9. A Katolikus Egyház a II. világháború után

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. A Katolikus Egyház a II. világháború után"

Átírás

1 A Katolikus Egyház a II. világháború után Erő az erőtlenségben (Lénárd Ödön piarista) A szovjet típusú európai diktatúrák egyházpolitikája A Katolikus Egyház is ellenség és a Vatikán ellen is folyik a háború A Szovjetunió II. világháborús győzelme alapjaiban változtatta meg a közép- és kelet-európai egyházak helyzetét. A térségben közel 50 millió katolikus került kommunista uralom alá, a földrész katolikusainak mintegy negyede. A Vörös Hadsereg által megszállt területeken a legfőbb hatalmat a Szövetséges Ellenőrző Bizottságok (SZEB) gyakorolták. Ezek elnökei a térségben mindenütt szovjet tábornokok voltak. A politikai hatalomra törő marxista pártoknak ez biztos hátteret jelentett. Segítségükkel bármikor módját ejthették politikai ellenfeleik meggyilkolásának, elhurcolásának, megfélemlítésének. Így 1948-ra Kelet-Európában mindenütt megtörtént a kommunista hatalomátvétel. Ezeket az új diktatúrákat megtévesztő és cinikus módon népi demokráciának nevezték. Ahol a kommunizmus hatalomra került, ott előbb-utóbb kegyetlen egyházüldözés vette kezdetét. Ennek eredményeként a vallási közösségek szigorú állami ellenőrzés alá kerültek, a hívőket pedig másodlagos állampolgárokként kezelték, hátrányosan megkülönböztették, zaklatták. Az egyházak megtörése a Szovjetunióban már jól kipróbált menetrend szerint történt. Első lépés a radikális földreform volt, amely az egyházi nagybirtokok elvételével kezdődött, majd a kisebb plébániai földek elkobzásával végződött. Ezzel megfosztották az egyhá- Vorosilov szovjet marsall elégedett mosolya és Tildy Zoltán magyar köztársasági elnök keserű tekintete jól kifejezi azt a kiszolgáltatottságot, amelybe 1945-től zi intézményrendszert hagyományos gazdasági Magyarország került Budapest, 1946 alapjától. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az államilag irányított vallásellenes propaganda a hívők megnyeréséért. Ennek részét képezte az egyházi egyesületek betiltása és a Szentszékkel fennálló diplomáciai kapcsolat megszakítása. A politikai és társadalmi kapcsolataitól megfosztott helyi egyházak elleni következő támadást a fakultatív hitoktatás bevezetése készítette elő. E demokratikus vívmány álarca mögött valójában a vallásoktatás teljes felszámolása folyt. Ezt követte az egyházi iskolák és szociális intézmények államosítása azzal az indokkal, hogy a népi demokratikus állam átvette e funkciókat. Valójában az egyház sekrestyébe szorítása és az ifjúságtól való elzárása zajlott. Az intézmények felszámolása maga után vonta a feleslegessé vált szerzetesrendek betiltását. Az egyházi élet teljes ellenőrzésének biztosítása érdekében az Állami Egyházügyi Hivatal létrehozása következett. Az államhoz hű békepapi mozgalom megszervezésével pedig valójában a papi egység szétzilálásán és egyházszakadás előidézésén munkálkodtak. Sztálin

2 9. A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 109 Hogy mindezeket a kommunista állam megtehesse, meg kellett félemlítenie a papságot és a híveket. Ennek az eszköze a terror, elsődleges célja pedig a főpásztorok és főpapok megtörése volt. A litván egyház legfőbb vezetőjét 1945-ben, a horvát egyházét 1946-ban, a magyar egyházét 1948-ban, a romániai katolikusságét 1948-ban, a cseh egyházét 1949-ben, lengyel egyházét 1953-ban tartóztatták le. A szomszédos országok hatóságai a betiltott ukrán, magyar, román görögkatolikus egyházakkal szemben léptek fel a legkeményebben. Minden templomuktól megfosztották és egyszerűen a nemzeti ortodox egyházakhoz csatolták őket. Aki ellenállt, az az életével fizetett. Ekkor halt vértanúhalált Boldog Romzsa Tódor, a magyar-ruszin munkácsi görögkatolikus egyházmegye püspöke is. Azért kellett meghalnia, mert ellenezte az ukrán ortodox egyházba történő beolvasztást. Ugyanezért Romániában 1400 görögkatolikus papot és 5000 hívőt börtönöztek be. Ott ugyanebben az évben a Római Katolikus Egyházra is lecsaptak 92 pap letartóztatásával. Lengyelországban ekkor már több mint 100 pap ült börtönben. Magyar- A szovjet titkosszolgálat 1947-ben egy sikertelen Boldog Romzsa Tódor munkácsi görögkatolikus püspök országon 500 fölött volt azoknak a papoknak és szerzeteseknek a merényletet követően méreginjekcióval gyilkolta meg száma, akik üldözést szenvedtek. Ezekben az években több romániai magyar főpap is vértanúvá vált. Közöttük volt Boldog Scheffler János szatmári püspök és Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, akiket a román titkosszolgálat kínzott halálra Milyen eszközökkel tudta támogatni a SZEB a hatalom megszerzésére törő kommunista pártokat? Mi volt a legfőbb eszköze? 244. Milyen forgatókönyv alapján dolgozták ki egyházpolitikájukat a hatalomra került kommunista pártok?

3 A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 245. Gyűjtsd pontokba az egyházellenes politika egymást követő lépéseit! 246. Mit gondolsz, a szovjet és a román kommunista hatalom miért a görögkatolikus egyházra sújtott le a legkegyetlenebbül? Ha van egymillió imádkozó magyar, nem féltem a hazát! Mindszenty József bíboros A Magyar Katolikus Egyház a kommunista diktatúra idején A II. világháború során hazánkra törő szovjet hadsereg minden tekintetben hódítóként viselkedett. A megszállás során sokan életüket vesztették. Ekkor vált mártírrá többek között Boldog Apor Vilmos győri püspök is. Még javában folytak a harcok az országban, amikor megérkeztek Moszkvából a magyar kommunista vezetők, magukkal hozva a hatalom megszerzésének sztálini forgatókönyvét. Ennek szellemében kezdődött meg az egyházak elleni harc, amelynek első lépése Magyarországon is a radikális földreform volt. (A földosztás nyomán azonban az egyházaktól kisajátított földbirtokoknak jelentős része nem a szegényparasztság kezébe került, hanem állami tulajdonba ment át.) Mindszenty József az utolsó magyar hercegprímás Magyarországon a kommunista diktatúrával szembeni bátor ellenállás szimbólumává vált

4 9. A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 111 A Katolikus Egyház élén ekkor már Mindszenty József bíboros, hercegprímás állt. Jó pásztorként, bátran és megalkuvást nem tűrően állt ellen az egyházát és a személyét ért sorozatos támadásoknak. Tudta, hogy olyan ellenséggel áll szemben, amelynek végső célja a magyar katolicizmus teljes megsemmisítése. Az Egyház elleni harc következő lépése a katolikus egyesületek betiltása volt. Erre egy, a szovjet titkosszolgálat által kreált bűncselekmény (a Teréz körúti gyilkosság) szolgáltatta az ürügyet. Majd ezt követte a fakultatív hitoktatás álszent követelése. Ezt a támadást a Katolikus Szülők Vallásos Szövetségének támogatásával még sikerült visszaverni. Már az abszolút hatalom birtokában vitték véghez 1948-ban az egyházi iskolák államosítását, ami nagy társadalmi ellenállást váltott ki, és alkalmat adott a nyílt állami terror alkalmazására (a pócspetri ügy). Ennek a terrornak esett áldozatul a Magyar Katolikus Egyház vezetője, Mindszenty József bíboros, akit éppen karácsonykor tartóztattak le. A rákövetkező évben életfogytiglani börtönre ítélték. Az iskolai hitoktatás betiltása és az 1949-es kommunista alkotmány elfogadása után következett az állam és egyház közötti megállapodás kierőszakolása. Ezt 1950-ben a kommunista hatalom a szerzetesközösségek internálásával érte el. Az állami ellenőrzést biztosító, a hitéletet korlátozó (egyházjogilag érvénytelen) egyezmény lett évtizedekre a két fél együttműködésének alapja. Az állam és egyház közötti megállapodás eredményeként 1950-től négy szerzetesközösség és nyolc egyházi gimnázium tovább működhetett. Ezek a következők voltak: 1. Bencések: pannonhalmi gimnázium, győri gimnázium. 2. Ferencesek: esztergomi gimnázium, szentendrei gimnázium. 3. Piaristák: budapesti gimnázium, kecskeméti gimnázium. 4. Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek: budapesti gimnázium (Patrona Hungariae), debreceni gimnázium (Svetits). A Teréz körúti gyilkosság: július 17-én a Teréz körúton egy kávézóban lövöldözés tört ki oroszok és magyarok között. Több szovjet katonát agyonlőttek. Az orosz tábori rendőrség az állítólagos tettest üldözőbe vette, de utóbb már csak a holttestét mutatta be. Mivel a feltételezett gyilkos egy katolikus ifjúsági szervezetnek, a KALOT-nak az egyenruháját viselte, Rajk László kommunista belügyminiszter betiltotta a katolikus egyesületeket. A pócspetri ügy: június 3-án Pócspetriben nagyszámú vallásos tömeg követelte, hogy ne vegyék el a katolikus iskolákat. A tömeg feloszlatásakor, a dulakodás során az egyik rendőr meghalt, fegyvere elsült. Az állami propaganda egyházellenes kampányában kihasználták a rendőr véletlen halálát. Sokakat letartóztattak, megkínoztak és bebörtönöztek. Többeket kivégeztek. A szerzetesrendek többségének betiltása után megkezdődhetett az államilag támogatott békepapi mozgalom szervezése. Mindezt 1951-ben az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) felállítása koronázta meg. A hivatal felállításával egy időben tartóztatták le Grősz József kalocsai érseket, Badalik Bertalan, Péteri József püspököket és számos papot. A megfélemlítések hatására a katolikus püspöki kar Czapik Gyula egri érsek vezetésével letette az államesküt a Magyar Népköztársaság alkotmányára. Ekkoriban gyilkolták meg Boldog Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspököt a magyar ÁVH-s hóhérok. A Magyar Katolikus Egyház vezetője, Mindszenty József bíboros, prímás és több száz pap Lénárd Ödön piarista szerzetes az Actio Catholica titkáraként Mindszenty bíboros küzdőtársa volt az egyházi iskolákért vívott harcban Nehéz és számára veszélyes helyzetekben is bátran képviselte Krisztus ügyét

5 A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN és szerzetes csak az 1956-os forradalom napjaiban nyerhette vissza szabadságát. A forradalom leverését követően Mindszenty József az USA nagykövetségére menekült, ahol 1971-ig politikai menedékjogban részesült. Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspököt 1951-ben a kistarcsai internálótáborban kínozták halálra 247. Készíts a füzetedbe időszalagot, és jelöld be rajta a Magyar Katolikus Egyház elleni kommunista harc legfontosabb állomásait! 248. Milyen módon segítette hatalomra a magyar kommunistákat a Magyarországon működő SZEB? 249. Az állam és az egyház megállapodása értelmében hány szerzetesközösség és egyházi gimnázium működhetett hazánkban 1950-től?

6 9. A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 113 Budapesti utcakép 1956 októberében Mindszenty bíboros Pálinkás (Pallavicini) Antal őrnaggyal, a rétsági magyar páncélos alakulat parancsnokával Az őrnagy és katonái szabadították ki a bíborost felsőpetényi fogságából 250. Mire utalt a forradalom napjaiban újra aktivizálódó kereszténydemokrata ellenzék követelése? 251. Nézz utána az interneten, hogy mi lett Pálinkás (gróf Pallavicini) Antal őrnagy sorsa a forradalom leverését követően! A kádári puha diktatúra és következményei A türelem vértanúsága Augustino Casaroli bíboros államtitkár A forradalom leverését követő megtorlások idején a hatalom az egyházak ellen is szigorúbban lépett fel. A korábban kiszabadított papokat ismét bebörtönözték. Több hullámban 1961-ben és ben, elsősorban a fiatalokkal való foglalkozás bűne miatt újabb egyháziak és katolikus világiak kerültek börtönbe.

7 A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetség elhagyása után néhány nappal Rómában találkozott VI. Pál pápával A Szentatya saját főpapi mellkeresztjével ajándékozta meg VI. Pál pápa és Kádár János 1977-es római találkozója Megöregedve, de nem megtörve Lénárd Ödön piarista, az utolsóként szabadult katolikus pap A Kádár-rendszer megszilárdulása után a kormány politikája lassan megváltozott. Már nem törekedtek a vallások gyors és teljes megsemmisítésére (ezzel már csak hosszú távon számoltak), hanem hasznot kívántak húzni belőlük aktuális politikai és gazdasági céljaik eléréséhez. Az államnak szüksége volt az egyházak támogatására a társadalmi béke megőrzésében, a mezőgazdaság szocialista átszervezésében, a gazdasági célok elérésében, a külpolitikai elfogadottságuk növelésében. Időközben az Apostoli Szentszék is új keleti politikával kísérletezett. XXIII. János pápa szakított azzal a gyakorlattal, mely szerint a Katolikus Egyháznak nyílt elutasítást kellene alkalmaznia a kommunista országokkal szemben. Ennek megfelelően kereste az együttműködés lehetőségeit a keleti blokk országainak vezetőivel, a vallásszabadság legalább részleges elnyeréséért. A két fél közeledésének Magyarország lett a kísérleti terepe. Ennek eredményeként 1964-ben megszületett a magyar állam és a Vatikán közötti részleges megállapodás, amely elsősorban a püspökök kinevezésének feltételeit rögzítette. A részleges megállapodást követően Mindszenty József bíboros 1971-ben elhagyhatta az USA budapesti nagykövetségét. Bécsben telepedett le, és a magyar emigráció, a világ magyarságának lelki vezetőjévé és meghatározó személyiségévé vált. VI. Pál pápa 1975-ben megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket. Mindszenty 1976-ban bekövetkezett halálát követően Lékai László, a korábbi apostoli kormányzó foglalta el a helyét. Ő a kis lépések politikájával kísérelte meg szélesíteni az Egyház életterét és lehetőségeit. A kor ellentmondásaira vetett fényt Kádár János és VI. Pál 1977-es római találkozója. Miközben a párt főtitkára a szocialista egyházpolitika és az együttműködés eredményeit méltatta, a pápa megjegyezte, hogy tudomása szerint még mindig sínylődik börtönben katolikus pap Magyarországon. Lénárd Ödön piarista, az Actio Catholica egykori titkára volt az, aki több mint 18 évi rabság után, utolsó katolikus papként, a találkozót követően szabadult ki Kádár börtönéből.

8 9. A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 115 Az 1980-as évekre a vallást korábban halálos ellenségként kezelő pártállamnak sikerült a Katolikus Egyházat a rendszerrel színleg, kényszerből együttműködő intézménnyé alakítania. A külső máz ellenére tovább folyt a vallásellenes, ateista propaganda. Továbbra is figyelték az templomokat, templomi közösségeket. Ezt ekkor már nem az ÁEH ügynökei, hanem tanácsi tisztviselők és pedagógusok végezték. Az iskolákban megszégyenítették a hittanra járó gyerekeket. Állásuk elvesztésével járhatott, ha pedagógus, tanácsi és más állami tisztviselő, vagy a fegyveres testületek hivatásos tagjai közül bárki a templomban megjelent. A vallás szabad gyakorlását nyílt és burkolt eszközökkel egészen a rendszerváltásig próbálták korlátozni Magyarországon Mit jelentett a XXIII. János pápa által elindított új, keleti politika? Foglald össze pár mondatban! 253. Mi volt a Lékai László bíboros által képviselt kis lépések politikájának lényege? 254. Hogyan korlátozták az 1980-as években a vallásgyakorlatot Magyarországon? ADATTÁR FOGALOM: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, Katolikus Szülők Vallásos Szövetsége, Állami Egyházügyi Hivatal, keleti politika SZEMÉLY: Boldog Apor Vilmos, Boldog Scheffler János, Mindszenty József, Lékai László, Lénárd Ödön, XXIII. János, VI. Pál ESEMÉNY: katolikus egyesületek betiltása (1946), egyházi iskolák államosítása (1948), Mindszenty József letartóztatása (1948), az állam és az egyház közötti megállapodás megkötése (1950), szerzetesrendek betiltása (1951), az Állami Egyházügyi Hivatal létrehozása (1951), a vatikáni részleges megállapodás megkötése (1964) HELYSZÍN: Budapest, Róma

9 A KATOLIKUS EGYHÁZ A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN FORRÁSTÁR A szovjet típusú európai diktatúrák egyházpolitikája Kelet-Európa katolikussága a kommunista uralom alatt A térségben közel 50 millió katolikus került kommunista uralom alá, a földrész katolikusainak mintegy negyede. Lengyelországban a lakosság 97%-a, Csehszlovákiában 77%-a, Magyarországon pedig 68%-a katolikus volt. A Szovjetunióhoz csatolt Litvániában 1,7 millió római, a nyugat-ukrajnai térségben pedig 4 millió görögkatolikus élt. Jelentős katolikus kisebbség létezett Jugoszláviában (5,3 millió római katolikus főként Horvátország és Szlovénia területén) és Romániában (1,1 millió latin és 1,4 millió görög szertartású), de Albánia lakosságának is 10%-a katolikus volt. (Magyar Katolikus Lexikon) 255. Satírozd be a vaktérképen vörössel a katolikus többségű országokat, narancssárgával pedig azokat, amelyekben jelentős számú római katolikus és görögkatolikus népesség élt! Történelmi atlaszod segíthet! 256. Hol sújtott le legkegyetlenebbül az egyházakra a kommunista terror 1945 után? Melyik felekezetet érte a legnagyobb csapás?

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében Készítette: Gyóni Eszter I. A kommunizmus és a vallásos világszemlélet

Részletesebben

Az egyházak az államalapítástól napjainkig

Az egyházak az államalapítástól napjainkig MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu Az egyházak az államalapítástól napjainkig A Kárpát-medencében Kr.u. 1000-ben I. (Szent) István által alapított keresztény magyar királyság a nyugati,

Részletesebben

számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól

számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól számon-tartva kiállítás a kommunista egyházüldözés pap áldozatairól TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Kiadó Laczkó Dezső Múzeum A kiállítás kurátora és az ismertető szerkesztője Tikovits Ernő a veszprémi kiállítás kurátora

Részletesebben

megegyező mértékű normatív támogatásban A FigyelőNet internetes oldalán többek között az alábbiakat lehet olvasni:

megegyező mértékű normatív támogatásban A FigyelőNet internetes oldalán többek között az alábbiakat lehet olvasni: OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN

MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2000/1-4 BORSODI CSABA A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN Zúgva zajlik körülöttünk a történelmi

Részletesebben

Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében

Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Mezey András Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

Kovács László: BOKORTÖRTÉNET

Kovács László: BOKORTÖRTÉNET Kovács László: BOKORTÖRTÉNET A történet 1945-ben kezdődik, személyesen 1970-től vagyok résztvevője az eseményeknek. Az első 25 évet Bulányi György irataiból veszem, a következő 20 évet pedig (a rendszerváltásig)

Részletesebben

SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJA

SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJA SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJA 1 / 21 GYERMEKÉVEK ÉLETRAJZA 1892. Csehimindszent 1975. Bécs 1892. március 29-én született a Vas megyei Csehimindszenten a Pehm földmőves családban 1903-11 gimnáziumi tanulmányait

Részletesebben

Hálózatok harca. Bertalan Péter

Hálózatok harca. Bertalan Péter Hálózatok harca Bertalan Péter Globális világunkat hatalmas gazdasági, politikai kommunikációs hálózatok kohéziós ereje tartja össze és működteti. A hálózatok finomhangolása fontos szerepet játszik abban,

Részletesebben

ISTEN SZOLGÁJÁNAK, MESZLÉNYI ZOLTÁN LAJOS PÜSPÖKNEK AZ ÉLETRAJZA I. CSALÁDI HÁTTÉR, SZÜLETÉS ÉS TANULMÁNYOK

ISTEN SZOLGÁJÁNAK, MESZLÉNYI ZOLTÁN LAJOS PÜSPÖKNEK AZ ÉLETRAJZA I. CSALÁDI HÁTTÉR, SZÜLETÉS ÉS TANULMÁNYOK ISTEN SZOLGÁJÁNAK, MESZLÉNYI ZOLTÁN LAJOS PÜSPÖKNEK AZ ÉLETRAJZA I. CSALÁDI HÁTTÉR, SZÜLETÉS ÉS TANULMÁNYOK Meszlényi Zoltán Lajos öt testvére közül a másodikként látta meg a napvilágot 1892. január 2-án

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK,

TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK, 0 Tomka Ferenc HALÁLRA SZÁNTAK, MÉGIS ÉLÜNK! Egyházüldözés 1945 1990 és az ügynök-kérdés TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK, EGYHÁZÜLDÖZÉS 1945-1990 ÉS AZ ÜGYNÖK-KÉRDÉS SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék

Részletesebben

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon 90 A kommunizmus évtizedei ide számítható pl. a Gazdasági Főtanács, de akár a Kereskedelmi Minisztérium is) vagy a helyi közigazgatás (önkormányzati választásokat csak Budapesten és környékén tartottak

Részletesebben

Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon

Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon PPEK 628 Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon Közi Horváth József Rafinált vallásüldözés Magyarországon mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig Érettségi témakörök TÉMÁK 9.1. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.2. A Horthy-rendszer jellege

Részletesebben

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei

KISZAKÍTOTTAK. Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei KISZAKÍTOTTAK Az 1953. január 6-i kunmadarasi kitelepítés története és előzményei Készítette: Csurgó Bernadett 2003. 2 TARTALOM Bevezetés 3 Történeti háttér: a Rákosi-korszak 6 Hortobágy családos kitelepítések

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát PPEK 814 Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát Krajsovszky Gábor Harcold halálig az igazság harcát mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Korunk történelme. Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig

Korunk történelme. Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig Korunk történelme Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig Már a háború időszaka alatt hozzákezdtek a szövetségesek egy olyan szervezet létrehozásához, melynek feladata a háború után

Részletesebben

A jónak szenvedélyes akarata

A jónak szenvedélyes akarata A jónak szenvedélyes akarata Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása születésének 120. évfordulóján Megemlékezés a stockholmi Peregrinus Klubban 2012.10.09. 2012 egyszerre Raoul

Részletesebben

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92,

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92, 1 Névmutató A Aczél György 118, 242, 243, 270 Ács Ferenc vértanú 134 Ádám László 64 Adriányi Gábor 317, 327, 331, 332, 401 168, 170, 194, 197, 209, 401 Alszeghy Zoltán 426 Andorka Rudolf 88 András Imre

Részletesebben

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 - 1944. december 2-án Szegeden megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front és december 21-re

Részletesebben

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! 1 2 Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! Amikor Andrew Vajna producerrel majd a hozzánk csatlakozó színész kollégáinkkal: Fenyő Ivánnal, Dobó Katával, Csányi Sándorral, Gesztesi Károllyal és a többiekkel még

Részletesebben

www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas

www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Vincze Gábor: Non recuso laborem Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök A kézirat a "Nagy képes milleniumi

Részletesebben

Bura László A MEGÚJULÓ EGYHÁZ

Bura László A MEGÚJULÓ EGYHÁZ Bura László A MEGÚJULÓ EGYHÁZ 1 2 Bura László A MEGÚJULÓ EGYHÁZ Esettanulmány: a Szatmári Római Katolikus Püspökség újjászületése a társadalmi-történeti változások 1990 2002 közötti folyamatában, Reizer

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 BEVEZETÉS....3 1. ELŐZMÉNYEK... 6 1.1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A II. VILÁGHÁBORÚIG... 6 1.2. AZ EGYHÁZ HÁBORÚ UTÁNI HELYZETE

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 2. szám Mindszenty József emlékév 2012. március Tartalom Szent magyaroknak... érdemét idézzed...1 Mindszenty

Részletesebben

Útkeresés kényszerpályák között: görög katolikusok Magyarországon és Ukrajnában 1945 után

Útkeresés kényszerpályák között: görög katolikusok Magyarországon és Ukrajnában 1945 után Útkeresés kényszerpályák között: görög katolikusok Magyarországon és Ukrajnában 1945 után Véghse Tamás A magyarországi és ukrajnai görög katolikusok 1945 utáni történetének vázlatát egy gyermekkori élmény

Részletesebben

MINDSZENTY JÓZSEF. A LÉLEKMENTŐ BÍBOROS, HERCEGPRÍMÁS Köpeczi Bócz Edit kéziratából. Az előadás elhangzott: 2012 január 25-én, Göcseji Múzeumban

MINDSZENTY JÓZSEF. A LÉLEKMENTŐ BÍBOROS, HERCEGPRÍMÁS Köpeczi Bócz Edit kéziratából. Az előadás elhangzott: 2012 január 25-én, Göcseji Múzeumban MINDSZENTY JÓZSEF A LÉLEKMENTŐ BÍBOROS, HERCEGPRÍMÁS Köpeczi Bócz Edit kéziratából Az előadás elhangzott: 2012 január 25-én, Göcseji Múzeumban Köszönöm a meghívásukat, szeretettel köszöntöm Önöket, nagy

Részletesebben