Buda Regionális Bank Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Buda Regionális Bank Zrt."

Átírás

1 H I R D E T M É N Y

2 2 Érvényes: február 28. napjától A a számla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét a jelen Hirdetményben határozza meg és teszi közzé. Jelen hirdetmény tartalmazza a lakossági és vállalkozói deviza-számlákról kezdeményezett fizetési műveletekre, a nemzetközi forint átutalásokra valamint a devizában lekötött betétekre vonatkozó feltételeket. 1. A Bank csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Banknál bejelentett módon aláírt deviza átutalási fizetési megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget. A Bank nem felel a pontatlan vagy hiányos fizetési megbízásokból eredő késedelemért, hibákért, félreértésekért, bekövetkezett kárért vagy más következményekért. 2. A Bank kizárólag olyan fizetési megbízást teljesít, amelynek teljes fedezetéről az ügyfél a beadási határidőig gondoskodik. 3. A Bank jogosult a nemzetközi átutalásokra vonatkozó megbízások befogadásakor az átutalandó összegen felül max. 5% mértékű pluszfedezetet zárolni az árfolyamkockázat fedezeteként. A zárolás a megbízás összegére vonatkozik, a jutalékok felszámítására utólagosan, havonta egyszer kerül sor. A zárolás a befogadás napján érvényes devizaárfolyamon történik, feloldása pedig a devizautalás terhelésének értéknapján. Ebbe az átmenetileg, zárolás céljára elkülönített összegbe a számlán kötelezően és folyamatosan tartandó törzsbetét összege is beleszámítható. 4. A fizetési megbízások beadása és teljesítése között bekövetkezett árfolyamváltozásokból eredő veszteséget az Ügyfél viseli 5. Az ügyfél fizetési megbízásra vonatkozó jognyilatkozata a Hirdetményben foglaltak tudomásulvételét jelenti, ezért a fizetési művelet további jóváhagyása nem szükséges. 6. A deviza-átutalási fizetési megbízás visszavonását az Ügyfél a feldolgozás megkezdése előtt (a fizetési megbízás átvételének napján, azaz T napon, a befogadási határidő lejárta előtt) kezdeményezheti 7. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy levelezőbanki kapcsolatát megválassza. 8. Valutát és devizát a Bank az általa meghatározott árfolyamon vásárol és ad el, a mindenkori hatályos deviza-jogszabályok keretei között.

3 3 9. A Bank pénzforgalmi ügyletet csakis abban a devizában köteles Ügyfelei számára vezetni, amelyben részükre bankszámlát vezet. 10. A Bank az átutalással bankszámlára érkező összegeket a megadott devizanemben írja jóvá a Számlatulajdonos fizetési megbízásban szereplő bankszámláján. Amennyiben az átutalt összeg devizaneme eltér a fizetési megbízásban megjelölt bankszámlának a devizanemétől és az átutalás külön rendelkezést nem tartalmaz az összeg automatikusan, konverziós tranzakcióként kerül jóváírásra az átutalásban megjelölt bankszámlán. Amennyiben a kedvezményezett azonosítói (név, számlaszám, cím) nem összeegyeztethetők, a Bank jogosult egyedi mérlegelés alapján az ügylet teljesítését felfüggeszteni. 11. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetményben közölt feltételeket az Általános Üzleti Feltételekkel összhangban megváltoztassa. Egyidejűleg gondoskodik az új Hirdetmény közzétételéről; a módosítások a Bank Általános Üzleti Feltételeinek ill. a Bank és az Ügyfél között megkötött szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően lépnek hatályba. A jelen Hirdetményben meghirdetett díjtételektől a Bank az ügyféllel kötött megállapodása alapján eltérhet. I. Díjak, jutalékok A meghirdetett jutalékok és árfolyamok csak a szokásos ügymenettel bonyolított rutinszerű, standard műveletekre vonatkoznak. Egyéb ügyletek esetén a jutalékok és árfolyamok külön megállapodás tárgyát képezik. A nemzetközi forint utalások díjai megegyeznek a deviza átutalások fizetési megbízási díjaival. A havi rendszerességgel felszámított díjtételek és a tételenként felszámított tranzakciós díjak a hónap utolsó napján esedékesek, melyeket a Bank a hónap első munkanapján utólag számít fel. A jutalék a számlavezetés pénznemében a fizetési megbízás devizaösszege alapján kerül felszámításra. Amennyiben az adott devizaszámla erre nem nyújt fedezetet, a Bank az Ügyfél további számláiról konverzióval szedi azt be. Deviza-átutalások esetén a tranzakcióban résztvevő levelező bankok további díjakat számíthatnak fel (pl. a BIC-kód vagy az IBAN-szám helytelen megadása miatt). Ezeket a díjakat a Bank - felmerülés szerint - továbbterheli a fizetési megbízásban érintett ügyfélre. A külföldi bankköltségek mindig a Hirdetményben szereplő díjakon felül értendők. Az Ügyfél pénztartozás késedelmes teljesítése esetén a vonatkozó jogszabályokban vagy a szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

4 4 II. Költségek jelölése a fizetési megbízásokon OUR költségviselés = a mi számlánkról. Ez esetben az átutalás során felmerülő összes költség (a kedvezményezett Bankjánál felmerülő is) Ügyfelünk számláját terheli. A külföldi Bankköltségeket az azt felszámoló Bank felszólítása alapján terheljük. BEN költségviselés = kedvezményezett. Ez esetben a kedvezményezett viseli az átutalás során felmerülő összes költséget - így a Banknál felszámítandókat is. Az átutalást a felmerülő költségek levonása után hajtjuk végre, így a kedvezményezett a költségekkel csökkentett összeget kapja kézhez. SHA költségviselés = megosztott. Ez esetben Ügyfelünk számláját csak ezen Hirdetményben szereplő, a Banknál felmerült költségek terhelik, a kedvezményezett viseli saját Bankjának költségeit. STEP 2 fizetési megbízások csakis SHA költségviselés megjelölésével teljesíthetők. Az EGT-n belüli fizetési műveletekben* - konverzió nélküli fizetési forgalom esetén (amikor a terhelendő számla devizaneme és a teljesítés devizaneme megegyezik) a Bank kizárólag SHA rendelkezést fogad el; - konverziós fizetési megbízás esetén elfogadja az OUR rendelkezést is. - amennyiben a Számlatulajdonostól kapott fizetési megbízás nem felel meg a fentieknek, a Bank automatikusan, az Ügyfél tájékoztatása és jóváhagyása nélkül SHA költségviselési opcióval teljesíti a fizetési megbízást. A fentiektől eltérő viszonylatba (nem EGT-államok közötti, vagy nem azok hivatalos pénznemében történő pénzforgalom esetén a BEN költségviselés is alkalmazható. Összegezve az alábbiakban rögzített költségviselési módok választhatók: EGT állam pénznemében nem EGT állam pénznemében EGT-n belül - konverziós SHA, OUR SHA, OUR EGT-n belül nem konverziós SHA SHA, OUR EGT-n kívül - konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN EGT-n kívül nem konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN *EGT-n (Európai Gazdasági Térség) belül fizetési műveletnek minősül a tranzakció, ha annak lebonyolításánál mint a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az EGT területén belül nyújtja szolgáltatását és a szolgáltatás nyújtása EUR-ban vagy egyéb, valamely EGT-állam hivatalos pénznemében történik. EGT-államok:

5 5 Az Európai Unió (EU) tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia) valamint Norvégia, Liechtenstein és Izland A Bank az EGT devizanemei közül HUF-ban, EUR-ban, CHF-ben, GBP-ben végez pénzforgalmi szolgáltatást. III. Árfolyamok A Bank az alábbi devizanemekben jegyez árfolyamot: EUR, CHF, GBP, USD. A Bank egyedi árfolyamot jegyezhet megállapodás alapján. A kiadott árfolyam a következő árfolyam kibocsátásáig érvényes. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy naponta többször is árfolyamot jegyezzen. A. Átutalások és számlák közti átvezetések esetén alkalmazott árfolyamok A terhelendő számla Az átutalt összeg Alkalmazott árfolyam devizaneme devizaneme Forint Deviza Deviza eladási árfolyam Deviza A számla devizanemétől eltérő A Bank az utalandó összeg devizanem, de nem forint forint ellenértékét deviza eladási árfolyamon kiszámítja, majd deviza vételi árfolyamon átszámítva terheli a devizaszámla devizanemében Deviza Forint Deviza vételi árfolyam A jóváírandó számla Az átutalt összeg Alkalmazott árfolyam devizaneme devizaneme Forint Deviza Deviza vételi árfolyam Deviza A számla devizanemétől eltérő A Bank a jóváírandó összeg devizanem, de nem forint forint ellenértékét deviza vételi árfolyamon kiszámítja, majd deviza eladási árfolyamon átszámítva írja jóvá a devizaszámla devizanemében Deviza Forint Deviza eladási árfolyam

6 6 B. Pénztári tranzakciók esetén alkalmazott árfolyamok BEFIZETÉS A jóváírandó számla devizaneme A befizetett összeg valutaneme Alkalmazott árfolyam Forint Deviza Valuta vételi árfolyam Deviza A számla devizanemétől eltérő Valuta vételi/deviza eladási valutanem, de nem forint árfolyam Deviza Forint Valuta eladási árfolyam KIFIZETÉS A terhelendő számla A kifizetett összeg Alkalmazott árfolyam devizaneme valutaneme Forint Deviza Valuta eladási árfolyam Deviza A számla devizanemétől eltérő Deviza vételi/valuta eladási valutanem, de nem forint árfolyam Deviza Forint Valuta vételi árfolyam

7 7 IV. Fizetési megbízások benyújtása és teljesítése (A devizafizetések elszámolásának valutáris rendje) Az átutalási megbízások teljesítési határidejét a 18/2009. MNB-rendelet rögzíti, a Bank a fizetési megbízásokat a rendelkezés előírásai szerinti határidőben teljesíti. A Bank a fizetési megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat az alábbiak szerint végzi el. T nap = tárgynap, a fizetési megbízás befogadásának a napja, mely minden esetben csak banküzemi nap lehet. A devizára szóló fizetési megbízásokat a Bankhoz a valuta ünnepnapok és banki munkanapok figyelembevételével, benyújtási csatornától függetlenül az alábbi időpontokig lehet benyújtani aznapi (T napi) átvételre. Az ezen időpont után érkezett fizetési megbízásokat a következő banki napon (mint T nap) befogadottnak tekinti, és a teljesítési határidőket is attól a naptól számítja. Bankon kívüli deviza átutalási fizetési megbízás Azonos 11 óráig devizanemben Eltérő 11 óráig devizanemben Bankon belüli deviza átutalási fizetési megbízás ill. saját számlák közti átvezetés Azonos 15 óráig devizanemben Eltérő 15 óráig devizanemben Sürgősségi (T napos) konverziós fizetési megbízás banki munkanapokon legkésőbb 14 óráig, egyedi árfolyam alkalmazásával kérhető. Betétlekötési megbízásokat a megbízás beadásának napján teljesítjük. A megbízások papír alapon illetve elektronikusan (NetBank, Home Bank) nyújthatók be. A banki munkanap külföldi devizanemben történő tranzakciók vonatkozásában azokat a napokat jelenti, amikor a Bank üzletvitel céljából nyitva tart, és amely nap az adott devizanemmel összefüggésben nem minősül bankszünnapnak. A Bank az elektronikusan beadott (NetBank, Home Bank) előre dátumozott feldolgozási napú deviza-átutalási fizetési megbízást is befogad - amennyiben az Értéknap mező kitöltött - a következők szerint. A mező értéke az a banki nap, amikor a Bank a feldolgozást végzi a meghirdetett teljesítési értéknapokkal. A benyújtási napi ill. annál korábbi dátumra beadott fizetési megbízás esetén a Bank a mező értékét figyelmen kívül hagyja és a Hirdetmény szerinti befogadási idők szerint dolgozza fel.

8 8 Kimenő átutalások (terhelések) teljesítése A Bank a teljesítéseket a nemzetközi standardnak megfelelően spot (T+2 napos) értéknappal végzi a jogosult számlavezetője felé a deviza értéknapok figyelembevételével. (Ez azt jelenti, hogy a kedvezményezett bankjának nostro számláján legkorábban ezen a deviza értéknapon történik a jóváírás. A kedvezményezett Ügyfél részére történő jóváírás a bankja elszámolásától függően pl. EGT-n kívüli célországban - meghosszabbodhat.). Ennél rövidebb teljesítési határidő és ennek megfelelő tranzakciós díj - egyedi megállapodás tárgyát képezi. Bankon kívüli utalások: - Deviza-átutalás konverzióval (a devizaszámlától eltérő pénznemben): legkorábban a benyújtást követő 2. banki munkanap (T+2 napra) teljesül; az átvétel napján jegyzett utolsó devizaárfolyammal - Deviza-átutalás konverzió nélkül (a devizaszámlával megegyező pénznemben): legkorábban a benyújtást követő 2. banki munkanap (T+2 napra) teljesül. Bankon belüli deviza-átutalás ill. átvezetés saját számlák között: - azonos devizanemben: a benyújtás napján teljesül, - eltérő devizanemben (konverzióval): T+2 banki munkanap teljesül, az átvételkor érvényes deviza árfolyammal. Az ügyfélszámla terhelése: a feldolgozás (indítás) értéknapján történik: - Bankon kívüli tételeknél T+1 napon, - Bankon belüli tételeknél konverzió nélkül T napon, konverzióval T+2 napon. Devizában érkező jóváírások kedvezményezett számláján való jóváírásának értéknapja konverzió nélkül EGT devizában (HUF-ban is!) T Nem EGT devizában (USD) legkésőbb T+1 konverzióval EGT devizanemek között (HUF is) T Nem EGT devizanemek között T+2 (ha legalább az egyik devizanem nem EGT-s) legkésőbb T = a Bank részére saját számláján történő jóváírás értéknapja (nostro értéknap), mely ha nem banküzemi napra esik, akkor az azt követő első banküzemi nap. Feldolgozás napja (megbízások befogadása T napi feldolgozásra): konverzió nélkül: 15 óráig aznap, azután másnap konverzióval: 12 óráig aznap, azután másnap Ezt követően a Bank az utalás összegét a következő banki munkanapon írja jóvá a kedvezményezett számlatulajdonos számláján, a nostro értéknap figyelembevételével.

9 9 A konverziók, a feldolgozás időpontjában érvényben lévő árfolyamon teljesülnek. V. Devizaszámlák kamatozása Pénzforgalmi devizaszámla bármely, a Bank által jegyzett konvertibilis devizában nyitható, de csak azok a devizaszámlák kamatoznak, amelyek devizanemére vonatkozóan a Bank Hirdetményben kamatmértékeket tesz közzé. A lekötött betétek kamatának jóváírása lejáratkor, a látra szóló pénzeszközök kamatának jóváírása a hónap utolsó napján esedékes (melyet a Bank a tárgyhót követő első munkanapján ír jóvá), vagy a fizetési számla megszűnésekor. A. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött (napi záró Követel) egyenlege látraszólóan kamatozik. B. Lekötött devizabetétek: Leköthető minimum egyenleg devizanemenként: lakossági ügyfél: 500 EUR / 500 CHF / 500 GBP /500 USD vállalkozó ügyfél: EUR / CHF / GBP /1.000 USD Devizabetéteket lekötni a lekötés időpontjában érvényes kamatlábak mellett lehet. A lekötéskori kamatláb adott betétnél a futamidő alatt változhat (változó kamatozás). Lekötési időtartam: 30, 90, 180 és 360 nap Lekötési idő lejárta előtt felmondott, vagy részben felmondott devizabetétek után kamat nem jár. Egyedi kamat-megállapítás lehetősége: EUR/CHF/GBP/USD felett. VI. Ügyfél azonosítás A Bank (a évi CXXXVI. törvény alapján) az alábbi esetekben köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját, ill. a rendelkezésre jogosultat azonosítani és nyilatkoztatni. - A pénzügyi szolgáltató szervezet az ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor (fizetési számlanyitás, betét elhelyezés stb.) - A ,- forintot elérő vagy meghaladó összegű, forintban, illetőleg külföldi pénznemben történő készpénzforgalommal együtt járó fizetési megbízás estében. - Az egymással ténylegesen vagy vélelmezhetően összefüggő, több üzleti fizetési megbízás esetén az azonosítást a ,- forint összeghatár átlépését előidéző ügyleti fizetési megbízás alkalmával.

10 10 - Az ,- forintot elérő, ill. meghaladó pénzváltási tranzakció esetében a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet köteles az azonosítást elvégezni. Az ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Bankot értesíteni. VI. Rendelkezés a számla felett meghatalmazott útján Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően. VII. Egyéb Jelen Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetről és Pénzügyi vállalkozásokról, a Takarékbetétekről szóló törvény erejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeinek és Üzletszabályzatának a rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az Ügyféllel kötött egyedi szerződés a jelen Hirdetményben foglalt feltételektől eltérő feltételeket tartalmaz, akkor mindenkor a vonatkozó egyedi szerződés rendelkezései alkalmazandók. A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Hirdetményt új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azt illetve a benne foglalt kondíciókat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Bank üzletpolitikájának megváltozásakor, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítsa, továbbá, hogy az abban foglaltakon felül új díjakat és egyéb költségelemeket vezessen be (a továbbiakban egységesen: egyoldalú szerződésmódosítás). Amennyiben az egyoldalú szerződésmódosítás az Ügyfeleket kedvezőtlenül érinti, a Bank az egyoldalú szerződésmódosításról, annak hatályba lépését legalább 60 nappal megelőzően, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetményben értesíti az Ügyfeleket. Az egyoldalú szerződés módosítással bevezetett rendelkezések, az új szerződések esetében a kifüggesztés napjától, a már megkötött szerződések esetében a hatályba lépés időpontjától kezdve alkalmazandók. VIII. Kondíciók Lakossági devizaszámla:

11 11 1. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA 1.1. Fizetési számlanyitás Törzsbetét (a számla devizanemében) HUF-nak megfelelő deviza Számlanyitás díjmentes Számlavezetés díjmentes Kivonat díja - az adott számla devizanemében: EUR számla 0,50 EUR CHF számla 1,00 CHF GBP számla 0,50 GBP USD számla 1,00 USD + a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max Ft/tétel tr.illeték* 2. FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 2.1. Átutalások és átvezetések Jóváírások EUR számlára CHF számlára GBP számlára USD számlára 0,11% min. 3,50 EUR / tétel 0,11% min. 6,00 CHF / tétel 0,11% min. 2,50 GBP / tétel 0,11% min. 4,50 USD / tétel Terhelések HUF számláról 0,20% min HUF / tétel CHF számláról 0,20% min. 25,00 CHF / tétel EUR számláról 0,20% min. 16,00 EUR / tétel GBP számláról 0,20% min. 9,00 GBP / tétel USD számlára 0,20% min. 14,00 USD / tétel + 0,30% max Ft/tétel tr.illeték* Bankon belüli és saját számlák közötti átvezetés díjmentes EUR-fizetések az EU-n belül STEP2 rendszeren Terhelések HUF számláról HUF + 0,12% / tétel CHF számláról 6,00 CHF + 0,12% / tétel EUR számláról 3,50 EUR + 0,12% /tétel GBP számláról 2,50 GBP + 0,12% / tétel USD számlára 4,50 USD + 0,12% / tétel + 0,30% max Ft/tétel tr.illeték* A STEP2 átutalás feltételei: csak az Európai Unió országaiba indítható, csak EUR devizanemben, max EUR összeghatárig, hibátlanul (szóközök és egyéb írásjelek nélkül) megadott IBAN számlaszám és létező BIC kód (= SWIFT kód) megadásával, SHA költségviseléssel Pénztári tranzakciók

12 12 Készpénz befizetés devizaszámlára (Ft-ban vagy valutában) díjmentes Készpénz kifizetés devizaszámláról (Ft-ban vagy valutában) 0,30% + 0,60% / tétel tr.illeték* Előre bejelentett készpénz felvétel elmulasztása 0,20% + a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max Ft/tétel tr.illeték* MEGJEGYZÉS: A Bank pénztáraiban csak bankjegy ki- és befizetést teljesít illetve fogad el. Sérült illetve csonka valuta bankjegyet nem veszünk át HUF-nak megfelelő valuta készpénzfelvétel esetén a Bankot legalább 2 banki nappal a tranzakció előtt, déli 12:00 óráig értesíteni szíveskedjenek. E bejelentések elmulasztása esetén az adott fiók aktuális készpénz-készletszintjétől függ, hogy a tranzakció végrehajtható-e 3. RENDKÍVÜLI ÜGYINTÉZÉSEK Az esedékes díjak a számla devizanemében kerülnek felszámításra. Fedezet igazolás, ill. módosítás, teljesítésigazolás HUF / igazolás Számla tulajdonos kérésére kiállított kivonat másolat HUF / kivonat + a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max Ft/tétel tr.illeték* * Pénzügyi tranzakciós illeték Hirdetmény szerint Vállalkozói devizaszámla:

13 13 1. Bankszámlák 1.1. Fizetési számlanyitás Törzsbetét (a számla devizanemében) HUF-nak megfelelő deviza Számlanyitás díjmentes Számlavezetési díj EUR számla 10,00 EUR CHF számla 15,00 CHF GBP számla 7,50 GBP USD számla 13,00 USD + a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max Ft/tétel tr.illeték* Kivonat díja - az adott számla devizanemében: EUR számla 0,50 EUR CHF számla 1,00 CHF GBP számla 0,50 GBP USD számla 1,00 USD + a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max Ft/tétel tr.illeték* 2. FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 2.1. Átutalások és átvezetések Jóváírások EUR számlára CHF számlára GBP számlára USD számlára 0,11% min. 3,50 EUR / tétel 0,11% min. 6,00 CHF / tétel 0,11% min. 2,50 GBP / tétel 0,11% min. 4,50 USD / tétel Terhelések HUF számláról 0,22% min HUF / tétel CHF számláról 0,22% min. 25,00 CHF / tétel EUR számláról 0,22% min. 16,00 EUR / tétel GBP számláról 0,22% min. 9,00 GBP / tétel USD számlára 0,22% min. 14,00 USD / tétel + 0,30% max Ft/tétel tr.illeték* Bankon belüli és saját számlák közötti átvezetés díjmentes EUR-fizetések az EU-n belül STEP2 rendszeren Terhelések

14 14 HUF számláról HUF + 0,12% / tétel CHF számláról 6,00 CHF + 0,12% / tétel EUR számláról 3,50 EUR + 0,12% /tétel GBP számláról 2,50 GBP + 0,12% / tétel USD számlára 4,50 USD + 0,12% / tétel + 0,30% max Ft/tétel tr.illeték* A STEP2 átutalás feltételei: csak az Európai Unió országaiba indítható, csak EUR devizanemben, max EUR összeghatárig, hibátlanul (szóközök és egyéb írásjelek nélkül) megadott IBAN számlaszám és létező BIC kód (= SWIFT kód) megadásával, SHA költségviseléssel Pénztári tranzakciók Készpénz befizetés devizaszámlára (Ft-ban vagy valutában) díjmentes Készpénz kifizetés devizaszámláról (Ft-ban vagy valutában) 0,30% + 0,60% / tétel tr.illeték* Előre bejelentett készpénz felvétel elmulasztása 0,20% + a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max Ft/tétel tr.illeték* MEGJEGYZÉS: A Bank pénztáraiban csak bankjegy ki- és befizetést teljesít illetve fogad el. Sérült illetve csonka valuta bankjegyet nem veszünk át HUF-nak megfelelő valuta készpénzfelvétel esetén a Bankot legalább 2 banki nappal a tranzakció előtt, déli 12:00 óráig értesíteni szíveskedjenek. E bejelentések elmulasztása esetén az adott fiók aktuális készpénz-készletszintjétől függ, hogy a tranzakció végrehajtható-e 3. RENDKÍVÜLI ÜGYINTÉZÉSEK Az esedékes díjak a számla devizanemében kerülnek felszámításra. Fedezet igazolás, ill. módosítás, teljesítésigazolás HUF / igazolás Számla tulajdonos kérésére kiállított kivonat másolat HUF / kivonat + a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max Ft/tétel tr.illeték* * Pénzügyi tranzakciós illeték Hirdetmény szerint

15 15 Deviza betéti kamatlábak lakosság és vállalkozások részére (%) EUR CHF GBP USD 30 nap 0,50% 0,10% 0,50% 0,10% 90 nap 1,00% 0,20% 0,50% 0,20% 180 nap 1,50% 0,50% 0,75% 0,50% 180 nap AKCIÓ* 2,25% nap 1,80% 1,00% 2,00% 0,90% Látraszóló 0,20% 0,00% 0,70% 0,10% Az egyszeri lekötés EBKM értéke megegyezik a táblázatban szereplő kamat mértékekkel Leköthető minimum egyenleg devizanemenként: lakossági ügyfél: 500 EUR / 500 CHF / 500 GBP /500 USD vállalkozó ügyfél: EUR / CHF / GBP /1.000 USD Egyedi kamat-megállapítás lehetősége: EUR/CHF/GBP/USD felett.

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom 1 Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) a számla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a lakossági és vállalkozói devizaszámlákra, valamint a devizában lekötött betétekre vonatkozó feltételekről

HIRDETMÉNY. a lakossági és vállalkozói devizaszámlákra, valamint a devizában lekötött betétekre vonatkozó feltételekről Széchenyi István Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági és vállalkozói devizaszámlákra, valamint a devizában lekötött betétekre vonatkozó feltételekről Érvényes: 2013. november 01-től I. Általános feltételek

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 1 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505220 Fax: 37/505225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu Kirendeltség címe, elérhetősége: 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Tel/Fax: 37/312070 HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi

Részletesebben

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Általános feltételek: A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014.04.14. Közzétéve:2014.02.12. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Bank

Részletesebben

4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY

4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. Ikt.szám: 3749/2015. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2013. 11. 25.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2013. 11. 25. HIRDETMÉNY 1.sz.melléklet Devizában és valutában végzett fizetési megbízások Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2013. 11.

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Tájékoztató Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizabetét számla vezetéséről Hatályos: 2013. december 3-tól I. Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. HIRDETMÉNY

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. HIRDETMÉNY DUNA TAKARÉK BANK Zrt. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos : 2015. július 1től (A 2015. július 1től érvénybe

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2013. november 01-től Értelmező rendelkezések:

Részletesebben

Devizaszámlák kamatozása

Devizaszámlák kamatozása HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2013. január 2-től I. Valuta, deviza és kereskedelmi

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény Rábaközi Takarékszövetkezet 9300 Csorna, Szent István tér 23. Tel.: +36-96/593-320 E-mail: www.rabakozitksz.hu Hirdetmény Devizakülföldi/devizabelföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap.

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap. HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek külföldi/belföldi természetes személy részére vezetett számlák kondícióiról. Érvényes: 2010. szeptember 10-től I. Valuta, és kereskedelmi vételi / közép

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától HIRDETMÉNY Lakossági deviza számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL

HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL lakosság, vállalkozó, önkormányzat és egyéb szervezet részére Kihirdetve: 2013.01.07. Érvényes: 2013.03.07. 2013.03.18. Bizonyos termékek érvényességének

Részletesebben

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2015. január 1-től A fizetési számlára vonatkozó szerződés

Részletesebben

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2015. január 1-től A fizetési számlára vonatkozó szerződés

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től visszavonásig Kedvezményes Takarék Gazda számlacsomag Megnevezés Kinek ajánljuk? A Nemzeti Agrárkamara, Kamarai kártyával rendelkező

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

I. Valuta, deviza, külkereskedelmi vételi / közép / eladási árfolyamok

I. Valuta, deviza, külkereskedelmi vételi / közép / eladási árfolyamok Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2013. január 1-től I. Valuta, deviza, külkereskedelmi vételi

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Vállalkozói forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Vállalkozói forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzététel: 2014. július 15. Vállalkozói TakarékPont számlacsomagok Megnevezés Üzleti Alapszámla Üzleti Plusz számlacsomag Üzleti Prémium számlacsomag Kinek

Részletesebben

I. Valuta, deviza, külkereskedelmi vételi / közép / eladási árfolyamok

I. Valuta, deviza, külkereskedelmi vételi / közép / eladási árfolyamok Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2013. február 4-től I. Valuta, deviza, külkereskedelmi

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Vállalkozói forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Vállalkozói forint TakarékPont számlacsomagok jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzétéve: 2015.03.31. Vállalkozói TakarékPont számlacsomagok Megnevezés Üzleti Alapszámla Üzleti Plusz számlacsomag Üzleti Prémium számlacsomag Kinek ajánljuk?

Részletesebben

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2014. október 1-től Jelen Hirdetmény a VI. fejezet j) pontjában

Részletesebben

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2014. október 1-től Jelen Hirdetmény a VI. fejezet j) pontjában

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott.

HIRDETMÉNY. a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott. HIRDETMÉNY a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott Takarék Business számlacsomaghoz Módosítással érintett rész: Az üzleti bankkártyák

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben