I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK"

Átírás

1 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő - testülete az évi LXV. tv. 8. (1) szerinti feladatkörben, az évi LXV. tv. 16. (1) szerinti jogkörben, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 7. (3) szerinti hatáskörben, továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253 / (XII. 20.) sz. Korm. rendelet és annak módosításáról szóló 36 / (III.7.) sz. Korm. rendelet előírásainak helyi végrehajtása érdekében az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya, alkalmazása (1) A rendelet területi hatálya kiterjed: a) Fegyvernek nagyközség teljes közigazgatási területére az SZ-1 és SZ-2 jelű tervlapok szerint, b) az helyrajzi számú belterületi területre az SZ-2/m1 jelű tervlapon jelöltek szerint (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más építményt (műtárgyat is ideértve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni a Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) továbbá az országos településrendezési és építési követelményeknek (továbbiakban: OTÉK) valamint e rendelet (továbbiakban: HÉSZ) és mellékletei együttes alkalmazásával szabad. (3) Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezi: - SZ - 1 jelű Közigazgatási terület szabályozási terve (térkép - rajzi munkarész) M = 1: SZ - 2 jelű Belterület szabályozási terve (térkép - rajzi munkarész) M = 1: /2009.(VI.4.) rendelettel mód.

2 Szöveges és rajzi munkarész közötti eltérés esetén a szöveges munkarészt kell figyelembe venni. (4) A rendelet területi és tárgyi hatálya minden természetes és jogi személyre nézve kötelező. (5) A rendeletben foglalt előírásoktól való eltérésre kizárólag a HÉSZ és a szabályozási terv módosításával van lehetőség. (1) hatályon kívül helyezve 2 2. Az építési engedélyezés helyi szabályai (2) Az építési helyen belül melléképítmény bárhol elhelyezhető, ahol az övezeti előírás erre vonatkozóan máshogy nem rendelkezik. (3) A lakóterületeken a lakófunkció biztosítása és védelme érdekében az egyes lakótelkek beépítése esetén az egyéb rendeltetésű épületek területe nem haladhatja meg a lakófunkciójú épületek területét. (4) Az egyes építési övezetekben a beépítési mód kialakult állapotának megfelelően a beépítési módot az adott előírástól eltérően az Építésügyi Hatóság megállapíthatja, amennyiben a telek alakja, mérete, a környező beépítés ezt indokolttá teszi. (5) A tengerszint feletti (Balti) 86,00 m es terepszint alatt fekvő belvíz által veszélyeztetett területeken történő építési igény esetén az építendő épületek alapozását statikus tervező véleménye alapján kell kivitelezni, az esetleges magas belvíz okozta károk kiküszöbölése érdekében. (6) Terepszint alatti építmény a belterületen az övezeti előírásoknak megfelelően létesíthető, kivételt képeznek az (5) bekezdés szerinti területek, ahol nem építhető, továbbá ezeken a területeken épülettel egybeépített pince sem létesíthető. (7) Építési tevékenység műemlék, illetve műemléki környezet esetén jelen rendelet 15. -ában foglaltak alapján engedélyezhető. (8) Fegyvernek nagyközség teljes közigazgatási területén új külszíni művelésű bánya nem nyitható, meglévő bánya területe nem bővíthető. 3. Kapubejárók létesítésének szabályai (1) Jelen rendelet által meghatározott területfelhasználási egységekben, ingatlanonként csak egy kapubejáró létesíthető. 2 A 16/2009.(IX.4.) rendelettel hatályon kívül helyezve 2009.IX.1-től 2

3 Adott ingatlanhoz újabb kapubejáró csak indokolt esetben építhető. (2) Az önkormányzati tulajdonú utak és közterületek mentén, kapubejárók építéséről hatályos helyi önkormányzati rendelet rendelkezik. (3) A közműtulajdonosok hozzájárulása nélkül épített kapubejáró közmű építése, bővítése, korszerűsítése, illetve cseréje esetén, kártérítés és helyreállítási kötelezettség nélkül megbontható közműépítő részéről, a közmű építéséhez szükséges mértékig és időtartamra. II. fejezet TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐÍRÁSOK 4. A területfelhasználási egységek általános előírásai (1) Fegyvernek nagyközség közigazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységekre tagozódik a településszerkezeti tervnek megfelelően: a.) Beépítésre szánt területek: 1. Lakóterület: kisvárosias (Lk1, Lk2, Lk2*, Lk3) 3 kertvárosias (Lke, Lke * ) falusias (Lf) 2. Településközpont vegyes (Vt) 3. Gazdasági terület: kereskedelmi szolgáltató (Gksz) ipari terület (Gip1, Gip2) 4. Különleges terület: temető (Kt, Kt*) szociális otthon (Kszo) szennyvíztisztító telep (Ksz) bányaterület (Kb) b.) Beépítésre nem szánt területek: 5. Közlekedési és közmű elhelyezési, hírközlési terület (Köu 1 8) 6. Zöldterület (Z, Zmk) 7. Erdőterület (Eg, Egöf, Ev) 8. Mezőgazdasági területek (Má, Máöf, Máksz, Mábv, Mátk, Mál, 3 11/2009.(VI.4.) rendelettel mód. 3

4 Mk, Máh, Mágy, Mágyöf) 9. Vízgazdálkodási (V, Vö, Vöf, Vü) (2) Az egyes területfelhasználási egységek lehatárolását és építési övezetekre, övezetekre való felosztását a szabályozási tervlapok tartalmazzák. (3) A szabályozási terv kötelező szabályozási jeleit csak e rendelet módosításával lehet megváltoztatni. ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 1. LAKÓTERÜLETEK 5. A lakóterületek tagolódása (1) A lakóterületek sajátos építési használatuk, általános jellegük szerint Fegyverneken a következő területfelhasználási egységekre tagolódnak: - Kisvárosias lakóterület: Lk1 jelű építési övezet Lk2 jelű építési övezet Lk2* jelű építési övezet Lk3 jelű építési övezet 4 - Kertvárosias lakóterület: Lke jelű építési övezet Lke * jelű építési övezet - Falusias lakóterület: Lf jelű építési övezet 6. A. Kisvárosias lakóterület (1) Lk1 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (Hársfa utcai lakótömbök területe.) a.) Az építési övezet területe beépített, többletlakás már nem helyezhető el, a már meglévő épületekben a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari tevékenység folytatható. 4 11/2009.(VI.4.) rendelettel mód. 4

5 b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 720 m 2. c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló. d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %. e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,00 m. Középület megengedett legnagyobb építménymagassága max. 12,00 m lehet. f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése után: teljes. g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 20 %. h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (kisvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. i.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából létesíthető. j.) Az építési övezetben az előkert mérete: K. (K = kialakult.) k.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el, lakásonként 1 db: - közműbecsatlakozási műtárgy - közműpótló műtárgy - hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,0 m es belmagassággal) - kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1,0 m nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz) - kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel - kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő - kerti épített tűzrakóhely l.) Az építési övezetben állattartó épület nem helyezhető el. m.) Az építési övezetbe tartozó lakások gépkocsi tárolóit az ezen övezettel szemközt elhelyezkedő Vt - jelű építési övezetben kell biztosítani. A hrsz ú. telkeken a rajtuk lévő lakásokhoz lakásonként 1 1 db gépkocsi tároló helyezhető el a kialakult állapotnak megfelelően. (2) Lk2 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (Gát utca Hársfa utca, Háy Mihály utcai tömbök területe.) 5

6 a.) Az építési övezetben elhelyezhető: - lakóépület - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület - melléképület b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető: - szálláshely szolgáltató épület - igazgatási épület - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény c.) Az építési övezetben telkenként max. 2 önálló rendeltetési egység helyezhető el, egymás funkciójának zavarása nélkül. d.) Rendszeres teherforgalmat igénylő vállalkozás csak az a.) pontban foglaltak számára létesíthető. e.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 450 m 2. f.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. g.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %. h.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,00 m. Középület megengedett legnagyobb építménymagassága max. 9,00 m lehet. i.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése után: teljes. j.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 20 %. k.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (kisvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. l.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából létesíthető. m.) Az építési övezetben az előkert mérete: 5,00 m, az ettől való eltérést az építési vonal szabályozza az érintett területeknél. 6

7 Az Lk2* - jelű építési övezetben az előkert mérete: 0,00 m. n.) Hátsókertek kialakítandó legkisebb mérete: 0,00 m, a 30,00 méter telekmélységet el nem érő telkek esetén. o.) Két, 30,00 méter telekmélységet el nem érő telekvég csatlakozásánál a melléképületek egymással tűzfalas kialakítással összeépítve helyezhetők el. A 30,00 méter távolságot az építési vonaltól kell számítani, melybe az előkert mérete nem számítandó be. p.) Saroktelek esetén a melléképületek a csatlakozó szomszédos telekhatáron egymással tűzfalasan összeépíthetők. r.) Az építési övezetben csak magastetős épületek építhetők, a tetőhajlásszög közé essen. s.) Az építési övezetben főépületet elhelyezni csak utcára merőleges tetőgerinccel lehet. t.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m. u.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el, lakásonként 1 db: - közműbecsatlakozási műtárgy - közműpótló műtárgy - hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,0 m es belmagassággal) - kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1,0 m nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz) - kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel - kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő - kerti épített tűzrakóhely - állatkifutó - trágyatároló v.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 18,00 méter távolságig (lakózóna lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el. 5 (3) Lk3 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (Csillag út Dózsa György út Bartók Béla út Felszabadulás út által határolt tömb területe.) a.) Az építési övezetben elhelyezhető: - lakóépület - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 5 A (3) bek. a 22/2009.(VI.4.) rendelettel beiktatva 7

8 - sportépítmény - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület - melléképület b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető: - szálláshely szolgáltató épület - igazgatási épület - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterület méret: 700 m 2. d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. Saroktelek és 20 méternél szélesebb telek esetén az épület az építési helyen belül szabadon állóan is elhelyezhető. e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 55 %. f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,50 m. g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése után: teljes. h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 25 %, mely intenzív zöldfelületként fenntartandó, telekhatár mentén legalább 2 szintes növényállomány telepítendő. i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (kisvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. j.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából létesíthető. k.) Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00 m, az ettől való eltérést az építési vonal szabályozza az érintett területeknél. l.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m. m.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el: - közmű becsatlakozási műtárgy - közműpótló műtárgy - hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,0 m es belmagassággal) 8

9 - kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1,0 m nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz) - kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel - kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő - kerti épített tűzrakó hely - állatkifutó - zárt trágyatároló n.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 18,00 méter távolságig (lakózóna lásd fogalom meghatározás), valamint az intézmények 30 méteres körzetében új állattartó épület nem helyezhető el. o.) Gépjármű elhelyezés telken belül biztosítandó. B. Kertvárosias lakóterület (4) Lke jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (A települési belterület jelentős része.) a.) Az építési övezetben elhelyezhető: - lakóépület - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület - melléképület b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető: - a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény - sportépítmény - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény c.) Az építési övezetben telkenként max. 2 önálló rendeltetési egység helyezhető el, egymás funkciójának zavarása nélkül. d.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 700 m 2 e.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. f.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. g.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,00 m. Középület megengedett legnagyobb építménymagassága max. 7,50 m lehet. h.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges. 9

10 A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése után: teljes. i.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %. j.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (kertvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. k.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából létesíthető. l.) Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00 m, az ettől való eltérést az építési vonal szabályozza az érintett területeknél. m.) Az építési övezetben csak magastetős épületek építhetők, a tetőhajlásszög közé essen. n.) Az építési övezetben főépületet elhelyezni csak utcára merőleges tetőgerinccel lehet. o.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m. p.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el, lakásonként 1 db: - közműbecsatlakozási műtárgy - közműpótló műtárgy - hulladéktartály tároló - kerti építmény - kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő - kerti épített tűzrakóhely - kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel - állatkifutó - trágyatároló r.) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 20,00 méter távolságig (lakózóna - lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el. (5) Lke * jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (Szivárvány utcai lakótömbök területe.) a.) Az építési övezetben elhelyezhető: - lakóépület 10

11 - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület - melléképület b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető: - a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény - sportépítmény - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény max. nettó 50 m 2 alapterülettel. c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 550 m 2. d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,00 m. g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése után: teljes. h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %. i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (kertvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. j.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából létesíthető. k.) Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00 méter, az ettől való eltérést az építési vonal szabályozza az érintett területeknél. l.) Az építési övezetben csak magastetős épületek építhetők, a tetőhajlásszög közé essen. m.) Az építési övezetben főépületet elhelyezni csak utcára merőleges tetőgerinccel lehet. n.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 16,00 m. o.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el, lakásonként 1 db: 11

12 - közműbecsatlakozási műtárgy - közműpótló műtárgy - hulladéktartály tároló - kerti építmény - kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő - kerti épített tűzrakóhely - kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel - állatkifutó - trágyatároló p.) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 18,00 méter távolságig (lakózóna - lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el. C. Falusias lakóterület (6) Lf jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (A települési belterület peremrészeinek lakótömbjei.) a.) Az építési övezetben elhelyezhető: - lakóépület - mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület - szálláshely szolgáltató épület - kézműipari építmény - helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - sportépítmény - melléképület b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 800 m 2 c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,50 m. Középület megengedett legnagyobb építménymagassága max. 7,50 m lehet. f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése után: teljes. g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. 12

13 Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. i.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából létesíthető. j.) Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00 m, az ettől való eltérést az építési vonal szabályozza az érintett területeknél. k.) Az építési övezetben csak magastetős épületek építhetők, a tetőhajlásszög közé essen. l.) Az építési övezetben főépületet elhelyezni csak utcára merőleges tetőgerinccel lehet. m.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m. n.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el, lakásonként 1 db: - közműbecsatlakozási műtárgy - közműpótló műtárgy - hulladéktartály tároló - kerti építmény - kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő - kerti épített tűzrakóhely - kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel - állatkifutó - trágyatároló o.) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 20,00 méter távolságig (lakózóna - lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el. (7) A lakóterület építési övezeteire vonatkozó előírások: Sajátos építési használat szerinti terület Övezeti jel Kialakítható legkisebb telekterület méret Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke Megengedett legnagyobb építmény magasság Zöldfelület legkisebb mértéke Az építési telek legkisebb szélessége Előkert mérete m 2 % m % m M Kisvárosias lakóterület Lk1 720 SZ 40 9, K (3,00) Lk2 450 O 40 6, ,00 5,00 Lk2* 450 O 40 6, ,00 0,00 6 Lk , ,00 0,00 6 A 11/2009.(VI.4.) rendelettel kieg. 13

14 Kertvárosias lakóterület Falusias lakóterület Lke 700 O 30 6, ,00 0,00 Lke * 550 O 30 6, ,00 0,00 Lf 800 O 30 4, ,00 0,00 2. VEGYES TERÜLET 7. (1) A vegyes területet Fegyverneken a szabályozási terv az alábbi jelű építési övezetbe sorolja: Településközpont vegyes terület (2) Vt jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Településközpontban elhelyezkedő tömbök területei.) a.) Az építési övezetben elhelyezhető: - lakóépület - igazgatási épület - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület - egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - sportépítmény - melléképület b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető: - nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, amely nettó 40 m 2 nél nem nagyobb alapterületű, és a lakás kiegészítő helyiségeiben elhelyezett. c.) Az építési övezetben telkenként max. 2 önálló rendeltetési egység helyezhető el, egymás funkciójának zavarása nélkül. d.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 500 m 2. e.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. 18,00 méternél szélesebb építési telek szabadonállóan is beépíthető közintézmény elhelyezése esetén. f.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 60 %. g.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m. Középület megengedett legnagyobb építménymagassága max. 14,00 m lehet. h.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges. 14

15 A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése után: teljes. i.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 10 %. j.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti vegyes területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. k.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából létesíthető. l.) Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00 m, az ettől való eltérést az építési vonal szabályozza az érintett területeknél. m.) Hátsókertek kialakítandó legkisebb mérete: 0,00 m a 30,00 méter telekmélységet el nem érő telkek esetén. n.) Két, 30,00 méter telekmélységet el nem érő telekvég csatlakozásánál a melléképületek egymással tűzfalas kialakítással összeépítve helyezhetők el. A 30,00 méter távolságot az építési vonaltól kell számítani, melybe az előkert mérete nem számítandó be. o.) Saroktelek esetén a melléképületek a csatlakozó szomszédos telekhatáron egymással tűzfalasan összeépíthetők. p.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m. q.) A tényleges építési vonal amennyiben a szabályozási vonalon fekszik a telek irányába elmozdulhat (pl. bejárati előtér), ám a közöttük így kialakuló területet a tulajdonjog fennmaradása mellett - közhasználatra át kell adni, és arra a közterületi szabályokat kell alkalmazni. Ezen terület maximális mélysége 5,00 méternél több ne legyen. r.) Az utcai épületek mögötti épületeket az oldalsó telekhatárra, tűzfallal kell elhelyezni (benyúló szárny), továbbá keresztszárny is építhető, míg a 25 méternél szélesebb telken vagy belső udvarban szabadonállóan is elhelyezhetők. A benyúló szárnyak egymáshoz is csatlakozhatnak a szomszédos telkek határán, míg ha a telekhatár felé homlokzatukkal fordulnak, úgy a telekhatártól legalább a tényleges homlokzatmagasságukkal egyenlő távolságot (oldalkert) kell tartani. Legalább ugyanekkora távolságot kell megtartani a telken szemközt fekvő homlokzatok között is. s.) Épületrész kinyúlása a közterület fölé az előtető és az áttört korlátú erkély kivételével nem lehet nagyobb 60 cm nél, és hossza nem haladhatja meg az épület homlokzati hosszának egynegyedét. 15

16 t.) A közterület felől garázsbejárat nem nyílhat. (de üzletbejárat és portál több is.) u.) hatályon kívül helyezve 7 v.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el, lakásonként 1 db: - közműbecsatlakozási műtárgy - közműpótló műtárgy - hulladéktartály tároló - kerti építmény - kerti szabadlépcső és lejtő - kerti épített tűzrakóhely - kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel - állatkifutó - trágyatároló z.) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 20,00 méter távolságig (lakózóna - lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el. (3) A vegyes terület építési övezetére vonatkozó előírások: Sajátos építési használat szerinti terület Övezeti jel Kialakítható legkisebb telekterület méret Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke Megengedett legnagyobb építmény magasság Zöldfelület legkisebb mértéke Az építési telek legkisebb szélessége Előkert mérete m 2 % m % m m Településközpont vegyes terület Vt 500 O 60 7, ,00 0,00 3. GAZDASÁGI TERÜLET 8. A. Kereskedelmi, szolgáltató terület (1) Fegyverneken a gazdasági területet a szabályozási terv az alábbi jelű építési övezetekbe sorolja: (2) Gksz jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (A belterületen lévő gazdasági területek) 7 A 16/2009.(IX.4.) rendelettel hatályon kívül helyezve 2009.IX.1-től 16

17 a.) Az építési övezetben elhelyezhető: - mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, - a gazdasági tevékenységű célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, - igazgatási egyéb, irodaépület, - parkolóház, üzemanyagtöltő - sportlétesítmény b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető: - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület - egyéb közösségi szórakoztató épület c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1500 m 2. d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló. e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 60 %. f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m. A technológiához, valamint fő funkcióhoz tartozó toronyszerű építmények kivételével (pl. siló, kémény, tartály, hírközlési torony stb.), melyek a technológia függvényében változhatnak. g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes. (Korszerű, közműpótló berendezés alkalmazásával.) h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 20 %. i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. j.) Az építési övezetben közműellátás céljából, valamint a technológiával kapcsolatos terepszint alatti építmények helyezhetők el, az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett. k.) Az építési övezetben az előkert mérete: 10,00 méter. l.) hatályon kívül helyezve 8 B. Ipari terület (3) Gip1 jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. 8 A 16/2009.(IX.4.) rendelettel hatályon kívül helyezve 2009.IX.1-től 17

18 (Meglévő belterületi iparterületek.) a.) Az építési övezetben elhelyezhető: - a környezetbarát ipar, energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei, kiszolgáló létesítményei és műtárgyai b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető: - a gazdasági tevékenységű célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1500 m 2. d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló. e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %. f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,00 m. A technológiához, valamint fő funkcióhoz tartozó toronyszerű építmények kivételével (pl. siló, kémény, tartály, hírközlési torony stb.), melyek a technológia függvényében változhatnak. g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes. (Korszerű, közműpótló berendezés alkalmazásával.) h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 25 %. i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. j.) Az építési övezetben közműellátás céljából, illetve a technológiával kapcsolatos terepszint alatti építmények helyezhetők el, az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett. k.) Kiegészítő épületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges építmények helyezhetők el. l.) Az építési övezetben az előkert mérete: 10,00 méter. m.) Gépjárművek elhelyezését saját telken belül kell biztosítani a közterületi parkolószám figyelembe vételével. 18

19 (4) Gip2 jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Meglévő, külterületi telephelyek, mezőgazdasági feldolgozó üzemek.) a.) Az építési övezetben elhelyezhető: - az ipar, energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei, kiszolgáló létesítményei és műtárgyai - a mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz kapcsolódó építmények, és járulékos létesítményei. b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető: - a gazdasági tevékenységű célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 2000 m 2. d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló. e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %. f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,50 m. A technológiához, valamint fő funkcióhoz tartozó toronyszerű építmények kivételével (pl. siló, kémény, tartály, hírközlési torony stb.), melyek a technológia függvényében változhatnak. g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes. (Korszerű, közműpótló berendezés alkalmazásával.) h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 25 %, melyből az építési övezetben a telekhatár mentén a használatbavételig 10,00 méteres sávban többszintes védőzöld kialakítása szükséges, melynek létesítése a tulajdonos kötelessége. i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. j.) Az építési övezetben közműellátás céljából, illetve a technológiával kapcsolatos terepszint alatti építmények helyezhetők el, az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett. 19

20 k.) Kiegészítő épületek és melléképítmények közül az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges építmények helyezhetők el. l.) Az építési övezetben az előkert mérete: 10,00 méter. m.) Gépjárművek elhelyezését saját telken belül kell biztosítani. (5) A gazdasági terület építési övezeteire vonatkozó előírások: Sajátos építési használat szerinti terület Övezeti jel Kialakítható legkisebb telekterület méret Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke Megengedett legnagyobb építmény magasság Zöldfelület legkisebb mértéke Előkert mérete m 2 % m % m Kereskedelmi - szolgáltató gazdasági terület Gksz 1500 SZ 60 7, ,00 Ipari gazdasági terület Gip SZ 50 9, ,00 Gip SZ 50 9, ,00 4. KÜLÖNLEGES TERÜLET 9. (1) A különleges területek közé Fegyverneken azok a területek kerültek besorolásra, amelyek a rajtuk elhelyezkedő építmények különlegessége miatt eltérnek jelen rendelet ok szerinti területektől. (2) A különleges területeket a szabályozási terv az alábbi jelű építési övezetekbe sorolja: (3) Kt jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (temetők területe) a.) A temető területén épület és építmény csak a temető működtetése érdekében létesíthető (ravatalozó, szerszámtároló, stb.). b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 5000 m 2. A temető területe nem osztható meg. c.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló. d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 15 %. e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,50 m. Temetőkápolna, harangláb építése esetén max: 10,00 m. 20

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testület 9/2007.(XI.07.) sz. RENDELETE Helyi Építési Szabályzatról a 10/2009.(IX.30.) módosító rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Rákócziújfalu Községi Önkormányzat

Részletesebben

Rákóczifalva város településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. RÁKÓCZIFALVA VÁROS

Rákóczifalva város településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. RÁKÓCZIFALVA VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2008. RÁKÓCZIFALVA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (H.É.SZ.) Szolnok, 2011. Május hó RÁKÓCZIFALVA

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2011.(I.26.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A Helyi Építési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója: 32/2006.(XII.15.)

Részletesebben

Tószeg község településrendezési terve. TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 19/ 2013. (XII.19.) számú rendelete

Tószeg község településrendezési terve. TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 19/ 2013. (XII.19.) számú rendelete TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 19/ 2013. (XII.19.) számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról Tószeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Nyíradony Város Településrendezési Tervének módosításához

Nyíradony Város Településrendezési Tervének módosításához Nyíradony Város Településrendezési Tervének módosításához Jóváhagyott dokumentumok ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2013. Nyíradony Város Településrendezési tervmódosítás KÜLZETLAP Nyíradony

Részletesebben

- HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

- HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN KKEEM MEECCSSEE VVÁÁRROOSS -- HHEELLYYII ÉÉPPÍÍTTÉÉSSII SSZZAABBÁÁLLYYZZAATT EEGGYYSSÉÉGGEESS SSZZEERRKKEEZZEETTBBEEN N -- K e m e c s e 2 KEMECSE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 7. szám 2010. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2003. (V. 23.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1.

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1. FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV.17) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A OSÍTÓ 10/2007.(VI.19.) KT.RENDELETTEL Farmos község Önkormányzatának

Részletesebben

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: 2008. május 01.

a város Helyi Építési Szabályzatáról Hatályba lépés napja: 2008. május 01. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (IV. 26.) rendelete, a 36/2004. (X. 15.) és a 17/2008. (IV. 23.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a város Helyi

Részletesebben

Mány Község Önkormányzatának 10/2009.(IX. 23.) számú rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Mány Község Önkormányzatának 10/2009.(IX. 23.) számú rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Mány Község Önkormányzatának 10/2009.(IX. 23.) számú rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Mány Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2004. (IX. 29.) rendelete a község Helyi Építési Szabályzatáról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) és a 1/2009. (I.20.)

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. A rendelet hatálya Nádudvar város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelete Nádudvar város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról 123 A Képviselőtestület az Épített környezet

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ FEJEZET. 1. A rendelet alkalmazásának általános előírásai

ELSŐ RÉSZ FEJEZET. 1. A rendelet alkalmazásának általános előírásai Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/ 2011. (VI.15.) számú önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Jászalsószentgyörgy Község közigazgatási területére terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Jászalsószentgyörgy Község közigazgatási területére terjed ki. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő testületének 19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Jászalsószentgyörgy község Helyi Építési Szabályzatáról Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2002-2013 Polgár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2002. (X. 03.) sz. rendeletével jóváhagyott 19/2006. (V. 02.), 36/2006.(X.31.), 28/2009.(IX.25.), az

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat hatálya és alkalmazása 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat hatálya és alkalmazása 1.. LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 18 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006.(IV.7.) számú rendelete Lepsény Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÉGLEGES, JÓVÁHAGYOTT ANYAG 15 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÉGLEGES, JÓVÁHAGYOTT ANYAG 16 Bugyi Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 18/2012.(XII.19.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya 1 Ábrahámhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2005. (XII.15) számú önkormányzati rendelete Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ)

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2008. (X. 1.) r e n d e l e t e

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2008. (X. 1.) r e n d e l e t e NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2008. (X. 1.) r e n d e l e t e Nyírpazony község Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról (egységes szerkezetben a

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu HAJDÚBAGOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

NAGYCSERKESZ Településrendezési Terv Helyi építési szabályzat

NAGYCSERKESZ Településrendezési Terv Helyi építési szabályzat 1 MORUS ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT. 4481. Nyíregyháza-Sóstóhegy, Bodóhegyi út 35. Telefon:(42) 710-008, Mobil:(06-30) 490-2305 NAGYCSERKESZ Településrendezési Terv Helyi építési szabályzat Nyíregyháza, 2006. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA A 12/2013.(VI.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA A 12/2013.(VI.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete GÁBORJÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. A rendelet hatálya 1..

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete GÁBORJÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. A rendelet hatálya 1.. Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben