PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások"

Átírás

1 PL/SQL (folytatás) Kurzorok, függvények, eljárások

2 Kurzorok Adattábla soronkénti feldolgozására szolgál A memóriában egy munkaterületen tárolódik a kurzorhoz tartozó tábla A kurzor az eredményhalmazban mindig egy sorra mutat Explicit kurzor: a kurzorhoz tartozó tábla SELECT utasítással definiált Implicit kurzor: minden INSERT, DELETE, UPDATE és explicit kurzorral nem rendelkező SELECT utasításhoz automatikusan jön létre

3 Kurzorfüggvények SQL%FOUND: a legutóbbi SQL utasítás legalább egy sort feldolgozott SQL%NOTFOUND: a legutóbbi SQL utasítás nem dolgozott fel sort SQL%ROWCOUNT: a kurzorral összesen feldolgozott sorok száma SQL%ISOPEN: igaz, ha a kurzor meg van nyitva Explicit kurzor esetén kurzornev%függvénynév alakúak Pl. kurzornév%isopen Implicit kurzor esetén SQL előtaggal hivatkozhatunk, Pl. SQL%FOUND.

4 Implicit kurzor példa DECLARE emp_row emp%rowtype; SELECT * INTO emp_row FROM emp WHERE empno = 7902; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQL%ROWCOUNT); END;

5 Explicit kurzor használata Deklaráció: CURSOR kurzornév IS lekérdezés Megnyitás: OPEN kurzornév (megnyitáskor hajtódik végre a lekérdezés, a létrejövő eredménytábla nem frissítődik!!!) Léptetés: FETCH kurzornév INTO változók (az aktuális sor adatai a változókba kerülnek és a kurzor eggyel előre lép, ellenőrizni kell, hogy a kurzorhoz tartozó eredménytáblának van-e sora!!!) Lezárás: CLOSE kurzornév Lezárt kurzor deklarációja továbbra is érvényben marad, később újra megnyitható

6 Explicit kurzor példa DECLARE v_veznev emp.ename%type; v_fiz emp.sal%type; CURSOR nev_es_fiz IS SELECT ename, sal FROM emp ORDER BY ename; OPEN nev_es_fiz; LOOP FETCH nev_es_fiz INTO v_veznev, v_fiz; EXIT WHEN nev_es_fiz%notfound; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' Név: ' v_veznev ' Fizetése: ' v_fiz); END LOOP; CLOSE nev_es_fiz; END;

7 Explicit kurzor FOR ciklussal Az alábbi FOR utasítás implicit módon hajtja végre az OPEN, FETCH, EXIT WHEN, CLOSE parancsokat: FOR rekordnév IN kurzornév LOOP utasítások END LOOP; Megjegyzés: rekordnevet nem szükséges külön deklarálni, érvényességi köre csak a FOR-ciklusra terjed ki.

8 Példa DECLARE CURSOR nev_es_fiz IS SELECT ename, sal FROM emp ORDER BY ename; FOR m_rek IN nev_es_fiz LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' Név: ' m_rek.ename ' Fizetése: ' m_rek.sal); END LOOP; END;

9 Paraméterezett kurzorok A kurzor definíciója paramétereket tartalmazhat, ezek aktuális értékeit megnyitáskor adjuk át a kurzornak. Ha többször nyitjuk meg, mindig más-más paraméterrel futtathatjuk. CURSOR kurzornév (paraméternév adattípus,..., paraméternév adattípus) IS alkérdés;

10 Tábla módosítása kurzorral UPDATE táblanév SET oszlop = kifejezés,..., oszlop = kifejezés [ WHERE feltétel ]; Kérdés: A kurzor által mutatott sor módosításához az UPDATE utasításban milyen WHERE feltételt kell megadni? Lehetőségek: ROWID használata FOR UPDATE és CURRENT OF használata.

11 Tábla módosítása kurzorral, ROWID ROWID = sorazonosító: rekord fizikai címe (melyik fájl hányadik lemezblokkján hányadik rekord). ACCEPT partner_azon PROMPT 'Kérem adja meg a partner azonosítót: ' DECLARE row_id ROWID; id emp.empno%type; SELECT ROWID INTO row_id FROM emp WHERE empno = '&partner_azon'; UPDATE emp SET sal = sal WHERE ROWID = row_id; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(row_id); END;

12 FOR UPDATE és CURRENT OF használata FOR UPDATE [OF oszlopok] [NOWAIT]: zárolás. A kurzor megnyitásakor az összes sort zárolja. A zárolás COMMIT-ig vagy ROLLBACK-ig tart. NOWAIT: ha egy másik tranzakció már zárolta a sorokat, akkor a program nem várakozik, hanem hibajelzéssel tovább fut. NVL(x, y) függvény: NULL érték helyettesítése. Ha x értéke NULL, akkor y-t, egyébként x értékét adja vissza. WHERE CURRENT OF: kurzor sorának módosítása

13 Tábla módosítása kurzorral, FOR UPDATE, set serveroutput on DECLARE CURRENT OF CURSOR nev_es_fizetes IS SELECT ename, sal FROM emp ORDER BY ename FOR UPDATE OF sal; for egydolgozo in nev_es_fizetes loop update emp set sal=sal*1.1 where current of nev_es_fizetes; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(egydolgozo.ename ' ' egydolgozo.sal); end loop; END;

14 Alprogramok Névvel ellátott és paraméterezhető blokk Deklarációjuk a főprogram DECLARE szegmens végén Eljárások: PROCEDURE név [(paraméterek)] IS lokális deklarációk utasítások END [név]; Függvények: FUNCTION név [(paraméterek)] RETURN adattípus IS lokális deklarációk utasítások END [név];

15 Eljárás PROCEDURE név [(paraméterek)] IS lokális deklarációk végrehajtható utasítások [EXCEPTION kivételkezelés] END [név]; Az eljárás RETURN utasítás(oka)t tartalmazhat, amelyek azonnali visszatérést eredményeznek.

16 Eljárás paraméterek szintaxisa paraméternév [{IN OUT IN OUT}] adattípus IN: bemenő paraméter, ha értéket adunk neki, fordítási hiba keletkezik. IN az alapértelmezés. OUT: kimenő paraméter. Csak értéket kaphat, értékét felhasználni nem lehet (tehát például értékadó utasítás jobb oldalán nem szerepelhet). IN OUT: be-kimenő paraméter, szabadon felhasználható. Híváskor IN esetén változó vagy konstans, OUT és IN- OUT esetén csak változó adható meg. Az adattípusokra NOT NULL és egyéb megkötés nem adható meg.

17 Eljáráshoz példa DECLARE v_megnev emp.ename%type; PROCEDURE nyomtat(szoveg IN VARCHAR2) IS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(szoveg); END; SELECT ename INTO v_megnev FROM emp WHERE empno = 7902; nyomtat(v_megnev); END;

18 Függvény FUNCTION név [(paraméterek)] RETURN adattípus IS lokális deklarációk végrehajtható utasítások [EXCEPTION kivételkezelés] END [név]; A függvény RETURN(kifejezés) utasítással tér vissza.

19 Függvény példa DECLARE v_partnerid emp.empno%type; v_ber emp.sal%type; FUNCTION min_ber (ber IN NUMBER) RETURN BOOLEAN IS tmp_ber emp.sal%type; SELECT MIN(ber) INTO tmp_ber FROM emp; RETURN (tmp_ber = ber); END min_ber; SELECT MIN(empno) INTO v_partnerid FROM emp; LOOP SELECT sal INTO v_ber FROM emp WHERE empno = v_partnerid; v_partnerid := v_partnerid + 1; EXIT WHEN min_ber(v_ber); END LOOP; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A minimal ber: ' v_ber); END;

20 Adatbázis-objektumként tárolt alprogram lehetőség van az adatbázisban eltárolni alprogramokat ezek később tetszőleges, az adatbázison futtatott PL/SQL blokkból, SQL lekérdezésből, az EXEC utasítással, vagy SQL*Plus környezetben az EXECUTE paranccsal hívhatók deklaráció elejére CREATE, IS helyett AS CREATE PROCEDURE név (paraméterek) AS... CREATE FUNCTION név (paraméterek) RETURN típus AS... alapértelmezés IN típusú paraméterekhez: paraméternév típus DEFAULT érték, paramétert csak a lista végérõl lehet elhagyni PROCEDURE nyomtat(szoveg IN VARCHAR2 DEFAULT 'empty') FUNCTION min_ber (ber IN NUMBER DEFAULT 0) RETURN BOOLEAN

21 Feladatok 1. Írjunk egy függvényt, ami egy paraméterben átadott küszöbértéktől többet kereső alkalmazottak (emp tábla) átlagbérét adja vissza! A függvényt felhasználva írassuk is ki az eredményt, a paramétert a felhasználótól kérjük be! 2. Kurzor használatával emeljük meg a CLERK foglalkozásúak fizetését 20%-kal!

22 Feladatok 3. Kurzor segítségével járjuk be az EMP táblát, és ha valakinek a fizetése 2000 fölött van, dobjunk egy magasfizetes nevű saját kivételt. Deklaráljuk a kivételt, és írjuk meg hozzá a kivételkezelőt is, ami kiírja, hogy kinek túl magas a fietése. Az egész EMP táblát be kell járni! 4. Írjunk olyan tárolt eljárást, ami kurzor segítségével bejárja az EMP táblát, és fizetésemelést ad a dolgozóknak a következő szabály szerint: ha valaki legalább 30 éve dolgozik a cégnél, adjunk 20% emelést, ha évvel ezelőtt került a céghez, 10% emelést, ha pedig kevesebb, mint 20 éve, akkor 5% emelést. Segítség: A to_char a 'yyyy' formátum stringgel kiveszi az éveket a dátum mezőből A to_number pedig ezt a stingként tarolt számot szám típusúvá alakítja,

23 SSADM leadása Március 17. Coospace Becsomagolva zip-be Doksi (pdf), ábra forrásfájlok Adatbázist (táblákat) létrehozó script(ek) Alapkövetelmények (min. pontért): Szöveges feladatleírás, követelmény katalógus Adatfolyam diagram(ok) Egyedmodell(ek) Funkció meghatározás vagy egyed-esemény mátrix vagy szerepfunkció mátrix Relációs adatelemzés (normalizálás, adattáblák leírása) Következő gyakorlatra (márc. 21.) ki kell nyomtatni és beadni

24 ZH Következő héten (márc. 21) ZH: gyakorlat anyagából ami kell: alapvető SQL parancsok (adatbázis 1.) érték beolvasása / kiíratása plsql blokkok (declare,begin,exception,end) alapvető algoritmus eszközök (IF, LOOP, WHILE, CASE, FOR) gyűjtőtáblák kivétel kezelés (rendszerbeli, saját), saját kivétel dobása alprogramok (függvény, eljárás) készítése, meghívása kurzorok + Kinyomtatott SSADM doksi leadása gyakorlaton! (ZH után)

25 1. Feladat megoldása SET SERVEROUTPUT ON; ACCEPT kuszob PROMPT 'Adj meg egy kuszoberteket:' DECLARE atl_fiz emp.sal%type; FUNCTION fizetes(kuszob in NUMBER) RETURN NUMBER IS fiz emp.sal%type; SELECT AVG(sal) INTO fiz FROM emp WHERE sal>kuszob; RETURN fiz; END fizetes; atl_fiz:=fizetes(&kuszob); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Atlagfizetes a kuszobertek felett: ' atl_fiz); END;

26 2. Feladat megoldása DECLARE emel emp.sal%type; CURSOR fizetesemeles IS SELECT sal FROM emp WHERE ename LIKE 'CLARK' FOR UPDATE OF sal NOWAIT; OPEN fizetesemeles; FETCH fizetesemeles INTO emel; UPDATE emp SET sal=sal*1.20 WHERE CURRENT OF fizetesemeles; CLOSE fizetesemeles; END;

27 3. Feladat megoldása SET SERVEROUTPUT ON DECLARE magasfizetes EXCEPTION; CURSOR fizetes IS SELECT sal FROM emp; FOR fizetesek IN fizetes LOOP IF fizetesek.sal>1000 THEN RAISE magasfizetes; END IF; END LOOP; EXCEPTION WHEN magasfizetes THEN dbms_output.put_line('valakinek magas a fizetese!'); END;

28 4. Feladat megoldása CREATE PROCEDURE fiz_emel AS evek number; emeles emp.sal%type := 0; cursor dolgkurzor is select hiredate, sal from emp for update of sal; begin for dolg_rek in dolgkurzor loop evek := to_number(to_char(dolg_rek.hiredate, 'yyyy')); if (evek >= 30) then emeles := dolg_rek.sal * 0.2; elsif (evek>=20) then emeles := dolg_rek.sal * 0.1; elsif (evek>=10) then emeles := dolg_rek.sal * 0.05; end if; update emp set sal=sal+emeles where current of dolgkurzor; end loop; END fiz_emel;

PL/SQL 1. rész. Procedural Language extension to SQL

PL/SQL 1. rész. Procedural Language extension to SQL PL/SQL 1. rész Procedural Language extension to SQL utasítást ; zárja le PL/SQL blokk lezárása: / Szintaxis kis- és nagybetű egyenértékű (az utasításokban a kulcsszavakat szoktuk nagybetűvel írni, de nem

Részletesebben

2012. április 27. TARTALOM

2012. április 27. TARTALOM KENDE MÁRIA - NAGY ISTVÁN PL/SQL FELADATGYŰJTEMÉNY TARTALOM 9. Foglalkozás Hivatkozási és összetett adattípusok, kurzor, ROWID... 2 10. Foglalkozás Összefoglaló feladatok... 15 Melléklet Dinamikus SQL...

Részletesebben

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza.

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza. Karakterkészlet Egy PL/SQL program forrásszövegének (mint minden forrásszövegnek) a legkisebb alkotóelemei a karakterek. A PL/SQL nyelv karakterkészletének elemei a következők: betűk, az angol kis- ás

Részletesebben

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás i PLSQL programozás Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ii Copyright 2007 Hungarian Edition Panem Könyvkiadó, Budapest A tananyag a TÁMOP-4.1.2-081A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag

Részletesebben

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék:

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK...1 2. SELECT LEKÉRDEZŐ UTASÍTÁS...3 2.1. EGYSZERŰ LEKÉRDEZÉSEK...3 2.2. AZ EREDMÉNYSOROK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Adatbázis-kezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Adatbázis-kezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Bacsó Miklós Adatbázis-kezelés haladóknak A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ALKALMAZÁS TECHNOLÓGIÁK II. (DELPHI-OLE-DLL) / Belső használatra! /

ALKALMAZÁS TECHNOLÓGIÁK II. (DELPHI-OLE-DLL) / Belső használatra! / CaIS Tapplication & Delphi OLE/COM InterSystems CACHÉ post-relációs adatbáziskezelõ és ObjectScript alkalmazás futtató Rendszer Objektum Orientált programozása ALKALMAZÁS TECHNOLÓGIÁK II. (DELPHI-OLE-DLL)

Részletesebben

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok Az Access indítása A Start menü - Programok - Microsoft Access ikonra kattintással, vagy az Intézőben valamelyik, az Access-hez társított adatbázis-fájlra kattintva elindul a program. Ha az Access-t a

Részletesebben

JDBC Adatbáziskapcsolat objektumok SQL parancsok küldése Kötegelt módosítások ResultSet Tranzakciók

JDBC Adatbáziskapcsolat objektumok SQL parancsok küldése Kötegelt módosítások ResultSet Tranzakciók JDBC adatbázis-hozzáférés java-ban JDBC JDBC API: Java nyelven íródott osztályokat és interfészeket tartalmazó csomagok, melyek egy standard API-t biztosítanak adatbázis-keretrendszerek, valamint adatbázis

Részletesebben

Többtáblás lekérdezések megjelenítése

Többtáblás lekérdezések megjelenítése Többtáblás lekérdezések megjelenítése Célkitűzés Egynél több táblának egyenlőségen vagy nem-egyenlőségen alapuló összekapcsolást végző SELECT utasítások írása. Egy táblának önmagával történő összekapcsolása.

Részletesebben

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Egyszerű C++ program szerkezete A konzol alkalmazás projektjébe egyetlen cpp kiterjesztésű (alapértelmezésben main.cpp) forrásállomány tartozik. Az

Részletesebben

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 w w w. h a n s a g i i s k. h u Adatbázis-kezelés Adatbázisok Az adatbázisok rendezett adatok halmaza. Rendezett adatok közt sokkal gyorsabban lehet keresni! Napjainkban a relációs típusú adatbázis terjedt

Részletesebben

Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS

Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS ADATBÁZIS-KEZELÉS Tartalomjegyzék 1) TÉTEL Az adatbázis-kezelés alapfogalmai...1 a) Az adatbázis fogalma,

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

A C programozási nyelv

A C programozási nyelv A C programozási nyelv Készítette: Burián Ágnes fiskolai adjunktus 2005. BMF SZGTI 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 A C nyelv kialakulása...4 A C programok szerkezete...4 A C változó típusai...6 Input

Részletesebben

Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket:

Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket: 1. feladat A. Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket: Tanuló neve - szöveges mező Csoport azonosítója - szöveges mező

Részletesebben

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >>

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >> I. Alapok Interaktív shell-ben vagy shell-scriptben megadott karaktersorozat feldolgozásakor az első lépés a szavakra tördelés. A szavakra tördelés a következő metakarakterek mentén zajlik: & ; ( ) < >

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

Adatbáziskezelés - SQL. Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql.

Adatbáziskezelés - SQL. Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql. Adatbáziskezelés - SQL Forrás: dr. Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana Computerbooks 2004 www.mysql.com Miért fontos az adatbáziskezelés a kontrollernek? Bonyolultabb kapcsolatú

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított Mobil alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

Analitikus és egyéb hasznos függvények Oracle 11g alatt

Analitikus és egyéb hasznos függvények Oracle 11g alatt Analitikus és egyéb hasznos függvények Oracle 11g alatt 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 Az analitikus függvényekről általánosan... 3 3.1 Az ORDER BY rész... 3 3.2 A PARTITION

Részletesebben

ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1

ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 2 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 3 A felhasználók három különböző képernyővel találkoznak Listák az adatmegjelenítéshez

Részletesebben

Adatbázis rendszerek II. VII-VIII. előadás Előadó: Barabás Péter Dátum: 2008. 11. 13./2008.11.20. Osztott erőforrások OS DB 2 Párhuzamosság hasznos és kényelmes a felhasználó oldaláról kihívás problémák

Részletesebben

Programozás I. zárthelyi dolgozat

Programozás I. zárthelyi dolgozat Programozás I. zárthelyi dolgozat 2013. november 11. 2-es szint: Laptopot szeretnénk vásárolni, ezért írunk egy programot, amelynek megadjuk a lehetséges laptopok adatait. A laptopok árát, memória méretét

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 4. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni: Adatlekérdezés Tábla létrehozása,

Részletesebben

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Juhász Tibor Kiss Zsolt: Programozási ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 2011, MK 4462-3) Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Kiegészítések a tankönyvhöz Bevezetés Az

Részletesebben