D. rész: Az expozíciós értékelés keretei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D. rész: Az expozíciós értékelés keretei"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0 verzió augusztus

2 2 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus JOGI KÖZLEMÉNY A dokumentum célja a felhasználók támogatása a REACH-rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítésében. Felhívjuk azonban a felhasználók figyelmét arra, hogy a REACH-rendelet szövege jelenti az egyetlen hiteles jogforrást, és az e dokumentumban foglalt információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Az információ felhasználása kizárólag a felhasználó felelőssége. Az Európai Vegyianyag-ügynökség nem vállal felelősséget az ebben a dokumentumban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért. Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági Hivatkozási szám: ECHA-16-G-08-HU Kat. szám: ED HU-N ISBN: DOI: /33389 A közzététel dátuma: augusztus Nyelv: HU Európai Vegyianyag-ügynökség, 2016 Amennyiben a dokumentummal kapcsolatos kérdése vagy észrevétele van, kérjük, hogy a visszajelző űrlapon (az észrevétel által érintett dokumentum hivatkozásának, kiadási dátumának, fejezet- és/vagy oldalszámának megadásával) küldje el őket. A visszajelzésre szolgáló lap az ECHA útmutatókkal foglalkozó honlapján, vagy az alábbi hivatkozáson keresztül közvetlenül elérhető: Nyilatkozat: Ez egy eredetileg angol nyelven közzétett dokumentum fordítása. Az eredeti dokumentum az ECHA weboldalán érheto el. Európai Vegyianyag-ügynökség Levelezési cím: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finnország Elérhetőség: Annankatu 18, Helsinki, Finnország

3 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus 3 Előszó Ez a dokumentum az anyagok tulajdonságaira, az expozícióra, a felhasználásokra és a kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozóan a REACH rendelet szerinti tájékoztatási követelményeket, valamint a kémiai biztonsági értékelést ismerteti. Jelen útmutató az útmutató dokumentumok egy olyan sorozatának része, melynek célja segítség nyújtása valamennyi érdekelt számára a REACH-rendeletben előírt kötelezettségeik teljesítésére való felkészülésben. E dokumentumok részletes iránymutatással szolgálnak egy sor alapvető REACH-eljárással, illetve néhány konkrét tudományos és/vagy technikai módszerrel kapcsolatban, amelyeket az iparnak vagy a hatóságoknak a REACH rendelet értelmében alkalmazniuk kell. Az útmutatók első változatát az Európai Bizottság szolgálatai által irányított REACH végrehajtási projektek (RIP) keretében dolgozták ki és vitatták meg, az érdekelt felek, azaz a tagállamok, az ipar és nem kormányzati szervezetek (NGO-k) bevonásával. A tagállamok illetékes hatóságai által történő jóváhagyást követően az útmutatók az ECHA-hoz kerülnek közzététel és további módosítás végett. A módosított útmutató dokumentumok tervezetét az ECHA készíti el, ami ezt követően konzultációs eljárás tárgyát képezi az érdekelt felek, azaz a tagállamok, az ipar és az NGO-k bevonásával. A konzultációs eljárással kapcsolatos részletekért kérjük, keresse fel a következő címet: or_guidance_revision_2_en.pdf Ezek az útmutató dokumentumok az Európai Vegyianyag-ügynökség alábbi weboldaláról érhetők el: Ez a dokumentum a december 18-i 1907/2006/EK (REACH) európai parlamenti és tanácsi rendelethez 1 és annak június 1-ji módosításaihoz kapcsolódik. 1 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., ).

4 4 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus Dokumentumelőzmények Változat Módosítások Dátum 1. változat Első kiadás május 1.1. változat Lábjegyzet hozzáadása július 1.2. változat Helyesbítés: i. a veszélyes anyagokról szóló irányelvre és a veszélyes készítményekről szóló irányelv helyett a CLP-rendeletre való hivatkozások beillesztése; ii. iii. iv. a RIP-oN3 jelentésből a nanoanyagokra vonatkozó kisebb ajánlások érvényesítése; A D-3. függelék [A környezeti kibocsátási kategóriák (ERCk) megnevezései és leírásai] hozzáigazítása az aktualizált R12. fejezet 2. változatához; további kisebb szerkesztésbeli változtatások / javítások október 2.0 változat Újrafogalmazás: Az expozíciós forgatókönyvekkel és a kémiai biztonsági értékelésekkel kapcsolatban az első két regisztrálási időszak során szerzett tapasztalatok alapján a dokumentumot teljesen átírtuk. Ez lehetőséget adott arra is, hogy növeljük az összhangot és eltávolítsuk az ismétlődéseket a felhasználásra és az expozícióra vonatkozó egyéb útmutatókkal, nevezetesen az R.12., R.13. és R.14-R.16. fejezettel összefüggésben. Továbbá, ez a változat beilleszti az Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági F. részének azon részeit (a D.6. fejezetbe és a D-1. függelékbe), amelyek már teljesen elavultak. A dokumentumot azért írtuk át, hogy lényegre törően elmagyarázzuk azokat a legfontosabb elveket és tartalmi elemeket, amiket a REACH keretében végzett expozíciós értékelés során figyelembe kell venni. Az aktualizált útmutató számos alábbi új elemet tartalmazza: Összességében, az expozíciós értékelés általános folyamata; Új elv: Kitér az értékelés során az anyag teljes életciklusszakaszára, amelynek keretében megfelelő tájékoztatást ad azokról a különböző összetételekről és formákról, amelyekkel az anyag a felhasználás során rendelkezhet, valamint a kapcsolódó veszélyességi jellemzőkről. Ezen információknak ki kell terjedni az átalakulási termékekre is, amelyek a felhasználással kapcsolatban vagy a környezetben jöhetnek létre; Új elv: A részforgatókönyvenként végzett expozíciós értékelés és kockázatjellemzés beillesztése a 9. fejezetbe. A kémiai biztonsági jelentés 10. pontjában a különböző forrásokból származó együttes kockázatok jellemzése; Elv kiterjesztése: A továbbfelhasználói ágazatokban keletkező információk lehető legnagyobb mértékben való alkalmazása az eljárásaik és termékeik szempontjából releváns felhasználásokkal és felhasználási feltételekkel kapcsolatban (vagyis felhasználási térképek, egyedi környezeti kibocsátási kategóriák, fogyasztói expozíció egyedi tényezői és munkavállalói expozíció egyedi leírásai); augusztus

5 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus 5 Elv kiterjesztése: Egységes minták, kifejezések és adatcsereformátumok alkalmazása az expozíciós forgatókönyvek adataival kapcsolatban a láncban lefelé történő tájékoztatás során. Ennek következtében az Expozíciós forgatókönyvek felépítése címet Az expozíciós értékelés keretei címre módosítottuk. A REACH rendeletre való hivatkozásokra alkalmazott konvenciók A REACH-rendeletből szó szerint átvett idézetek dőlt betűvel, idézőjelek között szerepelnek. Fogalmak és rövidítések táblázata Lásd az R.20. fejezetet. Térkép Az alábbi ábra a D. résznek az útmutató dokumentumon belüli helyét jelzi. Információ: rendelkezésre áll kért / szükséges Veszélyek értékelése Expozíciós értékelés Vége Nem 14. cikk (4) bekezdése szerinti árucikk? Igen D Kockázatjellemzés Ismétlés D Kockázat kézbentartott? Dokumentálás CSR-ben ES közlése SDS-en Igen Nem Ellenjavallt felhasználás? Igen Nem ECHA és a továbbfelhasználók tájékoztatása

6 6 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus Tartalomjegyzék D.1. BEVEZETÉS... 9 D.1.1 Cél és áttekintés... 9 D.1.2 Expozíciós értékelés a REACHben D.1.3 Közös vagy egyéni kémiai biztonsági jelentés D.1.4 REACH szerinti expozíciós forgatókönyvek és egyéb jogszabályok D.2. AZ ANYAG ÉS AZ ÁLTALA JELENTETT VESZÉLYEK JELLEMZÉSE D.2.1 A regisztrált anyag kémiájának ismerete: összetételek, forma, átalakulási termékek D.2.2 Értékelési entitások meghatározása az átláthatóság támogatása érdekében D.2.3 Az értékelés hatókörét meghatározó, veszélyekkel kapcsolatos következtetések D.3. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS AZ EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE D.3.1 Az expozíciós forgatókönyvek létrehozásának alapelvei és munkafolyamata D.3.2 A felhasználási feltételek áttekintése D.3.3 A telephelyen alkalmazott kockázatkezelési intézkedések hatékonysága D.3.4 A felhasználási feltételekre vonatkozó információk összegyűjtése D.3.5 A felhasználási feltételeket tartalmazó felhasználási térképek D.3.6 Kockázatkezelési intézkedések könyvtárai D.4. EXPOZÍCIÓS BECSLÉS...

7 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus 7 31 D.4.1 Expozíció becslése modell alkalmazása és mérés útján D.4.2 Egy sajátos eset: Expozíció becslése saját telephelyen D.5. KOCKÁZATJELLEMZÉS D.5.1 Kvantitatív kockázatjellemzés D.5.2 Kvalitatív és félkvantitatív kockázatjellemzés D.5.3 Együttes kockázat D.5.4 Bizonytalansági szempontok D.6. KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA D.6.1 Általános megfontolások D.6.2 A kémiai biztonsági jelentés szerkezete D.7. TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYV D.7.1 A tájékoztatás szempontjából releváns információk kiválasztása D A továbbfelhasználók számára releváns információk D Adatok, ha a veszély megváltozik a felhasználás során D.7.2 A tájékoztatás eszközei D Expozíciós forgatókönyv formátuma D ESCom mondatok...

8 8 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus 45 D ESCom XML adatcsereformátum D Strukturált rövid cím D-1 FÜGGELÉK: A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK SZERKEZETE AZ EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVEKEN BELÜL D.7.3 Munkavállalók általi felhasználás D Munkavállalói részforgatókönyvek D Részforgatókönyv a környezet szempontjából D.7.4 Fogyasztói felhasználások D Fogyasztói részforgatókönyvek D Részforgatókönyv a környezet szempontjából D-2. FÜGGELÉK - A CEFIC KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK KÖNYVTÁRÁNAK ÁTTEKINTÉSE Táblázatjegyzék D- 1. táblázat: Az 1. szintű expozíciós becsléshez szükséges fizikai és kémiai, illetve környezeti sorsát meghatározó anyagtulajdonságok D- 2. táblázat: A Cefic kockázatkezelési intézkedések könyvtárában szereplő kockázatkezelési intézkedések és biztonsági utasítások áttekintése Ábrák jegyzéke D- 1. ábra: Expozíciós forgatókönyvek kidolgozásának általános folyamata... 9 D- 2. ábra: Különböző veszélyességi profilokkal rendelkező különböző összetételű, különböző felhasználási célokra értékesített regisztrált anyag D- 3. ábra: Összetétel(ek), amely(ek)nek az emberek és/vagy a környezet ki vannak téve, a gyártott, illetve forgalomba hozott összetételtől eltérő környezeti sorssal, illetve veszélyességi profillal (profilokkal) rendelkezik (rendelkeznek) D- 4. ábra: Az értékelés hatókörének és a kockázatjellemzés típusának meghatározása a környezet szempontjából egy védendő cél, valamint az emberi egészség szempontjából egy expozíciós útvonal és hatás típusa tekintetében... 23

9 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus 9 D.1. BEVEZETÉS D.1.1 Cél és áttekintés Az útmutató megállapítja az expozíciós értékelés elvégzésének elveit, hogy a REACH szerint regisztrált anyagok minden felhasználása esetében meg lehessen határozni a biztonságos felhasználás feltételeit. Az útmutató azok számára hasznos, akik kötelesek elvégezni az expozíciós értékelést az anyaguk tekintetében, vagyis elsősorban a regisztrálók számára bír jelentőséggel. Az útmutató a környezeti, a munkavállalói és a fogyasztói expozícióval foglalkozik. A fenti csoportokkal kapcsolatos expozíciós értékelésről további információt a vonatkozó útmutatók tartalmaznak. A Figure D- 1. ábra az expozíciós értékelés általános folyamatát mutatja be. Az ábrán a jelen útmutató fejezeteire, valamint adott esetben az ECHA speciális útmutatóira hivatkozunk. Characterise the substance: understanding composition, form of the substance during its life cycle (D.2) Physico chemical/fate properties (D.2.1) Use characterisation Use description (Guidance R.12) Conditions of use (OCs/RMMs) for exposure scenario building (D.3) Hazard assessment (Guidance Part B, R.7b/c and R.10 for environment and R.7a and R.8 for HH ) Release /exposure estimation (D.4, Guidance R14, R15, R16) Risk characterisation (quantitative/qualitative) (D.5, Guidance Part E) Scope of the assessment (D.2.3, Guidance Part B) Chemical Safety Report (D.6) Exposure scenario for communication (D.7) Yes Risk controlled? No Use advised Against? No Iteration: refine use conditions, hazard, exposure.. Yes Inform ECHA and downstream users D- 1. ábra: Expozíciós forgatókönyvek kidolgozásának általános folyamata

10 10 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus A folyamatot részletesebben ismerteti az Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági c. dokumentum expozíciós értékeléssel kapcsolatos R.14.-R.16. fejezete. D.1.2 Expozíciós értékelés a REACH-ben A REACH-rendelet 14. cikke szerint az anyagok regisztrálóinak kémiai biztonsági értékelést kell végezni, ha a gyártott vagy behozott mennyiség meghaladja az évi tíz tonnát. Ha az anyag megfelel a 14. cikk (4) bekezdésében meghatározott veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak 2, vagy PBT/vPvB tulajdonságúnak értékelik, a biztonsági értékelésnek tartalmazni kell a regisztráló által támogatni kívánt minden felhasználásra vonatkozóan expozíciós értékelést, valamint kockázatjellemzést. Emellett a 14. cikk meghatároz néhány olyan körülményt, amely alapján nem kell elvégezni a kémiai biztonsági értékelést. A kémiai biztonsági értékelés az anyag tulajdonságainak, felhasználásainak, valamint a felhasználási feltételek ismertetésével kezdődik. Az anyag tulajdonságai azon összetételektől, formáktól, az anyag átalakulásától és veszélyektől függenek, amelyek adott esetben relevánsak az anyag életciklusa alatt. A fenti ismertetés alapján meghatározható az expozíciós értékelés hatóköre, vagyis mely veszélyekre, milyen környezeti közegekre és milyen humán expozíciós útvonalakra kell annak kiterjednie. Az expozíciós értékelés végeredményeként a különböző felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciós forgatókönyvek jönnek létre. Az expozíciós forgatókönyv olyan információk halmaza, amelyek az egyes anyagok különféle azonosított felhasználásaival együtt járó kockázatok kézben tartását lehetővé tévő körülményeket írják le. A felhasználási feltételek közé az alábbiak tartoznak: üzemi feltételek, például a felhasználás időtartama és gyakorisága, a felhasznált anyag mennyisége vagy a hőmérséklet, amelyen a folyamat végbemegy, és a szükséges kockázatkezelési intézkedések, például helyi légelszívás, egy bizonyos típusú kesztyű, szennyvízkezelés vagy kipufogógázok kezelése. A kémiai biztonsági értékelés eredményét a kémiai biztonsági jelentésben dokumentálják, amelyet a regisztrálási dokumentáció részeként kell benyújtani az ECHAhoz. Az expozíciós értékelés célja a biztonságos felhasználás feltételeinek (= kockázat kézbentartása) leírása minden, valamely felhasználáshoz hozzájáruló tevékenység tekintetében. Minden hozzájáruló tevékenység esetén meg kell határozni a megfelelő felhasználás feltételek együttesét, amelyet részforgatókönyvnek neveznek. Részforgatókönyvet az emberek (munkavállalók vagy fogyasztók) és a környezet tekintetében kell létrehozni. Ezek együttesen alkotják az adott felhasználására vonatkozó expozíciós forgatókönyvet. Nincsenek szigorú előírások arra nézve, hogyan kell az emberekre és környezetre vonatkozó részforgatókönyvek legjobb kombinációját elérni ahhoz, hogy jól meghatározott expozíciós forgatókönyveket kapjunk. A tapasztalatok alapján általában az a legjobb, ha egy adott felhasználás esetén (több) munkavállalói (vagy fogyasztói) részforgatókönyv mellett csak egy környezeti részforgatókönyvet állítanak össze. Másfelől, a környezet szempontjából a biztonságos felhasználás 2 Ezek a következő esetek: a , 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., és veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a veszélyességi osztály A F. típusa; a , a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a veszélyességi osztály; a 4.1. veszélyességi osztály; az 5.1. veszélyességi osztály.

11 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus 11 feltételeit adott esetben jobban mutathatja, ha a munkavállalói (vagy fogyasztói) részforgatókönyveket egynél több felhasználásra osztják fel, vagy egynél több környezeti részforgatókönyvet használva készítenek el egy expozíciós forgatókönyvet. Az alábbi példák segíthetnek az expozíciós forgatókönyvek hatókörének meghatározásában e tekintetben: Felhasználás után a lefolyóba eresztett fogyasztási cikkek adott esetben egy olyan expozíciós forgatókönyvbe foglalhatók, ami egy környezeti részforgatókönyvből és fogyasztási cikkenként egy részforgatókönyvből áll. Bevonatképzéshez, csiszoláshoz vagy festékeltávolításhoz kapcsolódó foglalkozásszerű felhasználások feltételei jelentősen eltérnek egymástól attól függően, hogy azokat ellenőrzött beltéri környezetben vagy kültéri építményeken, például hidakon vagy épületek homlokzatán végzik. Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy két külön felhasználást (expozíciós forgatókönyvet) határozzon meg a kültéri és beltéri építőipari munkákra vonatkozóan, mivel a környezeti és a munkavállalói feltételek is eltérőek. Néhány, vízen alapuló folyamatot (pl. textilkikészítés) alkalmazó továbbfelhasználói ágazatban a vállalatok mérete nagyon változatos lehet, és párhuzamosan különböző kibocsátási tényezők mellett különböző technikákat működtethetnek. Másrészről, a munkavállalói hozzájáruló tevékenységek viszonylag homogének lehetnek. Ezekben az esetekben ésszerűbbnek tűnhet csak egy expozíciós forgatókönyvet kidolgozni, ami azonban különböző környezeti részforgatókönyveket tartalmaz. Érdemes megjegyezni, hogy néhány esetben ugyanaz a feladat eltérő körülmények között is elvégezhető, pl. eltérő veszélyességi szinteket képviselő termékeket kezelő munkavállalók esetén különböző szintekre vagy kockázatkezelési intézkedésre van szükség. Ezekben az esetekben a regisztrálónak vagy a felhasználási térképeket kidolgozó ágazati szervezetnek kell eldönteni, hogy létrehoz-e egy külön felhasználást, vagy ugyanahhoz a felhasználáshoz különböző hozzájáruló tevékenységeket állapít meg. Ha különböző hozzájáruló tevékenységeket alkotnak, a hozzájáruló tevékenység megnevezésének elő kell segíteni a különbség megértését. A felhasználások leírásáról szóló R.12. útmutató függeléke a különböző felhasználásokra vagy hozzájáruló tevékenységekre felosztásról tartalmaz további információt. Minden részforgatókönyvhöz expozíciós becsléseket kell meghatározni. Majd a kockázatjellemzési arányok kiszámítása érdekében ezeket összehasonlítják a veszélyek értékeléséből származó becsült, illetve származtatott hatásmentes szintekkel. Ha valamely hatás küszöbértéke nem áll rendelkezésre, a kockázatot kvalitatív módon kell meghatározni, ami azonban tartalmazhat mennyiségi adatokat is az expozícióról. A biztonságos felhasználásnak a kémiai biztonsági értékelésben megállapított és az anyag expozíciós forgatókönyveiben ismertetett feltételeiről a szállítói láncot a biztonsági adatlapon tájékoztatják. Ha az anyag gyártója vagy importőre egy bizonyos ismert felhasználást nem tud értékelni, és a kockázatot ellenőrzés alatt tartó releváns és valós intézkedéseket nem tudja meghatározni, e felhasználás expozíciós forgatókönyveit a kémiai biztonsági jelentés és a biztonsági adatlapok nem tartalmazhatják. E döntéséről írásban kell értesítenie az ügyfeleit. Ha azonban a regisztráló értékelt egy felhasználást, de végül az emberi egészség és a környezet védelme miatt kihagyja, kifejezetten ellenjavallt felhasználásként kell meghatározni ezt a felhasználást a biztonsági adatlapon és a regisztrálási dokumentációban, és a 37. cikk (3) bekezdésével összhangban meg kell adnia döntése okait is.

12 12 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus Az expozíció értékelésének akkor is szerepe van, amikor a regisztráló arról dönt, hogy szükség van-e az anyag (további) vizsgálatára egy bizonyos végpont tekintetében. A REACH rendelet VIII-XI. melléklete számos olyan esetet tartalmaz, amikor az expozíciós értékelés eredménye i. következtében el kell végezni a vizsgálatot, vagy ii. a tájékoztatási követelményektől való eltérés indokául szolgál. Az expozíciós értékelés egyes eredményeire nem a jelen útmutató, hanem az Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági R.5. fejezete tér ki. Az érdekelt iparági szervezetekkel és a tagállamokkal együttesen az ECHA módszereket és eszközöket fejlesztett ki, amelyek támogatják az expozíciós értékelést és az eredmények strukturált, átlátható és összehangolt módon történő közlését a továbbfelhasználók, a hatóságok és a lakosság számára. Ezt a munkát a kémiai biztonsági jelentéssel / expozíciós forgatókönyvvel kapcsolatos ütemterv 3 alapján végezték, és megvitatták az expozíciós forgatókönyvekkel kapcsolatos információmegosztási hálózat (ENES) 4 keretében. Javasoljuk, hogy a regisztrálók és a továbbfelhasználói ágazatok ezeket az eszközöket használják, hogy hatékony módon jó minőségű expozíciós forgatókönyvek készüljenek. D.1.3 Közös vagy egyéni kémiai biztonsági jelentés A kémiai biztonsági értékelés keretében az expozíciós forgatókönyv kidolgozása jelentős mértékben a regisztrálók által választott megközelítéstől függ. A REACH-rendelet (11. cikkének (1) bekezdése) lehetővé teszi a kémiai biztonsági jelentés közösen vagy egyénileg történő benyújtását. A kémiai biztonsági jelentés egyénileg történő benyújtása nem minősül a 11. cikk (3) bekezdése értelmében vett eltérésnek, ezért nem kell azt külön indokolni. A döntést minden regisztráló maga hozza meg, de azt meg kell vitatni és arról meg kell állapodni az anyaginformációs cserefórum (SIEF) keretében. Különböző szempontok játszhatnak szerepet, amikor úgy döntenek, hogy együtt dolgozzák ki a kémiai biztonsági jelentést: Ugyanazon anyag regisztrálói számára előnyös lehet, ha a kémiai biztonsági jelentés következtetéseit összehangolják, és ezért egységes kockázatkezelési tanácsokat adhatnak a továbbfelhasználóknak. Ebből a szempontból annak lehet szerepe, hogy az anyag ugyanazzal a veszélyességi profillal rendelkezik-e az összes regisztráló esetében; A környezeti expozíció értékelhető a felhasználás (uniós) összmennyisége alapján, ezáltal megelőzhető a hatóságok által végzett kiegészítő közösségi kockázatértékelés; az (egyes) regisztrálóknak a IUCLID regisztrálási dokumentációban jelölni kell azt, hogy a megadott mennyiség az (uniós) összmennyiségre vonatkozik, így a hatóságok nem adják össze a különböző dokumentációkban megadott mennyiségeket. Előfordulhat, hogy a bizalmas kezeléssel kapcsolatos problémák miatt a regisztrálók néhány vagy az összes felhasználás vonatkozásában külön kémiai biztonsági értékelést végeznek. A döntéstől függetlenül fontos, hogy átlátható módon adja meg a IUCLID-ben, hogy mely felhasználásokra terjed ki a közösen benyújtott kémiai biztonsági jelentés, és melyekre az egyénileg benyújtott kémiai biztonsági jelentés. A közös kémiai biztonsági kapcsolódó aktualizálások esetén javasoljuk, hogy a vezető regisztrálóval

13 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus 13 egyidejűleg az összes tagként regisztráló vizsgálja felül és aktualizálja a felhasználások adatait, hogy biztosítsák a vezető regisztráló által megadott felhasználásokkal való összhangot. A tagok aktualizálása azért is fontos, mert az ECHA nyilvánosságra hozatallal foglalkozó weboldalán közzétett információk a közös adatbenyújtás valamennyi résztvevője által megadott adatokat tükrözik. Ha tehát a tagok dokumentációja mégis tartalmaz elavult adatot, ezt az adatot is közzéteszik a weboldalon, és a szabályozási célra szolgáló elsőbbségi sorrend meghatározásához felhasználhatják, pl. a dokumentációk szűrése során. D.1.4 REACH szerinti expozíciós forgatókönyvek és egyéb jogszabályok Az Unióban nem a REACH az egyetlen jogszabály, amelynek a célja az emberi egészség és a környezet védelme a vegyi anyagok gyártása és felhasználása során keletkezett káros hatásokkal szemben. Az önmagában, keverékben vagy árucikkben előforduló anyagot gyártó vagy felhasználó vállalatokat kockázatkezelési és termékbiztonsági kötelezettségek terhelik más, többek között az alábbi jogszabályok alapján: Foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság a vegyi anyagokról szóló irányelvben (CAD), valamint a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos irányelvben (CMD) foglalt elvek alapján; Az ipari telephelyekről a környezetbe kerülő kibocsátások megelőzése és ellenőrzése az ipari kibocsátásokról szóló irányelvben (IED) és az elérhető legjobb technikák referenciadokumentumaiban (BREF) foglalt elvek alapján; Bizonyos tevékenységek során vagy termékekből keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása (illékony szerves vegyületekről szóló uniós irányelv és a festékekről szóló uniós irányelv); Árucikkek és anyagok felhasználásának biztonságával foglalkozik például az építési termékekről szóló uniós rendelet és a játékokról szóló uniós irányelv; A hulladékkezeléssel kapcsolatos kockázatok megelőzése és ellenőrzése általánosságban és bizonyos keverékek és különösen árucikkek hulladék életszakaszához kapcsolódóan, pl. hulladék oldószerek, hulladékolajok, járművek, elektromos és elektronikai berendezések, akkumulátorok, csomagolóanyagok. Továbbá, a műveletek / termékek egészségre és a környezetre gyakorolt potenciális káros hatásaival kapcsolatban a telephelyek üzemeltetőinek és a termékek gyártóinak általános felelőssége a vegyi anyagokra is kiterjed. A keverékek és árucikkek előállítói ezért a REACH alapján előállított és közölt adatokat felhasználhatják, hogy maguk is tisztában legyenek azokkal a kockázatokkal, amelyek beépülhetnek a termékeikbe. A többi jogszabállyal való kapcsolatában a REACH sajátos szerepe az anyaggal velejáró veszélyekkel, az anyag viselkedését meghatározó tulajdonságokkal és az egész szállítói láncban a biztonságos felhasználáshoz szükséges feltételekkel kapcsolatban (beleértve a hulladékkezelést is) az anyagra jellemző információk előállításában és közlésében jelenik meg. A továbbfelhasználók tudják a legjobban, hogyan kell kialakítani a berendezést vagy a terméket, hogy megfeleljenek a különböző olyan jogszabályoknak, amelyek hatálya alá tartoznak. A REACH szerinti tájékoztatás azonban az anyagokra összpontosít a vegyi anyagok biztonságos felhasználása érdekében, ami kiegészíti (az ipari kibocsátásokról szóló irányelv vagy a vegyi anyagokról szóló irányelv, valamint a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos irányelv szerinti) telephelyspecifikus megközelítést.

14 14 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus Egy adott anyag vonatkozásában a REACH szerint elvégzett kémiai biztonsági értékelés megerősítheti vagy megkérdőjelezheti, hogy egy bizonyos piacon, iparágban vagy egyetlen vállalatnál alkalmazott kockázatkezelési gyakorlatok elegendőek az anyaggal kapcsolatos kockázat kézben tartásához. Abban az esetben, ha a meglévő kockázatkezelési intézkedéseket a REACH szerinti értékelés megkérdőjelezi, az anyag gyártója vagy importőre kiegészítő vagy más kockázatkezelési intézkedéseket javasol, vagy úgy dönt, hogy nem támogatja a felhasználást (vagy ellenjavallt felhasználásként tünteti fel). Az anyagspecifikus értékelésből származó információk elősegíthetik a telephelyek biztonságát vagy a termékbiztonságot. Ennélfogva, mind a regisztrálóknak, mind a továbbfelhasználóknak olyan mechanizmusokat kell bevezetni vállalati és ágazati szinten, hogy a REACH szerinti információk kapcsolódni tudjanak azokhoz az információs igényekhez, amelyeket a vegyi kockázatok más jogszabályok szerinti kezelése teremt. A felhasználási térkép koncepciójára épülő eszközök és mechanizmusok jó alapot nyújtanak erre (lásd a D.3.5. fejezetet). A következő példák a magas szintű konvergencia lehetséges területeit ismertetik. A hatályos jogszabályok betartása néha kihívást jelenthet. Az ECHA 5 és a Bizottság az érdekelt felekkel együttesen igyekszik kezelni ezeket a kihívásokat. Példa: A REACH és az ipari kibocsátásokról szóló irányelv (IED) Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv értelmében egyes ipari létesítményeket az üzemeltetőknek az ipari kibocsátásokról szóló irányelv alapelvével és rendelkezéseivel összhangban megállapított feltételeket tartalmazó engedélynek megfelelően kell működtetni. Ezek a feltételek az elérhető legjobb technikák referenciadokumentumában ismertetett elérhető legjobb technikákon alapulnak. Az integrált megközelítés az ipari kibocsátásokról szóló irányelv egyik fő pillére. Ez azt jelenti, hogy az engedélyek kiadása során figyelembe kell venni az üzem teljes környezeti teljesítményét, amely magába foglalja például a levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátást, a hulladék keletkezését, a nyersanyagok felhasználását, az energiahatékonyságot, a zajt, a balesetek megelőzését és a telephely bezárását követően annak helyreállítását. Az engedély iránti kérelem benyújtásakor az üzemeltetőnek meg kell adni az alábbi információkat (nem teljeskörű lista): a létesítmény által felhasznált vagy termelt anyagok; a létesítményből származó, az egyes környezeti közegekbe történő kibocsátások forrásai, mennyisége és jellege, valamint hatásuk a környezetre; a létesítményből származó kibocsátás megelőzésére vagy, ahol ez nem lehetséges, csökkentésére javasolt technológiák vagy egyéb technikák. Az expozíciós forgatókönyvekben megadott, anyagra jellemző adatok támogatják az üzemeltetőket (a veszély szempontjából) legfontosabb anyagok, a környezeti sors, valamint a kibocsátás megelőzésére vagy csökkentésére szolgáló intézkedések meghatározásában. Példa: A REACH és a vegyi anyagokról szóló irányelv (CAD), valamint a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos irányelv (CMD) 5

15 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus 15 A vegyi anyagokról szóló irányelv, valamint a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos irányelv értelmében a munkáltatónak meg kell határozni és fel kell mérnie a veszélyes vegyi anyagok által a munkavállalókra a munkahelyen gyakorolt kockázatokat. Ennek ki kell terjednie a munkanap során jelen lévő összes veszélyes anyagra, beleértve az együttesen jelentett kockázatukra. Ha a becslés a munkavállalók biztonságát és egészségét érintő kockázatokat tár fel, a munkáltatónak egyedi véd- és megelőző intézkedéseket kell alkalmazni az ellenőrzések hierarchiájával összhangban. A munkáltatók kötelesek továbbá tájékoztatást adni és oktatást biztosítani a munkavállalók számára. A REACH szerinti expozíciós forgatókönyvek általánosságban ismertetik egy egyetlen anyagnak való kitettség kezelésére vonatkozó megfelelő feltételeket feladatonként vagy munkafolyamatonként (nem munkahelyenként!). A vegyi anyagokról szóló irányelv szerinti munkáltatóként a továbbfelhasználó felhasználhatja ezeket az információkat a saját munkahelyi kockázatbecsléséhez. Ugyanakkor, REACH szerinti szereplőként dokumentálnia kell, hogy a meglévő szakmai gyakorlat összhangban van a szállítói expozíciós forgatókönyvben foglalt felhasználási feltételekkel. Ha a jelenlegi gyakorlat nincs összhangban az átvett expozíciós forgatókönyvvel, meg kell változtatni a gyakorlatot, vagy kérnie kell a szállítótól az expozíciós forgatókönyv megváltoztatását, vagy tájékoztatnia kell az ECHA-t, hogy saját értékelést végzett (a továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentéssé alakított munkahelyi kockázatértékelést), ami bizonyítja, hogy a meglévő gyakorlat kézben tartja a kockázatot. Ily módon a regisztráló biztonsági értékelését és a továbbfelhasználó kockázatbecslését meg lehet erősíteni vagy módosítani lehet, amely megszüntetheti a kémiai biztonság terén fennálló hiányosságokat.

16 16 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus D.2. AZ ANYAG ÉS AZ ÁLTALA JELENTETT VESZÉLYEK JELLEMZÉSE A kémiai biztonsági értékelésnek ki kell terjednie az anyag összes azonosított felhasználására és az ezt követő életciklus-szakaszokra (ha az anyag beépül egy árucikkbe; ha az anyag hulladék komponensévé válik). Az anyag életciklusa akkor ér véget, amikor más anyag gyártásához felhasználják, amikor teljesen elpusztul biológiai, kémiai vagy termikus eljárások során (a környezetben vagy hulladékkezelési műveletek során), vagy ha az anyagot hulladékból újrahasznosítják annak érdekében, hogy újból forgalomba hozzák, mivel ez egyenértékűnek minősül az új anyag gyártásával (és ezért regisztrálási kötelezettség is keletkezhet). Az expozíciós értékelés során figyelembe kell venni az eredeti anyag átalakulási és/vagy bomlástermékei következtében keletkező expozíciót, ami a felhasználás során vagy a környezetbe történő kibocsátást követően fordulhat elő. 6 A REACH szerinti kémiai biztonsági értékelés célja annak értékelése, illetve igazolása, hogy a gyártott illetve behozott anyag által jelentett kockázatokat megfelelően ellenőrzik a gyártás és saját felhasználás során, és hogy a láncban lentebb található más gazdasági szereplők megfelelően tudják ellenőrizni a kockázatokat. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a regisztrálónak mennyire kell ismernie az anyagai tulajdonságait és életciklusát ahhoz, hogy meg tudja határozni az értékelési módszert és az expozíciós értékelés ennek megfelelő hatókörét. D.2.1 A regisztrált anyag kémiájának ismerete: összetételek, forma, átalakulási termékek Egy szabványos biztonsági értékelés során az anyag környezeti sorsát és hatását sorsát meghatározó tulajdonságait az expozíciós értékelésnél alkalmazott egyetlen értékhalmaz alapján jellemzik. Léteznek azonban olyan esetek is, ahol a környezeti sorsot és hatást meghatározó tulajdonságokhoz egynél több értékhalmaz szükséges. A regisztrálás összeállításakor (és esetlegesen a vizsgálati stratégia felépítésekor) az értékelőnek ezért a rendelkezésre álló információk alapján számos szempontot kell fontolóra venni. A fenti szempontok tekintetében a kiindulópont az összetevők, 7 kémiai szerkezetük és a koncentrációs szintek megfelelő ismerete. Azt is meg kell jegyezni, hogy egy adott anyag esetén az összetevők azonosító adatai és koncentrációja összetételenként változhat. Az anyag formája (például morfológia, kristályformák stb.) is változhat. Az összetételek, illetve formák közötti különbségeket az értékelőnek alaposan ismerni kell. Ezen kívül a következő szempontokat kell figyelembe venni a forgalomba hozott anyag összetétele, illetve formája, az anyag felhasználási feltételei, valamint ezen összetétel, illetve forma tulajdonságait meghatározó adatok közötti összhang biztosítása érdekében. A gyártott és forgalomba hozott anyag összetételei, illetve formái valószínűleg különböznek az expozíciós viselkedés és/vagy a veszélyességi profilok tekintetében? Például a (különböző veszélyességi profillal rendelkező) különböző összetételek különböző felhasználási célokra hozhatók forgalomba, például ipari felhasználás és a fogyasztói felhasználás céljára; 6 Az I. melléklet pontja a lehetséges bomlási, átalakulási vagy reakciós folyamatok jellemzésé[ről] rendelkezik, míg az pont értelmében az expozíció becslése során figyelembe kell venni [...] [az] átalakulási és/vagy bomlástermékek[et]. 7 A jelen útmutatóban az összetevő kifejezés magába foglalja a szennyezőket és az adalékanyagokat, valamint vonatkozik az egy összetevőből álló, a több összetevőből álló és az UVCB-anyagokra is.

17 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus 17 Az emberek vagy a környezet ki vannak téve a forgalomba hozott összetételtől eltérő összetételnek, és hol lehet lényeges ez a különbség az expozíció vagy a veszélyességi profil szempontjából? Ennek az lehet az oka, hogy az anyag: o átalakul a felhasználás alatt vagy után, és / vagy o különböző összetevőkből áll, és ezek az összetevők jelentősen különböznek az eloszlást és a környezeti sorsot meghatározó tulajdonságaik tekintetében (például gőznyomás, vízben való oldhatóság, adszorpciós viselkedés), ami módosítja az embereket vagy a környezetet érintő expozíciót. A D- 2. ábrán különböző összetételekben és formákban forgalomba hozott anyag látható. Ha az anyag e változatai különböző veszélyességi profilokkal rendelkeznek, ezekre ki kell térni az anyag kémiai biztonsági értékelésének. Ehhez a veszélyek és az expozíció több értékelésére lehet szükség. Regisztrált anyag 1. összetétel / forma 2. összetétel / forma 1/1. felhasználás 1/2. felhasználás 1/3. felhasználás 2/1. felhasználás 2/2. felhasználás Fizikai-kémiai és környezeti sorsot meghatározó tulajdonságok (Öko)toxikológiai tulajdonságok - DNEL, PNEC, CnL, PBT Fizikai-kémiai és környezeti sorsot meghatározó tulajdonságok (Öko)toxikológiai tulajdonságok - DNEL, PNEC, CnL, PBT D- 2. ábra: Különböző veszélyességi profilokkal rendelkező különböző összetételű, különböző felhasználási célokra értékesített regisztrált anyag A forgalomba hozatalt és a felhasználást követően, az anyag átalakulhat, például: A továbbfelhasználó megváltoztathatja az anyag rendeltetését, formáját vagy összetételét, hogy a fizikai vagy kémiai tulajdonságainak (technikai okokból történő) módosítása, valamint az új forma, illetve összetétel forgalomba hozatala érdekében, például az ömlesztett anyag apró szemcséjűvé történő őrlése, az anyag tisztítása; Az anyag rendeltetése az, hogy reakcióba lépjen műszaki rendeltetésének betöltése érdekében (beleértve azt a reakciót is, amikor beépül egy árucikkbe); Az anyag nem szándékolt módon is átalakulhat o a felhasználási feltételek mellett, például az alkalmazott energia vagy a felhasználás során jelenlévő egyéb anyagok miatt; 8 8 például kémiai reakciók, mint a nitrózamin-képződés szekunder aminokból nitrogén-oxid jelenlétében, peroxidképződés éterekben

18 18 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus o az anyag felhasználását követően, a hulladék (szennyvíz) kezelése során vagy a környezetben. A felhasználás ilyen átalakulásai különböző lényegi tulajdonságokkal rendelkező anyag expozíciójához vezethetnek. Különösen, az emberi egészségre és/vagy a környezetre nézve új kockázatok jelenhetnek meg vagy tűnhetnek el, és/vagy a környezeti sorsot meghatározó tulajdonságok megváltozhatnak. Amilyen mértékben ismert vagy előrelátható, az anyag veszélyességi jellemzőiben bekövetkező e változásokat figyelembe kell venni a regisztrálónak a veszélyek értékelésekor, valamint az expozíciós értékelés megfelelő alkalmazási körénél (lásd a D.2.3. fejezetet). A veszélyességi jellemzők változásai előreláthatók lehetnek például akkor, ha: egy anyag fajlagos felülete jelentősen megnövekedett (azaz a részecskeméret jelentősen csökkent); egy anyag rendeltetése az, hogy reakcióba lépjen (például fehérítőszerek, reaktív festékek, reaktív nedvességmegkötő anyagok, polimerizálószerek); fémek változásainak speciációja; egy anyag hidrolizál vagy biológiailag kisebb kémiai szerkezetekre bomlik anélkül, hogy mineralizálódna. A Figure D- 3. ábra azt az esetet mutatja be, amikor az az összetétel vagy forma, amelynek az emberek vagy a környezet ki vannak téve, eltér a felhasznált összetételtől, illetve formától. Az emberek vagy a környezet attól függően lehetnek kitéve hasonló vagy különböző összetételnek, hogy milyen módon következik be az átalakulás (a folyamat mely időpontjában, milyen kinetikával stb.). Továbbá, ha a felhasználási feltételek hatással vannak az expozícióval járó összetételre vagy a formára, előfordulhat, hogy több (esetlegesen különböző környezeti sorssal, illetve veszélyességi profillal rendelkező) összetételt vagy formát kell figyelembe venni az anyag különböző felhasználásainak értékeléséhez. Ez lehet a helyzet például akkor, amikor a működési hőmérséklet egyes összetevők párolgásához vezet, míg másokéhoz nem, vagy ha a víz jelenléte meghatározza, hogy milyen mértékben hidrolizál egy anyag az expozíciót megelőzően.

19 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus 19 Összetétel / forma a forgalomba hozatalkor 1/1. felhasználás 1/2. felhasználás 1/3. felhasználás Összetétel / forma, aminek az emberek és/ vagy a környezet ki vannak téve Fizikai-kémiai és környezeti sorsot meghatározó tulajdonságok (Öko)toxikológiai tulajdonságok - DNEL, PNEC, CnL, PBT D- 3. ábra: Összetétel(ek), amely(ek)nek az emberek és/vagy a környezet ki vannak téve, a gyártott, illetve forgalomba hozott összetételtől eltérő környezeti sorssal, illetve veszélyességi profillal (profilokkal) rendelkezik (rendelkeznek). A fenti megfontolások alapvető fontosságúak az egyértelmű és értelmes regisztrálási dokumentációhoz. Ezért fontos, hogy azokat átlátható módon és egyértelműen adják meg a kémiai biztonsági jelentésben (lásd az 1. fejezetre való hivatkozást a D.6.2 részben). Sok esetben az értékelő képes lesz bizonyítani, hogy az anyag tulajdonságai leírhatók egyetlen, az expozíciós értékelésnél és a kockázatjellemzésnél alkalmazott értékhalmaz alapján. Más esetekben lehet, hogy különböző tulajdonságcsoportokat kell értékelni a fentiek szerint. D.2.2 Értékelési entitások meghatározása az átláthatóság támogatása érdekében Ha egynél több környezeti sors, illetve veszélyességi profil releváns egy anyagnál, a REACH szerinti biztonsági értékelést végző viszonylag bonyolult értékelési esetekkel kerülhet szembe, és a regisztrálási dokumentáció átlátható dokumentálása kihívást jelenthet. Ugyanakkor, a hatóságok a regisztrálási dokumentáció adataira alapozzák döntéseiket arról, hogy a dokumentációt vagy az anyagot előre kell-e sorolni valamelyik REACH szerinti folyamat keretében. Az információk vagy az átláthatóság hiánya általában növeli annak valószínűségét, hogy további szabályozási eljárást kezdeményeznek. Az értékelések átláthatóságának elősegítése érdekében az ECHA az ágazati érdekeltekkel együttesen kidolgozta az úgynevezett értékelési entitás megközelítést. A megközelítés célja az, hogy támogassa az IUCLID-ben az értékelési adatok átlátható megszervezését a bonyolultabb kémiával rendelkező anyagok esetében. Az értékelési entitás az anyag tulajdonságaira vonatkozó adatoknak (végpontokon keresztül) az értékelés céljára használt gyűjtőhelye [tárolója]. Lehetővé teszi az értékelő számára a tulajdonságok azon következetes adathalmazainak a megadását, amelyek az anyag adott (forgalomba hozott vagy felhasználás során előállított) összetételének, illetve formájának értékeléséhez relevánsak. Ezeket az adatokat az anyag értékelésére használják a teljes életciklusa alatt, figyelembe véve a kémiai viselkedését a különböző tervezett felhasználások során. Az IUCLID 6 támogatja annak lehetőségét, hogy a regisztráló jelezze, hogy a megadott felhasználások adott összetételekhez, illetve formákhoz kapcsolódnak. Amikor az

20 20 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus anyagnak új összetétele vagy formája keletkezik annak életciklusa alatt (például az anyagot tisztítják, vagy egy ömlesztett formát nano formává őrölnek), akkor az IUCLIDben bejelentheti a Composition generated upon use -t (felhasználás során keletkező összetétel). Az IUCLID-ben minden összetétel, illetve forma hozzákapcsolható egy osztályozási és PBT-értékelés rekordhoz. Az összetétel, illetve forma fizikai és kémiai, környezeti sorssal és veszélyekkel kapcsolatos tulajdonságainak a megadása érdekében lehet, hogy értékelés entitásokat kell meghatározni [például, ha több összetevő (összetevők csoportja) játszik szerepet az értékelésben, vagy ha egy anyag átalakul a használat során, és az alap- és az átalakulási termék(ek) is szerepet játszanak az értékelésben]. Ezek az értékelési entitások hozzákapcsolhatók egy összetételhez, illetve formához. Ha csak egy, egyetlen környezeti sorssal, illetve veszélyességi profillal rendelkező összetétel releváns egy regisztrált anyagnál, akkor ezek a kapcsolatok magától értetődőek, de amint az anyag tulajdonságainak több csoportjára van szükség, elengedhetetlen az IUCLID-adatállomány átláthatóvá és érthetővé tétele. Mikor kell meghatározni értékelési entitásokat? Az értékelési entitás célja a felhasználók támogatása az összetett értékelési eseteknek az IUCLID-ben való dokumentálása során, vagyis amikor több adathalmaznak is jelentősége van az értékelés szempontjából. Ha az értékelés egyszerű, nem kell alkalmazni ezt a megközelítést. Hogyan kapcsolódik az értékelési entitás a tájékoztatási követelményekhez? Az értékelés entitás egy támogató funkció, és nem érinti a REACH szerinti tájékoztatási követelményeket. Ugyanakkor átlátható módon segíthet megmagyarázni, hogy a tájékoztatási követelmények milyen módon teljesülnek, vagy hogy miért nyújtottak be vizsgálati javaslatot. Hogyan kapcsolódik az értékelési entitás az anyagok egyezőségéhez? Az értékelés entitás a biztonsági értékelésnél alkalmazható, és nincs hatással a regisztrált anyag azonosító adataira. Még ha ugyanazokat, egy közösen alkalmazott értékelési entitás keretében meghatározott adathalmazokat is vesznek igénybe több anyag értékelésekor, ez nem jelenti azt, hogy ezeket az anyagokat ugyanabban a dokumentációban lehet regisztrálni. D.2.3 Az értékelés hatókörét meghatározó, veszélyekkel kapcsolatos következtetések A veszélyek értékelésének az a célja, hogy azonosítsa és jellemezze az anyag veszélyeit az osztályozás szempontjából (veszély kategóriája, veszély mértéke), valamint a PNEC és a DNEL, illetve DMEL értékek szempontjából (amennyiben dózis-válasz adatok léteznek). Az azonosított veszélyek tekintetében a biztonságos felhasználás feltételeit meg kell határozni (expozíciós forgatókönyv), az expozíció becsléseit meg kell állapítani (e feltételeknek megfelelően), és az így kapott kockázatot jellemezni kell. Megjegyezzük, hogy ha az anyag nem teljesíti a veszélyes anyagként történő besorolás egyik feltételét sem, és nem PBT vagy vpvb anyag, akkor az expozíciós értékelést nem kell elvégezni, és ez az útmutató nem releváns (lásd továbbá a D.1.2. fejezetet). A D- 4. ábra vázlatosan szemlélteti, hogyan határozzák meg a kockázatjellemzés típusát minden egyes védendő cél (a környezet szempontjából), valamint az emberi egészség szempontjából minden expozíciós útvonal és hatás típusa (hosszú, illetve rövid távú, szisztémás vagy helyi hatás) tekintetében rendelkezésre álló adatok alapján. A veszélyekkel kapcsolatos következtetések dőlt betűvel szerepelnek, mivel megadhatók

21 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 2.0. verzió augusztus 21 az IUCLID-ben (6. és 7. Összefoglalás adatmezőcsoport). Nem minden egyedi esetet mutatunk be, további részletek az ábrán szereplő útmutató egyes fejezeteiben találhatók. 9 Először is, tisztázni kell, hogy szükség van-e további vizsgálatra. Ez a mennyiség alapján meghatározott tájékoztatási követelményektől (REACH VII-X. melléklete) és az azoktól való eltérés lehetőségétől (e mellékletek 2. oszlopa és a XI. melléklet) függ. Ha nincs szükség egyedi adatokra (például alacsony mennyiség esetén), akkor a regisztrálónak kell megállapítani a veszélyt az összes rendelkezésre álló információ alapján, vagy: Feltételezi a veszélyt az értékelés során, mivel a rendelkezésre álló információk alapján nem zárható ki a veszély. Ebben az esetben a regisztráló következtet a veszély néhány potenciális szintjére, és kvalitatív kockázatjellemzést végez. Nem állapít meg veszélyt a rendelkezésre álló összes információ alapján. Ha az adatra a VII-X. melléklet alapján van szükség, lehet, hogy a regisztrálónak mégsem kell előállítani az adatot valamelyik alábbi ok miatt: A vizsgálat technikailag nem megvalósítható (XI. melléklet 2. pontja). Ebben az esetben nem zárható ki a veszély, és kvalitatív kockázatjellemzést kell végezni. Nem várható kibocsátás, illetve expozíció (XI. melléklet 3. pontja). 10 Az expozíció értékelésének igazolnia kell, hogy a várható kockázat elhanyagolható, és a veszély jellemzésének hiánya indokolható (kvalitatív kockázatjellemzés). A reziduális (nagyon alacsony) expozíció mennyiségi meghatározása támogathatja ezt az értékelést. A veszélyekre vonatkozó végpont-specifikus adatokat is el lehet hagyni, mivel a veszély kizárható a rendelkezésre álló információk alapján (például a VII. melléklet 2. oszlopa szerinti, vízi toxicitásra vonatkozó adatelhagyás vízben erősen oldhatatlan vagy olyan anyagok esetén, amelyek valószínűleg nem hatolnak át biológiai membránokon). Ebben az esetben a regisztráló nem állapít meg veszélyt a rendelkezésre álló információk alapján. További útmutatás található az Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági c. dokumentum B. részében (B1-B6. fejezet). A vizsgálati stratégiákkal kapcsolatos útmutató az R.7a, 7b, 7c fejezetben található. Ha az adatok rendelkezésre állnak, a következő lépés annak értékelése, hogy állapítottak-e meg veszélyt. A REACH I. mellékletének 1-4. pontja alapján kell megállapítani a veszélyeket. Ezek az azonosított veszélyek három csoportba sorolhatók: veszélyek, amelyek tekintetében osztályozási kritériumok állnak rendelkezésre, valamint vannak információk annak megerősítésére, hogy az anyag teljesíti a kritériumokat, ezért osztályozásra kerül; 9 Ezek az útmutatók az alábbi honlapon találhatók: 10 Megjegyezzük, hogy ha a regisztráló úgy dönt, hogy nem állít elő adatokat, mert nem várható kibocsátás, illetve expozíció (és ezt igazolja az expozíciós forgatókönyv), ez vonatkozik a környezet szempontjából az összes védendő célra vagy az emberi egészség szempontjából az útvonalakra, illetve a hatás típusaira, amennyiben releváns.

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Bevezetés Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról,

Részletesebben

sok Expozíci Kockázatjellemz zatjellemzés

sok Expozíci Kockázatjellemz zatjellemzés Vezető regisztrálói i webtanfolyam kémiai biztonsági értékelés/kémiai biztonsági jelentés s (I) 3. rész r Azonosított felhasználások sok Expozíci ciós értékelés Kockázatjellemz zatjellemzés Eszközök és

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények)

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények) C 155/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye a kockázatértékelés eredményeiről és a kockázatcsökkentési stratégiákról a következő

Részletesebben

Az anyag neve: Az ellenőrzött cég adott anyaggal kapcsolatos REACH szerinti szerepe:

Az anyag neve: Az ellenőrzött cég adott anyaggal kapcsolatos REACH szerinti szerepe: Az anyag neve: Az ellenőrzött cég adott anyaggal kapcsolatos REACH szerinti szerepe: I. 1. A REGISZTRÁCIÓ, VALAMINT AZ AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE NORMÁL REGISZTRÁCIÓ ELLENŐRZÉSE

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

Biztonsági adatlapok elkészítése

Biztonsági adatlapok elkészítése Ú T M U T A T Ó D I Ó H É J B A N Biztonsági adatlapok elkészítése A dokumentum célja, hogy közérthetően bemutassa a biztonsági adatlapok elkészítésére és átadására vonatkozó alapelveket és kötelezettségeket

Részletesebben

Új biztonsági adatlap

Új biztonsági adatlap Új biztonsági adatlap Kiadva mint új Annex II Commission Regulation No 453/2010 of 20 May 2010 amending REACH as regards Annex II Új iránymutatás: 2010 március 1. változat. >1000 megj. http://guidance.echa.europa.eu/docs/draft_documents/draft_guidance_on_safety_data_sheets_20100324.pdf

Részletesebben

Útmutató dióhéjban Kémiai biztonsági értékelés

Útmutató dióhéjban Kémiai biztonsági értékelés Útmutató dióhéjban Kémiai biztonsági értékelés Jelen dokumentum célja a REACH szerinti kémiai biztonsági értékelés fő követelményeinek egyszerű magyarázata JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány útmutatást tartalmaz

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

Útmutató az intermedierekhez

Útmutató az intermedierekhez 2. verzió 2010. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok betartásának módját. Felhívjuk azonban a felhasználók

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Mit kell tenniük a továbbfelhasználóknak az expozíciós forgatókönyvekkel? 13. gyakorlati útmutató

Mit kell tenniük a továbbfelhasználóknak az expozíciós forgatókönyvekkel? 13. gyakorlati útmutató Mit kell tenniük a továbbfelhasználóknak az expozíciós forgatókönyvekkel? 13. gyakorlati útmutató Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finnország Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.europa.eu

Részletesebben

Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók)

Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók) Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók) Biztonságtechnika MKE 2016 Előadó: Botos Ágnes, PhD REACH, GHS & Biocid tanácsadó E-mail: agnes.botos@ghs-expert.com

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.) L 396/852 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 30.12.2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér l, engedélyezésér l és

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 12. (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. október 29. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a

Részletesebben

8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat?

8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat? 8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat? JOGI KÖZLEMÉNY: Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2015.2.21. L 50/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2015/282 RENDELETE (2015. február 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

Részletesebben

2006R1907 HU

2006R1907 HU 2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 152 IX. MELLÉKLET A LEGALÁBB 100 TONNA VAGY AZT MEGHALADÓ MENNYISÉGBEN ( 1 ) GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁ E melléklet szintjén a

Részletesebben

Útmutató a továbbfelhasználók számára

Útmutató a továbbfelhasználók számára ÚTMUTATÓ 2.1 verzió 2014. október Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnország) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 2.1 verzió 2014. október JOGI KÖZLEMÉNY A

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Mit is kell Önnek csinálni most 2012-ben?

Mit is kell Önnek csinálni most 2012-ben? Kedves REACH felelős! A REACH pre-regisztráció hatalmazza fel az adott anyag gyártóját, importálóját, hogy a REACH regisztrációt, vagyis a toxikológai, ökotoxikológiai teszteket ne rögtön, hanem a gyártott

Részletesebben

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147 2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147 VIII. MELLÉKLET A LEGALÁBB 10 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁ ( 1 ) A 12. cikk (1) bekezdésének c) pontjával

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

Helsinki, november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL. (Az Igazgatóság határozata)

Helsinki, november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL. (Az Igazgatóság határozata) Helsinki, 2010. november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL (Az Igazgatóság határozata) HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 London, 2012.07.27. Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett tizenhárom lehetséges különös aggodalomra okot adó anyagról

Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett tizenhárom lehetséges különös aggodalomra okot adó anyagról Sajtóközlemény Nyilatkozat: Ez egy eredetileg angol nyelven közzétett dokumentum fordítása. Az eredeti dokumentum az ECHA weboldalán érhető el. ECHA/PR/11/04 Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal és bizalmas kezelés a REACHrendelet

Nyilvánosságra hozatal és bizalmas kezelés a REACHrendelet Nyilvánosságra hozatal és bizalmas kezelés a REACH-rendelet alapján Közzététel dátuma: 2016. április 1 Nyilvánosságra hozatal és bizalmas kezelés a REACHrendelet alapján Annankatu 18, P.O. Box 400, I-00121

Részletesebben

Jelen cikk az ECHA által publikált dokumentum egy részének a fordítását tartalmazza (lásd kapcsolódó dokumentum oldal).

Jelen cikk az ECHA által publikált dokumentum egy részének a fordítását tartalmazza (lásd kapcsolódó dokumentum oldal). A Többéves Munkaprogramban (MAWP 2014-2018) leírtak szerint az ECHA 5 éves stratégiájának végrehajtásának harmadik éve magában foglalja a négy stratégiai cél további törekvéseit, amelynek középpontjában

Részletesebben

C1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE

C1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE 2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B C1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18.

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18. EBA/GL/2014/06 2014. július 18. Iránymutatások a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről 1 Az EBH iránymutatásai a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu További

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2007.5.29. L 136/3 HELYESBÍTÉSEK Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 12. (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. október 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Anyagok bejelentése az osztályozási és címkézési jegyzékbe 7. Gyakorlati útmutató

Anyagok bejelentése az osztályozási és címkézési jegyzékbe 7. Gyakorlati útmutató 7. Gyakorlati útmutató 1 Anyagok bejelentése az osztályozási és címkézési jegyzékbe 7. Gyakorlati útmutató 2012. június 7. Gyakorlati útmutató 3 JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum útmutatást nyújt a CLP-vel

Részletesebben

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek

Részletesebben

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab)

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab) A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (2014/287/EU)

(EGT-vonatkozású szöveg) (2014/287/EU) 2014.5.17. L 147/79 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. március 10.) az európai referenciahálózatok és azok tagjai létrehozására és értékelésére, valamint az e hálózatok létrehozásával és értékelésével

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Visegrád 2014. november 6-7. 6

Visegrád 2014. november 6-7. 6 Veszélyes anyagok azonosításával kapcsolatos jogszabályi módosításoksok Visegrád 2014. november 6-7. 6 Bali Péter P tű. t őrnagy Seveso II módosításának okai A hatály hozzáigazítása a CLP Rendelethez,

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.7.21. HU L 193/115 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1190 RENDELETE (2015. július 20.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6837 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az

Részletesebben

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése S hogy még szebb legyen az életünk: módosul a REACH II. melléklete!! Összeállította: dr. Deim Szilvia Országos Kémiai Biztonsági

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Útmutató a regisztráláshoz

Útmutató a regisztráláshoz ÚTMUTATÓ 2012. május 2.0. verzió Útmutató a REACH-rendelet végrehajtásához 2 2.0. verzió 2012. május Verziószám Változások Dátum 0. verzió Első kiadás 2007. június 1. verzió Első felülvizsgálat 2008.02.18.

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez

Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez D. rész: Expozíciós forgatókönyvek felépítése 2012. október (1.2. verzió) Útmutató a REACH végrehajtásához JOGI KÖZLEMÉNY Ez

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András A kockázat fogalma A kockázat (def:) annak kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz a valaki/k értékeire, célkitűzésekre. A kockázat

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, Fontos jogi nyilatkozat 31993L0067 Hivatalos Lap L 227, 08/09/1993 o. 0009-0018 finn különkiadás fejezet 13 kötet 25 o. 0003 svéd különkiadás fejezet 13 kötet 25 o. 0003 A Bizottság 93/67/EGK irányelve

Részletesebben

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 London, 2012.07.27. Az iránymutatás jogállása 1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az

Részletesebben

Zajcsökkentés az építőiparban

Zajcsökkentés az építőiparban ERGONÓMIA 5.2 Zajcsökkentés az építőiparban Tárgyszavak: zajvédelem; zajterhelés; építőipar; szabályozás. A túlzott munkahelyi zajterhelés visszafordíthatatlan halláskárosodást vagy munkabaleseteket okozhat,

Részletesebben

A CLP-rendelet bevezető útmutatója

A CLP-rendelet bevezető útmutatója 1 2.0 verzió 2015. június TMUTATÓ 2.1 verzió 2015. augusztus 2 2.1 verzió 2015. augusztus JOGI NYILATKOZAT Ez a dokumentum támogatást kíván nyújtani a felhasználók számára a CLP-rendelet szerinti kötelezettségeik

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Kovács Tamás OKBI REACH Nemzeti Tájékoztatási Szolgálat 2013. november 05. Visegrád

Kovács Tamás OKBI REACH Nemzeti Tájékoztatási Szolgálat 2013. november 05. Visegrád Kovács Tamás OKBI REACH Nemzeti Tájékoztatási Szolgálat 2013. november 05. Visegrád CLP AKTUÁLIS KÉRDÉSEK I.: VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK 2 1.) 944/2013/EU bizottsági rendelet (5. ATP) Kihirdetés: 2013. okt.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE L 109/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.4.19. A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 1 5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 07/2009:50205 javított 6.5 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Az állatgyógyászati célra szánt immunológiai gyógyszerek

Részletesebben

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Az egyes strukturált ÁÉKBV-k kockázatának mérésére és teljes kitettségének számítására vonatkozó iránymutatások ESMA/2012/197

Részletesebben

A hatályos VOC szabályozás és az IED új, a szerves oldószereket használó létesítményekre és tevékenységekre vonatkozó rendelkezései

A hatályos VOC szabályozás és az IED új, a szerves oldószereket használó létesítményekre és tevékenységekre vonatkozó rendelkezései A hatályos VOC szabályozás és az IED új, a szerves oldószereket használó létesítményekre és tevékenységekre vonatkozó rendelkezései Dr. Kiss Diána Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési és fejlesztési

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez ÚTMUTATÓ Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 3.0. verzió 2015. augusztus 2 Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 3.0. verzió 2015. augusztus JOGI NYILATKOZAT A dokumentum célja a felhasználók

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG. 05/2007 sz. VÉLEMÉNYE

AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG. 05/2007 sz. VÉLEMÉNYE AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG 05/2007 sz. VÉLEMÉNYE az 1702/2003/EK rendeletnek a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések környezetvédelmi tanúsítására vonatkozó végrehajtási

Részletesebben

TANÁCS. (Tájékoztatások)

TANÁCS. (Tájékoztatások) 2006.11.14. C 276E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 17/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT (a Tanács által 2006. június 27-én elfogadva) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős

Részletesebben

Útmutató a monomerekhez és polimerekhez

Útmutató a monomerekhez és polimerekhez GUIDANCE Útmutató a monomerekhez és polimerekhez 2012. április 2.0. változat Útmutató a REACH-rendelet végrehajtásához 2 2.0. változat 2012. április Változat Változások Dátum 0. változat Első kiadás 2007.

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

Adatmegosztás s az Anyaginformáci cserefórumon rumon (SIEF)

Adatmegosztás s az Anyaginformáci cserefórumon rumon (SIEF) Vezető Regisztráló Webszeminárium Adatmegosztás és -terjesztés Adatmegosztás s az Anyaginformáci ciós cserefórumon rumon (SIEF) 2010. április 30. Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Áttekintés Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

A kockázat alapú felügyelés módszertana Mérő Katalin ügyvezető igazgató PSZÁF november 13

A kockázat alapú felügyelés módszertana Mérő Katalin ügyvezető igazgató PSZÁF november 13 A kockázat alapú felügyelés módszertana Mérő Katalin ügyvezető igazgató PSZÁF 2006. november 13 A felügyelés közeljövője a kockázat alapú felügyelés Miért? Mert a Felügyelet sok,különböző típusú és nagyságú

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben