A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSÁNAK SZABÁLYZATA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSÁNAK SZABÁLYZATA 1"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSÁNAK SZABÁLYZATA 1 BUDAPEST 2013 (2013. június 21. napjával hatályos változat) 1 A szabályzatot a Szenátus június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 183. számú határozatával fogadta el. Hatályos június 21. napjától. H-1149 Budapest, Buzogány utca

2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 A Tudományos Diákköri (TDK) mozgalom célja 2 A Tudományos Diákköri munka szervezetei keretei 2 A BGF Tudományos Diákköri Tanácsa 3 A BGF Tudományos Diákköri Tanácsának működése 3 Kari Tudományos Diákköri Tanácsok (TDT) 4 Az oktatási egységek vezetőinek feladatai 5 II. FEJEZET: TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 6 Az intézményi szintű TDK konferencia megszervezése 6 A Tudományos Diákköri munka értékelése és díjazása 7 Fellebbezés benyújtása, elbírálása 8 Az OTDK részvétellel kapcsolatos feladatok 9 A BGF TDT és a Kari TDT-k adminisztratív feladatai 9 III. FEJEZET: TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS ELISMERÉSEI 10 A hallgatók eredményes TDK munkájának elismerése 10 A TDK munkát szervezők, valamint a konzulens oktatók, kutatók elismerése 10 IV. FEJEZET: HATÁLYBA LÉPÉS, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11 Hatályba lépés 11 Záró rendelkezések 11 MELLÉKLETEK 12

3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Tudományos Diákköri (TDK) mozgalom célja 1. A Tudományos Diákköri mozgalom célja, hogy: a) a hallgatókat megismertetesse a tudományos kutató munkával, a hallgatók elsajátítsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti érvelés képességét és a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, azaz a szellemi hozadék iránti tiszteletet és alázatot, amelyek a legalapvetőbb kutatói tulajdonságok 2, b) lehetőséget teremtsen a hallgatók számára a tantárgyi kötelezettségek teljesítésén túlmutató szakmai önképzésre, c) lehetőséget biztosítson olyan szakmai, emberi kapcsolatok kialakítására a Főiskola hallgatói és oktatói között, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a hallgatókban kialakuljon a kitartó szakmai munka iránti igény, a szakmai igényesség, elsajátítsák a szakmai tudományos-kutató munka végzésének képességét, d) az intézmények oktatói, kutatói számára biztosítsa a hallgatók szakmai tevékenységének megismerését. A Tudományos Diákköri munka szervezeti keretei 2. (1) A Budapesti Gazdasági Főiskola, mint az Alkalmazott Tudományok Főiskolája cím birtokosa kiemelt figyelmet fordít az intézményen belüli TDK munkára. (2) A Főiskola bármely nappali vagy levelező, valamint távoktatási tagozatos alap- vagy mesterképzésben, valamint felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója tanulmányi kötelezettségeinek teljesítése mellett, azon túlmenően tudományos diákköri munkában vehet részt, amennyiben valamely témakör, tudományterület mélyebb megismerése érdekében a Főiskola valamely oktatójának szakmai támogatásával önálló kutatómunkát végez és annak eredményeit Tudományos Diákköri dolgozat formájában összegzi és mutatja be. (3) A Főiskola hallgatói Tudományos Diákköri munkát a Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos Diákköri Tanácsa által biztosított szervezeti keretek között folytathatnak. 2

4 A Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos Diákköri Tanácsa 3. (1) A Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos Diákköri Tanácsa (továbbiakban: BGF TDT) a rektor felügyelete alatt áll, amely felügyeletet átruházott hatáskörben a tudományos rektorhelyettes látja el. (2) A BGF Tudományos Diákköri Tanácsának tagja: a) a BGF TDT elnöke, b) a BGF TDT titkára, c) a kari TDT-k elnökei és titkárai, d) a karok által delegált 1-1 hallgató. (3) A BGF TDT elnökét a tudományos diákköri (továbbiakban: TDK) munkában nagy tapasztalatokkal rendelkező főiskolai, egyetemi tanárok, illetve docensek közül a TDT tagjainak javaslata alapján, a Főiskola Tudományos Tanácsának egyetértésével a rektor nevezi ki 3 év időtartamra, amely legfeljebb 2 alkalommal meghosszabbítható. (4) A BGF TDT elnökének megbízatása megszűnik: a) tisztsége időtartamának lejártával, b) a Főiskolával fennálló közalkalmazotti vagy hallgatói jogviszony megszűnésével, c) a Főiskolával fennálló közalkalmazotti vagy hallgatói jogviszony megszűnése nélkül is, ha kikerül annak a szervezetnek az állományából, ahol megválasztották, d) lemondásával, e) tartós akadályoztatását esetén, f) ha delegáló javaslatára a BGF TDT visszahívja. (5) A BGF TDT elnöke, valamint a kari TDT-k elnökei megbízatásuk alatt képviselik a Főiskolát az OTDT Szakmai Bizottságaiban. (6) A BGF TDT titkára tudományos fokozattal rendelkező oktató. Feladata a BGF TDT munkájának koordinálása, a BGF TDT üléseinek előkészítése és a jegyzőkönyv elkészítése. (7) A BGF TDT titkárát a TDT elnök és a tudományos rektorhelyettes egyetértésével a rektor nevezi ki 3 év időtartamra, mely legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. A BGF Tudományos Diákköri Tanácsának működése 4. (1) A BGF TDT szükség szerint, de félévenként legalább kétszer tart ülést. (2) A BGF TDT rendkívüli ülést tart, ha

5 a) az elnök vagy valamelyik Kari TDT javasolja, vagy b) a Főiskola rektora, illetve a TDT munkájáért felelős tudományos rektorhelyettes összehívja. (3) A BGF TDT akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van. (4) A BGF TDT határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a BGF TDT elnökének szavazata dönt. (5) A BGF TDT feladatai: a) kidolgozza a Főiskola Tudományos Diákkörének Szervezeti és Működési szabályzatát, b) összehangolja a TDK-tevékenységet az egyes karokon belül és a karok között, c) segíti a TDK-munka népszerűsítését, szakmai nyilvánosságának megteremtését, az arra alkalmas dolgozatok publikálását, hasznosítását, d) minden évben megszervezi az intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferenciát, jóváhagyja a TDK-dolgozatok bírálati rendszerét, dönt az intézményi konferencián helyezést elért dolgozatok OTDK-ra történő nevezéséről. e) kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Tanács szakmai bizottságaival, továbbá szakmai, tudományos szervezetekkel és egyesületekkel, f) biztosítja az adatszolgáltatást az OTDT felé az intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséről, valamint az OTDK részvételre javasolt dolgozatokról, g) dönt a TDK-feladatokra rendelkezésre bocsátott pénzeszközök elosztásáról, h) közreműködik a TDK-munka támogatását szolgáló pénzeszközök gyűjtésében, i) a Főiskola vezetőinek felkérésére rendszeresen beszámol a TDT tevékenységéről. j) együttműködik a BGF Kutatóközponttal. Kari Tudományos Diákköri Tanácsok (Kari TDT-k) 5. (1) A Kari TDK munkát a kar dékánjának felügyelete alatt működő Kari Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban: Kari TDT) látja el, a felügyeletet átruházott hatáskörben a tudományos dékánhelyettes végzi. (2) A Kari TDT létszámát a Dékáni Tanács véleményének kikérését követően a dékán határozza meg. A Kari TDT tagjait az oktatási szervezeti egységek, hallgató tagjait a diákkörök vagy hallgatói közösségek, szakkollégiumok delegálják. A hallgatói delegáltak megbízatása egy tanévre szól és egy meghosszabbítható Az oktatói delegáltak mandátumának időtartamáról az oktatási szervezeti egységek döntenek.

6 (3) A Kari TDT elnökét és titkárát a kar dékánja bízza meg 3 éves időtartamra, mely megbízás két alkalommal meghosszabbítható. (4) A Kari TDT elnökének és titkárának megbízatása megszűnik: a) tisztsége időtartamának lejártával, b) lemondásával, c) tartós akadályoztatása esetén, d) ha a delegáló javaslatára a Kari TDT visszahívja. (5) A BGF Kari Tudományos Diákköri Tanácsai az alábbiak: a) Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg TDT, b) Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar TDT, c) Külkereskedelmi Kar TDT, d) Pénzügyi és Számviteli Kar TDT. (6) A Kari Tudományos Diákköri Tanácsok feladatai a) segítik és koordinálják a Kari TDK tevékenységet, b) elősegítik, hogy a hallgatók megismerjék az oktatási szervezeti egységek, valamint a Kutatóközpont által javasolt TDK témákat és az azokat konzultáló oktatókat és kutatókat, c) a kar által rendelkezésre bocsájtott infrastruktúra és tárgyi eszközök segítségével biztosítják a Tudományos Diákköri tevékenységhez szükséges dologi eszközöket és a működési feltételeket, d) megszervezik a hallgatók TDK munkáját elősegítő felkészítő kurzusokat a kar oktatóinak, kutatóinak bevonásával, e) gondoskodnak az elkészült TDK dolgozatok összegyűjtéséről, f) aktívan közreműködnek a BGF-szintű TDK konferencia megszervezésében, g) javaslatot tesznek a kiemelkedő TDK munkát végző hallgatók, a TDK munkát segítő oktatók, kutatók és egyéb közreműködők munkájának elismerésére, h) beszámolnak a Kari TDT tevékenységéről a kari vezetők felkérésére, i) részt vesznek a Kari és BGF szintű TDK pályázatok elkészítésében. j) gondoskodnak az Országos Tudományos Diákköri Tanács által támogatott Tehetségútlevél Programban részt vevő, Tehetségútlevéllel rendelkező hallgatók TDK munkába történő bekapcsolódásáról.

7 Az oktatási egységek vezetőinek feladatai 6. Az egyes oktatási egységek vezetőinek feladatai: a) évente tájékoztatják a hallgatókat a szervezeti egységük (intézet, tanszék, tanszéki osztály), valamint a Kutatóközpont által meghirdetett TDK témákról, a konzulens oktatókról és kutatókról, b) figyelemmel kísérik és értékelik a konzulens oktatók és kutatók munkáját, c) a konzulens véleménye alapján indokolt esetben kedvezményben részesítik az eredményes TDK munkát végző hallgatókat (témához kapcsolódó tanulmányi kötelezettségek, feladatok alól történő felmentés, stb.), d) elősegítik az intézményi szintű TDK és az OTDK konferenciákhoz az oktatók és kutatók bevonását, e) szervezeti egységükből egy a szervezeti egység oktatói által is támogatott tagot delegálnak a Kari Tudományos Diákköri Tanácsba. II. FEJEZET TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Az intézményi szintű TDK konferencia megszervezése 7. (1) Az intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferenciát (továbbiakban: Konferencia) a BGF TDT irányításával a Kari TDT-k szervezik minden tanév őszi félévében a szorgalmi időszak végén. (2) A Konferencia pontos idejének és helyszínének meghatározásról a BGF TDT dönt a soron következő Konferenciát szervező kar Tudományos Diákköri Tanácsának javaslata alapján. (3) A következő évi Konferencia előzetes felhívását minden tanév tavaszi félévének végén teszi közzé a BGF TDT. (4) A BGF TDT minden tanév első TDT ülésén dönt a jelentkezési és beadási határidőkről, valamint a dolgozatok és a tartalmi összefoglalók (rezümék) tartalmi és formai követelményeiről. A jelentkezés módját, valamint a jelentkezési és a dolgozatok beadási határidőit minden évben a BGF TDT szeptemberben megjelenő Konferencia felhívása tartalmazza. (5) A Konferenciával kapcsolatos információkat a BGF TDT a BGF honlapján teszi közzé, valamint továbbítja azokat a hallgatók felé Neptun üzenetek formájában is.

8 (6) A BGF TDT a Konferencia felhívásával egy időben gondoskodik a dolgozatok és a tartalmi összefoglalók (rezümék) tartalmi és formai követelményeinek honlapon történő közzétételéről és elérhetőségéről is. (7) A Főiskolával hallgatói jogviszonyban lévő bármely nappali, levelező vagy távoktatási tagozatos, alap- vagy mesterképzésben, valamint felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató benyújthat TDK dolgozatot. (8) Több szerző közösen is nyújthat be dolgozatot, valamint egy hallgató több dolgozatot is benyújthat ugyanarra a konferenciára. (9) TDK dolgozat készíthető belső és/vagy külső konzulens(ek) segítségével, vagy konzulens oktató, kutató segítsége nélkül is. Amennyiben a hallgató konzulens(ek) segítségével készítette dolgozatát, a dolgozat benyújtásához a konzulens(ek) jóváhagyása szükséges. (10) A hallgatói jogviszony ideje alatt készített és a Konferencián bemutatott dolgozat alapján készíthető, benyújtható szakdolgozat, de a már elkészült és beadott szakdolgozat nem nyújtható be TDK-dolgozatként. (11) A Konferencia szekcióinak kialakítását, valamint a benyújtott dolgozatok szekciókba történő besorolását a BGF TDT végzi a benyújtott dolgozatok számának és témaköreinek figyelembe vételével. (12) A konferencia lebonyolításához a technikai feltételeket minden évben a Konferenciát rendező kar biztosítja. A Tudományos Diákköri munka értékelése és díjazása 8. (1) A benyújtott dolgozatokat a Konferencia előtt a BGF TDT által felkért oktatók az adott szakterület képviselői előzetesen írásban értékelik. Minden dolgozatot két oktató bírál az 1. számú mellékletben található szempontok és pontozási rendszer alapján. A bírálati szempontok és a pontozási rendszer követik az OTDT által az Országos Tudományos Diákköri Konferencián alkalmazott elveket. (2) A szekciók zsűritagjait és elnökeit a BGF TDT javaslata alapján a BGF tudományos rektorhelyettese és a BGF TDT elnöke kéri fel legalább a Konferenciát megelőző 3 héttel. A szekciók titkári feladatait a Főiskola adott évben TDK dolgozatot be nem nyújtott hallgatói látják el.

9 (3) A Konferencián az előzetesen írásban bírált és arra alkalmasnak tartott dolgozatok kerülhetnek bemutatásra. Bemutatható a dolgozat, ha a két írásbeli bírálat átlagpontszáma meghaladja a maximálisan adható pontok 40 %-át. (4) Amennyiben a két bírálat pontszáma között jelentős 15 pontot meghaladó különbség van, a dolgozat bírálatára a BGF TDT harmadik bírálót kér fel. A három bírálat alapján a BGF TDT dönt az adott dolgozat pontszámáról. (5) Amennyiben az írásbeli bírálat során felmerül annak a gyanúja, hogy az adott dolgozatot nem a megjelölt szerzők készítették, illetve ha a dolgozat jelentős mértékben tartalmazza már megjelent cikkek, könyvek, tanulmányok megfelelő hivatkozás nélküli átvételét, akkor a dolgozat kizárásra kerül. Erről a Kar TDT elnöke a hallgatót írásban értesíti a Konferencia előtt, így a dolgozat a konferencián nem mutatható be. (6) A dolgozat végső pontszámát az adott szekció zsűritagjai és zsűri elnöke határozza meg a dolgozat szóbeli bemutatása, valamint a hallgatók által a Konferencián bemutatott vitakészség és az adott tudományterületen szerzett szakmai jártasságuk alapján. (7) A Konferencián a szekció zsűri tesz javaslatot az egyes szekciókban a dolgozatok sorrendjére, díjazására, valamint az adott dolgozatnak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételére. (8) A zsűri által meghatározott pontszámokat, sorrendet és OTDK-részvételre vonatkozó javaslatot a szekció jegyzőkönyvében rögzíteni kell. A jegyzőkönyv vezetését a szekciók titkárai végzik. A szekció minden zsűritagja a szekcióülések befejezése után aláírásával hitelesíti a jegyzőkönyvet. (9) Bármely dolgozat javasolható az OTDK-n történő részvételre, ha az adott szekció zsűrije azt arra alkalmasnak találta és a dolgozat szerzője/szerzői/ a Főiskola alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatója/hallgatói/. Az idegen-nyelvű szekciókban bemutatott dolgozatok szerzői továbbjutás esetén kötelesek a dolgozathoz magyar nyelvű tartalmi összefoglalót (rezümét) készíteni. Fellebbezés benyújtása, elbírálása 9. (1) Amennyiben a benyújtott dolgozatok szerzői a dolgozatok értékelése során eljárási hibát tapasztalnak, jogorvoslati kérelmet (kifogást) nyújthatnak be a BGF Tudományos Diákköri Tanácsához. A kérelmet az adott évi Konferenciát követő 3 munkanapon belül írásban kell benyújtani.

10 (2) A BGF TDT a szekció zsűritagjainak bevonásával dönt a fellebbezés jogorvoslati kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. (3) A fellebbezés jogorvoslati kérelem elfogadása esetén a BGF TDT jogosult a szekció végeredményének megváltoztatására, amely ellen már további fellebbezésnek kifogásnak helye nincs. (4) A fellebbezés jogorvoslati kérelem elutasítása esetén a végeredményt a zsűri által előzetesen adott pontszámok és az eredeti sorrend határozzák meg. (5) A fellebbezés jogorvoslati kérelem benyújtását, valamint annak értékelését a szekció jegyzőkönyvében rögzíteni kell. Az OTDK részvétellel kapcsolatos feladatok 10. (1) A Konferencia szekcióinak jegyzőkönyveit a szekcióvezetők megküldik a BGF TDT-nek. A BGF TDT elnöke gondoskodik az OTDT által meghatározott határidőn belül - a jegyzőkönyvek továbbításáról az OTDT felé. (2) A BGF TDT elnöke gondoskodik az OTDT felé az intézményi TDK Konferenciával kapcsolatos minden olyan adat továbbításáról, amelyek igazolják, hogy az adott dolgozat jogosult az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre. (3) Az OTDK részvételre javasolt dolgozatok szerzői az intézményi TDK Konferenciát követően a megadott határidőig kötelesek dolgozatukat az OTDT előírásainak figyelembe vételével az OTDT on-line rendszerébe feltölteni. Ennek hiányában az OTDK részvételre tett javaslat nem érvényesíthető. (4) A következő Országos Tudományos Diákköri Konferencia felhívásának megfelelően az OTDK részvételre jogosult dolgozatok szerzői kötelesek gondoskodni dolgozatuknak az OTDK megfelelő szekciójába történő nevezéséről figyelembe véve az OTDT által meghatározott jelentkezési határidőket és a megfelelő szekcióban érvényes formai és egyéb nevezési feltételeket. (5) A BGF TDT a Főiskola anyagai lehetőségei függvényében támogatja az OTDK-ra nevezett hallgatók részvételét, továbbá törekszik pályázati források bevonására is.

11 A BGF TDT és a Kari TDT-k adminisztratív feladatai 11. (1) A BGF TDT elnöke gondoskodik az intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferenciák dokumentumainak nyilvántartásáról, archiválásáról, valamint az adatszolgáltatásokról az intézményi Tudományos Diákköri Konferenciákról. (2) A Kari TDT elnökök gondoskodnak a benyújtott dolgozatok és a hozzá tartozó bírálatok nyilvántartásáról és őrzéséről. (3) A TDK dolgozatokat elektronikus formában a BGF Publikációs Repozitóriuma őrzi és biztosítja ezen dolgozatok szabályozott nyilvánosságát és elérhetőségét. III. FEJEZET TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS ELISMERÉSEI A hallgatók eredményes TDK munkájának elismerése 12. (1) Az intézményi és Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott dolgozatok szerzői számára az elért eredmény a Neptun tanulmányi rendszerben is rögzítésre kerül, melyről a BGF TDT elnökének előterjesztése lapján az OKI vezetője gondoskodik. (2) A Konferencián díjat nyert dolgozatok anyagi és erkölcsi elismeréséről a BGF TDT a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek alapján a tudományos rektor-helyettes egyetértésével gondoskodik. (3) Az eredményes Tudományos Diákköri munka alapján a hallgatók a szakirány-jelentkezésekhez szükséges évfolyam-rangsorok kialakításánál, a Köztársasági ösztöndíj, egyéb szakmai ösztöndíj, valamint a BGF Biztos Jövő Ösztöndíj pályázatok elbírálásánál, az Erasmus és egyéb külföldi ösztöndíjakra történő jelentkezés, kollégiumi felvétel, továbbá a Mesterképzésekre történő jelentkezés esetén többletpontokat kaphatnak a 2. számú mellékletben foglaltak szerint. (4) A Kari TDT elnökök a hallgatók kérésére írásbeli igazolást adnak ki az intézményi TDK-n elért eredményeikről. (5) Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatókat az adott kar Dékánja a Kari TDT javaslata alapján Dékáni Dicséretben részesíti. (6) Az OTDK-n kiemelkedően szereplő dolgozatok szerzőit a Főiskola Rektora a BGF TDT javaslata alapján Rektori Díjban részesíti.

12 (7) Az OTDK-n helyezést elért egy-szerzős dolgozat benyújtható szakdolgozatként, amelyet a szerző a záróvizsgán/államvizsgán megvéd. A többszerzős díjazott OTDK dolgozatok esetében a szerzőnek lehetősége van a dolgozat általa írt részeinek felhasználására, amit a dolgozat értékelésénél figyelembe kell venni. A TDK munkát szervezők, valamint a konzulens oktatók, kutatók elismerése 13. (1) A hallgatók TDK munkáját kiemelkedően segítő oktatók, kutatók (műhelyvezetők, konzulensek), valamint a Konferencia szervezésében közreműködők munkájának elismeréseként az egyes Kari TDT-k javaslata alapján a BGF TDT javaslatot tesz a tudományos rektor-helyettes felé a kiemelkedő TDK munkát végző kollégák elismerésére. Az elismerés alapja a konzultált dolgozatok száma és helyezése, illetve a javaslat az OTDK részvételre. Az elismerés lehet órakedvezmény és kereset-kiegészítés. Ez utóbbi forrása a kiválósági támogatás. (2) Az intézményi TDK Konferencián a legsikeresebb konzulens oktatót, kutatót a BGF TDT A BGF legeredményesebb felkészítő tanára Díjban részesíti, melynek átadására a Konferencia díjátadó ünnepségén kerül sor. (3) A Tudományos Diákköri munka szervezését végző BGF és Kari TDT elnökök és titkárok a kiválósági támogatás terhére kereset-kiegészítésben részsülnek. IV. FEJEZET HATÁLYBA LÉPÉS, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. (1) A szabályzat a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell először alkalmazni. Budapest, június Záradék: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A szabályzatot a Szenátus június 21-i ülésén a 2012/2013. tanévi (VI. 21.) 183 számú határozatával elfogadta. Hatályos: június 21. napjától.

13 Írásbeli bírálati szempontok az OTDT bírálati rendszere alapján 1. számú melléklet Formai követelmények 0 6 pont 0-2 pont: Szakmai elvárásoknak megfelelő (terjedelem, tagolás, fejezetek aránya)/nem megfelelő 0-2 pont: Ábrák, táblázatok formailag teljesek / Hiányosak (pl. forrás, mértékegység stb.) 0-2 pont: Ízlésesen, gondosan szerkesztett / Hanyag munka Szakirodalom feldolgozása 0-3 pont: Irodalmak száma, változatossága megfelelő (hazai, nemzetközi) / Kevés 0 12 pont 0-3 pont: Pontos hivatkozások a szövegben / Elmaradó, pontatlan hivatkozások 0-3 pont: A témához szorosan illeszkedő, aktuális / Túlzottan általános, elavult 0-3 pont: Önállóan értékelt / Önállóan nem értékelt Módszertan; adat-, illetve információgyűjtés és feldolgozás színvonala 0-3 pont: Átfogó önálló adat-, illetve információgyűjtés/hiányos, hiányzik 0 12 pont 0-3 pont: A begyűjtött adatok, információk teljes körűek/hiányosak 0-3 pont: A választott módszer a célkitűzésekhez igazodó/ nem megfelelő 0-3 pont: Magas színvonalú, helyes módszertani alkalmazás/alacsony színvonalú, helytelen Eredmények, következtetések, javaslatok 0 12 pont 0-3 pont: Eredmények számszakilag, illetve tartalmilag helytállóak / Hibásak és nem helytállóak 0-3 pont: Újszerű eredmények és megállapítások / Általános megállapítások 0-3 pont: Eredmények közérthető levezetése és bemutatása / Zavaros keretek 0-3 pont: Következtetések, javaslatok elkülönítettek, helytállóak / Hibásak, vagy hiányoznak Általános értékelés, összbenyomás 0-3 pont: Konkrét célkitűzés(ek) megfogalmazása / Célkitűzés(ek) hiánya 0 12 pont 0-3 pont: Célkitűzés(ek), módszertan, eredmények, következtetések, javaslatok összhangja/hiánya 0-3 pont: Szakmailag helytálló / Szakmailag erősen megkérdőjelezhető 0-3 pont: Általános közérthetőség, követhetőség, nyelvezet / Nehezen érthető, áttekinthetetlen Összefoglaló értékelés 0-2 pont: Kutatás kérdésfeltevése / Kérdésfeltevés hiánya 0 6 pont 0-2 pont: Célkitűzés(ek) megfogalmazása / Célkitűzés(ek) hiánya 0-2 pont: Szakmailag helytálló összegzés / Szakmailag erősen megkérdőjelezhető ÖSSZESEN 60 PONT

14 2. számú melléklet TDK tevékenység elismerése A szakirány választásánál az intézményi és az országos TDK-n elért eredmények alapján az évfolyam-rangsor kialakításánál az alábbi pontokat kapják a hallgatók: TDK szintje I. helyezett II. helyezett III. helyezett Különdíj Intézményi szintű OTDK Az Erasmus valamint egyéb külföldi ösztöndíj pályázatok elbírálásánál a TDK eredmény alapján adható többletpontokat az adott pályázati kiírás határozza meg. A Köztársasági Ösztöndíj és szakmai ösztöndíj pályázatok esetén a TDK eredménytől függően az alábbi pontszámok adhatók: TDK szintje Adható pontszám Részvétel az intézményi TDK-n 5 Részvétel OTDK-n 10 Helyezés intézményi TDK-n 10 Helyezés OTDK-n 20 Maximálisan adható pontszám 30 Ugyancsak többletponttal ismerhető el a tanulmányi munkán túlmutató TDK tevékenység az alábbi esetekben: Kollégiumi elhelyezésnél (részletesebben ld. BGF Hallgatói térítések és juttatások szabályzat) Mesterképzésre történő felvételi jelentkezés esetén a Felvételi Szabályzat szerinti többletpont adható.

A Kodolányi János Főiskola Tudományos Diákköri Tanácsának szervezetfejlesztési ügyrendje

A Kodolányi János Főiskola Tudományos Diákköri Tanácsának szervezetfejlesztési ügyrendje KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat 1. A tudományos diákköri (TDK) munka célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak a tananyagon túlmenő szakmai,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT 2012. december 1. A Tudományos Diákköri Konferencia célja A TDK a felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb terepe. Konkrét célja a hallgatók tudományos munka iránti

Részletesebben

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje A Tudományos Diákköri Tanács a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézetében folyó tudományos diákköri munkát szervező és ellenőrző testület. Munkáját a Miskolci Egyetem 35/2000. számú (2000. október

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember Tartalomjegyzék A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 A TDK célja... 3 Részvételi feltételek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 című projektje keretében pályázatot hirdet A Mérnöki Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója díj elnyerésére.

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata A fels oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a Szenátus 2009. április 27-i ülésén az Egyetem Szervezeti Felépítés és M ködési Rendje módosításával, a Függelékében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása Szeged, 2017. március 2. 1 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 240/1300/27-2/2012. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT 1. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 23. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 240/1300/27-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban rövidítve: OTDT) Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

3. verzió. Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA. BUDAPEST, szeptember

3. verzió. Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA. BUDAPEST, szeptember 3. verzió Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. A tudományos diákkör... 3 2. A tudományos diákköri tevékenység... 3 3. Az Egyetemi Tudományos Diákköri

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND ELJÁRÁSREND AZ INTÉZMÉNYI SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓAN A Pázmány Péter Katolikus Egyetem ának Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: PPKE BTK HÖK) a Hallgatói Térítési

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. október 21. JÓVÁHAGYTA: DR.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSÁNAK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSÁNAK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSÁNAK SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 3.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSÁNAK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Tudományos Diákkör Szervezeti és Működési Szabályzata szeptember 15.

Tudományos Diákkör Szervezeti és Működési Szabályzata szeptember 15. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Tudományos Diákkör Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. szeptember 15. 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács. Szervezeti és Működési Szabályzata A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata A SZE Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (TMDT) Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) az

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

FELHÍVÁS. a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

FELHÍVÁS. a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre FELHÍVÁS a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre A konferencia helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Cím:

Részletesebben

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi Tudományos Diákköre (röviden: Polgári Jogi

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND

Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet ÜGYREND Gödöllő, 2014. április 1. A SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Kabinet Ügyrendje

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

SzMsz XIV. sz. melléklete (VER )

SzMsz XIV. sz. melléklete (VER ) SzMsz XIV. sz. melléklete AZ SRTA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI (TDK) SZABÁLYZATA (VER. 6-2016.09.01.) 1.1. A Tudományos Diákkör 1.1.1. A tudományos diákköri (TDK) tevékenység az SRTA oktató-nevelő munkájának szerves

Részletesebben

Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása

Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása Az Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért alapítványi kuratóriuma határozatot hozott az Óriás Nándor-díj 2016. évi kiadásáról. Az 5/2014. (XII. 22.) sz.

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Cím: 8200 Veszprém Egyetem utca

Részletesebben

A pályázatok leadásának határideje:

A pályázatok leadásának határideje: Általános rendelkezések: Nyugat magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA. FÉLÉV 1. Pályázat célja támogatni azon kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenységet

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

A Fogorvostudományi Kar Tudományos Diákkör Szabályzata

A Fogorvostudományi Kar Tudományos Diákkör Szabályzata A Fogorvostudományi Kar Tudományos Diákkör Szabályzata I. Általános szabályok 1. A Tudományos Diákkör (TDK) a Fogorvostudományi Kar (FOK) vagy az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) tudományos műhelyeiben,

Részletesebben

AZ SZTE EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA

AZ SZTE EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA AZ SZTE EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA A Kari Tanács jóváhagyta: 2006. február 8-án A határozat száma: 6/2006.(02.08) EFK TH. Hatálybalépés: 2006. március 1. 1 I. Bevezető A

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem szervezeti és működési szabályzatának. 19. számú melléklete. A Pedagógusképzési Koordinációs Központ

A Pécsi Tudományegyetem szervezeti és működési szabályzatának. 19. számú melléklete. A Pedagógusképzési Koordinációs Központ A Pécsi Tudományegyetem szervezeti és működési szabályzatának 19. számú melléklete A Pedagógusképzési Koordinációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007. 2010. december 16. napjától hatályos

Részletesebben

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések

5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról. 1. Általános rendelkezések Iktatószám: KA/106/2016. 5/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS A hallgatók külföldi tanulmányi útjainak támogatásáról 1. Általános rendelkezések (1) A Külföldi Tanulmányi Út Támogatás

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM TERVEZET ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy a Főiskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre A rendező intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Cím: 1042

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Informatikai Intézet Cím: 3515

Részletesebben

A SZlE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Felvételi Bizottságának. Ügyrendje

A SZlE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Felvételi Bizottságának. Ügyrendje A SZlE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Felvételi Bizottságának Kar Ügyrendje 1. Általános rendelkezések (1) A Kari Felvételi Bizottság (a továbbiakban: bizottság) a SZlE Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011.

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010 3.8. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 373/2010. SZÁMÚ HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

GÁBOR DÉNES Főiskola. Szenátusa. /2011. sz. határozata... szavazattal.. elfogadta a. TDK Szabályzatát az alábbiak szerint:

GÁBOR DÉNES Főiskola. Szenátusa. /2011. sz. határozata... szavazattal.. elfogadta a. TDK Szabályzatát az alábbiak szerint: A GÁBOR DÉNES Főiskola Szenátusa /2011. sz. határozata a GÁBOR DÉNES Főiskola TDK Szabályzatának elfogadásáról A GÁBOR DÉNES Főiskola.. szavazattal.. elfogadta a GÁBOR DÉNES Főiskola TDK Szabályzatát az

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

ERASMUS pontozási rendszer és kari kritériumok Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016/2017-es tanév

ERASMUS pontozási rendszer és kari kritériumok Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016/2017-es tanév ERASMUS pontozási rendszer és kari kritériumok Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2016/2017-es tanév A pontozási rendszer A pontozási rendszerben összesen 100 pont szerezhető. A pályázó pontszámát tanulmányi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA A tehetség értékének kibontakoztatása a kiválósága érdekében című projekt terhére, mint külső forrásból támogatott SZTE TEHETSÉGPONT KIVÁLÓSÁGI tudományos ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG 02-2015-001

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2015/2016. tanév 2. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2015/2016. tanév 2. félévére A pályázat célja BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2015/2016. tanév 2. félévére A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény szervezője: Budapesti Gazdasági Főiskola A rendezvény helyszíne: Budapesti Gazdasági

Részletesebben