9. A Katolikus Egyház a II. világháború után

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. A Katolikus Egyház a II. világháború után"

Átírás

1 A Katolikus Egyház a II. világháború után Erő az erőtlenségben (Lénárd Ödön piarista) A szovjet típusú európai diktatúrák egyházpolitikája A Katolikus Egyház is ellenség és a Vatikán ellen is folyik a háború A Szovjetunió II. világháborús győzelme alapjaiban változtatta meg a közép- és kelet-európai egyházak helyzetét. A térségben közel 50 millió katolikus került kommunista uralom alá, a földrész katolikusainak mintegy negyede. A Vörös Hadsereg által megszállt területeken a legfőbb hatalmat a Szövetséges Ellenőrző Bizottságok (SZEB) gyakorolták. Ezek elnökei a térségben mindenütt szovjet tábornokok voltak. A politikai hatalomra törő marxista pártoknak ez biztos hátteret jelentett. Segítségükkel bármikor módját ejthették politikai ellenfeleik meggyilkolásának, elhurcolásának, megfélemlítésének. Így 1948-ra Kelet-Európában mindenütt megtörtént a kommunista hatalomátvétel. Ezeket az új diktatúrákat megtévesztő és cinikus módon népi demokráciának nevezték. Ahol a kommunizmus hatalomra került, ott előbb-utóbb kegyetlen egyházüldözés vette kezdetét. Ennek eredményeként a vallási közösségek szigorú állami ellenőrzés alá kerültek, a hívőket pedig másodlagos állampolgárokként kezelték, hátrányosan megkülönböztették, zaklatták. Az egyházak megtörése a Szovjetunióban már jól kipróbált menetrend szerint történt. Első lépés a radikális földreform volt, amely az egyházi nagybirtokok elvételével kezdődött, majd a kisebb plébániai földek elkobzásával végződött. Ezzel megfosztották az egyhá- Vorosilov szovjet marsall elégedett mosolya és Tildy Zoltán magyar köztársasági elnök keserű tekintete jól kifejezi azt a kiszolgáltatottságot, amelybe 1945-től zi intézményrendszert hagyományos gazdasági Magyarország került Budapest, 1946 alapjától. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az államilag irányított vallásellenes propaganda a hívők megnyeréséért. Ennek részét képezte az egyházi egyesületek betiltása és a Szentszékkel fennálló diplomáciai kapcsolat megszakítása. A politikai és társadalmi kapcsolataitól megfosztott helyi egyházak elleni következő támadást a fakultatív hitoktatás bevezetése készítette elő. E demokratikus vívmány álarca mögött valójában a vallásoktatás teljes felszámolása folyt. Ezt követte az egyházi iskolák és szociális intézmények államosítása azzal az indokkal, hogy a népi demokratikus állam átvette e funkciókat. Valójában az egyház sekrestyébe szorítása és az ifjúságtól való elzárása zajlott. Az intézmények felszámolása maga után vonta a feleslegessé vált szerzetesrendek betiltását. Az egyházi élet teljes ellenőrzésének biztosítása érdekében az Állami Egyházügyi Hivatal létrehozása következett. Az államhoz hű békepapi mozgalom megszervezésével pedig valójában a papi egység szétzilálásán és egyházszakadás előidézésén munkálkodtak. Sztálin

2 9. A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 109 Hogy mindezeket a kommunista állam megtehesse, meg kellett félemlítenie a papságot és a híveket. Ennek az eszköze a terror, elsődleges célja pedig a főpásztorok és főpapok megtörése volt. A litván egyház legfőbb vezetőjét 1945-ben, a horvát egyházét 1946-ban, a magyar egyházét 1948-ban, a romániai katolikusságét 1948-ban, a cseh egyházét 1949-ben, lengyel egyházét 1953-ban tartóztatták le. A szomszédos országok hatóságai a betiltott ukrán, magyar, román görögkatolikus egyházakkal szemben léptek fel a legkeményebben. Minden templomuktól megfosztották és egyszerűen a nemzeti ortodox egyházakhoz csatolták őket. Aki ellenállt, az az életével fizetett. Ekkor halt vértanúhalált Boldog Romzsa Tódor, a magyar-ruszin munkácsi görögkatolikus egyházmegye püspöke is. Azért kellett meghalnia, mert ellenezte az ukrán ortodox egyházba történő beolvasztást. Ugyanezért Romániában 1400 görögkatolikus papot és 5000 hívőt börtönöztek be. Ott ugyanebben az évben a Római Katolikus Egyházra is lecsaptak 92 pap letartóztatásával. Lengyelországban ekkor már több mint 100 pap ült börtönben. Magyar- A szovjet titkosszolgálat 1947-ben egy sikertelen Boldog Romzsa Tódor munkácsi görögkatolikus püspök országon 500 fölött volt azoknak a papoknak és szerzeteseknek a merényletet követően méreginjekcióval gyilkolta meg száma, akik üldözést szenvedtek. Ezekben az években több romániai magyar főpap is vértanúvá vált. Közöttük volt Boldog Scheffler János szatmári püspök és Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, akiket a román titkosszolgálat kínzott halálra Milyen eszközökkel tudta támogatni a SZEB a hatalom megszerzésére törő kommunista pártokat? Mi volt a legfőbb eszköze? 244. Milyen forgatókönyv alapján dolgozták ki egyházpolitikájukat a hatalomra került kommunista pártok?

3 A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 245. Gyűjtsd pontokba az egyházellenes politika egymást követő lépéseit! 246. Mit gondolsz, a szovjet és a román kommunista hatalom miért a görögkatolikus egyházra sújtott le a legkegyetlenebbül? Ha van egymillió imádkozó magyar, nem féltem a hazát! Mindszenty József bíboros A Magyar Katolikus Egyház a kommunista diktatúra idején A II. világháború során hazánkra törő szovjet hadsereg minden tekintetben hódítóként viselkedett. A megszállás során sokan életüket vesztették. Ekkor vált mártírrá többek között Boldog Apor Vilmos győri püspök is. Még javában folytak a harcok az országban, amikor megérkeztek Moszkvából a magyar kommunista vezetők, magukkal hozva a hatalom megszerzésének sztálini forgatókönyvét. Ennek szellemében kezdődött meg az egyházak elleni harc, amelynek első lépése Magyarországon is a radikális földreform volt. (A földosztás nyomán azonban az egyházaktól kisajátított földbirtokoknak jelentős része nem a szegényparasztság kezébe került, hanem állami tulajdonba ment át.) Mindszenty József az utolsó magyar hercegprímás Magyarországon a kommunista diktatúrával szembeni bátor ellenállás szimbólumává vált

4 9. A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 111 A Katolikus Egyház élén ekkor már Mindszenty József bíboros, hercegprímás állt. Jó pásztorként, bátran és megalkuvást nem tűrően állt ellen az egyházát és a személyét ért sorozatos támadásoknak. Tudta, hogy olyan ellenséggel áll szemben, amelynek végső célja a magyar katolicizmus teljes megsemmisítése. Az Egyház elleni harc következő lépése a katolikus egyesületek betiltása volt. Erre egy, a szovjet titkosszolgálat által kreált bűncselekmény (a Teréz körúti gyilkosság) szolgáltatta az ürügyet. Majd ezt követte a fakultatív hitoktatás álszent követelése. Ezt a támadást a Katolikus Szülők Vallásos Szövetségének támogatásával még sikerült visszaverni. Már az abszolút hatalom birtokában vitték véghez 1948-ban az egyházi iskolák államosítását, ami nagy társadalmi ellenállást váltott ki, és alkalmat adott a nyílt állami terror alkalmazására (a pócspetri ügy). Ennek a terrornak esett áldozatul a Magyar Katolikus Egyház vezetője, Mindszenty József bíboros, akit éppen karácsonykor tartóztattak le. A rákövetkező évben életfogytiglani börtönre ítélték. Az iskolai hitoktatás betiltása és az 1949-es kommunista alkotmány elfogadása után következett az állam és egyház közötti megállapodás kierőszakolása. Ezt 1950-ben a kommunista hatalom a szerzetesközösségek internálásával érte el. Az állami ellenőrzést biztosító, a hitéletet korlátozó (egyházjogilag érvénytelen) egyezmény lett évtizedekre a két fél együttműködésének alapja. Az állam és egyház közötti megállapodás eredményeként 1950-től négy szerzetesközösség és nyolc egyházi gimnázium tovább működhetett. Ezek a következők voltak: 1. Bencések: pannonhalmi gimnázium, győri gimnázium. 2. Ferencesek: esztergomi gimnázium, szentendrei gimnázium. 3. Piaristák: budapesti gimnázium, kecskeméti gimnázium. 4. Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek: budapesti gimnázium (Patrona Hungariae), debreceni gimnázium (Svetits). A Teréz körúti gyilkosság: július 17-én a Teréz körúton egy kávézóban lövöldözés tört ki oroszok és magyarok között. Több szovjet katonát agyonlőttek. Az orosz tábori rendőrség az állítólagos tettest üldözőbe vette, de utóbb már csak a holttestét mutatta be. Mivel a feltételezett gyilkos egy katolikus ifjúsági szervezetnek, a KALOT-nak az egyenruháját viselte, Rajk László kommunista belügyminiszter betiltotta a katolikus egyesületeket. A pócspetri ügy: június 3-án Pócspetriben nagyszámú vallásos tömeg követelte, hogy ne vegyék el a katolikus iskolákat. A tömeg feloszlatásakor, a dulakodás során az egyik rendőr meghalt, fegyvere elsült. Az állami propaganda egyházellenes kampányában kihasználták a rendőr véletlen halálát. Sokakat letartóztattak, megkínoztak és bebörtönöztek. Többeket kivégeztek. A szerzetesrendek többségének betiltása után megkezdődhetett az államilag támogatott békepapi mozgalom szervezése. Mindezt 1951-ben az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) felállítása koronázta meg. A hivatal felállításával egy időben tartóztatták le Grősz József kalocsai érseket, Badalik Bertalan, Péteri József püspököket és számos papot. A megfélemlítések hatására a katolikus püspöki kar Czapik Gyula egri érsek vezetésével letette az államesküt a Magyar Népköztársaság alkotmányára. Ekkoriban gyilkolták meg Boldog Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspököt a magyar ÁVH-s hóhérok. A Magyar Katolikus Egyház vezetője, Mindszenty József bíboros, prímás és több száz pap Lénárd Ödön piarista szerzetes az Actio Catholica titkáraként Mindszenty bíboros küzdőtársa volt az egyházi iskolákért vívott harcban Nehéz és számára veszélyes helyzetekben is bátran képviselte Krisztus ügyét

5 A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN és szerzetes csak az 1956-os forradalom napjaiban nyerhette vissza szabadságát. A forradalom leverését követően Mindszenty József az USA nagykövetségére menekült, ahol 1971-ig politikai menedékjogban részesült. Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspököt 1951-ben a kistarcsai internálótáborban kínozták halálra 247. Készíts a füzetedbe időszalagot, és jelöld be rajta a Magyar Katolikus Egyház elleni kommunista harc legfontosabb állomásait! 248. Milyen módon segítette hatalomra a magyar kommunistákat a Magyarországon működő SZEB? 249. Az állam és az egyház megállapodása értelmében hány szerzetesközösség és egyházi gimnázium működhetett hazánkban 1950-től?

6 9. A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 113 Budapesti utcakép 1956 októberében Mindszenty bíboros Pálinkás (Pallavicini) Antal őrnaggyal, a rétsági magyar páncélos alakulat parancsnokával Az őrnagy és katonái szabadították ki a bíborost felsőpetényi fogságából 250. Mire utalt a forradalom napjaiban újra aktivizálódó kereszténydemokrata ellenzék követelése? 251. Nézz utána az interneten, hogy mi lett Pálinkás (gróf Pallavicini) Antal őrnagy sorsa a forradalom leverését követően! A kádári puha diktatúra és következményei A türelem vértanúsága Augustino Casaroli bíboros államtitkár A forradalom leverését követő megtorlások idején a hatalom az egyházak ellen is szigorúbban lépett fel. A korábban kiszabadított papokat ismét bebörtönözték. Több hullámban 1961-ben és ben, elsősorban a fiatalokkal való foglalkozás bűne miatt újabb egyháziak és katolikus világiak kerültek börtönbe.

7 A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetség elhagyása után néhány nappal Rómában találkozott VI. Pál pápával A Szentatya saját főpapi mellkeresztjével ajándékozta meg VI. Pál pápa és Kádár János 1977-es római találkozója Megöregedve, de nem megtörve Lénárd Ödön piarista, az utolsóként szabadult katolikus pap A Kádár-rendszer megszilárdulása után a kormány politikája lassan megváltozott. Már nem törekedtek a vallások gyors és teljes megsemmisítésére (ezzel már csak hosszú távon számoltak), hanem hasznot kívántak húzni belőlük aktuális politikai és gazdasági céljaik eléréséhez. Az államnak szüksége volt az egyházak támogatására a társadalmi béke megőrzésében, a mezőgazdaság szocialista átszervezésében, a gazdasági célok elérésében, a külpolitikai elfogadottságuk növelésében. Időközben az Apostoli Szentszék is új keleti politikával kísérletezett. XXIII. János pápa szakított azzal a gyakorlattal, mely szerint a Katolikus Egyháznak nyílt elutasítást kellene alkalmaznia a kommunista országokkal szemben. Ennek megfelelően kereste az együttműködés lehetőségeit a keleti blokk országainak vezetőivel, a vallásszabadság legalább részleges elnyeréséért. A két fél közeledésének Magyarország lett a kísérleti terepe. Ennek eredményeként 1964-ben megszületett a magyar állam és a Vatikán közötti részleges megállapodás, amely elsősorban a püspökök kinevezésének feltételeit rögzítette. A részleges megállapodást követően Mindszenty József bíboros 1971-ben elhagyhatta az USA budapesti nagykövetségét. Bécsben telepedett le, és a magyar emigráció, a világ magyarságának lelki vezetőjévé és meghatározó személyiségévé vált. VI. Pál pápa 1975-ben megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket. Mindszenty 1976-ban bekövetkezett halálát követően Lékai László, a korábbi apostoli kormányzó foglalta el a helyét. Ő a kis lépések politikájával kísérelte meg szélesíteni az Egyház életterét és lehetőségeit. A kor ellentmondásaira vetett fényt Kádár János és VI. Pál 1977-es római találkozója. Miközben a párt főtitkára a szocialista egyházpolitika és az együttműködés eredményeit méltatta, a pápa megjegyezte, hogy tudomása szerint még mindig sínylődik börtönben katolikus pap Magyarországon. Lénárd Ödön piarista, az Actio Catholica egykori titkára volt az, aki több mint 18 évi rabság után, utolsó katolikus papként, a találkozót követően szabadult ki Kádár börtönéből.

8 9. A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 115 Az 1980-as évekre a vallást korábban halálos ellenségként kezelő pártállamnak sikerült a Katolikus Egyházat a rendszerrel színleg, kényszerből együttműködő intézménnyé alakítania. A külső máz ellenére tovább folyt a vallásellenes, ateista propaganda. Továbbra is figyelték az templomokat, templomi közösségeket. Ezt ekkor már nem az ÁEH ügynökei, hanem tanácsi tisztviselők és pedagógusok végezték. Az iskolákban megszégyenítették a hittanra járó gyerekeket. Állásuk elvesztésével járhatott, ha pedagógus, tanácsi és más állami tisztviselő, vagy a fegyveres testületek hivatásos tagjai közül bárki a templomban megjelent. A vallás szabad gyakorlását nyílt és burkolt eszközökkel egészen a rendszerváltásig próbálták korlátozni Magyarországon Mit jelentett a XXIII. János pápa által elindított új, keleti politika? Foglald össze pár mondatban! 253. Mi volt a Lékai László bíboros által képviselt kis lépések politikájának lényege? 254. Hogyan korlátozták az 1980-as években a vallásgyakorlatot Magyarországon? ADATTÁR FOGALOM: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, Katolikus Szülők Vallásos Szövetsége, Állami Egyházügyi Hivatal, keleti politika SZEMÉLY: Boldog Apor Vilmos, Boldog Scheffler János, Mindszenty József, Lékai László, Lénárd Ödön, XXIII. János, VI. Pál ESEMÉNY: katolikus egyesületek betiltása (1946), egyházi iskolák államosítása (1948), Mindszenty József letartóztatása (1948), az állam és az egyház közötti megállapodás megkötése (1950), szerzetesrendek betiltása (1951), az Állami Egyházügyi Hivatal létrehozása (1951), a vatikáni részleges megállapodás megkötése (1964) HELYSZÍN: Budapest, Róma

9 A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN FORRÁSTÁR A szovjet típusú európai diktatúrák egyházpolitikája Kelet-Európa katolikussága a kommunista uralom alatt A térségben közel 50 millió katolikus került kommunista uralom alá, a földrész katolikusainak mintegy negyede. Lengyelországban a lakosság 97%-a, Csehszlovákiában 77%-a, Magyarországon pedig 68%-a katolikus volt. A Szovjetunióhoz csatolt Litvániában 1,7 millió római, a nyugat-ukrajnai térségben pedig 4 millió görögkatolikus élt. Jelentős katolikus kisebbség létezett Jugoszláviában (5,3 millió római katolikus főként Horvátország és Szlovénia területén) és Romániában (1,1 millió latin és 1,4 millió görög szertartású), de Albánia lakosságának is 10%-a katolikus volt. (Magyar Katolikus Lexikon) 255. Satírozd be a vaktérképen vörössel a katolikus többségű országokat, narancssárgával pedig azokat, amelyekben jelentős számú római katolikus és görögkatolikus népesség élt! Történelmi atlaszod segíthet! 256. Hol sújtott le legkegyetlenebbül az egyházakra a kommunista terror 1945 után? Melyik felekezetet érte a legnagyobb csapás?

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 - 1944. december 2-án Szegeden megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front és december 21-re

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

Beszámoló a Klebelsberg Kuno Ösztöndíj támogatásával végzett 2012. évi levéltári kutatómunkától

Beszámoló a Klebelsberg Kuno Ösztöndíj támogatásával végzett 2012. évi levéltári kutatómunkától Beszámoló a Klebelsberg Kuno Ösztöndíj támogatásával végzett 2012. évi levéltári kutatómunkától Alulírott Balogh Margit két hónap időtartamra nyertem Klebesberg Kunó kutatói ösztöndíjat a következő témában:

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

J e 1 e< n. t é s az egyházi középiskolákról.

J e 1 e< n. t é s az egyházi középiskolákról. ÁLLAMI EGYHÁZÜGYI HIVATAL SZIGORÚAN TITKOSi OÖ4Ö-l/196"o/Eln.

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között

Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között IZABELLA MAIN Nemzetek Krisztusa: a lengyel nemzeti ünnepek állami és egyházi manipulációja 1944 és 1966 között A tanulmány a lengyel kommunista állam és a római katolikus egyház között a nemzeti ünnepek

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.)

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Diktátorok 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Született Vladimir Iljics Uljanov, később veszi fel a Lenin nevet. 1906-ban bekerül az Orosz szociáldemokrata Párt elnökségébe.

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. 1848-12 pont A Pilvax kör 1848. Március 15.-e reggelén Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, a Nemzeti dallal együtt elvitték Landerer és Heckenast nyomdájába, ahol a nyomdagépet lefoglalva kinyomtatták.

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

Ha a a magasban SZABÓ CSABA. A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években a legújabb kutatások tükrében

Ha a a magasban SZABÓ CSABA. A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években a legújabb kutatások tükrében Ha a a magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XXV. SZABÓ CSABA A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években a legújabb kutatások tükrében SZABÓ CSABA A Szentszék és a Magyar

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 1.csomó 1.tétel. A trianoni békeszerzıdésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei. 1923-1925, 1930. 2.tétel Magyar és osztrák közös

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Rejtő Ernő igaz története

Rejtő Ernő igaz története B. Stenge Csaba B. Stenge Csaba: Rejtő Ernő igaz története Rejtő Ernő igaz története Rasztik (Rejtő) Ernő 1919. október 15-én született Baján, római katolikus családban. Édesapja Rasztik István Géza (1888-1939)

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Bocsánatot kér a Vatikán?

Bocsánatot kér a Vatikán? Bocsánatot kér a Vatikán? Jövőre lesz ötven éve, hogy a Vatikán "keleti politikája" keretében számos, a magyar katolikus egyház és hívek szempontjából hátrányos megállapodást kötött az ateista Kádár kormánnyal.

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

A kisebbségi magyar egyházak

A kisebbségi magyar egyházak FORRÁSOK Zimányi József emlékezése Isten megnevelt, és amikor eljött az idő, hogy a Sztálinnak szóló levelet meg kellett írni, addigra már nem féltem. Nincs jobb, mint Istennek a jóban engedelmeskedni.

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT

ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Bölcsészettudományi Kar ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT A Bokor Közösség 1971 1989 A Bokor eszmény kialakulása, szervezeti megújulása, és a kiközösítés évei Témavezető: Dr. habil.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kálmán Péter Peregrin OFM A Magyar Katolikus Egyház helyzete a kádári egyházpolitika első évében a teológiai összefüggések tükrében Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Túlélés együttm ködés ellenállás

Túlélés együttm ködés ellenállás Túlélés együttm ködés ellenállás A katolikus egyház stratégiái a népi demokráciákban Gárdonyi Máté A második világháború után kialakult új világrend a katolikus egyház számára Kelet-Közép-Európában járt

Részletesebben

T/ 12975. számú törvényjavaslat

T/ 12975. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 12975. számú törvényjavaslat az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról,

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között

BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között BARÁTH MAGDOLNA Magyar szovjet kapcsolatok 1944 1953 között Magyarország kül- és belpolitikáját, a hazai gazdaság és társadalomfejlődést alapvető módon határozta meg az a tény, hogy Magyarország a második

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

Otthonunk az Egyház LELKISÉG. Plébánia száma: 28/610-282

Otthonunk az Egyház LELKISÉG. Plébánia száma: 28/610-282 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 11/10/2013 Elektronikus változat VIII/35 LELKISÉG Írta: Vatrga Andrásné Ilike - Forrás: wikipedia Október 9-én a Szentatya megbízásából a boldogok

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza FamilySearch.org 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza Magyar levéltárak és a FamilySearch Több mint 50 éves együttműködés Hogyan tovább? A FamilySearch küldetése Egyéneknek és családoknak segítünk

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

A ROMÁNIAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA SAJTÓNYILATKOZATA (fordítás román nyelvről)

A ROMÁNIAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA SAJTÓNYILATKOZATA (fordítás román nyelvről) A ROMÁNIAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA SAJTÓNYILATKOZATA (fordítás román nyelvről) SAJTÓNYILATKOZAT amelyben a romániai katolikus püspökök Traian Băsescu államelnök támogatását kérik a hatályos Levéltári

Részletesebben

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében Készítette: Gyóni Eszter I. A kommunizmus és a vallásos világszemlélet

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól

számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Kiadó Laczkó Dezső Múzeum A kiállítás kurátora és az ismertető szerkesztője Tikovits Ernő a veszprémi kiállítás kurátora

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk NÉVMUTATÓ * Beneš Edvard (1884 1948) köztársasági elnök (1935 1938, 1938 1945, 1945 1948) Clementis, Vladimír (1902 1952) a londoni emigrációban a Jogi Tanács tagja (1942 1945), a Szlovák Nemzeti Tanács

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok A magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója tiszteletére, Dávid Gyula irodalomtörténész, egykori politikai elítélt szerkesztésében

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

A katolikus egyházszervezet változásai Trianon óta

A katolikus egyházszervezet változásai Trianon óta SEBŐK LÁSZLÓ A katolikus egyházszervezet változásai Trianon óta A századeleji Magyarország területén a katolikusok öt egyháztartományba sorolva élték hitéletűket, bár ezek közül nem magyar egyházszervezetként

Részletesebben

KRAJSOVSZKY GÁBOR: MINDSZENTY JÓZSEF

KRAJSOVSZKY GÁBOR: MINDSZENTY JÓZSEF KRAJSOVSZKY GÁBOR: MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS SZÁMŰZETÉSE ÉS ESZTERGOMI ÉRSEKI SZÉKÉTŐL VALÓ MEGFOSZTÁSA Megemlékező előadás Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek Magyarországról történő száműzetésének

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

"Magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására" (A pályázat kódja: PRO-RENO-14-B)

Magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: PRO-RENO-14-B) PRO-RENO-14-B-0025 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Március 15-e Déván Békés Szarvas 300 000 Ft 300 000 Ft PRO-RENO-14-B-0032 Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola "És mindenkor a templomban

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben