Emlékbeszéd. Kovatsits Máté 1 ARTOTTA : néhai. fölött. APÁT-PLEBÁNOS.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékbeszéd. Kovatsits Máté 1 ARTOTTA : néhai. fölött. APÁT-PLEBÁNOS."

Átírás

1 Emlékbeszéd néhai Kovatsits Máté fölött. 1 ARTOTTA : BAJAI APÁT-PLEBÁNOS.

2 V 95"" VÁROSI MUZtU l BAJ. SZlrzé i napló: J {- tf táti napló:-- EMLÉKBESZÉD.. A "Bajavidéki r. k. tanitóegyesület" május hó 24-iki nagygyülésével kapcsolatban volt elnöke iránti kegyeletböl rendezett - \ oy' i' JB6,i -!> * SmLg U NB SN tartotta.,. VOJNITS DÁNIEL bajai apát-plebánoa Kiilön lenyomat a.bajai Közlöny" m:íjus 29. számából. III lilii Rajlr.o1'lta K:irGly \o.őnyvnyom<ló,jaból Baján.

3 majátságos játéka a véletlennek, hogy elnökhelyettesi minőségemben nekem eddig mindig azon szomorú kötelesség j utott osztályrészemül úgy egyletünk köz-, mint választmányi gyméseinél, hogy egy-egy vesztett derék tagot, kit a halál fagyos keze ragadott ki közülünk, kellett elparentálnom. Ily fájdalmas helyzetben vagyok most is. Mindig nehezemre esett e tisztet betöltenem. érezvén saját gyengeségemet, mert jól tudtam, hogy e tiszteletreméltó egylet ben mennyi finom érzés, mennyi gyengéd lelkület honol - megható módon - a keblekben. Nem esekély feladat tehát e nemesebb szivérzelmeknek megfelelő visszhangot adni. A közönségesnél elfogultabbnak érzem magam jelenleg, midőn a megtisztelő megbizatúsnak engedve, Istenben bold. KovMsits Máté felejt-

4 !) - hetlen elnökünk megdöbbentő gyászos elhunyta fölött kell egy ily tekintélyes egylet nevében a jogos fájdalom, őszinte sajnálkozás szomorú érzelmeit tolmácsolnom, Elfogultságom csak fokozódik, ha meggondolom, hogy közös drága halottunk ban én nemcsak atyai barátomat, nemcsak a szeretett paptársat, egyleti életünkben valamennyiünket bölcsessége szövétnekével vezénylő főnökömet s gyermekkoromtói kezdve irányitó jóakaratú tanácsadómat: hanem egyik legkedvesebb rokonomat is siratom. É p ezért nem csodálandó az iránti jogosult aggályom, hátha némelyek t. Ö nök közül azt hiszik, hogy belőlem tisztán a rokon beszél a rokonról s igy nem annyira a való igazságnak, mint inkább a szivérzelemnek megfelelőleg beszélek akkor, midőn a kegyeletes megemlékezés koszoruját he lyezem esak néhány hónap előtt frissen hantolt sirj;íra. Megnyugtat azonban a tudat, hogy ha bármily czimen történik felszólalásom, abban nemcsak a saját, hanem az egész Egyletnek bús érzelmei nyernek - bár halvány szinben - kifejezést. Büszkén hirdethet jük t. Egylet, hogy azon ember, kiről most megemlékezni óhajtunk és ki- I \1 nek koporsója körül alig rövid 8 hó előtt köny telt szemekkel összesereglettünk, első sorban s - talán kizárólag - a mienk volt, úgyis mint pap, úgyis mint tanitó (paedagogus). Illő dolog tehát, hogy visszaemlékezésünk sugarai drága halottunkban mint emberre, papra és tanitóra egyaránt vetőd jenek megvilágitólag. Midőn Kovátsits Mátét mint embert tekintem, az emberi életnek mindenkinél előforduló mozzanatai szemeim előtt nem lebbennek fel: hogy hol és mikor született? kik és mik voltak szülei? mily öröklött fény övezte már bölcsőjét, mely édes atyjának előkelő származása s vármegyei alispán i állásából sugárzott felé; hol tanult, hol járt? hány úri családdal volt rokoni és baráti connexióban? miben és mikor halt meg? mily gyászpompával takarittatott el? mekkora részvét kisérte őt a halottak néma birodalmába? Ezzel azt hiszem, hogy csakis egy száraz schematizmust nyujtanék Önöknek a lényegesebb előadandó k kiszoritásával, mitől eltilt engem a t. Egylet iránt táplált figyelmességem. "Nem a születés, hanem az erények tes7.ik az embert nagygyá," mondá egykoron egy kiváló jelese egyházmegyénknek,

5 - - Erényei között libánoni czédrusként magas lott ki nagy kincset érő áldott szivjósága s ennek megbecsülhetlen értéket képviselő szülöttje: a sze 1'etet, melynek áldó, melengető, boldogitó sugarait oly gazdagon hint é szét embertársai között rang', állás-, osztály- és korkülönbség nélkül. Jóságos arcza bámulatos szeretetének volt megdicsőült visz fénye, melyről csak azt az örök igazságot: "Isten a szeretet" lehetett leolvasni. Ez a végtelen szeretet volt - fenkölt lelkének eszménye, melyből meritette szeretetének nagyságát, csábitó édességét s mindenkit lekötelezni hivatott varázserejét. Akik szerencsések voltak szeretetének hevénél melegedni, bőven tapasztalhatták nyájasságá. nak bűvölő hatalmát, szelídségének és kedvessé gének lebilincselő képességét, mint megannyi édes gyümölcsét szeretetének. Nem terjeszkedhetem ki társadalmi összes erényeinek elősorolására és méltatására, hanem beérem azzal a kijelentéssel t. Önök iránti figyelmembői, hogy hosszura ne nyúljak, miszerint Ö a jelzett emberbaráti fő erényeivel tette magát embertársainak közkedvelt jévé, igazán becsült társadalmi lénynyé, és minden ismerősének méltán kényeztetett, dc soha el nem kényeztetett ked venczévé. Nem akarom ezzel azt állitani, hogy megbol dogult halottunk mint ember tökéletes volt, hisz senki sem tökéletes a halandók között, mert egy sincs vele született gyarlóság nélkül. Á mde ne feledjük, hogy a napnak is vannak foltjai, és a képnek kellemes benyomása is nem a kerettől, han m inkább annak árnyalataitól ered. Azért becsiilendő és szeretetreméltó alakja volt ő a tár sadalomnak, esetleges emberi gyengéinek napfo. gyatkozásaiban is. Feladatomnak nem tekinthetem Kovátsitsban az élet minden viszonyaiban kipróbált férfiút, az ő valamennyi jelességeiben, erényeiben, érdemeiben tizszeresen ecsetelni, dicsőiteni. Dicsőitsék, magasztalják őt inkább kimagasló ljapi etényei, nagybecsű papi tetlei poraiban, melyek életében is legijietékesebb dicsérői voltak annak a férfiúnak, ki sohasem kereste hiúságosan az emberek dicséretét, ki mindig önzetlenül működött fenséges szt, hitünk s vallásunk hirdetésében, összes papi tc'endőinek zajtalan végzésében, mindenkoron Isten dicsőségét és nem önszemélyének emelését czélozva.

6 8-9 - Tisztelhettük tehát e papban az őszinte sze rénységet és igazi keresztény alázatosságot, mely tiszteletünk méltó bámulattá akkor emelkedhetett, midőn láttuk ebben a külső csil1amlást gondosan kerülő, a szereplési vágyat és feltünési viszketeget nélkülöző férfiúban, mint örvend nemes lelke má sok, főleg pap' és tanitótársainak haladásán, emelkedésén, esetleges kitüntetésén, s hogy tudja ezt az épületes örömöt leghivebb tolmácsa: jóságos arcza és örökké beszélő és jóságtól folyton tündöklő két szeme embertársaival, kiváltképen közelállóival megértetni. Ö röme gyönyörré magasztosult, hogyha elő nyösen ismert szép beszélőképességével másokat jól jeldicsé1'hetett, s magát pedig párját ritkitó alázatosságában gyermeteg tréfálódzás tárgyává téve, háttérbe szorithatta, hogy ne mondjam lekisebbithette. Ez emelte őt az e1'ényhösök diszes sorába! Istenem! mennyi tanulságot vonhatunk le tet tekben s igaz érdemekben gazdag életéből, menynyi okulást merithet szinarany tiszta erényeiből a mai chamcleonkodó világ, hol oly sok a szin és oly kevés a sziv, hol a kirakatok oly piperések és ékesek, de a boltok belül annál inkább szenynyesek ; hol annyi a ravaszság és oly kevés az őszinteség; hol annyi a szeretetlenség még ott is, ho l annak leghvésbbé volna illetéke. helye; s hol oly gyér és ritka a kendőzetlen őszinteségű szeretet. Mennyi okulást merithetnek e meg testesült erényforrásból az emberi társadalomnak ama szánandó satnya alakjai, kiknek caracteristiconja a rossz lelkület, signaturája az erőltetett mosollyal és tettetett nyájaskodással ügyetlenül palástolt gyűlölködés, eleme a szakadatlan megférhetlenke' dés, boldogsága mások gyalázása és lealacsonyi tása, mi fölötti kárörvendésük lángjai egy egész pokol élethű képét rajzolják szerencsétlen ar czukra. Istenben bold. felejhetlen halottunk nemcsak fen költ papi lel kével, hanem tanitói paedagus lángszellemével is a mienk volt! Paptanitó volt ő a szó legnemesebb értelmében. Minden fellépése, nyilvános szereplése, minden szónoki mesterműve, mely téren legfényesebb sikereit aratta, asztalbeszéde, sőt - komoly thémákról folytatott - magán beszélgetése is egy-egy oktatás volt. A tanügy iránti érdeklődés hevitette nagy lelkét, melyne k szolgálatába állitotta eszét, tudá sát, gazdag tapasztalatait, részint mint népisk. hitoktató, részint mint főgimn. és tanitóképezdei

7 - Jó - tanár. Ez utóbbi intézetnek bölcsőringatója volt itt Baján, mert a halhatatlan főpásztor HaynaJd, bizonyára a nagynevű Kubinszky püspök ajánlatára Kovátsits Mátét rendelte ki egyházi részről, hogy "ét világi jeles tanférfiúval együttesen szervezze, léte. sitse a bajai tanitóképezdét. A két nagylelkű áldornagy jogos várakozásának teljes mértékben megfelelt elannyira. hogy Kubinszky a" nagy paedagogus szeretett egykori cjerieus növendék ét ezidőtől fogva még jobban megszerette s mint a tanügy iránt nem közönsé. ges étzékkcl biró férfiút külföldi tanügyi tanulmányútra magával vitte fl csakhamar benne jobbkezét becsülte. Az ily úton főkép Németország és Hollandiában szerzett gazdag tapasztalatait ritka ügyességgel tudta K. M. egyházmegyénk tanügyének javára értékesiteni. Szép ismereteivel és bő tapasztalataival sohasem dicsekedett. hanem inkább takargatta azokat, mintegy tudtul adandó, hogy: "a világ bölcsessége dőreség Isten szemében." 11 - Ime 117. ő életelve, ezt árulta el benne a pap' nak és pacdagogusnak minden tette, szava, minden lehelete l Ezt hagyta ő egyletünknek is örökül okulásunkra. Kövessük e legbölcsebb tant l V ég ül pedig tiszta szivünkből kivánjuk. hogy e jólelkű paptanitónak, ki életében e minőségé. ben annyi embernek világított: "az örök világosság fényeskedjék l" Szónoki és oktatói rátermettségénél fogva ajkairól mézként folyó igéivel arra akart ő mindenkit elbő s01'ban tanitani, hogy: "a bölcsesség kezdete az Ú r félelme."

Páduai Szent Antal kis imakönyve

Páduai Szent Antal kis imakönyve PPEK 520 P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve P. Özséb Páduai Szent Antal kis imakönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

A Hölgyfutár című lap számaiból

A Hölgyfutár című lap számaiból A Hölgyfutár című lap számaiból 365. oldal A Nagy-Cenki temetés. (April 11-dikén) A legnagyobb magyar szerdán (apr. 11.) délben tétetett le örök nyugalomra, a nagycenki családi sirboltba. Az utósó tisztességtételen

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA SZFÉRÁK A FÖLD ÉS A NAP KÖZÖTT KÖZLI ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA MÉDIUM UTJÁN NÉMETBŐL BUDAPEST, 1925. KI AD JA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 2 A kiadó előszava Kellemes szolgálatot vélünk testvéreinknek

Részletesebben

Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják

Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Az irodalom kezdetei Tartalomjegyzék Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják...1 Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...3 Történeti visszatekintés...3 Az Óbirodalom

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

VÍZKERESZT VAGY A MIT AKARTOK.

VÍZKERESZT VAGY A MIT AKARTOK. Shakespeare VÍZKERESZT VAGY A MIT AKARTOK. (Fordította: Lévay József) Tartalom BEVEZETÉS ELSŐ FELVONÁS. I. SZÍN. II. SZÍN. III. SZÍN. IV. SZÍN. V. SZÍN. MÁSODIK FELVONÁS. I. SZÍN. II. SZÍN. III. SZÍN.

Részletesebben

Radó Polikárp: Van másvilág!

Radó Polikárp: Van másvilág! PPEK 598 Radó Polikárp: Van másvilág! Radó Polikárp Van másvilág! mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a

Részletesebben

'^^^^^- é^i»^-j/s^^^í^ ;^:^'^'^ >i:i?^=-., 2 Spadína Road. '-^ Panpoiiia Books. >^^l^^- -^ij/r;^.;:;í^^";,...>l^ ^^líiloronto 4, Canada

'^^^^^- é^i»^-j/s^^^í^ ;^:^'^'^ >i:i?^=-., 2 Spadína Road. '-^ Panpoiiia Books. >^^l^^- -^ij/r;^.;:;í^^;,...>l^ ^^líiloronto 4, Canada 4Xiís--> ísj&l'l ^^ ^r^^'ji^^fsg:^ ^- ^-=-;->'iy^vi'/.í7tj«- '-^ Panpoiiia Books ] '^^^^^- é^i»^-j/s^^^í^ ;^:^'^'^ >i:i?^=-., 2 Spadína Road >^^l^^- -^ij/r;^.;:;í^^";,...>l^ ^^líiloronto 4, Canada ph

Részletesebben

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics KIS FILOKÁLIA A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról Válogatta és fordította: Mathias Dietz A bevezetőt írta: Igor Szmolics 1978. Tartalom A FILOKÁLIA JELENTŐSÉGE AZ OROSZ VALLÁSI ÉLETBEN...

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

(Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913.

(Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913. Rudolf Steiner Eleven kölcsönhatás élők és holtak között (Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913. A legszívélyesebben köszönöm az Önök képviselőjének épp az

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Kolozsvár 2010 1 Második Helvét Hitvallás Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor (Kolozsvár, 1988) A kolozsvári protestáns teológián a református

Részletesebben

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Forrás: P. Gabriele di S. M. Maddalena O.C.D.: Benső végtelen 2. kiadás, SzIT, Budapest, 2006 Fordította: Puskely Mária SSND Ó Istenem, taníts engem, de ne

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Az Anyaszentegyház öt parancsa

Az Anyaszentegyház öt parancsa PPEK 779 Müller Lajos: Az Anyaszentegyház öt parancsa Müller Lajos Az Anyaszentegyház öt parancsa mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

Vitézavatás Erdélyben A Főkapitány Úr beszéde

Vitézavatás Erdélyben A Főkapitány Úr beszéde 2013. évi (I. évfolyam) IV. szám (Június hó) Vitézavatás Erdélyben A Főkapitány Úr beszéde Nemzetes Magyar Gyülekezet! Meghatottan állok itt Erdélyben és örülök, hogy újra köztetek lehetek. Büszkeséggel

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság

Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság PPEK 541 Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság Tóth Tihamér A tiszta férfiúság Tóth Tihamér Összegyűjtött munkái I. kötet mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Arisztotelész: Nikamakhoszi etika X. 7-9. Fordította: Szabó Miklós

Arisztotelész: Nikamakhoszi etika X. 7-9. Fordította: Szabó Miklós Arisztotelész: Nikamakhoszi etika X. 7-9. Fordította: Szabó Miklós 7. Ha a boldogság az erénynek megfelelő tevékenység, akkor természetesen csak a legtökéletesebb erényről lehet szó, s ez alig lehet már,

Részletesebben

Lakatos Sándor. Karácsony, Jézus születésének örömhíre

Lakatos Sándor. Karácsony, Jézus születésének örömhíre Lakatos Sándor Karácsony, Jézus születésének örömhíre A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. (Jn 1,5) Keresztény Testvéreim! Íme örömöt hirdetek Nektek karácsony ünnepén: A betlehemi

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

A MAI KOR VALLÁSA NEGYEDIK KIADÁS BUDAPEST, 1940. NÉVTELEN SZELLEM URBÁNYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET ESZTER MÉDIUM ÁLTAL ÍRTA

A MAI KOR VALLÁSA NEGYEDIK KIADÁS BUDAPEST, 1940. NÉVTELEN SZELLEM URBÁNYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET ESZTER MÉDIUM ÁLTAL ÍRTA 1 A MAI KOR VALLÁSA ESZTER MÉDIUM ÁLTAL ÍRTA NÉVTELEN SZELLEM 1913 NEGYEDIK KIADÁS BUDAPEST, 1940. URBÁNYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET 2 Minden jog, a fordítás joga is fenntartva. Felelős kiadó: Böhm

Részletesebben