OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003"

Átírás

1 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003

2

3 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM CONTENTS Lectori salutem Energia igények alakulása Magyarországon Szénhidrogén kutatás Magyarországon Olajtermelés Magyarországon Gázkitermelés és felhasználás Finomítás Kenôanyag A MÁSZ tagvállalatainak kenôanyag eladásai. 19 Kiskereskedelem A Magyar Ásványolaj Szövetség Környezetvédelem Stratégiai készletek Oktatás Fontosabb intézmények Lectori salutem Energy demand in Hungary Hydrocarbon exploration Crude oil production Natural gas production and consumption Refining Lubricants Lube sales of the member companies Retail The Hungarian Petroleum Association Environment protection Strategic reserves Education Important institutions

4

5 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y LECTORI SALUTEM A Magyar Ásványolaj Szövetség 1991-es megalakulása óta nem készült olyan ismertetô anyag, amely a magyarországi olajipart és kereskedelmet bemutatta. Ezt a hiányt kívánjuk megszüntetni a jelen kiadvánnyal. Célunk nem csak az, hogy ismertessük az olaj útját kúttól, kútig (az olajkúttól a benzinkútig), hanem egy általánosabb képet szeretnénk nyújtani. Ezért kezdjük energetikai megközelítéssel, és foglalkozunk röviden olyan, a Magyar Ásványolaj Szövetség tevékenységi körén kívül esô részekkel, mint például a koncessziók kérdése, vagy az olaj testvérének, a földgáznak a szerepe. Tájékoztatást adunk Magyarország stratégiai készleteinek alakulásáról, a szakmai utánpótlást biztosító egyetemi képzésekrôl, és felsoroljuk az olajiparhoz szoros kapcsolatban levô intézmények nevét és címét. Szövetségünk óta publikál éves jelentéseket, illetve 2001-ben megjelent egy összefoglaló anyagunk ( Az elsô tíz év ). Ezek a kiadványok a Szövetség és a tagvállalatok tevékenységére koncentráltak, most egy lényegesen bôvebb olajképet szeretnénk átnyújtani. A hazai olajipar súlyára talán jellemzô, hogy az állami költségvetés közel 20 %-a az olajiparhoz kapcsolható. Ahhoz a nem túl népes - szektorhoz tartozunk, ami már akkor megfelelt az EU elôírásainak, amikor Magyarország 1994-ben beadta tagfelvételi kérelmét. A mûszaki és környezetvédelmi elôírások már akkor is összhangban voltak (és azóta is vannak) az EU elôírásaival, a kereskedelem óta liberalizált, a piacon pedig éles versenyben állnak egymással a vállalatok ettôl erôsek. A mûködô tôke beáramlása ebbe a szakmába közvetlenül a rendszerváltás után megkezdôdött, és a legtöbb pénz (becsléseink szerint mintegy 2 milliárd dollár) ide áramlott. A hatalmas olajcégek magyarországi megjelenése biztató jel volt a külföldi közepes és kis vállalkozások számára is. SSince the foundation of the Hungarian Petroleum Association in 1991, no comprehensive assessments of the situation of the Hungarian oil industry and trade have appeared in print. The present work is meant to fill that gap. Our purpose has been not only to describe the way of oil from the wells to the filling stations but also to present a more general picture. This is why we decided to focus on energy policy in the first part, and also to give a brief overview of certain questions falling outside of the range of activities of the Hungarian Petroleum Association. Such issues include the public service contracts and the role played by natural gas, the sister product of oil. We describe the changes in Hungary's strategic stocks over the years, give hints on the graduate study options offered to students interested in this field, and attach a list of names and addresses of institutions having a close tie to the oil industry. Since 1996, our Association has regularly produced annual reports and, in 2001, issued a special publication summing up "The First Ten Years". While these previous materials discussed the activities of the Association and the member companies, we now propose to give a much boarder picture of the "oil landscape". The importance of oil to this country can be best illustrated by the fact that nearly 20 percent of the national budget is related to the oil industry. This is one of the few sectors of the economy that was aligned with EU regulations as early as in 1994 when Hungary submitted its request for accession. The technical and environmental policies in this field have remained in compliance with EU requirements to the present date. The oil market was liberalized in 1991; this created a keen competition between the oil companies and made them strong. The flow of foreign direct capital in the oil industry started immediately after the change of the political system. It became the sector receiving most of the funds (about USD 2 Bn according to our estimates). The appearance of the major international oil companies in Hungary was seen as a sign of encouragement by foreign small and medium-size companies. 5

6 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N A piac stabil, ma is azok a cégek játszanak meghatározó szerepet, akik 12 éve megalakították a Magyar Ásványolaj Szövetséget. Ma elmondhatjuk, hogy sikerült elérnünk a feketepiac megszûnését. Természetesen, gondjaink vannak (például a rendkívül magas adók, miatt, ami az autósok egy részét külföldi tankolásra készteti), de ezekrôl a gondokról úgy látjuk, kezelhetôek, vagy legalábbis együtt lehet élni velük. Nem akarunk szakítani azzal a hagyománnyal, hogy részletes tájékoztatást adunk egy-egy év eseményeirôl, ezért kiadványunk mellékleteként megjelentetjük a Magyar Ásványolaj Szövetség esztendei tevékenységét bemutató Éves Jelentést. The market remained stable. The key roles are still played today by the companies that established the Hungarian Petroleum Association twelve years ago. We also managed to eradicate the black market. Naturally, some problems remain and need to be handled (e.g. because of the extremely high taxes, a part of the car owners prefer to refill their tanks abroad). But our view is that we are able to manage these problems or at least find a modus vivendi. We did not want to break with the tradition of providing detailed information about the events of each individual year. For this reason, we attach in the Appendix the 2003 Annual Report of the Hungarian Petroleum Association. Dr. Tóth József A Magyar Ásványolaj Szövetség elnöke, a Kôolaj Világkongresszusok alelnöke. President of the Hungarian Petroleum Association, Vice President of the World Petroleum Congresses. 6

7 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y ENERGIA IGÉNYEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON MMagyarország az energiafelhasználás alakulása szempontjából ugyanazt az utat járta, mint szûkebb és távolabbi környezete. Ennek megfelelôen az energiaigények dinamikus növekedése nálunk is bekövetkezett. A különbség az, hogy az igények növekedése 1987-ig folyamatos volt. A primer energiafelhasználás 1985-ben 1356,9 PJ volt. Azt követôen döntôen a gazdaság teljesítôképességének visszaesése miatt az energiafelhasználás jelentôsen, 1993-re több mint 20%-kal csökkent. A gazdasági visszaesés 1993-ban elérte mélypontját. Ezután megkezdôdött, illetve folytatódott a gazdaság átszervezôdése, modernizációja. A privatizáció és a zöldmezôs beruházások hatására a nem energia intenzív ágazatok (autóipar, elektronikai ipar, telekommunikáció, mûszeripar stb.) látványos fejlôdése megkezdôdött. A GDP folyamatos emelkedése, mint növelô tényezô és a csökkentô tényezôk (folytatódó ipari struktúraváltás, energiahatékonysági erôfeszítések, emelkedô árak) egymást kiegyenlítik, és az energiafelhasználás csak az idôjárási viszonyok függvényében ingadozik. Az elmúlt 10 év adatai alapján a hazai összenergia-felhasználásnak mintegy 25-28%-a hôfokfüggô (pl. a 2003.évi 1092 PJ-os csúcs- vagy a évi 1036 PJ minimum-fogyasztás fôképp az idôjárás ingadozásának tudható be). ENERGY DEMAND IN HUNGARY I In the use of energy sources, Hungary mostly followed the same path over the years as other countries in the region and elsewhere. There has been a dynamic increase in the demand for energy. However, a period of continuous demand growth came to a halt in In 1985, the use of primary energy sources was PJ. In the following years, mainly due to the slowdown of economic performance, energy use dropped significantly. There was a decline of more than 20 pct by 1993, the worst year of the slump. There followed a further reorganization and modernization of the economy. Privatization and greenfield investments led to a spectacular development in the non energy-intensive sectors (car industry, electronics, telecommunications, instruments, etc.). The steady GDP growth stimulating the demand and the restraining factors (further restructuring of the industry, efforts to increase energy efficiency, rising prices) tend to neutralize each other; so the use of energy fluctuates only in function of meteorological conditions. Based on the data of the last ten years, about 25 to 28pct of the total domestic energy use mostly depends on the general temperature (e.g. the high of 1092 PJ registered in 2003, or the low consumption of 1036 PJ in 2000) and weather changes. Energiaforrások Az energiafogyasztást fedezô energiaforrások szerkezete a világ minden régiójára jellemzô tendenciának megfelelôen- igen jelentôs változáson ment keresztül ben a hazai igények 75%-át a szén- és a szénféleségek (brikett, koksz), 8%-át a szénhidrogének tették ki, 2002-ben viszont a szén- és szénféleségek mindössze 12,3%-kal a szénhidrogének összesen 70,1%-ot tette ki. Az atomerômûben termelt villamos energia az országos energiaigény 11,9%-át biztosította. Energy Sources The structure of energy sources covering the needs of consumption changed significantly over the years, in accordance with the trend in other parts of the world. In 1950, coal and coal products (brick fuel, charred coal) represented 75pct of domestic energy needs, and the share of hydrocarbons was only 8pct. In 2002, however, only 12.3pct came from coal and coal products, while hydrocarbons had a share of 70.1pct. Electricity produced in nuclear reactors ensured 11.9pct of the domestic energy needs. 7

8 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N Az energiaszerkezet jelentôs módosulása úgy ment végbe, hogy az import aránya igen dinamikusan növekedett. Míg 1950-ben az energiaforrások 11%-a származott külföldrôl, ez az arány 2002-re 62,6%-ra emelkedett. Az energia-felhasználásban a 70-es évek közepéig a szén játszotta a legfontosabb szerepet. A szén felhasználásának döntô része jelenleg az energiaszektor és a lakosság között oszlik meg. Az energiaszektor használja fel az éves szénfogyasztás 94,5%-át. A kôolajtermékek (folyékony szénhidrogének) felhasználása az utóbbi húsz évben közel 10%-kal esett vissza. Ezen belül a benzin felhasználása alig változott, az országos fûtôolaj-igény mintegy 20%-kal, a gázolaj- és tüzelôolaj-igény pedig 40%-kal csökkent. A fûtôolaj legnagyobb fogyasztója a villamosenergia-termelô szektor, igénye 1985 óta 35%-kal növekedett, a többi fogyasztó fûtôolajfelhasználása viszont igen nagymértékben csökkent. A tüzelôolaj iránti igény visszaesése a mezôgazdaság és a lakossági felhasználás csökkenésének következménye. Az energiahordozók közül a földgáz felhasználásának felfutása volt a leglátványosabb. Ez az energiahordozó volt az egyetlen, mely az összenergia-igények visszaesésének idején is növekvô tendenciát mutatott tól összességében 12%-kal növekedett a földgázfelhasználás, részaránya az energiafelhasználás-szerkezetben 26%-ról 42,5%- ra emelkedett (2002.évi elôzetes adat szerint). Különösen szembetûnô a lakosság földgáz iránti igényének növekedése. Tizenöt év alatt több mint ötszörösére, évenete 10-12%-kal növekedett a lakossági földgázfelhasználás. A villamos energia felhasználás 1987-ben 30%-kal, 1996-ban 16%-kal volt több, mint 1980-ban. A villamosenergia-igények kielégítése szempontjából jelentôs változások történtek. A hôerômûvekben termelt mennyiség részaránya (az országos forrásból) 1980-ban 76%, 2002-ben 58,5% volt ben az atomerômû elégítette ki az igények 35,1%-át és adta a hazai erômûvekben termelt villamos energia közel 40%-át. A villamos energia egyik legnagyobb fogyasztója a lakosság. A háztartási fogyasztás az országos villamosenergia-forrás 27%-át teszi ki, 1980-ban csak 16% volt ez az arány. Az energiafelhasználás szerkezetének alakulása Az energiafogyasztás mennyiségi növekedésével együtt az ország energiafelhasználásának megoszlása a különbözô fogyasztócsoportok között -hosszabb idôszakra visszatekintve- nagy változáson ment keresztül. Az energiafelhasználásban bekövetkezett változások jelzik a gazdasági életben megnyilvánult változásokat. Általános tendencia a termelési célú energiaigények részarányának csökkenése és a nem termelôi -lakossági és kommunális- fogyasztás arányának növekedése, melyet a következô táblázat egyértelmûen szemléltet: During these marked changes in the energy structure, the share of imports grew dynamically. While in 1950, only 11 pct of energy sources came from abroad, this increased to 62.6 percent by Until the mid-1970's, coal was the most important source of energy. Presently, it is used mainly in energy production and for household consumption. The energy sector has a share of 94.5 percent in the annual coal consumption. In the last twenty years, the use of oil products (liquid hydrocarbons) fell by nearly 10 percent. While the share of gasoline remained practically the same, the domestic need for fuel oil dropped by 20 percent; in the case of gas oil and heating oil, there was a 40 percent decrease. The largest consumer of fuel oil was the electric power production sector; since 1985, its needs have grown by 35 percent. At the same time, the need for fuel oil by other consumers has diminished markedly. The lessening use of heating oil was a consequence of the declining demand by agricultural and household consumers. Of all energy sources, the use of natural gas grew in the most remarkable way. In the period characterized by a general decline in domestic energy needs, demand grew only in the case of gas. Since 1980, there has been a 12 % increase in the total natural gas consumption; the share of gas in the energy consumption structure changed from 26 to 42.5 percent (according to preliminary data for the year 2002). Household needs for natural gas increased more than in any other area. Within a period of fifteen years, natural gas consumption by households became five times higher, the annual growth being 10 to 12 percent. In comparison to 1980, electric power consumption was 30 percent higher in 1987 but only 16pct more in There have been important changes in the coverage of needs. The share of electricity (in domestic energy sources) produced by thermal stations was 76pct in 1980 and 58.5pct in 2002, when the nuclear power plant covered 35.1pct of the needs and provided nearly 40pct of the electricity produced in domestic power stations. Some of the largest electricity users are the households. They have a share of 27pct in domestic electric power consumption; in 1980, this was only 16pct. Changes in the tructure of Energy Consumption While there was a quantitative increase in energy consumption, the structure of energy use by the consumer groups changed significantly over time. These structural changes accompanied the process of economic transformation. According to the general trend, the energy needs of production diminished and the consumption by households, the nonproductive sphere and community consumers increased, as shown in the following table: Ipar 51,0 42,0 37,5 30,7 29,1 29,3 Közlekedés 7,3 11,7 14,1 18,2 17,9 19,0 Mezõgazdaság 7,3 6,0 5,2 3,7 3,7 3,7 Tercier szektor 7,6 12,9 12,2 17,7 18,5 17,1 Lakosság 26,8 27,5 31,0 29,7 30,7 31 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Industry 51,0 42,0 37,5 30,7 29,1 29,3 Transportation 7,3 11,7 14,1 18,2 17,9 19,0 Agriculture 7,3 6,0 5,2 3,7 3,7 3,7 Tercier sector 7,6 12,9 12,2 17,7 18,5 17,1 Households 26,8 27,5 31,0 29,7 30,7 31 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8

9 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y SZÉNHIDROGÉN KUTATÁS MAGYARORSZÁGON A MOL Rt. napjainkban 33 db szénhidrogén kutatási blokk km2-nyi területén rendelkezik kutatási joggal. A blokkokra definiált kutatási programok keretében évente 9-10 kutatófúrás mélyítésére és 4-5 felszíni geofizikai elsôsorban szeizmikus mérési projekt kivitelezésére kerül sor. Az éves szénhidrogén kutatási ráfordítások elérik a 9 milliárd forintot. A Kárpát-medence a világ egyik legrégebben kutatott szénhidrogén generáló medencéje, Magyarország területén az elsô ipari értékû felfedezés a múlt század harmincas éveiben történt. A kutatások aranykora az 50-es és 60-as évek idôszakára esik, amelyet a nagylengyeli olajmezô, valamint a máig legnagyobb készlettel rendelkezô algyôi olaj- és gázmezô felfedezése fémjelez. A kilencvenes évek közepéig a kutatási volumenek fokozatosan csökkentek a mai szintre. A kutatófúrások 30%-a bizonyul sikeresnek, azaz évente 3-4 fúrás révén sikerül gazdaságosan kitermelhetô készlettel rendelkezô elôfordulást felfedezni. A kutatás szempontjából érett medencének tekinthetô területen a kutatás éves átlagban 2-2,5 millió egyenérték tonnával növeli a MOL Rt. bizonyított készleteit. A siker záloga a geológiai modellek folyamatos, innovatív fejlesztése és a korszerû információszerzési és adatfeldolgozási technológiák alkalmazása. Az új, perspektivikus szénhidrogén tároló szerkezetek azonosításában, a kutatási kockázatok értékelésében kulcsszerepet kapnak háromdimenziós szeizmikus mérések, melyek a hagyományosnak tekinthetô potenciális tároló szerkezeteken kívül a sztratigráfiai csapdák kimutatására és a direkt szénhidrogén indikációk vizsgálatára is alkalmasak. A MOL Rt. magyarországi szénhidrogén kutatásainak fókuszában a Gödöllôi-dombság Jászság és a Hajdúság perspektivikus területei vannak. Az utóbbi évek sikeres kutatási programjai Tóalmás-Nagykáta-Gomba térségében több kôolajtelep felfedezéséhez vezettek. A telepek 2500 méteres mélységben, a medence-aljzat szerkezeti kiemelkedéseiben találhatók. A Tiszántúlon az egykori Pannontó feltöltôdése során kiépült deltarendszerek térképezése a feladat. Itt a Hosszúpályi-Monostorpályi térségében fedeztek fel homokkô tárolókban jelentôs földgázvagyont. A Hosszúpályi-Dél földgázmezô készlete eléri a 4 milliárd köbmétert, amelynek növelésére a tovább folytatódó térségbeli kutatások révén jó esély mutatkozik. A két sikeres kutatási területen kívül a MOL Rt. az ország számos más régiójában is kutat. Nagy várakozások fûzôdnek a Dunántúl déli részén, a Dráva-medencében, illetve a Nyírségben napjainkban befejezôdô szeizmikus mérési programhoz, amely területeken a kutatófúrások a közeljövôben indulnak. HYDROCARBON EXPLORATION PPresently, the Hungarian Oil and Gas Company (MOL Plc.) has exploration rights for 33 hydrocarbon exploration blocks covering sq. kilometers. The exploration programs defined for the blocks provide for the deepening of 9 to 10 exploratory wells and the implementation of 4 to 5 surface geophysical measurement projects (mostly for seismic analysis) each year. The annual hydrocarbon research budget amounts to HUG 9 Bn. The Carpathian Basin is one of the geographical locations in the world having been the scene of hydrocarbon explorations since the earliest times. In the territory of Hungary, the first discovery of industrial value took place in the 1930's. The golden age of explorations was in the 1950's and 1960's; it is in that period that the oilfield of Nagylengyel and the oil and gas fields of Algyô were discovered, the latter being considered even today one of the richest in hydrocarbon reserves. Until the mid-1990's, the exploration volumes gradually shrank to the current level. Thirty percent of the exploratory drillings are successful; this means that 3 or 4 drillings a year are sufficient for striking hydrocarbon deposits that can be explored in a cost-effective way. In the basins that can be regarded as "mature" from an exploratory point of view, the oil prospecting activities increase the proven stocks of the Hungarian Oil and Gas Company by 2 to 2.5 million metric ton equivalents on the annual average. The ongoing innovative development of geological models and the application of advanced information acquisition and data processing technologies are the key of success. In the identification of new perspective hydrocarbon storage structures and the evaluation of research risks, the three-dimensional seismic measurements play a central role. In addition to the traditional potential storage structures, these measurements are suitable for identifying stratigraphical traps and for examining direct hydrocarbon indications. In Hungary, the hydrocarbon explorations of MOL Plc. are mainly concentrated in the perspective fields of the Gödöllô Hills, Jászság and Hajdúság. The successful research programs of recent years have resulted in the discovery of several oil fields in the area of Tóalmás-Nagykáta-Gomba. These fields are located at 2500 meters below the surface level, in the structural protrusions of the basin bed. In the area east of the Tisza river, the company is undertaking to reshape the delta systems formed as a result of the siltation of the one-time Lake Pannon. Here in the sandstone reservoirs of the Hosszúpály-Monostorpály region, major natural gas deposits were found. The Hosszúpály-South gas fields include stocks of 4 Bn cubic meters; even more quantities may be discovered as a result of the ongoing explorations in the region. In addition to these two rich reserves, the Hungarian Oil and Gas Company has prospecting activities in many other parts the country. There are great expectations for the seismic measurement programs taking place in the southern part of the Transdanubian region, in the Dráva Basin, as well as in the area of Nyírség, where exploratory drillings are expected to start soon. 9

10 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N 10

11 P E T R O L E U M I N H U N G A R Y 11

12 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N OLAJTERMELÉS MAGYARORSZÁGON MMagyarországon a szénhidrogén bányászat hosszú múltra tekint vissza. Az egész kôolajkutatás Kerettye, Lispe és Kiscsehi térségében 1937-ben kezdôdött, és az ún. B-1 (Budafa) jelû fúrással találtak rá az elsô magyarországi kôolaj- és földgázmezôre. A folyamatos kôolajtermelés a B- 2 jelû kút termelésbe állításával indult meg november 26-án. Az eredményeket látva július 15-én létrehozták a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaságot, amely folytatta a kitermelést és további kutatásokba kezdett. Ennek eredményeként 1940-ben felfedeztek Lovászi térségében egy újabb kôolaj- és földgázmezôt, egy évvel késôbb pedig Újfalu és Hahót-Pusztaszentlászló térségében találtak kôolajat. CRUDE OIL PRODUCTION OOil and gas mining have a long history in Hungary. Oil prospecting started in 1937 in the region of Kerettye, Lispe and Kiscsehi, and the so-called B-1 (Budafa) drilling struck the first Hungarian oil and gas field. Continuous oil production started on November 26, 1937, when oil extraction began at the "B-2" well. Considering the good results, the Hungarian-American Petroleum Company was created on July 15, 1938, which carried on the extraction activity and engaged in further explorations. This was followed by the discovery in 1940 of a new oil and gas field in the Lovászi region; a year later, more oil was found in the regions of Újfalu and Hahót-Pusztaszentlászló. Hazai kôolajtermelés régiónként Algyô A második világháborút követô években az Alföldön a Magyar-Szovjet Olaj Rt. (MASZOVOL), a Dunántúlon a MAORT államosítása után a Dunántúli Állami Kôolaj Vállalat (DÁK) folytatta a kutatást. A két vállalat 1952-ben MASZOLAJ Rt. néven egyesült, majd 1954-ben magyar tulajdonba került ben alakult meg az Országos Kôolaj és Gázipari Tröszt. Az ezt követô három évtized alatt mintegy 9 millió m kutató és feltáró fúrás mélyült, amelyek eredményeképpen kb. 100 szénhidrogén-lelôhelyet tártak fel, amelyek közül 10 jelentôs és egy (Algyô) nemzetközi mércével mérve is nagy lelôhely október 1. jelentôs mérföldkô a magyar olajipar történetében. Ekkor alakult meg a MOL Rt. az OKGT utód vállalataiból. Akkor az volt a feladat, hogy egy államilag igazgatott trösztöt kellett átalakítani egy olyan céggé, amely az új piaci és gazdasági körülmények között megtartja helyét és elônyeit, képes megújulni és továbbfejlôdni. A feladatok igen keménynek, hiszen ez a társasági for- In the years following World War II, the Hungarian-Soviet Oil Company ("MASZOVOL") continued the explorations in the Great Plain and, after the nationalization of MAORT, the National Oil Company of the Transdanubian Region ("DÁK") took on the activity in the area west of the Danube. In 1952, the two companies merged under the name "MASZOLAJ Rt." and, in 1954, became a Hungarian property. The National Oil and Gas Trust (OKGT) was formed in In the course of the following three decades, about 9 million prospecting and exploration wells were deepened; this resulted in the discovery of about 100 oil and gas fields, of which 10 are major sites and one is noteworthy also from an international standpoint. October 1, 1991 is a significant milestone in the history of the Hungarian oil industry. This is when the Hungarian Oil ad Gas Company was formed from the successor companies of OKGT. A trust run by the state had to be transformed into a company able to keep its positions and advantages within the new market structure and econom- 12

13 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y ma magában hordozta a kockázatvállalás felelôsségét is. Komoly stratégiai döntések születtek, melyek keretében a felesleges iparágak értékesítésre kerültek, a hatékony mûködés érdekében a szervezet igen erôs átalakításokon ment keresztül. Jelentôs erôfeszítéseket tett a társaság a fogyasztók bizalmának elnyeréséért, az ellátás és mûszaki biztonság megteremtéséért. Az átalakításoknak köszönhetôen a hazai termelés területén 7 termelési egységet alakítottunk ki. Ezek pedig a következôk: Algyôi Termelési Egység, Szeged Környéki Termelési Egység, Orosházi Termelési Egység, Észak-Magyarországi Termelés-Tárolási Egység (ÉMAT), Füzesgyarmati Termelési Egység, Nyugat-Magyarországi Termelési Egység, Kiskunhalasi Termelés-Tárolási Egység. Ezen mûködési területeken elôforduló kôolajat kezdetben felszálló termeléssel kezdtük letermelni. Az olajtermelés fejlôdését hazánkban is egyre-másra újabb és újabb hatékonyságnövelô módszerek bevezetésével segítette a szakma és a tudomány. Az elsôdleges olajmûvelési módszerek hatékonyságának nem kielégítô mértéke szükségessé tette, illetve teszi a jelentôs mennyiségû visszamaradó olajkészlet csökkentésére gazdaságosan alkalmazható módszerek kidolgozását és elterjesztését. Hazánkban a már sikerrel alkalmazott módszerek közé sorolhatjuk az un. Vízelárasztás és kétoldali vízelárasztás alkalmazását, a Gázbesajtolásos mûvelést, a Szegregáció mûvelés levegô besajtolással, a Vegyszeres, de a Gôzelárasztásos és a Termikus módszerek alkalmazására is van példa. Jelenleg a MOL Rt. által termeltetett 59 kôolaj mezô több mint 800 kútja többségében már segédgázas vagy rudazatos mélyszivattyú alkalmazása vált szükségessé. Évente több mint tonna olajat termelnek ezen kutak. A hazai termelés volumene várhatóan az elkövetkezendô években folyamatosan csökkenô tendenciát mutat ezért a hozamnövelô módszerek és kiemelés technológiák jelentôsége egyre fontosabbá válik. ic circumstances, as well as renew itself and develop further. This was a challenging task also because, as a shareholding company, MOL Plc. had to assume risks. Important strategic decisions were taken, including the sale of unnecessary production areas. In order to increase the operating efficiency, the company structure was significantly transformed. MOL made great efforts in order to win the confidence of the consumers, as well as ensure the security of energy supply and technical safety. As an outcome of the restructuring, 7 production units were created. These are the following: Algyô Production Unit, Production Unit of the Region of Szeged, Production Unit of Orosháza, Production and Storage Unit of Northern Hungary (ÉMAT), Production Unit of Füzesgyarmat, Production Unit of Western Hungary, Production and Storage Unit of Kiskunhalas. Oil was initially produced with the flowing well production method at the above sites. Subsequently, in order to ensure the development of oil production, new efficiency enhancing methods were introduced, as a result of technical or scientific innovations. Considering the lack of efficiency of primary oil extraction, it was necessary to elaborate and disseminate the use of cost-effective methods for reducing the great quantities of residual oil. Some of the methods that have been successfully applied in Hungary are "Water Flooding and Double-Sided Water Flooding", "Extraction by Gas Injection", "Segregated Extraction by Air Injection", the "Chemical" method, "Steam Flooding" and the "Thermal" method. Currently, in the case of most of the wells, of which there are more than 800 in the 59 oilfields exploited by MOL Plc., gas-lift or sucker-rod pumps have to be used. These wells produce more than 1 Mn metric tons of oil each year. Considering that the volume of domestic production is expected to gradually diminish in the following years, the use of output increasing methods and advanced extraction technologies will have an increasing importance. 13

14 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N GÁZKITERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS MMagyarország energiaellátásában döntô szerepe van a földgáznak. Az elmúlt másfél évtizedben több mint 30%- kal nôtt a földgázfelhasználásunk 2003-ban mintegy 15mrd m 3 földgázt fogyasztottunk. Az ország energia szükségletének 42%-át földgázból elégítik ki, s Magyarországon a háztartások döntô többsége (70%) gázzal fût ez Európában kiemelkedôen magas arány. A felhasznált földgázt az ország importból és hazai termelésbôl fedezi. A hazai gázmezôk fokozatos kimerülése és az ország gázigényének folyamatos emelkedése miatt egyre nagyobb mértékben szorulunk importra. Jelenleg a teljes felhasználás 80%-át fedezzük külföldi forrásból, elsôsorban Oroszországból. Az ország napi gázszükségletének a kielégítését télen a földalatti gáztározók biztosítják. A nyári hónapok alatt kitermelt és importált gáz felhasználásra nem kerülô részét ezekbe a tározókba töltik be. A hideg téli hónapokban a gáztározókból kisajtolt mennyiség teszi lehetôvé, hogy a megnövekedett igényeket is maradéktalanul ellássák. Ezzel oldható meg, hogy az átlagos nyári napi felhasználásnál ötször nagyobb téli felhasználás is zökkenômentes legyen. A jogharmonizáció keretében Magyarország az elmúlt években a gázpiacot szabályozó törvényeit az Európai Unió jogszabályaihoz igazította. Az Európai Unió célja a gázpiac liberalizálása. Magyarország a csatlakozási tárgyalások során nem kért felmentést az uniós gázpiaci jogszabályok átvétele alól, ennek megfelelôen január 1-tôl a lakosság kivételével minden fogyasztó szabadon választhatja meg, melyik gázszolgáltatótól szerzi be a gázt július 1-tôl a lakossági piacot is liberalizálják. NATURAL GAS PRODUCTION AND CONSUMPTION NNatural gas has a crucial importance in the energy supply of Hungary. In the last one and a half decades, natural gas consumption grew by more than 30pct; in 2003, some 15 Bn cubic meters were consumed. Natural gas ensures 42pct of the energy needs of the country, and the great majority of households (70pct) have gas heating, a proportion that is remarkably high in Europe. Gas consumption is ensured from imports and domestic production. Due to the gradual depletion of the domestic gas fields and the steady increase of domestic needs for natural gas, there has been a growing need for imports. Currently, 80pct of the total consumption is covered from external sources of which Russia has the largest share. In the winter season, the daily gas requirements of the country are ensured from underground gas reservoirs. The part of the imported and domestically produced gas not used during the summer months is stored in these facilities. During the cold season, the quantities gained from the gas stocks allow the full satisfaction of needs. In this way, the winter consumption needs, which are five times higher than the average summer consumption, can be covered without disruptions. In recent years, the Hungarian legislation regulating the gas market was aligned with EU directives within the framework of legal harmonization. The objective of the European Union is the liberalization of the gas market. When negotiating its terms of accession to the EU, Hungary did not ask for derogations from the European gas market rules. Accordingly, with the exception of households, all consumers are free to choose the gas company from which they want to buy gas since January 1, On July 1, 2005, the market will be liberalized for household consumers as well. 14

15 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y 15

16 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N FINOMÍTÁS REFINING A MOL Rt. Magyarországon négy helyen foglalkozik kôolaj és félkész termékek feldolgozásával, illetve kôolajtermékek elôállításával: Százhalombattán, Tiszaújvárosban, Zalaegerszegen és Almásfüzitôn. Ezek közül ma már kizárólag az 1965-ben üzembe helyezett százhalombattai Dunai Finomítóban folyik kôolaj-desztilláció (lepárlás). A finomítói tevékenység folyamatos racionalizálása eredményeképp a Tiszai és a Zalai Finomítóban 2001-ben megszûnt a kôolaj-feldolgozási tevékenység: Tiszaújvárosban már csak félkész termékeket dolgoznak fel, míg Zalaegerszegen elsôsorban speciális bitumenek készülnek. Almásfüzitôn július 1. óta a 100%-os MOL tulajdonban lévô MOL-LUB Kft. végzi a kenôanyagok és kenôanyag-adalékok gyártását. A Dunai Finomító hazai és import kôolajat egyaránt feldolgoz, desztillációs kapacitása évi 8,3 millió tonna. A kiváló eszközpark segítségével a finomító kôolajtermékek széles választékát, köztük motorbenzineket, gáz- és tüzelôolajokat, fûtôolajokat, bitumeneket, bázisolajokat, valamint különbözô vegyipari termékeket állít elô. A finomító élenjáró minôségû termékeket gyárt: az elôállított üzemanyagok teljesítik az EU 2000 üzemanyag-direktíváiban szereplô elôírásokat, sôt a termékek jelentôs része már most megfelel az EU 2005 követelményeinek is. A kedvezô földrajzi elhelyezkedésnek köszönhetôen a finomítóban elôállított termékek kiszállítása történhet vasúton, közúton, csôvezetéken, és uszályon. In Iaddition to processing crude oil and semi-finished products, the Hungarian Oil and Gas Company (MOL Plc.) produces oil products at four locations: Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg and Almásfüzitô. Crude oil distillation is performed exclusively at Danube Refinery of Százhalombatta, which started its operations in As a result of the continuous rationalization of the refining activity, Tisza Refinery and Zala Refinery ceased crude oil processing in 2001: in Tiszaújváros, only semi-finished products are processed, and the Zalaegerszeg unit mainly manufactures special types of bitumen. MOL-LUB Kft, which was set up on July 1, 2002 with 100pct MOL-owned shares, produces lubricants and additives in Almásfüzitô. Danube Refinery processes domestically produced and imported crude oil; it has a distillation capacity of 8.3 metric tons a year. Thanks to its advanced production facilities, the company manufactures a wide variety of oil products, such as various types of motor gasoline, gas oil, heating oil, fuel oil, bitumen, base oil and a number of chemical products. The refinery has products of outstanding quality: the fuels produced here are able to meet the standards laid down in the EU 2000 fuel directive and many of the products are already aligned with the EU 2005 requirements as well. As a result of the good geographical location of the refinery, the products can be transported by railway, road, pipeline or barge. 16

17 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y Az 1990-es években megvalósított finomítói fejlesztések eredményeként jelentôsen csökkent a kibocsátott üzemanyagok ólom-, kén- és benzoltartalma, ezzel is hozzájárulva a magyarországi környezetterhelés csökkentéséhez óta a finomító kizárólag ólommentes üzemanyagokat állít elô, a 98-as oktánszámú motorbenzinben azonban továbbra megtalálható egy speciális adalék, amely az ólmozott üzemanyaggal mûködô gépjármûvek meghajtására is megoldást garantál. Az elmúlt évek legjelentôsebb finomítói fejlesztése volt az 1997-ben kezdett maradék-feldolgozási projekt, amely a késleltetett kokszoló novemberi üzembe helyezésével fejezôdött be. Ezzel a lépéssel a Dunai Finomító Európa egyik legmagasabb kiépítettségû kôolaj-feldolgozójává vált, s a beruházás eredményeként jelentôsen javult a termékstruktúra (jelentôsen csökkent az értéktelenebb fûtôolaj komponensek aránya a fehéráruk javára) és csökkent a környezet terhelése. A projektet a Környezetvédelmi Minisztérium innovációs nagydíjjal ismerte el. Jelenleg is folynak az EU 2005 üzemanyag-minôség teljesítéséhez szükséges technológiai fejlesztések, melyek során 2004 végéig többek között új gázolaj-kénmentesítô üzem és hidrogéngyár épül. Az 55 milliárd forint nagyságrendû beruházási program eredményeképp a finomító teljes motorbenzin- és gázolajtermelése idôben és teljes mértékben megfelel majd az EU 2005-ös minôségi követelményeinek, esetenként meg is haladja azokat. The developments carried out in the 1990's at the refinery made it possible to cut down significantly on the led, sulfur and benzene content of the fuel produced here, and reduce the overall environmental pollution level in Hungary. Since 1999, the refinery manufactures unleaded fuel only; the 98-octane motor gasoline still contains a special additive, which allows its use for vehicles that require leaded fuel. The most important development in refineries in recent years was the residue-processing project undertaken in 1997, which ended in November 2001 with the installation of a Delayed Coker Unit. With this step, Danube Refinery became one of the crude oil processing plants in Europe with the most advanced equipment; as a result of the investment, the product structure improved significantly (the proportion of the less valuable fuel oil components diminished and that of white products increased), allowing to minimize the environmental pollution. The project won the innovation award of the Ministry of the Environment. The technological developments required for meeting the EU 2005 fuel quality requirements are underway. Until the end of 2004, a new Gas Oil Desulfurizing Unit and Hydrogen Plant will be constructed. As a result of the HUF 55 Bn investment project, the entire motor gasoline and gas oil production of the refinery will be in compliance with the EU 2005 quality requirements and, in some cases, will even be superior to these. Egyéb alapanyag / Other Feeds Kôolaj / Crudev Oil 17

18 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N KENÔANYAG LUBRICANTS MMagyarországon közlekedési- és ipari kenôanyagok, fémmegmunkálási segédanyagok, kenôzsírok és ezekhez szükséges adalékok készülnek Almásfüzitôn, és import útján is érkeznek kenôanyagok. Szinte valamennyi olajcég forgalmazza saját termékét, sôt bizonyos Magyarországon jelenlevô vállalatok üzemanyagot nem csak kenôanyagokat forgalmaznak. Tagvállalataink saját statisztikát készítenek óta a nagykereskedelemben forgalomba hozott kenôanyagokról a túloldalon látható bontásban (1997-ben egy, a korábbinál részletesebb statisztika került bevezetésre). Az adatok csökkenô tendenciát mutatnak. Ennek egyik oka, hogy egyes autógyárak (pl. Opel, Toyota) saját nevükben importálnak, és visznek márkaszervizeikbe olajat. Ez ugyan valamelyik nálunk is jelenlevô olajcég állította elô, de minthogy a láncból ki van iktatva a magyarországi leányvállalat, a Szövetség statisztikájában ezek a mennyiségek nem jelennek meg. A jármûveknél egyértelmû növekedést mutat az olajcsere periódusa (Otto-motoroknál km, Diesel-motoroknál km de pl. a Mercedes új kamionjaiban km felett kell olajat cserélni). A korszerûbb ipari berendezések is ritkább olajcserét igényelnek. Valószinüsíthetô, hogy a Szövetségen kívüli (többnyire igen olcsó olajat forgalmazó) cégek növelték eladásaikat az utóbbi években. A kenôanyagokból keletkezik az egyik környezetvédelmi szempontból problémás termék, a fáradt olaj. Annak elôsegítésére, hogy minél nagyobb mennyiségben kerüljön ez az anyag újrahasznosításra, óta (évente növekvô összegû) termékdíjat vetnek ki a kenôanyagokra, amit akkor lehet visszakapni, ha a belôlük keletkezô fáradt olajat hasznosították. Ezzel a módszerrel sikerült néhány év alatt az újrahasznosítást 6%-ról közel 25%-ra emelni. A fáradt olaj kérdése a világon sehol nem megoldott teljes mértékben, hiszen vannak olyan alkalmazási területek, ahol a visszagyûjtés nem megoldható (pl. a kétütemû motorokban használt kenôolaj az üzemanyaggal együtt elég), így a hazai 25%-os újrahasznosítás nem is rossz, fôleg ha figyelembe vesszük, hogy emelkedô tendenciáról van szó. I In Hungary, automotive and industrial lubricants, metalworking fluids, lubricating grease and the related additives are produced in Almásfüzitô, and an additional quantity of lubricants is imported. Practically all the oil companies sell their own products and certain firms present in Hungary also sell fuel in addition to lubricants. Our member companies make their own statistics since 1994 on the lubricants sold by wholesalers, according to the breakdown shown in the table on the following page (in 1997, a more detailed statistical model was introduced). The data show a downward tendency. One of the reasons for this is that certain car manufacturers (e.g. Opel, Toyota) purchase oil from abroad on their own behalf, and they supply this to their authorized repair shops. While the product may have been manufactured by one of the oil companies present in Hungary, these quantities do not appear in the statistics of the Association because the Hungarian affiliate does not take part in the deal. In the case of vehicles, there is clearly an increase during the periods of oil change (oil change is required after 30,000 kilometers for Otto engines, after 50,000 kilometers for Diesel engines - but only after 100,000 kilometers for the new Mercedes trucks). The more advanced industrial equipments also require less frequent oil changes. It is probable that the companies not affiliated with the Association (most of which sell oil at a very low price) have increased their sales in recent years. The use of lubricants results in the appearance spent oil, one of the environmentally problematic materials. In order to encourage the maximum recycling of this material, a product fee (of an increasing amount each year) is charged on lubricants since 1998; this amount can be redeemed after the recycling of spent oil. This system has increased the rate of recycling from 6 to nearly 25pct within a few years' period. The disposal of spent oil is not fully resolved anywhere in the world. Considering that, in some fields of application, spent oil collection is not even possible (e.g. two-cycle engines burn a mixture of gasoline and lubricants), the 25- percent recycling rate for Hungary is not a negligible result, especially considering the increasing trend. 18

19 19 A MÁSZ TAGVÁLLATAINAK KENÔANYAG ELADÁSAI KÖZÖTT (ADATOK TONNÁBAN) SALE OF LUBRICANTS BY THE MEMBER COMPANIES OF THE HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION Termék/Product 1994* 1995* 1996* Motorolajok diesel és Otto motoros autókhoz/motor oil for Diesel Engines and Otto-Cycle Engines 42,114 45,221 44,052 12,798 12,780 11,957 1,057 9,333 9,417 9,397 Diesel motorolajok haszongépjármûvekhez/diesel Motor Oils for utility vehicles 23,113 19,356 16,795 16,082 16,029 14,880 12,652 Kétütemû motorolajok/motor oil for Two-Cycle Engines 5,430 1,968 2,115 3,146 1,667 1,229 1, Egyéb motorolajok/other types of Motor Oil 2,683 2,342 2,200 1,626 1,671 1,766 1,393 Motorolajok összesen/total Sales of Motor Oil 47,544 47,189 46,167 41,740 36,145 32,181 19,870 27,933 26,725 24,037 Automata sebességváltó olajok, ATF/Automatic Transmission Fluids (ATF) 2,002 1,987 1,623 1,462 1,260 1,226 1,031 Közlekedési hajtómû olajok/automotive Gear Lubricants 10,632 9,684 9,571 5,894 5,554 5,118 4,881 4,297 4,048 3,716 Ipari hajtómû olajok/industrial Gear Lubricants 72 1,297 1,516 1,443 1,378 1,555 2,638 1,556 1,751 1,622 Hidraulikus olajok/hydraulic Oil 17,907 18,216 19,813 16,298 14,853 12,868 12,166 11,321 10,750 9,670 Hajtómû és hidroolajok összesen/total sales of Gear Lubricants and Hydraulic Oil 28,611 29,197 30,900 25,637 23,772 21,164 21,147 18,434 17,775 16,039 Kenôzsírok/Lubricating Grease 2,237 2,203 2,339 2,161 2,064 1,926 1,878 1,866 1,758 1,553 Hôkezelô olajok/heat-transfer Oil Vágóolajok/Cutting Oils ,025 1,155 1,602 1,223 1,188 Fémmegmunkáló emulziók/metalworking Fluids 1,743 2,529 3,181 1,705 1,844 1,523 1,576 1,251 1,365 1,299 Korrozióvédô termékek/anticorrosion Products Fémmegmunkáló kenôanyagok összesen/total Sales of Metalworking Lubricants 1,743 2,529 3,181 3,080 3,598 3,225 3,415 3,280 2,950 2,868 Turbinaolajok/Turbine Oils Szigetelôolajok/Insulation Oils 2,108 2,108 2,003 1,234 2,879 1,857 1,765 Magasan finomított olajok összesen/total Sales of Highly Refined Oils ,834 2,591 2,519 1,901 3,399 2,134 2,101 Kompresszorolajok/Compressor Oils 1,385 1, ,239 1,149 1,113 1, Általános gépolajok/general Machine Oils 3,852 3,261 2,585 2,585 2,521 2,183 2,149 Egyéb nem kenési célú ipari olajok/other Non Lubricating Industrial Oils 1, ,449 1,735 1,318 1,301 1,362 2,174 1,564 1,492 Egyéb olajok összesen:/total Sales of Other Oils 2,614 2,541 9,585 6,826 5,728 4,999 5,005 5,653 4,678 4,425 Feldolgozó olajok/processing Oils 3,187 5,458 5,246 4,363 1,891 1,617 1,274 Teljes belföldi eladás (zsírok nélkül)/total Domestic Sales (without grease) 81,170 82,106 90,588 83,304 77,292 69,334 55,701 60,590 55,879 50,744 Teljes belföldi eladás (zsírokkal együtt)/total Domestic Sales (with grease) 83,407 84,309 92,927 85,465 79,356 71,260 57,579 62,456 57,637 52,297 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y

20 O L A J M A G Y A R O R S Z Á G O N KISKERESKEDELEM RETAIL MMa alapvetôen más egy töltôállomás, mint a rendszerváltás elôtt volt. Akkor egyszerû elárusítóhely volt, ahol benzint, gázolajat és kenôanyagot lehetett kapni. A külföldi tulajdonú cégek kútjainak 1990-es megjelenésével olyan szolgáltató egységek kezdték meg tevékenységüket, melyek mellesleg adtak el üzemanyagot, és számos kiegészítô rész tartozott hozzájuk (például shop, autómosó, gumiszerviz stb.). A piaci verseny megkövetelte, hogy az akkor már meglevô MOL (korábban ÁFOR) és Shell kutakat is a kornak megfelelôen átépítsék. Így alakult ki az a szinte hihetetlen helyzet, hogy Magyarországon arányait tekintve annyi modern kút lett a kilencvenes évek elején, mint sehol a világon. A külsô szemlélônek nem tûnik fel, hogy ezek az állomások igen komoly környezetvédelmi beruházásokat tartalmaztak. Így például a tartályok és csôvezetékek az esetleges szivárgások megakadályozása céljából duplafalúak, és az összes benzint kiadó kútoszlop gôzvisszavezetéssel van ellátva, így nem kerülhetnek illékony szénhidrogének a levegôbe ( nincs benzinszag ). Hogy pontosan mennyi töltôállomás van az országban, azt csak becsülni lehet, körülire tehetô a számuk, a Szövetség tagjai (errôl viszont van pontos adat) valamivel kevesebb, mint ezer. Az országos üzemanyag-eladási statisztikát figyelembe véve azonban ezek a kutak adják az összes benzinforgalom százalékát, százalék jut a fennmaradó fehér kútra. Az összehasonlításkor azért vettük a benzint alapul, mert világviszonylatban az a gyakorlat, hogy benzint szinte kizárólag töltôállomáson forgalmaznak, a gázolajnak viszont mintegy a fele közvetlenül a nagy felhasználók (például fuvarozó cégek) telephelyére kerül. A kiskereskedelemben jól megfigyelhetô a koncentrálódás; 1996-ban a Kuwait Petroleum, után a BP adta el magyarországi töltôállomásait az OMV-nek, 2002-ben a Tamoil kutak kerültek az Agiphoz, folyamán pedig a Shell átvette a Total kútjait, az OMV az Aral töltôállomásokat. Az üzemanyagoknál a benzinek fogalmazásában állt be jelentôs változás. Szövetségünk javaslatára 1996-ban kivonták a 92 oktános, 1999-ben a 98 oktános ólmozott benzint. Azóta csak ólmozatlan ( ólommentes ) fajták vannak forgalomban, melyek közül közel 90%-os részesedésével a 95 oktános a piacvezetô. A tagvállalatok együttes kútszámában lényeges növekedés nem várható. A forgalmazott üzemanyag-mennyiség kutanként 3 millió liter körül van. Két dolgot érdemes megemlíteni még: egy korszerû kút nagyon drága, akár 500 millió forintba is kerülhet a megvalósítás, másrészt a kutaknál jelentkezik a legélesebb verseny a cégek között, ennek következménye a nagyon alacsony (2% körüli) kiskereskedelmi árrés. FFilling stations in Hungary today are completely different from the way they were before the change of the political system. They used to be simple retail units selling gasoline, gas oil and lubricants. With the appearance of foreignowned filling stations in 1990, however, new types of service outlets began to operate, selling fuel only as one of the commodities and having several other profiles as well (e.g. shop, car washing, tire repair, etc.). Under the pressure of competition, the existing MOL (previously "ÁFOR") and Shell filling stations had to be reconstructed so as to incorporate the most advanced features. This is how a unique situation developed: in the early 1990's, the number of filling stations equipped with the most modern appliances in Hungary was proportionately higher than in any other place in the world. The considerable environmental investments made at these stations may not be obvious at first sight to an outside observer. For example, the tanks and pipelines are double-layered (in order to avoid leakages) and all the filling nozzles are equipped with a vapor recovery device that prevents volatile hydrocarbons from escaping into the air ("no smell of gasoline"). Only estimated figures are available for the total number of filling stations in the country; there are some 1500 to The members of the Association have little less than a thousand (in this case, exact figures exist). On the basis of the national statistics on fuel sales, 85 to 90pct of total gasoline sales are performed by these filling stations, and the share of the remaining 550 to 650 "white-pumpers" is only 10 to 15pct. Gasoline was taken as a basis of comparison because of the worldwide practice of selling gasoline almost exclusively at filling stations, while about half of the gas oil is supplied directly to the premises of the major users (e.g. carrier companies). The concentration of the retail business is clearly underway: in 1996, Kuwait Petroleum sold its filling stations to OMV and after 1998 BP did the same; in 2002, Tamoil sold its stations to Agip and in 2003 Shell took over those of Total, while OMV took over the filling stations of Aral. An important change in the sale of fuel occurred in the case of gasoline. Upon the proposal of our Association, in 1996 the 92-octane and in 1999 the 98-octane leaded gasoline were withdrawn. Since then, only unleaded fuels are available; the 95-octane gasoline is the market leader with almost 90pct of the sales. The total number of filling stations operated by our member companies is not expected to grow significantly. The average quantity of fuel sold by the filling stations is about 3 Mn liters. There are two more things to be noted: state-of-the-art filling stations are very expensive, the construction costs may be up to HUF 500 Mn. Moreover, considering that the filling stations are prone to the keenest competition among the companies, the retail margin is very low (of about 2pct). 20

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today International Workshop (Conference on Renewable Energy potentials is approaching (26-27 of March, 2015)) Dr. Habil Lajos Göőz Professor emeritus E-mail: goozl@upcmail.hu

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Hungary: ICT R&D and participation to FP7

Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Research & Development expenditure in ICT In 2011, public support for ICT R&D (ICT GBAORD) in Hungary was 41.6M, only around 8.5% of total public funding for R&D,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action!

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Overview of Bioenergy and Biomass Targets in Hungary Zita Dibáczi Head of Unit National Environmental

Részletesebben

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006)

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006) LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006) SCHIMBĂRI ALE ACTIVITĂŢII COMERCIALE ÎN MEZŐHEGYES (1989-2006) BRIGITTA ZSÓTÉR * In Mezőhegyes there

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább?

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Magyar Energia Hivatal ERRA Budapest,

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Energetika az építész kezében

Energetika az építész kezében 2013 Energetika az építész kezében Reicher Péter kereskedelmi vezető Natural resources are exploited What can architects do? 2 1 Environmental impact of buildings 40% of global raw materials is consumed

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére erede$ angol - és magyar fordítás Kedves Partnereink! A fejlődési folyamat Magyarországon nem a legkellemesebb, azonban sok központi bank figyelmezteti

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

Digital Agenda Scoreboard 2014 2

Digital Agenda Scoreboard 2014 2 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ A Vállalati informatika fejlesztési támogatások 2015 című előadáshoz Vállalati e-kereskedelem European SMEs continue to miss out on the opportunities of online sales. Only 14.5% of

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

ThermoMap. Area mapping of superficial geothermic resources by soil and groundwater data

ThermoMap. Area mapping of superficial geothermic resources by soil and groundwater data ThermoMap Area mapping of superficial geothermic resources by soil and groundwater data Felszíni geotermális források térbeli térképezése talaj és talajvíz adatok alapján PROJEKT HÁTTÉR ThermoMap Projekt

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17.

Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17. Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17. Nem változtak az ipari termelői árak decemberben (Ipari termelői árak, 2014. december,

Részletesebben

Retro club: Digital amnesia

Retro club: Digital amnesia Retro club: Digital amnesia or how you can get your data easily rid off Digitális amnézia, avagy hogyan szabadulhatsz meg könnyedén az adataidtól László M. Biró laszlo.biro@axelero.hu How large a bit is?

Részletesebben

neox Egyesített előnyök Előadja: Tóth Péter 2008.02.08.

neox Egyesített előnyök Előadja: Tóth Péter 2008.02.08. neox Egyesített előnyök Előadja: Tóth Péter 2008.02.08. Nano a természetben Lótuszvirágeffektus: a lótuszvirág öntisztító hatása a nano-struktúrájú felületnek köszönhetően 01.01.2008 NAME OF PRESENTATION

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév Közzététel: 2008. február 22. Sorszám: 32. Következik: 2008. február 22. Kiskereskedelem A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév 2007. december 31-én a regisztrált gazdasági szervezetek

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS 1997 ANNUAL REPORT Hungarian Petroleum Association H-1027 Budapest, Csalogány u. 23. Phone: (+361)

Részletesebben

A környezetközpontú tanácsadás. Environmental Management Consulting

A környezetközpontú tanácsadás. Environmental Management Consulting A környezetközpontú tanácsadás Environmental Management Consulting Minden gazdasági-társadalmi folyamat közvetlenül vagy közvetve hatással van a környezetre, így ennek védelméhez kapcsolódó intézkedések

Részletesebben

REFERENCIA KATALÓGUS

REFERENCIA KATALÓGUS REFERENCIA KATALÓGUS REFERENCE CATALOGUE Malom Center-Kecskemét: Strukturális üvegfalak, multifunkcionális üvegszerkezetekkel Structural glass walls, with multifunctional glasses 2 EZ MÁR TÖRTÉNELEM Cégünk,

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE

A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE DOMÁN CSABA 1, DR. SZEMMELVEISZ TAMÁSNÉ 2 Miskolci Egyetem, Üzleti

Részletesebben

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS Advised direct PoA draft to the AGM Ajánlott közvetlen közgyűlési meghatalmazás tervezet SHALL BE PRINTED ON THE INVESTOR S LETTERHEAD TO BE LEGALIZED WITH CERTIFICATION OF POWER OF REPRESENTATION (AND

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

The right environment for your business+

The right environment for your business+ Goodman Kecskemét Logistics Centre (Building 4) 7,523 sqm production or warehouse space The right environment for your business+ Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE CSAK HELY MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT above fölött above the sofa (a kanapé fölött) across át, keresztül haladva (a felületén) across the bridge (a hídon át) along mentén along

Részletesebben

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata NEWSLETTER Internal audit - Effect of globalization, relationship of international concerns and

Részletesebben

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET Identification Name CIM-EXP Engineering and Software Ltd. Address 1111 Budapest, Lágymányosi út 9-11. Web site E - mail www.cimexp.hu info@cimexp.hu Identification

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Hungarian Toll System

Hungarian Toll System Hungarian Toll System As of 1st of July 2013, the electronic, distance-based toll system (DTS) will be introduced on a total of 6,513 km road sections of the Hungarian public road network (motorways, highways,

Részletesebben

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november Közzététel: 2014. január 21. Következik: 2014. január 22. A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013. év Sorszám: 12. 229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut.

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut. Az informatikus jelene és jövője a felhőből nézve, 500 céglátogatás tapasztalata alapján Avagy: mit hoz és mit visz a felhő és a SaaS az informatikusoknak? 10xONE Magyarország 10xONE kik vagyunk? Élő szolgáltatás;

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.4 5 th period Szentendre Visiting houses and energy facilities

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.12 5 th period Szentendre Local press coverage January 2015

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

THE HUNGARIAN AGRICULTURE BEFORE EU ACCESSION A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HELYZETE AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN

THE HUNGARIAN AGRICULTURE BEFORE EU ACCESSION A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HELYZETE AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN THE HUNGARIAN AGRICULTURE BEFORE EU ACCESSION A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HELYZETE AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN Anna Dunay Summary On 1st May, 2004 Hungary will be a member state of the European Union. The preparations

Részletesebben

Befektetési lehetőségek Investment schemes

Befektetési lehetőségek Investment schemes letenye és vidéke LETENYE AND ITS REGION Befektetési lehetőségek Investment schemes Letenye Helyrajzi szám 1793 Terület nagyság 10278 m 2 Épület nagyság 2830 m 2 Víz, gáz, villany, telefon Felhasználhatóság

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

Kiadja/Published by: Magyar Ásványolaj Szövetség, Budapest Hungarian Petroleum Association, Budapest Felelôs Kiadó/Publisher dr.

Kiadja/Published by: Magyar Ásványolaj Szövetség, Budapest Hungarian Petroleum Association, Budapest Felelôs Kiadó/Publisher dr. 2002 ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT Kiadja/Published by: Magyar Ásványolaj Szövetség, Budapest Hungarian Petroleum Association, Budapest Felelôs Kiadó/Publisher dr. Wilde György fôtitkár/secretary General

Részletesebben

Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. július

Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. július Közzététel: 2014. szeptember 9. Következik: 2014. szeptember 11. Fogyasztói árak, 2014. augusztus Sorszám: 118. Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma,

Részletesebben

LED BULB IL-XC 3W E27

LED BULB IL-XC 3W E27 LED LIGHTS LED BULB IL-XC E27 3W INTEGRALED offers LED Bulbs manufactured of high quality materials and LED Chips to the European and International market. The INTEGRALED LED Bulbs are suitable for a variety

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév Közzététel: 2008. július 31. Sorszám: 130. Következik: 2008. augusztus 5. Külkereskedelmi termékforgalom A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév 2008. június 30-án a regisztrált gazdasági

Részletesebben

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. ELHELYEZKEDÉS / LOCATION A Hungária Irodaház a XIV. kerületben a Hungária körút és a Thököly út sarkán fekszik, amelynek földszintjén élelmiszer-bolt (CBA), Volksbank fiók, BÁV üzlet és a Prohumán cégcsoport

Részletesebben