Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész"

Átírás

1 Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész KILENCEDIK FEJEZET Az öreg Balaska igazán várhatott volna még egy napot, s ha már egész télen jó volt neki a kertek alatt a szalmagarádok enyhese, ezen az éjszakán is behúzódhatott volna valahová. De hát az Isten így rendelte neki, bizonyosan, semmi se történik az ő szent akarata nélkül, s a szerencsétlen vénembernek is az utolsó fagyos éjszakán kellett elpusztulni. Ott lelték meg hajnalban a temető mellett, az árokparton. Pedig még tüzelt is, mert szalmahamu volt mellette és egy darab zsíros kenyér, csepegtetett zsírral, szalonnát süthetett vacsorára. Hát utoljára jóllakott legalább Most süt a nap, az ég gyönyörű kék, kis felhők sétálnak rajta, igen magosan, s jó meleg szél fúj délről. Az öreg meg ott fekszik a csontházban, a temető kapujával szemközt, éppen most hoztak neki az asztalostól egy fenyőfakoporsót. Lehet, hogy holtában is megérzi a tavaszt, mert az időhöz nagyon értett mindig. Akivel szóba állt, annak megmondta: szél lesz-e másnap, eső, vagy meleg. Még a jeget is megérezte. No, most már többet nem csúfolják a gyerekek, akik utcahosszat szaladtak utána, nagy kurjongatással, ha meglátták. Azt szokták kiabálni neki, hogy tüzes Balaska, mert nagy gyújtogató volt az öreg. Hogy kit gyújtott meg, mikor gyújtotta meg? senki se tudta. Lehet, hogy nem is volt igaz, de a hosszú hajú, szakállas, mahomet ember ebből élt. Csak bement a gazdák udvarára, a kutyák nyüszítve szaladtak előle a kazal mögé, vagy a szekérszínbe, a szemével verte meg őket, megállt a pitvarajtóban és nem szólt semmit. De az asszonyokat, gyerekeket kifogta a kétség, s ha egyedül voltak otthon, olyan szalonnákat kanyarítottak neki, hogy egy hétig ehette. Nem köszönt meg semmit, azt se mondta papucs, fordult, ment. Felseperték utána az udvart, mert azt is beszélték, hogy a tetű megterem benne, s amerre jár, hull a féreg. Bizonyos, hogy nagyon rongyos volt, a gúnya lógott róla, mintha ebekkel viaskodott volna örökké. Hát többet nem ijeszt senkit, s milyen jámboran fekszik, kinyújtóztatva a döngölt földpadlón Az asszonyok, akik ásni igyekeznek, borzongva megállnak és benéznek a homályos csontházba s a gyerekek csak suttogni mernek, mert hátha egyszer kiszalad és utánuk vágja a fejszéjét. A sírját is ássák már. Igazán szerencséje volt, az első sorba kerül, az út mellé éppen, mintha drága pénzen vette volna a helyet, a nagygazdák kriptái és márványfejfái közt. Jó kövér és nedves a föld, amit a lapátok szórnak két oldalt a gödör mellé, éppen mint a parcellákban, kicsit odébb, ahol a tavaszi véleményeknek készítenek a zsellérasszonyok. Szinte fényük a napon a hant, a fagy meg is porhanyította, szalad bele az ásó, öröm dolgozni ilyenkor. Az egész téli tétlenség után jól esik mozogni, hajlongozni, olyan ez a munka éppen, mintha az ember belekezd egy nagyon régi nótába, amit ősz óta nem énekelt. Nagy, sárga pajorok mozognak a fekete rögön, s a kövér kukacokat szaporán kapkodják a tyúkok. Az egész temető tele van aprólékkal, a szomszéd udvarokból mind bebújkálnak ide a szétkorhadt rácskerítésen s a kakasaik ott kukorékolnak, meg verekednek egymással a sírok dombján. Zöld kislibák sipákolnak az árok vizében, a réten gyerekek kergetőznek, vörös lábszárral, mezítláb s

2 megszólalt már a pacsirta is. A határon kis ködrongyok lengenek, a laposban úgy gyűlnek össze, mint a lefolyó víz, s az őszi vetések zölden nyújtózkodnak, szinte szemmel látni, hogy nő a búza. A gróf földjén sivalkodnak a gőzekék, s egy-egy cselédfiú danolgat a trágyás szekereken, míg a lovak kifelé kocognak a köves úton, valahová a Csincse felé. Kondor úr, a bérlő, sárga bricskáján hajt be a faluba. Szája sarkában elrágott szivar, nem is ég, s bámul maga elé. Nem látja meg a köszönő zselléreket, nem hallja a szót se, csak néz és gondolkozik. Most már bizonyos, hogy megmarad a pusztán, legfeljebb két hét: a grófnak döntenie kell, s a parasztok nemigen mozognak. A tanító, az a szálas kölyök, az a fiók-kommunista, úgy látszik, megijedhetett, nem hergeli már őket s magukban, persze, gyámoltalanok, mint a nyáj. Mosolyog Kondor úr és azt gondolja, hogy nem érezteti majd a faluval haragját se, ha minden rendben lesz. Nagylelkűen viselkedik, s ezzel magához édesgeti őket. Mi kell a parasztnak egyéb, mint jó szó? Most is, majd meglátják, nyájas lesz, a részeseknek megadja azt, amit tavaly kaptak, bár más faluból olcsóbban is jönnének aratók. Előre látja a községháza udvarát, ahol alázatosan lekapják előtte sipkájukat a bandagazdák, s kicsit távolabb, tisztességtudón állnak néhányan az emberek közül is, hogy tanúi legyenek az elszegődésnek. Majd int nekik a kezével, ahogy a gróf szokott, mikor a mandátumot átveszi és az ovációt megköszöni az autójából. Tegnap doboltatta ki, hogy aratókat, meg summásokat fogad, este már megbeszélték a parasztok a taktikát, kiszámolták nagy hümmögések közben, hogy mennyit kéne kérni; szidták is bizonyosan, mindenféle zsidónak, de hadd beszéljenek csak! A népnek meg kell hagyni azt a jogát, hogy moroghat. No, már itt is van a községháza. A kapu nyitva, a tűzoltószertár előtt a hajdúk a vízipuskát tisztogatják, de más senki sincsen az udvaron. Egy lélek se. Zsiga, te! A vén Csete odanéz. A bricskáról Kondor kapaszkodik lefelé, szájából kivette a szivart, s megyen egyenest feléje. Aggyon Isten, Kondor úr. Mondja csak, öregem, dobolták maguk tegnap, hogy Hát hogyne! Éppen én doboltam. Még mondom itt Gyurinak, hogy mi lehet az emberekkel, te, nézd mán, senki se gyött el. Áll, a földet nézi, értetlenül, tűnődve. Hm Jól dobolta? Mára? Énnye, mán, no! Még a végén én leszek az oka, hogy üres az udvar. Hát persze, hogy mára, Tudom én, mit csinálok, kéremalásan. Harminc, esztendeje eszem én a község kenyerét, doboltam mán én a mozgósítást is annakidején Szóval?

3 Tanácstalanul fordul; az arca már vörös, nem tudja, a haragtól, vagy a szégyentől, s ezek a bitang parasztok, ezek a hajdúk is mosolyognak rajta, tán legszívesebben a képébe hahotáznának. Ezek tudják, ezek tudnak valamit, arait ő nem tud. Nyers a hangja, úgy kérdi: A jegyző úr? A vén Csete fejével int: Odabe. Végigméri őket, sarkon fordul s kettesével ugorja a lépcsőket. Tán haragszik a gazdád, he? Csete bácsi kiveszi kék mentéje zsebéből a zacskót és komótosan tömi a pipát. Hunyorogva nézi a bérlő kocsisát, kicsit féloldalra hajtott fővel. A jó fene jobban tudja! Az úton még semmi baja nem vót. Nekem egy szivart is adott. Ehen ni. Napját se tudom, mikor kaptam tőle szivart, pedig mán öt esztendeje hurcolászom. Alighanem az udvar vette el a kedvét. Én nem tudom. Kondor már füstölög is kifelé. Szótlanul lép fel, beleveti magát az ülésbe, hogy csak úgy reccsennek a rugók. Hazamegyünk! A lovak megrántják a könnyű kocsit és sebes trappolva mennek. Hát így Összejátszik itt mindenki. A jegyző is. Csikorgatja a fogát és a bosszú jár egyre a fejében. Összejátszik a parasztokkal, valamiképpen egy követ fúj velük. Lehetetlen, hogy másképp így fellázadnának Mert mi más ez, ha nem lázadás? A munka nem kell nekik, a bér se, hát miből akarnak ezek megélni, ki tartja őket pénzzel, meg szóval? A tanító? Hol van annak annyija? A krajcáros fizetéséből? Vagy Sághy, mégis? Odakint a majorban sincs rendben valami. A béresek, akik olyan alázatosak voltak eddig, mint a konyhás kutya, most fenn hordják a fejüket, szembenéznek vele, megjött a hangjuk, káromkodnak, kiabálnak, s úgy viselkednek, mintha övék volna a föld. Az tán rendjén van, hogy az egyik tehenes felesége rányelvelt s minap a kondás, mert meg akarta regulázni, mikor látta: üti a jószágot, megmarkolta a botját és azt mondta: énhozzám ne nyúljon az úr! Mikor mertek ezek így viselkedni? Zsiga, te! A kocsis hátrafordul. Gyerünk csak vissza. Hol álljak meg?

4 Az iskola előtt Vagy nem is! A vén Tarék háza előtt. A sárosbundájú kutya buffogva rohan elébe, szinte feldönti a földig érő hasú ludakat, vicsorgatja a fogát, s a gazda nem győzi visszakiáltani. Tessék belépni a kiskertbe! hadonászik a villával s komótosan igyekszik a kapu felé. Szégyenszemre csakugyan a kerítés mögé ugrik s nézi: az eb hogy marja a lécet. Szája két szélén csorog a nyál, szeme meg vérben forog. Én nem tudom, mi van evvel a vén döggel tán a tavaszt érzi ez is, azér olyan mérges magyarázkódik az öreg Tar. Rázza a villát, a kutya behúzza a farkát és oldalog a kacsaól felé, de a fél szeme a kiskert kapuján még mindig. Iszkiri, te Mi járatban van, Kondor úr? Itthon a tanító úr? Én nem is tudom, de úgy gondolom, itthon mán. Kibocsátotta a gyerekeket, hát akkor itthon. Merre találom? Tessék csak utánam szíveskedni. Ballag az ajtó felé, fel a tapasztott tornácra s ott nagyokat rúg, hogy csizmájáról letisztítsa a sárbocskort. Az udvar földjét széjjelmarta a fagy, ragad, akár a kovász, a tyúkok is alig bírnak járni a sárban, úgy kapkodják a kaparójukat, kényesen, mintha forró vasra lépnének. A macska meg napok óta csak messziről nézi a világot, a padfeljáró létrájáról. Erre, jobbra ni Kondor megkocogtatja az ajtót s hogy belülről kiszól valaki, a kilincsmadzag után nyúl. No, igazán úgy lakik ez a tanító, ahogy egy paraszt-megváltóhoz illik. A konyhában megüli az orrot a hideg koromszag, az ajtón madzagos kilincs, a padló tapasztott föld, sárga mázolása mutatja, hogy a vén Tarné még tartja a régi szokást és a tehénistállóból szépíti ünnepre a házat. A homályban meglepetten áll előtte Tallér Vince. Az ablakfüggönyök alig engednek át valami fényt, a megbámult mestergerenda ráfekszik a szobára, mintha mindjárt le akarna szakadni. Birsalma szaga leng és küszködik a régi bútorok penészszagával az alacsony deszkamennyezet alatt. Éppen olyan ez az otthon, mint a többi parasztoké. Csak az asztalon és egy konyhai stelázsin könyvek állnak szigorú glédában. Jó napot, tanító úr Széles gesztussal nyújt kezet, a szava egy kicsit hangos, kicsit erőszakoltan barátkozó. Jónapot, Kondor úr.

5 Csodálkozik, úgy-e, hogy váratlanul rátörök itt? Enyhén vállat von és magában azt gondolja: azon csodálkoznék, ha nem jöttél volna ide s tán azon, hogy csak most jössz. Az öreg Tar a nyitott ajtóban áll, kopott bekecsében, sipkáját hátratolta a homlokán és el nem vétené egy mozdulatukat. Még hunyorít is Vince felé, mintha azt akarná mondani: itt vagyok én, vigyázok, ne féljen. Négyszemközt szeretnék valamit mondani, tanító úrnak nyomja meg a szót, mert ő is észrevette a hívatlan tanút. Az öreg nyel egyet és úgy tesz, mintha nem hallotta volna. No mondja aztán méltósággal hát itthon a tanító úr. Látja-e? Csak beszélgessenek, én megyek a dolgom után. Csattan a fakilincs és a szobában elterped a csend. Foglaljon helyet, Kondor úr. Köszönöm. Kalapját az asztalra dobja, körülményesen ül le, szivart vesz elő, rágyújt és utánanéz a füstnek, amely illatával egyszerre úrivá varázsolja a parasztszoba levegőjét. Minek köszönhetem a látogatást? Erre jártam Aztán gondoltam, benézek már, kíváncsi voltam, őszintén szólva, hogy lakik. Vince mosolyogva széjjelmutat. Így Igen Mondták már nekem, hogy ilyen egyszerű ööö Paraszti módon? Igen de nem hittem Őszintén szólva nem hittem. Mégis, úgy-e, egy úriembernek Hiszen tanító úr városon nevelkedett, Pesten és a kedves papája, hallottam, miniszteriális úr volt No és? Hát furcsa. Őszintén szólva furcsának találom. Olyan tolsztojánus dolognak. Nem vagyok rajongó, de szeretem ezt a két öreg embert. Ennyi az egész. És nincsenek igényeim. Legalább ilyen igényeim Már benne vannak, a szavak egymásba kapcsolódnak, a mondatok olajozottan ölelkeznek, mint a fogaskerék dúcai, két úriember beszélget, mindegy, hogy szalonban, kazal mellett, vagy egy gerendás szobában, ahol a birsalma szagát éppen most fojtja el egy időre a gyűrűs szivar füstjének illata. Az ám

6 Kondor kerekre nyitja a szemét, homlokán a ráncok hullámot vetnek, fel, egészen a haj fekete sövényéig. Az ám, ni Igaz, amit hallottam? Mit? Hogy nősül is? Itt szándékszik gyökeret verni, családot alapítani, a mi falunkban? Igaz. A kis menyasszonyt ismerem. Még gyerekkorából. Úgy? Igen Az édesapja az én sógoromnál, a Kurz Dezsőnél eeee szolgált. Mint intéző. Derék ember volt, igazán derék ember. Egy kis vagyonkát is gyűjtött. Szorgalmas ember volt. Tisztességes ember Szóval a Dalmácskát ismerem Szép leány, finom, úri kislány. Mikor lesz a lagzi? Mit akar ez? Hová szándékszik kilyukadni, miért tapogatózik, mint a pákász a semlyékben? Hát bizony, akkor már gondoskodni kell egy kis fészekről is, úgy-e? Egy megfelelő kis házacskáról majd Messze van az még, Kondor úr. No, előrelátónak kell lenni S a fészekrakás nagy gond, kérem. Magamról tudom, én is mennyit törtem magam, mikor megházasodtam. Mert felelősség az asszony, aztán a gyerek is eljön, olyan hamar, hogy nem is gondolná az ember Feláll, a szivart elgyűri a hamutartóban és mosolyog. Hát én megyek is Nem akarom az idejét ellopni, biztosan dolga van ilyenkor. Igen, majd a gyerekek dolgozatait javítgatom. Iiigen Hirtelen ötlettel megragadja Vince karját. Értelmes gyerekek vannak a keze alatt? Akad néhány. Kérem, ha volna valami egészen kivételesen okos, akiért kár lenne, szóljon nekem. Szívesen hozzásegítem a tanuláshoz Természetesen titokban, csak mi ketten tudjunk róla, kinek a pénzén faragnak belőle embert. Úgy? Majd szólok Most már helyben vannak. Nem megy ez el innen, akárhogy készülődik, most vallja csak ki a látogatás igazi célját. Kerülgeti már, mint a jó szónok, aki a hallgatóságot próbálgatja, kóstolja a hangulatot, s mindjárt lecsap, in medias res

7 A keze a kilincsen, játszik a fényesre koptatott, ügyetlen fakallantyúval s csak úgy mellékesen szól: Most jut eszembe, kérem A házasságáról Van nekem, talán tudja is, itt Felszegen egy téglagyáram, Ugyan nem is az enyém, az apósomé, dehát az ember szeret nagyzolni. Szóval, ha esetleg házat akar építeni, egy kis családi hajlékot, olyan villaszerűt, városiast, szívesen szállíttatok téglát Jutányosan Köszönöm. Ha majd sor kerül rá. Visszamegy, rátámaszkodik az asztalra, nagy ökle ott nyugszik a kopott, virágos térítőn s arcába hajlik Vincének. Adok egy jó tanácsot A községháza mellett eladó az a kis rossz parasztház, tán hallotta is már. A telek szép helyen van, úri környezetben, a jegyzői lak a szomszédja Tudja, melyikről beszélek? Szóval eladó Vegyem meg? Most már játszik vele, keresztüllát rajta, unja is a durva ravaszkodását, együgyű furfangját. Honnan volna nekem arra pénzem? Pénz? Ugyan Az én fizetésem nem olyan nagy Hát barátai is vannak tán? Falun az ember összetart. Egymásra van utalva, úgy-e, egy egész életet úgyszólván családias módon kell leélnie. Egymással jó az ember. Biztosan akadna, aki kölcsönadná azt a párezer pengőt, ami az építkezéshez, meg a telekvásárláshoz szükséges. Ugyan ki? Tán a tiszteletes úr? Vagy Lapos igazgató úr? Hiszen nekik maguknak sincsen No, no Vannak még rajtuk kívül mások is Merőn néz a szemébe és halkan, jelentőség és hangsúly nélkül mondja: Például én. Hogy? Én. Igen. Szívesen kölcsönadom azt a hat-hétezer pengőt. És adom a téglát, hitelbe Kérem, ne higgye, hogy valami jótéteményt akarok gyakorolni. Kamatot is számítok, ha nem is annyit, mint a bank. Elvégre a kedves menyasszonyának is lesz valami öröksége annakidején. Jó helyen volna az a pénz, tudom S akkor kezdené törleszteni, amikor már nem lesz nehéz. Két-három év múlva Undorodik tőle, legszívesebben ajtót mutatna neki, ordítana az arcába, sértő és megalázó szavakat, de csak mosolyog, erőt vesz magán és közbevág: Hát ez nagyon szép gondolat No, úgy-e De ha már ilyen sok pénze van, ajánlanék valami mást!

8 Mit? Járt már a vályoggödör felé, úgy-e? Hogyne. Miért? Látta ott azokat a nyomorult zsellérházakat is, biztosan. Igen. Építsen azoknak ne villát, csak tisztességes hajlékot. Fogadja meg őket napszámba, mondjuk húsz évre A birtokán, ne a bérleten. Érti? S a napszámukkal majd szépen letörlesztik az árát. Ha már mindenáron jót akar tenni valakivel. Nem értem kérem Dehogynem érti! Értjük mi egymást, kedves Kondor úr! Nagyon értjük. S hogy az idejét hasztalanul ne vesztegesse, megmondom: nincs szándékom egymással jónak lenni, ahogy az előbb szíves volt magát kifejezni Kár az elfecsérelt energiáért. Azt hiszem, félreértettük egymást. No, mindegy Én jót akartam, azért nem haragszom. Hála Istennek Viszontlátásra, tanító úr. Csikordul a foga, ahogy berántja maga után az ajtót. Ez a koldus-apostol is megleckéztette, kitette a szűrét. Bolond már a világ egészen. De mire olyan büszke ez a földhözragadt tanító, miért hordja olyan magasan a fejét, hogy szinte felemeli vele a roskadt gerendát abban a nyomorult földes szobában? Ép ésszel hogy lehet visszautasítani olyan ajánlatot, mint az övé? Hiszen csak éppen ki nem mondja, hogy ajándékot akar a markába nyomni, ingyen, jókedvéből. Mit kaphat a parasztjaitól? Semmit, de tán bajba kerülhet miattuk, ha egyszer a gróf meg talál haragudni. Csak haragudnék hát már No, mán vége is a vendégeskedésnek? Az öreg Tar bukkan elébe a konyha szögletéből, ahol a vízlóca áll. Vége. Akkor eltakarítom a kutyát, nehogy a nadrágjába csípjen, Kondor úr. Kár lenne érte, fájin posztó, látom. Mer a bőr csak beforrna utána Nevet s nyitja az ajtót, aztán toporzékol a mocskos ebnek. Ott ült egész idő alatt a küszöbnél, leste az idegent. Nagy körökben futja körül, míg a kapuhoz ér, a vénember nem győzi kérni helyette az engedelmet. Mi van ezzel, én nem tudom Soha még jójáratban való embert meg nem ugatott ez motyogja. Csak a vándorlókat, meg cigányokat hajkurászta De öregségére még a kutya is megbutul. A két ló csülökig dagasztja a sarat, a bricska kerékküllői is teleragadtak. Nyúlós itt minden, szinte az egész falu, tán a házak is; ha hozzájuk érne az ember, ujja beleszaladna a falba. De a kéményeken, a csonka, kétágú akácok tetején, a kútágasokon ott csavargatják már nyakukat a gólyák és a fecskék

9 sebesen nyilalnak át az udvarokon. Az árokparton nyers, libazöld színű a fű s a sár erjed, akár a kovász. Tavasz van, mindjárt itt a húsvét. A parasztok, akik télen behúzott nyakkal jártak és komoran mellükre szegték a fejüket, alázatosan köszöntek, most messze néznek, mintha az égen kémlelnének valamit s nem is veszik észre a hintót. Az út közepén, ahol nem ragad úgy a híg habarék, csizmában, derékig érő kopott bőrkabátban kerülgeti a pocsolyákat Lápos. Integet már messziről és Kondor fél lábát a bricska lépcsőjén tartva várja. No, vajon, ez mit akar? Bezzeg, ha Tallér Vince ennek az eszével gondolkodók, nem volna semmi baj, milyen szépen megértették volna egymást az előbb. Elbír-e hármunkat ez a két remonda? kérdi, mikor odaér. El. Meddig, igazgató úr? A tiszteletes úrékhoz megyek, de a fene ebbe a sárba, nagyon unom már. Hát üljünk fel. Térdükre rángatják a pokrócot s a könnyű kocsival megiramodnak a lovak. Hol járt, Kondor úr? Itt voltam a kis tanítónál Aztán, hogy többet ne kelljen mondani, az egyház dolgai felől kérdez. Ő is benne van a presbitériumban, a pap rábeszélte a parasztokat, hogy válasszák meg, azt hitték, majd épít nekik iskolát, meg a téglagyárából ajándékoz annyi cserepet, amivel a korhadó fazsindelyt kicserélhetik a parókhián. A háta mögött persze a zsíros, fekete besenyők csak zsidózták, tudja jól, hallotta, megmondták neki, így aztán most is lavórokat hordanak a papiak padlására, ha esik az eső. A maguk zsebére nem tudnak gavallérok lenni, pedig az eklézsia nem szegény, hagytak már arra kétszáz holdat is a magtalan vén gazdák. Mi újság, igazgató úr? Á legyint Lápos, sok a baj. Pénz kéne. Nincs? Kicsit gúnyos a hangja. Nemigen van. Pedig az iskolát is újra kéne már padlóztatni, mind kirothadt a régi pádimentuma. Meg a tiszteletes úr is örökké panaszkodik a tetőre. Hirtelen ötlettel fordul hozzá: Ide hallgasson, igazgató úr. Én segítek az eklézsián. Igazán? Segítek, de ára van. Üzletet ajánlok, tisztességes üzletet. Jó, hogy találkoztunk, megyek én is a tiszteletes úrhoz, majd ott beszélünk róla Siessünk, Zsiga kocogtat a kocsis hátára s az ostor megsuhan a két jóvérű lipicai felett. A paplak udvarán a siket egyházfi kapirgál a virágágyak közt, ásogatja a sovány, agyagos földet, s

10 bontogatja a rózsatöveket. A verandán duzzadtan napoznak a párnák, egyik közepén lustán mosakodik a fehérbundájú macska. Itthon a tiszteletes úr? kiált az igazgató. Odabe van. Az irodába. A cementes tornácról nyílik az irodaajtó, a barnára festett félfán már csak az egyik sarokvas tartja. Poros könyvek hideg szaga üli meg a szobát, a régi matrikulák ott hevernek egymáson a fali polcokon, esztendőszámra nem nyúl hozzájuk senki. Az íróasztalon dohányos szita, hosszú szárú pipák. A püspök képe megbocsátó szelídséggel néz rájuk az aranyos rámából, palástosan, kipödört bajusszal. A tiszteletes térdig érő, zöldre fakult, ócska ferencjózsef-kabátban, papucsban ül a bőrfotöjben. Kis selyemsapka a fején, körülte füst, s vele szemben, a mély, süppedő karosszéknek csak a szélére guggolva, az öreg Dulló Lőrinc. Zavarjuk, szentatya? zúgatja bele a szoba álmos és finom csendjébe Lápos. Deehogy! Tessék csak, kerüljenek beljebb. Isten hozta, Kondor úr. Egy kis magánügyet beszéltünk meg Lőrinc atyussal, de már rendben is vagyunk. Szivart, meg cigarettát kotor elő az íróasztal fiókjából és kínálgatja a vendégeket. Hát én akkor megyek is, tiszteletes úr kászolódik az öreg paraszt. Jól van, Lőrinc atyus. Aztán holnap majd együtt felmegyünk a községházára. Miben járt az öreg? Lápos otthonosan telepedik a nyöszörgő bőrszék karjára. Végrendelkezni akar. No? Csak nem? De. Az eklézsiára. Hát a fia? Annak is hagy valamit. Elfogadjuk? El. Pereskedés lesz belőle, mint annakidején a Dániel Ferenc hagyatékából. Arra is csak épp, hogy rá nem fizettünk. Ebből nem lesz. Hanem Kondor úr is örömhírt hozott ám.

11 Igazán? Attól függ A bérlő óvatosan kezdi, nagy szünetekkel, s előbb arról beszél, hogy szívesen adna pár ezer cserepet ingyen, s hozzájárulna valamivel az iskola renoválásához, mint az eklézsia tagja, aki tehetős és érzi kötelességét az egyházzal szemben. De hát van egy s más zavaró körülmény. Ugyan mi? Az öreg pap már látja a piros cseréptetőt a házon, végét a kínlódásnak, a padláson kirakott lavórokkal, mosogató dézsákkal, teknőkkel. Hiszen nyári záporok idején sokszor éjszaka neki magának is ki kellett ugrania az ágyból, ha csak azt nem akarta, hogy reggelre kiöntse a víz, mint a cigány az ürgét. Ugyan, mi baj volna? Hát, hogy nem is tudja, meddig marad itt a faluban, hiszen a bérlet bizonytalan, a gróf még mindig nem határozott és lehet: annyi esztendő után szedheti a sátorfáját és kereshet új otthont. S úgy-e akkor igazán nem bírná már vállalni a terhet. - Dehát miért? Legyint, mint aki nem akar senkit bántani. A gróf úrral nem tudnak megegyezni? Á dehogy! A gróf úr jó ember. De terrorizálni akarják. Barátunk vág közbe Lapos. Tallér Vince. Ő bolondította meg a parasztokat. Hiszen tudod! Hát ez a fiú még mindig nem hagyott fel a mániájával? Míg a körmére nem koppintanak, addig csinálja. A legnagyobb baj pedig az, hogy a nép hisz neki. Valóságos országháborító válna belőle, úgy tud bánni az egyszerű emberekkel. Igazán, beszélhetnél már vele te is egyszer. Komolyan. Elvégre az eklézsia szolgája Az iskolában is mindenféle ostoba új szokásokat próbál behozni, nem tiszteli ez a régi elveket, tán ki is nevet bennünket a hátunk mögött. Barátkozni se akar velünk, műveletleneknek tart mindnyájunkat Csak a kastély! Sághyék. Azok kellenek neki Kondor magában minden szóra rábólint. Igen, ez a jó. Már régen eszébe kellett volna jutnia, hogy innen rohamozhatja meg ezt a kölyök-apostolt. A többieket kell ráuszítani. Az okosakat, akik tudják, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Csak így tovább. De azért meggondoltan emeli fel a szivart tartó két ujját. No, annyi biztos, hogy kitűnő ember. Művelt, széles látókörű Csak hát persze, a fiatalság hevessége Az látszik rajta. Szélsőséges Nem tanulta meg a tekintélyek tiszteletét, semmi se elég szent előtte. De majd elmúlik az. Én nem is haragszom rá voltaképpen. Mi már egy régi világ képviselői vagyunk, be kell látnunk, hogy át kell adni helyünket nekik. Addig, míg szépszerével tehetjük Lenéznek bennünket, hátunk mögött ki is csúfolnak, ezzel is számolnunk kell. Ha a maguk kezére akarják szoktatni a népet, azzal kell nekik kezdeni. Lejáratni a régieket, megtépdesni a tisztes kor nimbuszát, és azt mondani a bölcs óvatosságra, hogy szenilis tehetetlenség Bizony Azért nem szabad rá haragudni

12 Lápos, meg a tiszteletes egymás szavába vágva felelnek, arcuk kivörösödik, mintha magával a vádlott kistanítóval vitáznának. Kondor minden szava úgy hangzott, mintha mentegetni próbálná olyan kijelentésekért, amiket együtt hallottak, vagy amelyeknek el kellett már jutniok hozzájuk is, hiszen közismertek. Hallgatja őket, bólogat, s tudja: szövetségeseivel ül együtt. Emberekkel, akik neki dolgoznak ettől az órától fogva, s ha egyáltalán kikerülhet győztesen a parasztokkal való harcából, ők ketten segíthetnek benne. Hát azért csak nézessék meg a tetőt, tiszteletes úr, valamit tán tehetünk. A jövő héten erre jövök, addig már nemigen lesz dolgom itt bent, s megmondják, hogy hány cserép kell rá. Alig akarja elengedni kezét a pap, száraz, öreg tenyere rákapcsolódik az övére, rázogatja, szorongatja s szóval is hálálkodik. Kikísérik a kapuig, integetnek utána s egymás felé hajolva ballagnak a keskeny, kövekkel kirakott járókán vissza. Az egyházfi még mindig a rózsákkal pepecsel, a tiszteletesné, mellén keresztül kötött, parasztos hárász-kendővel, éppen a baromfiudvarból jön vissza üres szakajtót lóbálva. Kezit csókolom integet neki vidáman Lápos. Sárika a verandán püföli a vánkosokat és dudorászik, majd kicsattan, olyan egészséges. Csak a tél sápasztotta meg egy kicsit, a barna színe veszett el. Nincs rajta festék, a szája is meztelen, s az igazgató egy pillanatra azt gondolja: nem is lesz rossz dolga annak, aki ezt a lányt elveszi. Persze, a segédtiszt mászkál utána már harmadik éve, vajon miért nem boronálták már össze őket? Hozzatok egy ital bort nekünk az irodába, kislányom. Egészen fiatalos a tiszteletes hangja, felvillanyozta a Kondor ígérete. Frissen mozog, válla is mintha kiegyenesedett volna. Nem sok kell az embernek, hogy hétköznapi valóját levetkőzze, csak egy egészen apró sugara a reménynek, a változás halvány fénye a láthatáron. Lám, a pap harminc éve ugyanazzal a tartással jár, kicsit előreroskadva, a kegyesség és hivatalos jámborság megszokott pózában, bal könyökét derekához szorítva, mintha a biblia és a vékony imádságos könyv mindig a hóna alatt volna. Feje előrebukik, kezei egymásra simulnak, szinte örökké imádkozón. Nem férfi, csak egy eszme hűséges szolgája, majdnem testetlen már maga is. És néhány cserép reménye a ház tetején, amelyben lakik, visszaadja hangját, talán éppen azt, amit teológus kora óta nem is használt, s feltámasztja roskadó testét, mint Lázárét a hit. No, legényeskednek már megint, úgy látszik, a tavasztól szomjaznak meg a férfiak! Sári hozta a bort. Lápos észreveszi, hogy hirtelen másik ruhát kapott magára s az arcán illatozik a púder is. Bajuszát tapogatva nézi, ahogy sürög-forog, tölt a poharakba a sárgaszínű italból s dörmögve mondja: Elég baj az nekünk, Sárika, hogy már csak szomjasak leszünk a tavasztól. Az lenne jó, ha még kukorékolnánk a kikeletnek, mint a kakasok A lány nevet és ellibeg. Kóstolgatják a bort, lassú szavakat váltanak, aztán kipirul az arcuk, hangjuk erős lesz, kezük belekaszál a levegőbe s már rendezik a világot. Mire a tavaszi alkonyat lassan belopakodik a kertek alá, violaszín árnyaival, furcsa, nyers és nyugtalanító illatával, amelyben elkeveredik a feltört földek szaga a friss fű és a csordáról hazafelé ballagó tehenek tejes párájával, már erősek s bátrak a gondolatban. Férfiak.

13 Kivágom én innen ezt a kölyköt, meglátod, kivágom fogadkozik a tiszteletes, Csak galibát csinált, mióta itt van. Minek jön egyáltalán városi ember falura? Mit ért az ilyen a mi életünkhöz? Azt hiszi, itt is úgy van, mint Pesten, ahol nincs hagyomány, csak divat, amit máról-holnapra meg lehet változtatni? Lápos eldől a bőrkarosszék mély öblében s bólogat. Az az Tacskó. Beképzelt tacskó. Még engem is ki akart oktatni, nem is mondtam eddig, magam szégyelltem. Módszerekről beszélt, modern pedagógiai elvekről. Nekem! A kisujjamban van annyi, mint neki a fejében! A kondás gyerekét ültette az első padba! No Az nem volna baj, te. Azt én jónak tartom. Legyen egyenlőség a gyerekek közt. Az iskolában nincs vele baj. De ahhoz, ami kívül van az iskolán, ne nyúljon. A felnőttek ügyeibe ne avatkozzék, mert akkor én kitöröm a nyakát. Meg is mondom neki, holnap lesz a napja A tiszteletesné lámpát gyújtott, magával hozza a konyhából a paprikás csirke illatát. Maradjon mán itt vacsorára, Géza. Tejfeles csirke lesz, tudom, szereti. Agyonver az asszony, kézit csókolom. Még azt hiszi, elkutyálkodtam valahová. Tetszik tudni, az ilyen legény, mint én, mindjárt gyanús, ha elcsavarog a portáról. Üzenünk érte, gyöjjön át ő is. Régen nem voltunk együtt, legalább kibeszélgetjük magunkat. Majd a lányt átszalajtom érte. Jó? Nem is várja, hogy mit válaszol, mosolyogva siet ki, ő is fürgén, megvont derékkal. Vendégség lesz, változatosság, más mint a tegnap, vagy tegnapelőtt. Az utcáról nagy szekércsörömpölés, hangos beszéd hallik be, egy-egy éljent is kurjantanak. - Hát ez meg? A követ Persze Tallér Vince követe! Úgy hozzák az állomásról, mintha már ő volna a képviselő, nem a gróf. Hogy a csendőrök nem bírnak ez ellen tenni valamit! Hiszen látnivaló, hogy lazítják a falut és a mandátumra spekulálnak, pedig hol van még a választás. Ez a szélhámos pesti úr, azt mondják, valami ügyvéd, hónapok óta idejár, majd minden héten jön, a gyorsvonattal, amelyik az előtt egy esztendőben kétszer, vagy háromszor állott meg itt, ha a gróf véletlenül nem autóval szaladt le. Most meg kijárnak már az állomáshoz közelebb lakók, nem csak a gyerekek, de az asszonyok, meg a férfiak is a gyorsat lesni, mert avval gyön a doktor. A peron korlátjára kapaszkodnak, hogy belássanak az étkezőkocsiba, meg a kék fénnyel világított hálófülkékbe s a bársonyos ülésekre, amiken nagy urak, meg fényes dámák nyújtózkodnak el. Valóságos komédiával hozzák be, három-négy szekérrel mentek elébe, vagy szánkával, mikor még hó volt, csak éppen a bandérium hiányzott. Tóth Gábor, meg a többi földéhes hurcolássza, s hol itt, hol ott ültek össze vele esténként. Most is három kocsi robog, csörömpölve a sárban, s a kerekek vágják a habarékot két oldalra. A ferhécen gyerekek, a doktort sallangos lovak repítik, akár egy valóságos követet. Aki az utcán van éppen, megáll és nézi, de az udvarokon is hallják a lakodalmas lármát s biztosan minden

14 kerítéshasítéknál emberek hajlongoznak. Ezt még felakasztják Majd meglátod, nem hal meg vízszintes helyzetben. Ilyen komédiát csinálni Majd megúnja a gróf egyszer! Utánafülelnek a távolodó zajnak, a lovak csengőjének, s szívük megborzong sejtelmétől valami változásnak, ami őket kihajszolja csendjükből, mint a vadat az erdőből, egyenest a vadász fegyvere elé. Keserű a szájuk és rossz ízeket éreznek a tejfeles csirkén is később. Némán ülnek, konok hallgatás közben ürítgetik a poharakat, mint akik baljós jelet láttak az égen. Pedig a mennybolt már szelíd, sűrűn gyúlnak ki rajta a csillagok, csak éppen ködös még. A hold beteríti ezüst fátyollal a házakat, a fákat, s ébren tartja a kutyákat is az igéző fény. Egymásnak adják a szót, mély, telt hangon ugatnak, mintha őrségen volnának s valami ártó ellenségtől oltalmaznák a portákat. Nem néma már a tájék, madár szól, nagyokat kiált a bagoly a torony padlásán, s a békák a vályoggödör poshadt vizében bátortalanul ünnögnek. A kocsma ajtaján sárga fény folyik ki, keresztül a poros üvegen. Legények isznak a zöld asztalnál, a cigányok halkan dünnyögő nótát próbálgatnak, s a zajban békén, nyitott szájjal alszik a sarokban egy vándorló. Mellette a földön botja, zsíros és az országutak porával lepett vászontarisznyája, lába elnyúlik és néha megmozdul a foltos, madzaggal összekötözött talpú bakancsban. Lehet, azt álmodja, hogy gyalogol valahol. Ez is a tavaszt jelenti már, ez a hazátlan, jöttment ember. Egész télen egyet se látni közülök, Isten tudja, hol húzzák meg magukat, lehet, úgy alszanak sötét barlangokban, mint a medve a hegyek közt, de az első napsütés kicsalja őket és megindulnak egyik faluból a másikba. Erősek, tagbaszakadtak, nyakuk vastag, lábuk nagyokat lép, szinte úsznak a szántások mellett, az árokparton. Jönnek és koldulnak a pitvarajtókban, mocskos papírokat húznak elő kebelükből, bizonyítani, hogy munkanélküli iparosok. De van köztük, aki húsz éve már minden hóolvadáskor jön s hónaponként visszatér, hát egész életében munkanélküli volt akkor? Nem kutatják, senki se kérdezte még ezt tőlük, vetnek nekik egy darab kenyeret, egy kis déli maradékot, avas szalonnát, s menjenek Isten hírével. Nem szánják őket, inkább megvetik, olyannak tartják, mint a kutya szőrében a bolhát: vannak, mert őket is megteremtette az a jó Isten, ő tudja, mivégre. Lassan elkopnak, kimaradnak, egy-egy nagyon öreg nem tér vissza, biztosan elvégez vele a halál, mint Balaskával is az éjszaka. Éjfélkor a szélben fütyülő nyárfák alatt, a vízparton hazafelé mennek a kocsmázó legények, a koldust kiverik a lóállásba, aztán minden elcsendesedik Csak a föld nyújtózik és a magvak nyugtalankodnak a frissen forgatott barázdákban. A fák hegyén a rügyek duzzadnak, tán holnapra zölden kipattannak, s a bátortalan kis levelek megfürdenek a szélben és napfényben. Az ólban nem pihen a jószág, s a dikó nem ad már álmot a férfiaknak. Az öregek kihurcolkodtak az ereszek alá és sokáig nézik az eget, nagyokat szívnak a pipán, elfordulva a holdtól, háttal az ártalmas fénynek, olykor sóhajtva, mélyről, mintha búcsúznának. Korán hasad a sötétség, kövér a harmat, s megtelik a falu az élet nagyritmusú lélegzésével. A vályún bőgnek a marhák, a ló nyerít és a csikó szinte lábát töri az udvaron itatáskor. Az asszonyok már ingujjban szaladnak ki, dézsával a hasukon a malacól elé, a vászon alatt duzzad a mellük s az emberek utánuk néznek mosolyogva. Észrevétlenül megújhodik a falu is: a házak falát meszelik, az eresz alját mázolják budaiföldes vízzel,

15 a határon meg ostorpattogás és kiáltások nyilallanak át és furcsa apró fényjelek. Az ekék vasáról lekoptatta a zsíros föld a tavalyi rozsdát, fénylik mint az ezüst és sajog rajta a nap, mikor kifordítják a mesgye végén. Templomba már a vénasszonyok se járnak, a pap magának imádkozik hétköznap a hűvös boltívek alatt és Lápos alig várja, hogy leballagjon a katedráról. Ásni kell a kertben. A dicséret két versét gyorsan elharsogja s arra gondol, hogy meg kéne már reformálni az éneklést, legyen a zsoltárokban is negyed, meg nyolcad hang, mennyivel hamarább túl volna rajta az ember, mint ezeken a puritán, hosszan nyúló félhangokon. Az öregasszonyok, akik a hátsó padok félhomályában szoktak üldögélni, s komolyan bólogatnak egymás felé, most a kis libákat, meg kacsákat őrzik a gáton, a két patak közt. Alig fognak valamibe, mindjárt vasárnap, nem úgy, mint télen, mikor senki se győzte végét várni a hétnek. A malom éjszakánként is zúg, tán pótolni akarja, amit elmulasztott, mikor a bukfencező keréken vastagon megfagyva állott a víz. Az ünnepreggeleknek különös fénye van, a kis rossz házak is méltóságosan állnak a rozoga kerítések mögött; az udvarokon békesség ömlik el, a gyerekek vasárnapló ruhában, komolyan és felelősségteljesen kopognak a kőjárdán az iskola felé, hogy majd templomba menjenek. Ők énekelnek az orgonánál Lápossal, fiatal, vékony, nyers hangjuk mintha az égből zúgná le a zsoltárokat a fekete padsorokra. Az udvaron, az istálló előtt, vödörből mosakodnak a férfiak, félig meztelenül. Zuhogtatják vastag karjukra, mellükre a hideg vizet, fésűt akasztanak a hajukba, s tiszta inget vesznek, fehéret. A kéményeken a húsleves édeskés illata száll fel a füsttel, s aztán megszólalnak a harangok, egymás után mind a három. Akik szombaton hajnaltól sötétedésig a határt járták, ünneplőben mennek ki a földekre, fényes csizmában, görbebottal a kezükben s megállnak a dűlő végén. Szótlanul nézik a szélben borzongó gabonát, a vetések mélyzöld tábláit, vagy a friss szántásokat, amelyeknek fekete hantjai alatt csiráznak már az új magvak. A zsellérek kapui nyikorognak alkonyat tájon, s akik télen a gazdaporták sűrű vendégei voltak, alázatosan álltak meg a konyhaajtók előtt, hogy egy rántani való zsírt, pár szem krumplit, egy szütyő lisztet, vagy egy fazék szedett tejet kérjenek, most egyenes derékkal fogadják a látogatót, s napszámba szegődnek el: fizetnek a kölcsönért. Jól van, gazduram mondják, ott leszek. A padláslyukakból a megrozsdált kasza, ami úgy mutatott a havas földre, mint az ördög karmos ujja, lekerül a kamrába. A kapák vasán csikorog a reszelő, s az asszonyok megint előkeresik a vászon karvédőt, meg a kancabocskort, pedig hol van még az aratás! De az emberek nyugtalanok és tolnák a napokat, Péter-Pálig egy lélegzetre, ha lehetne. Nyomtatható változat Értékelve: 4.00 pont az 5-ből. Megosztás

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU Elektronikus változat Fedélterv és grafika: Kovács Gábor KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers Kovács Gábor, 2012 ELŐSZÓ A Piros

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

akarja mondani Kujtor Feri, de akkor a holdvilág úgy esik éppen, hogy meglátja a pajtása kezét, amint dermedt ügyetlenül babrál a dohányzseb táján.

akarja mondani Kujtor Feri, de akkor a holdvilág úgy esik éppen, hogy meglátja a pajtása kezét, amint dermedt ügyetlenül babrál a dohányzseb táján. Az első stációnal Rendetlen tömegben rohantak egy kővé fagyott szekérúton; kopasz nyírfák gallyai közt gyenge holdsarló bujkált és szikrázó téli csillagok. Botladoztak a trénvágta mély keréknyomokban,

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek,

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek, Kovács úr Kissé sovány és elhasznált ember. Éveinek száma szerint negyven esztendõs, de ötvennek látszik. A szakállát gondosan borotválja, õ maga minden reggel, tehát azt, hogy borostás arccal járna az

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Nyirő József: Uz Bence

Nyirő József: Uz Bence Nyirő József: Uz Bence Nyirő József Uz Bence (Részlet) Utószó Lakatos Mihály (Részlet) Lazi Kiadó Kft. Nyirő József jogutódai, 1936, 2010 Szerkesztés Lazi Könyvkiadó, 2010 A Lazi Kft. kiadása www.lazikiado.hu

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

GÖRGETEG. Székely mesejáték.

GÖRGETEG. Székely mesejáték. GÖRGETEG. Székely mesejáték. SZOLGÁLÓ (a nyitott ajtóban vázákat törölget, körülötte is tele a föld leszedett virágcserepekkel. Énekli): Likas a kalapom teteje, kiláccik a hajam belőlle. Eléggé sajnálom

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

Tizennegyedik lecke. nálam

Tizennegyedik lecke. nálam Tizennegyedik lecke Vendégségben Péter: Szeretettel üdvözöllek benneteket nálam. A kabátokat itt hagyhatjátok az előszobában. Juszuf: Köszönjük szépen. Ezt a kis bort neked hoztuk. Le kell venni a cipőt?

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott.

I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott. TÖRETLEN ÖREGÚR. I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott. «Igy szaporodik a vagyon!» mosolyogta és örömmel tiporta

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak Tizenegyedik lecke A piacon Jó napot kívánok! Mennyibe kerül ez a paradicsom? Üdvözlöm, uram! Nagyon olcsó. Csak háromszáznegyven forint. Az olcsó? Hm. Lecsónak lesz? Mert akkor van itt százhetven forintos

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 2. feladatlap. Művészi szöveg(részlet) elemzése. 2015. június 1., hétfő / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 2. feladatlap. Művészi szöveg(részlet) elemzése. 2015. június 1., hétfő / 60 perc A jelö lt kó dszá ma: Državni izpitni center *P151A10312* TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2. feladatlap Művészi szöveg(részlet) elemzése 2015. június 1., hétfő / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Varga Imre Lajos. Az egyke

Varga Imre Lajos. Az egyke Varga Imre Lajos Az egyke A valamikor jobb napokat látott régi úriház hatalmas méretű, elhanyagolt tornácára besütött a reggeli nap. A kövezeten kis színes fényfoltok hevertek, mint odavetett színes papírdarabkák.

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. A három kívánság Magyar népmese Szabó Enikő illusztrációival Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. Fiatalok voltak, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokat veszekedtek.

Részletesebben

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra,

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra, Csalóka Péter Vót egyszer egy dologkerülő ember, kiment az erdőbe, nekidőt egy fának, a fa görbe vót, oszt úgy tett, mintha támasztotta vóna, hogy le ne dőjjön. Arra megyen két katona lóháton, osztan odaköszönnek

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben