STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata"

Átírás

1 STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata Hatályba lépés időpontja: július 14. Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1036 Budapest, Bécsi u em. Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: 06 (1) Fax: 06 (1) Honlap:

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Bevezető rendelkezések 4 Tevékenységi engedély... 4 Üzletszabályzat személyi és időbeli hatálya... 4 Az Üzletszabályzat módosítása... 5 Értelmező rendelkezések 5 Üzleti kapcsolat létesítése 7 Az ügyfél-átvilágítás szabályai... 7 Pénzmosás elleni küzdelem Adatvédelem Az ügyfél-minősítés szabályai A Strategon előzetes tájékozódása A Strategon előzetes tájékoztatási kötelezettsége Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége Kapcsolattartás és értesítés Számlavezetés szabályai 20 Számlavezetés általános szabályai Az ügyfélszámlára vonatkozó speciális szabályok Értékpapírszámlára vonatkozó speciális szabályok Letétkezelésre és letéti őrzésre vonatkozó szabályok Zárolt alszámla vezetése A számla megszűnése Számla feletti rendelkezési jogosultság A Strategon visszatartási, beszámítási és óvadéki joga Cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes kiskorúakra vonatkozó rendelkezések Díjfizetési kötelezettség Ügyféltájékoztatás Adózási kérdések Bizományosi tevékenység 30 Általános szabályok Megbízás felvételének szabályai Letétképzési kötelezettség Megbízás befogadását megelőző tájékoztatás A megbízás teljesítésének megtagadása Megbízás teljesítésének szabályai Megbízás visszavonása és módosítása

3 Végrehajtást követő tájékoztatás Származtatott ügylet kifutása vagy lezárása Kényszerértékesítés Egyes pénzügyi eszközökre vonatkozó különös szabályok Határidős ügyletek Opciós ügyletek Áruk Portfoliókezelési tevékenység 38 Tanácsadási tevékenység 40 Befektetési elemzés és pénzügyi elemzés 41 Részvénykönyv-vezetés 41 A részvényesi meghatalmazott (nominee) 42 Közreműködő partnerek igénybevétele 42 Ügyfél követelések védelme 43 Általános szabályok A Befektető-védelmi Alap Tevékenység korlátozások 45 Tevékenység korlátozása, felfüggesztése és visszavonása Az állomány-átruházás szabályai Egyéb rendelkezések 46 Felelősségi szabályok A súlyos szerződésszegés esetei Ügyfél panaszkezelés és jogviták rendezése Ügyfélpanaszok kezelése A jogviták rendezése Titoktartás Záró rendelkezések

4 Bevezető rendelkezések 1.1 Tevékenységi engedély 1. A STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Strategon) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban Bszt.) alapján működő befektetési vállalkozás. A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB) (korábbiakban: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap címe: továbbiakban Felügyelet) a Strategon kérelmére (i) E-III/973/2007 számú, október 8-án kelt határozatával engedélyezte befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenység végzését; (ii) E-III/973/2008 számú, október 22-én kelt határozatában engedélyezte portfólió kezelési befektetetési szolgáltatási tevékenység végzését; (iii) EN-III- 43/2010. számú, május 19-én kelt határozatával engedélyezte a Strategon részére befektetés elemzés és pénzügyi elemzési szolgáltatási tevékenység végzését. 2. A Strategon a fentiekben meghatározott felügyeleti tevékenységi engedélyek birtokában a következő szolgáltatásokat nyújtja: (1) befektetési szolgáltatási tevékenységek: a) megbízás felvétele és továbbítása [Bszt. 5. (1) bekezdés a) pont], b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára [Bszt. 5. (1) bekezdés b) pont], c) portfólió kezelés [Bszt. 5. (1) bekezdés d) pont]; (2) kiegészítő szolgáltatási tevékenységek: a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése [Bszt. 5. (2) bekezdés a) pont], b) a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése [Bszt. 5. (1) bekezdés b) pont], c) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás [Bszt. 5. (1) bekezdés c) pont], d) a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés [Bszt. 5. (1) bekezdés f) pont]. 3. A Strategon befektetési szolgáltatási tevékenység végzése és kiegészítő szolgáltatás nyújtása mellett kizárólag végez. a) részvénykönyvvezetést [Bszt. 8. (5) bekezdés b) pontja], b) részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenységet [Bszt. 8. (5) bekezdés c) pontja], c) pénzügyi eszközre vonatkozó adat, információ értékesítést [Bszt. 8. (5) bekezdés g) pontja] 1.2 Az Üzletszabályzat személyi és időbeli hatálya 4. Jelen Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a Strategonra, illetve a Strategonnal befektetési szolgáltatási, kiegészítő, valamint a Bszt. alapján végezhető más tevékenységek keretében szolgáltatást igénybe vevő félre (továbbiakban Ügyfél), továbbá amennyiben az Ügyfél kötelezettsége teljesítéséhez harmadik személy mellékkötelezettséget vállal, úgy erre a harmadik személyre is. Jelen Üzletszabályzat megfelelően alkalmazandó arra a harmadik személyre is, akivel a Strategon az Ügyfél, mint megbízó megbízása alapján szerződést köt. 5. Az Üzletszabályzat nyilvános, bárki által megtekinthető. Az Üzletszabályzatot a Strategon az első, befektetési szolgáltatásra irányuló ügyleti szerződés megkötése alkalmával átadja az Ügyfél részére. A Strategon mindenkor hatályos Üzletszabályzatát a saját helyiségében (1036 Budapest, Bécsi út 165. III. em.) alatt az Ügyfelek számára hozzáférhető helyen elhelyezi, az ügyfélszolgálati időben ingyenesen átvehető. A Strategon az Üzletszabályzatot a honlapon az Ügyfél számára ingyenesen, folyamatosan és könnyen elérhető módon elektronikus úton is elérhetővé teszi, lehetővé téve az Ügyfél számára annak megismerését, tárolását és időbeli korlátozás nélküli előhívását. 4

5 6. Az Üzletszabályzatot a Strategon igazgatósága hagyja jóvá, majd 8 napon belül megküldi a Felügyelet részére, illetve a hatályba lépés dátumának megjelölésével - az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló helyiségeiben kifüggeszti. A Strategon igazgatósága úgy határozza meg az Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontját, hogy az leghamarabb a kifüggesztést (illetve a honlapon történő publikálását) követő 8. napra essen annak érdekében, hogy az Ügyfél annak tartalmát megismerhesse és megérthesse. Amennyiben a Strategon tevékenységi körének bővülése miatt, a tevékenység megkezdésének feltétele a Felügyelet jóváhagyása, akkor az Igazgatóság az Üzletszabályzat hatályba lépésének dátumát a felügyeleti jóváhagyás napjától számítja a jelen pontban meghatározott ügyfél-tájékoztatási szabályok figyelembe vételével. 7. A jelen Üzletszabályzat a hatálya alatt kötött keretszerződések és egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi, azaz a keretszerződésekben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók. 8. Azon szerződések tekintetében, amelyeket az Ügyfél megbízásának vagy egyéb rendelkezésének megfelelően a Strategon közreműködő partnere hajt végre, vagy azzal kapcsolatban elszámolási szolgáltatást nyújt, a közreműködő partner Üzletszabályzatának előírásait, illetve a Strategon Üzletszabályzatát együttesen kell alkalmazni. Eltérő rendelkezések esetében a közreműködő partner üzletszabályzata az irányadó, amennyiben a vonatkozó rendelkezések nem ellentétesek a hatályos magyar jogi szabályozással. A közreműködő partner (többek között tőzsde, elszámoló ház, befektetési szolgáltató) üzletszabályzatáról az Ügyfél a közreműködő partner weboldaláról köteles tájékozódni. 9. Jelen Üzletszabályzat határozatlan időre szól és az 5. pont szerint kiadott új Üzletszabályzat hatályba lépéséig van hatályban. 10. A jelen Üzletszabályzat magyar nyelven készült és a magyar nyelv irányadó a tartalmával és értelmezésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. Az Üzletszabályzat bármely fordítása csak tájékoztató jellegű, így az Üzletszabályzat és a fordítás között esetleg fennálló bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. 1.3 Az Üzletszabályzat módosítása 11. Az Ügyfél elismeri a Strategon azon jogát, hogy az Üzletszabályzat rendelkezéseit (ideértve annak mellékleteit is) új befektetési- illetőleg kiegészítő befektetési szolgáltatás bevezetésekor a pénz- és tőkepiaci helyzet, szabványok és szokványok, a jogszabályi előírások, valamint a Strategon üzletmenetének vagy üzletpolitikájának változásakor, ahhoz igazodva az 5. pontban foglaltak szerint - egyoldalúan kiegészítse vagy módosítsa. A Strategon a módosításról a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint, legkésőbb 15 nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően értesíti az Ügyfelet. 12. Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot nem fogadja el, úgy jogosult az azzal érintett szerződését az új Üzletszabályzat hatályba lépésének napjával felmondani. Felmondás hiányában a módosított rendelkezések az Ügyfél által elfogadottnak tekintendőek. Értelmező rendelkezések 13. Az Üzletszabályzatban használt fogalmak jelentése eltérő fogalom meghatározás hiányában megegyezik a Bszt., illetve a tőkepiacról szóló évi CXX. törvényben (továbbiakban Tpt.) meghatározott fogalmakkal. Egyebekben a jelen fejezetben rögzített értelmezések az irányadók. (1) Értékpapír-titok: minden olyan, az egyes Ügyfélről a Strategon rendelkezésére álló adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a Strategonnal kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik. (2) Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 8:1. (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, valamint az élettárs. Hozzátartozó: a Ptk. 8:1. (1) bekezdés 2. pontja szerint a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. (3) Közeli kapcsolat: a természetes személy a Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban áll, ha a) a Kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll, vagy 5

6 b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a Kiemelt közszereplő javára hoztak létre. (4) Kiemelt közszereplő: az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll. Fontos közfeladatot ellátó személy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) 4. -ának a (2) bekezdése rendelkezései szerint: a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár, b) az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, c) az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja, e) nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti rendfokozatú vagy tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai, f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja. (5) Multilaterális kereskedési rendszer (MTF): olyan kereskedési rendszer, amely harmadik felek pénzügyi eszközökre irányuló, vételi és eladási szándékát hozza össze megkülönböztetésmentes módon, szerződést eredményezve; (6) OTC piac: végrehajtási helyszínek, amelyek nem minősülnek Szabályozott piacnak vagy MTF-nek (7) Pénzügyi eszköz: a) az átruházható értékpapír, b) a pénzpiaci eszköz, c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, g) a f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés, k) egyéb, a fentiekben nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy 6

7 multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. (8) Szabályozott piac: az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek: a) piacműködtető által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer, b) piaci megkülönböztetés mentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében, c) a székhely szerinti ország hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik, d) rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik, e) szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben. (9) Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. (10) Tényleges tulajdonos: a Pmt. rendelkezései szerint: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Ptk. 8:2. (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - Ptk. 8:2. (4) bekezdésében meghatározottak szerint, azaz 50%-ot meghaladó mértékben - meghatározó befolyással rendelkezik, b) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely Ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbáalapítványok esetében az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, vagy akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, vagy ilyen természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője. (11) Ügyleti megbízás: az Ügyfél és a Strategon között befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenység igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött eseti jogviszony. (12) Üzleti kapcsolat: az Ügyfél és a Strategon között befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenység igénybevételére vonatkozó írásbeli szerződéssel létrejött tartós jogviszony. (13) Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, információ, megoldás tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala, a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. Üzleti kapcsolat létesítése 1.4 Az ügyfél-átvilágítás szabályai 14. A Strategon a Pmt.-ben meghatározottak szerint köteles azonosítani ügyfeleit, annak képviselőit, illetve a Pmt.-ben meghatározott személyeket (továbbiakban Ügyfél-átvilágítás). 15. Az Ügyfél-átvilágítás az Ügyfél jelen fejezetben, illetve a Pmt.-ben meghatározott okmányok alapján, személyesen történik. A Strategon az Ügyfél-átvilágítás elvégzéséhez kiszervezés keretében közreműködő partnert is igénybe vehet, illetve azt függő ügynöke is elvégezheti. 7

8 16. A Strategon a különösen a következő esetekben végzi el az Ügyfél-átvilágítást: (1) a Strategon és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolat létesítésekor, (2) 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű Ügyleti megbízás teljesítésekor (az egymással ténylegesen összefüggő több Ügyleti megbízást együttesen értelmezve), (3) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén (amennyiben az (1) szerinti Ügyfél-átvilágításra még nem kerül sor), illetve (4) ha az Ügyfél-átvilágítás során rögzített adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. 17. Az Ügyfél átvilágítás keretében a Strategon a következő adatokat rögzíti: (1) természetes személy esetében a) családi és utónevét (születési nevét), b) lakcímét, c) állampolgárságát, d) azonosító okmányának típusát és számát, illetve e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; (2) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a) nevét, rövidített nevét, b) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, illetve c) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát. 18. A Strategon jogosult a 7. pontban meghatározott adatokon felül - a belső, nem nyilvános Pmt. alapján megalkotott szabályzatában meghatározott esetekben, különösen, ha azt az Ügyfél és az Üzleti kapcsolat, az Ügyleti megbízás jellege és összege vagy az Ügyfél körülményei indokolják, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében arra szükség van az alábbi adatokat rögzíteni: (1) természetes személy esetében a) születési helyét, idejét, illetve b) anyja nevét; (2) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a) főtevékenységét, b) képviseletére jogosultak nevét és beosztását, illetve c) kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait. 19. A Strategon az Ügyfél azonosítására nem használ olyan utalást vagy jelzést, amely alkalmas az Ügyfél személyének elfedésére vagy megnehezíti annak azonosítását. 20. A Pmt. előírásainak megfelelően az Ügyfél-átvilágítás során az Ügyfél köteles írásban nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy az Ügyleti megbízást saját nevében teljesíti-e, vagy más személy (továbbiakban Tényleges tulajdonos) nevében vagy érdekében jár el. Amennyiben bármikor kétség merül fel a Tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Strategon az Ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel, illetve a Strategon intézkedéseket tesz a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében. 21. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem a saját nevében jár el, akkor a Strategon a Tényleges tulajdonosra (amely természetes személy lehet) vonatkozóan a 17(1)a)-17(1)c) bekezdésben meghatározott adatokat rögzíti. 22. A külföldi lakóhellyel rendelkező Ügyfél köteles a Strategon részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. 4. (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek. 8

9 23. Magyar állampolgárságú természetes személy (ide értve a magyar mellett más állampolgársággal rendelkező kettős állampolgárságú természetes személyeket is) azonosítási adatainak igazolására a Strategon az alábbi okiratokat fogadja el: (1) személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy (2) útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy (3) kártya formátumú vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy (4) 14. életévét be nem töltött természetes személy esetén személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 24. Magyar állampolgársággal nem rendelkező természetes személy Ügyfél Azonosítási adatainak igazolására a Strategon útlevelet vagy személyi azonosító igazolványt (feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít) vagy tartózkodási jogot igazoló okmányt vagy tartózkodásra jogosító okmányt kér be. 25. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatainak igazolására a Strategon az alábbi iratokat fogadja el: (1) Azon iratokat, amelyek azt igazolják, hogy: a) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmet benyújtotta (30 napnál nem régebbi cégkivonat, cégmásolat, cégbizonyítvány), b) az egyéni vállalkozó esetében azt, hogy rendelkezik egyéni vállalkozói igazolvánnyal, az egyéni vállalkozó adószámmal rendelkezik, vagy adóhatósági bejelentkezési kérelmét, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, c) más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,, d) külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént (külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges, amely hitelesített fordítással együtt fogadható el). (2) Cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). Ez esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni. (3) Az Üzleti kapcsolat létesítésekor eljáró személyek, illetve a számlák felett rendelkezésre jogosultak Aláírási címpéldányát, illetve meghatalmazását (amennyiben a cégjegyzés szabályai szerint cégjegyzésre nem jogosult); (4) Az Ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személyek Azonosítási adatait igazoló okiratokat. 26. A külföldön kiállított okiratot a Strategon akkor fogadja el, ha az okiratot: (1) a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítette vagy felülhitelesítette, (2) az október 5-ei Hágai Egyezmény szerint hitelesítési záradékkal (továbbiakban Apostille) látták el, illetve (3) azon államok esetében, amelyekkel a Magyar Köztársaság kétoldalú jogsegély-megállapodást kötött, a hitelesítést az adott állam aláírás hitelességének tanúsítására jogosult helyi hatóság vagy közjegyző elvégezte. 27. Üzleti kapcsolat fennállása alatt, ha a jelen fejezetben meghatározott adatok (továbbiakban Azonosítási adatok) bármelyikében, illetve az azt igazoló okiratok érvényessége tekintetében változás következik be, az Ügyfél köteles arról a Strategont öt munkanapon belül írásban vagy személyesen értesíteni, az új adatokat igazoló okiratok fénymásolatainak elküldésével vagy azok eredetiben történő bemutatásával. 9

10 28. Az Ügyfél kérésére a Strategon saját mérlegelési jogkörében - jogosult a Pmt.-ben meghatározott (különösen Magyarországon vagy az Európai Unió más tagállamában folytató szolgáltató) más szolgáltatók által megadott Ügyfél adatokat befogadni, illetve más szolgáltató részére továbbítani. 29. A Strategon az Ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőzően külön adatvédelmi tájékoztatás keretében tájékoztatja az Ügyfelet a rögzítendő adatok köréről, az adatok tárolásának céljáról és módjáról. Amennyiben az Ügyfél-átvilágítás során az adatvédelmi tájékoztatást követően - az Ügyfél hozzájárul, a Strategon másolatot készít az Ügyfél-átvilágítás során átadott okiratokról. Ezeket a másolatokat a Strategon az adatvédelmi szabályoknak megfelelően tárolja és tartja nyilván. 30. A Strategon az üzleti kapcsolat során rögzített adatokat minden olyan célra felhasználhatja, amely a jelen Üzletszabályzat keretébe tartozó szerződési kötelezettsége, illetve a vonatkozó jogszabályok, Felügyeleti ajánlások vagy prudenciális előírások magas színvonalú teljesítéséhez indokolható. Ennek keretében a Strartegon az Ügyfél adatait (ide értve az értékpapír-titok körébe tartozó adatokat is) elemzési és modellezési célból is felhasználhatja. A jelen pontban meghatározott célú adatfelhasználás az adatvédelmi szabályok messzemenő betartása mellett történik. 31. A Strategon kizárólag abban az esetben használhatja fel - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvényben meghatározottak szerint - marketing, illetve reklám célokra az Ügyfél adatait, amennyiben ehhez az Ügyfél előzetes tájékoztatást követően írásban hozzájárult. 32. Amennyiben a Strategon nem tudja végrehajtani az Ügyfél-átvilágítást, akkor az Ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az Ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül művelet végzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot. 33. A Strategon jogosult az Ügyfél üzleti kapcsolat létesítésére irányuló kérelmét elutasítani a következő esetekben: (1) az Ügyfél nem bocsátja rendelkezésre az Azonosítási adatokat és az azt alátámasztó okiratokat, (2) a rendelkezésre bocsátott okiratok nem felelnek meg a formai vagy tartalmi követelményeknek, (3) az Ügyfél Kiemelt közszereplőnek minősül, ilyen személy Közeli hozzátartozója vagy élettársa vagy vele Közeli kapcsolatban áll, vagy (4) jogszabályi rendelkezés alapján a Strategon jogosult vagy köteles elutasítani az üzleti kapcsolat létesítésére irányuló kérelmet. 34. A Strategon jogosult az Ügyfél Ügyleti megbízásainak teljesítését felfüggeszteni a következő esetekben: (1) az Ügyfél adatokat igazoló okiratok érvényessége lejárt vagy az eredetisége kapcsán kétségek merültek fel, (2) az Ügyfél-átvilágítást megelőző 2 évben az Ügyfél nem adott Ügyleti megbízást és a Strategon felkérésére ellenére nem történik meg az ismételt Ügyfél-átvilágítás, illetve (3) jogszabályi rendelkezés alapján a Strategon jogosult vagy köteles felfüggeszteni az Ügyleti megbízás teljesítését. 35. A Strategon kizárja a felelősségét az Üzleti kapcsolat létesítésére irányuló kérelem elutasítása, az Ügyleti megbízás végrehajtásának felfüggesztése miatt keletkezett károkért. 1.5 Pénzmosás elleni küzdelem 36. A Strategon befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenységét úgy folytatja, hogy az megfeleljen a Pmt. előírásainak. Ennek keretében többek között: (1) teljes egészében elvégzi az Ügyfél-átvilágítást, (2) nyilatkozatja az Ügyfelet a tényleges tulajdonosról, (3) nyilatkoztatja az Ügyfelet Kiemelt közszereplői státuszáról, (4) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentést teszt, illetve (5) felfüggeszti az Ügyfél megbízások teljesítését vagy befagyasztja az Ügyfél Strategon által vezetett számláit, amennyiben azt jogszabály előírja. 37. Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat- tény, körülmény felmerülése esetén a Strategon bejelentést tesz a pénzügyi információs egységként működő hatóság számára, ugyanakkor a Strategon a bejelentés és adatszolgáltatás teljesítéséről, annak tartalmáról, az Ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztéséről, a bejelentő személyéről, valamint arról, hogy az Ügyféllel szemben indult-e büntetőeljárás, az Ügyfélnek, illetve harmadik személynek, szervezetnek a bejelentő és a pénzügyi 10

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési. tevékenységének üzletszabályzata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési. tevékenységének üzletszabályzata Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési tevékenységének üzletszabályzata Üzletszabályzatot jóváhagyta: Vezérigazgatói utasítás száma: Hatálybalépés

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat - befektetési szolgáltatási üzletág - Elfogadó szerv: Vezérigazgató Hatályos: 2014.065.05. Módosítás: 2009.02.18 2009.04.16 2011.03.10 2012.04.26. 2012.07.03. 2012.12.18.

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2011. év november hónap 14. napján elfogadta.

Részletesebben

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 3/2015.

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Ikt. sz.: 3/2010/0090. A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ A jelen Üzletszabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I. A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS ADATAI 4 II. A FELÜGYELETI HATÓSÁG ADATAI: 4 III. A FELÜGYELET

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 06. 18. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2014. március 15. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Commerzbank Zrt. A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 2. oldal Tartalomjegyzék I. A tevékenységi engedély

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT VI. Verzió 2014. július 22. Készítette: Palcsek Attila... DIALÓG Alapkezelő Zrt. 1

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Üzletszabályzat hatályba

Részletesebben

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzata. Jóváhagyta: Verzió: 1.4. 2014.11.17.

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzata. Jóváhagyta: Verzió: 1.4. 2014.11.17. MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata Jóváhagyta: Verzió: 1.4. 2014.11.17. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 5 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2015. július 15. SZABÁLYZAT Kiadás: 2015. július 15. Hatályos:

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. március 31. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. március 31.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5.

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. 2/18.11.2014. 2/03.12.2014.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2011. február 18. napjától TARTALOM I.... 4 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

38/2011. Üzletszabályzatt. Üzletágánál. Utolsó módosítás: 2011.12.08.

38/2011. Üzletszabályzatt. Üzletágánál. Utolsó módosítás: 2011.12.08. 38/2011. Üzletszabályzatt a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2011.12.08. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Az Üzletág jogállása

Részletesebben

KDB BANK EURÓPA ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN

KDB BANK EURÓPA ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN KDB BANK EURÓPA ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN Felügyeleti jóváhagyás száma: 41.078/2000 számú határozat III/41.078-1/2000 számú határozat III./41 078-3/2002 E-III/1167/2007.

Részletesebben

KDB BANK EURÓPA ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN

KDB BANK EURÓPA ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN KDB BANK EURÓPA ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI BEFEKTETÉS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN Felügyeleti jóváhagyás száma: 41.078/2000 számú határozat III/41.078-1/2000 számú határozat III./41 078-3/2002 E-III/1167/2007.

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1 Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó ügyfél-tájékoztatója lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. március 17-től Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek

Részletesebben

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA I. A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános adatai: Cégnév: Magyar

Részletesebben