OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003"

Átírás

1 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003

2

3 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM CONTENTS Lectori salutem Energia igények alakulása Magyarországon Szénhidrogén kutatás Magyarországon Olajtermelés Magyarországon Gázkitermelés és felhasználás Finomítás Kenôanyag A MÁSZ tagvállalatainak kenôanyag eladásai. 19 Kiskereskedelem A Magyar Ásványolaj Szövetség Környezetvédelem Stratégiai készletek Oktatás Fontosabb intézmények Lectori salutem Energy demand in Hungary Hydrocarbon exploration Crude oil production Natural gas production and consumption Refining Lubricants Lube sales of the member companies Retail The Hungarian Petroleum Association Environment protection Strategic reserves Education Important institutions

4

5 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y LECTORI SALUTEM A Magyar Ásványolaj Szövetség 1991-es megalakulása óta nem készült olyan ismertetô anyag, amely a magyarországi olajipart és kereskedelmet bemutatta. Ezt a hiányt kívánjuk megszüntetni a jelen kiadvánnyal. Célunk nem csak az, hogy ismertessük az olaj útját kúttól, kútig (az olajkúttól a benzinkútig), hanem egy általánosabb képet szeretnénk nyújtani. Ezért kezdjük energetikai megközelítéssel, és foglalkozunk röviden olyan, a Magyar Ásványolaj Szövetség tevékenységi körén kívül esô részekkel, mint például a koncessziók kérdése, vagy az olaj testvérének, a földgáznak a szerepe. Tájékoztatást adunk Magyarország stratégiai készleteinek alakulásáról, a szakmai utánpótlást biztosító egyetemi képzésekrôl, és felsoroljuk az olajiparhoz szoros kapcsolatban levô intézmények nevét és címét. Szövetségünk óta publikál éves jelentéseket, illetve 2001-ben megjelent egy összefoglaló anyagunk ( Az elsô tíz év ). Ezek a kiadványok a Szövetség és a tagvállalatok tevékenységére koncentráltak, most egy lényegesen bôvebb olajképet szeretnénk átnyújtani. A hazai olajipar súlyára talán jellemzô, hogy az állami költségvetés közel 20 %-a az olajiparhoz kapcsolható. Ahhoz a nem túl népes - szektorhoz tartozunk, ami már akkor megfelelt az EU elôírásainak, amikor Magyarország 1994-ben beadta tagfelvételi kérelmét. A mûszaki és környezetvédelmi elôírások már akkor is összhangban voltak (és azóta is vannak) az EU elôírásaival, a kereskedelem óta liberalizált, a piacon pedig éles versenyben állnak egymással a vállalatok ettôl erôsek. A mûködô tôke beáramlása ebbe a szakmába közvetlenül a rendszerváltás után megkezdôdött, és a legtöbb pénz (becsléseink szerint mintegy 2 milliárd dollár) ide áramlott. A hatalmas olajcégek magyarországi megjelenése biztató jel volt a külföldi közepes és kis vállalkozások számára is. SSince the foundation of the Hungarian Petroleum Association in 1991, no comprehensive assessments of the situation of the Hungarian oil industry and trade have appeared in print. The present work is meant to fill that gap. Our purpose has been not only to describe the way of oil from the wells to the filling stations but also to present a more general picture. This is why we decided to focus on energy policy in the first part, and also to give a brief overview of certain questions falling outside of the range of activities of the Hungarian Petroleum Association. Such issues include the public service contracts and the role played by natural gas, the sister product of oil. We describe the changes in Hungary's strategic stocks over the years, give hints on the graduate study options offered to students interested in this field, and attach a list of names and addresses of institutions having a close tie to the oil industry. Since 1996, our Association has regularly produced annual reports and, in 2001, issued a special publication summing up "The First Ten Years". While these previous materials discussed the activities of the Association and the member companies, we now propose to give a much boarder picture of the "oil landscape". The importance of oil to this country can be best illustrated by the fact that nearly 20 percent of the national budget is related to the oil industry. This is one of the few sectors of the economy that was aligned with EU regulations as early as in 1994 when Hungary submitted its request for accession. The technical and environmental policies in this field have remained in compliance with EU requirements to the present date. The oil market was liberalized in 1991; this created a keen competition between the oil companies and made them strong. The flow of foreign direct capital in the oil industry started immediately after the change of the political system. It became the sector receiving most of the funds (about USD 2 Bn according to our estimates). The appearance of the major international oil companies in Hungary was seen as a sign of encouragement by foreign small and medium-size companies. 5

6 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N A piac stabil, ma is azok a cégek játszanak meghatározó szerepet, akik 12 éve megalakították a Magyar Ásványolaj Szövetséget. Ma elmondhatjuk, hogy sikerült elérnünk a feketepiac megszûnését. Természetesen, gondjaink vannak (például a rendkívül magas adók, miatt, ami az autósok egy részét külföldi tankolásra készteti), de ezekrôl a gondokról úgy látjuk, kezelhetôek, vagy legalábbis együtt lehet élni velük. Nem akarunk szakítani azzal a hagyománnyal, hogy részletes tájékoztatást adunk egy-egy év eseményeirôl, ezért kiadványunk mellékleteként megjelentetjük a Magyar Ásványolaj Szövetség esztendei tevékenységét bemutató Éves Jelentést. The market remained stable. The key roles are still played today by the companies that established the Hungarian Petroleum Association twelve years ago. We also managed to eradicate the black market. Naturally, some problems remain and need to be handled (e.g. because of the extremely high taxes, a part of the car owners prefer to refill their tanks abroad). But our view is that we are able to manage these problems or at least find a modus vivendi. We did not want to break with the tradition of providing detailed information about the events of each individual year. For this reason, we attach in the Appendix the 2003 Annual Report of the Hungarian Petroleum Association. Dr. Tóth József A Magyar Ásványolaj Szövetség elnöke, a Kôolaj Világkongresszusok alelnöke. President of the Hungarian Petroleum Association, Vice President of the World Petroleum Congresses. 6

7 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y ENERGIA IGÉNYEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON MMagyarország az energiafelhasználás alakulása szempontjából ugyanazt az utat járta, mint szûkebb és távolabbi környezete. Ennek megfelelôen az energiaigények dinamikus növekedése nálunk is bekövetkezett. A különbség az, hogy az igények növekedése 1987-ig folyamatos volt. A primer energiafelhasználás 1985-ben 1356,9 PJ volt. Azt követôen döntôen a gazdaság teljesítôképességének visszaesése miatt az energiafelhasználás jelentôsen, 1993-re több mint 20%-kal csökkent. A gazdasági visszaesés 1993-ban elérte mélypontját. Ezután megkezdôdött, illetve folytatódott a gazdaság átszervezôdése, modernizációja. A privatizáció és a zöldmezôs beruházások hatására a nem energia intenzív ágazatok (autóipar, elektronikai ipar, telekommunikáció, mûszeripar stb.) látványos fejlôdése megkezdôdött. A GDP folyamatos emelkedése, mint növelô tényezô és a csökkentô tényezôk (folytatódó ipari struktúraváltás, energiahatékonysági erôfeszítések, emelkedô árak) egymást kiegyenlítik, és az energiafelhasználás csak az idôjárási viszonyok függvényében ingadozik. Az elmúlt 10 év adatai alapján a hazai összenergia-felhasználásnak mintegy 25-28%-a hôfokfüggô (pl. a 2003.évi 1092 PJ-os csúcs- vagy a évi 1036 PJ minimum-fogyasztás fôképp az idôjárás ingadozásának tudható be). ENERGY DEMAND IN HUNGARY I In the use of energy sources, Hungary mostly followed the same path over the years as other countries in the region and elsewhere. There has been a dynamic increase in the demand for energy. However, a period of continuous demand growth came to a halt in In 1985, the use of primary energy sources was PJ. In the following years, mainly due to the slowdown of economic performance, energy use dropped significantly. There was a decline of more than 20 pct by 1993, the worst year of the slump. There followed a further reorganization and modernization of the economy. Privatization and greenfield investments led to a spectacular development in the non energy-intensive sectors (car industry, electronics, telecommunications, instruments, etc.). The steady GDP growth stimulating the demand and the restraining factors (further restructuring of the industry, efforts to increase energy efficiency, rising prices) tend to neutralize each other; so the use of energy fluctuates only in function of meteorological conditions. Based on the data of the last ten years, about 25 to 28pct of the total domestic energy use mostly depends on the general temperature (e.g. the high of 1092 PJ registered in 2003, or the low consumption of 1036 PJ in 2000) and weather changes. Energiaforrások Az energiafogyasztást fedezô energiaforrások szerkezete a világ minden régiójára jellemzô tendenciának megfelelôen- igen jelentôs változáson ment keresztül ben a hazai igények 75%-át a szén- és a szénféleségek (brikett, koksz), 8%-át a szénhidrogének tették ki, 2002-ben viszont a szén- és szénféleségek mindössze 12,3%-kal a szénhidrogének összesen 70,1%-ot tette ki. Az atomerômûben termelt villamos energia az országos energiaigény 11,9%-át biztosította. Energy Sources The structure of energy sources covering the needs of consumption changed significantly over the years, in accordance with the trend in other parts of the world. In 1950, coal and coal products (brick fuel, charred coal) represented 75pct of domestic energy needs, and the share of hydrocarbons was only 8pct. In 2002, however, only 12.3pct came from coal and coal products, while hydrocarbons had a share of 70.1pct. Electricity produced in nuclear reactors ensured 11.9pct of the domestic energy needs. 7

8 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N Az energiaszerkezet jelentôs módosulása úgy ment végbe, hogy az import aránya igen dinamikusan növekedett. Míg 1950-ben az energiaforrások 11%-a származott külföldrôl, ez az arány 2002-re 62,6%-ra emelkedett. Az energia-felhasználásban a 70-es évek közepéig a szén játszotta a legfontosabb szerepet. A szén felhasználásának döntô része jelenleg az energiaszektor és a lakosság között oszlik meg. Az energiaszektor használja fel az éves szénfogyasztás 94,5%-át. A kôolajtermékek (folyékony szénhidrogének) felhasználása az utóbbi húsz évben közel 10%-kal esett vissza. Ezen belül a benzin felhasználása alig változott, az országos fûtôolaj-igény mintegy 20%-kal, a gázolaj- és tüzelôolaj-igény pedig 40%-kal csökkent. A fûtôolaj legnagyobb fogyasztója a villamosenergia-termelô szektor, igénye 1985 óta 35%-kal növekedett, a többi fogyasztó fûtôolajfelhasználása viszont igen nagymértékben csökkent. A tüzelôolaj iránti igény visszaesése a mezôgazdaság és a lakossági felhasználás csökkenésének következménye. Az energiahordozók közül a földgáz felhasználásának felfutása volt a leglátványosabb. Ez az energiahordozó volt az egyetlen, mely az összenergia-igények visszaesésének idején is növekvô tendenciát mutatott tól összességében 12%-kal növekedett a földgázfelhasználás, részaránya az energiafelhasználás-szerkezetben 26%-ról 42,5%- ra emelkedett (2002.évi elôzetes adat szerint). Különösen szembetûnô a lakosság földgáz iránti igényének növekedése. Tizenöt év alatt több mint ötszörösére, évenete 10-12%-kal növekedett a lakossági földgázfelhasználás. A villamos energia felhasználás 1987-ben 30%-kal, 1996-ban 16%-kal volt több, mint 1980-ban. A villamosenergia-igények kielégítése szempontjából jelentôs változások történtek. A hôerômûvekben termelt mennyiség részaránya (az országos forrásból) 1980-ban 76%, 2002-ben 58,5% volt ben az atomerômû elégítette ki az igények 35,1%-át és adta a hazai erômûvekben termelt villamos energia közel 40%-át. A villamos energia egyik legnagyobb fogyasztója a lakosság. A háztartási fogyasztás az országos villamosenergia-forrás 27%-át teszi ki, 1980-ban csak 16% volt ez az arány. Az energiafelhasználás szerkezetének alakulása Az energiafogyasztás mennyiségi növekedésével együtt az ország energiafelhasználásának megoszlása a különbözô fogyasztócsoportok között -hosszabb idôszakra visszatekintve- nagy változáson ment keresztül. Az energiafelhasználásban bekövetkezett változások jelzik a gazdasági életben megnyilvánult változásokat. Általános tendencia a termelési célú energiaigények részarányának csökkenése és a nem termelôi -lakossági és kommunális- fogyasztás arányának növekedése, melyet a következô táblázat egyértelmûen szemléltet: During these marked changes in the energy structure, the share of imports grew dynamically. While in 1950, only 11 pct of energy sources came from abroad, this increased to 62.6 percent by Until the mid-1970's, coal was the most important source of energy. Presently, it is used mainly in energy production and for household consumption. The energy sector has a share of 94.5 percent in the annual coal consumption. In the last twenty years, the use of oil products (liquid hydrocarbons) fell by nearly 10 percent. While the share of gasoline remained practically the same, the domestic need for fuel oil dropped by 20 percent; in the case of gas oil and heating oil, there was a 40 percent decrease. The largest consumer of fuel oil was the electric power production sector; since 1985, its needs have grown by 35 percent. At the same time, the need for fuel oil by other consumers has diminished markedly. The lessening use of heating oil was a consequence of the declining demand by agricultural and household consumers. Of all energy sources, the use of natural gas grew in the most remarkable way. In the period characterized by a general decline in domestic energy needs, demand grew only in the case of gas. Since 1980, there has been a 12 % increase in the total natural gas consumption; the share of gas in the energy consumption structure changed from 26 to 42.5 percent (according to preliminary data for the year 2002). Household needs for natural gas increased more than in any other area. Within a period of fifteen years, natural gas consumption by households became five times higher, the annual growth being 10 to 12 percent. In comparison to 1980, electric power consumption was 30 percent higher in 1987 but only 16pct more in There have been important changes in the coverage of needs. The share of electricity (in domestic energy sources) produced by thermal stations was 76pct in 1980 and 58.5pct in 2002, when the nuclear power plant covered 35.1pct of the needs and provided nearly 40pct of the electricity produced in domestic power stations. Some of the largest electricity users are the households. They have a share of 27pct in domestic electric power consumption; in 1980, this was only 16pct. Changes in the tructure of Energy Consumption While there was a quantitative increase in energy consumption, the structure of energy use by the consumer groups changed significantly over time. These structural changes accompanied the process of economic transformation. According to the general trend, the energy needs of production diminished and the consumption by households, the nonproductive sphere and community consumers increased, as shown in the following table: Ipar 51,0 42,0 37,5 30,7 29,1 29,3 Közlekedés 7,3 11,7 14,1 18,2 17,9 19,0 Mezõgazdaság 7,3 6,0 5,2 3,7 3,7 3,7 Tercier szektor 7,6 12,9 12,2 17,7 18,5 17,1 Lakosság 26,8 27,5 31,0 29,7 30,7 31 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Industry 51,0 42,0 37,5 30,7 29,1 29,3 Transportation 7,3 11,7 14,1 18,2 17,9 19,0 Agriculture 7,3 6,0 5,2 3,7 3,7 3,7 Tercier sector 7,6 12,9 12,2 17,7 18,5 17,1 Households 26,8 27,5 31,0 29,7 30,7 31 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8

9 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y SZÉNHIDROGÉN KUTATÁS MAGYARORSZÁGON A MOL Rt. napjainkban 33 db szénhidrogén kutatási blokk km2-nyi területén rendelkezik kutatási joggal. A blokkokra definiált kutatási programok keretében évente 9-10 kutatófúrás mélyítésére és 4-5 felszíni geofizikai elsôsorban szeizmikus mérési projekt kivitelezésére kerül sor. Az éves szénhidrogén kutatási ráfordítások elérik a 9 milliárd forintot. A Kárpát-medence a világ egyik legrégebben kutatott szénhidrogén generáló medencéje, Magyarország területén az elsô ipari értékû felfedezés a múlt század harmincas éveiben történt. A kutatások aranykora az 50-es és 60-as évek idôszakára esik, amelyet a nagylengyeli olajmezô, valamint a máig legnagyobb készlettel rendelkezô algyôi olaj- és gázmezô felfedezése fémjelez. A kilencvenes évek közepéig a kutatási volumenek fokozatosan csökkentek a mai szintre. A kutatófúrások 30%-a bizonyul sikeresnek, azaz évente 3-4 fúrás révén sikerül gazdaságosan kitermelhetô készlettel rendelkezô elôfordulást felfedezni. A kutatás szempontjából érett medencének tekinthetô területen a kutatás éves átlagban 2-2,5 millió egyenérték tonnával növeli a MOL Rt. bizonyított készleteit. A siker záloga a geológiai modellek folyamatos, innovatív fejlesztése és a korszerû információszerzési és adatfeldolgozási technológiák alkalmazása. Az új, perspektivikus szénhidrogén tároló szerkezetek azonosításában, a kutatási kockázatok értékelésében kulcsszerepet kapnak háromdimenziós szeizmikus mérések, melyek a hagyományosnak tekinthetô potenciális tároló szerkezeteken kívül a sztratigráfiai csapdák kimutatására és a direkt szénhidrogén indikációk vizsgálatára is alkalmasak. A MOL Rt. magyarországi szénhidrogén kutatásainak fókuszában a Gödöllôi-dombság Jászság és a Hajdúság perspektivikus területei vannak. Az utóbbi évek sikeres kutatási programjai Tóalmás-Nagykáta-Gomba térségében több kôolajtelep felfedezéséhez vezettek. A telepek 2500 méteres mélységben, a medence-aljzat szerkezeti kiemelkedéseiben találhatók. A Tiszántúlon az egykori Pannontó feltöltôdése során kiépült deltarendszerek térképezése a feladat. Itt a Hosszúpályi-Monostorpályi térségében fedeztek fel homokkô tárolókban jelentôs földgázvagyont. A Hosszúpályi-Dél földgázmezô készlete eléri a 4 milliárd köbmétert, amelynek növelésére a tovább folytatódó térségbeli kutatások révén jó esély mutatkozik. A két sikeres kutatási területen kívül a MOL Rt. az ország számos más régiójában is kutat. Nagy várakozások fûzôdnek a Dunántúl déli részén, a Dráva-medencében, illetve a Nyírségben napjainkban befejezôdô szeizmikus mérési programhoz, amely területeken a kutatófúrások a közeljövôben indulnak. HYDROCARBON EXPLORATION PPresently, the Hungarian Oil and Gas Company (MOL Plc.) has exploration rights for 33 hydrocarbon exploration blocks covering sq. kilometers. The exploration programs defined for the blocks provide for the deepening of 9 to 10 exploratory wells and the implementation of 4 to 5 surface geophysical measurement projects (mostly for seismic analysis) each year. The annual hydrocarbon research budget amounts to HUG 9 Bn. The Carpathian Basin is one of the geographical locations in the world having been the scene of hydrocarbon explorations since the earliest times. In the territory of Hungary, the first discovery of industrial value took place in the 1930's. The golden age of explorations was in the 1950's and 1960's; it is in that period that the oilfield of Nagylengyel and the oil and gas fields of Algyô were discovered, the latter being considered even today one of the richest in hydrocarbon reserves. Until the mid-1990's, the exploration volumes gradually shrank to the current level. Thirty percent of the exploratory drillings are successful; this means that 3 or 4 drillings a year are sufficient for striking hydrocarbon deposits that can be explored in a cost-effective way. In the basins that can be regarded as "mature" from an exploratory point of view, the oil prospecting activities increase the proven stocks of the Hungarian Oil and Gas Company by 2 to 2.5 million metric ton equivalents on the annual average. The ongoing innovative development of geological models and the application of advanced information acquisition and data processing technologies are the key of success. In the identification of new perspective hydrocarbon storage structures and the evaluation of research risks, the three-dimensional seismic measurements play a central role. In addition to the traditional potential storage structures, these measurements are suitable for identifying stratigraphical traps and for examining direct hydrocarbon indications. In Hungary, the hydrocarbon explorations of MOL Plc. are mainly concentrated in the perspective fields of the Gödöllô Hills, Jászság and Hajdúság. The successful research programs of recent years have resulted in the discovery of several oil fields in the area of Tóalmás-Nagykáta-Gomba. These fields are located at 2500 meters below the surface level, in the structural protrusions of the basin bed. In the area east of the Tisza river, the company is undertaking to reshape the delta systems formed as a result of the siltation of the one-time Lake Pannon. Here in the sandstone reservoirs of the Hosszúpály-Monostorpály region, major natural gas deposits were found. The Hosszúpály-South gas fields include stocks of 4 Bn cubic meters; even more quantities may be discovered as a result of the ongoing explorations in the region. In addition to these two rich reserves, the Hungarian Oil and Gas Company has prospecting activities in many other parts the country. There are great expectations for the seismic measurement programs taking place in the southern part of the Transdanubian region, in the Dráva Basin, as well as in the area of Nyírség, where exploratory drillings are expected to start soon. 9

10 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N 10

11 P E T R O L E U M I N H U N G A R Y 11

12 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N OLAJTERMELÉS MAGYARORSZÁGON MMagyarországon a szénhidrogén bányászat hosszú múltra tekint vissza. Az egész kôolajkutatás Kerettye, Lispe és Kiscsehi térségében 1937-ben kezdôdött, és az ún. B-1 (Budafa) jelû fúrással találtak rá az elsô magyarországi kôolaj- és földgázmezôre. A folyamatos kôolajtermelés a B- 2 jelû kút termelésbe állításával indult meg november 26-án. Az eredményeket látva július 15-én létrehozták a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaságot, amely folytatta a kitermelést és további kutatásokba kezdett. Ennek eredményeként 1940-ben felfedeztek Lovászi térségében egy újabb kôolaj- és földgázmezôt, egy évvel késôbb pedig Újfalu és Hahót-Pusztaszentlászló térségében találtak kôolajat. CRUDE OIL PRODUCTION OOil and gas mining have a long history in Hungary. Oil prospecting started in 1937 in the region of Kerettye, Lispe and Kiscsehi, and the so-called B-1 (Budafa) drilling struck the first Hungarian oil and gas field. Continuous oil production started on November 26, 1937, when oil extraction began at the "B-2" well. Considering the good results, the Hungarian-American Petroleum Company was created on July 15, 1938, which carried on the extraction activity and engaged in further explorations. This was followed by the discovery in 1940 of a new oil and gas field in the Lovászi region; a year later, more oil was found in the regions of Újfalu and Hahót-Pusztaszentlászló. Hazai kôolajtermelés régiónként Algyô A második világháborút követô években az Alföldön a Magyar-Szovjet Olaj Rt. (MASZOVOL), a Dunántúlon a MAORT államosítása után a Dunántúli Állami Kôolaj Vállalat (DÁK) folytatta a kutatást. A két vállalat 1952-ben MASZOLAJ Rt. néven egyesült, majd 1954-ben magyar tulajdonba került ben alakult meg az Országos Kôolaj és Gázipari Tröszt. Az ezt követô három évtized alatt mintegy 9 millió m kutató és feltáró fúrás mélyült, amelyek eredményeképpen kb. 100 szénhidrogén-lelôhelyet tártak fel, amelyek közül 10 jelentôs és egy (Algyô) nemzetközi mércével mérve is nagy lelôhely október 1. jelentôs mérföldkô a magyar olajipar történetében. Ekkor alakult meg a MOL Rt. az OKGT utód vállalataiból. Akkor az volt a feladat, hogy egy államilag igazgatott trösztöt kellett átalakítani egy olyan céggé, amely az új piaci és gazdasági körülmények között megtartja helyét és elônyeit, képes megújulni és továbbfejlôdni. A feladatok igen keménynek, hiszen ez a társasági for- In the years following World War II, the Hungarian-Soviet Oil Company ("MASZOVOL") continued the explorations in the Great Plain and, after the nationalization of MAORT, the National Oil Company of the Transdanubian Region ("DÁK") took on the activity in the area west of the Danube. In 1952, the two companies merged under the name "MASZOLAJ Rt." and, in 1954, became a Hungarian property. The National Oil and Gas Trust (OKGT) was formed in In the course of the following three decades, about 9 million prospecting and exploration wells were deepened; this resulted in the discovery of about 100 oil and gas fields, of which 10 are major sites and one is noteworthy also from an international standpoint. October 1, 1991 is a significant milestone in the history of the Hungarian oil industry. This is when the Hungarian Oil ad Gas Company was formed from the successor companies of OKGT. A trust run by the state had to be transformed into a company able to keep its positions and advantages within the new market structure and econom- 12

13 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y ma magában hordozta a kockázatvállalás felelôsségét is. Komoly stratégiai döntések születtek, melyek keretében a felesleges iparágak értékesítésre kerültek, a hatékony mûködés érdekében a szervezet igen erôs átalakításokon ment keresztül. Jelentôs erôfeszítéseket tett a társaság a fogyasztók bizalmának elnyeréséért, az ellátás és mûszaki biztonság megteremtéséért. Az átalakításoknak köszönhetôen a hazai termelés területén 7 termelési egységet alakítottunk ki. Ezek pedig a következôk: Algyôi Termelési Egység, Szeged Környéki Termelési Egység, Orosházi Termelési Egység, Észak-Magyarországi Termelés-Tárolási Egység (ÉMAT), Füzesgyarmati Termelési Egység, Nyugat-Magyarországi Termelési Egység, Kiskunhalasi Termelés-Tárolási Egység. Ezen mûködési területeken elôforduló kôolajat kezdetben felszálló termeléssel kezdtük letermelni. Az olajtermelés fejlôdését hazánkban is egyre-másra újabb és újabb hatékonyságnövelô módszerek bevezetésével segítette a szakma és a tudomány. Az elsôdleges olajmûvelési módszerek hatékonyságának nem kielégítô mértéke szükségessé tette, illetve teszi a jelentôs mennyiségû visszamaradó olajkészlet csökkentésére gazdaságosan alkalmazható módszerek kidolgozását és elterjesztését. Hazánkban a már sikerrel alkalmazott módszerek közé sorolhatjuk az un. Vízelárasztás és kétoldali vízelárasztás alkalmazását, a Gázbesajtolásos mûvelést, a Szegregáció mûvelés levegô besajtolással, a Vegyszeres, de a Gôzelárasztásos és a Termikus módszerek alkalmazására is van példa. Jelenleg a MOL Rt. által termeltetett 59 kôolaj mezô több mint 800 kútja többségében már segédgázas vagy rudazatos mélyszivattyú alkalmazása vált szükségessé. Évente több mint tonna olajat termelnek ezen kutak. A hazai termelés volumene várhatóan az elkövetkezendô években folyamatosan csökkenô tendenciát mutat ezért a hozamnövelô módszerek és kiemelés technológiák jelentôsége egyre fontosabbá válik. ic circumstances, as well as renew itself and develop further. This was a challenging task also because, as a shareholding company, MOL Plc. had to assume risks. Important strategic decisions were taken, including the sale of unnecessary production areas. In order to increase the operating efficiency, the company structure was significantly transformed. MOL made great efforts in order to win the confidence of the consumers, as well as ensure the security of energy supply and technical safety. As an outcome of the restructuring, 7 production units were created. These are the following: Algyô Production Unit, Production Unit of the Region of Szeged, Production Unit of Orosháza, Production and Storage Unit of Northern Hungary (ÉMAT), Production Unit of Füzesgyarmat, Production Unit of Western Hungary, Production and Storage Unit of Kiskunhalas. Oil was initially produced with the flowing well production method at the above sites. Subsequently, in order to ensure the development of oil production, new efficiency enhancing methods were introduced, as a result of technical or scientific innovations. Considering the lack of efficiency of primary oil extraction, it was necessary to elaborate and disseminate the use of cost-effective methods for reducing the great quantities of residual oil. Some of the methods that have been successfully applied in Hungary are "Water Flooding and Double-Sided Water Flooding", "Extraction by Gas Injection", "Segregated Extraction by Air Injection", the "Chemical" method, "Steam Flooding" and the "Thermal" method. Currently, in the case of most of the wells, of which there are more than 800 in the 59 oilfields exploited by MOL Plc., gas-lift or sucker-rod pumps have to be used. These wells produce more than 1 Mn metric tons of oil each year. Considering that the volume of domestic production is expected to gradually diminish in the following years, the use of output increasing methods and advanced extraction technologies will have an increasing importance. 13

14 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N GÁZKITERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS MMagyarország energiaellátásában döntô szerepe van a földgáznak. Az elmúlt másfél évtizedben több mint 30%- kal nôtt a földgázfelhasználásunk 2003-ban mintegy 15mrd m 3 földgázt fogyasztottunk. Az ország energia szükségletének 42%-át földgázból elégítik ki, s Magyarországon a háztartások döntô többsége (70%) gázzal fût ez Európában kiemelkedôen magas arány. A felhasznált földgázt az ország importból és hazai termelésbôl fedezi. A hazai gázmezôk fokozatos kimerülése és az ország gázigényének folyamatos emelkedése miatt egyre nagyobb mértékben szorulunk importra. Jelenleg a teljes felhasználás 80%-át fedezzük külföldi forrásból, elsôsorban Oroszországból. Az ország napi gázszükségletének a kielégítését télen a földalatti gáztározók biztosítják. A nyári hónapok alatt kitermelt és importált gáz felhasználásra nem kerülô részét ezekbe a tározókba töltik be. A hideg téli hónapokban a gáztározókból kisajtolt mennyiség teszi lehetôvé, hogy a megnövekedett igényeket is maradéktalanul ellássák. Ezzel oldható meg, hogy az átlagos nyári napi felhasználásnál ötször nagyobb téli felhasználás is zökkenômentes legyen. A jogharmonizáció keretében Magyarország az elmúlt években a gázpiacot szabályozó törvényeit az Európai Unió jogszabályaihoz igazította. Az Európai Unió célja a gázpiac liberalizálása. Magyarország a csatlakozási tárgyalások során nem kért felmentést az uniós gázpiaci jogszabályok átvétele alól, ennek megfelelôen január 1-tôl a lakosság kivételével minden fogyasztó szabadon választhatja meg, melyik gázszolgáltatótól szerzi be a gázt július 1-tôl a lakossági piacot is liberalizálják. NATURAL GAS PRODUCTION AND CONSUMPTION NNatural gas has a crucial importance in the energy supply of Hungary. In the last one and a half decades, natural gas consumption grew by more than 30pct; in 2003, some 15 Bn cubic meters were consumed. Natural gas ensures 42pct of the energy needs of the country, and the great majority of households (70pct) have gas heating, a proportion that is remarkably high in Europe. Gas consumption is ensured from imports and domestic production. Due to the gradual depletion of the domestic gas fields and the steady increase of domestic needs for natural gas, there has been a growing need for imports. Currently, 80pct of the total consumption is covered from external sources of which Russia has the largest share. In the winter season, the daily gas requirements of the country are ensured from underground gas reservoirs. The part of the imported and domestically produced gas not used during the summer months is stored in these facilities. During the cold season, the quantities gained from the gas stocks allow the full satisfaction of needs. In this way, the winter consumption needs, which are five times higher than the average summer consumption, can be covered without disruptions. In recent years, the Hungarian legislation regulating the gas market was aligned with EU directives within the framework of legal harmonization. The objective of the European Union is the liberalization of the gas market. When negotiating its terms of accession to the EU, Hungary did not ask for derogations from the European gas market rules. Accordingly, with the exception of households, all consumers are free to choose the gas company from which they want to buy gas since January 1, On July 1, 2005, the market will be liberalized for household consumers as well. 14

15 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y 15

16 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N FINOMÍTÁS REFINING A MOL Rt. Magyarországon négy helyen foglalkozik kôolaj és félkész termékek feldolgozásával, illetve kôolajtermékek elôállításával: Százhalombattán, Tiszaújvárosban, Zalaegerszegen és Almásfüzitôn. Ezek közül ma már kizárólag az 1965-ben üzembe helyezett százhalombattai Dunai Finomítóban folyik kôolaj-desztilláció (lepárlás). A finomítói tevékenység folyamatos racionalizálása eredményeképp a Tiszai és a Zalai Finomítóban 2001-ben megszûnt a kôolaj-feldolgozási tevékenység: Tiszaújvárosban már csak félkész termékeket dolgoznak fel, míg Zalaegerszegen elsôsorban speciális bitumenek készülnek. Almásfüzitôn július 1. óta a 100%-os MOL tulajdonban lévô MOL-LUB Kft. végzi a kenôanyagok és kenôanyag-adalékok gyártását. A Dunai Finomító hazai és import kôolajat egyaránt feldolgoz, desztillációs kapacitása évi 8,3 millió tonna. A kiváló eszközpark segítségével a finomító kôolajtermékek széles választékát, köztük motorbenzineket, gáz- és tüzelôolajokat, fûtôolajokat, bitumeneket, bázisolajokat, valamint különbözô vegyipari termékeket állít elô. A finomító élenjáró minôségû termékeket gyárt: az elôállított üzemanyagok teljesítik az EU 2000 üzemanyag-direktíváiban szereplô elôírásokat, sôt a termékek jelentôs része már most megfelel az EU 2005 követelményeinek is. A kedvezô földrajzi elhelyezkedésnek köszönhetôen a finomítóban elôállított termékek kiszállítása történhet vasúton, közúton, csôvezetéken, és uszályon. In Iaddition to processing crude oil and semi-finished products, the Hungarian Oil and Gas Company (MOL Plc.) produces oil products at four locations: Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg and Almásfüzitô. Crude oil distillation is performed exclusively at Danube Refinery of Százhalombatta, which started its operations in As a result of the continuous rationalization of the refining activity, Tisza Refinery and Zala Refinery ceased crude oil processing in 2001: in Tiszaújváros, only semi-finished products are processed, and the Zalaegerszeg unit mainly manufactures special types of bitumen. MOL-LUB Kft, which was set up on July 1, 2002 with 100pct MOL-owned shares, produces lubricants and additives in Almásfüzitô. Danube Refinery processes domestically produced and imported crude oil; it has a distillation capacity of 8.3 metric tons a year. Thanks to its advanced production facilities, the company manufactures a wide variety of oil products, such as various types of motor gasoline, gas oil, heating oil, fuel oil, bitumen, base oil and a number of chemical products. The refinery has products of outstanding quality: the fuels produced here are able to meet the standards laid down in the EU 2000 fuel directive and many of the products are already aligned with the EU 2005 requirements as well. As a result of the good geographical location of the refinery, the products can be transported by railway, road, pipeline or barge. 16

17 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y Az 1990-es években megvalósított finomítói fejlesztések eredményeként jelentôsen csökkent a kibocsátott üzemanyagok ólom-, kén- és benzoltartalma, ezzel is hozzájárulva a magyarországi környezetterhelés csökkentéséhez óta a finomító kizárólag ólommentes üzemanyagokat állít elô, a 98-as oktánszámú motorbenzinben azonban továbbra megtalálható egy speciális adalék, amely az ólmozott üzemanyaggal mûködô gépjármûvek meghajtására is megoldást garantál. Az elmúlt évek legjelentôsebb finomítói fejlesztése volt az 1997-ben kezdett maradék-feldolgozási projekt, amely a késleltetett kokszoló novemberi üzembe helyezésével fejezôdött be. Ezzel a lépéssel a Dunai Finomító Európa egyik legmagasabb kiépítettségû kôolaj-feldolgozójává vált, s a beruházás eredményeként jelentôsen javult a termékstruktúra (jelentôsen csökkent az értéktelenebb fûtôolaj komponensek aránya a fehéráruk javára) és csökkent a környezet terhelése. A projektet a Környezetvédelmi Minisztérium innovációs nagydíjjal ismerte el. Jelenleg is folynak az EU 2005 üzemanyag-minôség teljesítéséhez szükséges technológiai fejlesztések, melyek során 2004 végéig többek között új gázolaj-kénmentesítô üzem és hidrogéngyár épül. Az 55 milliárd forint nagyságrendû beruházási program eredményeképp a finomító teljes motorbenzin- és gázolajtermelése idôben és teljes mértékben megfelel majd az EU 2005-ös minôségi követelményeinek, esetenként meg is haladja azokat. The developments carried out in the 1990's at the refinery made it possible to cut down significantly on the led, sulfur and benzene content of the fuel produced here, and reduce the overall environmental pollution level in Hungary. Since 1999, the refinery manufactures unleaded fuel only; the 98-octane motor gasoline still contains a special additive, which allows its use for vehicles that require leaded fuel. The most important development in refineries in recent years was the residue-processing project undertaken in 1997, which ended in November 2001 with the installation of a Delayed Coker Unit. With this step, Danube Refinery became one of the crude oil processing plants in Europe with the most advanced equipment; as a result of the investment, the product structure improved significantly (the proportion of the less valuable fuel oil components diminished and that of white products increased), allowing to minimize the environmental pollution. The project won the innovation award of the Ministry of the Environment. The technological developments required for meeting the EU 2005 fuel quality requirements are underway. Until the end of 2004, a new Gas Oil Desulfurizing Unit and Hydrogen Plant will be constructed. As a result of the HUF 55 Bn investment project, the entire motor gasoline and gas oil production of the refinery will be in compliance with the EU 2005 quality requirements and, in some cases, will even be superior to these. Egyéb alapanyag / Other Feeds Kôolaj / Crudev Oil 17

18 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N KENÔANYAG LUBRICANTS MMagyarországon közlekedési- és ipari kenôanyagok, fémmegmunkálási segédanyagok, kenôzsírok és ezekhez szükséges adalékok készülnek Almásfüzitôn, és import útján is érkeznek kenôanyagok. Szinte valamennyi olajcég forgalmazza saját termékét, sôt bizonyos Magyarországon jelenlevô vállalatok üzemanyagot nem csak kenôanyagokat forgalmaznak. Tagvállalataink saját statisztikát készítenek óta a nagykereskedelemben forgalomba hozott kenôanyagokról a túloldalon látható bontásban (1997-ben egy, a korábbinál részletesebb statisztika került bevezetésre). Az adatok csökkenô tendenciát mutatnak. Ennek egyik oka, hogy egyes autógyárak (pl. Opel, Toyota) saját nevükben importálnak, és visznek márkaszervizeikbe olajat. Ez ugyan valamelyik nálunk is jelenlevô olajcég állította elô, de minthogy a láncból ki van iktatva a magyarországi leányvállalat, a Szövetség statisztikájában ezek a mennyiségek nem jelennek meg. A jármûveknél egyértelmû növekedést mutat az olajcsere periódusa (Otto-motoroknál km, Diesel-motoroknál km de pl. a Mercedes új kamionjaiban km felett kell olajat cserélni). A korszerûbb ipari berendezések is ritkább olajcserét igényelnek. Valószinüsíthetô, hogy a Szövetségen kívüli (többnyire igen olcsó olajat forgalmazó) cégek növelték eladásaikat az utóbbi években. A kenôanyagokból keletkezik az egyik környezetvédelmi szempontból problémás termék, a fáradt olaj. Annak elôsegítésére, hogy minél nagyobb mennyiségben kerüljön ez az anyag újrahasznosításra, óta (évente növekvô összegû) termékdíjat vetnek ki a kenôanyagokra, amit akkor lehet visszakapni, ha a belôlük keletkezô fáradt olajat hasznosították. Ezzel a módszerrel sikerült néhány év alatt az újrahasznosítást 6%-ról közel 25%-ra emelni. A fáradt olaj kérdése a világon sehol nem megoldott teljes mértékben, hiszen vannak olyan alkalmazási területek, ahol a visszagyûjtés nem megoldható (pl. a kétütemû motorokban használt kenôolaj az üzemanyaggal együtt elég), így a hazai 25%-os újrahasznosítás nem is rossz, fôleg ha figyelembe vesszük, hogy emelkedô tendenciáról van szó. I In Hungary, automotive and industrial lubricants, metalworking fluids, lubricating grease and the related additives are produced in Almásfüzitô, and an additional quantity of lubricants is imported. Practically all the oil companies sell their own products and certain firms present in Hungary also sell fuel in addition to lubricants. Our member companies make their own statistics since 1994 on the lubricants sold by wholesalers, according to the breakdown shown in the table on the following page (in 1997, a more detailed statistical model was introduced). The data show a downward tendency. One of the reasons for this is that certain car manufacturers (e.g. Opel, Toyota) purchase oil from abroad on their own behalf, and they supply this to their authorized repair shops. While the product may have been manufactured by one of the oil companies present in Hungary, these quantities do not appear in the statistics of the Association because the Hungarian affiliate does not take part in the deal. In the case of vehicles, there is clearly an increase during the periods of oil change (oil change is required after 30,000 kilometers for Otto engines, after 50,000 kilometers for Diesel engines - but only after 100,000 kilometers for the new Mercedes trucks). The more advanced industrial equipments also require less frequent oil changes. It is probable that the companies not affiliated with the Association (most of which sell oil at a very low price) have increased their sales in recent years. The use of lubricants results in the appearance spent oil, one of the environmentally problematic materials. In order to encourage the maximum recycling of this material, a product fee (of an increasing amount each year) is charged on lubricants since 1998; this amount can be redeemed after the recycling of spent oil. This system has increased the rate of recycling from 6 to nearly 25pct within a few years' period. The disposal of spent oil is not fully resolved anywhere in the world. Considering that, in some fields of application, spent oil collection is not even possible (e.g. two-cycle engines burn a mixture of gasoline and lubricants), the 25- percent recycling rate for Hungary is not a negligible result, especially considering the increasing trend. 18

19 19 A MÁSZ TAGVÁLLATAINAK KENÔANYAG ELADÁSAI KÖZÖTT (ADATOK TONNÁBAN) SALE OF LUBRICANTS BY THE MEMBER COMPANIES OF THE HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION Termék/Product 1994* 1995* 1996* Motorolajok diesel és Otto motoros autókhoz/motor oil for Diesel Engines and Otto-Cycle Engines 42,114 45,221 44,052 12,798 12,780 11,957 1,057 9,333 9,417 9,397 Diesel motorolajok haszongépjármûvekhez/diesel Motor Oils for utility vehicles 23,113 19,356 16,795 16,082 16,029 14,880 12,652 Kétütemû motorolajok/motor oil for Two-Cycle Engines 5,430 1,968 2,115 3,146 1,667 1,229 1, Egyéb motorolajok/other types of Motor Oil 2,683 2,342 2,200 1,626 1,671 1,766 1,393 Motorolajok összesen/total Sales of Motor Oil 47,544 47,189 46,167 41,740 36,145 32,181 19,870 27,933 26,725 24,037 Automata sebességváltó olajok, ATF/Automatic Transmission Fluids (ATF) 2,002 1,987 1,623 1,462 1,260 1,226 1,031 Közlekedési hajtómû olajok/automotive Gear Lubricants 10,632 9,684 9,571 5,894 5,554 5,118 4,881 4,297 4,048 3,716 Ipari hajtómû olajok/industrial Gear Lubricants 72 1,297 1,516 1,443 1,378 1,555 2,638 1,556 1,751 1,622 Hidraulikus olajok/hydraulic Oil 17,907 18,216 19,813 16,298 14,853 12,868 12,166 11,321 10,750 9,670 Hajtómû és hidroolajok összesen/total sales of Gear Lubricants and Hydraulic Oil 28,611 29,197 30,900 25,637 23,772 21,164 21,147 18,434 17,775 16,039 Kenôzsírok/Lubricating Grease 2,237 2,203 2,339 2,161 2,064 1,926 1,878 1,866 1,758 1,553 Hôkezelô olajok/heat-transfer Oil Vágóolajok/Cutting Oils ,025 1,155 1,602 1,223 1,188 Fémmegmunkáló emulziók/metalworking Fluids 1,743 2,529 3,181 1,705 1,844 1,523 1,576 1,251 1,365 1,299 Korrozióvédô termékek/anticorrosion Products Fémmegmunkáló kenôanyagok összesen/total Sales of Metalworking Lubricants 1,743 2,529 3,181 3,080 3,598 3,225 3,415 3,280 2,950 2,868 Turbinaolajok/Turbine Oils Szigetelôolajok/Insulation Oils 2,108 2,108 2,003 1,234 2,879 1,857 1,765 Magasan finomított olajok összesen/total Sales of Highly Refined Oils ,834 2,591 2,519 1,901 3,399 2,134 2,101 Kompresszorolajok/Compressor Oils 1,385 1, ,239 1,149 1,113 1, Általános gépolajok/general Machine Oils 3,852 3,261 2,585 2,585 2,521 2,183 2,149 Egyéb nem kenési célú ipari olajok/other Non Lubricating Industrial Oils 1, ,449 1,735 1,318 1,301 1,362 2,174 1,564 1,492 Egyéb olajok összesen:/total Sales of Other Oils 2,614 2,541 9,585 6,826 5,728 4,999 5,005 5,653 4,678 4,425 Feldolgozó olajok/processing Oils 3,187 5,458 5,246 4,363 1,891 1,617 1,274 Teljes belföldi eladás (zsírok nélkül)/total Domestic Sales (without grease) 81,170 82,106 90,588 83,304 77,292 69,334 55,701 60,590 55,879 50,744 Teljes belföldi eladás (zsírokkal együtt)/total Domestic Sales (with grease) 83,407 84,309 92,927 85,465 79,356 71,260 57,579 62,456 57,637 52,297 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y

20 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N KISKERESKEDELEM RETAIL MMa alapvetôen más egy töltôállomás, mint a rendszerváltás elôtt volt. Akkor egyszerû elárusítóhely volt, ahol benzint, gázolajat és kenôanyagot lehetett kapni. A külföldi tulajdonú cégek kútjainak 1990-es megjelenésével olyan szolgáltató egységek kezdték meg tevékenységüket, melyek mellesleg adtak el üzemanyagot, és számos kiegészítô rész tartozott hozzájuk (például shop, autómosó, gumiszerviz stb.). A piaci verseny megkövetelte, hogy az akkor már meglevô MOL (korábban ÁFOR) és Shell kutakat is a kornak megfelelôen átépítsék. Így alakult ki az a szinte hihetetlen helyzet, hogy Magyarországon arányait tekintve annyi modern kút lett a kilencvenes évek elején, mint sehol a világon. A külsô szemlélônek nem tûnik fel, hogy ezek az állomások igen komoly környezetvédelmi beruházásokat tartalmaztak. Így például a tartályok és csôvezetékek az esetleges szivárgások megakadályozása céljából duplafalúak, és az összes benzint kiadó kútoszlop gôzvisszavezetéssel van ellátva, így nem kerülhetnek illékony szénhidrogének a levegôbe ( nincs benzinszag ). Hogy pontosan mennyi töltôállomás van az országban, azt csak becsülni lehet, körülire tehetô a számuk, a Szövetség tagjai (errôl viszont van pontos adat) valamivel kevesebb, mint ezer. Az országos üzemanyag-eladási statisztikát figyelembe véve azonban ezek a kutak adják az összes benzinforgalom százalékát, százalék jut a fennmaradó fehér kútra. Az összehasonlításkor azért vettük a benzint alapul, mert világviszonylatban az a gyakorlat, hogy benzint szinte kizárólag töltôállomáson forgalmaznak, a gázolajnak viszont mintegy a fele közvetlenül a nagy felhasználók (például fuvarozó cégek) telephelyére kerül. A kiskereskedelemben jól megfigyelhetô a koncentrálódás; 1996-ban a Kuwait Petroleum, után a BP adta el magyarországi töltôállomásait az OMV-nek, 2002-ben a Tamoil kutak kerültek az Agiphoz, folyamán pedig a Shell átvette a Total kútjait, az OMV az Aral töltôállomásokat. Az üzemanyagoknál a benzinek fogalmazásában állt be jelentôs változás. Szövetségünk javaslatára 1996-ban kivonták a 92 oktános, 1999-ben a 98 oktános ólmozott benzint. Azóta csak ólmozatlan ( ólommentes ) fajták vannak forgalomban, melyek közül közel 90%-os részesedésével a 95 oktános a piacvezetô. A tagvállalatok együttes kútszámában lényeges növekedés nem várható. A forgalmazott üzemanyag-mennyiség kutanként 3 millió liter körül van. Két dolgot érdemes megemlíteni még: egy korszerû kút nagyon drága, akár 500 millió forintba is kerülhet a megvalósítás, másrészt a kutaknál jelentkezik a legélesebb verseny a cégek között, ennek következménye a nagyon alacsony (2% körüli) kiskereskedelmi árrés. FFilling stations in Hungary today are completely different from the way they were before the change of the political system. They used to be simple retail units selling gasoline, gas oil and lubricants. With the appearance of foreignowned filling stations in 1990, however, new types of service outlets began to operate, selling fuel only as one of the commodities and having several other profiles as well (e.g. shop, car washing, tire repair, etc.). Under the pressure of competition, the existing MOL (previously "ÁFOR") and Shell filling stations had to be reconstructed so as to incorporate the most advanced features. This is how a unique situation developed: in the early 1990's, the number of filling stations equipped with the most modern appliances in Hungary was proportionately higher than in any other place in the world. The considerable environmental investments made at these stations may not be obvious at first sight to an outside observer. For example, the tanks and pipelines are double-layered (in order to avoid leakages) and all the filling nozzles are equipped with a vapor recovery device that prevents volatile hydrocarbons from escaping into the air ("no smell of gasoline"). Only estimated figures are available for the total number of filling stations in the country; there are some 1500 to The members of the Association have little less than a thousand (in this case, exact figures exist). On the basis of the national statistics on fuel sales, 85 to 90pct of total gasoline sales are performed by these filling stations, and the share of the remaining 550 to 650 "white-pumpers" is only 10 to 15pct. Gasoline was taken as a basis of comparison because of the worldwide practice of selling gasoline almost exclusively at filling stations, while about half of the gas oil is supplied directly to the premises of the major users (e.g. carrier companies). The concentration of the retail business is clearly underway: in 1996, Kuwait Petroleum sold its filling stations to OMV and after 1998 BP did the same; in 2002, Tamoil sold its stations to Agip and in 2003 Shell took over those of Total, while OMV took over the filling stations of Aral. An important change in the sale of fuel occurred in the case of gasoline. Upon the proposal of our Association, in 1996 the 92-octane and in 1999 the 98-octane leaded gasoline were withdrawn. Since then, only unleaded fuels are available; the 95-octane gasoline is the market leader with almost 90pct of the sales. The total number of filling stations operated by our member companies is not expected to grow significantly. The average quantity of fuel sold by the filling stations is about 3 Mn liters. There are two more things to be noted: state-of-the-art filling stations are very expensive, the construction costs may be up to HUF 500 Mn. Moreover, considering that the filling stations are prone to the keenest competition among the companies, the retail margin is very low (of about 2pct). 20

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

2013. évi statisztikai adatai

2013. évi statisztikai adatai A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 213. évi statisztikai adatai Statistical data of the hungarian power system 213 IMPRESSZUM IMPRINT Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION. 6 RÖVIDÍTÉSEK,

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012 A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER). ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM IMPRESSZUM IMPRINT TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION.........................

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN

ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN ÁRVA LÁSZLÓ ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS, ÚJ TÍPUSÚ TURIZMUS MARKETING A POST-INDUSZTRIÁLIS KORBAN LÁSZLÓ ÁRVA NEW TYPES OF TOURISM AND TOURISM MARKETING IN THE POST-INDUSTRIAL WORLD Szolnoki Főiskola 2012 ÚJ TÍPUSÚ

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day.

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Fogadószoba Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Mártha Imre, bármely hihetetlen, egész fiatalon az

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Evaporatív hűtés Evaporative Cooling EVAPORATIVE COOLING 40 ÉV FEJLŐDÉSE A TERVEZÉSTŐL

Részletesebben

Blahó János üzemigazgató

Blahó János üzemigazgató A VOLÁNBUSZ Zrt. vezetôsége Pekli Ferenc vezérigazgató Laukó Mária stratégiai igazgató Bartkóné Kovács Anikó controlling igazgató Sohár István vezérigazgatóhelyettes Fajcsák Lajos kereskedelmi igazgató

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, xxx COM(2005) yyy final ZÖLD KÖNYV Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység promóciója: a túlsúly, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének

Részletesebben

3. Az eredet és minőség közötti kapcsolat az eredetjelzett termékek problémája

3. Az eredet és minőség közötti kapcsolat az eredetjelzett termékek problémája A hagyományos magyar élelmiszerek fogyasztói magatartásának vizsgálata Popovics Anett 1, Gyenge Balázs 2 1 FVM Agrármarketing Centrum Kht., 2 SZIE Gödöllő, Marketing Intézet A hagyományos élelmiszer meghatározásának

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Fekete Orsolya

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Fekete Orsolya Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Fekete Orsolya A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein kitekintéssel a rendszerszintő problémák

Részletesebben

Régészeti kutatások Magyarországon 2009

Régészeti kutatások Magyarországon 2009 Szentpéteri József Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt, Tételhegy lelôhelyen Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007 2009) fôbb eredményeirôl A 2005-ben megkezdett régészeti terepbejárások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó............................................................ 4 A mezôgazdasági csatlakozási tárgyalások állása............................. 5 Hírek, események......................................................

Részletesebben

Working Paper A tőzsdei bevezetés jelentősége két magyar óriásvállalat példáján - MOL és MVM

Working Paper A tőzsdei bevezetés jelentősége két magyar óriásvállalat példáján - MOL és MVM econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Mihályi,

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK PISCES HUNGARICI I. I. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA (SUPPLEMENT KÖTET)

AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK PISCES HUNGARICI I. I. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA (SUPPLEMENT KÖTET) Debreceni Egyetem AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK PISCES HUNGARICI I. I. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA (SUPPLEMENT KÖTET) MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG Debrecen, 2007 Szerkesztők: szakmai szerkesztő: Dr. Juhász Lajos

Részletesebben

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor Monor www.monor.hu Jó itt élni! A Great Place to Live! 1 Monor Város Önkormányzatának kiadványa Mayor s Foreword Polgármesteri köszöntő Photography is the art of the moment. Each photo is an uncompromising,

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

Csillik Péter: A magyar gazdaság teljesítménye 2011 - ben ON THE PERFORMANCE OF THE HUNGARIAN ECONOMY IN 2011

Csillik Péter: A magyar gazdaság teljesítménye 2011 - ben ON THE PERFORMANCE OF THE HUNGARIAN ECONOMY IN 2011 Csillik Péter: A magyar gazdaság teljesítménye 2011 - ben ON THE PERFORMANCE OF THE HUNGARIAN ECONOMY IN 2011 EXECUTIVE SUMMARY In 2011 in Hungary, GDP rose by 1.7%, 0.1% faster than GDP in the EU-27.

Részletesebben

M EDICINAEET S OCIOLOGICA

M EDICINAEET S OCIOLOGICA A CTA M EDICINAEET S OCIOLOGICA Vol.5. No.14-15. 2014 Acta Medicina et Sociologica Vol 3., 2013 5 Acta Medicinae et Sociologica Vol.5. No.14-15. 2014. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Acta

Részletesebben

Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével

Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével It is very pleasant to be an ambassador in Hungary Interview

Részletesebben

Transart Communication

Transart Communication Transart Communication Performance & Multimedia Art Studio erté 1987 2007 Gábor Hushegyi Zsolt Sőrés Edited by: Gábor Hushegyi József R. Juhász Ilona Németh KALLIGRAM, 2008 Bratislava / Pozsony Roland

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló. 2013. november 18-19., Mohács

MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló. 2013. november 18-19., Mohács 2013 MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló 2013. november 18-19., Mohács IMPRESSZUM Szerkesztette: Kerpely Klára Siposs Viktória Szerzők Kiadja: WWF Magyarország,

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad,

ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, felvesz accept an offer elfogad ajánlatot access to

Részletesebben