MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Útmutató"

Átírás

1 MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Útmutató 2015

2 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE, ALKALMAZÁSI KÖRE KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK MAGYARÁZATA... 4 MÁSODIK RÉSZ: A PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE A PROGRAM CÉLJA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE A PROGRAMBÓL KIZÁRTAK KÖRE A HITEL VAGY LÍZING FELHASZNÁLÁSA A HITEL VAGY LÍZING NEM HASZNÁLHATÓ FEL SAJÁT ERŐ DÍJAK FUTAMIDŐ TÖRLESZTÉS ÜTEMEZÉSE BIZTOSÍTÉKOK FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEK HARMADIK RÉSZ: A PROGRAM ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEI A) ALPROGRAM ÁLLAMI TÁMOGATÁS KATEGÓRIÁJA ÁLLAMI TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK B) ALPROGRAM ÁLLAMI TÁMOGATÁS KATEGÓRIÁJA ÁLLAMI TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS MÉRTÉKE C) ALPROGRAM ÁLLAMI TÁMOGATÁS KATEGÓRIÁJA ÁLLAMI TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK ÖSZTÖNZŐ HATÁS ÉS A MEGKEZDETTSÉG FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG KÖZÖS SZABÁLYOK TÁMOGATÁSTARTALOM SZÁMÍTÁSA TÁMOGATÁSHALMOZÓDÁS A TÁMOGATÁSTARTALOM ÉS A TÁMOGATÁSI KATEGÓRIA IGAZOLÁSA A TÁMOGATÁS MEGJELENÉSE A HITEL VAGY LÍZINGSZERZŐDÉSBEN AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁSA, A TÁMOGATÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS A TÁMOGATÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYAI ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS ELLENŐRZÉS NEGYEDIK RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÖTÖDIK RÉSZ: MELLÉKLETEK... 30

3 Első rész: Általános rendelkezések 1.1. Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre Jelen Útmutató az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program (a továbbiakban: Program) keretében nyújtott hitel vagy lízing kihelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait tartalmazza. A jelen Útmutatóban nem szabályozott kérdések esetében a kapcsolódó jogszabályok, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) Általános Üzletszabályzatának Refinanszírozás pontja, a keret-megállapodás, valamint közvetlen hitelezés esetében az MFB Zrt. belső szabályzataiban szereplő részletes szabályok az irányadók Kapcsolódó jogszabályok Az Útmutató az alábbi jogszabályokra és közjogi szervezet-szabályozó eszközökre épül: a) az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program keretösszegének megemeléséről szóló 2010/2013. (XII. 29.) Korm. határozat, b) az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram átalakításáról szóló 1111/2012. (IV.12) Korm. határozat, c) az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram meghirdetéséről szóló 1054/2010. (III. 5.) Korm. határozat, d) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény, e) az európai részvénytársaságról szóló évi XLV. törvény, f) a szövetkezetekről szóló évi X. törvény, g) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), h) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), i) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), j) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény, k) a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), l) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, m) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény, n) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet), o) a vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet, p) az Európai Parlament és a Tanács vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelete (HL L 315; ;1. o.), q) A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) (HL L 187; , 1. o.), r) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., , 1. o.), 3

4 s) az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334, , o.), t) Közösségi iránymutatás a vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról (2008/C 184/07) (HL C 184., , 13. o.) (a továbbiakban: vasúti iránymutatás), u) a közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás (2006/C 54/08) (HL C 54., , 13. o.) (a továbbiakban: regionális iránymutatás), v) A Bizottság iránymutatása a regionális támogatásokról ( ) (HL C 209, , 1. o.), w) A Bizottság 2008/C 14/02 közleménye a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról (HL C 14, , 6.o.) (továbbiakban: Közlemény), x) a Bizottság Közleménye: Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról (2014/C 249/01) (továbbiakban: Megmentési közlemény) y) a közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló, március 11-i SA (2013/N). számú bizottsági határozattal engedélyezett regionális támogatási térkép (továbbiakban: regionális támogatási térkép) A jogszabályok esetleges változásait figyelembe kell venni. A Program előírásait mindig a hatályos jogszabályokkal összhangban kell értelmezni Az Útmutatóban használt fogalmak magyarázata A beruházás megkezdésének időpontja A berendezések megrendelésére irányuló első, jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalás, vagy más olyan kötelezettségvállalás, mely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi, attól függően, hogy melyikre kerül előbb sor. Nem tekintendő a munkák megkezdésének az olyan előkészítő munkák, mint az engedélyek megszerzése és megvalósíthatósági tanulmányok készítése. A) alprogram A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás Alapkamat Az Európai Központi Bank által közzétett, a naptári negyedév első napjára megállapított, 3 hónapos kamat mértéke. Alvállalkozó Minden olyan vállalkozás, amely a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozással személyszállítási szolgáltatási jogviszonyban áll. B) alprogram Környezetvédelemi támogatás C) alprogram 4

5 Támogatás a vasúti, közúti és belvízi közlekedési és szállítási ágazatnak Állomány lecserélése Állomány lecserélése alatt az átlagosan 15 évnél öregebb járműállomány lecserélését kell érteni. Egyéni referencia kamatláb Különösen a kedvezményes kamatú és kamatmentes kölcsönök, lízing továbbá a változó kamatlábon alapuló kamattámogatások támogatástartalmának kiszámításához használt, a referencia alapkamatlábból számított, a hitelkockázattól függően eltérő összehasonlító kamatláb. Egyéni vállalkozó Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében. Egyéni cég Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény alapján a cégjegyzékbe egyéni cégként bejegyezett egyéni vállalkozó. Az egyéni cég nem jogi személy. Felújítás Az Sztv. 3. (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő tevékenység. Hitelkiváltás Ha a Programban igénybe vett hitelt vagy lízinget egyazon végső kedvezményezett a finanszírozó pénzügyi intézménnyel vagy bármely más finanszírozóval kötött hitel- vagy kölcsönszerződése alapján, akár részben, akár egészben folyósított hitelének vagy kölcsönének visszafizetésére, járulék megfizetésére fordítja, hitelkiváltásnak minősül. Hitelkiváltásnak minősül a végső kedvezményezett által lízingelt eszköz hitelből történő megvásárlása is. Közvetett módon, de hitelkiváltásnak minősül, ha a végső kedvezményezett olyan vállalkozástól vásárol tárgyi eszközt, amely az Sztv. 3. (2) bekezdés 7. pontja szerint kapcsolt vállalkozásnak minősül, és az eladó a vételárat a tárgyi eszköz finanszírozásához igénybe vett hitel előtörlesztésére fordítja. Kis- és középvállalkozás (KKV) Az új általános csoportmentességi rendelet I. számú mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelően. KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 5

6 Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Azon vállalkozás esetében, amelynek a évi XXXIV. törvény 4. (2) bekezdése szerinti partner- vagy a 4. (3) bekezdése szerinti kapcsolódó vállalkozásai vannak, a fentebb meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni. KKV-nak nem minősülő vállalkozás Olyan vállalkozás, amely nem felel meg az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak, ideértve az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozást is. Környezetvédelmi szabvány Olyan kötelező közösségi szabvány, amely környezeti mutatókra ír elő a vállalkozások által elérendő szinteket. Továbbá a 2010/75/EU európai parlament és tanácsi irányelvben rögzített az elérhető legjobb technikák használatára vonatkozó kötelezettség, amelyet az Európai Bizottság az irányelv 13. cikke (6) és (7) bekezdéseinek megfelelően a legújabb BATreferenciadokumentum vagy BAT-közlemény közzétételével nyilvánosan hozzáférhetővé tesz. Közepes tőke-ellátottságú vállalkozás Olyan független vállalkozás, amely főt foglalkoztat, azaz más vállalkozás vagy magánszemély 25%-nál kisebb tulajdonrésszel rendelkezik a vállalkozásban, vagy 25%-ot illetve azt meghaladó tulajdonrésszel rendelkezik a vállalkozás/magánszemély, de a csoportszintű konszolidált létszám nem haladja meg a 3000 főt, vagy, olyan önkormányzat rendelkezik 25%, vagy azt meghaladó tulajdonrésszel, amelynek éves költségvetése 10 millió EUR-nál kevesebb és a település lakóinak száma 5000 főnél kevesebb. Közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatási szerződésnek az a jogszerű képviselők által aláírt, érvényes és hatályos szerződés felel meg, amelyet helyi személyszállításra vonatkozóan az önkormányzat képviselőtestületének felhatalmazása alapján a polgármester, helyközi személyszállítás esetén a nemzeti fejlesztési miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával köt meg az 1370/2007/EK rendelettel összhangban. A szerződéseknek minden esetben tartalmaznia kell a szolgáltató által ellátandó közszolgáltatási feladatokat és az érintett földrajzi területeket, az ehhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket biztosító előírásokat, a megbízó által biztosított kizárólagos jogokat, illetve kötelezettségeket, továbbá a szolgáltató számára nyújtott pénzügyi ellentételezés mértékét, módját, valamint minden, az 1370/2007/EK rendelet 4. cikke szerinti kötelező tartalmi elemet. Közúti, vasúti tömegközlekedési eszközök Olyan, emberek szállítására szolgáló eszközök, amelyek közúton, vasúton vagy kötött pályán üzemelnek. A Program alkalmazásában ezek: az autóbusz, a trolibusz, a metró, illetve a villamos szerelvény, valamint a vasúti kocsik és a motorvonat. Leszámítolási (diszkont) ráta (kamatláb) A referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értéke. MFB refinanszírozási kamat Mértéke változó, az Alapkamat és az MFB refinanszírozási kamatfelár mértékével egyenlő. MFB refinanszírozási kamatfelár 6

7 A pénzügyi intézmények által az alapkamaton felül az MFB Zrt.-nek fizetendő többletkamat. Mértéke változó, megállapítására évente kerül sor. A kamatperiódus refinanszírozási kamatfelára megegyezik a tárgynegyedév naptári évének első napjára az MFB Zrt. által megállapított, a honlapján a tárgyévet megelőző naptári év november 30. napjáig közzétett refinanszírozási kamatfelár mértékkel. A Programban az MFB Zrt. három refinanszírozási kamatfelárat (RKK1, RKK2, RKK3) alkalmaz. Nehéz helyzetben lévő vállalkozás Azon vállalkozás, amely megfelel a kormányrendelet 6. (4a) és (4b) bekezdésében, valamint a Megmentési közlemény 2.2. pontjában meghatározott feltételeknek. Nagyberuházás Az olyan induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan a kormányrendelet 26. -a alapján meghatározott, elszámolható költség jelenértéken legalább ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeg. Referencia alapkamatláb Az Európai Bizottság által az egyéves bankközi kínálati kamatláb alapján meghatározott mérték, amely az egyéni referencia kamatláb, a diszkont kamatláb és a visszafizettetési kamatláb alapja. A referencia alapkamatlábról, a diszkont kamatlábról és a visszafizettetési kamatlábról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a Kormány a címen közzéteszi azokat. Refinanszírozás A pénzügyi intézmény saját kockázatára a végső kedvezményezettnek nyújtott hiteléhez vagy lízingjéhez forrás biztosítása az MFB Zrt. által a pénzügyi intézmény részére. Regionális közlekedési szolgáltatások Egy vagy több régió közlekedési szükségleteinek kielégítését szolgáló közlekedési szolgáltatások. Szállítóeszköz Emberek és tárgyak szállítására szolgáló berendezések. Ide kell sorolni a vasúti, közúti, vízi szállítási eszközöket, így például az olyan szállítóeszközöket, mint a vontatók és nyerges pótkocsik, a vasúti és villamosvasúti mozdonyok és a vasúti kocsik, valamint a hajók, stb. Támogatástartalom A kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak a kormányrendelet 2. mellékletben meghatározott módszer alapján számított értéke. Támogatás odaítélésének időpontja: Refinanszírozás esetében a refinanszírozási kölcsönkérelem MFB Zrt. által történő jóváhagyásának napja. Az MFB Zrt. közvetlen finanszírozása esetében a hitelszerződés hatálybalépésének dátuma. Történelmi cél, idegenforgalmi érdek Olyan szolgáltatás nyújtása, amelynek elsődleges célja nem a közszolgáltatási, hanem turisztikai célú személyszállítás, mint például bizonyos nosztalgia kisvasutak, sikló, illetve a városnéző járatok üzemeltetése. Vállalkozás A KKV és a KKV-nak nem minősülő vállalkozások, amelyek egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, 7

8 közkereseti társaság), egyesülés, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formában működnek. Városi és elővárosi közlekedési szolgáltatások Olyan szállítási szolgáltatások, amelyek kielégítik egy városközpont vagy agglomeráció igényeit, valamint e városközpont vagy agglomeráció és a környező területek között fölmerülő szállítási igényeket. Végső kedvezményezett A Program keretében finanszírozott vállalkozás, amely gazdasági előnyben részesül a kedvezményes hitellel, lízinggel. Visszafizettetési kamat A jogellenesnek minősített támogatás visszafizettetése esetén alkalmazott kamat, amelyet az Európai Bizottságnak az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelete cikkében foglaltak alapján kell megállapítani. A visszafizettetési kamatláb alapjául is szolgáló referencia alapkamatlábról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a Miniszterelnökséget vezető miniszter közleményt ad ki, illetve azt a Miniszterelnökség honlapján közzéteszi. Az alkalmazandó visszafizettetési kamat mértéke a Támogatás odaítélésének időpontjára vonatkozó kamatlábnak felel meg. A kamatlábat konszolidált alapon a támogatás visszafizettetésének időpontjáig kell alkalmazni. Az előző évben felhalmozott kamat a következő években tovább kamatozik. Ha azonban egy évnél hosszabb idő telik el a Támogatás odaítélésének időpontja és a támogatás visszafizettetésének időpontja között, akkor a kamat mértékét évente újra kell számolni az újraszámítás időpontjában hatályos visszafizettetési kamat alapulvételével. Uniós szabvány (a B alprogram esetén) a) olyan kötelező uniós szabvány, amely az egyes vállalkozások által elérendő szinteket ír elő a környezeti mutatókra nézve; vagy b) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) rögzített, az elérhető legjobb technikák használatára és annak biztosítására vonatkozó kötelezettség, hogy a szennyező anyagok kibocsátási szintje ne haladja meg az elérhető legjobb technikák alkalmazásával elérhető szintet; azokban az esetekben, amelyeknél az elérhető legjobb technikák szerinti kibocsátási szinteket a 2010/75/EU irányelv értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusokban határozták meg, e rendelet alkalmazásában azok a szintek alkalmazandók; amennyiben az említett szinteket tartományban állapítják meg, az a korlát alkalmazandó, amelynél az elérhető legjobb technikákat elérték. Második rész: A Program feltételrendszere 2.1. A Program célja A Program célja, hogy kedvezményes hitel vagy lízing nyújtásával hozzájáruljon a biztonságos és környezetkímélő közösségi közlekedés megvalósításához Általános feltételek 8

9 A Program keretében az MFB Zrt. által biztosított forrás 150 milliárd Ft. A keretet a befogadott kérelmek az MFB Zrt.-hez történő beérkezési sorrendben terhelik. A végső kedvezményezettnek közvetlenül nyújtott hitel vagy lízing a Program teljes összegét csökkenti. Ha a keretösszeg kihasználtsága eléri a 90%, majd a 100%-os mértéket, ennek tényét az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé. A finanszírozás devizaneme: HUF. A devizanem forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra változik, ha Magyarország pénzneme hivatalosan euróra változik. A Programok keretében refinanszírozási kölcsön és hitel vagy lízingszerződés megkötése a vonatkozó Termékleírásban rögzített határidőig lehetséges A kedvezményezettek köre A) alprogram (Személyszállítási közszolgáltatási feladat ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozásokra vonatkozó alprogram) esetében A vasúti, valamint egyéb kötöttpályás és közúti személyszállítás (TEÁOR , és 4939.) ellátására jogosult, a hitel vagy lízingkérelem benyújtásának évében érvényes, hatályos közszolgáltatási szerződéssel rendelkező, a kis- és közép vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-és középvállalkozások, valamint KKV-nak nem minősülő vállalkozások, amelyek: - egyéni vállalkozás - gazdasági társaság - szövetkezet, vagy - európai részvénytársaság formában működnek. B) alprogram (Környezetvédelem szintjének emelését, környezetvédelmi szabványok túlteljesítését célzó új szállítóeszköz beszerzésre vonatkozó alprogram esetében A közúti, vasúti, belvízi közlekedési ágazatban tevékenykedő (TEÁOR , 4920, 4931, 4939, 4941, 5030, 5040), az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletben meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, Magyarországon székhellyel, vagy a támogatás kifizetésének időpontjában az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint KKV-nak nem minősülő vállalkozások, amelyek: - egyéni vállalkozás - gazdasági társaság - szövetkezet, vagy - európai részvénytársaság formában működnek. C) alprogram (a személyszállítási közszolgáltatási feladat ellátására vonatkozó alvállalkozói szerződéssel rendelkező vállalkozásokra vonatkozó) esetében A közúti, vasúti és kötöttpályás személyszállítás (TEÁOR , és 4939.) ellátására jogosult vállalkozások által a közszolgáltatási szerződés keretében alvállalkozóként igénybe vett, azonban személyszállítási közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező, az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletben meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis - és középvállalkozások, valamint KKVnak nem minősülő vállalkozások, amelyek: - egyéni vállalkozás, 9

10 - gazdasági társaság, - szövetkezet, vagy - európai részvénytársaság formában működnek A Programból kizártak köre Nem vehet részt a Programban az olyan vállalkozás, amely(nek) - a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA tv pontjában felsorolt személyeket, - törlési eljárás alatt áll, - adószáma felfüggesztésre került, - a hitel- vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás hatálya alatt áll, - a hitel- vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, - a hitel- vagy lízingkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, lízingszerződésből vagy (bank)garancia megbízási szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn, - a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik,nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának, - a hitel vagy lízingkérelem benyújtását megelőzően az államháztartásból, vagy - a C) alprogram esetén - az uniós előcsatlakozási eszközökből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. (4a) és (4b) bekezdése, -valamint a Megmentési Közlemény 2.2. pontja értelmében nehéz helyzetben van. A finanszírozó pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján a finanszírozásból kizártak körére vonatkozó további feltételeket határozhat meg A hitel vagy lízing felhasználása A) és C) alprogram esetében A közúti, vasúti és kötöttpályás tömegközlekedésben használt személyszállításra alkalmas olyan típusengedéllyel rendelkező, új vagy használt szállítóeszköz megvásárlásához, illetve felújításához használható fel, amelyeket nem történelmi célból, vagy idegenforgalmi érdekből üzemeltetnek. A szállítóeszközt a kedvezményezett számviteli nyilvántartásaiban tárgyi eszközként kell kimutatni. A felújítás során csak a következő költségek finanszírozhatók: a felújításhoz egyértelműen kapcsolódó, a szállítóeszköz felújításakor aktiválható költségek. A fent említett, a felújításhoz kapcsolódó költségek csak abban az esetben minősülnek elszámolható költségnek, amennyiben a végső kedvezményezett a felújított szállítóeszközre vonatkozóan a használatba vétellel egyidejűleg rendelkezik típusengedéllyel. 10

11 A felújítás költségeinek meghatározásánál kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a különböző tételek ne az Sztv. 3. (4) bekezdés 9. pontja szerinti karbantartás során felmerülő költségnek minősüljenek. Az MFB Zrt. a felújítás során csak olyan berendezések beszerelését támogatja, amelyek a rendeltetésszerű működéshez, illetve amennyiben a szállítóeszköz még nem rendelkezik típusengedéllyel, akkor annak megszerzéshez szükségesek. Az A) támogatási kategória esetében lehetséges továbbá az elektronikus jegyrendszer bevezetésével kapcsolatos, a létrejövő tevékenységet közvetlenül szolgáló gépek, berendezések, szoftverek finanszírozása is. Az elektronikus jegyrendszer bevezetése során csak az Sztv. 25. (6) bekezdésében megjelölt immateriális javak körébe tartozó szoftver, illetve a 26. -ban meghatározott tárgyi eszközök körébe tartozó, a létrejövő tevékenységet közvetlenül szolgáló gépek, berendezések költségei minősülnek elszámolható költségnek. B) támogatási kategória esetében Az uniós szabványok túlteljesítését, illetve az uniós szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő, új szállítóeszköz vásárlására használható fel. A hitel vagy lízing felhasználását számlával, vagy az Sztv (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni A hitel vagy lízing nem használható fel Valamennyi alprogram esetében más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására, áfa finanszírozására, kivéve, ha a kedvezményezett áfa visszaigénylésére nem jogosult. Az egyes támogatási kategóriákhoz tartozó korlátozásokat a 3. A Program állami támogatásokkal kapcsolatos feltételei részben részletezzük Saját erő A) alprogram esetén A saját erőt és elvárt mértékét a finanszírozó pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján határozza meg, a következő szabályok figyelembe vétele mellett. A saját erő elvárt mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 10%-a. A saját erőbe a vissza nem térítendő állami támogatás beszámítható B ) és C) alprogram esetén A saját erőt és elvárt mértékét a finanszírozó pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján határozza meg, a következő szabályok figyelembe vétele mellett. A saját erő elvárt mértéke a beruházás nettó vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó bekerülési értékének 25%-a. A saját erőbe a vissza nem térítendő állami támogatás nem számítható be A beruházás megkezdése előtt, a végső kedvezményezett tulajdonában lévő és a beruházás tárgyát képező tárgyi eszköz saját forrásként nem vehető figyelembe (ellenkező esetben a beruházás megkezdettnek minősülne) Díjak 11

12 A finanszírozó pénzügyi intézmény a maga részére az alábbi díjakon kívül más költséget, díjat nem számíthat fel. Felhasználási célok Többségi állami és/vagy önkormányzati tulajdonban lévő személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet ellátó vállalkozások új jármű beszerzése, közepes tőkeellátottságú vállalkozások (Mid-Cap) új és használt jármű beszerzése/felújítása 50 millió EUR hitelösszeg felett. Kamat A végső kedvezményezett felé felszámított ügyleti kamat MFB refinanszírozási kamat Pénzügyi intézmény MFB refinanszírozási kamatfelár (%) által Alapkamat felszámítható jelölése kamatrés (%) évente változó legfeljebb RKK1 1,5 Nem KKV és nem közepes tőke-ellátottságú vállalkozások (Mid-Cap) kedvezményezett új és használt jármű beszerzése/felújítása, többségi állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet ellátó vállalkozások használt jármű beszerzése/felújítása Közepes tőke-ellátottságú vállalkozások (Mid-Cap) új és használt jármű beszerzése/felújítása millió EUR közötti hitelösszeg esetében, KKV-k új és használt jármű beszerzése/felújítása 3 havi EURIBOR RKK2 2,75 RKK3 1,5 3,5 A végső kedvezményezett felé felszámított ügyleti kamat az MFB refinanszírozási kamatból és a hitelintézeti kamatrésből áll. Amennyiben a végső kedvezményezett A) alprogram esetében valamennyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződése, C) alprogram esetében vállalkozói szerződése megszűnik, akkor a fizetendő kamat mértéke legalább a vállalkozásra, a közszolgáltatási/vállalkozói szerződés megszűnésekor megállapított, egyéni referencia 12

13 kamatláb értéke. Refinanszírozás esetében a szerződés(ek) megszűnésének időpontját követő negyedév első napjától a pénzügyi intézmény által az MFB Zrt. felé fizetendő kamat mértéke a vállalkozásra megállapított egyéni referencia kamatláb mértéke. Kezelési költség Folyósítási jutalék Szerződésmódosítási díj Bírálati díj Rendelkezésre tartási díj Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. A finanszírozó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint, de legfeljebb egyszeri 1%. A finanszírozó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának megfelelően, de legfeljebb a fennálló tőketartozás 1%-a, és legfeljebb 1 millió Ft A finanszírozó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint 0,4%/év A finanszírozó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint 2.9. Futamidő Rendelkezésre tartási idő Lejárat Türelmi idő A rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő. A szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év legfeljebb 15 év legfeljebb 3 év Amennyiben az adott ügylet több, önálló projekt finanszírozását is tartalmazza, és a finanszírozó pénzügyi intézmény indokoltnak tartja ezek önálló kölcsönszerződésekre bontását, akkor mód van az egyes, önálló kölcsönszerződések esetén különböző időpontban kezdődő és időtartalmú rendelkezésre tartási idő és türelmi idő megállapítására. Egy szerződésen belül azonban nem lehet az egyes kölcsönösszegekre vonatkozóan eltérő türelmi időt és rendelkezésre tartási időt alkalmazni Törlesztés ütemezése Tőketörlesztés: türelmi időt követően, negyedévente vagy félévente, egyenlő tőketörlesztő részletekben esedékes. Az első vagy az utolsó törlesztő részlet a kerekítések miatt eltérhet. Az első tőketörlesztés a türelmi idő lejáratát követő első napon, a következő tőketörlesztés az első törlesztéshez képest negyedév vagy félév múlva esedékes. A Program keretében az előtörlesztés megengedett. Ügyleti kamat fizetés lízing esetén havonta lehetséges, egyébként naptári negyedévente vagy félévente esedékes Biztosítékok A finanszírozó pénzügyi intézmény belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok. 13

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2012. 02.06. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2013. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel 2015.06.08-tól 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi beruházási hitelprogramja (Program)

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2013. február 13.. 1 1 Módosítva a 2/2013. MFB Közlemény alapján. Hatályos 2013. február 13-tól. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. MFB Közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE...

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Útmutató 1 2012. 1 Hatályos 2012.09.06-tól Tartalomjegyzék Első rész: Általános rendelkezések... 3 1. Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre...

Részletesebben

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2013. április 22-től Hitelprogram keretösszege 10 milliárd forint Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. MFB Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram

Panel Plusz Hitelprogram MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, 2011. augusztus 8. Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Sikeres Magyarországért

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS A

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kombinált Mikrohitel Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek (b) (c) A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról Tartalomjegyzék 1 A ZRT. KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel Üzletszabályzat Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben

2009. február. A program célja. Futamidő. beruházási hitel. esetén. max. 8 év, forgóeszközhitel. beruházási hitel és. :max. 3 év

2009. február. A program célja. Futamidő. beruházási hitel. esetén. max. 8 év, forgóeszközhitel. beruházási hitel és. :max. 3 év A kis- és középvállalkozások finanszírozását segítő támogatott programok Érdeklődni: Zsadányi Zsolt Telefon: 20/3795041 Biharkeresztesi Városfejlesztési KFT. 2009. február A program neve: (Országos Mikrohitel

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai.

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai. IKTATÓSZÁM: MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó) neve Anyja neve (egyéni vállalkozó esetében):

Részletesebben