Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész"

Átírás

1 Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész KILENCEDIK FEJEZET Az öreg Balaska igazán várhatott volna még egy napot, s ha már egész télen jó volt neki a kertek alatt a szalmagarádok enyhese, ezen az éjszakán is behúzódhatott volna valahová. De hát az Isten így rendelte neki, bizonyosan, semmi se történik az ő szent akarata nélkül, s a szerencsétlen vénembernek is az utolsó fagyos éjszakán kellett elpusztulni. Ott lelték meg hajnalban a temető mellett, az árokparton. Pedig még tüzelt is, mert szalmahamu volt mellette és egy darab zsíros kenyér, csepegtetett zsírral, szalonnát süthetett vacsorára. Hát utoljára jóllakott legalább Most süt a nap, az ég gyönyörű kék, kis felhők sétálnak rajta, igen magosan, s jó meleg szél fúj délről. Az öreg meg ott fekszik a csontházban, a temető kapujával szemközt, éppen most hoztak neki az asztalostól egy fenyőfakoporsót. Lehet, hogy holtában is megérzi a tavaszt, mert az időhöz nagyon értett mindig. Akivel szóba állt, annak megmondta: szél lesz-e másnap, eső, vagy meleg. Még a jeget is megérezte. No, most már többet nem csúfolják a gyerekek, akik utcahosszat szaladtak utána, nagy kurjongatással, ha meglátták. Azt szokták kiabálni neki, hogy tüzes Balaska, mert nagy gyújtogató volt az öreg. Hogy kit gyújtott meg, mikor gyújtotta meg? senki se tudta. Lehet, hogy nem is volt igaz, de a hosszú hajú, szakállas, mahomet ember ebből élt. Csak bement a gazdák udvarára, a kutyák nyüszítve szaladtak előle a kazal mögé, vagy a szekérszínbe, a szemével verte meg őket, megállt a pitvarajtóban és nem szólt semmit. De az asszonyokat, gyerekeket kifogta a kétség, s ha egyedül voltak otthon, olyan szalonnákat kanyarítottak neki, hogy egy hétig ehette. Nem köszönt meg semmit, azt se mondta papucs, fordult, ment. Felseperték utána az udvart, mert azt is beszélték, hogy a tetű megterem benne, s amerre jár, hull a féreg. Bizonyos, hogy nagyon rongyos volt, a gúnya lógott róla, mintha ebekkel viaskodott volna örökké. Hát többet nem ijeszt senkit, s milyen jámboran fekszik, kinyújtóztatva a döngölt földpadlón Az asszonyok, akik ásni igyekeznek, borzongva megállnak és benéznek a homályos csontházba s a gyerekek csak suttogni mernek, mert hátha egyszer kiszalad és utánuk vágja a fejszéjét. A sírját is ássák már. Igazán szerencséje volt, az első sorba kerül, az út mellé éppen, mintha drága pénzen vette volna a helyet, a nagygazdák kriptái és márványfejfái közt. Jó kövér és nedves a föld, amit a lapátok szórnak két oldalt a gödör mellé, éppen mint a parcellákban, kicsit odébb, ahol a tavaszi véleményeknek készítenek a zsellérasszonyok. Szinte fényük a napon a hant, a fagy meg is porhanyította, szalad bele az ásó, öröm dolgozni ilyenkor. Az egész téli tétlenség után jól esik mozogni, hajlongozni, olyan ez a munka éppen, mintha az ember belekezd egy nagyon régi nótába, amit ősz óta nem énekelt. Nagy, sárga pajorok mozognak a fekete rögön, s a kövér kukacokat szaporán kapkodják a tyúkok. Az egész temető tele van aprólékkal, a szomszéd udvarokból mind bebújkálnak ide a szétkorhadt rácskerítésen s a kakasaik ott kukorékolnak, meg verekednek egymással a sírok dombján. Zöld kislibák sipákolnak az árok vizében, a réten gyerekek kergetőznek, vörös lábszárral, mezítláb s

2 megszólalt már a pacsirta is. A határon kis ködrongyok lengenek, a laposban úgy gyűlnek össze, mint a lefolyó víz, s az őszi vetések zölden nyújtózkodnak, szinte szemmel látni, hogy nő a búza. A gróf földjén sivalkodnak a gőzekék, s egy-egy cselédfiú danolgat a trágyás szekereken, míg a lovak kifelé kocognak a köves úton, valahová a Csincse felé. Kondor úr, a bérlő, sárga bricskáján hajt be a faluba. Szája sarkában elrágott szivar, nem is ég, s bámul maga elé. Nem látja meg a köszönő zselléreket, nem hallja a szót se, csak néz és gondolkozik. Most már bizonyos, hogy megmarad a pusztán, legfeljebb két hét: a grófnak döntenie kell, s a parasztok nemigen mozognak. A tanító, az a szálas kölyök, az a fiók-kommunista, úgy látszik, megijedhetett, nem hergeli már őket s magukban, persze, gyámoltalanok, mint a nyáj. Mosolyog Kondor úr és azt gondolja, hogy nem érezteti majd a faluval haragját se, ha minden rendben lesz. Nagylelkűen viselkedik, s ezzel magához édesgeti őket. Mi kell a parasztnak egyéb, mint jó szó? Most is, majd meglátják, nyájas lesz, a részeseknek megadja azt, amit tavaly kaptak, bár más faluból olcsóbban is jönnének aratók. Előre látja a községháza udvarát, ahol alázatosan lekapják előtte sipkájukat a bandagazdák, s kicsit távolabb, tisztességtudón állnak néhányan az emberek közül is, hogy tanúi legyenek az elszegődésnek. Majd int nekik a kezével, ahogy a gróf szokott, mikor a mandátumot átveszi és az ovációt megköszöni az autójából. Tegnap doboltatta ki, hogy aratókat, meg summásokat fogad, este már megbeszélték a parasztok a taktikát, kiszámolták nagy hümmögések közben, hogy mennyit kéne kérni; szidták is bizonyosan, mindenféle zsidónak, de hadd beszéljenek csak! A népnek meg kell hagyni azt a jogát, hogy moroghat. No, már itt is van a községháza. A kapu nyitva, a tűzoltószertár előtt a hajdúk a vízipuskát tisztogatják, de más senki sincsen az udvaron. Egy lélek se. Zsiga, te! A vén Csete odanéz. A bricskáról Kondor kapaszkodik lefelé, szájából kivette a szivart, s megyen egyenest feléje. Aggyon Isten, Kondor úr. Mondja csak, öregem, dobolták maguk tegnap, hogy Hát hogyne! Éppen én doboltam. Még mondom itt Gyurinak, hogy mi lehet az emberekkel, te, nézd mán, senki se gyött el. Áll, a földet nézi, értetlenül, tűnődve. Hm Jól dobolta? Mára? Énnye, mán, no! Még a végén én leszek az oka, hogy üres az udvar. Hát persze, hogy mára, Tudom én, mit csinálok, kéremalásan. Harminc, esztendeje eszem én a község kenyerét, doboltam mán én a mozgósítást is annakidején Szóval?

3 Tanácstalanul fordul; az arca már vörös, nem tudja, a haragtól, vagy a szégyentől, s ezek a bitang parasztok, ezek a hajdúk is mosolyognak rajta, tán legszívesebben a képébe hahotáznának. Ezek tudják, ezek tudnak valamit, arait ő nem tud. Nyers a hangja, úgy kérdi: A jegyző úr? A vén Csete fejével int: Odabe. Végigméri őket, sarkon fordul s kettesével ugorja a lépcsőket. Tán haragszik a gazdád, he? Csete bácsi kiveszi kék mentéje zsebéből a zacskót és komótosan tömi a pipát. Hunyorogva nézi a bérlő kocsisát, kicsit féloldalra hajtott fővel. A jó fene jobban tudja! Az úton még semmi baja nem vót. Nekem egy szivart is adott. Ehen ni. Napját se tudom, mikor kaptam tőle szivart, pedig mán öt esztendeje hurcolászom. Alighanem az udvar vette el a kedvét. Én nem tudom. Kondor már füstölög is kifelé. Szótlanul lép fel, beleveti magát az ülésbe, hogy csak úgy reccsennek a rugók. Hazamegyünk! A lovak megrántják a könnyű kocsit és sebes trappolva mennek. Hát így Összejátszik itt mindenki. A jegyző is. Csikorgatja a fogát és a bosszú jár egyre a fejében. Összejátszik a parasztokkal, valamiképpen egy követ fúj velük. Lehetetlen, hogy másképp így fellázadnának Mert mi más ez, ha nem lázadás? A munka nem kell nekik, a bér se, hát miből akarnak ezek megélni, ki tartja őket pénzzel, meg szóval? A tanító? Hol van annak annyija? A krajcáros fizetéséből? Vagy Sághy, mégis? Odakint a majorban sincs rendben valami. A béresek, akik olyan alázatosak voltak eddig, mint a konyhás kutya, most fenn hordják a fejüket, szembenéznek vele, megjött a hangjuk, káromkodnak, kiabálnak, s úgy viselkednek, mintha övék volna a föld. Az tán rendjén van, hogy az egyik tehenes felesége rányelvelt s minap a kondás, mert meg akarta regulázni, mikor látta: üti a jószágot, megmarkolta a botját és azt mondta: énhozzám ne nyúljon az úr! Mikor mertek ezek így viselkedni? Zsiga, te! A kocsis hátrafordul. Gyerünk csak vissza. Hol álljak meg?

4 Az iskola előtt Vagy nem is! A vén Tarék háza előtt. A sárosbundájú kutya buffogva rohan elébe, szinte feldönti a földig érő hasú ludakat, vicsorgatja a fogát, s a gazda nem győzi visszakiáltani. Tessék belépni a kiskertbe! hadonászik a villával s komótosan igyekszik a kapu felé. Szégyenszemre csakugyan a kerítés mögé ugrik s nézi: az eb hogy marja a lécet. Szája két szélén csorog a nyál, szeme meg vérben forog. Én nem tudom, mi van evvel a vén döggel tán a tavaszt érzi ez is, azér olyan mérges magyarázkódik az öreg Tar. Rázza a villát, a kutya behúzza a farkát és oldalog a kacsaól felé, de a fél szeme a kiskert kapuján még mindig. Iszkiri, te Mi járatban van, Kondor úr? Itthon a tanító úr? Én nem is tudom, de úgy gondolom, itthon mán. Kibocsátotta a gyerekeket, hát akkor itthon. Merre találom? Tessék csak utánam szíveskedni. Ballag az ajtó felé, fel a tapasztott tornácra s ott nagyokat rúg, hogy csizmájáról letisztítsa a sárbocskort. Az udvar földjét széjjelmarta a fagy, ragad, akár a kovász, a tyúkok is alig bírnak járni a sárban, úgy kapkodják a kaparójukat, kényesen, mintha forró vasra lépnének. A macska meg napok óta csak messziről nézi a világot, a padfeljáró létrájáról. Erre, jobbra ni Kondor megkocogtatja az ajtót s hogy belülről kiszól valaki, a kilincsmadzag után nyúl. No, igazán úgy lakik ez a tanító, ahogy egy paraszt-megváltóhoz illik. A konyhában megüli az orrot a hideg koromszag, az ajtón madzagos kilincs, a padló tapasztott föld, sárga mázolása mutatja, hogy a vén Tarné még tartja a régi szokást és a tehénistállóból szépíti ünnepre a házat. A homályban meglepetten áll előtte Tallér Vince. Az ablakfüggönyök alig engednek át valami fényt, a megbámult mestergerenda ráfekszik a szobára, mintha mindjárt le akarna szakadni. Birsalma szaga leng és küszködik a régi bútorok penészszagával az alacsony deszkamennyezet alatt. Éppen olyan ez az otthon, mint a többi parasztoké. Csak az asztalon és egy konyhai stelázsin könyvek állnak szigorú glédában. Jó napot, tanító úr Széles gesztussal nyújt kezet, a szava egy kicsit hangos, kicsit erőszakoltan barátkozó. Jónapot, Kondor úr.

5 Csodálkozik, úgy-e, hogy váratlanul rátörök itt? Enyhén vállat von és magában azt gondolja: azon csodálkoznék, ha nem jöttél volna ide s tán azon, hogy csak most jössz. Az öreg Tar a nyitott ajtóban áll, kopott bekecsében, sipkáját hátratolta a homlokán és el nem vétené egy mozdulatukat. Még hunyorít is Vince felé, mintha azt akarná mondani: itt vagyok én, vigyázok, ne féljen. Négyszemközt szeretnék valamit mondani, tanító úrnak nyomja meg a szót, mert ő is észrevette a hívatlan tanút. Az öreg nyel egyet és úgy tesz, mintha nem hallotta volna. No mondja aztán méltósággal hát itthon a tanító úr. Látja-e? Csak beszélgessenek, én megyek a dolgom után. Csattan a fakilincs és a szobában elterped a csend. Foglaljon helyet, Kondor úr. Köszönöm. Kalapját az asztalra dobja, körülményesen ül le, szivart vesz elő, rágyújt és utánanéz a füstnek, amely illatával egyszerre úrivá varázsolja a parasztszoba levegőjét. Minek köszönhetem a látogatást? Erre jártam Aztán gondoltam, benézek már, kíváncsi voltam, őszintén szólva, hogy lakik. Vince mosolyogva széjjelmutat. Így Igen Mondták már nekem, hogy ilyen egyszerű ööö Paraszti módon? Igen de nem hittem Őszintén szólva nem hittem. Mégis, úgy-e, egy úriembernek Hiszen tanító úr városon nevelkedett, Pesten és a kedves papája, hallottam, miniszteriális úr volt No és? Hát furcsa. Őszintén szólva furcsának találom. Olyan tolsztojánus dolognak. Nem vagyok rajongó, de szeretem ezt a két öreg embert. Ennyi az egész. És nincsenek igényeim. Legalább ilyen igényeim Már benne vannak, a szavak egymásba kapcsolódnak, a mondatok olajozottan ölelkeznek, mint a fogaskerék dúcai, két úriember beszélget, mindegy, hogy szalonban, kazal mellett, vagy egy gerendás szobában, ahol a birsalma szagát éppen most fojtja el egy időre a gyűrűs szivar füstjének illata. Az ám

6 Kondor kerekre nyitja a szemét, homlokán a ráncok hullámot vetnek, fel, egészen a haj fekete sövényéig. Az ám, ni Igaz, amit hallottam? Mit? Hogy nősül is? Itt szándékszik gyökeret verni, családot alapítani, a mi falunkban? Igaz. A kis menyasszonyt ismerem. Még gyerekkorából. Úgy? Igen Az édesapja az én sógoromnál, a Kurz Dezsőnél eeee szolgált. Mint intéző. Derék ember volt, igazán derék ember. Egy kis vagyonkát is gyűjtött. Szorgalmas ember volt. Tisztességes ember Szóval a Dalmácskát ismerem Szép leány, finom, úri kislány. Mikor lesz a lagzi? Mit akar ez? Hová szándékszik kilyukadni, miért tapogatózik, mint a pákász a semlyékben? Hát bizony, akkor már gondoskodni kell egy kis fészekről is, úgy-e? Egy megfelelő kis házacskáról majd Messze van az még, Kondor úr. No, előrelátónak kell lenni S a fészekrakás nagy gond, kérem. Magamról tudom, én is mennyit törtem magam, mikor megházasodtam. Mert felelősség az asszony, aztán a gyerek is eljön, olyan hamar, hogy nem is gondolná az ember Feláll, a szivart elgyűri a hamutartóban és mosolyog. Hát én megyek is Nem akarom az idejét ellopni, biztosan dolga van ilyenkor. Igen, majd a gyerekek dolgozatait javítgatom. Iiigen Hirtelen ötlettel megragadja Vince karját. Értelmes gyerekek vannak a keze alatt? Akad néhány. Kérem, ha volna valami egészen kivételesen okos, akiért kár lenne, szóljon nekem. Szívesen hozzásegítem a tanuláshoz Természetesen titokban, csak mi ketten tudjunk róla, kinek a pénzén faragnak belőle embert. Úgy? Majd szólok Most már helyben vannak. Nem megy ez el innen, akárhogy készülődik, most vallja csak ki a látogatás igazi célját. Kerülgeti már, mint a jó szónok, aki a hallgatóságot próbálgatja, kóstolja a hangulatot, s mindjárt lecsap, in medias res

7 A keze a kilincsen, játszik a fényesre koptatott, ügyetlen fakallantyúval s csak úgy mellékesen szól: Most jut eszembe, kérem A házasságáról Van nekem, talán tudja is, itt Felszegen egy téglagyáram, Ugyan nem is az enyém, az apósomé, dehát az ember szeret nagyzolni. Szóval, ha esetleg házat akar építeni, egy kis családi hajlékot, olyan villaszerűt, városiast, szívesen szállíttatok téglát Jutányosan Köszönöm. Ha majd sor kerül rá. Visszamegy, rátámaszkodik az asztalra, nagy ökle ott nyugszik a kopott, virágos térítőn s arcába hajlik Vincének. Adok egy jó tanácsot A községháza mellett eladó az a kis rossz parasztház, tán hallotta is már. A telek szép helyen van, úri környezetben, a jegyzői lak a szomszédja Tudja, melyikről beszélek? Szóval eladó Vegyem meg? Most már játszik vele, keresztüllát rajta, unja is a durva ravaszkodását, együgyű furfangját. Honnan volna nekem arra pénzem? Pénz? Ugyan Az én fizetésem nem olyan nagy Hát barátai is vannak tán? Falun az ember összetart. Egymásra van utalva, úgy-e, egy egész életet úgyszólván családias módon kell leélnie. Egymással jó az ember. Biztosan akadna, aki kölcsönadná azt a párezer pengőt, ami az építkezéshez, meg a telekvásárláshoz szükséges. Ugyan ki? Tán a tiszteletes úr? Vagy Lapos igazgató úr? Hiszen nekik maguknak sincsen No, no Vannak még rajtuk kívül mások is Merőn néz a szemébe és halkan, jelentőség és hangsúly nélkül mondja: Például én. Hogy? Én. Igen. Szívesen kölcsönadom azt a hat-hétezer pengőt. És adom a téglát, hitelbe Kérem, ne higgye, hogy valami jótéteményt akarok gyakorolni. Kamatot is számítok, ha nem is annyit, mint a bank. Elvégre a kedves menyasszonyának is lesz valami öröksége annakidején. Jó helyen volna az a pénz, tudom S akkor kezdené törleszteni, amikor már nem lesz nehéz. Két-három év múlva Undorodik tőle, legszívesebben ajtót mutatna neki, ordítana az arcába, sértő és megalázó szavakat, de csak mosolyog, erőt vesz magán és közbevág: Hát ez nagyon szép gondolat No, úgy-e De ha már ilyen sok pénze van, ajánlanék valami mást!

8 Mit? Járt már a vályoggödör felé, úgy-e? Hogyne. Miért? Látta ott azokat a nyomorult zsellérházakat is, biztosan. Igen. Építsen azoknak ne villát, csak tisztességes hajlékot. Fogadja meg őket napszámba, mondjuk húsz évre A birtokán, ne a bérleten. Érti? S a napszámukkal majd szépen letörlesztik az árát. Ha már mindenáron jót akar tenni valakivel. Nem értem kérem Dehogynem érti! Értjük mi egymást, kedves Kondor úr! Nagyon értjük. S hogy az idejét hasztalanul ne vesztegesse, megmondom: nincs szándékom egymással jónak lenni, ahogy az előbb szíves volt magát kifejezni Kár az elfecsérelt energiáért. Azt hiszem, félreértettük egymást. No, mindegy Én jót akartam, azért nem haragszom. Hála Istennek Viszontlátásra, tanító úr. Csikordul a foga, ahogy berántja maga után az ajtót. Ez a koldus-apostol is megleckéztette, kitette a szűrét. Bolond már a világ egészen. De mire olyan büszke ez a földhözragadt tanító, miért hordja olyan magasan a fejét, hogy szinte felemeli vele a roskadt gerendát abban a nyomorult földes szobában? Ép ésszel hogy lehet visszautasítani olyan ajánlatot, mint az övé? Hiszen csak éppen ki nem mondja, hogy ajándékot akar a markába nyomni, ingyen, jókedvéből. Mit kaphat a parasztjaitól? Semmit, de tán bajba kerülhet miattuk, ha egyszer a gróf meg talál haragudni. Csak haragudnék hát már No, mán vége is a vendégeskedésnek? Az öreg Tar bukkan elébe a konyha szögletéből, ahol a vízlóca áll. Vége. Akkor eltakarítom a kutyát, nehogy a nadrágjába csípjen, Kondor úr. Kár lenne érte, fájin posztó, látom. Mer a bőr csak beforrna utána Nevet s nyitja az ajtót, aztán toporzékol a mocskos ebnek. Ott ült egész idő alatt a küszöbnél, leste az idegent. Nagy körökben futja körül, míg a kapuhoz ér, a vénember nem győzi kérni helyette az engedelmet. Mi van ezzel, én nem tudom Soha még jójáratban való embert meg nem ugatott ez motyogja. Csak a vándorlókat, meg cigányokat hajkurászta De öregségére még a kutya is megbutul. A két ló csülökig dagasztja a sarat, a bricska kerékküllői is teleragadtak. Nyúlós itt minden, szinte az egész falu, tán a házak is; ha hozzájuk érne az ember, ujja beleszaladna a falba. De a kéményeken, a csonka, kétágú akácok tetején, a kútágasokon ott csavargatják már nyakukat a gólyák és a fecskék

9 sebesen nyilalnak át az udvarokon. Az árokparton nyers, libazöld színű a fű s a sár erjed, akár a kovász. Tavasz van, mindjárt itt a húsvét. A parasztok, akik télen behúzott nyakkal jártak és komoran mellükre szegték a fejüket, alázatosan köszöntek, most messze néznek, mintha az égen kémlelnének valamit s nem is veszik észre a hintót. Az út közepén, ahol nem ragad úgy a híg habarék, csizmában, derékig érő kopott bőrkabátban kerülgeti a pocsolyákat Lápos. Integet már messziről és Kondor fél lábát a bricska lépcsőjén tartva várja. No, vajon, ez mit akar? Bezzeg, ha Tallér Vince ennek az eszével gondolkodók, nem volna semmi baj, milyen szépen megértették volna egymást az előbb. Elbír-e hármunkat ez a két remonda? kérdi, mikor odaér. El. Meddig, igazgató úr? A tiszteletes úrékhoz megyek, de a fene ebbe a sárba, nagyon unom már. Hát üljünk fel. Térdükre rángatják a pokrócot s a könnyű kocsival megiramodnak a lovak. Hol járt, Kondor úr? Itt voltam a kis tanítónál Aztán, hogy többet ne kelljen mondani, az egyház dolgai felől kérdez. Ő is benne van a presbitériumban, a pap rábeszélte a parasztokat, hogy válasszák meg, azt hitték, majd épít nekik iskolát, meg a téglagyárából ajándékoz annyi cserepet, amivel a korhadó fazsindelyt kicserélhetik a parókhián. A háta mögött persze a zsíros, fekete besenyők csak zsidózták, tudja jól, hallotta, megmondták neki, így aztán most is lavórokat hordanak a papiak padlására, ha esik az eső. A maguk zsebére nem tudnak gavallérok lenni, pedig az eklézsia nem szegény, hagytak már arra kétszáz holdat is a magtalan vén gazdák. Mi újság, igazgató úr? Á legyint Lápos, sok a baj. Pénz kéne. Nincs? Kicsit gúnyos a hangja. Nemigen van. Pedig az iskolát is újra kéne már padlóztatni, mind kirothadt a régi pádimentuma. Meg a tiszteletes úr is örökké panaszkodik a tetőre. Hirtelen ötlettel fordul hozzá: Ide hallgasson, igazgató úr. Én segítek az eklézsián. Igazán? Segítek, de ára van. Üzletet ajánlok, tisztességes üzletet. Jó, hogy találkoztunk, megyek én is a tiszteletes úrhoz, majd ott beszélünk róla Siessünk, Zsiga kocogtat a kocsis hátára s az ostor megsuhan a két jóvérű lipicai felett. A paplak udvarán a siket egyházfi kapirgál a virágágyak közt, ásogatja a sovány, agyagos földet, s

10 bontogatja a rózsatöveket. A verandán duzzadtan napoznak a párnák, egyik közepén lustán mosakodik a fehérbundájú macska. Itthon a tiszteletes úr? kiált az igazgató. Odabe van. Az irodába. A cementes tornácról nyílik az irodaajtó, a barnára festett félfán már csak az egyik sarokvas tartja. Poros könyvek hideg szaga üli meg a szobát, a régi matrikulák ott hevernek egymáson a fali polcokon, esztendőszámra nem nyúl hozzájuk senki. Az íróasztalon dohányos szita, hosszú szárú pipák. A püspök képe megbocsátó szelídséggel néz rájuk az aranyos rámából, palástosan, kipödört bajusszal. A tiszteletes térdig érő, zöldre fakult, ócska ferencjózsef-kabátban, papucsban ül a bőrfotöjben. Kis selyemsapka a fején, körülte füst, s vele szemben, a mély, süppedő karosszéknek csak a szélére guggolva, az öreg Dulló Lőrinc. Zavarjuk, szentatya? zúgatja bele a szoba álmos és finom csendjébe Lápos. Deehogy! Tessék csak, kerüljenek beljebb. Isten hozta, Kondor úr. Egy kis magánügyet beszéltünk meg Lőrinc atyussal, de már rendben is vagyunk. Szivart, meg cigarettát kotor elő az íróasztal fiókjából és kínálgatja a vendégeket. Hát én akkor megyek is, tiszteletes úr kászolódik az öreg paraszt. Jól van, Lőrinc atyus. Aztán holnap majd együtt felmegyünk a községházára. Miben járt az öreg? Lápos otthonosan telepedik a nyöszörgő bőrszék karjára. Végrendelkezni akar. No? Csak nem? De. Az eklézsiára. Hát a fia? Annak is hagy valamit. Elfogadjuk? El. Pereskedés lesz belőle, mint annakidején a Dániel Ferenc hagyatékából. Arra is csak épp, hogy rá nem fizettünk. Ebből nem lesz. Hanem Kondor úr is örömhírt hozott ám.

11 Igazán? Attól függ A bérlő óvatosan kezdi, nagy szünetekkel, s előbb arról beszél, hogy szívesen adna pár ezer cserepet ingyen, s hozzájárulna valamivel az iskola renoválásához, mint az eklézsia tagja, aki tehetős és érzi kötelességét az egyházzal szemben. De hát van egy s más zavaró körülmény. Ugyan mi? Az öreg pap már látja a piros cseréptetőt a házon, végét a kínlódásnak, a padláson kirakott lavórokkal, mosogató dézsákkal, teknőkkel. Hiszen nyári záporok idején sokszor éjszaka neki magának is ki kellett ugrania az ágyból, ha csak azt nem akarta, hogy reggelre kiöntse a víz, mint a cigány az ürgét. Ugyan, mi baj volna? Hát, hogy nem is tudja, meddig marad itt a faluban, hiszen a bérlet bizonytalan, a gróf még mindig nem határozott és lehet: annyi esztendő után szedheti a sátorfáját és kereshet új otthont. S úgy-e akkor igazán nem bírná már vállalni a terhet. - Dehát miért? Legyint, mint aki nem akar senkit bántani. A gróf úrral nem tudnak megegyezni? Á dehogy! A gróf úr jó ember. De terrorizálni akarják. Barátunk vág közbe Lapos. Tallér Vince. Ő bolondította meg a parasztokat. Hiszen tudod! Hát ez a fiú még mindig nem hagyott fel a mániájával? Míg a körmére nem koppintanak, addig csinálja. A legnagyobb baj pedig az, hogy a nép hisz neki. Valóságos országháborító válna belőle, úgy tud bánni az egyszerű emberekkel. Igazán, beszélhetnél már vele te is egyszer. Komolyan. Elvégre az eklézsia szolgája Az iskolában is mindenféle ostoba új szokásokat próbál behozni, nem tiszteli ez a régi elveket, tán ki is nevet bennünket a hátunk mögött. Barátkozni se akar velünk, műveletleneknek tart mindnyájunkat Csak a kastély! Sághyék. Azok kellenek neki Kondor magában minden szóra rábólint. Igen, ez a jó. Már régen eszébe kellett volna jutnia, hogy innen rohamozhatja meg ezt a kölyök-apostolt. A többieket kell ráuszítani. Az okosakat, akik tudják, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Csak így tovább. De azért meggondoltan emeli fel a szivart tartó két ujját. No, annyi biztos, hogy kitűnő ember. Művelt, széles látókörű Csak hát persze, a fiatalság hevessége Az látszik rajta. Szélsőséges Nem tanulta meg a tekintélyek tiszteletét, semmi se elég szent előtte. De majd elmúlik az. Én nem is haragszom rá voltaképpen. Mi már egy régi világ képviselői vagyunk, be kell látnunk, hogy át kell adni helyünket nekik. Addig, míg szépszerével tehetjük Lenéznek bennünket, hátunk mögött ki is csúfolnak, ezzel is számolnunk kell. Ha a maguk kezére akarják szoktatni a népet, azzal kell nekik kezdeni. Lejáratni a régieket, megtépdesni a tisztes kor nimbuszát, és azt mondani a bölcs óvatosságra, hogy szenilis tehetetlenség Bizony Azért nem szabad rá haragudni

12 Lápos, meg a tiszteletes egymás szavába vágva felelnek, arcuk kivörösödik, mintha magával a vádlott kistanítóval vitáznának. Kondor minden szava úgy hangzott, mintha mentegetni próbálná olyan kijelentésekért, amiket együtt hallottak, vagy amelyeknek el kellett már jutniok hozzájuk is, hiszen közismertek. Hallgatja őket, bólogat, s tudja: szövetségeseivel ül együtt. Emberekkel, akik neki dolgoznak ettől az órától fogva, s ha egyáltalán kikerülhet győztesen a parasztokkal való harcából, ők ketten segíthetnek benne. Hát azért csak nézessék meg a tetőt, tiszteletes úr, valamit tán tehetünk. A jövő héten erre jövök, addig már nemigen lesz dolgom itt bent, s megmondják, hogy hány cserép kell rá. Alig akarja elengedni kezét a pap, száraz, öreg tenyere rákapcsolódik az övére, rázogatja, szorongatja s szóval is hálálkodik. Kikísérik a kapuig, integetnek utána s egymás felé hajolva ballagnak a keskeny, kövekkel kirakott járókán vissza. Az egyházfi még mindig a rózsákkal pepecsel, a tiszteletesné, mellén keresztül kötött, parasztos hárász-kendővel, éppen a baromfiudvarból jön vissza üres szakajtót lóbálva. Kezit csókolom integet neki vidáman Lápos. Sárika a verandán püföli a vánkosokat és dudorászik, majd kicsattan, olyan egészséges. Csak a tél sápasztotta meg egy kicsit, a barna színe veszett el. Nincs rajta festék, a szája is meztelen, s az igazgató egy pillanatra azt gondolja: nem is lesz rossz dolga annak, aki ezt a lányt elveszi. Persze, a segédtiszt mászkál utána már harmadik éve, vajon miért nem boronálták már össze őket? Hozzatok egy ital bort nekünk az irodába, kislányom. Egészen fiatalos a tiszteletes hangja, felvillanyozta a Kondor ígérete. Frissen mozog, válla is mintha kiegyenesedett volna. Nem sok kell az embernek, hogy hétköznapi valóját levetkőzze, csak egy egészen apró sugara a reménynek, a változás halvány fénye a láthatáron. Lám, a pap harminc éve ugyanazzal a tartással jár, kicsit előreroskadva, a kegyesség és hivatalos jámborság megszokott pózában, bal könyökét derekához szorítva, mintha a biblia és a vékony imádságos könyv mindig a hóna alatt volna. Feje előrebukik, kezei egymásra simulnak, szinte örökké imádkozón. Nem férfi, csak egy eszme hűséges szolgája, majdnem testetlen már maga is. És néhány cserép reménye a ház tetején, amelyben lakik, visszaadja hangját, talán éppen azt, amit teológus kora óta nem is használt, s feltámasztja roskadó testét, mint Lázárét a hit. No, legényeskednek már megint, úgy látszik, a tavasztól szomjaznak meg a férfiak! Sári hozta a bort. Lápos észreveszi, hogy hirtelen másik ruhát kapott magára s az arcán illatozik a púder is. Bajuszát tapogatva nézi, ahogy sürög-forog, tölt a poharakba a sárgaszínű italból s dörmögve mondja: Elég baj az nekünk, Sárika, hogy már csak szomjasak leszünk a tavasztól. Az lenne jó, ha még kukorékolnánk a kikeletnek, mint a kakasok A lány nevet és ellibeg. Kóstolgatják a bort, lassú szavakat váltanak, aztán kipirul az arcuk, hangjuk erős lesz, kezük belekaszál a levegőbe s már rendezik a világot. Mire a tavaszi alkonyat lassan belopakodik a kertek alá, violaszín árnyaival, furcsa, nyers és nyugtalanító illatával, amelyben elkeveredik a feltört földek szaga a friss fű és a csordáról hazafelé ballagó tehenek tejes párájával, már erősek s bátrak a gondolatban. Férfiak.

13 Kivágom én innen ezt a kölyköt, meglátod, kivágom fogadkozik a tiszteletes, Csak galibát csinált, mióta itt van. Minek jön egyáltalán városi ember falura? Mit ért az ilyen a mi életünkhöz? Azt hiszi, itt is úgy van, mint Pesten, ahol nincs hagyomány, csak divat, amit máról-holnapra meg lehet változtatni? Lápos eldől a bőrkarosszék mély öblében s bólogat. Az az Tacskó. Beképzelt tacskó. Még engem is ki akart oktatni, nem is mondtam eddig, magam szégyelltem. Módszerekről beszélt, modern pedagógiai elvekről. Nekem! A kisujjamban van annyi, mint neki a fejében! A kondás gyerekét ültette az első padba! No Az nem volna baj, te. Azt én jónak tartom. Legyen egyenlőség a gyerekek közt. Az iskolában nincs vele baj. De ahhoz, ami kívül van az iskolán, ne nyúljon. A felnőttek ügyeibe ne avatkozzék, mert akkor én kitöröm a nyakát. Meg is mondom neki, holnap lesz a napja A tiszteletesné lámpát gyújtott, magával hozza a konyhából a paprikás csirke illatát. Maradjon mán itt vacsorára, Géza. Tejfeles csirke lesz, tudom, szereti. Agyonver az asszony, kézit csókolom. Még azt hiszi, elkutyálkodtam valahová. Tetszik tudni, az ilyen legény, mint én, mindjárt gyanús, ha elcsavarog a portáról. Üzenünk érte, gyöjjön át ő is. Régen nem voltunk együtt, legalább kibeszélgetjük magunkat. Majd a lányt átszalajtom érte. Jó? Nem is várja, hogy mit válaszol, mosolyogva siet ki, ő is fürgén, megvont derékkal. Vendégség lesz, változatosság, más mint a tegnap, vagy tegnapelőtt. Az utcáról nagy szekércsörömpölés, hangos beszéd hallik be, egy-egy éljent is kurjantanak. - Hát ez meg? A követ Persze Tallér Vince követe! Úgy hozzák az állomásról, mintha már ő volna a képviselő, nem a gróf. Hogy a csendőrök nem bírnak ez ellen tenni valamit! Hiszen látnivaló, hogy lazítják a falut és a mandátumra spekulálnak, pedig hol van még a választás. Ez a szélhámos pesti úr, azt mondják, valami ügyvéd, hónapok óta idejár, majd minden héten jön, a gyorsvonattal, amelyik az előtt egy esztendőben kétszer, vagy háromszor állott meg itt, ha a gróf véletlenül nem autóval szaladt le. Most meg kijárnak már az állomáshoz közelebb lakók, nem csak a gyerekek, de az asszonyok, meg a férfiak is a gyorsat lesni, mert avval gyön a doktor. A peron korlátjára kapaszkodnak, hogy belássanak az étkezőkocsiba, meg a kék fénnyel világított hálófülkékbe s a bársonyos ülésekre, amiken nagy urak, meg fényes dámák nyújtózkodnak el. Valóságos komédiával hozzák be, három-négy szekérrel mentek elébe, vagy szánkával, mikor még hó volt, csak éppen a bandérium hiányzott. Tóth Gábor, meg a többi földéhes hurcolássza, s hol itt, hol ott ültek össze vele esténként. Most is három kocsi robog, csörömpölve a sárban, s a kerekek vágják a habarékot két oldalra. A ferhécen gyerekek, a doktort sallangos lovak repítik, akár egy valóságos követet. Aki az utcán van éppen, megáll és nézi, de az udvarokon is hallják a lakodalmas lármát s biztosan minden

14 kerítéshasítéknál emberek hajlongoznak. Ezt még felakasztják Majd meglátod, nem hal meg vízszintes helyzetben. Ilyen komédiát csinálni Majd megúnja a gróf egyszer! Utánafülelnek a távolodó zajnak, a lovak csengőjének, s szívük megborzong sejtelmétől valami változásnak, ami őket kihajszolja csendjükből, mint a vadat az erdőből, egyenest a vadász fegyvere elé. Keserű a szájuk és rossz ízeket éreznek a tejfeles csirkén is később. Némán ülnek, konok hallgatás közben ürítgetik a poharakat, mint akik baljós jelet láttak az égen. Pedig a mennybolt már szelíd, sűrűn gyúlnak ki rajta a csillagok, csak éppen ködös még. A hold beteríti ezüst fátyollal a házakat, a fákat, s ébren tartja a kutyákat is az igéző fény. Egymásnak adják a szót, mély, telt hangon ugatnak, mintha őrségen volnának s valami ártó ellenségtől oltalmaznák a portákat. Nem néma már a tájék, madár szól, nagyokat kiált a bagoly a torony padlásán, s a békák a vályoggödör poshadt vizében bátortalanul ünnögnek. A kocsma ajtaján sárga fény folyik ki, keresztül a poros üvegen. Legények isznak a zöld asztalnál, a cigányok halkan dünnyögő nótát próbálgatnak, s a zajban békén, nyitott szájjal alszik a sarokban egy vándorló. Mellette a földön botja, zsíros és az országutak porával lepett vászontarisznyája, lába elnyúlik és néha megmozdul a foltos, madzaggal összekötözött talpú bakancsban. Lehet, azt álmodja, hogy gyalogol valahol. Ez is a tavaszt jelenti már, ez a hazátlan, jöttment ember. Egész télen egyet se látni közülök, Isten tudja, hol húzzák meg magukat, lehet, úgy alszanak sötét barlangokban, mint a medve a hegyek közt, de az első napsütés kicsalja őket és megindulnak egyik faluból a másikba. Erősek, tagbaszakadtak, nyakuk vastag, lábuk nagyokat lép, szinte úsznak a szántások mellett, az árokparton. Jönnek és koldulnak a pitvarajtókban, mocskos papírokat húznak elő kebelükből, bizonyítani, hogy munkanélküli iparosok. De van köztük, aki húsz éve már minden hóolvadáskor jön s hónaponként visszatér, hát egész életében munkanélküli volt akkor? Nem kutatják, senki se kérdezte még ezt tőlük, vetnek nekik egy darab kenyeret, egy kis déli maradékot, avas szalonnát, s menjenek Isten hírével. Nem szánják őket, inkább megvetik, olyannak tartják, mint a kutya szőrében a bolhát: vannak, mert őket is megteremtette az a jó Isten, ő tudja, mivégre. Lassan elkopnak, kimaradnak, egy-egy nagyon öreg nem tér vissza, biztosan elvégez vele a halál, mint Balaskával is az éjszaka. Éjfélkor a szélben fütyülő nyárfák alatt, a vízparton hazafelé mennek a kocsmázó legények, a koldust kiverik a lóállásba, aztán minden elcsendesedik Csak a föld nyújtózik és a magvak nyugtalankodnak a frissen forgatott barázdákban. A fák hegyén a rügyek duzzadnak, tán holnapra zölden kipattannak, s a bátortalan kis levelek megfürdenek a szélben és napfényben. Az ólban nem pihen a jószág, s a dikó nem ad már álmot a férfiaknak. Az öregek kihurcolkodtak az ereszek alá és sokáig nézik az eget, nagyokat szívnak a pipán, elfordulva a holdtól, háttal az ártalmas fénynek, olykor sóhajtva, mélyről, mintha búcsúznának. Korán hasad a sötétség, kövér a harmat, s megtelik a falu az élet nagyritmusú lélegzésével. A vályún bőgnek a marhák, a ló nyerít és a csikó szinte lábát töri az udvaron itatáskor. Az asszonyok már ingujjban szaladnak ki, dézsával a hasukon a malacól elé, a vászon alatt duzzad a mellük s az emberek utánuk néznek mosolyogva. Észrevétlenül megújhodik a falu is: a házak falát meszelik, az eresz alját mázolják budaiföldes vízzel,

15 a határon meg ostorpattogás és kiáltások nyilallanak át és furcsa apró fényjelek. Az ekék vasáról lekoptatta a zsíros föld a tavalyi rozsdát, fénylik mint az ezüst és sajog rajta a nap, mikor kifordítják a mesgye végén. Templomba már a vénasszonyok se járnak, a pap magának imádkozik hétköznap a hűvös boltívek alatt és Lápos alig várja, hogy leballagjon a katedráról. Ásni kell a kertben. A dicséret két versét gyorsan elharsogja s arra gondol, hogy meg kéne már reformálni az éneklést, legyen a zsoltárokban is negyed, meg nyolcad hang, mennyivel hamarább túl volna rajta az ember, mint ezeken a puritán, hosszan nyúló félhangokon. Az öregasszonyok, akik a hátsó padok félhomályában szoktak üldögélni, s komolyan bólogatnak egymás felé, most a kis libákat, meg kacsákat őrzik a gáton, a két patak közt. Alig fognak valamibe, mindjárt vasárnap, nem úgy, mint télen, mikor senki se győzte végét várni a hétnek. A malom éjszakánként is zúg, tán pótolni akarja, amit elmulasztott, mikor a bukfencező keréken vastagon megfagyva állott a víz. Az ünnepreggeleknek különös fénye van, a kis rossz házak is méltóságosan állnak a rozoga kerítések mögött; az udvarokon békesség ömlik el, a gyerekek vasárnapló ruhában, komolyan és felelősségteljesen kopognak a kőjárdán az iskola felé, hogy majd templomba menjenek. Ők énekelnek az orgonánál Lápossal, fiatal, vékony, nyers hangjuk mintha az égből zúgná le a zsoltárokat a fekete padsorokra. Az udvaron, az istálló előtt, vödörből mosakodnak a férfiak, félig meztelenül. Zuhogtatják vastag karjukra, mellükre a hideg vizet, fésűt akasztanak a hajukba, s tiszta inget vesznek, fehéret. A kéményeken a húsleves édeskés illata száll fel a füsttel, s aztán megszólalnak a harangok, egymás után mind a három. Akik szombaton hajnaltól sötétedésig a határt járták, ünneplőben mennek ki a földekre, fényes csizmában, görbebottal a kezükben s megállnak a dűlő végén. Szótlanul nézik a szélben borzongó gabonát, a vetések mélyzöld tábláit, vagy a friss szántásokat, amelyeknek fekete hantjai alatt csiráznak már az új magvak. A zsellérek kapui nyikorognak alkonyat tájon, s akik télen a gazdaporták sűrű vendégei voltak, alázatosan álltak meg a konyhaajtók előtt, hogy egy rántani való zsírt, pár szem krumplit, egy szütyő lisztet, vagy egy fazék szedett tejet kérjenek, most egyenes derékkal fogadják a látogatót, s napszámba szegődnek el: fizetnek a kölcsönért. Jól van, gazduram mondják, ott leszek. A padláslyukakból a megrozsdált kasza, ami úgy mutatott a havas földre, mint az ördög karmos ujja, lekerül a kamrába. A kapák vasán csikorog a reszelő, s az asszonyok megint előkeresik a vászon karvédőt, meg a kancabocskort, pedig hol van még az aratás! De az emberek nyugtalanok és tolnák a napokat, Péter-Pálig egy lélegzetre, ha lehetne. Nyomtatható változat Értékelve: 4.00 pont az 5-ből. Megosztás

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ. A.S. Puskin. Mese a halászról meg a kis halról

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ. A.S. Puskin. Mese a halászról meg a kis halról BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 6. FORDULÓ A.S. Puskin Mese a halászról meg a kis halról Öregember, öregasszonyával, Kék tengernek partján éldegélt. Éldegéltek öreg sárkunyhóban Harminchárom esztendeje már. Öregasszony

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem.

Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk meg hogy a bogyó jó-é! Noé mondja: már megöregedtem! De még ilyen bogyót sosem ettem. Isten mondja: hallod-e te, Noé! Kóstoljuk

Részletesebben

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Pázmándy László NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Megfejteni a titkát, Az ég nem engedi. Nevünket vízre írták, Angyalok seregei. Búcsúzni megy a vándor, Csillagtalan

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Arany János: CSALÁDI KÖR

Arany János: CSALÁDI KÖR 1 2 Arany János: CSALÁDI KÖR Este van, este van: kiki nyúgalomba! Feketén bólingat az eperfa lombja, Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, Nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mintha lába kelne valamennyi

Részletesebben

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Nyomtassa ki az gyakorlásra szánt szorzótáblát tartalmazó lapot, s ragassza rá egy keményebb papírra (hogy ne legyen átlátszó). Én le is szoktam

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

Felhasználom valamennyit határozta el Georgie. Nagyinak szüksége van mindre. De mennyire!

Felhasználom valamennyit határozta el Georgie. Nagyinak szüksége van mindre. De mennyire! 4. Ha beteg az állat Ebben a pillanatban Georgie-nak óriási ötlete támadt! A gyógyszerszekrény tiltott terület a házban. De mi van azokkal a gyógyszerekkel, amelyeket Apa a tyúkól melletti szín polcán

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

József Attila: Betlehemi királyok

József Attila: Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts,

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Zrínyi Miklós titokzatos halála

Zrínyi Miklós titokzatos halála Zrínyi Miklós titokzatos halála Péter Katalin történész írta Zrínyi Miklós halálával kapcsolatban A magyar romlásnak századában címû kötetében: Zrínyi halálának körülményeit mindenki ismeri; a magyar történelem

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa

Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa nem hull ma hó semmi jele derült Szilveszter éjjele roskad a csönd mélymagába

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. Aszályos,

Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. Aszályos, A legerősebb állat Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. Aszályos, rossz esztendő volt, nem sok ételhez juthattak. Mindkettőnek különkülön már egy ideje

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

Andrzej Stasiuk: Taksim

Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk: Taksim Andrzej Stasiuk Taksim (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2915-2 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Andrzej

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben,

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben, EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallatószobákban, nemcsak az éjszakában kiáltó őr szavában, ott zsarnokság

Részletesebben

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat at 2009. 1-2. osztály Neved: Felkészítd neve: Iskolád: Osztályod: Általános tudnivalók Ebben az évben a Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat témájául

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Megállj, farkas, majd megbánod! A kopogóst még eljárod.

Megállj, farkas, majd megbánod! A kopogóst még eljárod. A HAMIS FURULYA Itt a mese a markomba Gabi, ne légy oly goromba! Minek csípted meg a Lajkót? Tedd le, Jutka, a szakajtót! Ez a Borcsa suttog egyre, Nem is viszem ki a hegyre. Gallér híján, köpönyeg, Nem

Részletesebben

Szülői útmutató az első 10 napra

Szülői útmutató az első 10 napra Szülői útmutató az első 10 napra 1. Hogyan tartsuk a babát? Bármennyire is törékenynek és sebezhetőnek érezzük újszülöttünket, ne féljünk hozzáérni! Kutatások bizonyítják, hogy azok a babák, akiket naponta

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb?

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? Bővítsük közösen! Küldjétek el ötleteiteket! A legkisebb Törd a fejed Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? A legalacsonyabb Anikó alacsonyabb,

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább.

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább. ÉLEM ÉLETEM Vándor vagy az úton, az élet vándora, Megállás nincs, messzeségbe vezet lépted. Az éjjeli úton mész,,közben megáll az ész Úttalan utakon, a semmi felé mész. Megfogadod, hogy holnap új élet

Részletesebben

Lenni vagy nem lenni?

Lenni vagy nem lenni? Lenni vagy nem lenni? nyelvtani feladatok Alapszabályok / Basic Rules o A mondatban van olyan szó, amelyik a Hol? kérdésre válaszol van, vannak When there is a word in the sentence that responds to the

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának!

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Minden kutyatartó álma, hogy kutyája a tárgyakat megbízhatóan visszahozza? Sok kutya azonban inkább elszalad, és várja, hogy a gazda csatlakozzon a fogócskához.

Részletesebben

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska?

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska? Gubera Jó reggelt aggyon Isten! Jó reggelt. Jó hejjen járok? Fogságba vótam, s az asszony felküdött Pestre, mer aszt mogya, hogy itt a fogságért lehet szőnyeget kapni. Ojjan úriasat. Nem jó mán neki a

Részletesebben

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás

HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN. Sophy Williams rajzaival. második kiadás Holly Webb HOLLY WEBB CICA AZ ERD BEN Sophy Williams rajzaival második kiadás Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2010 3 Tomnak 5 Els fejezet Pamacs cica hanyatt feküdt a kosarában szőrös hasát mutogatva, és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

A változó szélességi fokok elégiája

A változó szélességi fokok elégiája A változó szélességi fokok elégiája Úgy remeg mint Rembrandt keze foltos lepedő a csótányos hotelben este zúg a tenger reggel zúg a tenger a párizsi auberge ahová csak veled a dolgok feloldódnak a ragyogásban

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben