Zólyom város intézményeinek és polgárainak hétköznapjai a században 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zólyom város intézményeinek és polgárainak hétköznapjai a 16 17. században 1"

Átírás

1 RADOSLAV RAGAČ Zólyom város intézményeinek és polgárainak hétköznapjai a században 1 Zólyom városa a 16. század végén 2 A századi zólyomi polgárok élete ezáltal az egyén és a közösség viszonya annak a legfontosabb három intézménynek a háromszögében tükröződik vissza, amelyek a bölcsőtől a koporsóig meghatározták köz- és magánéletüket. Ezek a városi tanács, a templom és az iskola. Zólyom történelme az elmúlt időszakban viszonylag nagy figyelmet kapott. 3 Az elmúlt húsz évben régészek, levéltárosok, történészek és művészettörténészek olyan új generációja nőtt fel, akik a város középkortól a jelenkorig tartó történelmét több aspektusból és széles spektrumban vizsgálják. Néhány éve elkezdték a város főterének régészeti történeti 1 Elhangzott a 17. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napokon Nyíregyházán, szeptember 23-án. Fordította Bánszki Hajnalka aug BÁNIK, Juraj: Slobodné a kráľovské mesto Zvolen. Opis historicko-topografický. Turčiansky svätý Martin, 1891; SASINEK, František Víťazoslav: Zolyóm város számadásaiból In: Törtenélmi Tár ; SLÁVIK, Juraj: Dejiny Zvolenského evanjelického bratstva a seniorátu. Banská Štiavnica, 1921; MENCLOVÁ, Dobroslava: Hrad Zvolen. Bratislava, 1954; BALAŠA Gejza: Príspevok k dejinám Zvolena. Bratislava, 1959; ZREBENÝ, Alexander: Zo starších dejín Zvolena. In: Vlastivedný časopis 25, 1976, ; MARSINA, Richard: História do začiatku 16. storočia. In: Zvolen, monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv. Zost.: Vaníková, Viera. Martin, ; MARSINA, Richard: K najstarším dejinám Zvolena. In: Historický časopis, 37, 1989, č ; ZREBENÝ, Alexander: Zvolen do roku In: Stredné Slovensko 5, ; BEŇOVSKÝ, Jozef: Z histórie In: Zvolen, monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv. Zost.: Vaníková, Viera. Martin, ; Maliniak, Pavol: Mapa zvolenského majetku Štefana Esterházyho. In: Pamiatky a múzeá, 2005, ; RAGAČ, Radoslav: Zvolen a jeho samospráva v stredoveku. In: Zvolen Zborník príspevkov z vedeckých konferencií. Zost.: Ragačová, Júlia Maliniak, Pavol. Zvolen, ; RAGAČ, Radoslav: Horné predmestie Zvolena do konca 17. storočia. In: Zvolen Zborník príspevkov z vedeckých konferencií. Zost.: Ragačová, Júlia Maliniak, Pavol. Zvolen, ; RAGAČ, Radoslav: Zvolen obraz stredovekého mesta a jeho mestskej kancelárie. (Diplomová práca, FF UK). Bratislava, 1998; MARSINA, Richard: História do začiatku 16. storočia. In: Zvolen, monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv. Zost.: Vaníková, Viera. Martin, ; ŠORECOVÁ, Daniela: Obraz každodenného života mesta Zvolen v 16. storočí. (Diplomová práca, FF UK), Bratislava, 2004.

2 szempontú feltárását, jelenleg pedig egy újabb jelentős projekt van folyamatban: a várostörténet többkötetes monográfiájának összeállítása. Zólyom már a tatárjárás előtt, valószínűleg 1238-ban megszerezte a városi privilégiumot. 4 Középkori történelme a város felett magasodó, a 12. század elején épült királyi várhoz kötődik. A várat az ún. Szlovák Kapu északi kiszögellésén és a Garam mentén, valamint a Korpona folyó völgyén keresztül vezető régi kereskedelmi királyi út (via regia) metszéspontjában emelték, és a 12. század végéig a valószínűleg a nagymorva időkből származó Neresnicánál 5 épült erőd védelme alatt állt. 6 A Szalatna és a Garam folyók mentén fekvő szláv településekből fokozatosan létrejött a váraljai lakosok ahol feltehetőleg a kézművesipar és a kereskedelem összpontosult. Ez azért is egyedülálló, mert a helység azt nem a telepesek (hospesek) érkezését követően kapta, hanem az ott élő őslakosoknak (populi nostri) adományozták. A középkori város azonban csak a német telepesek megérkezését követően, a Szalatna árterének magasabban fekvő területén épült királyi vár és a korai gótikus stílusú Szent Erzsébet templom körül szabályosan kialakított nagy kiterjedésű téren alakult ki. Zólyom életének egyik kevésbé ismert időszaka a század. Fő forrásbázisa Zólyom város magisztrátusának iratanyaga, amely egy viszonylag nagy kiterjedésű fond: jegyzőkönyveket, számadáskönyveket, egyházi anyakönyveket, okleveleket, levelezéseket és más iratanyagot tartalmaz. 7 A környező városok fondjai ugyancsak tartalmazhatnak Zólyomra vonatkozó iratokat után a zólyomi polgárok hétköznapi életének meghatározói a törökkel folytatott harc, a reformáció, majd az ellenreformáció voltak, illetve az az országrészek közötti politikai viszálykodás, amely a nemesség többszöri felkeléséhez vezetett. A városlakók élete csak 1711 után vált nyugodtabbá. A 16. század közepétől a város a török fenyegetettség elől várfalak közé zárkózott, így a középkori külvárosok a központtól fizikailag is elszigetelődtek. Az erődítések építése ben kapott jelentős lendületet, amikor Esztergom török kézre került, és a török hadak 4 JUCK, Ľubomír: Výsady miest a mestečiek na Slovensku I ( ). Bratislava, No 4/36. 5 Ma a város része, a központtól 3 km-re délre a Javoria-hegység völgyében. 6 MÁCELOVÁ, Marta: Príspevok k stredovekému osídleniu Zvolena. In: Archaeologia historica 14, ; MÁCELOVÁ, Marta: Praveké a včasnostredoveké osídlenie. In: Zvolen, monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv. Zost.: Vaníková, Viera. Martin, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Zvolen, fond Magistrát mesta Zvolen (1934) (továbbiakban: ŠA BB-pob. Zv., f. MZ) [Besztercebányai Állami Levéltár Zólyomi Fióklevéltára. Zólyom Város Magisztrátusa, (1934)]

3 betörtek az északi területekre. 8 Bár Esztergom elestét követően megerősítették a füleki várat (1554), de a véres szécsényi csatavesztés (1562) után a törökök már a bányavárosokra is közvetlen veszélyt jelentettek. A vár átépítését követően Zólyom a török ellenes harcok fontos központjává és kapitányi székhellyé vált. A várfal felépítése, a katonák felfegyverzése és tartása, az adók növekedése viszont hosszabb időre meggyengítette a város gazdasági erejét. A török ellenes harcokban számos zólyomi polgár vesztette életét. A szerencsésebbek közül azonban sokan nemesi rangot kaptak szolgálataikért. A koraújkori városközpontot a főtéren álló Szent Erzsébet plébániatemplom 9 körül a középkortól kezdve fokozatosan kiépülő épületegyüttes jelentette. 10 A templom mellett épült fel a városháza, 11 a középkori óratorony 12 és a középkori Szent Test Kápolna, amelyet ispotályos házzal és temetőkerttel bővítettek. 13 A főtéren állt a régi városi iskola épülete is. A 16. század 40-es éveiben a templomra tornyot emeltek ez erődítési szerepet is betöltött, és ide helyezték a városi órát. A toronyhoz a város építőanyagot vásárolt és felfogadta Jakab Pál kőműves- és Kristóf kőfaragómestereket, akiknek munkájukért több mint 400 aranyat fizetett és még építőanyagot is vásárolt. 14 A torony tetejére állandó őrséget helyeztek, a torony belsejében lévő szobájukat kályhákkal fűtötték. A középkori fa óratorony, amely korábban a városi temető haranglábjaként funkcionált, átkerült a sekrestye mögé, szemben a parókiával ig az óra is ezen volt elhelyezve. A korabeli városképet Willenberg 1599-ben készült tájképe örökítette meg. Eszerint a fatorony többszintes, magas, zsindellyel fedett, toronysüvegű volt több harangnyílással. 8 RAGAČ, Radoslav: Mestské opevnenie Zvolena do konca 16. storočia v písomných prameňoch. In: Archaeologia historica, 32, RAGAČ, Radoslav: Donátori v prostredí neskorostredovekého malomesta. Okruh donátorov Kostola sv. Alžbety vo Zvolene. In: Ročenka SNG Galéria Bratislava, RAGAČ, Radoslav: Neskorostredoveké mestské stavebné aktivity v okolí zvolenského farského Kostola sv. Alžbety. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č RAGAČ, Radoslav: Zvolenská radnica v písomných prameňoch do konca 16. storočia. In: Archaeologia historica 25, ; HANULIAK, Václav: Archeologický doklad zaniknutej radnice vo Zvolene. In: Archaeologia historica 28, RAGAČ, Radoslav: Zvolenské mestské hodiny do polovice 17. storočia. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského - Historica XLV/2002. Pamätnica k 50. výročiu študijného odboru archívnictvo a pomocné vedy historické FF UK v Bratislave HANULIAK, Václav RAGAČ, Radoslav: Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena. In: Archaeologia historica, 32, ; HANULIAK, Václav: Zvolen, Námestie SNP prikostolná časť radového pohrebiska. Výskumná správa č. 10/2006-AV-26/06; HANULIAK, Václav: Zvolen, Námestie SNP 2. etapa rekonštrukcie historického námestia. Výskumná správa č. 9/2006-AV-25/ RAGAČ, Radoslav: Zvolenská radnica, ; RAGAČ, Radoslav: Nové poznatky o stavebných aktivitách v okolí farského Kostola sv. Alžbety vo Zvolene. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského - HISTORICA XLVII. Bratislava,

4 Zólyom 1599-ben 1610-ben a templom körüli teret kifosztották és felégették ben kezdődött el az épületek folyamatos felújítása reneszánsz stílusban. A főtértől délre állt a piac 15. századi emeletes faépülete, amelynek földszintjén a mészárszékek voltak. A piac mellett kapott helyet a pellengér is. A templom Zólyom a 16. században tért át lutheránus hitre. A város lakosságának nagy része az evangélikus vallást követte.15 Az 1770-es évekig a parókia is az ő kezükben volt. A 16. században vándor- és német nyelvű prédikátorok is érkeztek az itt élő német közösséghez. A 16. század közepén a két évszázada épült kápolna amelynek alagsorát korábban ossariumként, ún. csontházként használták16 funkciója is megváltozott: az átépítés után ispotályos házként működött. A 17. század végéig használták az épületet. A Szűz Mária Kápolna felépítése után, 1700 körül megszüntették.17 Az 1611-től vezettek templomi feljegyzéseket.18 Az ún. Regestri ecclesiae számos információt tartalmaznak plébánia történetéről a 16. századtól kezdve. Nyilvántartották bennük pl. a zólyomi evangélikus plébániának fizetett adókat és adományokat is. A plébánia patrónusa a város volt. A számadáskönyveket, amelyeket a templomszolga vezetett, a város választott tisztségviselői, a presbiterek ellenőrizték. A templom volt a vallási élet központja. A zólyomi lelkészek között számos kiemelkedő, irodalmi stílusban író volt. A lelkészeken kívül több prédikátor is működött a városban. A plébánia tanítót, orgonistát, harangozót és más alkalmazottat is tartott, akik a templomot körülvevő lakóhelységekben éltek. A valaha valószínűleg igen gazdag plébániai könyvtárból mára csak néhány példány maradt fent. Számos jelentős személyiség nyugszik a kriptákban, családi sírboltokban vagy a városi temetőben. A 15 RAGAČ, Az új sírok ásása alkalmával a temető szentelt földjében talált csontokat ide hányták. 17 Archív Banskobystrického biskupského úradu, Kanonické vizitácie Rímskokatolíckej farnosti Zvolen z rokov 1756, 1781, 1804 a [Besztercebányai Püspöki Levéltár. Zólyom római katolikus plébániáinak canonica visitatioi az 1756, 1781, 1804 és évekből] 18 ŠA BB-pob. Zv., f. MZ, škat. Rationes Regestrum Proventuum et expensarum Ecclesiae Veterizoliensis illetve (1608)

5 templomban fennmaradt néhány reneszánsz epitáfium. 19 Több, a templomra testált hagyatékról van tudomásunk. A gyászistentiszteletek része volt a városi diákok éneklése és harangjátéka. Az ebből befolyt adományokat az iskolai céljaira fordították. A templom mindennapi szükségleteiről a helybeli mestereken kívül az ispotály gondozottjai is gondoskodtak után a megrongálódott templomot helyreállították. Az építési munkákon túl felújították az orgonát, új keresztelőkutat és új oltárt emeltek az utóbbi a 18. századi rekatolizáció során elpusztult. Egy 17. század eleji feljegyzés szerint egy villám csodálatos módon ledöntötte a keresztet a templomtorony tetejéről. A 18. század utolsó harmadától a zólyomi evangélikusok sikertelen küzdelmet folytattak plébániájuk megtartásáért, amelyet erőszakosan megszüntettek és rövidebb időszakoktól eltekintve a türelmi rendeletig nem állítottak helyre. A városháza A városháza a középkortól lett a városi élet központja. Az egyedülálló módon a plébániatemplom sekrestyéjéhez és hajójához kapcsolt épületet valószínűleg a század fordulóján építették, a földszinten a templommal kapu kötötte össze. A templom mellett a középkorban egy fatorony állt, amelyen a város óráját is elhelyezték. A sekrestye a korai időszakban a városi kincstár szerepét is betöltötte, a középkorban minden bizonnyal itt őrizték a városi levéltárat is. A városháza emeletén már a középkorban megépítették az üvegablakokkal díszített reprezentatív tanácstermet, amelyet a mellette lévő termekből cserépkályhákkal fűtöttek ben a város jegyzője, Itál Péter a tanácstermet átépíttette. Ennek emlékét a bejárat mellett a terem falára helyezett emléktábla őrzi. Az 1599-es látkép a városházát reneszánsz stílusában ábrázolja. A tanácsteremben ülésezett a városi tanács, itt választották az elöljárókat, bíráskodtak és számos ünnepséget tartottak. A helyi társadalom különböző csoportjainak érdekeit küldöttek képviseltették. A bíróválasztások alkalmával vigaszságokat tartottak, amelyeken zenészek és énekesek, gyakorta a városi iskola növendékei szórakoztatták a jelenlévőket, de még táncoló medvéről is szólnak a feljegyzések. A 17. században alakult ki az a szokás, hogy a bírókat és az egyes céhek elöljáróit is évente újraválasztották. A városban 6-7 céh működött. Egy részüket a közös érdekképviseletre hoztak létre, míg mások ahogyan a zólyomi mészárosoké a városon kívüli iparosok, mesterek ellen szerveződtek. 19 díszes keretű sírkőlap 20 RAGAČ,

6 A fennmaradt bírói iratok a korabeli mindennapok problémáinak és konfliktusainak széles skáláját tárják elénk a vagyoni és szomszédokkal folytatott perektől kezdve a szóbeli csatározáson, sőt tettlegességeken keresztül egészen a halálos ítéletekig. A városházán őrizték a városi mérlegeket, a fegyvereket és minden bizonnyal a pincéje tömlöcként is szolgált. A városlakók mindennapi életének megismerését segítik a ránk maradt végrendeletek és birtoknyilvántartások is. Zólyom város pecsétje (1648) A város a középkortól kezdve saját identitására, csinosítására is figyelmet fordított. Maradtak fenn zászlóvásárlásra, pecsét- és címerkészítésre nyújtott adományokról készült feljegyzések, illetve festményekre és szobrokra adott megrendelő levelek, sőt a városnak ajánlott irodalmi alkotások is. Az elöljáróság támogatta a lelkészeket, a városi iskolát és a tanárokat, több esetben segítette a diákok egyetemi tanulmányait. Iskola A városkönyvek először 1466-ban említik a városi iskolát. 21 A középkori scolasticus városi jegyző is volt egyben, illetve egy esetben az orgonista tisztét is betöltötte. Az említett 1599-es látképen látható a városi iskola négyszögletű épülete. Az iskola a templomtól északra feküdt, a mai út helyén. Épületét már 1599 előtt fa cölöpsorral erősítették meg. Az oszlopsor elzárta a teret, körbehatárolta az iskolaudvart és valószínűleg védelmi célokat is szolgált. Fenntartása a középkortól kezdve a plébániához tartozott, amelynek patrónusa a 21 RAGAČ, Radoslav: Budova starej zvolenskej školy do konca 17. storočia. In: Stredné Slovensko 11,

7 város volt, amely az iskolaépület fenntartásáról gondoskodott. Számos információ található az iskoláról a már említett egyházi jegyzőkönyvekben. Az iskola épülete kőből készült. Jelentős tatarozásra 1611-ben került sor. Az iskola a 17. században fokozatosan beilleszkedett a több épületből álló komplexumba. Az építkezés szakaszai ez idáig kevésbé ismertek. Az 1614-es adatok alapján tudható, hogy legalább négytermes volt. A legérdekesebb adat a 17. század 40-es éveiből maradt ránk. Ebben az időszakban többször is a nagy iskola -ként említik és az épület legalább egy tanteremmel bővült. Az iskolai termekben táblák voltak és egy, a könyvek számára fenntartott rész. Az iskolához tartozott a rektor kamrával és falazott pincével bíró lakása. Az 1636-os források szerint az iskolának (legalább) hat ablaka volt, és ahogyan a templom környéki más épületeket, úgy ezt is zsindellyel fedték be. A 17. század első felében valószínűleg három kályha fűtötte. Az épületben kapott helyet a messzebbről származó diákokat ellátó alumneum (kollégium) konyhája. Higiéniai és esztétikai okokból az iskola épületét fehérre meszelték. A meszelést gyakran mint valószínűleg a legolcsóbb munkaerő az ispotály gondozottjai végezték. Néhány feljegyzést arról is fennmaradt, hogy velük takaríttattak. Hasonló munkákkal segítettek a szegényebb diákok is, vagy 1639-ben például koldusok hordták a meszet. A tűzifát nagyjából minden évben egyszerre szállították be az iskolába ben régi szokás szerint két fuvar fát vásároltak. Ez karácsony körül történt, ezért ezt roráte 22 fának is hívták. A tanítás magas színvonaláról tanúskodik a zólyomi lakosság széles rétegének műveltsége, a magánkönyvtárakról fennmaradt számos adat és a végzett diákok nagy száma, akik külföldi egyetemeken folytatták tanulmányaikat ehhez a városi magisztrátus is nyújtott támogatást. A városi iskola 1708-ban, Rákóczi seregének visszavonulásakor égett le ismét. A felújítás után a templom mellett működött 1780-ig, amikor épületében a városi ispotályt is helyezték el. Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a zólyomi polgárok köz- és magánéletét jelentősen meghatározták a közintézmények, amelyek működésére is viszonos hatással volt a városlakók életszemlélete, műveltségi szintje. 22 Aranyos vagy angyali mise. A roráte elnevezést a téli ünnepkör egyik, ószövetségi szentíráson alapuló énekének kezdő soráról kapta, amelyet adventben énekeltek: Rorate caeli de super / Harmatozzatok egek onnan felülről.

Turistakalauz. Oponicétől Tolštejnig. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: Európa befektet a vidékfejlesztésbe. Spolufinancované ES

Turistakalauz. Oponicétől Tolštejnig. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: Európa befektet a vidékfejlesztésbe. Spolufinancované ES Turistakalauz Oponicétől Tolštejnig Spolufinancované ES Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: Európa befektet a vidékfejlesztésbe Bevezető Tartalom A Segítő Szűz Mária-kisbazilika Kedves Barátaim!

Részletesebben

A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt

A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt PORTRÉ A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt Miroslav Kmeť (1964) a dél-alföldi szlovákság múltjának

Részletesebben

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922.

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922. Kalaznó 700 éves Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket A lelkes eljár ősei sírlakáshoz S gyujt régi fénynél uj szövetnéket. S ha a jelennek halványul sugára, A régi fény

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

4000 éve Európában NAGYVENYIM TÖRTÉNETE RÖVIDEN. Írta: Ambrusné dr. Kéri Katalin tanszékvezetô egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem

4000 éve Európában NAGYVENYIM TÖRTÉNETE RÖVIDEN. Írta: Ambrusné dr. Kéri Katalin tanszékvezetô egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem 4000 éve Európában NAGYVENYIM TÖRTÉNETE RÖVIDEN Írta: Ambrusné dr. Kéri Katalin tanszékvezetô egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Dunaújvárostól Sárbogárd felé haladva, lekanyarodva a 6-os fôközlekedési

Részletesebben

Siroki vár és tájház

Siroki vár és tájház Siroki vár és tájház A vár története Sirok a Mát ra ke le ti ha tá rán és a Bükk fe lé nyú ló domb vi dék szé lén fek szik. A dél fe lé tar tó Tarna völ gye itt össze szű kül, majd kiszélesedik. Valószínű

Részletesebben

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében. 1239-ben Chenguer, és 1332-ben

Részletesebben

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon VINCZÉNÉ MENYHÁRT MÁRIA A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon A tanulmány a Magyarországon elsőként, a 18. század derekán, Kőszegen létrehozott intézményes árvaház

Részletesebben

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA VIII. A RÓMAI KOR A római kor történeti vázlata 205 A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA Fitz Jenõ A KUTATÁS JELLEGE A Dunántúl történetébe a Kr. u. 1. századtól az 5. századig terjedõ idõszakban az eddigi folyamatos

Részletesebben

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig Madas Edit - Monok István A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig TARTALOM Előszó Madas Edit: Írás, könyv és könyvhasználat a középkori Magyarországon, 1000-1526 Bevezetés I. A középkori könyvkultúra

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

Lubusi vajdaság (Lubuskie) 3. Rész

Lubusi vajdaság (Lubuskie) 3. Rész Lubusi vajdaság (Lubuskie) 3. Rész A lubusi vajdaság címere Ebben a részben a 2013-ban megtett Rally Polska 2013 autóstúra során az befejező szakaszának útvonalát ismertetjük, illetve a vajdaság azon részeiről

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban

Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban LUGIO contra FLORENTIAM DUNASZEKCSÔ ÉS DUNAFALVA A RÓMAI KORBAN 2 D unaszekcsô és környéke az elôkerült régészeti leletek tanúsága szerint már az ôskortól kezdve

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében

Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében Magyarok a Tisza-forrás környékén A felső-tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében 1 2 ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR

Részletesebben

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003.

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, CÉLJA...3 II. A TERÜLET FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ 1980 AS ÉVEK VÉGÉIG...6

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

A szlovák nyelv használata Pozsonyban a 17 18. században

A szlovák nyelv használata Pozsonyban a 17 18. században JANA SKLADANÁ A szlovák nyelv használata Pozsonyban a 17 18. században A szlovákok által lakott területek 17 18. századi nyelvi helyzetére nagy hatással voltak a többnemzetiségű magyar állam gazdasági,

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben