panga - A b f í r o 1 n i, b e a b f í r o 1- b a j o n é t c s a j t, ni: aúfführen. Hónap abfiroloin be a risztungomat." csat: scheide.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "panga - A b f í r o 1 n i, b e a b f í r o 1- b a j o n é t c s a j t, ni: aúfführen. Hónap abfiroloin be a risztungomat." csat: scheide."

Átírás

1 Kaszárnyai szók. panga - bajonnet- A b f í r o 1 n i, b e a b f í r o 1- b a j o n é t c s a j t, ni: aúfführen. Hónap abfiroloin be a risztungomat." n e t s a ) t, scheide. csat: a b 1 é z, a b 1 é z ó n i. a b r i k t ó n i, a b r i k t e r. ab rét, abtrétóni, abrétnyi. á gy 11 ó : auditor. Bemegyek én az ágyító házába, Ráborulok törvényszék asztalára" (népdal). agyusztálni: adjustiren. Átvitt értelemben : ránczba szedni a katonát. Ha én ezredes vónék, maj megagyusztálnám én a frajbiligosokat." agyutányos, agygyut á n s. akczentál, aszentál. a 1 á m i s z, e 1 á m i s z, er- 1 ó b n i s z. án fakistó: einfacher stoss (a dobon). án fakistrájk: einfacher streich. anhaltóhi. ármalajbi, árvalajbi: ármelleibel. aroldi, aroldi - rege - m e n ty e. A br. Ajroldi 23. sz. nyugat-bácskai gyalogezred. avandzséroz, avancsír o z. b a b i 1 o n : pavillon. bagázs i, bagázsia. baka, bakancsos. Fére baka! megrúg a ló!" (h u s z á r- mondás). A bakát a huszár fi kának gúnyolja. Azért hogy én fika-legény vagyok" (népd ) b a k s z í j, b a k r i m a : packriemen. barácscság: bereitschaft. Nevezetes, hogy magyar ezredekben szolgáló sváb bakák még német beszédük közben is szintén b a r á c sc s ágnak mondják a bereitschaftot, bornyúnak a tornistertb a t a 1 i ó, p a t a 1 i j o n. bécsi mész: félelem, megfelel a szurok vagy drukk diák műszóknak. berdó patrun farba!: wer da? patrouille vorbei. Puskaporos tornyoknál ezt kell az őrnek ébersége jeléül egész éjjel negyedóránként kiabálni, becstung; becstungot fújni, briftasli v. tasni. bundás a másod éves katona, az újoncz réguta, a harmadéves pedig v é n h u s z á r vagy öreg baka; a délvidéki ezredeknél sztári baka. BALLAGI

2 Csajka: ess-schale. csuszpaj z. czakompak, czakumpak: sack und pack. i) teljes katonai fölszerelés; 2) étel-nem, melyben hús, főzelék és tészta össze van keverve. cza'pistráng, csapisták: zapfenstreich. c z i b i 1. czi mero r d i nánc z : a szakaszvezető által naponként fölváltva kijelölt baka, ki a szobában az ordungoi tartja fönn, s legfőbb kötelessége a vizhordás. Ezért hívják a bakák a svábhegyi vízhordó szamarakat czimerord i n á n c z o knak. c z i n d e r. ezukk, czúg, ezóg: zug. c z u k k o s : zugsführer. c z ú 1 ó g. defeléroz, eldefelle'roz. degredáni. A firer úr Vajszot ledegredáták." dis tánczia. Distáncziát (vagyis sortávolságot) vegyenek!" dragony: dragoner t. i. Kaszárnyai szók. vállszalag; honvéd műszóval c s a 11 á n y. egreczéroz, egreezíroz. Nem félek én a szerető tartástul, jobban félek az egreczirozástul (Népdal). Maj parancsol Ferencz Jóska a császár, kinek eglaczérozni muszáj." (Népd). eszti baka, eszti regement. D' Este Ferencz modenai hgről elnevezett 32. sz. pest-pilismegyei gy. ezred, e s z t r a: extra, farba, f a r b á z, befarbáz. faszolni; pézfaszolás, kény érfaszolás. Átv. ért. Maj ki faszolsz!" t. i. kikapsz, fatambúr: qua tambour. felcser, fen cser. A míg engem az fencser vizitál, kis angyalom az gang alatt sétál." (Népdal). 1" e 1 c z a j k, f Ö1 c z a j g. Már én többet eszti baka nem leszek, csákóm mellé zöd felezajkot nem teszek." (Népd.) f e 1 é z o 1. BALLAGI

3 Kaszárnyai felflaska v. kulacs, fergátérung. ferhel: verhör. Visznek engem ferhelozni, Meg-meg álnak gondolkozni (Népd.). Ferhelba vót a plaekomendónál." figlimony, figlimont, f 1 i g li m a n : flügelmann. Figlimonyra kell vigyázni, komendószóra halgatni." (Népd.) f í r e r : zugsführer. formíroz. Háromszázan kirukkolnak, két sor glédát formíroznak" (Népd.) fráj. Hónap fráj léssz" (azaz szabad nap). f r á j b i 1 i g, f r á j b i 1 i g o s. Úgy maratt meg frajbilig még két esztendőre." f r á j 1 ó g e r. f r á j t e r: gefreiter. fútra: futter. füreport, féreport, fíreport: frührapport. gadacs: katona-szerető, g a r n i z i ó. szók. g 1 a n c zo 1. g 1 é d a. Szép a baka, ha kiál a glédába" (Népdal). gombóczok: a század negyedik szakasza legénységének gúnyneve, mivel oda osztják be a legkisebb embereket. gráner ország: Karinthia. gránicz: gránze. Megy a hal lefelé, Török-gránicz felé. Az én lovam török-grániczi fakó." (Népd.). g r i f 1 i: griff, gugyi. gulyába rakni a fegyvert, pyramiden ansetzen. A honvéd parancs-szó : fegyvert gúlába! Az egyszerű baka nem ismervén a gúla szót, gulyával, mint ide illő gyüjtö-névvel helyettesitette. gyenyerál, gyenyerális, generál de gavallér: generál der cavallerie; generál de sarzsi: generál de charge. BALLAGI

4 Kaszárnyai szók. H a I b e r d ó v. holtver d'ó: halt wer da? halszpintli. halszstrájfli v. s trá j f n i. hilzni, p at ronhilzi: hülse. ho c z c z o lancz-várta: hauptzollamts-wache. holányos: katona: ulánus, dzsidás. hopták, hapták, haptájk. ho rni s ta, v ir t i g 1 i-, vice-, huszár: Princz Prajsz (7. sz.), Likistván (9. sz.) huszárok. Huszár vagyok nem bakancsos, Nem kell nekem csizma rongyos." íbung. B rigád-, d i v i z i ó- g a r n i z i ó- v. nagy íbung. isczipicz áristom: disciplinar-arrest. invalidus: Dobrentey Huszárdalaiban, Buda, i848. II. kiad. 4g. 1. s é r v i t é z r e magyarosította. ispekczió, inspekcziós frajter, -tiszt. i s p i t á j, i s p o t á j : A garnizió-spitál numero zekcenébe kütte'k. kalup : Bevezettem a rajcsúrba, Nem vágott jól ki kalupba" (Népd.). Kurczkalo p. kanczelária: kanzlei. k á n f u t e r, kránfutcr: krankenwárter. kantin, kantinos. kapszli. kapuczni. katonamondás, csupa ]ánycsábitás. -- Ha nem tudja, hagy tanulja, Mi a katona-regula. (Népd.). k a v a 1 é t a, g a v a 1 é t á t k i- r i k t ó n i. k i 11 i. k n o f g á b 1 i : knopfgabel, villaalakú fa, melyen a gombot puczolják. k ó b i : kőiben, tusa. k 0 f c z é d u 1 a: kopfzettel k o m e n d ó, k 0 m e n a i- r o z n i, k o 111 e n d á s. Kosut Lajos hires komendás. (Népd.) Komendó szóra halgatni. Major fog komendírozni. (Népd.) komisz- komiszkenyér, m undúr. kompánia. koposzter: kopfpolster. k r a v á 11 i. kúdústarisznya: brodsack. kurczsliszóni: kurta vasra verni. kuruez vas, kurta vas. kvártély, kovártély, kvártélycsi náló. Pétervárott kovártélyt csinál. (Népd.) Lajbi, 1 a j b 1 i, kis lajbi: mellény. 1 a j b i n d 1 i. 1 a j d i n á n t. 1 a s t o k, 1 ó s 10 k : ladstock. lénung. Neki durálom magamat, Megiszom a lénungomat (Népd.). 1 i s z t a. lóger, -karó. Lógerkaróm le van verve, Köpenyegem rá terítve. (Népd.) BALLAG 1

5 Kaszárnyai szók. Manéber: maneuvre. m e n á z si. manipulás, manikulás m é s p a jz, krumplis-, őrmester. miczi, holczmiczi, marczi: komiszkenyér, miczi ap: mütze ab! Kalpag margó: gugyi. helyett egy piczi, Posztóbul markírozni, készült miczi (Népd.). markotányos, molnári. Más ezredbeliek maródi: marodeur. így hívják a 38. sz. Mollinary, masérozni: Gyenge lábom pest-solt-kiskunsági ba- gyenge masérozni. Palotai úczcza kákat. ki van flasztérozva, Azon mundér, mundúr. masírozik háromszász reguta mustok: mundstück (trombita-szopóka). (Népd.).

6 Numera. Numerát vagy czédulát húz, sorozásnál. Én húztam ki az utolsó numerát. Nem is találtak bennem semmi hibát (Népd.). Rongyos frajter nem numerái, nem számít. nyócz. Az nekem nyócz: das ist mir wurst (közm.). óbester: ezredes. Mindig elól mondják a rangot, s aztán a nevet, pl. ezredes úr GrÖller, v. káplár úr Csernyák, oficzér, oficzéros. opczúgolni. A lénungját opczúgolták. opsit, opsitos: abschied, verabschiedeter. Döbrenteynél i. h bocsátványos. orbajt,-os: arbeit, arbeiter. ordináncz, ordénáncz, -os. ordung : ordnung. Ordungot csinálni. Panganét, bagnét, bajonét, manganét. pan tallér: bandouliére. paprika, Paprikajancsi, paradicsom, paradicsomos fiaskó, pipacs, pipacsvirág, stiglincz, téglás, hanvét: a honvédek gúnynevei. A megszokás tekintetéből nyelvészetileg, a hadsereg szellemére nézve társadalmilag igen nevezetes, hogy tősgyökeres magyar katonák mint gúnyolják a honvédeknek nemcsak ruháját, hanem kitűnő magyar vezényszavaikat is. pank v. pang: bank. paréroz, ki-, palléroz: pariren. p a t á I i a: bataille. p a t r o 1. patrontá s,-ka. piklórium, petlóreum: petróleum. pikszimóker, piszmájer, pikszmokker: büchsenmacher. p i n s t á j: bimmstein. p i o n é r. piraméta: gewehrpyramide. p 1 e z ú r. Plezúrt kapott ütközetben, Szolnoknál p o 1 o s k a, a 24. sz. Parma ; szarvát e r, az 58. sz. Salvator halicsi ezredek gúnynevei. portupé, partupé, portopé: porté d'épée. prezentál. Nem tud prezentérozni. p r í f u n g : prüfung. privadíner. próc zák, bróczák: brodsack. Próczákomba a prófuntom, Sirathaczcz kedves galambom prófunt, prófunt. Az is megtörténik rajtunk, Hogy három nap sincs prófontunk prófúsz, profósz Kisérjetek a stokházba, majd a prófúsz vigyáz rája puczol, puczovál. BALLAG 1

7 Kaszárnyai Ra j cs ú r : reitschule. randzsírozni. Őrmester fog randzsírozni regement, Ivosut Lajos azt üzente, Elfogyott a regementye reguta, regruta. Ott vannak az ú j reguták, kinek göndör haját nyírják A szegedi kaszárnyába, sok réguta be van zárva (népd.), az az értelme, hogy 8 hétig, mig a recruten-abtheilungba vannak osztva az űjonczok, csak nagy ritkán, s akkor is öreg baka kíséretében szabad kimenniök a kaszárnyából. rekcum: rechts um. Nem kell nékem rekczum, kerdáj, apmasír, Ha ezt hallom a lelkem szók. is csak úgy sír (Nemzetöri dal a forradalomból). reraonda, -ló. Közibe vezetett száz remonda lónak Átvitt ért. remonda ember, csúf, házsártos, gonosz ember. report. Reportra stimolni. Káplár vigyed árestomba, Holnap hozd hozzám reportra retirál, reterál. Lám a magyar nem tud megretiráni, Megmutattya, hogy hogyan köll megállni. Ott a német reterál, Komáromig meg sem áll r e z o1va r i k t á j k. r i s z t u n g. rota, rotonpár, ruta.

8 r u j k : ruhig. Hárítás, hogy csendesen legyenek, rukkol, ki-, be-, s a j b a : scheibe. s a r z s i: charge. sicz, -bojt, s i c z á r : schütz. silbak, sírba k. s i m 1 é d e r. sistat: schiessstátte. s p á d 1 i: spaten. spajzczetli. Hát a spajzczetli mit keres a kabáttyán. spekulál: a ki katona-élete terhein iparkodik könnyíteni. stellírozni. Kapitány fog stellírozni (népd.) stokház. Jaj de szennyes a kéd inge-gatyája, Beszenynyezte a pozsonyi stokházba strajk. Beatta a strajkot, vagyis a napos káplár jelentést tett a kaszárnyából esti 9 órán túl kimaradtakról. s t r ó f, megstrófolni. suczlapni. s u n i gl i. BALLAG 1

9 s v o r o m : schwarm. svadron y, -os kapitány. Döbrentey i. h sodramra magyarosítja. svenkáni: 1. kanyarodni, 2. lopni. szájnekszelenczia: az országos föhadparancsnokot hivják így. szeperát, -ba megy, szeperát áristom. szupervizitáni: superarbitriren. tagra vert: tagrebell. takarás, a hol födözve van a baka az ellenség golyójától. taktus egreczérozás: taktisches exerzieren. tilalérozni: tirailliren. t r a f á 1. trom f: ruf. Trombitások három tromfot fújjatok, Aztán engem akar felakaszczatok t r ó z s á k : strohsack. t u r i, v. túrni nadrág; turnizn i? tornázni. úr lap : urlaub. Hosszú-, rövid-szabadság. vakprádé: wachparade. v ( a sárnap!maj' meg vasalnak. Kaszárnyai szók. vasprádé: waschapparat. verbunk, verbung. Sindolözik a csomádi templomot,- Ferencz József most alított verbunkot. Fehérvári verbunk-káplár (népd ). verbuvál. Már minállunk verbuválnak kötéllel virsli. virt igl i: wirklicher, -frajter 7 káplár, hornista, tambúr. vizit. Erigy vizitre, t. L orvosi megvizsgálásra. v iz i t á c z i ó. Elindút má a gőzös masina, Visznek engem a vizitáczióra vizitál az ispekciós tiszt úr, az orvos. Eljöttek már az urak vizitálni, Apák anyák nem tudnak micsinálni r Könnyes szemmel zokogva panaszojják, Most kisérik vizitáni a fi jár (népdal, melynek az értelme, hogy alföldi városokban a sor alá került legényt város embere kiséri a vizitáczióra, s ha beválik, ismét a város embere kiséri vissza.) zupa: suppe; zupások, a Parma ezredbeliek gúnyneve. BALLAGI

...Eljött az idő: visznek katonának

...Eljött az idő: visznek katonának ...Eljött az idő: visznek katonának 101 MAGYAR KATONADAL A NAGY HÁBORÚ IDEJÉBŐL 1914 1918 Válogatta Szalay Olga Készült az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének anyaga alapján,

Részletesebben

Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított.

Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított. Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított. Anyám, anyám, kedves, édesanyám! De szomorú vasárnap virradt

Részletesebben

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK!

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK! A JÓ LOVAS KATONÁNAK A jó lovas katonának, de jól vagyon dolga, Eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja, Hej, élet, be gyöngy élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret.

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Katonadalok és az első világháború

Katonadalok és az első világháború SZABÓ DÁNIEL Katonadalok és az első világháború Zsibbaszd el magad, Zsibbaszd el magad, Ha senki sincs, ki elzsibbasszon Zsibbaszd el magad. (Katonadal a szerző katonakorából, 1973) A katonadalok integráns

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja.

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja. SZÉKI ÉNEKEK Azt hallottam, jó galambom, hogy itt akarsz hagyni, Velem egy faluban nem is akarsz lakni. Csak azt mondd meg, jó galambom, melyik úton mész el, Felszántatom azt az utat aranyos ekével. Felszántatom

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

NÉPI FELJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL

NÉPI FELJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL BIHARY LAJOS: NÉPI FELJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL Bihari Lajos, e sorok Írójának édesapja, 1891. december 2l-én Nagyar községbeh Szatmár megyében született szegényparaszti sorban élő kisnemesi családban.

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább.

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább. ÉLEM ÉLETEM Vándor vagy az úton, az élet vándora, Megállás nincs, messzeségbe vezet lépted. Az éjjeli úton mész,,közben megáll az ész Úttalan utakon, a semmi felé mész. Megfogadod, hogy holnap új élet

Részletesebben

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin Nagyapa nótái Mályinka Erding, 2001 A bihari határszélen... A bihari határszélen nem is olyan régen Halva találtak egy legényt a temetőszélen. Hűtlen lett

Részletesebben

A HARCTÉR MAGYARSÁGA. I. Tudósok számára, akik a magyar nyelv sajátosságait gyűjtik, dús kincsesbánya lesz a magyar katona háborús nyelve.

A HARCTÉR MAGYARSÁGA. I. Tudósok számára, akik a magyar nyelv sajátosságait gyűjtik, dús kincsesbánya lesz a magyar katona háborús nyelve. A HARCTÉR MAGYARSÁGA. I. Tudósok számára, akik a magyar nyelv sajátosságait gyűjtik, dús kincsesbánya lesz a magyar katona háborús nyelve. A háborúban uj magyar katonai nyelv keletkezett, a baka az idegen

Részletesebben

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 1848. MÁRCIUS 15-ről

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 1848. MÁRCIUS 15-ről ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 1848. MÁRCIUS 15-ről Összeállította: KŐHÁZI MÁRIA A megemlékezés helye: NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Győr Ideje: 2010. március 12. Szereplők: 3. c osztály tanulói (12

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés)

OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés) LÁSZLÓ GÉZA OSVÁTH PÁL 1848/1849-ES HADNAGY VISSZAEMLÉKEZÉSE A 10. HONVÉDZÁSZLÓALJRA (Forrásközlés) Bevezetés Osváth Pál 1831. január 4-én született a Bihar vármegyei Kismarján, csengerújfalusi Osváth

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG. II. Rákóczi Ferenc

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG. II. Rákóczi Ferenc KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG II. Rákóczi Ferenc 2 OLDAL II. RÁKÓCZI FERENC A Külföldi Magyar Cserkészszövetség II. Rákóczi Ferencrôl szóló füzetét Dömötör Margó emlékének ajánlja. Szeretete, emberközelsége

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A jövő Győrben épül embléma felépítése. Térkép Sematikus ábrázolás Szétválasztva Tömegvázlat GYŐRI MESÉSKÖNYVEM. A jövő Győrben épül.

A jövő Győrben épül embléma felépítése. Térkép Sematikus ábrázolás Szétválasztva Tömegvázlat GYŐRI MESÉSKÖNYVEM. A jövő Győrben épül. A jövő Győrben épül embléma felépítése Térkép Sematikus ábrázolás Szétválasztva Tömegvázlat GYŐRI MESÉSKÖNYVEM A jövő Győrben épül. Kedves Kis Barátom! Volt egyszer egy város, Dunával határos. Jó emberek

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

CSABA KIRÁLYFI. Első dolgozat. Első ének. "Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről." Ilosvai Péter. Szász Detre

CSABA KIRÁLYFI. Első dolgozat. Első ének. Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről. Ilosvai Péter. Szász Detre CSABA KIRÁLYFI Első dolgozat 1853 "Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről." Ilosvai Péter Első ének Szász Detre Harsog vala egy szó nyugattól keletig, Etele nagy király hogy már közeledik; Ádria tengernél

Részletesebben

anyánk falevelet húzott ránk meg gazt és nem volt szabad megmozdulni, mert a repülő meglátott és odalőtt vagy bombázott. Még a libákra is láncos

anyánk falevelet húzott ránk meg gazt és nem volt szabad megmozdulni, mert a repülő meglátott és odalőtt vagy bombázott. Még a libákra is láncos Apánk még élt Apánk még élt, káposztás laskát evett a bunkerben egy piros lábasból, kanállal, mert a tányérokat is elástuk. Misanyink addigra már az egészet megette volna, de apánk csak beszélt közben,

Részletesebben