Panaszkezelési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Panaszkezelési szabályzat"

Átírás

1 Panaszkezelési szabályzat

2 Tisztelt Ügyfelünk! A Kinizsi Bank egységes szerkezetben, általánosan szabályozza az ügyfelek panaszainak, bejelentéseinek és javaslatainak fogadását, kivizsgálását, illetve orvoslását, a továbbiakban együtt intézését. A panaszok intézése során az egységesség, átláthatóság, nyomon követhetőség, kiszámíthatóság, az információk folyamatos hozzáférése és korrekt ügyintézés elvei érvényesülnek. Törekedni kell arra, hogy a panaszra adott válaszaink pontosak, érthetőek és egyértelmű indokolással ellátottak legyenek. A Banknak az ügyfelekkel a panasztételt megelőzően, a teljes panaszkezelési eljárás folyamán és a válaszadást követően is együtt kell működnie. Az ügyfelek szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a jóhiszeműség és a tisztesség, valamint az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményeinek jogszabályban meghatározott általános kereteit szem előtt tartva kell eljárni. A panaszkezelés során fel kell ismerni és lehetőleg meg kell előzni az ügyfél és a Bank között esetlegesen felmerülő további érdekellentétet. A panaszkezelés hatálya kiterjed minden írásban tett vagy az ügyfél kérésére írásba foglalt panasz Bankon belüli kezelésére, feldolgozására és megválaszolására. A panasz kivizsgálásáért külön díj nem számítható fel. A jelen szabályzat szabályai vonatkoznak a Bank által pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére igénybe vett un. közvetítőkre is. A szabályzat jogszabályi háttere - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény, - a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény, - a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény, - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény, - az MNB elnökének 28/2014.(VII.23.)MNB rendelete a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról, - a PSZÁF elnökének 11/2012. (XI.8.) sz. ajánlása a pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról. Fogalmak - Ügyfél/fogyasztó: minden olyan természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, aki/amely a Bank eljárását annak valamely konkrét szolgáltatásával vagy egyéb, a szolgáltatással öszszefüggő tevékenységével (például hirdetés) kapcsolatban kifogásolja, illetve annak javítására vonatkozó javaslatot tesz. Ennek értelmében ügyfélnek minősül az, aki az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki a Banktól pénzügyi szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 2

3 - Panasz: minden olyan egy vagy több ügyféltől származó egyéni jog vagy érdeksérelemre irányuló, írásban megtett bejelentés, amely valamely banki szervezeti egység vagy munkatárs egyedi vagy általános eljárása, vagy magatartása ellen irányul, továbbá minden olyan, az ügyfelek részéről szóban vagy írásban tett felhívás, amely a Bank működésével kapcsolatos bármilyen jogellenes vagy a jó erkölcsbe ütköző hiányosságra vagy hibára utal. Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a Banktól általános tájékoztatást, véleményt, állásfoglalást kér. Nem a panasz elintézésére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni akkor, ha a Bank és az ügyfél között olyan jogvita alakult ki, amely miatt bármelyik fél időközben az illetékes bírósághoz vagy más hatósághoz fordult jogorvoslatért. - Pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás, továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatás, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás és árutőzsdei szolgáltatás. - Bejelentés: szóban vagy írásban tett felhívás, amely a Bank működésével kapcsolatos bármilyen jogellenes vagy a jó erkölcsbe ütköző hiányosságra vagy hibára utal. - Javaslat: szóban vagy írásban megtett kezdeményezés, amely a Bank működésének javítását célozza. - Ügyfélbejelentés: szóban vagy írásban tett panasz, bejelentés vagy javaslat összefoglaló elnevezése. - Ügyfélszolgálat: az ügyfélbejelentések átvételére hivatott szervezeti egységek. Az általános ügyfélszolgálatot a Bank a központjában látja el, azonban az ügyfelek kifejezett kérésére a Bank valamennyi munkatársa köteles az ügyfélszolgálatokhoz beosztott munkatársakon kívül is az ügyfelek ügyfélbejelentéseit fogadni, majd azokat az illetékes ügyfélszolgálathoz továbbítani. A Panasz kezelésének rendje A Panasz bejelentések módja A Bank a panaszt írásban (postán, telefaxon, elektronikus úton) fogadja el, de mód van annak, telefonon, személyesen, szóban történő bejelentésére a Bank fiókhálózatában illetve központjában. Személyes bejelentés esetén a Bank munkatársa a bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a bejelentő személlyel vagy meghatalmazottjával aláírat. A panasz megtételére a fenti módokon lehetőség van akár törvényes, illetve meghatalmazotti képviselő útján. A panasz képviselő útján történő benyújtása esetén vizsgálni kell a képviseleti jogosultságot és a formanyomtatványon az ügyfél neve mellett fel kell tüntetni a képviselő nevét is. A személyesen történt bejelentésre a jelen utasítás szabályait akkor kell alkalmazni, ha az ügyfél vagy annak képviselője a banki ügyintézőtől kapott választ nem fogadta el és kéri személyes, szóbeli bejelentésének írásban történő rögzítését. A bejelentés hivatalos csatornái: Telefon: (rögzített vonal) Telefon: (rögzített vonal) Fax: Postai cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 22. Szervezeti egységek: a Bank mindenkori Üzletszabályzatában foglaltak szerint. 3

4 A bankfiókok listája és nyitvatartási ideje a honlapon megtekinthető. Adatvédelmi kérdésekben az ügyfél írásban illetve személyesen Bank közzétett adatvédelmi felelőséhez fordulhat. Az írásos formában benyújtott panaszok formai feltételei A panasz fogadására az 1. számú mellékletben szereplő, az MNB által rendszeresített formanyomtatványt kell kitölteni, de befogadjuk az ügyfél által egyéb formában megfogalmazott bejelentéseket is (panaszos levél; újságcikk stb.). A kitöltött formanyomtatvány vagy egyéb írásbeli panasz egy másolati példányát személyes benyújtás esetén a Bank által aláírva az átvétel időpontjában visszaadjuk, illetve a postai úton, telefaxon vagy elektronikus formában tett panaszok esetében postai tértivevénnyel a Bank válaszlevelét megküldi az ügyfél részére, elsődlegesen az ügyfél által a panasz bejelentés alkalmával megadott módon és címre. Az ügyfélnek erre vonatkozó kérése esetén elegendő időt és nyugodt körülményeket kell biztosítani a panaszkezelési szabályzat áttanulmányozásához. Egy panasztétel során, azonos ügyfél által egymástól témánként elkülönítve több panasz is tehető. Ha az ügyfél nem személyesen teszi a panaszt, hanem helyette meghatalmazott jár el, tájékoztatni kell arról, hogy melyek a meghatalmazásnak a törvényi feltételei. A Bank meghatalmazás mintát bocsáthat a panaszos rendelkezésére. Ha az ügyfél meghatalmazottal jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Bank panaszkezelési témában rövid információs kiadványt készíthet és azt az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben (bankfiók ügyféltere) és/vagy az internetes honlapon elérhetővé teheti, ezzel egyenértékű, ha a Bank az MNB által a bankfiókok részére összeállított panaszkezelési tájékoztató elérését teszi lehetővé. A panaszkezeléssel kapcsolatos általános információkat a Bank honlapján is elérhetővé kell tenni. A Bank honlapjáról átlinkelési lehetőséget kell teremteni az MNB honlapjára. Az MNB által készített általános blankettán, a Pénzügyi szervezethez benyújtandó fogyasztói panasz elnevezésű nyomtatványon az ügyfelek panasza befogadható. A panaszbejelentő nyomtatvány tartalmi elemei: a) a panasszal érintett pénzügyi szervezet neve b) a panaszos ügyfél neve c) szerződésszám/ügyfélszám d) lakcím/székhely/levelezési cím e) telefonszám f) értesítés módja g) csatolt dokumentumok felsorolása h) panasz-ügyintézés helye i) panasztétel időpontja j) panaszolt szolgáltatástípus k) egyéb típusú panasz megnevezése l) panasz részletes leírása m) keltezés, a panaszos ügyfél aláírása 4

5 Amennyiben jogszabály a panasz felvétele során jegyzőkönyv felvételét írja elő, annak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a) az ügyfél neve b) lakcíme, székhelye, levelezési címe, c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, d) a panasz részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönülten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy valamennyi panasz ki vizsgálásra kerülhessen, e) a panasszal érintett szerződés száma, ügyfélszám, pénztári azonosító, f) ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, - a telefonon közölt szóbeli panasz kivételével a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél alá h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe. Az írásos formában benyújtott panaszok átvétele A panaszok fogadását és átvételét az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló banki munkatársaink végzik. Az ügyfél kifejezett kérésére minden banki munkatárs köteles a bejelentést felvenni vagy átvenni. A Bank székházában a panaszok fogadására a Titkárság áll rendelkezésre, a Bank mindenkori hivatalos nyitvatartási idejében. Az ügyfelet tájékoztatni kell, ha panaszát jogszabály által meghatározott határidőn túl nyújtja be. A panaszost kérése esetén segíteni kell a panasz megfogalmazásában és benyújtásában. A rögzített telefonon keresztül érkezett panaszok átvétele A Bank telefonon elérhető ügyfélszolgálatot biztosít a nyitvatartási időben, valamint a hét egy munkanapján a szokásos nyitvatartási időn túl 20 óráig, az alábbiak szerint: rögzített vonalon hétfőn, kedden, csütörtökön 08:00 16:00 óráig, szerdán 08:00 17:00 óráig, pénteken 08:00 14:30 óráig rögzített mobil vonalon - kizárólag a vonalas hívásra fentebb írt időpontokon túl -, szerdán 17:00 20:00 óráig, illetve pénteken 14:30 16:00 óráig. A Bank biztosítja telefonos elérhetőség esetén az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. Az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, illetve az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel a Bank rögzíti és a hangfelvételt egy évig megőrzi, erről a fogyasztót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja, hangfelvételt az ügyfél kérésére rendelkezésre bocsátja az alábbiak szerint: - az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, - továbbá az ügyfél kérésére térítésmentesen rendelkezésére kell bocsátani a hangfelvételről készült hitelesített jegyzőkönyvet. 5

6 A panaszok orvoslásának és megválaszolásának menete Valamennyi panaszt annak kivizsgálása érdekében a Belső ellenőrzésre kell továbbítani. A Belső ellenőrzés vezetője biztosítja és ellenőrzi a panaszok hatékony kezelésének menetét, az ehhez szükséges belső információáramlást, nyilvántartást és adatszolgáltatást. A panaszkezelés intézésében foglalkoztatott banki munkatársaknak széleskörű, alapos szakmai ismeretekkel kell rendelkezniük, akiknek a vonatkozó szabályzatok és eljárásrend szerint kell eljárniuk. Tevékenységük során együtt kell működniük a Bank kijelölt fogyasztóvédelmi kapcsolattartójával. A panaszkezelés során használt fogalmakat következetesen, minden dokumentumban egységesen kell alkalmazni. A panaszkezelés során érdemi, kifejtő válaszokra kell törekedni, és az ügyfél minden kifogására ki kell térni. Amennyiben az ügyfél erre igényt tart, vagy a kivizsgálási eljárás időben elhúzódik, a panaszügy egyedi azonosítószámát az ügyféllel közölni kell. Az ügyfél kérésére tájékoztatni kell őt arról, hogy a panaszának kivizsgálása éppen mely szakaszban van. A Kinizsi Bank az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül levélben küldi meg az ügyfélnek. Az ügyfél külön kérésére a levél elektronikus úton is megküldhető, de ez nem helyettesíti a postai kiküldést. Ha a válaszadás valamilyen ok miatt határidőben nem lehetséges akkor, erről tájékoztatni kell az ügyfelet az indok pontos megjelölésével. A panasszal kapcsolatban hozott érdemi döntést indoklással látjuk el. Amennyiben a határozat jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetjük. A felmerülő panaszokat - amennyiben ez lehetséges - helyben és azonnal orvosolni kell. A panaszügyintézés nyelve a magyar, lehetőség szerint azonban biztosítani kell a panaszos által beszélt és értett nyelven történő panaszügyintézést. A Bank a beérkezett panaszokat egységes elvek szerint kialakított és áttekinthető rendszerben kezeli és tartja nyilván. Az ismételt panasz során, a tényállás változatlansága esetén a Bank a rövid válaszlevélhez a korábbi panaszra adott választ is csatolja, de többször ismételt panasznál csatolás helyett elegendő a hivatkozás a korábbi válaszlevélre. A panaszra adott válaszban részletesen ki kell térni a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve elutasítása esetén annak indokára. A panasz eredményéről történő tájékoztatást pontos, közérthető és egyértelmű indokolással kell ellátni. Az indokolásnak a panasz tárgyától függően tartalmaznia kell a vonatkozó szerződési feltételt, szabályzat, alapszabály, üzletszabályzat pontos szövegét, hivatkozni kell az ügyfélnek küldött elszámolásra és valamennyi, a szerződéses viszony alatt teljesített egyéb tájékoztatásra. A Bank felügyeleti szerveit a Bank általános Üzletszabályzata tartalmazza. 6

7 Az ügyfél-bejelentések egyéb lehetséges külső fórumai: MAGYAR NEMZETI BANK (MNB) PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza) Levélcím: 1534 Budapest BKKP, Pf. 777 Tel: , PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza) Levélcím: 1525 Budapest BKKP, Pf. 172 Tel: ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP (OBA) 1027 Budapest, Csalogány u Levélcím: 1535 Budapest 114., Pf. 793 Tel: , Fax: BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP (BEVA) 1092 Budapest, Köztelek u. 6. Tel: , , Fax: OFE ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca Tel: , , Fax: , NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 1088 Budapest, József krt. 6. Tel.: , Fax: AZ ILLETÉKES POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE AZ ILLETÉKES BÍRÓSÁG Záró rendelkezések A panaszokkal kapcsolatban kitöltött formanyomtatványokat, a panasz kivizsgálása során keletkezett iratokat és a panaszra adott válaszok másolatát a Bank az ide vonatkozó törvényi előírások alapján megőrzi. A panaszokkal kapcsolatos írásban vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat a Bank három évig őrzi meg és azt az MNB kérésére bemutatja. A Bank gondoskodik arról, hogy a panaszok bejelentésére szolgáló formanyomtatvány a Bank fiókhálózatában és Internetes honlapján elérhető legyen. A Bank a vonatkozó jogszabályok kötelező előírása hiányában panaszkönyvet nem alkalmaz. A bankfióknak az ügyfél ké- 7

8 résére lehetővé kell tennie panasz bejelentés esetén az 1. számú mellékletben található formanyomtatvány helyszínen történő kitöltését. A szóban bejelentett panaszok esetén a panasztevőt a panaszügy ügyintézője szóban a jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatja. A panaszra adott válasz végén az ügyfelet tájékoztatni kell arról, amennyiben a panaszra adott válasszal nem ért egyet, a jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hova fordulhat jogorvoslatért. Többféle panasz esetén lehetséges, hogy az egyes panaszrészek más-más szervezet (MNB, Pénzügyi Békéltető Testület, bíróság) hatáskörébe tartozik. A panasz elutasítása esetén a fogyasztónak minősülő ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a Bank álláspontja szerint a szerződés, illetve a jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére, vagy az MNB-ről szóló évi CXXXIX. tv. fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek a megsértésére irányul. Ha a panasz egyes részei több jogszabályhelyet is érint, az ügyfelet arról is tájékoztatni kell, hogy a panaszban foglaltak melyik részére mely jogszabályi előírások az irányadóak, és ezért ennek megfelelően a panasza egyes részeivel kihez fordulhat. Ha a további panasz a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével egyik szervezet hatáskörébe sem tartozik, az ügyfél figyelmét fel kell arra hívni, hogy panaszával kapcsolatban további jogorvoslatra nincs lehetőség. Ilyen panasz különösen, ha az ügyfél - az ügyintéző udvariatlan magatartását kifogásolja, - a munkaszervezést kifogásolja, pl. várakozási idő, - szerződés meg nem kötését kifogásolja, illetve - jogerősen lezárt ügy a Bank általi felülvizsgálatát kéri. Abban az esetben, ha az ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a Kinizsi Bank Zrt. nem megfelelően kezelte és ellene jogorvoslatnak van lehetősége, a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény értelmében lehetősége van reklamációjával írásban a Magyar Nemzeti Bankhoz fordulni, ahol kérheti az MNB, mint felügyeleti hatóság közreműködését a rendezéshez, illetve fogyasztónak minősülő ügyfél esetében igénybe veheti a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását. Erről a panaszos, fogyasztónak minősülő ügyfelet tájékoztatni kell. Előbbi esetben a 2. sz. melléklet kitöltésével, utóbbi esetben a 3/A,B,C mellékletek felhasználásával lehet az eljárást elindítani. Kérésre a Bank a mellékleteket az ügyfél igénye szerint postai levélben vagy elektronikusan, díjmentesen megküldi a panaszos ügyfélnek, de a nyomtatványok a Bank honlapjáról is letölthetőek. A nem fogyasztónak minősülő ügyfelet arról kell tájékoztatni, hogy panaszával a polgári perrendtartás szerinti illetékes bírsághoz fordulhat. Az elutasító döntésben fel kell tüntetni a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve az MNB levelezési címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, ügyfélszolgálatának elérhetőségét is, továbbá jól látható módon tájékoztatást kell arról adni, hogy a fogyasztó kérheti ezen, az eljárást megindításához szükséges formanyomtatványok költségmentes megküldését. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy a fogyasztó a fogyasztói igény előterjesztésére szolgáló igényét milyen postai címen, telefonos vagy elérhetőségen kérheti. A fogyasztó külön kérésére a nyomtatványokat elektronikus úton kell a részére elküldeni. A panaszok elintézéséről a Bank belső nyilvántartást vezet. 8

9 A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az alábbiakra: a) a panaszok témája szerinti csoportosításra, b) a panasz okát képező tények és események feltárására és azonosítására, c) annak vizsgálatára, hogy a b/ pontban rögzített tények és események hatással lehetne-e más eljárásra vagy termékre, szolgáltatásra, d) legyen lehetséges eljárás kezdeményezésére a b/ pontban rögzített tények és események korrekciójára, e) alkalmas legyen az ismétlődő vagy rendszerszintű problémák, jogi kockázatok összefoglalására. A panaszügyekről a Belső ellenőrzés rendszeresen köteles beszámolni az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság részére. Az ismétlődő vagy rendszerproblémák esetén haladéktalanul viszszajelzést kell adni a menedzsment részére, és intézkedni kell a panaszt kiváltó okok megszüntetésére. Technikai előírások: Az ügyfelek részére is hozzáférhetővé tett panaszkezelési szabályzatot a könnyebb olvashatóság érdekében legalább 11-es betűmérettel kell elkészíteni. A honlapon közzétett változatot könnyen elérhető helyre kell elhelyezni. A szabályzat belső használatú példányának a banki informatikai rendszeren keresztül mindenkor elérhetőnek kell lennie a panaszkezeléssel foglalkozó dolgozók részére. Veszprém, november 27. Florián Gyula Igazgatóság elnöke 9

10 1.SZ.MELLÉKLET A PÉNZÜGYI SZERVEZETHEZ (BANKHOZ, BIZTOSÍTÓHOZ, STB.) BENYÚJTANDÓ PANASZ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓVAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉRE Név: Panasszal érintett pénzügyi szervezet Felek adatai Név: Ügyfél Szerződésszám/ügyfélszám: Lakcím/székhely/levelezési cím: Telefonszám: Értesítés módja (levél, ): Csatolt dokumentumok (pl. számla, szerződés, képviselő meghatalmazása) Panaszügyintézés helye (pl. fióktelep, központ, székhely, közvetítő):* *személyesen tett panasz esetén 10

11 I. Ügyfél panasza és igénye Panasztétel időpontja a pénzügyi szervezetnél (személyesen tett panasz esetén): [A pénzügyi szervezetnek megküldött panaszt célszerű tértivevényes és ajánlott küldeményként postázni. A panasszal érintett szervezetnek a panasz kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva az ügyfélnek írásban megküldje.] Panaszolt szolgáltatástípus (pl. lakáshitel, KGFB): Panasz oka: Nem nyújtottak szolgáltatást Nem a megfelelő szolgáltatást nyújtották Késedelmesen nyújtották a szolgáltatást A szolgáltatást nem megfelelően nyújtották A szolgáltatást megszüntették Kára keletkezett Nem volt megelégedve az ügyintézés körülményeivel Téves tájékoztatást nyújtottak Hiányosan tájékoztatták Díj/költség/kamat változtatásával nem ért egyet Járulékos költségekkel nem ért egyet Egyéb szerződéses feltételekkel nem ért egyet Kártérítés összegével nem ért egyet A kártérítést visszautasították Nem megfelelő kártérítést nyújtottak Szerződés felmondása Egyéb panasza van 11

12 Egyéb típusú panasz megnevezése: II. A panasz részletes leírása: [Kérjük egyes kifogásainak elkülönítetten történő rögzítését annak érdekében, hogy a panaszában foglalt minden kifogás kivizsgálásra kerüljön. ]

13 Kelt: Aláírás: 13

14 2.sz.MELLÉKLET A Magyar Nemzeti Bankhoz az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén forduljon kérelemmel: Ön fogyasztó, azaz gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból vesz/vett igénybe pénzügyi szolgáltatást, azaz tipikusan magánszemélyként veszi igénybe a szolgáltatást. közvetlenül a pénzügyi szolgáltatónál már megkísérelte a vita rendezését (panaszt nyújtott be a szolgáltatóhoz), sikertelenül, a pénzügyi szolgáltató jogszerűtlenül vagy megtévesztő módon járt el Önnel szemben, nem telt el három év a jogsértés bekövetkezése óta, kérelméhez csatolta a pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott panasz, illetve a panaszra kapott válasz másolatát, meghatalmazott útján történő eljárás esetén csatolta az eredeti meghatalmazást, kérelmét aláírta, pontos lakcímét közölte. (Részletesen ld. a Mit kell tudni a Magyar Nemzeti Bankhoz címzett fogyasztói kérelemről? című ismertetőben.) A MAGYAR NEM ZETI BANKHO Z CÍM ZETT FOGYASZTÓI KÉRELEM Kérjük, hogy a csillaggal jelölt mezőket mindenképp töltse ki, és írja alá kérelmét, továbbá csatolja az ügyre vonatkozó iratok másolatát! Kérjük, hogy kérelmét a következő címre küldje: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777. *Név: *Lakcím: Telefon: Fax: *Az érintett pénzügyi szolgáltató (pl. bank, biztosító): 14

15 Szolgáltatástípus (pl. lakáshitel, KGFB): A panasz pénzügyi szolgáltatóval történő közlésének időpontja: A panasz pénzügyi szolgáltatóval való közlésének módja: A panaszra a pénzügyi szolgáltató által adott válasz időpontja: *A pénzügyi szolgáltatóval közölt panasz igazolása telefonon személyesen írásban *Kérjük, hogy kérelméhez csatolja az Ön által a pénzügyi szolgáltatóval közölt panasz igazolását alátámasztó dokumentum másolatát, és a pénzügyi szolgáltató erre adott válaszát. Az érintett pénzügyi szolgáltatónál az Ön azonosítására szolgáló egyéb adat (pl. bankszámlaszám, szerződésszám): 15

16 *A Magyar Nemzeti Bankhoz előterjesztett kérelme: Kelt: aláírás 16

17 MELLÉKLET! Mit KELL tudni A Magyar Nemzeti Bankhoz címzett FOGYASZTÓI KÉRELEMRŐL? Mielőtt kérelmét benyújtaná a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB), tanulmányozza át az alábbiakat! Az alábbi tájékoztatás segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Bankhoz címzett kérelem benyújtásához. Vitája rendezését ELSŐKÉNT MINDEN ESETBEN a pénzügyi szolgáltatóval kísérelje meg. Ebben segíthet az MNB honlapján található Fogyasztói panasz elnevezésű formanyomtatvány. https://www.mnb.hu/data/cms /fogyasztoi_panasz_szolgaltatonak_2013.pdf A panasz az ügyfél pénzügyi szolgáltatóval szembeni reklamációja, amelyet közvetlenül a szolgáltatóhoz kell benyújtania! Fontos, hogy az MNB-hez abban az esetben fordulhat kérelmével, amennyiben a pénzügyi szolgáltatónál már megkísérelte a vita rendezését, és panaszára 30 napon belül nem kapott választ, vagy panaszára nem érdemi vagy teljes körű választ kapott, vagy sérelmezi a kapott választ, mivel úgy ítéli meg, hogy a pénzügyi szolgáltató Önnel szemben tanúsított magatartása, vagy annak eljárása továbbra is jogsértő vagy megtévesztő. Amennyiben ezek után az MNB-hez kíván fordulni, kérjük hogy az érdemi ügyintézés érdekében a pénzügyi szolgáltatóval szembeni panasza, és a panaszra kapott válasz másolatát minden esetben csatolja az MNB-hez benyújtandó kérelméhez. Az MNB-hez, csak fogyasztók fordulhatnak. Fogyasztó az a személy, aki önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el, köt szerződést, vesz igénybe pénzügyi szolgáltatást. Fogyasztói kérelmét minden esetben lássa el saját kezű aláírásával, és tüntesse fel lakcímét. Amennyiben meghatalmazott útján kíván eljárni, úgy a kérelemhez csatolnia kell az Ön által meghatalmazott személy részére adott eredeti meghatalmazást. A jogszabály szerint az MNB-hez fordulni csak a sérelmezett jogsértés bekövetkezését követő 3 éven belül van lehetőség. Amennyiben a sérelmezett jogsértés folyamatos, úgy e határidő a sérelmezett magatartás megszüntetésekor kezdődik. Kérelme tárgyában az MNB 3 hónapon belül hoz döntést. Ez a határidő indokolt esetben, egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. Az eljárási határidőbe nem számít bele a pénzügyi szolgáltatótól történő információkérés, valamint a hiánypótlás időtartama, így ezen időtartamok az eljárás határidejét meghosszabbítják. 17

18 Az MNB-hez fordulhat kérelemmel, ha úgy ítéli meg, hogy a) a pénzügyi szervezet panaszát nem a jogszabályban előírt módon kezelte, vizsgálta ki, b) valamely jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, illetve, c) ha tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott Önnel szemben, megtévesztette Önt. Fontos, hogy az MNB egyedi szerződéses jogviták esetén nem tud hatóságként eljárni, ezért a pénzügyi tárgyú szerződéses jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitája rendezése érdekében a bírósági eljárás helyett a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Békéltető Testülethez is fordulhat. Ebben az esetben kérjük, hogy kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testületnek címezze: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület, levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.:172. Tájékoztatjuk továbbá, hogy polgári jogi jogvita esetén bírósághoz is fordulhat. A Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület járhat el, ha például a pénzügyi szolgáltató: a) idő előtt felmondta a szerződést, b) nem tájékoztatta ügyfelét arról, hogy fel fogja mondani a szerződést, c) olyan többletköltséget számolt fel az ügyfél terhére, amelyet a szerződés, az általános szerződési feltételek, a hirdetmény vagy kondíciós lista nem tett számára lehetővé, d) szerződésszegése kárt okozott, e) biztosítási esemény bekövetkezését vitatja. Kizárólag a bíróság járhat el: a) a bíztatási kárral, b) a felelősségbiztosítással összefüggő kártérítési igényekkel, c) a KHR-be kerülés jogalapjával összefüggő polgári jogi kérdésekben. 18

19 3/A.SZ.MELLÉKLET FOGYASZTÓI KÉRELEM Amennyiben a kérelem kitöltése során kérdése lenne, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján (www.felugyelet.mnb.hu/pbt) általános tájékoztatást talál a nyomtatvány kitöltésére. Kérdésére szívesen válaszolunk, ha a vagy a címre ír nekünk. A fogyasztói kérelem nyomtatványt Ön letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (www.felugyelet.mnb.hu/pbt), kitöltheti kézzel vagy géppel. A kitöltést követően megküldheti levelezési címünkre (1525 Budapest, BKKP Postafiók 172.), benyújthatja bármely kormányablaknál vagy az elektronikus ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu). Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület! Alulírott fogyasztó, mint kérelmező kérem a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának lefolytatását a közöttem és az alább meghatározott pénzügyi szolgáltató közötti pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Kérelmemhez az alábbi nyilatkozatokat teszem és az alábbi iratokat mellékelem. A kérelmezőre vonatkozó adatok fogyasztó (vagyis önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy) neve a kérelmező a további kérelmező (ha szükséges) lakcíme vagy levelezési címe telefonszáma minősége (kérjük szíveskedjen jelölni) adós készfizető kezes zálogkötelezett örökös biztosítási szerződésnél: szerződő biztosított kedvezményezett pénztártag egyéb (kérjük szíveskedjen leírni:)... adós (adóstárs) készfizető kezes zálogkötelezett örökös biztosítási szerződésnél: szerződő biztosított kedvezményezett pénztártag egyéb (kérjük szíveskedjen leírni:)... 19

20 Ha meghatalmazott útján járok el, mellékelem a kitöltött, aláírt és aláíratott eredeti példány meghatalmazást és megadom a meghatalmazottam adatait. neve lakcíme vagy levelezési címe telefonszáma a meghatalmazott adatai FOGYASZTÓI KÉRELEM A pénzügyi szolgáltatóra vonatkozó adatok neve címe a további pénzügyi szolgáltató érintettségének oka (kérjük szíveskedjen jelölni) a pénzügyi szolgáltató a kérelemmel érintett további pénzügyi szolgáltató (ha szükséges) engedményezés egyéb (kérjük szíveskedjen leírni:)... A pénzügyi fogyasztói jogvitára vonatkozó adatok tárgya (kérjük, szíveskedjen beírni) összegszerűen (ha meghatározható, kérjük, szíveskedjen beírni) alapjául szolgáló vitás ügyben (kérjük, szíveskedjen jelölni) a kérelem... Ft panaszt tettem a pénzügyi szolgáltatónál panaszomra írásban elutasító választ kaptam korábban közvetítői eljárást indítottam fizetési meghagyásos eljárás van folyamatban peres eljárás van folyamatban már jogerős ítéletet hoztak ellenem végrehajtási eljárás van folyamatban A panasszal kapcsolatos adatok és a kérelmező jogvitával kapcsolatos álláspontja A panasz benyújtásának időpontja: A panasz benyújtásának módja: (kérjük, szíveskedjen jelölni). év hónap nap postai úton személyesen telefonon egyéb (kérjük, szíveskedjen leírni:)... 20

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT Kiadás: 01 Panaszkezelési szabályzat Oldal: 10 Hatályos: 2014.08.22. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar Capital Markets

Részletesebben

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat Panasz-ügyintézési Szabályzat Szabályzat száma: JOG-009/2011. Hatálybalépés dátuma: 2014. augusztus 01. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat Elkészítésért és aktualizálásáért

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz.

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz. 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 5. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Jogi osztály

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Hartai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Hartai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat K4. számú melléklet TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. Jelen Szabályzat K4. számú melléklete tartalmazza

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2015. március 11. napjától. 1. oldal / 7 Panaszkezelési szabályzat A QUAESTOR Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 7/2011-2/5 b.2 számú határozattal elfogadta, mely 2011. március 1 napjától hatályos, egyben a korábbi szabályzat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet KEVERMES ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület!

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület! Amennyiben a kérelem kitöltése során kérdése lenne, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján (www.felugyelet.mnb.hu/pbt) általános tájékoztatást talál a nyomtatvány kitöltésére. Kérdésére szívesen válaszolunk,

Részletesebben

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata A Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2014. február 1-jétől Azonosító: 1/2014 Panaszkezelési szabályzat Állapot: végleges Verzió: 2. Szabályzat címe: A Panaszkezelési Szabályzata Személyi hatály: Backoffice,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK... 3 2.1. A panasz fogalma... 3 2.2. Az Ügyfél (Panaszos)

Részletesebben

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL)

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) Az ING Bank N.V. (a holland jog szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére I. A panaszügyintézés általános elvei PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

Részletesebben

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Ezen szabályzatot az Igazgatóság 27/2014 (07.28.) számú határozatával helyezte hatályba. Alkalmazását 2014.08.01.

Részletesebben

SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről

SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. SZABÁLYZAT a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. sz. Tel: 52/531-557, 52/417-497/101, 102 Fax: 52/417-497/103 E-mail: kozpont@fonix.tksz.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság

Részletesebben

A Generali Egészségpénztár Panaszkezelési Szabályzata

A Generali Egészségpénztár Panaszkezelési Szabályzata A Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2013. október 1-jétől Azonosító: 1/2013 Panaszkezelési szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Panaszkezelési Szabályzata Személyi hatály: Backoffice,

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2014.02.06-án a 9/2014/2 számú határozatával elfogadta. Érvénybelépésének időpontja: 2014. március 01. Kiss Gizella elnök-ügyvezető

Részletesebben

TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár

TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot 2013. január 1-i hatályba lépéssel a TISZA Takarékszövetkezet Igazgatósága 1/2013.(I.09.) számú határozatával fogadta

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 1-től 1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. [továbbiakban: Biztosító] tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 1/2012/0289. 6/2012. SZÁMÚ VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZATA A jelen Szabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében

Részletesebben

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat Panasz-ügyintézési Szabályzat Szabályzat száma: JOG-009/2011. Hatálybalépés dátuma: 2014. április 30. Jóváhagyó határozat száma: 1/2014. (2014. 04. 30.) számú Igazgatósági határozat Elkészítésért és aktualizálásáért

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat Ügyfélszolgálat rendje Biztosítási Alkuszi ügyfelek részére

Panaszkezelési szabályzat Ügyfélszolgálat rendje Biztosítási Alkuszi ügyfelek részére Panaszkezelési szabályzat Ügyfélszolgálat rendje Biztosítási Alkuszi ügyfelek részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés A Pannon Holding Hungary Zrt. (székhely:7622 Pécs, Liszt Ferenc

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Compliance Ellenőrizte: Belső

Részletesebben