Egy dezinformációs jelentés a Vatikánnak:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy dezinformációs jelentés a Vatikánnak:"

Átírás

1 1 Keresztes András Egy dezinformációs jelentés a Vatikánnak: Nagy Töhötöm: A hitoktatás problémái Magyarországon ( ) (Esettanulmány és forrásközlés) A jelen dolgozat célja, hogy megismertesse az olvasóval egy, a Vatikán dezinformálására készült jelentés keletkezéstörténetét és tartalmát. A szóban forgó jelentés fő szerzője és részben célba juttatója: Nagy Töhötöm, az egykori országos hírű jezsuita, a KA- LOT 1 egyik fő szervezője között, akiről ma már köztudomású, hogy 1946 végén Mindszenty bíboros nyomására kellett elhagynia nem csak hazáját, Magyarországot, hanem Európát is, és aki Dél-Amerikában szentszéki engedéllyel 1948-ban kilépett rendjéből, majd megnősült ben belépett a szabadkőművesek közé, és ott a legmagasabb fokokig jutott el ban megírta a később nemzetközi hírnévre szert tett Jezsuiták és Szabadkőművesek című könyvét. Petrás Éva tárta először a szakmai közvélemény elé a Századok c. folyóirat 2014/6-os számában, hogy Nagy Töhötöm, nem sokkal könyve magyar nyelvű változatának megjelenése (1965) után, még Argentínában, a Buenos Aires-i követségen kapcsolatba került a magyar állami szervekkel. Miután 1966-ban egy hosszabb látogatást tett családjával együtt Magyarországon, az állambiztonsági szerveknek fokozatosan sikerült őt rávenniük a velük való együttműködésre, azzal a céllal, hogy rajta keresztül, felhasználva széleskörű rendi és egyházi kapcsolatait, dezinformálják a Szentszéket és a Jezsuita Rend központi vezetését, ezeket olyan részben hamis tájékoztató anyagokkal 1 KALOT ( ): Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Titkársága, : Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete): P. Kerkai Jenő jezsuita által alapított agrárifjúsági szervezet, amely egy évtized leforgása alatt Közép-Európa egyik legjelentősebb ifjúsági mozgalmává vált. Célja az volt, hogy a korszak legkisemmizettebb és legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegét, a tanyasi és falusi parasztságot fölemelje, olyan vezetőket képezzen ki soraikból, akik képesek saját és sortársaik sorsát irányítani, akik munkájukkal és jelenlétükkel képesek megváltoztatni környezetük kulturális igénytelenségét és összefogni társaikat a gazdasági problémák megoldása érdekében. A KALOT-nak virágkorában 3500 településen volt helyi csoportja, országszerte 20 népfőiskolán képezte a fiatalokat, a papokat és tanítókat. Tagjainak száma százezres nagyságrendet ért el. A kommunista rezsim 1946 nyarán betiltotta a működését.

2 2 lássák el, amelyek a magyar államnak tetsző egyház döntések meghozatalát segíthetik elő. Erre alkalmat nyújtott az, hogy Nagy Töhötöm, 1968-as hazatelepülését követően is közel évi rendszerességgel utazott Rómába. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk: jelenleg nem tudhatjuk, hogy Nagy mennyire a belügyi szervek szándéka szerint látta el a neki szánt feladatot, vagyis hogy valóban csak azt jelentette-e és csak úgy, amit és ahogy a magyar titkosszolgálat elvárta tőle. E bizonytalanságnak az az oka, hogy jelenleg még sem a Vatikáni Titkos Levéltárban, sem a jezsuiták központi levéltárában nem kutatható ezeknek az éveknek az anyaga. Tehát csupán az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában és a Nagy Töhötöm hagyatékában 2 fennmaradt dokumentumokra támaszkodhatunk, vagyis ma még nincs mód arra, hogy a jelentések Magyarországon fennmaradt példányait összevessük a Vatikán és a Jezsuitat Rend központi levétáraiban őrzött dokumentumokkal. Ha lehetséges lenne ez az összevetés, akkor talán fény derülhetne arra a Nagy Töhötömmel kapcsolatos nem mellékes kérdésre, hogy amint egy személyes ismerőse fogalmazott vajon ő szolgálta-e a rendszert vagy pedig a rendszer szolgálta őt 3. Viszont, ha erre a kérdésre ma még nem is tudunk biztos választ adni, úgy tűnik, hogy a meglévő hazai forrásanyag arra elegendő, hogy jellemző képet alkothassunk magunknak a magyar állambiztonsági szervek akkori céljáról és munkamódszeréről. Az állambiztonsági szervezet elsődleges célja tehát az volt Nagy Töhötömmel, hogy vatikáni kapcsolatai révén hamis, illetve részben hamisított információkat juttassanak el Szentszék illetékeseihez. Ezt a célt így fogalmazta meg egy alkalommal Zsigmond Ferenc r. alezredes, BM III/I-4 osztályvezető-helyettese: [Ezáltal] erősítjük a Vatikánon belül a konzervatív erők által támadott és a Vatikán keletpolitikája mellett elkötelezett Casaroli Poggi vonalat; 2 Nagy Töhötöm még életében, 1976-ban adta át terjedelmes magánarchívumának döntő részét az Országos Széchenyi Könyvtárnak. Ezt az anyagot 2015-ben sikerült kiegészíteni leánya, Nagy Krisztina jóvoltából más olyan dokumentukkal, amelyek Nagy halála (1979) után a családja birtokában maradtak. Ez a iratanyag az OSZK Kézirattárában kutatható. 3 Az emigrációban élő dr. Varga László ügyvéd (1947-ben a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője) 1975-ben írja a külföldön élő magyar jezsuiták Anima Unum c. periodikájában: Nagy Töhötöm a második világháború után erősen belépett a politika berkeibe [ ] később elbukott. Ez nem csak az ő hibája volt, hanem azé a rendfőnöké is, aki őt Argentínába küldte. Ismerve Nagy Töhötömöt, ez a küldetés nagy felelőtlenség volt és tudatos elbuktatása Nagy Töhötömnek. Egy fiatal, szociális igazságoktól fűtött pátert Argentínába küldeni annyi volt, mintha valaki egy atomtudóst az afrikai Dahomey állam könyvtárosának nevezne ki. Nagy Töhötöm később kilépett a rendből, és ma odahaza van. Hogy a rendszer használja-e őt, vagy ő a rendszert, nem tudom. (Suppl. ad Cor Unum aug., 53. szám, 9. old.)

3 3 a Vatikán és az ÁEH között folyó tárgyalások magyar részről való jobb pozíció szerzésének lehetőségét, jelen esetben tendenciákban, más esetben konkrétabb formában is biztosítani akarjuk; Kőműves [Nagy Töhötöm fedőneve] pozíciójának javításával magunk is közelebb jutunk operatív információszerző érdekeink megvalósulásához, a Vatikán érdeklődési területeinek megismeréséhez. Annak érdekében, hogy fenti célkitűzéseink folyamatosan végrehajthassuk, az illegális kapcsolatnak stabilizálódni kell, és mindazokban a pontokban, ahol érdekeink a másik oldal érdekeivel közösek, hasznosítható anyagot kell prezentálnunk. 4 Nagy Töhötöm, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) fellelhető információk szerint, a hetvenes évek első felében három írásbeli jelentést juttatott el a vatikáni államtitkársághoz, és többször személyesen is találkozott a Szentszék illetékes vezetőivel. Az januári római útjáról hazatérve, hosszú jelentésben 5 számolt be arról, hogy ezúttal is fogadta őt, immár harmadszor, Luigi Poggi 6 érsek, szentszéki diplomata, akihez akkor a magyarországi egyházi ügyek tartoztak. Ebben a jelentésében olvassuk, hogy míg a mostanit megelőző látogatáskor Poggi érsek maga nem jelölte meg Nagynak, hogy milyen részletkérdésben fogadna tőle szívesen információkat, hanem, ahogy Nagy fogalmaz: a téma kiválasztását okosságomra bízta; volt ebben akkor valami bizalom és valami visszahúzódás. Ma azonban itt a szavamba vágott, s arra kért, hogy írjak egy alapos (így!) összefoglalást a magyar hitoktatás állásáról, és legyen ez lehetőleg nagyon kimerítő és sokoldalú, mert mindenféle össze-vissza hírek futkosnak be; aztán ezt a fő témát, ha akarom, kiegészíthetem általában a magyar hitélet lehetőségeivel, gyakorlatával, s [hogy] mindezzel mily mértékben él a magyar papság. Tehát a lehetőségek és konkrét megvalósulások [érdeklik Poggit]. 4 Ő. e.: ÁBTL Bt dosszié, 150. oldal (az írás kelte: május 22.) 5 A jelentés címe: ROMA január ő. e.: ÁBTL Bt dosszié 6 Poggi, Luigi ( ) vatikáni diplomata, 1965-től címzetes érsek tól a Szentszék Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációjában, Agostino Casaroli érsek beosztottjaként, a kelet-európai kormányokkal való kapcsolattartásért volt felelős től mint rendkívüli megbízatású apostoli nuncius a szentszéki lengyel állandó bizottság vatikáni delegációt vezette őszétől 1986-ig a magyar állam és a Szentszék közötti tárgyalások egyik főszereplője volt. II. János Pál pápa 1994-ben vette fel a bíborosok karába.

4 4 Rettentően örültem a váratlan és szinte a szavamba vágó kérésnek, mert helyzetem megszilárdulását láttam benne. Nemcsak elfogad tőlem, hanem megbíz valamivel. Immár a szolgálatában állok. Ígértem, hogy minden tőlem telhetőt meg fogok tenni. Az állambiztonsági tisztek is hasonlóan ítélték meg a helyzetet, vagyis hogy fontos a kért összefoglaló elkészítése, ugyanis egy jól és ügyesen megfogalmazott beszámoló jelentősen növelheti Nagy Töhötöm tekintélyét, hitelességét a Vatikán szemében. Ugyanakkor jól tudták, hogy hitoktatás helyzete nagyon kényes téma, melyre igen jelentős figyelem irányul mind a hazai, mind a külföldi egyházi körök részéről, és hogy ez a kérdés a hatvanas évektől kezdve minden alkalommal előkerült a magyar állam és a Szentszék közötti tárgyalásokon mint az egyik legjelentősebb megoldatlan probléma. A kérdésnek külön aktualitást adott, hogy 1975 januárjában lépett érvénybe Az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) elnökének 1/1974./XII.6./ sz. rendelkezése 7 a templomi hitoktatás (katekézis) egységes szabályozásáról, amely komoly ellenkezést váltott ki a lelkipásztori munkájukat lelkiismeretesen ellátni akaró papságból. A helyzet megértéséhez tudni kell, hogy bár természetesen érvényben volt az évi XX. törvény (A Magyar Köztársaság Alkotmánya), amelynek 60. paragrafusa külön nevesíti és biztosítja a vallás oktatásának a szabadságát 8, ennek ellenére a kormányzati szervek, a kommunista párt irányításával, mindent megtettek a hitoktatás visszaszorítására, a legdurvább adminisztratív eszközök alkalmazásától sem visszariadva 9. A folyamat gyakorlatilag az egyházi iskolák államosításával kezdődött (1948), majd következett az addig kötelező iskolai hitoktatás fakultatívvá tétele (1949). Később folytatódott a már csak választhatóvá tett iskolai hitoktatás visszaszorítása a hittanra történő beiratkozások megnehezítésével: a szülők megfélemlítésével, a hittanra járó gyermekek megszégyenítésével, a hitoktatók munkájának 7 A rendelkezés teljes szövegét lásd a függelékben (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondoltat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. (2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa. [Kiemelés tőlem. KA] 9 Erről részletesebben lásd: Nagy Péter Tibor: Hittanoktatás az ötvenes években. In: Iskolakultúra 2000/2, oldalak és Horváth Attila: A vallásszabadság korlátozása és az egyházak üldözése Magyarországon a szovjet típusú diktatúra idején. In: Polgári Szemle, június (1-3. szám)

5 5 egyre fokozódó jogszabályi korlátozásával 10. A megszorítások hatékonyságát jól mutatja, hogy míg 1950-ben az iskolások 72%-a járt hittanra, 1960-ban már csak 25%, 1970-ben 9,7%, 1975-ben pedig 6,9% az iskolai hittanításban résztvevő tanulók száma 11, s a hittanulók szinte kizárólag az általános iskolások közül kerültek ki, a középiskolákban 1970 után gyakorlatilag megszűnt az hitoktatás. Még a hetvenes években is érvényesült annak az 1958-as párthatározatnak a szelleme, amelyben ilyen kijelentések voltak: Meg kell magyaráznunk a vallásos tömegeknek, hogy a mi ideológiánk az egyedüli tudományos és haladó világnézet, hogy ez a világnézet a jobb életért, a szocializmusért folytatott harc fegyvere. [ ] Az egyházak az ifjúsággal kizárólag az iskolai hitoktatás keretében, a vonatkozó MT határozatban előírtaknak megfelelően, valamint elsőáldozás, bérmálás és konfirmáció keretében foglalkozhatnak. Az ifjúsággal való minden más (sport, vetítés, énekkar, iskolán kívüli hittan stb.) foglalkozás megengedhetetlen. 12 Érthető, hogy az iskolai hitoktatás ellehetetlenülésével párhuzamosan a hittanítás színtere egyre inkább áttevődött a templomokba, illetve ritkábban sekrestyébe vagy a plébánia épületébe, mivel az iskolán kívüli hitoktatás az állam részéről 1974-ig nem volt szorosan és félreérthetetlenül szabályozva. Ezt a mulasztást igyekezett pótolni az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének fentebb már említett 1/1974./XII.6./ ÁEH sz. rendelkezése a templomi hitoktatás (katekézis) egységes szabályozásáról, amely elsősorban a katolikus egyház ellen irányult. Ez a rendelkezés kimondta: az iskolán kívüli hitoktatást színtere kizárólag a templom, illetve más, kifejezetten istentiszteleti helység lehet. Tehát külön egyedi engedély nélkül még a (télen fűthető) sekrestyében sem szabad katekézist tartani, nem is szólva a plébánia-épületről. A hittanórák száma csak heti kettő lehet, abból is egy a vasárnapi diákmiséhez kapcsolódóan (!). Két cso- 10 A hitoktatót egyházi javaslatra a megyei, illetve a fővárosi tanács bízza meg. A megbízás megtagadható és visszavonható attól, aki a népi demokráciával vagy annak rendelkezéseivel szemben ellenséges állást foglal el. A hitoktatót a vallásoktatáson kívül egyéb iskolai nevelőmunkával (helyettesítés, felügyelet a kirándulásokon vagy az óraközökben stb.) beosztani nem lehet. A hitoktató nem vehet részt a tantestület értekezletein, és az iskola épületében csak a vallásoktatás alatt tartózkodhatik. A hitoktató munkáját, tanmenetét, óravázlatát szigorúan ellenőrizték, és azért az igazgatót tették felelőssé. 11 A közölt adatok Nagy Péter Tibor Hittanoktatás az ötvenes években c. tanulmányából valók. 12 Az MSZMP KB által kiadott Tájékoztató a Politikai Bizottság június 10-i, az állam és az egyházak közötti viszonyra vonatkozó határozatáról Közli: Balogh M. Gergely J.: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, köt. [História könyvtár. Okmánytárak 2.] old.

6 6 portnál többet csak akkor lehet indítani, ha a 6-10 évesek, illetve a 10 éven felüliek száma meghaladja (külön-külön) főt. Nem szabad osztályozni, tilos a hiányzókat felelősségre vonni. A templomi hitoktatás helyét és idejét a területileg illetékes helyi tanácsnak be kell jelenteni. Az ÁEH által e rendelkezés mellé kiadott, belső használatra, vagyis nem a nyilvánosságnak szánt tájékoztatója 13 a rendelkezés motivációjára is rávilágított: A[z eddigi] rendezetlen és bizonytalan állapot csak azoknak a katolikus papoknak kedvezett, akik a helyzetet kihasználva a legkülönbözőbb módon de mindig a maguk javára értelmezték a Paritásos Bizottság [korábbi] állásfoglalását. A kérdés rendezését indokolta, hogy tapasztalataink és ismereteink szerint az iskolai hitoktatás résztvevőinek folyamatos csökkenése ellenére változatlan a templomi hitoktatás iránti érdeklődés. Sok szülő, aki tart az iskolai hitoktatásban való részvétel hátrányos következményeitől (pl. továbbtanulás miatt), inkább az ellenőrizhetetlen és jóval kevesebb kockázatot jelentő templomi hitoktatásra küldi gyerekét. A katolikus egyház törekvései miatt várhatóan e folyamat nem csökken, ezért fontos, hogy a templomi hitoktatással kapcsolatos igények kielégítését szolgáló kereteket szabályozzuk. [ ] A lelkészek a templomi hitoktatás idejét és helyét írásban kötelesek bejelenteni a területileg illetékes helyi tanácsnak. Ez törvényes lehetőséget biztosít a helyi tanácsoknak arra, hogy ellenőrizzék a templomi hitoktatásra vonatkozó rendelkezés betartását. [ ] A helyi tanácsok illetékes szakigazgatási szervei éljenek ellenőrzési jogukkal, kísérjék figyelemmel a templomi hitoktatásra vonatkozó rendelkezés betartását 14. Ha ennek során rendellenességet, szabálysértést tapasztalnak, a helyszínen ne avatkozzanak be, hanem a helyi tanács elnöke hívja fel a plébános figyelmét a rendelkezés pontos betartására. Ha ennek ellenére nem történik változás, az esetet írásban jelezzék a megyei (fővárosi) tanács egyházügyi titkárának. 13 Tájékoztató a templomi hitoktatás (katekézis) egységes szabályozásáról. Állami Egyházügyi Hivatal, 25-6/1974. Szolgálati használatra! Forrás MNL OL XIX-A-21-e 8. doboz. [Az idézet szövegrészletben a kiemelés tőlem KA] 14 A Tájékoztató tervezetében árulkodó módon még az is szerepelt, hogy az ellenőrzés elsősorban erre alkalmas, jól felkészült, kommunista pedagógusok bevonásával történjék [ ] a templomi hitoktatásra vonatkozó tapasztalataikról félévenként írásban adjanak tájékoztatást a megyei tanács egyházügyi titkárának. Ez a rendelkezés megszünteti a templomi hitoktatásnak az iskolai hitoktatással szemben előbb ismertetett előnyeit. T.i. a papoknak a tanácsokkal szembeni bejelentési kötelezettsége, másrészt a helyi állami szervek törvényes ellenőrzési joga csökkenti a templomi hitoktatás eddigi vonzó jellegét. [Kiemelés tőlem KA] Állami Egyházügyi Hivatal, 25-6/1974. Szolgálati használatra! Forrás MNL OL XIX-A-21-e 8. doboz.

7 7 A hitoktatás magyarországi nehézségeiről természetesen a Vatikán is értesült, de információi minden bizonnyal nem voltak elég átfogóak, ezért kérhetett Poggi érsek e témában részletesebb tájékoztatást Nagy Töhötömtől. Az ügy fontosságát felismerve, Knopp János rendőr főhadnagy, Nagy tartótisztje a BM III/I-4. osztályán, viszonylag hamar, néhány nap alatt elkészítette és átadta feletteseinek írásos javaslatát 15 a legújabb dezinformációs anyag elkészítésére és célba juttatására. A javaslat jól megmutatja, milyen módszerekkel, milyen szempontok figyelembe vételével igyekezett a politikai rendőrség egy ilyen műveletet előkészíteni. Részlet febr. 4-én kelt a javaslatból [kiemelések tőlem KA]: [ ] Amennyire valóságos igényt fejez ki Poggi megbízása, ugyanúgy tényleges feladatunk, hogy ezt az érdeklődést kielégítsük, de egyúttal kedvező irányba orientáljuk is a Vatikán illetékeseit. Célunk, hogy a valóságos helyzetnél lényegét tekintve jobb, a felszínes jelenségeket tekintve pedig a valóságos helyzetet bizonyítsuk és fogadtassuk el. Ezzel a megtévesztéssel a Vatikán tájékozottságát kívánjuk rontani, gyengíteni akarjuk érvelésük erejét, végső soron pedig gyengíteni tárgyalási pozícióikat. A megbízás további lehetőséget biztosít számunkra, hogy dezinformációkat juttassunk az Egyházi Közügyek Tanácsához. A megjelölt téma más forrásokból származó információk szerint is valóban a vatikáni fél érdeklődésének homlokterében áll. Bizonyítja ezt, de egyúttal megnehezíti a munkánkat, hogy Poggi legutóbbi magyarországi útja során Cserháti József pécsi püspöknek KŐMŰ- VES-sel azonos megbízást adott. [ Kőműves : Nagy Töhötöm akkori fedőneve a szolgálatnál -KA]. Ez utóbbi körülményt, s a Vatikán számos információs lehetőségét is figyelembe véve, az anyag összeállításánál igen gondosan meg kell válogatni a valóságos és hamis vagy elferdített információkat, azokat végül úgy kell összeállítanunk egységes anyaggá, hogy megfeleljen a vatikáni elvárásoknak, képes legyen kiállni az esetleges ellenőrzést, s ugyanakkor megfeleljen a tulajdonképpeni rendeltetésének: a Vatikán félreinformálásával közvetve segítse elő egyházpolitikai elképzeléseink megvalósítását. A hitelesség és a célszerűség e kettős követelményének egyféleképp tudunk eleget tenni. Ha KŐMŰVES nem teljes tájékozottságát hangoztatva, valóban a teljesség igénye nélkül készíti el anyagát: amiről szól, azt felelősséggel teszi, amiről pedig nem mert nekünk nem lenne célszerű az a tájékozottság hiányi miatt elmarad. 15 A javaslat kelte: febr. 4. Őrzési helye: ÁBTL Bt-1584/6 ( 231/232. old.)

8 8 Az akció sikere gyakorlatilag egy minden szempontból a legmegfelelőbb anyag összeállításán múlik, ezért szükséges, hogy mint az egyházpolitikai elképzelések kialakítója és gyakorlati végrehajtója az ÁEH adja meg azokat a legfontosabb szempontokat, amelyeket érvényesítenünk kell az anyag elkészítésekor. Hasonlóképp egyeztetnünk kell a III/III csoportfőnökség 1-es osztályával, mint a területen leginkább érdekelt operatív osztállyal. Az utóbbi vonal operatív segítségét külön is igényeljük. Kérjük, hogy egy-két leginkább megbízható, kvalifikált kapcsolatukkal írassanak a hitoktatás helyzetéve kapcsolatos tanulmányt. E tanulmányokból azokat az elemeket és érveket emeljük csak ki, amelyek az ÁEH által érvényesíteni kívánt szempontokat megfelelően szolgálják, illetve amelyek politikai indifferenciájuk miatt felhasználhatóak. Miután az ÁEH már megadta a szempontjait, KŐMŰVES-t eligazítjuk, hogy a legutóbb is bevált módszer szerint járja végig jelentés és már idézett kapcsolatait, és megfelelő legendával a tanulmány témájáról kezdeményezzen beszélgetést velük. Néhány püspökkel és egyéb egyház vagy az egyházhoz közelálló kapcsolatával lefolytatott beszélgetések hármas célt szolgálnak: - valóságos hátteréül, összekötő anyagául szolgálnak azoknak az információknak, amelyeket el akarunk fogadtatni a Vatikánnal. (Pl. egy-egy általuk pozitívnak értékelhető eseményt túlértékelünk, és azt tendenciának állítunk be. Más, negatív jelenségeket pedig valóságos hatásuknál kisebb jelentőségűnek, egyedinek értékelünk.) - Ezek a hiteles idézetek biztosítékul szolgálnak egy feltételezett ellenőrzés esetére; továbbá - nagy valószínűséggel néhány olyan részinformáció is bekerülhet a végleges anyagba, amely azonos vagy más forrásból már Poggi birtokában van. Csupán néhány ilyen azonosítási pont komoly mértékben növeli az anyag hitelességének a látszatát. A KŐMŰVES által megszerzett és a más forrásokból rendelkezésünkre álló információkat céljainknak megfelelően összeállítjuk, majd KŐMŰVES rendelkezésére bocsájtjuk, hogy azt gondolatilag és stilisztikailag is egységes egésszé formálja. Végül az így elkészült anyagot ellenőrizzük, jóváhagyás végett felterjesztjük, majd spanyol nyelvű változatát a már bevált csatornán keresztül célba juttatjuk. Tervezzük, hogy a Poggi által kért anyagot kiegészítjük néhány olyan információval, amelyek aktualitásukkal és hitelességükkel ugyancsak céljainknak megfelelő kedvező hatást fog kiváltani az Államtitkárságon.

9 9 Kérjük az akció végrehajtását, továbbá az ÁEH-val és a III/III Csoportfőnökség illetékeseivel a szükséges egyeztetést és együttműködést engedélyezni. A javaslatra rávezetett megjegyzések szerint azzal egyetértett Kiss Oszkár r. alezr., jóváhagyta: Rajnai Sándor főcsoportfőnök helyettes február 20-án pedig már Kiss Oszkár rendőr alezredes kérte a művelet jóváhagyását a III/III főcsoportfőnökség helyettes vezetőjétől, Radnai Sándor ezredestől. 16 Ez utóbbi feljegyzésben olvassuk többek között [A kiemelések és a szögletes zárójelbe tett kommentárok tőlem! KA]: Radnai ezredes Elvtárs! Balázs Tibor elvtárssal egyeztettük azt, hogy kb. milyen vágányra kellene terelni KŐMŰVES jelentésének alapgondolatait. Globálisan ezt és a felsorakoztatható érveket összegzi a mellékelt anyag. Ha Miklós [Imre] 17 elvtárs által ez kiegészül, és kirajzolódik, hogy mit kell hangsúlyozni nagyobb nyomatékkal, akkor a végleges javaslat is elkészíthető, amelyet már a továbbiakban nem kell egyeztetnünk, mert mindhárom illetékes szerv közös álláspontjára épül. [ ] Nem lehet cél, hogy a hitoktatás helyzetéről kialakult képet az összehasonlításra kerülő anyag a valóságnak megfelelően tartalmazza, [ ] [Rá kell mutatni:] A fiatalok gyakran, megzavartan az egyházi élet újításaitól, modern teológiától, tanoktól nem csak az államra, [hanem] a hierarchiára is fittyet hányva olyan utakat keresnek, amelyek néha igen közel állnak az egyházi fegyelem aláásásához, de távol attól, amire hivatkozva teszik, a hitoktatástól. [Vagyis rá kell mutatni arra, hogy meggondolatlan fiatalok egyes, az állam érdekeit sértő törekvései valójában az egyház számára (is) veszélyesek, ezért az egyház érdeke, hogy szembeszálljanak ezekkel. KA] [ ] Célszerű lenne foglalkozni még egy örökzöld témával, hogy a lehetőségek kihasználatlanul hagyása és a papi hanyagság következményeinek állam felé való áthárítása ami ma is jellemző nem túl meggyőző érv a lehetőségek szélesítésére irányuló törekvések igazolására. [Értsd: a papok csak panaszkodnak, 16 ÁBTL Bt old. 17 Miklós Imre ( ) ÁEH elnök. Eredeti foglalkozása szerint kalauz től az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársa, 1953-tól elnökhelyettesként, 1956-tól elnökként, 1971-től elnökként államtitkári rangban 1989-ig. (1966-ban szerzett felsőfokú, középiskolai tanár végzettséget az ELTE BTK-n. Katonai rendfokozata: alezredes) Forrás: Soós Viktor Attila: Az Állami Egyházügyi Hivatal archontológiája. Doktori disszertáció, ELTE BTK, 2014)

10 10 de valójában nem használják ki az adott lehetőségeket, s mulasztásukért a felelősséget az állami szervekre hárítják. KA] Nagy Töhötöm hamarosan hozzálátott a széleskörű információ-gyűjtéshez, a titkosszolgálat pedig felvette a kapcsolatot az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) illetékeseivel, hogy őket is bevonják az anyag elkészítésébe. Nagy Töhötöm ugyan a maga részéről 1976 augusztusára elkészült a jelentés első tervezetével, de aztán sokáig elakadt az ügy, feltehetőleg az ÁEH késlekedése miatt. Erről tanúskodik Knopp János rendőrfőhadnagy januári (vagyis Poggi kérését követően egy évvel készült!) jelentése 18 : BM III/I-4 oszt. Budapest jan. 14. [ ] Az első alkalommal 1976 márciusában Kiss Oszkár r. alezr. elvtárs tartós távolléte miatt Knopp János r. fhdgy. elvtárs konzultált Straub István elvtárssal, az ÁEH helyettes vezetőjével. További tájékoztató anyagok és információk átadásában és újabb konzultációkban állapodtak meg. Ezt követően Kiss és Knopp elvtársak több alkalommal kísérelték meg az újabb konzultációt, azonban az, különböző kifogásokkal, mindig meghiúsult. [ ]. Tény, hogy bár a tervezett írásos anyag 1976 nyarán elkészült, a szükséges egyeztetésekre mindez ideig még nem került sor. Nem ismerjük az ÁEH által a hitoktatás témájában tőlünk függetlenül lefolytatott országos vizsgálat eredményeit, a hitoktatás jelenlegi helyzetére vonatkozó értékeléseket és a közeljövőre vonatkozó elképzeléseket. Ezek nélkülözhetetlenek a kijuttatásra szánt anyag elkészítéséhez, hogy az a valóságos helyzet egyházi megítélés szempontjából is elfogadható és célszerű magyarázatát tartalmazza. [1976 decemberében Nagy Töhötöm diplomáciai úton, közvetve, sürgetésnek felfogható üzenetet kapott Poggitól. Ennek ismertetése után folytatódik a jelentés:] Sürgetően hat az ügyre a figyelmesség, amely azt bizonyítja, hogy KŐMŰVES-t az Egyházi Közügyek Tanácsánál számon tartják, tehát az anyag célba juttatásának lehetősége és célszerűsége továbbra is fennáll. Szükséges lenne az ÁEH vezetőivel az egyeztetéseket mielőbb megejteni, hogy ezt követően a korábban készült anyagot módosítva, naprakésszé tegyük és a szokásos módon, diplomácia csatornán célba juttathassuk. 18 ö. e.: ÁBTL Bt-1584/7 dosszié, 20. oldal

11 11 Ha feltesszük a kérdés, mi lehetett az oka az ÁEH feltűnő késlekedésének, akkor kézelfekvőnek tűnik a feltételezés: a vonakodás legfőbb magyarázata az lehetett, hogy az ÁEH vezető is tudták: a fentebb említett megszorító rendelkezések nehezen védhetőek. Különösen annak fényében, hogy hetvenes években jelentős enyhülési folyamatok indultak meg a nemzetközi politikában, aminek hatása volt Vatikán és egyes szocialista országok egyházpolitikájára egyaránt, legalábbis átmeneti jelleggel. Gondoljunk csak arra, hogy VI. Pál pápa 1975-ben nemcsak Gromiko szovjet külügyminisztert fogadta (immár negyedik alkalommal), hanem ugyanez év novemberében fogadta Lázár György magyar miniszterelnököt is; és 1975 volt az az év, amelyben az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet országai, köztük Magyarország több évig tartó előkészítő munkálatok után aláírták az un. Helsinki Záróokmányt, amely jelentős normákat határozott meg az emberi és kisebbségi jogok területén (a Záróokmány 7. alapelve például: Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, beleértve a gondolat, a lelkiismeret, a vallás és a meggyőződés szabadságát ) februárjában kapta meg az előzőleg Mindszenty által viselt esztergomi érseki címet Lékai László apostoli kormányzó, akivel megkezdődött a kis lépések politikája, mely (részben) az állam és az egyház közötti viszony fokozatos javulását is igyekezett igazolni tavaszán jelent meg a magyar törvénytárban a évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről, amely okmány 18. cikkelyének 1. és 4. pontja kifejezetten kiállt a hitoktatás és a vallási nevelés szabadsága mellett elején pedig már megkezdődtek Kádár János hivatalos olaszországi látogatásának az előkészítő munkálatai, a tervek között pedig szerepelt annak kieszközlése is, hogy VI. Pál pápa fogadja Kádárt. De meg kell említenünk, az ÁEH késedelmes és valószínűleg kényszeredett reagálásához az is hozzájárulhatott, hogy Nagy Töhötöm beszámolójának első változata amint majd látjuk (az egyház érdekei szempontjából) túl jóra sikerült, hiszen számos problémát alaposan, valósághűen, és az harcosan ateista állam szempontjából túl őszintén mutatott meg. Úgy tűnik, hogy az ismételt sürgetésre végre az Állami Egyházügyi hivatal lépett, és végül vele is megtörténtek az első komolyabb egyeztetések, mivel március 14- én már ezt olvassuk Kiss Oszkár rendőr alezredesnek, BM III/-4. osztály vezetőjének a 19 Az évi 8. törvényerejű rendelet 18. cikkelyének 1. pontja: Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy meggyőződését vallásos cselekmények és szertartások végzése útján akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa, gyakorolhassa és taníthassa. 4. pontja: Az Egyezségokmány részes államai kötelezik magukat a szülők és adott esetben a törvényes gyámok ama szabadságának tiszteletben tartására, hogy gyermekeik vallásos és erkölcsi nevelését saját meggyőződésüknek megfelelően biztosítsák. [Kiemelés tőlem. KA]

12 12 feljegyzésében, amelyet a BM III/I-7. osztály vezetőjének, Zsiga Árpád r. alezredes elvtársnak írt 20 : A mellékelt anyag [a dezinformációs jelentéstervezet egyik változata] elkészítésekor figyelembe vettük azt a körülményt, hogy információnkkal a Vatikán valóságos információs igényének teszünk eleget, továbbá, hogy a Vatikán a témában tájékozott, és ellenőrzési lehetőségekkel is rendelkezik. Az információkat úgy gyűjtöttük, válogattuk, illetve állítottuk össze egységes anyaggá, hogy megfeleljen a vatikáni elvárásoknak, képes legyen kiállni az esetleges ellenőrzést, ugyanakkor megfeleljen operatív céljainknak. A hitelesség és célszerűség kettős követelménye érdekében az anyag összeállításakor felhasználtuk az ÁEH és a III/III. Csfség [csoportfőnökség] néhány, kérésünkre a célra rendelkezésünkre bocsátott információját és adatát. A mellékelt anyag [végső] egyeztetése a két említett szerv vezetőjével a közeli napokban megtörténik. Ezt követően a végleges anyagot, illetve annak spanyol nyelvű változatát az akció jóváhagyását követően a már bevált csatornán 21 juttatjuk célba májusára pedig (Poggi érsek felkérését követően majdnem másfél évvel!), minden jel szerint elkészült a jelentés végső magyar nyelvű szövege, ugyanis május 12-én Benkő Viktor r. alezredes alosztályvezető, Knopp János r. főhadnagy és Kiss Oszkár r. alezredes osztályvezető az művelet végső engedélyezését kérik, és többek között ezeket írják 22 : Javaslom, a Hitoktatás problémái Magyarországon című dezinformációs anyagot, illetve ennek spanyol nyelvű változatát, a már bevált diplomáciai csatornán, a bécsi nunciatúra felhasználásával juttassuk az Egyházi Közügyek Tanácsához. KŐMŰVES a budapesti uruguayi vagy argentin ügyvivőt kéri fel az anyag 20 ÁBTL Bt-1584/7 sz. dosszié, 21/22. old. 21 Nagy Töhötöm a jelentéseit nem maga vitte ki Rómába, hanem valamelyik dél-amerikai nagykövetség munkatársa (akikkel Nagy igen jó kapcsolatban állt) személyesen, diplomácia védettségben vitte ki azt bécsi vatikáni nunciatúra, ahonnan azt szintén diplomáciai úton továbbították a Szentszékhez. Az anyag továbbításának ezt a módját azért választottuk, mert mindkét címzettet meg kellett nyugtatnunk afelől, hogy KŐMŰVES semmiféle ésszerűtlen kockázatot nem vállalt, amellyel őket és önmagát kompromittálhatta volna egy határon való lebukás esetén. A továbbítás módja azon túl, hogy fokozza az anyag és a készítői iránti érdeklődést, a biztonság olyan garanciát is kilátásba helyezi, melyek alapján Rómában nyugodt lelkiismerettel bízhatják meg hasonló feladatok jövőbeni végrehajtására. Nagynak egyébkén csak akkor volt célszerű kiutaznia személyesen Rómába, amikor ott az anyaggal már érdemelegesen foglalkoznak/foglalkoztak. Ld.: ÁBTL Bt sz. dosszié, 54. oldal 22 BM III/I-4. oszt., Iktsz: /77, ö.e.: ÁBTL Bt sz. dosszié, 21. és 22. oldal

13 13 Bécsbe vitelére. Az akciót a fordítás elkészítését követően a közvetítő személyek utazásától függően még május hónap folyamán tervezzük végrehajtani. Az akciót jóváhagyta május 13-án: Bogye János r. ezredes főcsoportfőnökhelyettes. Ami Nagy jelentését, a Hitoktatás problémái Magyarországon című dezinformációs anyag szövegét illeti, az állambiztonsági iratok között ennek csak egyetlen, minden valószínűség szerint a végső magyar nyelvű változata maradt fenn. Érdekes ugyan ennek megismerése is, azonban ebből magából nem derül ki, hogy a szöveg mely részei származnak Nagy Töhötöm eredeti tervezetéből és mely szövegrészek kerültek ki később abból, illetve mely részek kerültek bele utólag, az egyeztetések során, az állami szervek intencióinak, kívánságainak megfelelően. Szerencsénkre előkerült azonban a tervezet egy korábbi változata 24 is Nagynak abból a külföldre került magánarchívumából, amelyet leánya, a Dél-Amerikában élő Nagy Krisztina hozzájárulásával 2014-ben sikerült hazahozatni, majd kiegészíteni vele az amúgy is gazdag Nagy Töhötöm-irathagyatékot az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában. Ez az előkerült szövegváltozat már a címében is igazolja, hogy 1976-an készült, Nagynak másutt szereplő visszaemlékezése szerint, augusztusban. A két változat összevetéséből kiderül, hogy mely részek azok, amelyeket töröltek az eredeti szöveg-tervezetből, s melyek azok, amelyekkel később lett kiegészítve az ÁEHval történt egyeztetések során. A kihagyott és az utólag betoldott részek árulkodnak legjobban az állami szervek bújtatott céljáról, és minden bizonnyal ezek szolgáltak leginkább dezinformációs célokat. A túl hosszú terjedelem elkerülése, valamint a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért a két változatot nem külön-külön közöljük, hanem egybeszerkesztettük, és ezt az egységesített szöveget adjuk közzé alább, természetesen tipográfiailag kiemelve a két változat eltéréseit: Alap-stílusú betűkkel írt szöveg: mindkét változatban közös szöveg; Szürke háttérrel kiemelt szöveg: Az első (eredeti) tanulmányváltozatból utólag törölt szövegrész. Dőlt betűs szöveg: csak a második változatban szerepelő, tehát az alapszövegbe utólag betoldott szövegrész. 23 ö.e.: ÁBTL Bt-1584/7 sz. dosszié, oldal 24 Nagy Töhötöm: Hitoktatás problémái Magyarországon 1976, OSZK Kézirattár, 216-os fond (besorolás alatt).

14 14 Nagy Töhötöm jelentésének egyesített szövege: A HITOKTATÁS PROBLÉMÁI MAGYARORSZÁGON. 1976/1977 Ez alkalommal konzultációt folytattam egyrészt a már ismertekkel és bemutatottakkal, mint Dr. Endrey Mihály, váci püspök, Dr. Timkó Imre, hajdú-dorogi gör. kat. püspök, P. Kerkai György S.J 25., Magyar Ferenc, Dr. Keresztes Sándor, Dr. Takáts Ágoston és a következő újakkal: Dr. Albert István, piarista rendfőnök; Ijjas Antal, a mai magyar katolikus irodalom egyik reprezentáns alakja; Varga Zoltán újmisés, Dr. Szenthelyi Molnár István, káplán a budai Mátyás-templomban; Dr. Fábián János, a budai Mátyás-templom kanonok plébánosa; P. Szörényi Gábor S.J., a papok szociális otthonainak igazgatója; Dr. Barlay Ödön ciszterci tanár, nyolcévi börtönre ítélték a hitoktatás nagyarányú tiltott megszervezéséért, s ebből négyet le is ült; Dr. Soós Gyula, volt múzeum-igazgató, harcos kommunista; végül felhasználtam Dr. Cserháti József pécsi püspök és Dr. Nyíri Tamás teológiai tanár megjelent cikkeit is. Beszélgettem számos plébánossal, középiskolai tanárral és igen sok gyerekkel. [I. A HITOKTATÁS NEHÉZSÉGEI CSAK RÉSZE EGY SOKKAL JE- LENTŐSEBB VÁLSÁGNAK] I. A hitoktatást meghatározó és korlátozó körülmények: S ez a válság, úgy tűnik, egyetemes, érinti az egész egyházat és nem külön kommunista ügy. Az iskolai hitoktatás tendenciájának kedvezőtlen alakulásáért kizárólag a kormányzatot és annak erőszakos egyházüldözését tenni felelőssé, lehet, hogy népszerű állítás, de a dolgok ily módon való leegyszerűsítése elfedné a valóságos okokat. A világ alakulásában az egyház már régen nincsen egyedül, sőt még csak nem is kezdeményező. A helyzet elemzésekor nem szabad szem elől téveszteni, hogy az egyház intézményeit érintő nehézségék a legkülönbözőbb formákban, szinte valamennyi országban, szociális berendezkedéstől függetlenül megtalálhatók. A világ alakításában az egyház nincsen egyedül. Mindig is kellett felfogásával ellentétes erőkkel megküzdenie, de ma ezek az erők megsokszorozódtak és felerősödtek. Az a tény, hogy a tudományok függetlenítették magukat a hittől, ami a hitoktatás jelentőségét és tekintélyét a tömegek előtt súlyosan megtámadta, és ha nem is sodorta veszélybe, de befolyását nagyon meggyengítette. Közben átalakult a közösség, amelyikből az egyház hívei jelentős részét toborozta. Itt Magyarországon például a vallásosságáról híres parasztság, amely a legna- 25 S.J.: Societas Jesu, azaz Jézus Társaság, a Jezsuita Rend latin rövidítése

15 15 gyobb bázisa volt az egyháznak, egyszerűen megszűnt létezni. Ma a parasztság inkább már csak elmaradt, úgynevezett fejlődő országokban létezik. Nálunk ezek a klasszikus, életmódjukban és életszemléletükben is paraszti tömegek a nagyüzemi gazdaság létrejöttével, hovatovább teljesen átalakulnak. Nagy részük a városokban vándorolt, hatalmas lakótelepek lakásait töltötte meg, amelyeknek óriási monoblokk épületei között jó, ha szerényen áll még egy kis, műemléknek nyilvánított templom, öreg plébánosával. Az új környezet koptató ereje óriási, átalakító ereje nagy és ez egyáltalán nem a templom felé sodor. Ilyen lakótelepeken egyszerűen alig lehet elképzelni rendszeres hitoktatást. Egyszerűen nincs meg rá az igény. alig lehet megvalósítani a rendszeres hitoktatást, amely számarányaiban is megfelelő lehetne. Még rosszabb a helyzet a főváros és az ország nagyobb városai környékén elterülő úgynevezett konglomerációs településeken, amelyekről tízezer és százezer szám utaznak be naponta dolgozni az emberek és tanulni a fiatalok. Ezek az úgynevezett kétlakiak vagy ingázók még falusiak, de már nem parasztok! Egész életük egy loholás, örökké fáradtak, ezek számára a hitoktatás nem igény és csak hősies erőfeszítések árán lehetséges. Azt sem szabad számításon kívül hagyni, hogy a háború tömegeket mozdított ki eredeti lakóhelyükről, sodort más vidékekre. Özvegység, árvaság, válások, majd második, gyakran vegyes házasságok, mindez milliós tömegeket mozdított ki korábbi környezetükből és lakhelyükkel együtt gyakran hitük gyakorlását is elhagyták. Hitoktatásunkban mindezeken túl még azzal is számolnunk kell, hogy egy egészen új társadalmi struktúra híveink igen nagy számát teljesen átalakította, s velük együtt gyermekeik is mássá lettek, mint a mi régi kisdiák tanulóink. Másként kell hozzájuk közeledni. Az új társadalmi átalakulások felborítottak szinte mindent: az anyák munkába álltak, a gyerekeket mindenféle egyesület elsodorta a szülők mellől. Megbomlottak az egyházközségek régi biztos alapjai. Ilyen körülmények között hogyan támadhatna igény a hitoktatásra? Ha nem kötelező, tehát ha a törvény vagy legalább a társadalmi közmorál azt nem teszi kötelességgé, igen kevesen fognak rá jelentkezni. A család belső élete is megváltozott. A napi 2-3 órás együttlét szülő és gyermek számára, miközben étkeznek, TV-t néznek vagy átveszik a másnapi leckét, vajmi kevés lehetőség a nevelésre. A hét vége ugyanígy a közös családi feladatoktól zsúfolt, s csak a vasárnapi kirándulás vagy más közös program adja meg a régi értelemben vett zavartalan és bensőséges együttlétet. Ez nemcsak a vallásos nevelést nehezíti meg, hanem mindenfajta, a családi életre, munkára [történő] hazafias nevelést is szinte lehetetlenné tesz. A gyermekek napi programja már 6-7 éves korban oly gazdag, hogy sok esetben szabadidejük sem marad. Az iskolai oktatást kiegészítő napközi -rendszer, amihez külön nyelvi, zenei vagy sportfoglalkozás is járul, gyakran túlzott terheket rakhat a

16 16 gyerekekre. Ehhez járul az úttörő-élet. Mindezzel alig összeegyeztethető egy nyugodt csendes hittanóra. Ezt a társadalmi ziláltságot fokozott élettempót és annak bomlasztó erejét még csak fokozza a mai élet szellemi tartalma. P. Kerkai György S.J. beszélt nekem arról az űrről, amely a hit és a tudomány között mind jobban elmélyül. Másképp kellene megfogalmazni a hittitkokat, modern fogalmakkal, mert így meseszerűvé lesz, s minden évtizedben jobban eltávolodva a napi élet realitásaitól és szellemi felkészültségétől, a végén nem fogja érdekelni az embereket. Ez az űr a hit és a tudomány között nem ütközik ki annyira a templomi prédikációk alatt, mert ott lehet moralizálni, szép példákat elmondani, de a hittanórákon igen, ott a fiatalok tudományszomját kell kielégíteni és frazeológiájukat használni, problémáikat, melyek sokszor megdöbbentően mélyek, kielégítően kell megoldani, mert ezt várják el tőlünk. S mivel ezt sokszor ma még nem kapják meg, ezért a hittanóra elveszíti minden korábbi jelentőségét, és egyszerűen nem érdekli őket. A hittanórák szellemi magabiztossága, amely annyira jellemezte őket, megszűnt. Hittitkaink nincsenek összhangban és összeegyeztetve a modern tudományos eredményekkel; mi beszélünk valamiről, és az egész tudományos rendszer közben tanítványainkat egészen más felé sodorja. Nem a hittantanítást szabályozó rendeletekben van a fő hiba, hanem a mi egész belső világunkban, amely lefutott a régi, biztonságot jelentő sínekről. Mi vagyunk a hibásak, hogy nem tudtunk eddig megteremteni egy új módszert, új eszközöket és elgondolásokat a válságba jutott hitoktatás számára. De lehet még mélyebbre menni a nehézségek felkutatásában. Az embernek sokszor az a benyomása, hogy a nyolc boldogság, úgy ahogyan az annyiszor kiprédikáltuk és hittanórákon tanítottuk, föltételez egy szociálisan védtelen, szervezetlen, kiszolgáltatott társadalmat. A mai ember magabiztos, nem szorul ilyesfajta vigasztalásra, mert ott a jog, amely megvédi. Egész társadalmi osztályok leállnak a munkával, ha sérelem érte néhány tagjukat. A mai ember föllázad. Sokszor az az érzésem, hogy nekünk segítenünk kellene őt ebben a lázadásban, és akkor hinni fog nekünk, amint hitt akkor, midőn nem volt más mentsége, mint tűrni, és mi erre akkor meg is tanítottuk. Egy mai művelt, értelmes ember nem képes felfogni és elfogadni egy olyan erkölcsi rendet, amely megadja magát a szegénységgel és nyomorral szemben, mert hiszen siralomvölgyben élünk. A mai ember meg akarja teremteni a maga földi jólétét. A hitoktatás az a terület, ahol a legkárosabban jelentkeznek a modern tudományoknak az egyházi tanításokkal ellentétes nézetei. Azokkal a tanításokkal, amelyeket az egyház a tudományos haladás egy egészen más szakaszában másként fogalmazott meg, mint például az ember közvetlen teremtését vagy a bűnbeesést. Jóllehet, ezek nem érintik a hit belső lényegét, de könnyen félremagyarázhatók. Ezek kivédésére bizonyos átszövegezések szükségesek, amelyek az egyetemes teológia számos központjában már folyamatban is vannak. A hitoktatásban nagyobb probléma az, hogy mit és hogyan tanít-

17 17 sunk, mint az, hogy kiknek. A második részben az első következménye: azért nincs kinek, mert nincs korhoz szóló mondanivalónk. Magunkra vagyunk hagyva és nagy százalékban nem a kormányzat hagyott magunkra, hanem azok a volt hívőink, akik maguktól elmentek. Maga a korszellem van ellenünk, a kommunizmus csak ráadás, amely jobban kiélezi a bajt. A hitoktatásra való kevés jelentkező arányban van a szerzetesrendekbe belépni akarók állandóan csökkenő számával. A magyar szemináriumok 300 teológusa és az évenkénti fiatal pap felszentelése még jelentős számnak mondató más, nem kommunista országok növekvő paphiányával szemben. Üldözés és elnyomás nélkül is nőnek a nehézségek és problémák. Az egyház ellenségei már nem gyűlöletre nevelik az embereket, hanem közömbösségre. Szocialista államokban a népszámláláskor már meg sem kérdezik, hogy milyen valláshoz tartozik. Talán lesz idő, amikor majd visszasírjuk azokat a jó egészséges egyházüldözéseket. Az legalább felrázta a jobbakat és elhullatta a férgesét. Ennyi nehézség felsorolása után még csak az hiányzik, hogy magukról a hitoktatókról is szóljunk valamit. Általában beszélve a papságról, annak is alsó rétegéről, éppen amelyik a hitoktatást végzi, meg kell állapítanunk, hogy elvesztette kulturális túlsúlyát: főleg faluhelyen már nem a plébános a legtanultabb ember. Egyoldalú kis szemináriumi végzettségével mögötte marad az már a falvakat elárasztó új, képzett, tanult, egyetemet végzett új értelmiség mögött. Az egyetemi oktatás óriási fejlődése mellett a szemináriumi oktatás nagyrészt megrekedt a századfordulót követő fellendülés éveinél, s így a tömeglélektant nem ismerő, a modern problémák közt járatlan papok kerültek ki a hívek közé, akiknek a szellemi igénye közben óriásit fejlődött. Ezek összességükben érezhetővé teszik, hogy a papságban kezd megrendülni az önbizalom, mutatkozni kezdenek a fáradtság jelei, és terjed az unalom éppen a szocialista államokban, a kényszerű dologtalanság, a társadalmi kivetettség érzése, amely lassan valósággá lesz. Bizonyos elmagányosodás következik be, amelyet sok pap be is vall. Hiányzik, pontosabban a legutóbbi időkig hiányzott a kibontakozás lehetősége, s ezért az egyház lassan itt nálunk bürokratikus gépezetté lesz. Közben külföldről egy egészen új, hallatlanul merész teológia rémképei merülnek fel egy lényegében konzervatív magyar papság előtt. Szinte teljes a tanácstalanság és éppen ezért az akcióképtelenség. Mindez mélyen kihat a hitoktatás problémájára s azt szokatlanul súlyossá teszi. Sok magyar pappal beszélgetve, világosan ez a kép alakult ki bennem. Összegezve az általános nagy problémákat, ezeket mondhatjuk: Régen a hit születés és szokás dolga volt, legalábbis a nagy tömegek közt. Ma a tudatos kereszténység felé haladunk. A kötelező hitoktatás lényegesen kedvezőbb körülmények között biztosította a hívők utánpótlását. Társadalmi becsülés segítette életben maradását. Jellemző volt a tekintélyen alapuló lelkipásztorkodás. Ma a szocialista világban, tehát

18 18 nálunk Magyarországon is mindez eltűnt, tehát egészen új utakat kell keresnünk ahhoz, hogy fenn tudjunk maradni. Egy józan és célravezető újrarendezés érdekében elengedhetetlen bizonyos tények tudomásul vétele és elfogadása, mert ha nem számolunk velük, akkor is jelen lesznek. Ezek közül a legelső az, hogy olyan államban élünk, amelynek egyik lényeges ismertetője, hogy öntudatosan ateista és az is akar maradni. Ezt a tényt nem számításba venni, hiba lenne. Ugyanakkor számolnunk kell helyi túlkapásokkal, rendeletek megkerülésével és akadékoskodással, mert túlbuzgó beosztottak, társadalmi rendszertől függetlenül, mindig voltak és mindig tevékenykedtek. Ezek zavaró beavatkozások, de több hónapig tartó kutatómunkám során egyetlen esettel sem találkoztam, amely atrocitásnak lett volna tekinthető. Ez a Vatikán által is ismert magyar közállapotok mellett természetes is. Ugyanakkor tudom, hogy a helyi hivatalok a városokban és falvakban, az iskolaigazgatók és a pedagógusok, akik többségükben ateisták, minden lehető módon és esetenként meg nem engedett eszközökkel is akadályozzák az iskolai és templomi hitoktatást. Hiú remény lenne a helyi túlkapások ellen a kormányzat védelmét kérni, hivatkozva a megállapodásra, hiszen másról van szó, mint legfeljebb a rendelkezések túlbuzgó betartásáról. Kivizsgálás is nehezen képzelhető el, amely eredményre sem vezetne, hanem csak növelné az ellenszenvet és a gáncsoskodási kedvet. Szomorú, sajnálatos tények, amelyeknek azonban ki vagyunk szolgáltatva. Megmagyarázza ezt a magatartásukat, hogy csak még nem oly régen vettük le a fejük felől a nagy kiátkozásokat. Számos enciklika és pápai nyilatkozat ítéli el egész rendszerüket a legsúlyosabb szavakkal. Itt most ők parancsolnak és valamit visszaadnak abból a sokból, amit kaptak. A hitbeli harc ellenük jogos, de az egyház a kommunizmusban nemcsak az ateizmust ítélte el, hanem a társadalmi berendezkedésüket és politikájukat is. Ilyen körülmények között érhető, hogy egy ilyen intézménynek nem ad szabad kezet önmaga propagálására, a hitoktatás pedig az. Egyelőre még számolnunk kell a helyi hatóságok és még inkább a végrehajtók: igazgatók, tanácstagok túlbuzgalmával. De tudnunk kell azt is, hogy a világnézeti eltérések, súrlódások alkalmával ezek minden időben előfordultak és mai megjelenésük messze elmarad a régi idők vad türelmetlenségétől, de még a 10 év előtti viszonyoktól is. A haladás pedig újabb haladás ígérete. A gyanakvások ideje még nem ért véget, amit ma már a magas szinteken bizonyosan tudnak, azt lejjebb még csak sejtik, legalul pedig még nem akarják elhinni. Még a régi beidegződések hatnak és okoznak gondokat. Némileg érthetővé teszi ezt a magatartást, hogy csak még nem oly régen vettük le fejük felől a nagy kiátkozásokat.

19 19 Számos enciklika és pápai kinyilatkoztatás ítélte el egész rendszerüket a legsúlyosabb szavakkal és nemcsak ateizmusukat, hanem egész szociális rendszerüket is elítéltük. Ezért is volt olyan erős a reakciójuk. Erre számítanunk kellett, és naivitás lenne, ha évszázados kiátkozás után most egyszerre sima, szabad utat remélnénk. Még egy időnek el kell telnie addig, amíg meggyőződhetnek arról, hogy mi csak a hitet akarjuk ápolni és nem küzdeni a szociális rendszerük ellen. Szocialista köztudatban a papi ember eleve ellenséget jelent, a papi embert eleve fenntartással fogadják, nem csak istenhite miatt, hanem sokkal inkább a társadalmi rendszerrel való vélt szembenállása miatt. Sokan úgy tekintik, mint nyugat ügynökét, mint aki csak azért nem lép fel a rendszer ellen hatalmi eszközökkel, mert az nem áll rendelkezésére. Ez a meggyőződés, még az 50-es évek propagandája nyomán, alapvetően benne él a rendszer híveiben. Ezeket tudva természetes, hogy minden hittanóráért meg kell küzdeni. Egy ilyen harcot levezetni mérhetetlenül nehéz. Okosságot, tapintatot igényel, és ez gyakran hiányzik a magyar papságból és főleg a püspökökből. Egyszerűbb lenne, és a kérdést lényegében megoldaná, ha az egyház elfogadná a szocialista társadalmi rendet és mellé állna, de ettől még messze vagyunk. Itt vannak a magyar papok és püspökök, akik ezt lehetségesnek tartják, de ezekről a rendszer azt tudja, hogy Róma nem tetszését mondhatják magukénak, tehát a látszólagos közeledések ellenére a harc fennáll. Ez az ellentét aztán leglátványosabban a hitoktatás kérdése körül csapódik le. Minden megegyezés ellenére a rendszer képviselői azt mondják, hogy minek engedjenek ők egy ellenségnek terjeszkedési lehetőséget. Ennek a nehéz helyzetnek megfelelően a magyar püspöki kar programtalan, nem egységes és koncepció nélküli. (A papság) örül, ha egyszerűen és simán fenn tud maradni, tovább létezni, de képtelen egy új világ, egy új helyzet feladatait felmérni és ahhoz taktikát teremteni, megoldásokat keresni, újakat, és nemcsak visszaálmodni a régi kényelmes, államsegítette életformát. Már elég sok magyar püspökkel hosszan beszélgettem, s így volt alkalmam ezt a programtalanságot felmérni. Egy ilyen harc okosságot, rugalmasságot, tapintatot igényel, és mégis sokan ezzel szemben a hősiesség és mindent vállalás útját választják. Eredményeik jóllehet pillanatnyilag erkölcsileg nagyok lehetnek, de az állami ellenőrzés modern eszközeivel szemben hosszú távon csak elveszthetik a játszmát, s ezt számos példa látványosan igazolja. Nekünk a nyugodt fennmaradásra van szükségünk, s ezt csak megegyezéssel lehet elérni. A papságnak fel kell ismernie az új helyzetekben megtalálható lehetőségeket, ehhez megfelelő taktikát kell kidolgoznia és az egyéni beilleszkedésen keresztül beilleszteni a hitet is a társadalom tagjaiba. Amíg a hitében egységes, de társadalmi felfogásában megoszlott papságot az ellenkező oldalról kölcsönösen mélységesen elítélik, addig nem lehet remény sem egy viszonylag nyugodt lelkipásztorkodásra, sem hitoktatásra. A felvázolt körülmények ellenére a hitoktatás folyik, a papság a nehézségek ellenére is dolgozik. A jelenlegi helyzetet úgy lehet értékelni, mint egy elmúlt sötét kor-

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Mit gondol Ön a kötelezően választható iskolai hitoktatásról?

Mit gondol Ön a kötelezően választható iskolai hitoktatásról? Mit gondol Ön a kötelezően választható iskolai hitoktatásról? Kutatási eredmények az állami iskolákban hittant tanulók szülei körében 2017.12.13. és 2018 02.06. között a Váci Egyházmegye honlapján elérhető

Részletesebben

Középszint A magyarság helyzetének f bb jellemz i a szomszédos országokban.

Középszint A magyarság helyzetének f bb jellemz i a szomszédos országokban. 10.1 A szovjet felszabadítás és megszállás A szovjet felszabadítás és megszállás. Az ország háborús emberáldozata és anyagi vesztesége. A nemzetközi helyzet hatása a magyar belpolitika alakulására 1945

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Katolikus iskola a XX. század első felében avagy érdemes-e élni a Szabad témakör által nyújtott lehetőséggel?

Katolikus iskola a XX. század első felében avagy érdemes-e élni a Szabad témakör által nyújtott lehetőséggel? Katolikus iskola a XX. század első felében avagy érdemes-e élni a Szabad témakör által nyújtott lehetőséggel? Szabad témakör Intézményi hatáskör, lehetőség. Követelmények és a tartalom meghatározása a

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására.

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására. 1. MIÉRT KELL Ma már azzal senki nem vitatkozik, hogy szükség van az ország erkölcsi szintjének emelésére. Politikusaink úgy látták, hogy a közoktatás, az iskola egy fontos területe a személyiségformálásnak,

Részletesebben

A katolikus egyház. Gulyás Csenge Pázmány Péter Katolikus Egyetem,

A katolikus egyház. Gulyás Csenge Pázmány Péter Katolikus Egyetem, A katolikus egyház Gulyás Csenge Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2016. 11. 26. 3 egyháztartomány Hanoi - Hà Nội 10 egyházmegye Huế 6 egyházmegye Ho Chi Minh-város 10 egyházmegye 6 hivatalosan elismert

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Hitvallás és hivatás - protestáns hivatásetika a köznevelésben. A pedagógusokkal szembeni etikai elvárások a református köznevelésben

Hitvallás és hivatás - protestáns hivatásetika a köznevelésben. A pedagógusokkal szembeni etikai elvárások a református köznevelésben Hitvallás és hivatás - protestáns hivatásetika a köznevelésben A pedagógusokkal szembeni etikai elvárások a református köznevelésben A református szemléletű pedagógia Bibliai megalapozottságú Az isteni

Részletesebben

ÜGYRENDJE A BELÜGYMINISZTÉRIUM TUDOMÁNYSZERVEZÉSI OSZTÁLY SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM Tudományszervezési Osztály

ÜGYRENDJE A BELÜGYMINISZTÉRIUM TUDOMÁNYSZERVEZÉSI OSZTÁLY SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM Tudományszervezési Osztály BELÜGYMINISZTÉRIUM Tudományszervezési Osztály 10 425/1973. SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS! 0 1 3 Sorszám : A BELÜGYMINISZTÉRIUM TUDOMÁNYSZERVEZÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE ÁBTL - 4.2-10 - 425/1973 /I BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK

HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: katekéta-lelkipásztori munkatárs (Catechist-

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/99-4/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

1964. évi 11. törvényerejű rendelet. az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről

1964. évi 11. törvényerejű rendelet. az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről 1964. évi 11. törvényerejű rendelet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratának letétele az Egyesült Nemzetek

Részletesebben

István Király Baptista Általános Iskola Diákönkormányzata

István Király Baptista Általános Iskola Diákönkormányzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT István Király Baptista Általános Iskola Diákönkormányzata Kótaj 2015. 1 Az István Király Baptista Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Dr. Bodzási Balázs Tanszékvezető BCE Gazdasági Jogi Tanszék

Dr. Bodzási Balázs Tanszékvezető BCE Gazdasági Jogi Tanszék Dr. Bodzási Balázs Tanszékvezető BCE Gazdasági Jogi Tanszék balazs.bodzasi@uni-corvinus.hu Szabályozási háttér A nyilvánosan működő, tőzsdei részvénytársaságok tipikusan nagyméretű, nemzetgazdasági vagy

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL

AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL KÖVESDI AGNES: AZ ÖNKÖLTSÉGSTATISZTIKA NÉHÁNY PROBLÉMÁJÁRÓL A Statisztikai Hivatal az N. T. 651/33/195.0. sz. határozata nyomán az önköltség és önköltségcsökkentés mérésére gyáripari önköltségstatisztikát

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ) Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ) 1979-1990 Áttekintő raktári jegyzék 28 doboz, 21 láda: 7,86 ifm. 200100 felvétel A Belügyminisztériumban az állambiztonsági szervek által megszerzett infomációkról

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Iromány száma: T/1607. Benyújtás dátuma: :09. Parlex azonosító: 1H2SM4R00001

Iromány száma: T/1607. Benyújtás dátuma: :09. Parlex azonosító: 1H2SM4R00001 Iromány száma: T/1607. Benyújtás dátuma: 2018-09-21 16:09 Országgyűlési képviselő Parlex azonosító: 1H2SM4R00001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó:

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Jogi Bizottság 2.7.2014 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: a brit alsóháznak indokolással ellátott véleménye a be nem jelentett munkavégzés

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztés A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadásáról Előterjesztés A Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 1. előterjesztés száma: 128/2019. 2. előterjesztést készítő személy neve: Setéth-Fazekas Hajnalka 3. előterjesztést

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 19. (25.02) (OR. en) 6669/09 JEUN 12 EDUC 35 SOC 124 POLGEN 27

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 19. (25.02) (OR. en) 6669/09 JEUN 12 EDUC 35 SOC 124 POLGEN 27 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. február 19. (25.02) (OR. en) 6669/09 JEUN 12 EDUC 35 SOC 124 POLGEN 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Ülés: Tanács Dátum: 2009. február 16. Tárgy: Kulcsfontosságú üzenetek

Részletesebben

8. óra AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKELÉSEK ÉS DÖNTÉSEK GYAKORLATA A SZABÁ- LYOZÓ, A VEZETŐ FELELŐSSÉGE II.

8. óra AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKELÉSEK ÉS DÖNTÉSEK GYAKORLATA A SZABÁ- LYOZÓ, A VEZETŐ FELELŐSSÉGE II. 8. óra AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKELÉSEK ÉS DÖNTÉSEK GYAKORLATA A SZABÁ- LYOZÓ, A VEZETŐ FELELŐSSÉGE II. Zimbardo és a Milgram kísérlet Videók https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_ps ychology_of_evil?language=hu

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ dr. Kocsis Miklós PhD, MBA A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ TRENDJEI ÉS AZOK INNOVATÍV HATÁSAI A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Kiindulópont ( )

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása:

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása: Szakmai beszámoló Az idei évben az ERASMUS+ adminisztratív dolgozói mobilitás keretében 2015.09.28. és 10.02. között szakmai úton vettem részt a portugáliai Portóban; a Portói Egyetem Sporttudományi Karán,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve (2017/2018. tanév) Készítette:.. Horváth Judit tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Szociális párbeszéd új keretek között

Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ Szerkesztőbizottság: Herczog László Kaló József Lux Judit

Részletesebben

4. A Maglód Projekt Kft évi mérleg-beszámolója május 24. ELŐTERJESZTÉS

4. A Maglód Projekt Kft évi mérleg-beszámolója május 24. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. május 24-ei ülésére 4. napirend Tárgya: A Maglód Projekt Kft. 2017. évi mérleg-beszámolója. Előadó: Varga Krisztina ügyvezető Melléklet:

Részletesebben

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA NEMZETKÖZI SZEMLE Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA A FŐ IRÁNYVONAL VÁLTOZATLAN 1985. március 25-étől 28-áig Budapesten megtartotta XIII. kongreszszusát a Magyar Szocialista Munkáspárt.

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Az Országgyűlési képvisel ő Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részére Helyben É :-;.ozefi : 2 1 29. Bizottsági módosító javaslat! Tisztelt Elnök Úr! Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea Az eljárás megindulása A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 (ELŐZETES ADATOK) BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses **

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses ** SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN * Jelentkezési határidő: 2011. május 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Idegen nyelvi mérés 2018/19

Idegen nyelvi mérés 2018/19 Idegen nyelvi mérés 2018/19 A feladatlap Évfolyam Feladatszám Itemszám Összes megszerezhető pont 6. Olvasott szövegértés: 3 Hallott szövegértés: 3 5+5+5 5+5+5 15 15 8. Olvasott szövegértés: 3 Hallott szövegértés:

Részletesebben

Egy kis kommunikáció

Egy kis kommunikáció Egy kis kommunikáció A kommunikáció alapvető fontosságú a szervezeten belül, ezért mindenképp indokolt a szervezeti vonatkozásaival foglalkozni, és föltérképezni az információ belső áramlását. A belső

Részletesebben

Dr. Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe

Dr. Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe Dr. Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe ( A tanulmány megjelent a Könyvtári Figyelő 2002. 1-2. számában) Az egyházi könyvtárak típusai, helyzete és értékei1

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL A főtitkár 2009/03/05 Réf.: D(2009) 9352 A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL (az Eljárási

Részletesebben

Az osztályfőnöki, munkaközösségvezetői és DÖK-segítői feladatok beszámításának kérdései 1.1*

Az osztályfőnöki, munkaközösségvezetői és DÖK-segítői feladatok beszámításának kérdései 1.1* Az osztályfőnöki, munkaközösségvezetői és DÖK-segítői feladatok beszámításának kérdései 1.1* Szakál Ferenc Pál köznevelési szakértő *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. november 25.-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

AZ ISKOLA HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ HATÉKONYSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐKRŐL

AZ ISKOLA HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ HATÉKONYSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐKRŐL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLA HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ HATÉKONYSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐKRŐL SZÉLL KRISZTIÁN XIV. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga történelemből

Osztályozó vizsga anyaga történelemből Miskolci Magister Gimnázium Osztályozó vizsga anyaga történelemből Ismeretszerzési és feldolgozási képességek A tanulónak írott forrásokat kell tudni értelmezni, feldolgozni és feladatokban alkalmazni.

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI NÉPISMERET

CIGÁNY KISEBBSÉGI NÉPISMERET Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 22. CIGÁNY KISEBBSÉGI NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve (2018/2019. tanév) Készítette:.. Horváth Lászlóné tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Egyház Tájékoztató a 2019/2020-as tanév etika, hit-és erkölcstan oktatásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. alapján, az általános iskolákban a kötelező etika óra helyett a szülők választhatják

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938)

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938) Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Földkérdés és telepítéspolitika Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaság időszakában (1919-1938) Szakál Imre Témavezető: Dr. Pallai László DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA HK: 10-123/83. gy. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/33/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 33/1980. számú PARANCSA a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői II. országos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg.

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg. Tárgy: A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről. - A képviselő-testület "A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás

Részletesebben

Eseménynaptár. Időpont Helyszín Esemény. Egyeztetés a HÖOK EFOTT-on való megjelenéséről Budapest, HÖOK

Eseménynaptár. Időpont Helyszín Esemény. Egyeztetés a HÖOK EFOTT-on való megjelenéséről Budapest, HÖOK Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2016-03-01 Budapest, HÖOK Board ülés 2016-03-03 Budapest, HÖOK Egyeztetés a Diákkedvezmény programról 2016-03-03 Budapest HÖOK Egyeztetés a HÖOK EFOTT-on való megjelenéséről

Részletesebben