europa_vamos_majdnemossz_cimn:ek 9/30/13 4:17 PM Page 3 Majdnem összes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "europa_vamos_majdnemossz_cimn:ek 9/30/13 4:17 PM Page 3 Majdnem összes"

Átírás

1 Majdnem összes

2 Negyvennyolc korty élet (bevezetés) Majdnem az összes novellám olvasható ebben a könyvben. Pontosabban: majdnem mind azok közül, amelyeket most 2013 esôs júniusában, a nagy árvíz idején érdemesnek gondolok arra, hogy nyájas olvasóim magukévá tehessék. Kivétel a bár címû 1998-as kötetem: mai szemmel is úgy látom, sikerült olyan szorosra szerkesztgetnem annak idején, hogy fájna szétszedni. Amúgy csak cipôkanállal szoríthatnám bele az ésszerû olvasáshoz kényelmes terjedelembe, annak felsô határa az én tapasztalataim szerint eme formátumban nagyjából annyi, amekkora ez a könyv lett. Ugyancsak kihagytam a nyolc novellát, amelyek kettesével, ikerszövegként jelentek meg a Tiszta tûz-ben, mert csak. Nem foglalkoztam továbbá azzal a két tucatnyival sem, amelyeket angolul írtam, amikor évekig a Yale-en idôztem Connecticutban. Jó érzés, hogy vannak munkáim egy világnyelv fogságában. Hagyományosan a magyart tekintik irodalmi cellának, és tessék. Végezetül nem kerülhettek be azok, amelyek a bizony - talan jövôben készülnek el, fölteszem (remélem), várha tóak ilyenek. Adódnak definíciós nehézségek és bizonytalan - ságok. A novella, mint szerkesztômtôl, Barna Imré tôl meg tudtam, olaszul azt jelenti: hír. Meg azt: újság. A jó 5

3 hír viszont az evangélium neve Itáliában (Buona Novella), pedig igazán jelenthetne jó novellát is. Megjegyzem, az, amit mi novellának tartunk, majdnem min dig rossz hírt tartalmaz: a világról, a hazáról, a nem zetrôl, a családról, a barátokról, a szerelmekrôl, vagy legalább saját magunkról. Próbáltam ezen változtatni (vö.: Boldog novi), de hiába. A jelek szerint realista szerzônek a happy ending csak elvföladással jöhet össze. Zavarosítja a helyzetet, hogy az angolszászok a regényt hívják így: novel. A spanyoloknak: novela, a regényíró pedig értelemszerûen: novelista. Én ugye fôleg novelista volnék, noha mint ez a kötet tanúsítja mûködtem novellistaként is, gyakorlatilag gimnazista koromtól máig. Angolul a novella egyszerûen: short story, rövid történet, ennél szûkszavúbban nehéz összegezni, hogy mirôl van szó. Én amondó volnék, hogy a novella: egy korty élet. Hozzáfûzhetném, hogy a javából, ami itt nem okvetlenül jelent jót. Inkább elmesélésre érdemeset. Rendben, de mi a helyzet az elbeszéléssel? Sokan a novella rokonértelmeként használják. Én nem. Szerintem a novella kábé tíz flekknyi lehet. A flekk az írógépes idôk mértékegysége, a számítógépes szemlé - letmódúak kedvéért átszámítom, cirka karakter. Azért nem pontosan, mert volt kis és nagy flekk nem mennék bele. Az ennél több oldallal rövidebb pró za a tárca, ami átmenet az újságcikk és a novella között. Kár, hogy az itthoni sajtó manapság már csak erre bukik, ha ugyan bukik bármire egyáltalán. Az, hogy az olvasó mire bukik, sajna nem játszik szerepet a lap- és 6 könyvszerkesztés csökött elveiben. Kiadói körökben pél dául az az általános nézet, hogy a nagyközönség regénypárti, nem szereti nem veszi a novellásköteteket. (Cáfolnám, ám tegye inkább sok-sok olvasó.) A novella akkora szöveg, amekkora befér egy oldal - ra a napilapok irodalmi rovatába. Befért, amíg minden sajtótermék szívesen közölt ilyesmit íróktól. Mondjuk úgy: a novella az Élet és Irodalom-ba való. Az elbeszélés ennél kétszer-ötször hosszabb, így az irodalmi havilapokba küldi a szerzô. Ami az elbeszélésnél is hosszabb, az már általában kisregény. A Majdnem összes menükártyáján 48 (azaz negyvennyolc) fogás szerepel. (Nem engedek a negyvennyolcból?) Öt korábbi kötetbôl válogattam, meg azokból a no vellákból, melyeket a bár megjelenése óta írtam. A cikluscímek két kivétellel a korábbi kötetcímekkel azonosak. A Szenvedélyes emberek rövidebb írásai azért szerepelnek itt Hogyan öltözködjünk néven, mert elôbbi egy kisregény, mely ragaszkodni akar a saját címéhez az Európa sorozatában is (majd). Az utolsó évtized termé - se azért lett Virágmesék, mert csak. Úgy válogattam, hogy lehetôség szerint valamennyi novellatípusból szerepeljen néhány, amilyenekkel próbálkoztam, és azt is szerettem volna, ha mindazok a ko - rok korszakok bemutatódnak, amelyeket íróként megszemléltem e rövidebb formátumban. Természete - sen, a jobbakat akartam egymás mellé helyezni, de úgy, hogy a sokszínûség szempontját se adjam föl. Kérdés, mit tekintsünk jobbnak? Hááát ami nem bal? (Vö.: balul sült el.) 7

4 VALLOMÁS: Vessenek meg, de én általában ak kor írtam novellát, ha kértek tôlem. Kamaszkoromban a diák újság motivált, késôbb a hivatásos prózarovat-veze tôk. Tudom, a szakmában (ha ugyan a szépírás an - nak számít, amit remélek) szokás hangoztatni, hogy meg rendelésre nem írunk, csak megrendülésre. Van eb ben valami, de az ember sokszor képes maga felé hajlítani a mély megrendelést. Nem hivatkozom nagy nevekre Balzactól Móriczig, Shakespeare-tôl Molière-ig, csak leszögezem, ha tôlem kérnek, fôleg ha kedvesen, igyekszem adni, azaz írni. Novelláim ezért gyakran sorozatban születtek. Bokrokban. Rózsabokrokban. Lehet, hogy emiatt hallom olvasóktól, hogy ciklusonként szeretik magukává tenni ôket. Örülök. Az is bol doggá tesz, ha tömegközlekedési eszközön látom valakinek a kezében a könyvem. Megesik, hogy titkon leszállok utána. Kár, hogy ma már többnyire autón közlekedem. Rózsabokrot is mikor láttam már? Ideje ültetnem egyet-kettôt. Válogatott novelláskötet: ez úgy hangzik, mint egy olyan kitüntetés, amelyet csak halála után kaphat meg az ember. Ennek szellemében én most másodszor kerü lök a halálomon túlra. Jelent már meg válogatott novelláskötetem, pedig akkor még nevetségesen fiatal voltam az elmúláshoz. Live fast, die young? (Utóbbiról szerencsére már lemaradtam.) Kiadta a Magvetô, ben, azzal a mostanára közismertté vált címmel: Vala ki más. Én ezt a nevem kezdôbetûi miatt választottam, gondoltam jó kis betûgrafika lehet a borítón (és tény- 8 leg). Kertész Imre tette közismertté a címet, 1997-ben, ön életrajzi esszéjének adva. Sajátságos, hogy az is a Mag vetônél jött. Több ügybuzgó olvasóm betelefonált a Megvetôbe (így hívtuk), érdeklôdvén, miként lehetséges, hogy ugyan az a kiadó két kötetet jelentet meg, betûre azonos címmel. Azt a választ kapták, hogy jogilag címvéde lem nincsen. Igaz. De azért még ott ült ugyanaz a szerkesztô, éppenséggel eszébe juthatott volna. Mindegy. Kertész Imrével megbeszéltük, ráadásul színpadon, ô nem tudott elsô poszthumusz könyvemrôl, az ügyet a lovagiasság szabályai szerint lezártuk. Csak azért említem, nehogy némelyek azt higgyék, én oroztam volna el a Nobel-díjas író címét. Amúgy mind a kettônk forrása a halhatatlan Rimbaud-sor: Én: az valaki más. De nekem a szóban forgó címrôl már mindig Kertész Imre könyve jut eszembe, s nem az enyém. Átolvasva saját történeteimet, különös utazást tehettem a rövid fikció erdejében. Szembeszökô, milyen határozottan változott a stílusom (Déry nemzedéke még egy szép, régi szót használt erre: irály ), a párbeszédtechnikám, általában az írással kapcsolatos megoldásrendszerem és szemléletmódom. Egy kamasz hebehurgyasága az elején, bizonyos modorosság a végén, amint a szerzô a nyugdíjkorhatár tájára ér. Szövegeimet nem bántottam, csak a kifejezett ügyetlenségek - tôl szabadultam meg, hadd járja be a kíváncsi olvasó ugyan azt a hosszú, itt-ott göröngyös utat, amelyen én jutottam oda, ahol most idôzöm. Szembeszökô, hogy teremtett alakjaim jelentôs része rendre nagyjából 9

5 annyi idôs, mint amennyi én voltam a szöveg keletkezésekor. Együtt öregedtünk? Nem, mert ôk maradnak örökre olyan korúak, amilyenekké alakultak a papíron. Bezáródtak az idôbe. Nem szeretnék fellengzôsen fogalmazni, de a halhatatlanság talán ilyesmi lehet. (Ró - luk beszélek, nem rólam.) Jut eszembe a halhatatlanságról : a novellaírás egyik lényeges fortélyát Örkény István adta tudtomra, ô mondta, Kosztolányira hivatkozva: Ha készen vagy, fogd az elsô oldalt, és anélkül, hogy elolvasnád, dobd ki! A másik javaslatot Mándy Ivántól kaptam, a Minôségi Cukrászda teraszán: Legyünk realisták, de azért ha megírunk egy asztalt, elég, ha három lába áll a földön, a negyedik lóghat a levegôben. Úgy adom közre e két tanácsot, ahogyan hallottam, kár volna hozzátennem bármit. Említettem, hogy határozott inspirációnak érzem a szerkesztôi kérést, a nógatást is. Megköszönöm hát az alábbi személyek emberek hozzájárulását novellista mûködésemhez. Nélkülük ez a kötet aligha jöhetett volna létre. Kár, hogy már csak Dérczy van köztünk. Minthogy ez egy válogatott novelláskönyv, talán már én sem élek, csak abban reménykedhetem, hogy lesz módom meghalni majd egyszer, sokára, harmadszor is. Elvégre há - rom a magyar igazság. Legyünk derûlátók, ennyi (jó?) hír azért jelenthet valamit. P. s. CSÖNDES JUBILEUM: AZ ÚN. ÉLETMÛSOROZAT- NAK EZ A TIZEDIK KÖTETE. VM Gáll István (Új Írás) Somogyi Tóth Sándor (Kortárs) Orbán Ottó (Kortárs) Szederkényi Ervin (Jelenkor) Berkes Erzsébet (Magyar Nemzet, Mozgó Világ) Dérczy Péter (Élet és Irodalom) 10

6 ELÔSZÓ AZ ÁBÉCÉHEZ ( )

7 Kisfiúk és Nagyfiúk Pofon Az iskolát éppen tatarozták. Kívül is, belül is. Az osztályokban a plafont kitámasztották gerendákkal, melyeket hatalmas ácskapcsok fogtak össze. Kívül állványzatot építettek, az utca felôl náddal beborítva. Mint minden iskola elôtt, itt is erôs vaskorlát állt a járda szélén, hogy a tanítás után kiözönlô gyerekek ne rohanjanak át az úttesten. A Nagyfiúk (a felsô tagozatosok) nem rohantak, méltóságukon alulinak tartották. A Kisfiúk egy része sem rohant, legalábbis nem akart ôket a többiek sodorták. Ezek vagy jól nevelt, vagy gyáva Kisfiúk voltak esetleg mind a kettô. Most fél egy múlt öt perccel. Nemrégen csöngettek, Kis-, illetve Nagyfiúkat ont a boltozatos, öreg nagykapu. Az állványzat egyik durva tartóoszlopának támaszkodva egy Nagyfiú. Ez a Nagyfiú igen rossz tanuló (kétszer is megbukott), és nagyon verekedôs. Van benne valami ijesztô, a fogai összevissza állnak, az arca folyton vörös. Orra alatt hosszú forradás húzódik, és ott nem nô (az egyébként kunkorodó szôkésvörös) bajusz. A fején svájcisapka, lehúzva egészen a bal füléig. Szája sarkában cigaretta, néha kiveszi onnan, és a helyén kifújja a füstöt. 15

8 Éppen a III/B osztály nyomult kifelé a kapun. Futottak, bár egyik-másik a szíve szerint lépésben jött volna. Minket most csak egyikük érdekel. Az illetô közepes magasságú Kisfiú, egyáltalán nem Kisfiúbb, mint a többiek, de kevésbé sem Kisfiú, mint azok. Persze azért különbözik is tôlük. (Hiszen a Kisfiúk különböznek egy mástól.) Lökték hátulról, kénytelen volt futni. A kapunál megbotlott, és a Nagyfiúra zuhant. Nem tudsz vigyázni, öcskös? mondta az, és ellök te magától. Ám a kapun kibuggyanó újabb gyerekhullámról visszapattanva, a Kisfiú ismét a Nagyfiú karjai között találta magát. Hát löknek! méltatlankodott. Akkora pofont kapsz, hogy leszárad a fejed! sziszegte a Nagyfiú, és újra odébb taszította. De a Kisfiú megint csak visszaperdült a korláthoz. Nem hiszed, hogy szájon váglak? ragadta meg a Nagyfiú a Kisfiú gallérját. A Kisfiú hallgatott, majd felnézett rá. Hát üss! mondta csendesen. Micsoda? Üss, ha akarsz. A Nagyfiú meghökkent. Mi az, hogy üssek? Hát üssél, na! A Nagyfiú még egyszer végigmérte a Kisfiút, vékony lá baira, keskeny vállára siklott a szeme. Megvakarta a fe jét, följebb tolta a sapkát. 16 Te azt hiszed, hogy erôsebb vagy nálam? Dehogy hiszem! Hát akkor? tette csípôre a kezét a Nagyfiú. Lehajolt, egészen közelrôl nézett a Kisfiú arcába. Ha meg akarsz verni, úgysem tudom megakadályozni! mondta az. A Nagyfiú csapdát sejtett. Összeráncolta a homlokát, tanácstalanul nézett körül. A kapu már üres volt, csak egy-egy lemaradt Kis-, illetve Nagyfiú jött ki rajta idônként. Három Kisfiú (III/B-sek) az eseményeket figyelte, persze tisztes távolból. Közöttük volt Bors, aki még éppenhogy Kisfiú, tulajdonképp már Nagyfiú. (Ötödik - be kellene járnia, ám kétszer bukott osztályismétlésre, ezért harmadikos.) Szaladj el! kiáltotta Bors a Kisfiúnak. Nagyon erôs, laposra fog verni! mutatott a Nagyfiúra. A Kisfiú a fejét ingatta. Végiggondolta már. Ha ô ne kiiramodik, a Nagyfiú utoléri, és még sokkal jobban megveri. Vagy máskor találkoznak, s akkor veri meg. Állandóan veszélyben lesz, örökösen rettegni fog. Különben is, a Nagyfiú bizonyára gyorsabban fut, mint ô. Ez tény. A Kisfiúnak vékony és rövid lábai voltak. Legjobb túlesni rajta! gondolta. Utána nyugodt lelkiismerettel mehetek haza. A Nagyfiú titokban azt remélte, hogy a Kisfiú megfogadja a tanácsot és elfut. Már régen lecsillapodott a dü he, indult volna a dolgára. A kapu üres, mindenki elment, csak ôk ketten álltak ott a korlátnál. 17

9 A Nagyfiú értetlenül rázta a fejét. A csend egyre zavartabb lett közöttük. Te! szólalt meg rekedtes hangon a Nagyfiú. Menj el, fuss el, csinálj, amit akarsz! hátat fordított a Kisfiúnak. Ismét cigarettára gyújtott. Eltelt néhány perc. Odasandított a válla fölött. A Kisfiú állt a korlátnál, ahol eddig. Mondd, mi a fenének nem mész el? kérdezte a Nagyfiú. És amikor a Kisfiú nem válaszolt, hanem csak nézett rá engedelmesen, a Nagyfiú keze tétován megindult felé. A pofon sokkal komolyabbra sikerült, mint ahogyan szánta. A Kisfiú feje nekiütôdött az oszlopnak, nagyot koppant. Mindezek után a Kisfiú ahelyett hogy elfutott vol - na vagy sírni kezdett volna szótlanul letörölte a vért az or ráról, majd lassú mozdulatokkal zsebkendô után ko to rászott. A Nagyfiú pedig nekiesett, és agyba-fôbe verte. Rajzlap A rajzlap fehér volt, téglalap alakú és jó papírszagú. Húsz fillérbe került; úgynevezett feles rajzlap. Lehetett negyedes rajzlapot is kapni a trafikban, tíz fillérért, fele akkorát. A trafik az iskolával éppen szemben. Károlyka megvette magának a feles rajzlapot, nagyot köszönt, aztán 18

Szaladj el! kiáltotta oda Bors a Kisfiúnak. Nagyon erős, nagyon meg fog verni! mutatott a Nagyfiúra. A Kisfiú a fejét ingatta. Végiggondolta már.

Szaladj el! kiáltotta oda Bors a Kisfiúnak. Nagyon erős, nagyon meg fog verni! mutatott a Nagyfiúra. A Kisfiú a fejét ingatta. Végiggondolta már. Vámos Miklós: Pofon Az iskolát éppen tatarozták. Kívül is, belül is. Az osztályokban a plafont kitámasztották gerendákkal, melyeket hatalmas ácskapcsok fogtak össze. Kívül állványzatot építettek, az utca

Részletesebben

Én ebből kimaradok! Beszélgetés Kovásznay Enikő göteborgi tanárral. Az interjút készítette Tóth Károly Antal

Én ebből kimaradok! Beszélgetés Kovásznay Enikő göteborgi tanárral. Az interjút készítette Tóth Károly Antal Én ebből kimaradok! Beszélgetés Kovásznay Enikő göteborgi tanárral Az interjút készítette Tóth Károly Antal Még otthon - A svéd oktatási rendszert Magyarországon sokan követendő példaképnek tekintik. Mielőtt

Részletesebben

Tudjon meg többet a regényről:

Tudjon meg többet a regényről: A sohasem tudja előre, hogy másnap hol fog ébredni, és kinek a személyiségét fogja felvenni. Már rég beletörődött ebbe, sőt kialakította saját életstratégiáját is: Ne kötődj senkihez! Maradj észrevétlen!

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

europa_vamos_enek_cimn_ek 3/23/15 2:50 PM Page 3 Ének évada

europa_vamos_enek_cimn_ek 3/23/15 2:50 PM Page 3 Ének évada Ének évada LUNES ÉN Szal beszóltak, hogy 1 úr üzeni, mûvész vagyok, mer ilyen jót még sehol nem fogyasztott, köszöni Jólesik az ilyesmi az embernek, kimentem Az a pasas volt, járt ide addig is, mindjárt

Részletesebben

GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV. Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ

GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV. Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Isaac Asimov: Foundation and Earth Doubleday and

Részletesebben

Kérdések a könyvbemutatón. (Az alábbi szöveg a könyvbemutatón elhangzottak vázlatos átirata, nem tartalmaz mindent, ami a rendezvényen elhangzott.

Kérdések a könyvbemutatón. (Az alábbi szöveg a könyvbemutatón elhangzottak vázlatos átirata, nem tartalmaz mindent, ami a rendezvényen elhangzott. Kérdések a könyvbemutatón (Az alábbi szöveg a könyvbemutatón elhangzottak vázlatos átirata, nem tartalmaz mindent, ami a rendezvényen elhangzott.) Boér Tamás: Utoljára idén január 12-én ültünk ebben a

Részletesebben

Nagy Anikó Johanna. Csillagfürt. avagy. hogyan gyógyuljunk ki a lustaságbetegségből. Meseregény és furulyaiskola. Egri Mónika rajzaival

Nagy Anikó Johanna. Csillagfürt. avagy. hogyan gyógyuljunk ki a lustaságbetegségből. Meseregény és furulyaiskola. Egri Mónika rajzaival Nagy Anikó Johanna Csillagfürt avagy hogyan gyógyuljunk ki a lustaságbetegségből Meseregény és furulyaiskola Egri Mónika rajzaival 2013 Írta: Nagy Anikó Johanna Illusztrálta: Egri Mónika Copyright Abrakadabra

Részletesebben

Ha esélyt adnál A VINCENT FIÚK MÁSODIK RÉSZE

Ha esélyt adnál A VINCENT FIÚK MÁSODIK RÉSZE Ha esélyt adnál A VINCENT FIÚK MÁSODIK RÉSZE Féktelen szerelmi történet; gyógyír azoknak, akiknek a Ha az enyém lennél olvasása összetörte a szívét Egyáltalán nem könnyű annyira magunkba bolondítani egy

Részletesebben

Az avantgárdtól az antropológiáig és tovább

Az avantgárdtól az antropológiáig és tovább Az avantgárdtól az antropológiáig és tovább Jól szervezett intézményt vett át, amikor 2008-ban a Miskolci Galéria és Városi Művészeti Múzeum igazgatója lett. Elismeréssel, tisztelettel beszél elődje munkájáról,

Részletesebben

Karinthy Frigyes: Minden másképp van

Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes Minden másképp van Karinthy Frigyes füveskönyve (Részlet) A kötet anyagát válogatta, összeállította Praznovszky Mihály (Részlet) Lazi Kiadó Kft. Praznovszky

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Összeszikráztatni különböző életeket

Összeszikráztatni különböző életeket Zelei Miklós Összeszikráztatni különböző életeket Beszélgetés Podmaniczky Szilárddal A tél talán leghidegebb napja volt az a vasárnap, amikor Balatonbogláron Podmaniczky Szilárd és felesége, Bodó Gabriella

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

A tűzzel játszunk egy picit Scherer Péter, Kovács Krisztián, Gyulay Eszter

A tűzzel játszunk egy picit Scherer Péter, Kovács Krisztián, Gyulay Eszter A tűzzel játszunk egy picit Scherer Péter, Kovács Krisztián, Gyulay Eszter Kovács Krisztián és Scherer Péter a 6. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle díjkiosztóján A nemrégiben alakult Nézőművészeti Kft.

Részletesebben

Tartalom LXII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2008. SZEPTEMBER

Tartalom LXII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2008. SZEPTEMBER Tartalom LXII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2008. SZEPTEMBER TANDORI DEZSŐ: Művészetfilozófiai kezdemények... 3 SÁNDOR IVÁN: A hallgatás szövete és a beszéd fonala... 14 JÁSZ ATTILA: semmis ég, egészen. Egy ürge

Részletesebben

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Borítóterv: Malum Stúdió ISBN 978-963-248-132-6 HU ISSN 2060-7512 HU ISSN

Részletesebben

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS NNCL1490-521v1.0 Fekete István Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS Fekete István jogutódja, 1970 ISBN 963 11 5138 7 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó:

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

Vég-Várad. Az előadást követő vita.

Vég-Várad. Az előadást követő vita. Vég-Várad. Az előadást követő vita. Nagy Béla: Köszönjük szépen az előadást, és szokásunkhoz híven az előadással kapcsolatban várjuk a kérdéseket, hogyha vannak. X.Y.: (A hangja alapján nem azonosítható

Részletesebben

TÜDŐRÁK. Budapest, Máltai Szeretetszolgálat, Miklós utca, 1996 Az interjút készítette:varga Zsolt

TÜDŐRÁK. Budapest, Máltai Szeretetszolgálat, Miklós utca, 1996 Az interjút készítette:varga Zsolt TÜDŐRÁK Budapest, Máltai Szeretetszolgálat, Miklós utca, 1996 Az interjút készítette:varga Zsolt - Ezen a szállón tavaly március eleje óta vagyok... - És más szállón? - Más szállókon soha nem voltam, jobban

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

Vegyék már észre, hogy ez itt nem Svájc, nem az Emirátusok

Vegyék már észre, hogy ez itt nem Svájc, nem az Emirátusok Vegyék már észre, hogy ez itt nem Svájc, nem az Emirátusok Kilencvenhat-kilencvenhét körül ismerkedtem meg az exfeleségemmel, most már így mondhatom, hogy ex, Törökörszágban, Izmirben. Angliában volt egy

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Egymás terhét hordozzátok

Egymás terhét hordozzátok Egymás terhét hordozzátok Matt Weaver Tegnap, még azt megelőzően, hogy a férfitestvérek különösképpen az Úr asztalára gondoltak, az Úr elkezdett szólni hozzánk, (ahogyan gyakran szokta) az egymás iránti

Részletesebben