Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom"

Átírás

1 1 Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) a számla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás módját - hivatkozással a Bank Üzletszabályzatában valamint a fizetési számlaszerződésekben foglaltakra - a jelen Hirdetményben határozza meg és teszi közzé. A Bank azokról a díjakról, költségekről, egyéb fizetési kötelezettségekről nyújt előzetes tájékoztatást ügyfeleinek, amelyekről információ birtokában van. Érvényes: január 15-től Közzététel: november 16. A Hirdetmény módosítását a január 1-től hatályba lépő évi CXVI. a tranzakciós illetékről szóló törvény indokolja. Amennyiben a fizetési számla devizaneme nem forint, ott a forintban megadott díj terhelése a számla devizanemében történik, a törvényi átváltási szabály szerint. Devizahitelekre vonatkozó kondícióinkat általános Hirdetményünk tartalmazza!

2 2 Jelen hirdetmény tartalmazza a lakossági és vállalkozói deviza-számlákról kezdeményezett fizetési műveletekre, a nemzetközi Ft-átutalásokra, valamint a devizában lekötött betétekre vonatkozó feltételeket. A fentiektől eltérő szolgáltatásokra, ill. az ezen Hirdetményben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan az általános Hirdetmény ad tájékoztatást. A devizakülföldi társas vállalkozások számlavezetési feltételei egyedi megállapodás tárgyát képezik. I. Általános feltételek 1. A Bank csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Banknál bejelentett módon aláírt deviza átutalási fizetési megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget. A Bank nem felel a pontatlan vagy hiányos fizetési megbízásokból eredő késedelemért, hibákért, félreértésekért, bekövetkezett kárért vagy más következményekért. 2. A Bank kizárólag olyan fizetési megbízást teljesít, amelynek teljes fedezetéről az ügyfél a beadási határidőig gondoskodik. 3. A bank jogosult a nemzetközi átutalásokra vonatkozó megbízások befogadásakor az átutalandó összegen felül max. 5% mértékű pluszfedezetet zárolni az árfolyamkockázat fedezeteként. A zárolás a megbízás összegére vonatkozik, a jutalékok felszámítására utólagosan, havonta egyszer kerül sor. A zárolás a befogadás napján érvényes devizaárfolyamon történik, feloldása pedig a devizautalás terhelésének értéknapján. 4. A fizetési megbízások beadása és teljesítése között bekövetkezett árfolyamváltozásokból eredő veszteséget az Ügyfél viseli 5. Az ügyfél fizetési megbízásra vonatkozó jognyilatkozata a Hirdetményben foglaltak tudomásulvételét jelenti, ezért a fizetési művelet további jóváhagyása nem szükséges. 6. A deviza-átutalási fizetési megbízás visszavonását az Ügyfél a feldolgozás megkezdése előtt (a fizetési megbízás átvételének napján, azaz T napon, a befogadási határidő lejárta előtt) kezdeményezheti 7. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy levelezőbanki kapcsolatát megválassza. 8. Valutát és devizát a Bank az általa meghatározott árfolyamon vásárol és ad el, a mindenkori hatályos deviza-jogszabályok keretei között. 9. A Bank pénzforgalmi ügyletet csakis abban a devizában köteles Ügyfelei számára teljesíteni, amelyben részükre bankszámlát vezet. 10. A Bank az átutalással bankszámlára érkező összegeket a megadott devizanemben írja jóvá a Számlatulajdonos fizetési megbízásban szereplő bankszámláján. Amennyiben az átutalt

3 3 összeg devizaneme eltér a fizetési megbízásban megjelölt bankszámlának a devizanemétől és az átutalás külön rendelkezést nem tartalmaz az összeg automatikusan, konverziós tranzakcióként kerül jóváírásra az átutalásban megjelölt bankszámlán. Amennyiben a kedvezményezett azonosítói (név, számlaszám, cím) nem összeegyeztethetők, a Bank jogosult egyedi mérlegelés alapján az ügylet teljesítését felfüggeszteni. 11. A bank fenntartja magának a jogot, hogy a nemzetközi jogi követelményeknek megfelelően korlátozza egyes országok állampolgárainak tranzakcióit. Ez alapján a Bank iráni ügyfelektől átutalási megbízást csak belföldi bankok ügyfelei javára fogad el. (Ld. Általános Hirdetmény). 12. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetményben közölt feltételeket az Általános Üzleti Feltételekkel összhangban megváltoztassa. Egyidejűleg gondoskodik az új Hirdetmény ügyfélforgalmi helyiségeiben való közzétételéről; a módosítások a Bank Általános Üzleti Feltételeinek vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően lépnek hatályba. A jelen Hirdetményben meghirdetett díjtételektől a Bank az ügyféllel kötött megállapodása alapján eltérhet. II. Díjak, jutalékok A meghirdetett jutalékok és árfolyamok csak a szokásos ügymenettel bonyolított rutinszerű, standard műveletekre vonatkoznak. Egyéb ügyletek esetén a jutalékok és árfolyamok külön megállapodás tárgyát képezik A nemzetközi Ft-utalások díjai megegyeznek a deviza átutalások fizetési megbízási díjaival. A Bank a deviza számláról indított forint átutalásokért valamint deviza- illetve nemzetközi átutalásokért felszámított díjakkal a megbízás végrehajtásával egyidejűleg terheli meg az ügyfél számláját. Az egyéb, esetenként felmerülő díjakat, jutalékokat, költségeket (pl. a megbízás végrehajtásában közreműködő partnerbankok által felszámított díjakat) a Bank azok felmerülésekor terheli az Ügyfél számlájára. Egyéb, jelen Hirdetményben szereplő díjtételek esetén a díjak felszámítása a tárgyhót követő első munkanapon történik. A jutalék a számlavezetés pénznemében a fizetési megbízás devizaösszege alapján kerül felszámításra. Amennyiben az adott devizaszámla erre nem nyújt fedezetet, a Bank az Ügyfél további számláiról az esedékességet követő hó 20. napján vagy az azt követő 1. banki napon, az aktuális deviza eladási árfolyamon konverzióval szedi azt be. Deviza-átutalások esetén a tranzakcióban résztvevő levelező bankok további díjakat számíthatnak fel (pl. a BIC-kód vagy az IBAN-szám helytelen megadása miatt). Ezeket a díjakat a Bank - felmerülés szerint - továbbterheli a fizetési megbízásban érintett ügyfélre. A külföldi bankköltségek mindig a Hirdetményben szereplő díjakon felül értendők. Az Ügyfél pénztartozás késedelmes teljesítése esetén a vonatkozó jogszabályokban vagy a szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

4 4 III. Költségek jelölése a fizetési megbízásokon OUR költségviselés = a mi számlánkról. Ez esetben az átutalás során felmerülő összes költség ( a kedvezményezett bankjánál felmerülő is) Ügyfelünk számláját terheli. A külföldi bankköltségeket az azt felszámoló bank felszólítása alapján terheljük. BEN költségviselés = kedvezményezett. Ez esetben a kedvezményezett viseli az átutalás során felmerülő összes költséget - így a Bankunknál felszámítandókat is. Az átutalást a felmerülő költségek levonása után hajtjuk végre, így a kedvezményezett a költségekkel csökkentett összeget kapja kézhez. SHA költségviselés = megosztott. Ez esetben Ügyfelünk számláját csak ezen Hirdetményben szereplő, a Banknál felmerült költségek terhelik, a kedvezményezett viseli saját bankjának költségeit. SEPA (STEP2) fizetési megbízások csakis SHA költségviselés megjelölésével teljesíthetők. Az EGT-n belüli fizetési műveletekben* - konverzió nélküli fizetési forgalom esetén (amikor a terhelendő számla devizaneme és a teljesítés devizaneme megegyezik) a Bank kizárólag SHA rendelkezést fogad el; - konverziós fizetési megbízás esetén elfogadja az OUR rendelkezést is. - amennyiben a Számlatulajdonostól kapott fizetési megbízás nem felel meg a fentieknek, a Bank automatikusan, az Ügyfél tájékoztatása és jóváhagyása nélkül SHA költségviselési opcióval teljesíti a fizetési megbízást. A fentiektől eltérő viszonylatba (nem EGT-államok közötti, vagy nem azok hivatalos pénznemében történő pénzforgalom esetén a BEN költségviselés is alkalmazható. Összegezve az alábbiakban rögzített költségviselési módok választhatók: EGT állam pénznemében nem EGT állam pénznemében EGT-n belül - konverziós SHA, OUR SHA, OUR EGT-n belül nem konverziós SHA SHA, OUR EGT-n kívül - konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN EGT-n kívül nem konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN *EGT-n (Európai Gazdasági Térség) belül fizetési műveletnek minősül a tranzakció, ha annak lebonyolításánál mint a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az EGT területén belül nyújtja szolgáltatását ÉS a szolgáltatás nyújtása EUR-ban vagy egyéb, valamely EGT-állam hivatalos pénznemében történik. EGT-államok: Az Európai Unió (EU) tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország,

5 5 Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia) valamint Norvégia, Liechtenstein és Izland A Bank az EGT devizanemei közül HUF-ban, EUR-ban, CHF-ben és GBP-ben végez pénzforgalmi szolgáltatást. IV. Árfolyamok A Bank az alábbi devizanemekben jegyez árfolyamot: EUR, CHF, GBP, USD, HRK. Az egyedi árfolyamjegyzés minimális összege EUR. A kiadott árfolyam a következő árfolyam kibocsátásáig érvényes. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy naponta többször is árfolyamot jegyezzen. A. Átutalások és számlák közti átvezetések esetén alkalmazott árfolyamok A terhelendő számla Az átutalt összeg devizaneme Alkalmazott árfolyam devizaneme Forint Deviza Deviza eladási árfolyam Deviza A számla devizanemétől eltérő devizanem, de nem forint. A Bank az utalandó összeg forint ellenértékét deviza eladási árfolyamon kiszámítja, majd deviza vételi árfolyamon átszámítva terheli a devizaszámla devizanemében. Deviza Forint Deviza vételi árfolyam A jóváírandó számla Az átutalt összeg devizaneme Alkalmazott árfolyam devizaneme Forint Deviza Deviza vételi árfolyam Deviza A számla devizanemétől eltérő devizanem, de nem forint. A Bank a jóváírandó összeg forint ellenértékét deviza vételi árfolyamon kiszámítja, majd deviza eladási árfolyamon átszámítva írja jóvá a devizaszámla devizanemében. Deviza Forint Deviza eladási árfolyam

6 6 B. Pénztári tranzakciók esetén alkalmazott árfolyamok BEFIZETÉS A befizetett összeg valutaneme Alkalmazott árfolyam A jóváírandó számla devizaneme Forint Deviza Valuta vételi árfolyam Deviza A számla devizanemétől eltérő Valuta vételi/deviza eladási. valutanem, de nem forint. Deviza Forint Valuta eladási árfolyam KIFIZETÉS A kifizetett összeg valutaneme Alkalmazott árfolyam A terhelendő számla devizaneme Forint Deviza Valuta eladási árfolyam Deviza A számla devizanemétől eltérő Deviza vételi/valuta eladási valutanem, de nem forint. Deviza Forint Valuta vételi árfolyam

7 7 V. Fizetési megbízások benyújtása és teljesítése (A devizafizetések elszámolásának valutáris rendje) Az átutalási megbízások teljesítési határidejét a 18/2009. MNB-rendelet rögzíti, a Bank a fizetési megbízásokat a rendelkezés előírásai szerinti határidőben teljesíti. A bank a fizetési megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat az alábbiak szerint végzi el. T nap = tárgynap, a fizetési megbízás befogadásának a napja, mely minden esetben csak banküzemi nap lehet. A devizára szóló fizetési megbízásokat a Bankhoz a valuta ünnepnapok és banki munkanapok figyelembevételével, benyújtási csatornától függetlenül az alábbi időpontokig lehet benyújtani aznapi (T napi) átvételre. Az ezen időpont után érkezett fizetési megbízásokat a következő banki napon (mint T nap) befogadottnak tekinti, és a teljesítési határidőket is attól a naptól számítja. Bankon kívüli deviza átutalási fizetési megbízás Bankon belüli deviza átutalási fizetési megbízás ill. saját számlák közti átvezetés Azonos devizanemben Eltérő devizanemben Azonos devizanemben Eltérő devizanemben 12 óráig 12 óráig 16 óráig 12 óráig Sürgősségi (T napos) konverziós fizetési megbízás banki munkanapokon legkésőbb 15 óráig, egyedi árfolyam alkalmazásával kérhető. Betétlekötési megbízásokat a megbízás beadásának napján teljesítjük. A megbízások papír alapon, illetve HomeBankon és Internetbankon is benyújthatók. A banki munkanap külföldi devizanemben történő tranzakciók vonatkozásában azokat a napokat jelenti, amikor a Bank üzletvitel céljából nyitva tart, ÉS amely nap az adott devizanemmel összefüggésben nem minősül bankszünnapnak. A Bank Házibankon (HomeBankon ill. Internetbankon) előre dátumozott feldolgozási napú deviza-átutalási fizetési megbízást is befogad - amennyiben az Értéknap mező kitöltött - a következők szerint. A mező értéke az a banki nap, amikor a bank a feldolgozást végzi a meghirdetett teljesítési értéknapokkal. A benyújtási napi ill. annál korábbi dátumra beadott fizetési megbízás esetén a Bank a mező értékét figyelmen kívül hagyja és a Hirdetmény szerinti befogadási idők szerint dolgozza fel.

8 8 Kimenő átutalások (terhelések) teljesítése A Bank a teljesítéseket a nemzetközi standardnak megfelelően spot (T+2 napos) értéknappal végzi a jogosult számlavezetője felé a deviza értéknapok figyelembevételével. (Ez azt jelenti, hogy a kedvezményezett bankjának nostro számláján legkorábban ezen a deviza értéknapon történik a jóváírás. A kedvezményezett Ügyfél részére történő jóváírás a bankja elszámolásától függően pl. EGT-n kívüli célországban - meghosszabbodhat.). Ennél rövidebb teljesítési határidő és ennek megfelelő tranzakciós díj - egyedi megállapodás tárgyát képezi. Bankon kívüli utalások: Deviza-átutalás konverzióval (a devizaszámlától eltérő pénznemben): legkorábban a benyújtást követő 2. banki munkanap (T+2 napra) teljesül; az átvétel napján jegyzett utolsó devizaárfolyammal Deviza-átutalás konverzió nélkül (a devizaszámlával megegyező pénznemben): legkorábban a benyújtást követő 2. banki munkanap (T+2 napra) teljesül. Bankon belüli deviza-átutalás ill. átvezetés saját számlák között: azonos devizanemben: a benyújtás napján teljesül, eltérő devizanemben (konverzióval): T+2 banki munkanap teljesül, az átvételkor érvényes deviza árfolyammal. Az ügyfélszámla terhelése: a feldolgozás (indítás) értéknapján történik: - bankon kívüli tételeknél T+1 napon, - bankon belüli tételeknél konverzió nélkül T napon, konverzióval T+2 napon. Devizában érkező jóváírások kedvezményezett számláján való jóváírásának értéknapja konverzió nélkül konverzióval EGT devizában Nem EGT devizában (USD) (HUF-ban is!) (legkésőbb) T T+1 T T+1 EGT devizanemek között (HUF is!) T T+2 T T+2 Nem EGT devizanemek között (ha legalább az egyik devizanem nem EGT-s) (legkésőbb) T = a bank részére saját számláján történő jóváírás értéknapja (nostro értéknap), mely ha nem banküzemi napra esik, akkor az azt követő első banküzemi nap. Feldolgozás napja (megbízások befogadása T napi feldolgozásra): konverzió nélkül: 15 óráig aznap, azután másnap konverzióval: 12 óráig aznap, azután másnap

9 9 Ezt követően a Bank az utalás összegét a következő banki munkanapon írja jóvá a kedvezményezett számlatulajdonos bankszámláján, a nostro értéknap figyelembe vételével. A konverziók a feldolgozás időpontjában érvényben lévő árfolyamon teljesülnek. VI. Devizaszámlák kamatozása Pénzforgalmi devizaszámla bármely, a Bank által jegyzett konvertibilis devizában nyitható, de csak azok a devizaszámlák kamatoznak, amelyek devizanemére vonatkozóan a Bank Hirdetményben kamatmértékeket tesz közzé. A lekötött betétek kamatának jóváírása lejáratkor, a látra szóló pénzeszközök kamatának jóváírása a hónap utolsó napján esedékes (melyet a Bank a hónap első munkanapján ír jóvá), vagy a fizetési számla megszűnésekor. A. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött (napi záró Követel) egyenlege látra szólóan kamatozik. Az érvényes devizabetéti kamatokat a Treasury határozza meg a Bank által jegyzett devizanemekre vonatkozóan. B. Lekötött devizabetétek: Leköthető minimum egyenleg devizanemenként: lakossági ügyfél: 500,- EUR / 500,- CHF / 500,- GBP / 500,- USD vállalkozó ügyfél: 1.000,- EUR / 1.000,- CHF / 1.000,- GBP / 1.000,- USD HRK devizanemben a Bank lekötött betétet nem fogad. Devizabetéteket lekötni a lekötés időpontjában érvényes kamatlábak mellett lehet. A lekötéskori kamatláb adott betétnél a futamidő alatt nem változik (fix kamatozás). Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap. Lekötés idő lejárta előtt felmondott, vagy részben felmondott devizabetétek után kamat nem jár ,- EUR / CHF / GBP / USD feletti devizaösszeg lekötése esetén 0,1% kamatprémium jár. Egyedi kamat-megállapítás lehetősége: ,- EUR / CHF / GBP / USD felett. Az aktuális kamatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

10 10 A megszűnt, de még forgalomban visszaváltható betétek aktuális kamatait a 4. sz. melléklet tartalmazza. VI. Ügyfél azonosítás A Bank (a évi CXXXVI. törvény alapján) az alábbi esetekben köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját, ill. a rendelkezésre jogosultat azonosítani és nyilatkoztatni. - A pénzügyi szolgáltató szervezet az ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor (fizetési számlanyitás, hitelszerződés kötés, betét elhelyezés stb.) - A ,- forintot elérő vagy meghaladó összegű, forintban, illetőleg külföldi pénznemben történő készpénzforgalommal együtt járó, valamint ilyen forgalmi értékű értéktárgy, illetve ilyen piaci értékű értékpapír letétjére, ill. bizalmi őrzésére irányuló ügyleti fizetési megbízás estében. - Az egymással ténylegesen vagy vélelmezhetően összefüggő, több üzleti fizetési megbízás esetén az azonosítást a ,- forint összeghatár átlépését előidéző ügyleti fizetési megbízás alkalmával. - Az ,- forintot elérő, ill. meghaladó pénzváltási tranzakció esetében a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet köteles az azonosítást elvégezni. Az ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, ill. a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Bankot értesíteni. VI. Rendelkezés a számla felett meghatalmazott útján Az általános Hirdetménynek megfelelően. VII. Egyéb Jelen Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetről és Pénzügyi vállalkozásokról, a Takarékbetétekről szóló törvényerejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatainak, és az egyedi szerződésnek a rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a Ügyféllel kötött egyedi szerződés a jelen Hirdetményben foglalt feltételektől eltérő feltételeket tartalmaz, akkor mindenkor a vonatkozó egyedi szerződés rendelkezései alkalmazandók. A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Hirdetményt új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azt illetve a benne foglalt kondíciókat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Banki üzletpolitika megváltozásakor, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítsa, továbbá, hogy az abban foglaltakon felül új díjakat és egyéb költségelemeket vezessen be (a továbbiakban egységesen: egyoldalú szerződésmódosítás). Amennyiben az egyoldalú szerződésmódosítás az Ügyfeleket kedvezőtlenül érinti, a Bank az egyoldalú szerződésmódosításról, annak hatályba lépését legalább 60 nappal megelőzően, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetményben értesíti az Ügyfeleket. Az egyoldalú szerződésmódosítással

11 11 bevezetett rendelkezések az új szerződések esetében a kifüggesztés napjától, a már megkötött szerződések esetében a hatályba lépés időpontjától kezdve alkalmazandók. Mellékletek: - 1 sz. melléklet: Lakossági devizaszámlák díjai - 2 sz. melléklet: Vállalkozói devizaszámlák díjai - 3 sz. melléklet: Deviza betéti kamatlábak - 4. sz. melléklet: Megszűnt, de még forgalomban visszaváltható betétek kamatozása

12 12 I Lakossági devizaszámla: 1. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA 1.1. Fizetési számlanyitás Törzsbetét (a számla devizanemében) Ft-nak megfelelő deviza Számlavezetés díja - az adott számla devizanemében: EUR számla 0,5 EUR CHF számla 1 CHF GBP számla 0,5 GBP USD számla 1 USD HRK számla 4 HRK 1.2. Kamatlábak A Bank által alkalmazott betéti és folyószámla kamatlábakat a Hirdetmény 3.sz. melléklete tartalmazza 2. FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 2.1. Átutalások és átvezetések Jóváírások EUR számlára CHF számlára GBP számlára USD számlára HRK számlára Terhelések HUF számláról EUR számláról CHF számláról GBP számláról USD számláról HRK számláról Bankon belüli deviza átutalások HUF számláról EUR számláról CHF számláról GBP számláról USD számláról HRK számláról 0,1% min. 3,50 EUR 0,1% min. 6,00 CHF 0,1% min. 2,50 GBP 0,1% min. 4,50 USD 0,1% min. 25 HRK 0,2% min ,-Ft / tétel + 0,2% max Ft 0,2% min. 11 EUR / tétel+ 0,2% max Ft 0,2% min. 17 CHF / tétel+ 0,2% max Ft 0,2% min. 7 GBP / tétel+ 0,2% max Ft 0,2% min. 14 USD / tétel+ 0,2% max Ft 0,2% min. 70 HRK / tétel+ 0,2% max Ft 0,1% min. 500 Ft max.2000 Ft/tétel+ 0,2% max Ft 0,1% min. 2 EUR max. 7,50 EUR / tétel+ 0,2% max Ft 0,1% min. 2 CHF max. 9 CHF / tétel+ 0,2% max Ft 0,1% min. 2 GBP max. 7 GBP / tétel+ 0,2% max Ft 0,1% min. 3 USD max.11 USD / tétel+ 0,2% max Ft 0,1% min. 14 HRK max. 55 HRK / tétel+ 0,2% max Ft Saját számlák közti deviza átvezetés díjmentes EUR-fizetések az EU-n belül SEPA (STEP2) rendszeren* Jóváírások díjmentes Terhelések HUF számláról Ft + 0,05% / tétel+ 0,2% max Ft EUR számláról 3,50 EUR + 0,05% / tétel+ 0,2% max Ft CHF számláról 6,00 CHF + 0,05% / tétel+ 0,2% max Ft GBP számláról 2,50 GBP + 0,05% / tétel+ 0,2% max Ft USD számláról 4,50 USD + 0,05% / tétel+ 0,2% max Ft HRK számláról 25 HRK + 0,05% / tétel+ 0,2% max Ft *A SEPA (STEP2) átutalás feltételei: csak az Európai Unió országaiba indítható, csak EUR devizanemben, max EUR összeghatárig, hibátlanul (szóközök és egyéb írásjelek nélkül) megadott IBAN számlaszám és létező BIC kód (= SWIFT kód) megadásával, SHA költségviseléssel.

13 Pénztári tranzakciók Készpénz befizetés devizaszámlára (Ft-ban vagy valutában) díjmentes Készpénz kifizetés devizaszámláról (Ft-ban vagy valutában) ill. valutakifizetés Ft-számláról 0,3% + (0,3% max Ft) Előre bejelentett készpénzfelvétel elmulasztása 0,2% Készpénzfelvét előre bejelentésének elmulasztása gyorsított készpénzfelvét 0,2% MEGJEGYZÉS: A Bank pénztáraiban csak bankjegy ki- és befizetést teljesít illetve fogad el. Sérült ill. csonka valuta bankjegyet nem veszünk át ,- Ft feletti készpénzfelvétel esetén a Bankot legalább 2 banki nappal a tranzakció előtt, déli 12:00 óráig értesíteni szíveskedjenek. E bejelentések elmulasztása esetén az adott fiók aktuális készpénz-készletszintjétől függ, hogy a tranzakció végrehajtható-e, ám ilyenkor a Számlatulajdonos kérhet ún. Gyorsított készpénzfelvét et is (kizárólag írásban): a Banki fiók azonnal eljár és a legjobb tudása szerint megpróbálja a kért összeget megrendelni. Az összegnek a kérelemmel összhangban történő megérkezéséért a Bank felelősséget nem vállal. A gyorsított készpénzfelvét díjának megfizetése az írásbeli kérelem átvételekor esedékes és ennek terhelése független a tranzakció sikerétől. 3. RENDKÍVÜLI ÜGYINTÉZÉSEK az esedékes díjak a számla devizanemében kerülnek felszámításra, a terhelés napján érvényes deviza vételi árfolyam alkalmazásával. Rendelkezés módosítás, visszavonás Ft Prioritás váltás Ft/tétel Fedezet igazolás, ill. módosítás, teljesítésigazolás Ft Számla tulajdonos írásbeli kérésére kiállított kivonat másolat Éven túl Ft/kivonat Éven belül 500 Ft/kivonat Azonnali EUR-utalás felára konverzió nélkül EGT tagállamba 5.000,- Ft Egyéb levelezés Ajánlott (R) (elsőbbségi) EUR számla 2 EUR CHF számla 2,5 CHF GBP számla 1,8 GBP USD számla 3 USD HRK számla 15 HRK 4. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK Házibank (HomeBank/NetBank) havi díj- Ügyfelenként (banki Partnerenként) kerül felszámításra EUR számla CHF számla GBP számla USD számla HRK számla 0,4 EUR 0,5 CHF 0,3 GBP 0,6 USD 3 HRK TeleSMS havi díj - bankszámlánként kerül felszámításra EUR számla CHF számla GBP számla USD számla HRK számla 1 EUR 1,2 CHF 0,8 GBP 1,5 USD 7 HRK 5. PÉNZVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG DÍJA az eladott fizetőeszköz 0,2%-a, max Ft

14 14 II Vállalkozói / Önkormányzati devizaszámla: 1. BANKSZÁMLÁK 1.1. Fizetési számlanyitás Nyitási ktg. díjmentes Törzsbetét (a megadott Ft-összegnek megfelelő devizában) Egyéni vállalkozás, Természetes személy Társas vállalkozás Alapítvány, egyesület Önkormányzat Számlavezetési díj EUR számla CHF számla GBP számla USD számla HRK számla Kivonat díja - az adott számla devizanemében: EUR számla CHF számla GBP számla USD számla HRK számla Ft Ft Ft 0 Ft 9 EUR / hó / számla 15 CHF / hó / számla 7 GBP / hó / számla 12 USD / hó / számla 70 HRK / hó / számla 0,5 EUR 1 CHF 0,5 GBP 1 USD 4 HRK 1.2. Kamatlábak A Bank által alkalmazott betéti és fizetési számla kamatlábakat a Hirdetmény 3..sz. melléklete tartalmazza 2. FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 2.1. Átutalások és átvezetések Jóváírások EUR számlára CHF számlára GBP számlára USD számlára HRK számlára Terhelések HUF számláról EUR számláról CHF számláról GBP számláról USD számláról HRK számláról 0,1% min. 3,50 EUR 0,1% min. 6,00 CHF 0,1% min. 2,50 GBP 0,1% min. 4,50 USD 0,1% min. 25 HRK 0,2% min ,-Ft / tétel+ 0,2% max Ft 0,2% min. 20 EUR / tétel+ 0,2% max Ft 0,2% min. 30 CHF / tétel+ 0,2% max Ft 0,2% min. 10 GBP / tétel+ 0,2% max Ft 0,2% min. 20 USD / tétel+ 0,2% max Ft 0,2% min. 100 HRK / tétel+ 0,2% max Ft Bankon belüli átutalások és saját számlák közti átvezetések devizában díjmentes EUR-fizetések az EU-n belül SEPA (STEP2) rendszeren* Jóváírások díjmentes Terhelések HUF számláról Ft + 0,1% / tétel+ 0,2% max Ft EUR számláról 3,50 EUR + 0,1% / tétel+ 0,2% max Ft CHF számláról 6,00 CHF + 0,1% / tétel+ 0,% max Ft GBP számláról 2,50 GBP + 0,1% / tétel+ 0,2% max Ft USD számláról 4,50 USD + 0,1% / tétel+ 0,2% max Ft HRK számláról 25 HRK + 0,1% / tétel+ 0,2% max Ft

15 15 *A SEPA (STEP2) átutalás feltételei: csak az Európai Unió országaiba indítható, csak EUR devizanemben, max EUR összeghatárig, hibátlanul (szóközök és egyéb írásjelek nélkül) megadott IBAN számlaszám és létező BIC kód (= SWIFT kód) megadásával, SHA költségviseléssel Pénztári tranzakciók Készpénz befizetés devizaszámlára (Ft-ban vagy devizában) díjmentes Készpénz kifizetés devizaszámláról (Ft-ban vagy valutában) ill. valutakifizetés Ft-számláról 0,3 % + (0,3% max Ft) Előre bejelentett készpénzfelvétel elmulasztása esetén 0,2% Készpénzfelvét előre bejelentésének elmulasztása gyorsított készpénzfelvét 0,2% MEGJEGYZÉS: A Bank pénztáraiban csak bankjegy ki- és befizetést teljesít illetve fogad el. Sérült ill. csonka valuta bankjegyet nem veszünk át Ft feletti készpénzfelvétel esetén a Banket legalább 2 banki nappal a tranzakció előtt, déli 12:00 óráig értesíteni szíveskedjenek. E bejelentések elmulasztása esetén az adott fiók aktuális készpénz-készletszintjétől függ, hogy a tranzakció végrehajtható-e, ám ilyenkor a Számlatulajdonos kérhet ún. Gyorsított készpénzfelvét et is (kizárólag írásban): a Banki fiók azonnal eljár és a legjobb tudása szerint megpróbálja a kért összeget megrendelni. Az összegnek a kérelemmel összhangban történő megérkezéséért a Bank felelősséget nem vállal. A gyorsított készpénzfelvét díjának megfizetése az írásbeli kérelem átvételekor esedékes és ennek terhelése független a tranzakció sikerétől. 3. RENDKÍVÜLI ÜGYINTÉZÉSEK az esedékes díjak a számla devizanemében kerülnek felszámításra, a terhelés napján érvényes deviza vételi árfolyam alkalmazásával. Bankinformáció Ft Rendelkezés módosítás, visszavonás Ft Prioritás váltás Ft/tétel Fedezet igazolás, ill. módosítás, teljesítésigazolás Ft Számlatulajdonos írásbeli kérésére kiállított kivonat másolat Éven belül 800 Ft/kivonat Éven túl - 1 év Ft/kivonat - 2 év Ft/kivonat - 3 év és ez felett Ft/kivonat Azonnali EUR-utalás felára konverzió nélkül EGT tagállamba 5.000,- Ft Egyéb levelezés Ajánlott (R) (elsőbbségi) EUR számla 2 EUR CHF számla 2,5 CHF GBP számla 1,8 GBP USD számla 3 USD HRK számla 15 HRK 4. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK Házibank (HomeBank/NetBank) telepítés egyszeri díj - Ügyfelenként (banki Partnerenként) kerül felszámításra EUR számla CHF számla GBP számla USD számla 4 EUR 5 CHF 3 GBP 6 USD

16 16 HRK számla 30 HRK TeleSMS havi díj - bankszámlánként kerül felszámításra EUR számla CHF számla GBP számla USD számla HRK számla 1 EUR 1,2 CHF 0,8 GBP 1,5 USD 7 HRK 5. PÉNZVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG DÍJA az eladott fizetőeszköz 0,2%-a, max Ft

17 17 3. melléklet: Deviza betéti kamatlábak (%) Az akciós kamatok kizárólag magánszemélyek számára elérhetők! CHF EUR GBP USD 1 hó 0,10 (0,10) 0,50 (0,51) 0,50 (0,51) 0,10 (0,10) 3 hó 0,20 (0,20) 1,00 (1,01) 0,50 (0,51) 0,20 (0,20) 3 hó akció* 3,00 (3,04) 6 hó 0,50 (0,51) 1,50 (1,52) 0,75 (0,76) 0,50 (0,51) 6 hó akció* 3,50 (3,55) 12 hó 1,00 (1,01) 1,50 (1,52) 2,00 (2,03) 0,90 (0,91) 12 hó akció* 3,50 (3,55) Látraszóló 0,00 0,20 0,70 0,10 *Az akciós betéti kamat új betét elhelyezése esetén érvényes, ill. meglévő betétekre csak abban az esetben, ha a már meglévő, lejáró betétnél hosszabb futamidőre történik az új betétlekötés. (Pl. 3 hónap helyett 6 vagy 12 hónapra.) Új betét: a számla-/betét-tulajdonos Banknál vezetett betét- és bankszámláin az adott devizában elhelyezett megtakarításainak az adott napon fennálló összesen egyenlegét meghaladó, kizárólag a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bankon (Bank) kívüli forrásból származó betétösszeg vagy a Banknál bankszámlát nyitó számlatulajdonos DRB Dél-Dunántúli Regionális Bankon kívüli forrásból származó elhelyezett betétje. Zárójelben: az egyszeri lekötés EBKM értéke 1 hónap = 30 nap HRK devizanemre a Bank kamatot nem fizet. *Az AKCIÓ visszavonásig érvényes! Leköthető minimum egyenleg devizanemenként: lakossági ügyfél: 500,- EUR / 500,- CHF / 500,- GBP / 500,- USD vállalkozó ügyfél: 1.000,- EUR / 1.000,- CHF / 1.000,- GBP / 1.000,- USD ,- EUR / CHF / GBP / USD feletti devizaösszeg lekötése esetén 0,1% kamatprémium jár. Egyedi kamat-megállapítás lehetősége: ,- EUR / CHF / GBP / USD felett. Betétbiztosításról általános Hirdetményünk ad további információkat.

18 18 4.sz.melléklet Megszűnt, de még forgalomban visszaváltható betétek kamatozása (%) Betét megnevezése 4 hónapos EUR akciós betét Forgalmazás Aktuális kamatmérték megszűntetése ,00 (2,03) Zárójelben: az egyszeri lekötés EBKM értéke 1 hónap = 30 nap

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 1 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505220 Fax: 37/505225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu Kirendeltség címe, elérhetősége: 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Tel/Fax: 37/312070 HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Tájékoztató Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizabetét számla vezetéséről Hatályos: 2013. december 3-tól I. Általános

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény Rábaközi Takarékszövetkezet 9300 Csorna, Szent István tér 23. Tel.: +36-96/593-320 E-mail: www.rabakozitksz.hu Hirdetmény Devizakülföldi/devizabelföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától HIRDETMÉNY Lakossági deviza számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200.

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200. AKCIÓS HIRDETMÉNY a lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes: 2011.08.15. Közzétéve: 2011.06.15. Bizonyos termékek érvényességének

Részletesebben

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13.

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13. Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2014. február 1-től II. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

Lakossági forint számlacsomagok

Lakossági forint számlacsomagok Magánszemélyek részére A MagNet Bank Zrt-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről Érvényes: 2015. március 1-től Közzététel: 2015. március 1. Lakossági forint számlacsomagok számlacsomag

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 02. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG FHB MAESTRO FHB MAESTRO Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

Kondíciós lista Gazdálkodó szervezetek részére ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

Kondíciós lista Gazdálkodó szervezetek részére ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Érvényes: 2014. július 1-től A jelen kondíciós listában foglalt feltételek az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84/b., továbbiakban:

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől Kondíciós lista magánszemélyek részére Általános és speciális rendelkezések Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások... 3 Betéti termékek... 25 Hitel termékek...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES 019.2010 PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES - 1 / 28 - Tartalomjegyzék I. Értelmező rendelkezések... 3 II. KERETSZERZŐDÉS... 7 1. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás... 7 2. Szerződés

Részletesebben

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Téti Takarék szövetkezet Általános Szerződési Feltételei a külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséhez Érvényes: 2014. június 10. 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen

Részletesebben

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bankszámlaszerződés megkötése és a fizetési számla megnyitása A Számlavezető hely bankszámlát (fizetési számlát) nyit és vezet a természetes

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek. I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek. I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Hatályos: 2012. november 1. 1 Bevezető rendelkezések a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben