MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató"

Átírás

1 MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2012

2 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI KÖRE KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK MAGYARÁZATA... 2 MÁSODIK RÉSZ: A PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE A PROGRAM CÉLJA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE A PROGRAMBÓL KIZÁRTAK KÖRE A HITEL VAGY LÍZING FELHASZNÁLÁSA A HITEL VAGY LÍZING NEM HASZNÁLHATÓ FEL SAJÁT FORRÁS DÍJAK FUTAMIDŐ TÖRLESZTÉS ÜTEMEZÉSE BIZTOSÍTÉKOK FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEK HARMADIK RÉSZ: A PROGRAM ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEI A) TÁMOGATÁSI KATEGÓRIA ÁLLAMI TÁMOGATÁS KATEGÓRIÁJA ÁLLAMI TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI ÉS A HITEL VAGY LÍZINGFUTAMIDEJE ALATT TÖRTÉNŐ MEGSZŰNÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK B) TÁMOGATÁSI KATEGÓRIA ÁLLAMI TÁMOGATÁS KATEGÓRIÁJA ÁLLAMI TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK ELSZÁMOLTHATÓ KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS MÉRTÉKE FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG KÖZÖS SZABÁLYOK TÁMOGATÁSTARTALOM SZÁMÍTÁSA TÁMOGATÁSHALMOZÓDÁS A TÁMOGATÁSTARTALOM ÉS A TÁMOGATÁSI KATEGÓRIA IGAZOLÁSA A TÁMOGATÁS MEGJELENÉSE A HITEL VAGY LÍZINGSZERZŐDÉSBEN AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁSA, A TÁMOGATÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS A TÁMOGATÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYAINAK SZEREPELTETÉSE A SZERZŐDÉSEKBEN ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS ELLENŐRZÉS NEGYEDIK RÉSZ: RÉSZLETES MUNKAFOLYAMAT SZABÁLYOZÁS KÉRELEM BENYÚJTÁSA REFINANSZÍROZÁSI ELJÁRÁSI REND KERET-ELŐJEGYZÉSI KÉRELMEK REFINANSZÍROZÁSI ADATLAP ÉS KÖLCSÖNKÉRELEM ÖTÖDIK RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK HATODIK RÉSZ: MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA... 25

3 Első rész: Általános rendelkezések 1.1. Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre Jelen Útmutató az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program (a továbbiakban: Program) keretében nyújtott hitel vagy lízing kihelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait tartalmazza. A jelen Útmutatóban nem szabályozott kérdések esetében a kapcsolódó jogszabályok, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) Általános Üzletszabályzatának Refinanszírozás pontja, a keret-megállapodás, valamint közvetlen hitelezés esetében az MFB Zrt. belső szabályzataiban szereplő részletes szabályok az irányadók Kapcsolódó jogszabályok Az Útmutató az alábbi jogszabályokra épül: a) Az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram átalakításáról szóló 1111/2012 (IV.12) Korm. határozat, b) Az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram meghirdetéséről szóló 1054/2010 (III. 5.) Korm. határozat, c) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény, d) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, e) az európai részvénytársaságról szóló évi XLV. törvény, f) a szövetkezetekről szóló évi X. törvény, g) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), h) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), i) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), j) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény, k) a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), l) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, m) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény, n) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: általános kormányrendelet), o) a vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról szóló 31/2010 (XII. 23.) NFM rendelet, p) az Európai Parlament és a Tanács a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelete (HL L 315; ; 1. o.), q) A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214; , 3. o.), 1

4 r) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., , 1. o.), s) az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 24., , 8. o.), t) A Bizottság 2008/C 14/02 közleménye a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról (HL C 14, , 6.o.). A jogszabályok esetleges változásait figyelembe kell venni. A Program előírásait mindig a hatályos jogszabályokkal összhangban kell értelmezni Az Útmutatóban használt fogalmak magyarázata A beruházás megkezdésének időpontja Az első beszerzendő eszköz írásbeli megrendelésének időpontja. A) Támogatási kategória A személyszállítási közszolgáltatási feladat ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozások számára nyújtott támogatás, összhangban az 1370/2007/EK rendelettel. Alapkamat Megegyezik a naptári negyedév első napjára megállapított, a Reuters EURIBOR oldalán rögzített 3 hónapos kamat mértékével. B) Támogatási kategória Környezetvédelem szintjének emelését, környezetvédelmi szabványok túlteljesítését célzó új szállítóeszköz beszerzésére nyújtott támogatás, összhangban a 800/2008/EK rendelet 19. cikkével. Egyéni referencia kamatláb Különösen a kedvezményes kamatú és kamatmentes kölcsönök, lízing továbbá a változó kamatlábon alapuló kamattámogatások támogatástartalmának kiszámításához használt, a referencia alapkamatlábból számított, a hitelkockázattól függően eltérő összehasonlító kamatláb. Egyéni vállalkozó Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében. Egyéni cég Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény alapján a cégjegyzékbe egyéni cégként bejegyezett egyéni vállalkozó. Az egyéni cég nem jogi személy. Felújítás Az Sztv. 3. (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő tevékenység. 2

5 Hitelkiváltás Ha a Programban igénybe vett hitelt vagy lízinget egyazon végső kedvezményezett a finanszírozó pénzügyi intézménnyel vagy bármely más finanszírozóval kötött hitel- vagy kölcsönszerződése alapján, akár részben, akár egészben folyósított hitelének vagy kölcsönének visszafizetésére, járulék megfizetésére fordítja, hitelkiváltásnak minősül. Hitelkiváltásnak minősül a végső kedvezményezett által lízingelt eszköz hitelből történő megvásárlása is. Közvetett módon, de hitelkiváltásnak minősül, ha a végső kedvezményezett olyan vállalkozástól vásárol tárgyi eszközt, amely az Sztv. 3. (2) 7. pontja szerint kapcsolt vállalkozásnak minősül, és az eladó a vételárat a tárgyi eszköz finanszírozásához igénybe vett hitel előtörlesztésére fordítja. Kis- és középvállalkozás (KKV) Az általános csoportmentességi rendelet I. számú mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelően. KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 1) összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és 2) éves árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Azon vállalkozás esetében, amelynek a évi XXXIV. törvény 4. (2) bekezdése szerinti partner- vagy 4. (3) bekezdése szerinti kapcsolódó vállalkozásai vannak, a fentebb meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni. KKV-nak nem minősülő vállalkozás Olyan vállalkozás, amely nem felel meg az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak, ideértve az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozást is. Környezetvédelmi szabvány Olyan kötelező közösségi szabvány, amely környezeti mutatókra ír elő a vállalkozások által elérendő szinteket. Továbbá a 2008/1/EK európai parlament és tanácsi irányelvben rögzített az elérhető legjobb technikák használatára vonatkozó kötelezettség, amelyet az Európai Bizottság az irányelv 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően a legújabb erre vonatkozó tájékoztatásában tett közzé. 3

6 Közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatási szerződésnek az a jogszerű képviselők által aláírt, érvényes és hatályos szerződés felel meg, amelyet helyi személyszállításra vonatkozóan az önkormányzat képviselőtestületének felhatalmazása alapján a polgármester, helyközi személyszállítás esetén a nemzeti fejlesztési miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával köt meg az 1370/2007/EK rendelettel összhangban. A szerződéseknek minden esetben tartalmaznia kell a szolgáltató által ellátandó közszolgáltatási feladatokat és az érintett földrajzi területeket az ehhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket biztosító előírásokat, a megbízó által biztosított kizárólagos jogokat, illetve kötelezettségeket, továbbá a szolgáltató számára nyújtott pénzügyi ellentételezés mértékét, módját, valamint minden, a 1370/2007/EK rendelet 4. cikke szerinti kötelező tartalmi elemet. Közúti, vasúti tömegközlekedési eszközök Olyan emberek szállítására szolgáló eszközök, amelyek közúton, vasúton vagy kötött pályán üzemelnek. A Program alkalmazásában ezek: az autóbusz, a trolibusz, a metró, illetve a villamos szerelvény, valamint a vasúti kocsik és a motorvonat. Leszámítolási (diszkont) ráta (kamatláb) A referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értéke. MFB refinanszírozási kamat Mértéke változó, az Alapkamat és az MFB refinanszírozási kamatfelár mértékével egyenlő. MFB refinanszírozási kamatfelár A pénzügyi intézmények által az alapkamaton felül az MFB Zrt.-nek fizetendő többletkamat. Mértéke változó, megállapítására évente kerül sor. A kamatperiódus refinanszírozási kamatfelára megegyezik a tárgynegyedév naptári évének első napjára az MFB Zrt. által megállapított, a honlapján a tárgyévet megelőző naptári év november 30. napjáig közzétett refinanszírozási kamatfelár mértékkel. A Programban az MFB Zrt. három refinanszírozási kamatfelárat (RKK1, RKK2, RKK3) alkalmaz. Nehéz helyzetben lévő vállalkozás Azon vállalkozás, amely megfelel az általános kormányrendelet 6. -ban meghatározott feltételeknek. Referencia alapkamatláb Az Európai Bizottság által az egyéves bankközi kínálati kamatláb alapján meghatározott mérték, amely az egyéni referencia kamatláb, a diszkont kamatláb és a visszatérítési kamatláb alapja. A referencia alapkamatlábról, a diszkont kamatlábról és a visszatérítési kamatlábról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleményt ad ki, illetve azt a honlapján közzéteszi. Refinanszírozás A pénzügyi intézmény saját kockázatára a végső kedvezményezettnek nyújtott hiteléhez vagy lízingjéhez forrás biztosítása az MFB Zrt. által a pénzügyi intézmény részére. Saját erő Saját erőnek minősül különösen a számlapénz, a bankbetét, a hitel vagy lízingigénylő nevére szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tőkeemelés, zártvégű pénzügyi lízing (kizárólag hitelfelvétel esetében). A saját erőnek minden állami támogatástól mentesnek kell lennie. 4

7 Saját forrás A saját forrás saját erőből és vissza nem térítendő állami támogatásból állhat. Szállítóeszköz Emberek és tárgyak szállítására szolgáló berendezések. Ide kell sorolni a vasúti, közúti, vízi szállítási eszközöket, így például az olyan szállítóeszközöket, mint a vontatók és nyerges pótkocsik, a vasúti és villamosvasúti mozdonyok és a vasúti kocsik, valamint a motorkerékpárok, hajók stb. Támogatástartalom A Program keretében a végső kedvezményettnek nyújtott kedvezményes kamatozású kölcsön és kedvezményes lízing támogatástartalma a Pénzügyminisztérium által az 5/2009 számú Pénzügyi közlöny oldalán közzétett A kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön változó kamatlábon alapuló kamattámogatás támogatástartalmának számítására című közleményben meghatározott képlet alapján kiszámított összeg (jelenérték). Többféle állami támogatás esetén az egyes támogatások formájához tartozó képlettel kiszámított támogatástartalmak együttes összege jelenti a támogatási intenzitás kiszámításánál alkalmazandó támogatástartalmat. Történelmi cél, idegenforgalmi érdek Olyan szolgáltatás nyújtása, amelynek elsődleges célja nem a közszolgáltatási, hanem turisztikai célú személyszállítás mint például bizonyos nosztalgia kisvasutak, sikló, illetve a városnéző járatok üzemeltetése. Vállalkozás A KKV és a KKV-nak nem minősülő vállalkozások, amelyek egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság, egyesülés), szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formában működnek. Végső kedvezményezett A Program keretében finanszírozott vállalkozás. Visszatérítési kamat A jogellenesnek minősített támogatás visszatérítése esetén alkalmazott kamat, amelyet az Európai Bizottság az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet cikkében foglaltak alapján. kell megállapítani. A visszatérítési kamatláb alapjául is szolgáló referencia alapkamatlábról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a nemzeti fejlesztési miniszter közleményt ad ki, illetve azt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján közzéteszi. Az alkalmazandó visszatérítési kamat mértéke az azon időpontra vonatkozó kamatlábnak felel meg, amikor a kedvezményes kamatozású kölcsönt vagy lízinget első alkalommal a végső kedvezményezett rendelkezésére bocsátották. A kamatlábat konszolidált alapon a támogatás visszatérítésének időpontjáig kell alkalmazni. Az előző évben felhalmozott kamat a következő években tovább kamatozik. Ha azonban egy évnél hosszabb idő telik el a jogellenes támogatás első alkalommal a kedvezményezett végső kedvezményezett rendelkezésére bocsátása és a támogatás visszatérítésének időpontja között, akkor a kamat mértékét évente újra kell számolni az újraszámítás időpontjában hatályos visszatérítési kamat alapulvételével. 5

8 Második rész: A Program feltételrendszere 2.1. A Program célja A Program célja, hogy kedvezményes hitel vagy lízing nyújtásával, hozzájáruljon a biztonságos és környezetkímélő közösségi közlekedés megvalósításához Általános feltételek A Program keretösszege A Program keretében az MFB Zrt. által biztosított forrás 100 milliárd Ft. A keretet a befogadott kérelmek az MFB Zrt.-hez történő beérkezési sorrendben terhelik. A végső kedvezményezettnek közvetlenül nyújtott hitel vagy lízing a Program teljes összegét csökkenti. Ha a keretösszeg kihasználtsága eléri a 90%, majd a 100%-os mértéket, ennek tényét az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé. Az MFB Zrt. csak az egyes pénzügyi intézményekre megállapított limitösszeg erejéig vállalja a refinanszírozási kölcsönszerződés megkötését. Típusa Éven túli lejáratú beruházási hitel, valamint zárt végű pénzügyi lízing Hitelnyújtás és a A hitel vagy lízing a refinanszírozott pénzügy intézményeknél vagy lízingbe adás közvetlenül az MFB Zrt.-nél érhető el. módja Minimális összege A) Támogatási kategória esetében a legkisebb igényelhető összeg 100 millió Ft. Devizaneme Kérelem benyújtása Igénybevételi lehetőség B) Támogatási kategória esetében a legkisebb igényelhető összeg 50 millió Ft. HUF A devizanem forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra változik, ha Magyarország pénzneme hivatalosan euróra változik. A hitel- vagy lízingkérelmeket a Programban részt vevő pénzügyi intézményekhez vagy közvetlenül az MFB Zrt.-hez lehet benyújtani. A Programban részt vevő pénzügyi intézmények listáját és elérhetőségeit az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé. A Program keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és hitel- vagy lízingszerződés megkötésére december 31-ig van lehetőség. 6

9 2.3. A kedvezményezettek köre A) támogatási kategória esetében A vasúti, valamint egyéb kötöttpályás és közúti személyszállítás (TEÁOR , és 4939.) ellátására jogosult, a hitel vagy lízingkérelem benyújtásának évében érvényes, hatályos közszolgáltatási szerződéssel rendelkező, a kis- és közepes vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-és középvállalkozások, valamint KKV-nak nem minősülő vállalkozások, amelyek: - egyéni vállalkozás - gazdasági társaság - szövetkezet, vagy - európai részvénytársaság formában működnek. B) támogatási kategória esetében A közúti, vasúti, belvízi közlekedési ágazatban tevékenykedő (TEÁOR , 4920, 4931, 4939, 4941, 5030, 5040), az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletben meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis -és középvállalkozások, valamint KKV-nak nem minősülő vállalkozások, amelyek: - egyéni vállalkozás - gazdasági társaság - szövetkezet, vagy - európai részvénytársaság formában működnek A Programból kizártak köre Nem vehet részt a Programban olyan vállalkozás, amely - a hitel vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll, - a hitel vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, - a hitel vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn, - a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik, - az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza, - a hitel vagy lízingkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette. - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. -a értelmében nehéz helyzetben van 7

10 2.5. A hitel vagy lízing felhasználása A hitel vagy lízing egyik támogatási kategóriában sem használható fel más banki hitel vagy lízing kiváltására. A) támogatási kategória esetében - A közúti, vasúti és kötöttpályás tömegközlekedésben használt személyszállításra alkalmas olyan típusengedéllyel rendelkező, új vagy használt szállítóeszköz megvásárlásához, illetve felújításához használható fel, amelyeket nem történelmi célból, vagy idegenforgalmi érdekből üzemeltetnek. A szállítóeszközt a kedvezményezett számviteli nyilvántartásaiban tárgyi eszközként kell kimutatni. - Az elektronikus jegyrendszer bevezetésével kapcsolatos, a létrejövő tevékenységet közvetlenül szolgáló gépek, berendezések, szoftverek finanszírozásához. Az elektronikus jegyrendszer bevezetése esetén csak az Sztv. 25. (6) bekezdésében megjelölt immateriális javak körébe tartozó szoftver illetve a 26. -ban meghatározott tárgyi eszközök körébe tartozó, a létrejövő tevékenységet közvetlenül szolgáló gépek, berendezések minősülnek elszámolható költségnek. A felújítás során csak a következő költségek finanszírozhatók: - szállítóeszköz beszerzése (függetlenül, attól, hogy rendelkezik-e a vétel időpontjában típusengedéllyel) - a felújításhoz egyértelműen kapcsolódó, a szállítóeszköz felújításakor aktiválható költségek. A fent említett, a felújításhoz kapcsolódó költségek csak abban az esetben minősülnek elszámolható költségnek amennyiben a végső kedvezményezett a felújított szállítóeszközre vonatkozóan a használatba vétellel egyidejűleg rendelkezik típusengedéllyel. A felújítás költségeinek meghatározásánál kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a különböző tételek ne az Sztv. 3. (4) 9. pontja szerinti karbantartás során felmerülő költségnek minősüljenek. Az MFB Zrt. a felújítás során csak olyan berendezések beszerelését támogatja, amelyek a rendeltetésszerű működéshez, illetve amennyiben a szállítóeszköz még nem rendelkezik típusengedéllyel, akkor annak megszerzéshez szükségesek. B) támogatási kategória esetében A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve a közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő, új szállítóeszköz vásárlására. A hitel vagy lízing felhasználását számlával, vagy az Sztv.166. (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni A hitel vagy lízing nem használható fel Más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására, áfa finanszírozására, kivéve, ha a kedvezményezett áfa visszaigénylésére nem jogosult. 8

11 2.7. Saját forrás A) támogatási kategória esetén A saját forrás saját erőből és vissza nem térítendő állami támogatásból állhat. A saját forrás mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésre nem jogosult, bruttó bekerülési értékének legalább 10%-a. Ezen támogatási kategória keretében nyújtott hitel vagy lízing esetén a saját forrás meglétének ellenőrzése tekintetében a Program nem tartalmaz kötelező előírást, a pénzügyi intézmény jogosult saját belső szabályzatai alapján eljárni. B) támogatási kategóriában támogatás esetén A saját forrás keretében a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 25 %-át elérő mértékű minden állami támogatástól mentes saját erő biztosítása szükséges. A beruházás megkezdése előtt a végső kedvezményezett tulajdonában lévő tárgyi eszköz saját forrásként nem vehető figyelembe (ellenkező esetben a beruházás megkezdettnek minősülne) Díjak A finanszírozó pénzügyi intézmény a maga részére az alábbi díjakon kívül más költséget, díjat nem számíthat fel. Felhasználási célok Közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozások új szállítóeszköz, valamint használt szállítóeszköz felújítása esetén új alkatrész beszerzése. Közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozások használt szállítóeszköz beszerzése, valamint használt szállítóeszköz felújítása esetén használt alkatrész beszerzése. Közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező nem kkv vállalkozások új szállítóeszköz beszerzése Kamat A végső kedvezményezett felé felszámított ügyleti kamat MFB refinanszírozási kamat Pénzügyi intézmény MFB refinanszírozási kamatfelár (%) által Alapkamat felszámítható jelölése kamatrés (%) évente változó legfeljebb 3 havi EURIBOR RKK1 2,2 RKK2 4,8 3,5 9

12 Közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozások szállítóeszköz beszerzése nem kkv új RKK3 3 A végső kedvezményezett felé felszámított ügyleti kamat az MFB refinanszírozási kamatból és a hitelintézeti kamatrésből áll. Amennyiben a végső kedvezményezett valamennyi közszolgáltatási szerződése megszűnik, akkor a fizetendő kamat mértéke legalább a vállalkozásra, a közszolgáltatási szerződés megszűnésekor megállapított, egyéni referencia kamatláb értéke. Refinanszírozás esetében ekkor a pénzügyi intézmény által az MFB Zrt. felé fizetendő kamat mértéke pedig 3 havi BUBOR+ RKK1 vagy RKK2 értékre változik. Kezelési költség Folyósítási jutalék Szerződésmódosítási díj Bírálati díj Nem kerül felszámításra. A finanszírozó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint, de legfeljebb egyszeri 1%. A finanszírozó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának megfelelően, de legfeljebb a fennálló tőketartozás 1%-a, és legfeljebb 1 millió Ft A finanszírozó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint Rendelkezésre tartási díj Előtörlesztési díj 0,4%/év A finanszírozó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint 2.9. Futamidő Rendelkezésre tartási idő Lejárat Türelmi idő A rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő. A szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év legfeljebb 15 év legfeljebb 3 év Amennyiben az adott ügylet több, önálló projekt finanszírozását is tartalmazza, és a finanszírozó pénzügyi intézmény indokoltnak tartja ezek önálló kölcsönszerződésekre bontását, akkor mód van az egyes, önálló kölcsönszerződések esetén különböző időpontban kezdődő és időtartalmú rendelkezésre tartási idő és türelmi idő megállapítására. Egy szerződésen belül azonban nem lehet az egyes kölcsönösszegekre vonatkozóan eltérő türelmi időt és rendelkezésre tartási időt alkalmazni. 10

13 2.10. Törlesztés ütemezése Tőke törlesztés: türelmi időt követően, negyedévente vagy félévente, egyenlő tőketörlesztő részletekben esedékes. Az első vagy az utolsó törlesztő részlet a kerekítések miatt eltérhet. Az első tőketörlesztés a türelmi idő lejáratát követő első napon, a következő tőketörlesztés az első törlesztéshez képest negyedév vagy félév múlva esedékes. A Program keretében az előtörlesztés megengedett. Ügyleti kamat fizetés lízing esetén havonta lehetséges, egyébként naptári negyedévente vagy félévente esedékes Biztosítékok A finanszírozó pénzügyi intézmény belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok Folyósítási feltételek A hitelből vagy lízingből az elszámolható, bizonyíthatóan a beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozhatók. A folyósítás a finanszírozó pénzügyi intézmény döntésétől függően a saját forrás teljes összegének felhasználását követően, vagy pedig forrásarányos finanszírozás szerint történik. Amennyiben a végső kedvezményezett áfa-visszatérítésre jogosult, a folyósítás a számla nettó értékében történik. A folyósításnak, illetve az MFB-forrás lehívásának minden esetben igazodnia kell a számlán vagy számlákon, illetve a lehívás alapjául szolgáló számviteli bizonylatban megjelölt összeg(ek)hez és esedékesség(ek)hez. A számlán megjelölt összeget legkorábban az esedékessé válás időpontjában illetve - ha a vállalkozás a számlát saját forrásból megelőlegezve már kifizette a szállítóját - azt követően lehet lehívni az MFB Zrt.-től illetve a pénzügyi intézménytől, és késedelem nélkül tovább kell utalni a vállalkozásnak, illetve a szállítónak. Az esedékessé válás időpontja megegyezik a számviteli dokumentumon szereplő fizetési határidő -ként megadott időponttal. Az MFB-től lehívott összeget számla alapján történő folyósítás esetén a számla esedékességének megfelelően kell továbbutalni. A finanszírozó pénzügyi intézmények kötelesek biztosítani, hogy a saját forrásból, illetve a hitel vagy lízing lehívásából a benyújtott számviteli dokumentumon szereplő kedvezményezett (a számla kibocsátója) követelése kifizetésre kerüljön. Lízing ügylet esetében, ha a pénzügyi intézmény a lízingtárgy megrendelése érdekében saját forrásából a vételár egy részét megelőlegezve már teljesített kifizetést a szállító részére, akkor az előfinanszírozás mértékéig a folyósított összeg számára jóváírható Az MFB Zrt. a jogosulatlanul lehívott hitel vagy lízing után ügyleti kamat+ évi 6 % mértékű késedelmi kamatot számíthat fel. A folyósítás további feltételeit a pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján határozza meg. 11

14 Harmadik rész: A Program állami támogatással kapcsolatos feltételei 3.1.A) támogatási kategória esetében Állami támogatás kategóriája Az általános kormányrendelet I. számú melléklete szerint: IC. A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás. A hitelt vagy lízinget kizárólag az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendeletével összhangban lehet nyújtani Állami támogatási feltételek Amennyiben a végső kedvezményezett kizárólag árufuvarozást végez, nem jogosult kedvezményes hitel vagy lízing igénybe vételére. Továbbá a hitel vagy lízing nem használható fel teherszállító eszköz vásárlására. A végső kedvezményezett csak akkor jogosult a hitel vagy lízing igénybe vételére, ha az igénylés évében érvényes és hatályos közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Ennek megfelelően a hitel vagy lízingkérelmét csak akkor lehet befogadottnak tekinteni, ha a kérelemmel egyidejűleg benyújtja a jelen Útmutató 5. számú melléklete szerinti megfelelőségi nyilatkozatot, amelyben az illetékes hatóság igazolja, hogy a közszolgáltatási szerződés a 1370/2007/EK rendeletnek megfelelő, és az igényelt hitel vagy lízing összege nem eredményez a kedvezményezettnél a 1370/2007/EK rendelet szerinti túlkompenzációt. Amennyiben több szerződéssel rendelkezik, akkor minden egyes szerződésre vonatkozóan külön nyilatkozat szükséges. A végső kedvezményezett az MFB Zrt. igazolása alapján köteles tájékoztatni az 1370/2007/EK rendeletnek megfelelő közszolgáltatási szerződést vele megkötő illetékes hatóságot arról a tényről, hogy kedvezményes hitelt vagy lízinget kapott az MFB Zrt.-től, valamint annak támogatástartalmáról. A közszolgáltatási szerződést megkötő illetékes hatóság kötelezettsége biztosítani, hogy a végső kedvezményezett által kapott közszolgáltatási ellentételezések együttesen ne jelentsenek túlkompenzációt az 1370/2007/EK rendelet értelmében. A végső kedvezményezett a megvásárolt/felújított szállítóeszközt illetve az elektronikus jegykezelő rendszert csak a közszolgáltatási tevékenységének ellátására használhatja fel, továbbá az üzemletetését nem adhatja bérbe. Amennyiben a vállalkozás, mint az állami támogatás kedvezményezettje a finanszírozási program keretében vásárolt szállítóeszközt, illetve az elektronikus jegykezelő rendszert a finanszírozási szerződés fennállása alatt értékesítené, ennek előfeltétele a finanszírozás adott tárgyi eszközre eső részének előtörlesztése. 12

15 3.1.3 A személyszállítási közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemei és a hitel vagy lízing futamideje alatt történő megszűnésére vonatkozó előírások A személyszállítási közszolgáltatási szerződéseknek egyértelműen meg kell határozniuk: - a teljesítendő közszolgáltatási kötelezettségeket és az érintett földrajzi területeket; - objektív és átlátható, a túlkompenzációt elkerülő módon: i. azon paramétereket, amelyeket ellentételezés esetén az ellentételezés kiszámításához alapul kell venni; és ii. a biztosított kizárólagos jogok természetét és mértékét; - a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó költségek megosztására vonatkozó szabályokat; - a menetjegyek eladásából származó bevételek megosztását, amelyeket a közszolgáltató megtarthat, visszafizethet az illetékes hatóság számára, vagy amelyek közöttük eloszthatók; - a közszolgáltatási szerződések korlátozott időtartamát, ami nem haladhatja meg autóbuszos szolgáltatások esetén a tíz évet, és vasúti vagy egyéb kötöttpályás személyszállítási szolgáltatások esetén a 15 évet. A különböző közlekedési módokra vonatkozó közszolgáltatási szerződések időtartama nem haladhatja meg a 15 évet, ha a vasúti vagy egyéb kötöttpályás közlekedés a kérdéses szolgáltatások értékének több mint 50 %-át képviseli. 1 - amennyiben az illetékes hatóságok a közszolgáltatókat egyes szociális előírások teljesítésére kötelezik, a versenytárgyalási eljárással kapcsolatos dokumentumokban és a közszolgáltatási szerződésben fel kell sorolni az érintett személyzetet, és átlátható adatokat kell adni szerződéses jogaikról és azon feltételekről, amelyek alapján e munkavállalók a szolgáltatásokhoz kapcsolódónak tekintendők; - amennyiben az illetékes hatóságok a nemzeti joggal összhangban előírják a közszolgáltatóknak, hogy azok feleljenek meg egyes minőségi előírásoknak, ezeket az előírásokat fel kell tüntetni a pályázati dokumentumokban és a közszolgáltatási szerződésekben; - átlátható módon kell tartalmazniuk, hogy bevonható-e alvállalkozó, és ha igen, milyen mértékben. A közszolgáltatási szerződés a nemzeti és közösségi joggal összhangban megállapítja az alvállalkozásra alkalmazandó feltételeket. Amennyiben a végső kedvezményezett személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó összes kötelezettsége a hitel vagy lízing szerződés futamideje alatt megszűnik, akkor a 2.8 Díjak pontban szereplő alapkamat 3 havi EURIBOR-ról 3 havi BUBOR-ra változik a megszűnést követő negyedév első napjától. Ezt követően a fizetendő kamat mértéke legalább az Európai Bizottság 2008/C 14/02 számú közleménynek (továbbiakban: Közlemény) megfelelően a közszolgáltatási kötelezettség megszűnésének időpontjában megállapított, az ügyfélre alkalmazandó a közszolgáltatási kötelezettség megszűnésének időpontjában megállapított, egyéni referencia kamatláb értéke. 1 Szükség esetén az eszközérték-csökkenés leírására vonatkozó feltételekre figyelemmel a közszolgáltatási szerződés időtartama legfeljebb 50 %-kal meghosszabbítható, ha a közszolgáltató olyan eszközöket biztosít, amelyek a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező személyszállítási szolgáltatás végrehajtásához szükséges eszközök összességének tekintetében jelentősek, és túlnyomórészt a szerződés tárgyát képező személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. 13

16 3.2.B) támogatási kategória Állami támogatás kategóriája Az általános kormányrendelet I. számú melléklete szerint: JD. Környezetvédelmi támogatás. A hitelt vagy lízinget kizárólag az általános csoportmentességi rendelettel 2 összhangban lehet nyújtani Állami támogatási feltételek A hitel vagy lízing csak akkor nyújtható, ha annak ösztönző hatása van. A hitelt vagy lízinget akkor kell ösztönző hatásúnak tekinteni, ha a beruházással kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt végső kedvezményezett már benyújtotta a hitel vagy lízingkérelmét. Ezen túlmenően a a KKV-nak nem minősülő végső kedvezményezett köteles dokumentumokkal alátámasztani a támogatott projekt vagy tevékenység támogatással és támogatás nélküli életképességének elemzését, illetve annak fennállását írásban igazolni, hogy a támogatás következtében a következők közül egy vagy több kritérium teljesül: - a hitel vagy lízing igénybevételével lényegesen megnövekszik a beruházás mérete; - a hitel vagy lízing igénybevételével lényegesen kiszélesedik a tevékenység köre; - a hitel vagy lízing igénybevételével lényegesen nő a beruházásra fordított teljes összeg; - a hitel vagy lízing igénybevételével lényegesen felgyorsul a beruházás végrehajtási üteme; Az ösztönző hatás bizonyítása a tényeket összevető elemzés útján kell, hogy történjen, amely a célzott tevékenység támogatással és támogatás nélkül megvalósuló szintjét hasonlítja össze. A kedvezményezettnek belső dokumentumában elemeznie kell a támogatott projekt vagy tevékenység támogatás melletti és támogatás nélküli életképességét, valamint ezt a hiteles elemzést tartalmazó és az ösztönző hatást alátámasztó belső dokumentumot be kell nyújtania a támogatást nyújtó részére. Nem vehet részt a Programban az olyan vállalkozás, aki/amely nehéz helyzetben van A hitel vagy lízing nem használható fel: - a kérelem benyújtásának időpontjában már megkezdett beruházás finanszírozására; - az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez, működtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos finanszírozásra, - az import áruk helyett hazai áruk beszerzését előnyben részesítő finanszírozása, - az EUMSZ I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához, amennyiben i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy ii. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; 2 Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában én L

17 A támogatott szállítóeszköz beszerzésének meg kell felelnie a következő feltételek egyikének: - a szállítóeszköz beszerzés a közösségi szabványok túlteljesítése révén lehetővé teszi a végső kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó közösségi szabványoknál szigorúbb kötelező nemzeti szabványok meglététől, - a szállítóeszköz beszerzés lehetővé teszi a végső kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését a közösségi szabványok hiányában Elszámolható költségek meghatározása és mértéke A szállítóeszköz beszerzés környezetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó költségei minősülnek elszámolható költségnek, amelyet az alábbi módon kell meghatározni: - amennyiben a szállítóeszköz beszerzés összköltségén belül a környezetvédelmi többletköltségek egyszerűen meghatározhatók (így pl. egyértelműen kimutatható, hogy a szállítóeszköz beszerzés költsége a magasabb környezetvédelmi szint következtében mennyivel több), a környezetvédelemhez szorosan kapcsolódó költségek a támogatható költségek; - minden más esetben úgy kell megállapítani a szállítóeszköz beszerzés többletköltségeit, hogy a szállítóeszköz beszerzést össze kell hasonlítani az állami támogatás nélküli alternatív helyzettel és a kettő különbözetéből származó költség minősül elszámolható költségnek. Az alternatív helyzet egy, műszaki szempontból hasonló, alacsonyabb környezetvédelmi szintet képviselő szállítóeszköz beszerzés (amely megfelel a kötelező közösségi szabványoknak, ha vannak ilyenek), amely hitelt érdemlően megvalósítható lenne támogatás nélkül. A műszaki szempontból hasonló szállítóeszközbe szerzés olyan beszerzést jelent, amelynek minden egyéb műszaki jellemzője azonos a támogatandó szállítóeszköz beszerzésével (kivéve azon jellemzőket, amelyek közvetlenül a környezetvédelmi többletberuházáshoz kapcsolódnak); az ilyen referencia-beszerzésnek továbbá üzletileg hiteles alternatívát kell jelentenie az értékelés tárgyát képező beszerzéshez képest. A Program keretében igényelt hitel vagy lízing támogatás-intenzitása nem haladhatja meg a fent említett módon meghatározott környezetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó támogatható költségek 35%-át. Az intenzitás mértéke amennyiben a végső kedvezményezett mikro, vagy kisvállalkozás, akkor 20 százalékponttal, amennyiben középvállalkozás akkor 10 százalékponttal növelhető. A környezetvédelmi költségeket, mint elszámolható költségeket a refinanszírozási adatlap benyújtásával egyidejűleg a 7. számú mellékletben kell a végső kedvezményezettnek bemutatnia Fenntartási kötelezettség A végső kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a beszerzett szállítóeszköz(öke)t a teljes beruházás befejezése után legalább 5 évig, kis- és középvállalkozások esetén 3 évig fenntartja. A végső kedvezményezett a szállítóeszköz(öke)t a fenntartási idő alatt nem idegenítheti el. A bérbeadás, üzemeltetésbe adás fenntartásnak minősül. A fenntartási időszakban az előtörlesztéstől függetlenül fenn kell tartani a hitelből vagy lízingből beszerzett szállítóeszköz(öke)t. Abban az esetben, ha a végső kedvezményezett előtörleszt a finanszírozó pénzügyi intézmény részére, az előtörlesztéssel egyidejűleg alá kell írnia a 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatot a fenntartási kötelezettség teljesítésére vonatkozóan. 15

18 3.3.Közös szabályok Támogatástartalom számítása Az MFB Zrt. a kedvezményes kamatozású kölcsön és a kedvezményes díjú lízing támogatástartalmát a támogatástartalom igazolás kiállításának évére diszkontálva (jelenérték), a szerződésben megjelölt teljes kölcsön vagy lízing összegére és teljes futamidejére vonatkozóan, a végső kedvezményezett és a finanszírozó pénzügyi intézmény által szolgáltatott adatok alapján az alábbi képlet segítségével számolja ki: Ahol TT... Q 1 ( Q n r ref r (1 ref Q i) 1 Q n n 1 r k r k ) Q Q n : a hitel vagy lízing tőkerészének n. év elején fennmaradó összege r ref : egyéni referencia kamatláb, a támogatás odaítélésének napján r k : kedvezményes kamatláb a támogatás odaítélésének napján i: diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján A támogatás odaítélésének napja közvetlen finanszírozás esetén a hitelszerződés, míg refinanszírozás esetében a refinanszírozási kölcsönszerződés hatályba lépésének napja. A Közleménynek megfelelően a hitel vagy lízing támogatástartalmának kiszámításánál az ügyfélre alkalmazandó egyéni referencia kamatláb alapján egyedileg kell megállapítani, oly módon, hogy a referencia alapkamatláb mértékét kell az alábbiakban megadott táblázat szerinti, hitelminősítési besorolástól és a felajánlott biztosítékoktól függően változó kamatfelárral növelni. A kamatfelár mértéke bázispont között mozoghat. Az MFB Zrt. minden esetben elfogadja a pénzügyi intézmény által elvégzett ügyfélminősítést és fedezetértékelést. 2 r ref (1 A Közlemény szerinti, bázispontban kifejezett kamatfelárak a következők: Q i) Hitelminősítési Biztosítékokkal való fedezettség kategória Magas Általános Alacsony Kiváló (AAA-A) 60 (0,6%) 75 (0,75%) 100 (1,00%) Jó (BBB) 75 (0,75%) 100 (1,00%) 220 (2,20%) Kielégítő (BB) 100 (1,00%) 220 (2,20%) 400 (4,00%) Gyenge (B) 220 (2,20%) 400 (4,00%) 650 (6,50%) Rossz/Pénzügyi nehézségek (CCC és alacsonyabb) 400 (4,00%) 650 (6,50%) 1000 (10,0%) 2 r k 16

19 További szabályok: A hitelfelvevői múlttal 3, vagy mérlegszemléletű megközelítésen alapuló hitelminősítéssel (egyszeres könyvvezetés) nem rendelkező vállalkozások (mint például bizonyos meghatározott célra létrehozott vállalkozások vagy új vállalkozások), valamint az új (egy teljes gazdasági évvel -12 hónap - nem rendelkező) vállalkozások esetén az alap-kamatlábat a rendelkezésre álló biztosítéktól függően legalább 400 bázisponttal kell megemelni. Az olyan nagyvállalatok esetében, amelyek PSZÁF által elismert külső hitelminősítő szervezet hitelminősítésével rendelkeznek, a külső minősítés alkalmazandó. Hitelminősítési kategória meghatározásánál a finanszírozó pénzügyi intézménynek kell az általa alkalmazott ügyfélminősítési kategóriákat a Közlemény által megjelölt 5 kategóriába sorolni. Biztosítékokkal való fedezettség vonatkozásában az MFB Zrt. elfogadva a finanszírozó pénzügyi intézmény fedezetértékelési rendszerét, és a pénzügyi intézmény által meghatározott fedezettség (elfogadott fedezetek bruttó értéke) alapján a Közleményre figyelemmel - az alábbi kategóriák alkalmazását vezeti be: Alacsony fedezettség Általános fedezettség Magas fedezettség Biztosítékokkal való fedezettség Fedezettség 100 % alatti % közötti 140 % feletti A refinanszírozási kölcsönkérelemben a pénzügyi intézménynek meg kell adnia a Közlemény alapján az ügyfélminősítési kategóriát és az ügylet biztosítékokkal való fedezettségét százalékos formában (a forrás+ a pénzügyi intézmény belső szabályzatának megfelelő mértékű kamattal növelt értékére). A támogatástartalom számításánál alkalmazandó egyéni referencia kamatláb meghatározásához szükséges kamatfelárat a pénzügyi intézmény által megadott, az ügyfél minősítésére és az ügylet biztosítékokkal való fedezettségére vonatkozó adatok alapján az MFB Zrt. határozza meg. Példa az egyéni referencia kamatláb számítására: Egy vállalkozás 150 millió Ft hitelt vesz fel 8%-os kedvezményes kamattal. A hitelt 2 év türelmi idővel törleszti 5 év alatt, egyenlő részletekben. Hitelminősítési kategória: Kielégítő (BB) Biztosítékokkal való fedezettség: 138%, így az ügylet az Általános fedezettség kategóriába sorolandó. Egyéni referencia kamatláb: EU által közölt 1 éves referencia alapkamatláb (2012 márciusában 7,48) + a táblázat szerinti 2,2%=9,68% Ezt az értéket kell használni a támogatástartalom számításakor. 3 Hitelfelvevői múltnak minősül, ha az ügyfél a Hpt. 4. (1) bekezdésben szereplő pénzügyi intézménnyel kötött hitel-kölcsön, vagy bankgarancia szerződéssel rendelkezett, illetve rendelkezik. 17

20 Példa a támogatástartalom számítására: A vállalkozás 150 millió Ft hitelt vesz fel 5,95%-os kedvezményes kamattal. A hitelt 2 év türelmi idővel negyedévente törleszti 5 év alatt, egyenlő részletekben, az egyéni referencia kamatláb 9,68%. TT ,68% 4 9,68% 4 9,68% ,95% 4 5,95% 4 5,95% ,48% 4 8,48% E hitel támogatástartalma: Ft Támogatáshalmozódás A pénzügyi intézmény a Refinanszírozási kölcsönkérelmet (2. sz. melléklet) csak akkor küldheti meg az MFB Zrt.-nek, és csak akkor nyújthat kedvezményes hitelt vagy lízinget a végső kedvezményezettnek, ha a vállalkozás által, illetve a beruházáshoz igénybe vett összes támogatás a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló adatok alapján a megengedett mértéket nem lépi túl, és az előírt saját forrás rendelkezésre áll. A támogatáshalmozódás kiszűrése érdekében a pénzügyi intézmény köteles: - a vállalkozást írásban nyilatkoztatni a hitel- vagy lízingkérelem pénzügyi intézményhez történő benyújtásának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű és az ugyanahhoz a beruházáshoz kapott állami, regionális, helyi és európai uniós támogatások mértékéről, kategóriájáról és az elszámolható költségek összegéről (1. sz. melléklet nyilatkozati rész) - a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrizni az Adatlap (1. sz. melléklet) és a támogatásintenzitás kiszámítására szolgáló táblázat adatait, és a hitel vagy lízing kérelmet el kell utasítania, ha a kedvezményes hitel vagy lízing nyújtása következtében a végső kedvezményezett bármely okból jogellenes támogatásban részesülne (ide értve a kedvezményes hitelhez vagy lízinghez esetlegesen kapcsolódó, garanciaintézmények által nyújtott kezesség támogatástartalmát is) A támogatástartalom és a támogatási kategória igazolása Az általános kormányrendelet 4. -a alapján a nyújtott kedvezményes hitel vagy lízing támogatástartalmáról a támogatás nyújtója, azaz az MFB Zrt. ad igazolást a végső kedvezményezett részére. A támogatástartalom számításához szükséges adatokat refinanszírozás esetében a végső kedvezményezett a finanszírozó pénzügyi intézményen keresztül, közvetlen finanszírozás során közvetlenül bocsátja az MFB Zrt. rendelkezésére. A támogatástartalomról szóló igazolást az MFB Zrt. készíti el és cégszerű aláírásával ellátva két példányban megküldi a pénzügyi intézmény részére, amelyből a pénzügyi intézmény egy példányt a kedvezményezett részére írásban dokumentált módon átad, egy példányt pedig az ügyféldossziéban 10 évig megőriz. Közvetlen hitelnyújtás esetén az MFB Zrt. közvetlenül az igénylő számára adja ki a támogatástartalomról szóló igazolást, egy példányt pedig az ügyféldossziéban őriz. 18

21 Amennyiben a végső kedvezményezett közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, akkor a támogatástartalomról szóló igazolást a végső kedvezményezettel közszolgáltatási szerződést kötő NFM-nek, vagy önkormányzat(ok)nak; további 1 példányban meg kell küldeni. Amennyiben az ügylettel kapcsolatban jelentős változás, módosítás következik be, az MFB Zrt. megvizsgálja, hogy a módosítás nem minősül-e új állami támogatásnak. Ha a módosítás új állami támogatásnak minősül, az állami támogatások feltételeinek az új állami támogatás nyújtására tekintettel teljesülniük kell, azaz csak az európai uniós jogszabályokkal összeegyeztethető támogatásként nyújtható. Amennyiben a támogatással kapcsolatban jelentős változás nem következik be, akkor a támogatástartalom szempontjából a refinanszírozási szerződés mellékletét képező támogatástartalom igazolásban szereplő támogatástartalom értékek az irányadóak. Jelentős változásnak minősül a hitel vagy lízing futamidejének, a türelmi idő hosszának, illetve a hitel vagy lízingfinanszírozás összegének megváltozása A támogatás megjelenése a hitel vagy lízingszerződésben A finanszírozó pénzügyi intézmény kötelezettsége, hogy a végső kedvezményezettel megkötött szerződésben kifejezetten szerepeltesse azt a tényt, hogy a Programban nyújtott hitel vagy lízing a kedvezményes kamat vagy díj következtében állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású hitelnek vagy kedvezményes díjú lízingnek minősül, és mint ilyen az általános kormányrendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelet vagy az Európai Bizottság 800/2008/EK rendeletének hatálya alá tartozik. Ezen kötelezettségének a refinanszírozott pénzügyi intézmény akkor tesz eleget, ha a szerződésben legalább az alábbi tartalmú szöveget szerepelteti: A) Támogatási kategória esetén: A Program keretében nyújtott hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek, kategóriáját tekintve a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül és az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete alapján a közös piaccal összeegyeztethető. vagy A Program keretében nyújtott zárt végű pénzügyi lízing állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású lízingnek, kategóriáját tekintve a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül és az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete alapján a közös piaccal összeegyeztethető. B) Támogatási kategória esetén: A Program keretében nyújtott hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek, kategóriáját tekintve a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi támogatásnak minősül és az Európai Bizottság 800/2008/EK rendeletének 19. cikke alapján a közös piaccal összeegyeztethető. vagy A Program keretében nyújtott zárt végű pénzügyi lízing állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású lízingnek, kategóriáját tekintve a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül és az Európai Bizottság 800/2008/EK rendeletének 19. cikke alapján a közös piaccal összeegyeztethető. 19

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Program keretösszege 100 milliárd Ft Általános feltételek Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Általános feltételek Program keretösszege 150 milliárd Ft Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 10. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és középvállalatok,

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2014 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1.1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI KÖRE... 3 1.2.

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB Közleményben. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2015 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1.1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI KÖRE... 3 1.2.

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2014 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1.1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI KÖRE... 3 1.2.

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Corrigia Tízes. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Corrigia Tízes. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Corrigia Tízes Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel A program keretében a pályázatnyertes Kedvezményezettek kedvezményes HITELBEN és VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBAN részesülhetnek. Hiteltermék Kedvezményezettjei:

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

VEKOP A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 Mrd forint.

VEKOP A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 Mrd forint. MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE PEST MEGYÉBEN HITELPROGRAM VEKOP-1.2.3-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése. célú GINOP kódszámú Hitelprogramról Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú GINOP-8.3.1-16 kódszámú Hitelprogramról Hitelprogram célja A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2012. augusztus 10. 1 1 Módosítva a 18/2012. számú MFB Közlemény alapján. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS 1. A hitel célja: Mikrovállalkozások forgóeszköz vásárlásainak finanszírozása. 2. Hitel típusa: Éven belüli lejáratú forgóeszköz

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2016 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1.1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2012. augusztus 10. 1 1 Módosítva a 18/2012. számú MFB Közlemény alapján. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Termékleírás

Új Széchenyi Hitel Termékleírás Új Széchenyi Hitel Termékleírás 1. Hitelfelvevők köre: azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

1. Az Útmutató célja. 2. Kapcsolódó kormányhatározatok és jogszabályok

1. Az Útmutató célja. 2. Kapcsolódó kormányhatározatok és jogszabályok Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszközhitel (fix kamatozás esetén) (közvetlen hitelezés, egyedi refinanszírozás, refinanszírozási hitelkeret) Hatályos: 2016. 07.06-tól 1. Az

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás Hatályos: 2015.01.05-től MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Termékleírás Általános feltételek (kivéve a 10.3 hitelcélt, a Patika Hitelprogramot, amelyre külön szabályok vonatkoznak) Program keretösszege

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. 72 számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.)

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.) Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Bakonyszücs Község Önkormányzata

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi befektetési hitel (fix kamatozás)

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi befektetési hitel (fix kamatozás) Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi befektetési hitel (fix kamatozás) 2015.11.11. 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Versenyképességet javító

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4.1. Pénzügyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2012. december 27-től 1 MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. Hitel célja A 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2012. július 25-től 1 MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. Hitel célja A 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetben az 19/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelettel. Szatymaz Község Képviselő-testülete

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A kölcsön feltételei: 1. Fizetési 1 és óvadéki vagy értékpapír számla

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII....) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Általános feltételek Program keretösszege 150 milliárd Ft Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

Új Magyarország 2 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 3. Általános feltételek

Új Magyarország 2 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 3. Általános feltételek Hatályos: 2008. november 13-tól 1 Hitelprogram keretösszege 310 milliárd forint Hitel célja Új Magyarország 2 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 3 Általános feltételek A hitelprogram célja

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C. törvény 5.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2010. március 1. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2011. február 14-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről

78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben