintéző,

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

FM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lengyel. 2017/2018. tanév ÓRATERVEK

FM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lengyel. 2017/2018. tanév ÓRATERVEK FM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lengyel 2017/2018. tanév ÓRATERVEK FM DASZK, Szakképző Iskola Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika. e kémia e közoktatási vezető

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika. e kémia e közoktatási vezető e informatika 1. igazgató e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási 2. általános intézményhelyettes e e kémia e közoktatási 3. 4. szakképzési intézményhelyettes nevelési intézményhelyettes

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz A szakképesítés megzése: Pincér szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 33 811 02 1000 00 00 Képzési idő: 3 év A szakképesítés

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS 71 #HIV! megjelölése Osztály, csoport. óratervi órák száma Nkt. 6.sz. melléklete beosztása. e matematika informatika.

TANTÁRGYFELOSZTÁS 71 #HIV! megjelölése Osztály, csoport. óratervi órák száma Nkt. 6.sz. melléklete beosztása. e matematika informatika. 1 3 4 5 6 e informatika 1. igazgató e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető 2. 3. 4. általános intézményvezető-helyettes gyakorlati-oktatásvezető nevelési intézményvezető-helyettes

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Több mint 130 éves nagy hagyományokra visszatekintő intézményünk jól felszerelt tanműhelyekben, mérő laborokban várja a tanulni kívánó érdeklődő tanulókat. Katonai alapismeretek tantárgy oktatása lévén

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

Egyetem Érettségi Főiskola Mester MA Egyetem Mester MA

Egyetem Érettségi Főiskola Mester MA Egyetem Mester MA 1 71438049670 Egyetem 2 71464498535 Érettségi 3 71666736800 Főiskola 4 71960628789 Mester MA 5 71972621673 Egyetem 6 72311314223 Mester MA Okleveles német Felszolgáló Vendéglátó vállalkozó 7 72311314733

Részletesebben

Í = írábeli vizsgatevékenység, SZ = szóbeli vizsgatevékenység, GY = gyakorlati vizsgatevékenység

Í = írábeli vizsgatevékenység, SZ = szóbeli vizsgatevékenység, GY = gyakorlati vizsgatevékenység Tanulmányok alatti vizsgák vizsgatevékenységei, illetve vizsgarészei 2014. szeptember 1-jétől Í = írábeli vizsgatevékenység, = szóbeli vizsgatevékenység, = gyakorlati vizsgatevékenység ort eladó 2+1 csopor

Részletesebben

A 2016/17. tanévben induló osztályok

A 2016/17. tanévben induló osztályok Pécsi SZC Angster József Szakképző Iskolája 7623 Pécs, Rét u. 41-43. Intézmény neve: Pécsi SzC Angster József Szakképző Iskolája Címe: 7623 Pécs, Rét u. 41-43. OM azonosító: 203049 Telefon: 72/517-880,

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Helyi tanterv. 2016/2017. tanév. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tamási, Deák F. u. 6-8.

Helyi tanterv. 2016/2017. tanév. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tamási, Deák F. u. 6-8. Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. Tel.: 74/471-127, Fax: 74/471-324 e-mail: valyi@valyipeter.szekszardiszc.hu www.valyipeter.szekszardiszc.hu Helyi

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS. Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések

FELNŐTTOKTATÁS. Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések FELNŐTTOKTATÁS Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések A szakmai felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás, melynek szervezése a szakképzésben a következő jogszabályok figyelembevételével

Részletesebben

Szakgimnázium (Szakiskolát végzettek középiskolája - felnőttoktatás kifutó) II. (12.) Nappali tagozat. I. (11.) Nappali tagozat

Szakgimnázium (Szakiskolát végzettek középiskolája - felnőttoktatás kifutó) II. (12.) Nappali tagozat. I. (11.) Nappali tagozat AM DASZK, TELEKI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Helyi tantervek óraszámai Szakgimnázium (Szakiskolát végzettek középiskolája - felnőttoktatás kifutó) Évfolyam/ Tantárgyak

Részletesebben

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja TARTALOM 1 ISKOLAI RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS 4 1.1 Jogszabályi háttér 4 1.1.1 Szabályozó törvények és rendeletek 4 1.1.2

Részletesebben

Bevezetés. Szakgimnáziumi ágazati érettségi mellék-szakképesítések

Bevezetés. Szakgimnáziumi ágazati érettségi mellék-szakképesítések Bevezetés A szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai változást hoztak a szakgimnáziumi képzés tananyagtartalmának felépítésében. A változás támogatja a rugalmas, az adott ágazathoz

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény

Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény Tantárgy/ tananyagegység Óraszám évfolyamonként Összes óraszám 9. 10. 11 Szakmai elmélet (30 %) 180/5 216/6 320/10 734/21,5 Szakmai gyakorlat (70 %) 432/12 540/15 736/23 1690/49,5 Szakács szakképesítés

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége (a betöltött munkakörök alapján) A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakképző Iskolájának ai Sorszám Végzettség További szakképesítések

Részletesebben