STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata"

Átírás

1 STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata Hatályba lépés időpontja: július 14. Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1036 Budapest, Bécsi u em. Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: 06 (1) Fax: 06 (1) Honlap:

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Bevezető rendelkezések 4 Tevékenységi engedély... 4 Üzletszabályzat személyi és időbeli hatálya... 4 Az Üzletszabályzat módosítása... 5 Értelmező rendelkezések 5 Üzleti kapcsolat létesítése 7 Az ügyfél-átvilágítás szabályai... 7 Pénzmosás elleni küzdelem Adatvédelem Az ügyfél-minősítés szabályai A Strategon előzetes tájékozódása A Strategon előzetes tájékoztatási kötelezettsége Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége Kapcsolattartás és értesítés Számlavezetés szabályai 20 Számlavezetés általános szabályai Az ügyfélszámlára vonatkozó speciális szabályok Értékpapírszámlára vonatkozó speciális szabályok Letétkezelésre és letéti őrzésre vonatkozó szabályok Zárolt alszámla vezetése A számla megszűnése Számla feletti rendelkezési jogosultság A Strategon visszatartási, beszámítási és óvadéki joga Cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes kiskorúakra vonatkozó rendelkezések Díjfizetési kötelezettség Ügyféltájékoztatás Adózási kérdések Bizományosi tevékenység 30 Általános szabályok Megbízás felvételének szabályai Letétképzési kötelezettség Megbízás befogadását megelőző tájékoztatás A megbízás teljesítésének megtagadása Megbízás teljesítésének szabályai Megbízás visszavonása és módosítása

3 Végrehajtást követő tájékoztatás Származtatott ügylet kifutása vagy lezárása Kényszerértékesítés Egyes pénzügyi eszközökre vonatkozó különös szabályok Határidős ügyletek Opciós ügyletek Áruk Portfoliókezelési tevékenység 38 Tanácsadási tevékenység 40 Befektetési elemzés és pénzügyi elemzés 41 Részvénykönyv-vezetés 41 A részvényesi meghatalmazott (nominee) 42 Közreműködő partnerek igénybevétele 42 Ügyfél követelések védelme 43 Általános szabályok A Befektető-védelmi Alap Tevékenység korlátozások 45 Tevékenység korlátozása, felfüggesztése és visszavonása Az állomány-átruházás szabályai Egyéb rendelkezések 46 Felelősségi szabályok A súlyos szerződésszegés esetei Ügyfél panaszkezelés és jogviták rendezése Ügyfélpanaszok kezelése A jogviták rendezése Titoktartás Záró rendelkezések

4 Bevezető rendelkezések 1.1 Tevékenységi engedély 1. A STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Strategon) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban Bszt.) alapján működő befektetési vállalkozás. A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB) (korábbiakban: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap címe: továbbiakban Felügyelet) a Strategon kérelmére (i) E-III/973/2007 számú, október 8-án kelt határozatával engedélyezte befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenység végzését; (ii) E-III/973/2008 számú, október 22-én kelt határozatában engedélyezte portfólió kezelési befektetetési szolgáltatási tevékenység végzését; (iii) EN-III- 43/2010. számú, május 19-én kelt határozatával engedélyezte a Strategon részére befektetés elemzés és pénzügyi elemzési szolgáltatási tevékenység végzését. 2. A Strategon a fentiekben meghatározott felügyeleti tevékenységi engedélyek birtokában a következő szolgáltatásokat nyújtja: (1) befektetési szolgáltatási tevékenységek: a) megbízás felvétele és továbbítása [Bszt. 5. (1) bekezdés a) pont], b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára [Bszt. 5. (1) bekezdés b) pont], c) portfólió kezelés [Bszt. 5. (1) bekezdés d) pont]; (2) kiegészítő szolgáltatási tevékenységek: a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése [Bszt. 5. (2) bekezdés a) pont], b) a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése [Bszt. 5. (1) bekezdés b) pont], c) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás [Bszt. 5. (1) bekezdés c) pont], d) a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés [Bszt. 5. (1) bekezdés f) pont]. 3. A Strategon befektetési szolgáltatási tevékenység végzése és kiegészítő szolgáltatás nyújtása mellett kizárólag végez. a) részvénykönyvvezetést [Bszt. 8. (5) bekezdés b) pontja], b) részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenységet [Bszt. 8. (5) bekezdés c) pontja], c) pénzügyi eszközre vonatkozó adat, információ értékesítést [Bszt. 8. (5) bekezdés g) pontja] 1.2 Az Üzletszabályzat személyi és időbeli hatálya 4. Jelen Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a Strategonra, illetve a Strategonnal befektetési szolgáltatási, kiegészítő, valamint a Bszt. alapján végezhető más tevékenységek keretében szolgáltatást igénybe vevő félre (továbbiakban Ügyfél), továbbá amennyiben az Ügyfél kötelezettsége teljesítéséhez harmadik személy mellékkötelezettséget vállal, úgy erre a harmadik személyre is. Jelen Üzletszabályzat megfelelően alkalmazandó arra a harmadik személyre is, akivel a Strategon az Ügyfél, mint megbízó megbízása alapján szerződést köt. 5. Az Üzletszabályzat nyilvános, bárki által megtekinthető. Az Üzletszabályzatot a Strategon az első, befektetési szolgáltatásra irányuló ügyleti szerződés megkötése alkalmával átadja az Ügyfél részére. A Strategon mindenkor hatályos Üzletszabályzatát a saját helyiségében (1036 Budapest, Bécsi út 165. III. em.) alatt az Ügyfelek számára hozzáférhető helyen elhelyezi, az ügyfélszolgálati időben ingyenesen átvehető. A Strategon az Üzletszabályzatot a honlapon az Ügyfél számára ingyenesen, folyamatosan és könnyen elérhető módon elektronikus úton is elérhetővé teszi, lehetővé téve az Ügyfél számára annak megismerését, tárolását és időbeli korlátozás nélküli előhívását. 4

5 6. Az Üzletszabályzatot a Strategon igazgatósága hagyja jóvá, majd 8 napon belül megküldi a Felügyelet részére, illetve a hatályba lépés dátumának megjelölésével - az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló helyiségeiben kifüggeszti. A Strategon igazgatósága úgy határozza meg az Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontját, hogy az leghamarabb a kifüggesztést (illetve a honlapon történő publikálását) követő 8. napra essen annak érdekében, hogy az Ügyfél annak tartalmát megismerhesse és megérthesse. Amennyiben a Strategon tevékenységi körének bővülése miatt, a tevékenység megkezdésének feltétele a Felügyelet jóváhagyása, akkor az Igazgatóság az Üzletszabályzat hatályba lépésének dátumát a felügyeleti jóváhagyás napjától számítja a jelen pontban meghatározott ügyfél-tájékoztatási szabályok figyelembe vételével. 7. A jelen Üzletszabályzat a hatálya alatt kötött keretszerződések és egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi, azaz a keretszerződésekben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók. 8. Azon szerződések tekintetében, amelyeket az Ügyfél megbízásának vagy egyéb rendelkezésének megfelelően a Strategon közreműködő partnere hajt végre, vagy azzal kapcsolatban elszámolási szolgáltatást nyújt, a közreműködő partner Üzletszabályzatának előírásait, illetve a Strategon Üzletszabályzatát együttesen kell alkalmazni. Eltérő rendelkezések esetében a közreműködő partner üzletszabályzata az irányadó, amennyiben a vonatkozó rendelkezések nem ellentétesek a hatályos magyar jogi szabályozással. A közreműködő partner (többek között tőzsde, elszámoló ház, befektetési szolgáltató) üzletszabályzatáról az Ügyfél a közreműködő partner weboldaláról köteles tájékozódni. 9. Jelen Üzletszabályzat határozatlan időre szól és az 5. pont szerint kiadott új Üzletszabályzat hatályba lépéséig van hatályban. 10. A jelen Üzletszabályzat magyar nyelven készült és a magyar nyelv irányadó a tartalmával és értelmezésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. Az Üzletszabályzat bármely fordítása csak tájékoztató jellegű, így az Üzletszabályzat és a fordítás között esetleg fennálló bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. 1.3 Az Üzletszabályzat módosítása 11. Az Ügyfél elismeri a Strategon azon jogát, hogy az Üzletszabályzat rendelkezéseit (ideértve annak mellékleteit is) új befektetési- illetőleg kiegészítő befektetési szolgáltatás bevezetésekor a pénz- és tőkepiaci helyzet, szabványok és szokványok, a jogszabályi előírások, valamint a Strategon üzletmenetének vagy üzletpolitikájának változásakor, ahhoz igazodva az 5. pontban foglaltak szerint - egyoldalúan kiegészítse vagy módosítsa. A Strategon a módosításról a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint, legkésőbb 15 nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően értesíti az Ügyfelet. 12. Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot nem fogadja el, úgy jogosult az azzal érintett szerződését az új Üzletszabályzat hatályba lépésének napjával felmondani. Felmondás hiányában a módosított rendelkezések az Ügyfél által elfogadottnak tekintendőek. Értelmező rendelkezések 13. Az Üzletszabályzatban használt fogalmak jelentése eltérő fogalom meghatározás hiányában megegyezik a Bszt., illetve a tőkepiacról szóló évi CXX. törvényben (továbbiakban Tpt.) meghatározott fogalmakkal. Egyebekben a jelen fejezetben rögzített értelmezések az irányadók. (1) Értékpapír-titok: minden olyan, az egyes Ügyfélről a Strategon rendelkezésére álló adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a Strategonnal kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik. (2) Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 8:1. (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, valamint az élettárs. Hozzátartozó: a Ptk. 8:1. (1) bekezdés 2. pontja szerint a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. (3) Közeli kapcsolat: a természetes személy a Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban áll, ha a) a Kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll, vagy 5

6 b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a Kiemelt közszereplő javára hoztak létre. (4) Kiemelt közszereplő: az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll. Fontos közfeladatot ellátó személy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) 4. -ának a (2) bekezdése rendelkezései szerint: a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár, b) az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, c) az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja, e) nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti rendfokozatú vagy tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai, f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja. (5) Multilaterális kereskedési rendszer (MTF): olyan kereskedési rendszer, amely harmadik felek pénzügyi eszközökre irányuló, vételi és eladási szándékát hozza össze megkülönböztetésmentes módon, szerződést eredményezve; (6) OTC piac: végrehajtási helyszínek, amelyek nem minősülnek Szabályozott piacnak vagy MTF-nek (7) Pénzügyi eszköz: a) az átruházható értékpapír, b) a pénzpiaci eszköz, c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, g) a f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni, vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés, k) egyéb, a fentiekben nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy 6

7 multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. (8) Szabályozott piac: az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek: a) piacműködtető által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer, b) piaci megkülönböztetés mentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében, c) a székhely szerinti ország hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik, d) rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik, e) szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben. (9) Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. (10) Tényleges tulajdonos: a Pmt. rendelkezései szerint: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Ptk. 8:2. (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - Ptk. 8:2. (4) bekezdésében meghatározottak szerint, azaz 50%-ot meghaladó mértékben - meghatározó befolyással rendelkezik, b) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely Ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbáalapítványok esetében az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, vagy akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, vagy ilyen természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője. (11) Ügyleti megbízás: az Ügyfél és a Strategon között befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenység igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött eseti jogviszony. (12) Üzleti kapcsolat: az Ügyfél és a Strategon között befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenység igénybevételére vonatkozó írásbeli szerződéssel létrejött tartós jogviszony. (13) Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, információ, megoldás tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala, a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. Üzleti kapcsolat létesítése 1.4 Az ügyfél-átvilágítás szabályai 14. A Strategon a Pmt.-ben meghatározottak szerint köteles azonosítani ügyfeleit, annak képviselőit, illetve a Pmt.-ben meghatározott személyeket (továbbiakban Ügyfél-átvilágítás). 15. Az Ügyfél-átvilágítás az Ügyfél jelen fejezetben, illetve a Pmt.-ben meghatározott okmányok alapján, személyesen történik. A Strategon az Ügyfél-átvilágítás elvégzéséhez kiszervezés keretében közreműködő partnert is igénybe vehet, illetve azt függő ügynöke is elvégezheti. 7

8 16. A Strategon a különösen a következő esetekben végzi el az Ügyfél-átvilágítást: (1) a Strategon és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolat létesítésekor, (2) 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű Ügyleti megbízás teljesítésekor (az egymással ténylegesen összefüggő több Ügyleti megbízást együttesen értelmezve), (3) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén (amennyiben az (1) szerinti Ügyfél-átvilágításra még nem kerül sor), illetve (4) ha az Ügyfél-átvilágítás során rögzített adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. 17. Az Ügyfél átvilágítás keretében a Strategon a következő adatokat rögzíti: (1) természetes személy esetében a) családi és utónevét (születési nevét), b) lakcímét, c) állampolgárságát, d) azonosító okmányának típusát és számát, illetve e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; (2) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a) nevét, rövidített nevét, b) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, illetve c) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát. 18. A Strategon jogosult a 7. pontban meghatározott adatokon felül - a belső, nem nyilvános Pmt. alapján megalkotott szabályzatában meghatározott esetekben, különösen, ha azt az Ügyfél és az Üzleti kapcsolat, az Ügyleti megbízás jellege és összege vagy az Ügyfél körülményei indokolják, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében arra szükség van az alábbi adatokat rögzíteni: (1) természetes személy esetében a) születési helyét, idejét, illetve b) anyja nevét; (2) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a) főtevékenységét, b) képviseletére jogosultak nevét és beosztását, illetve c) kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait. 19. A Strategon az Ügyfél azonosítására nem használ olyan utalást vagy jelzést, amely alkalmas az Ügyfél személyének elfedésére vagy megnehezíti annak azonosítását. 20. A Pmt. előírásainak megfelelően az Ügyfél-átvilágítás során az Ügyfél köteles írásban nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy az Ügyleti megbízást saját nevében teljesíti-e, vagy más személy (továbbiakban Tényleges tulajdonos) nevében vagy érdekében jár el. Amennyiben bármikor kétség merül fel a Tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Strategon az Ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel, illetve a Strategon intézkedéseket tesz a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében. 21. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem a saját nevében jár el, akkor a Strategon a Tényleges tulajdonosra (amely természetes személy lehet) vonatkozóan a 17(1)a)-17(1)c) bekezdésben meghatározott adatokat rögzíti. 22. A külföldi lakóhellyel rendelkező Ügyfél köteles a Strategon részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. 4. (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek. 8

9 23. Magyar állampolgárságú természetes személy (ide értve a magyar mellett más állampolgársággal rendelkező kettős állampolgárságú természetes személyeket is) azonosítási adatainak igazolására a Strategon az alábbi okiratokat fogadja el: (1) személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy (2) útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy (3) kártya formátumú vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy (4) 14. életévét be nem töltött természetes személy esetén személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 24. Magyar állampolgársággal nem rendelkező természetes személy Ügyfél Azonosítási adatainak igazolására a Strategon útlevelet vagy személyi azonosító igazolványt (feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít) vagy tartózkodási jogot igazoló okmányt vagy tartózkodásra jogosító okmányt kér be. 25. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatainak igazolására a Strategon az alábbi iratokat fogadja el: (1) Azon iratokat, amelyek azt igazolják, hogy: a) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmet benyújtotta (30 napnál nem régebbi cégkivonat, cégmásolat, cégbizonyítvány), b) az egyéni vállalkozó esetében azt, hogy rendelkezik egyéni vállalkozói igazolvánnyal, az egyéni vállalkozó adószámmal rendelkezik, vagy adóhatósági bejelentkezési kérelmét, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, c) más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,, d) külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént (külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges, amely hitelesített fordítással együtt fogadható el). (2) Cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). Ez esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni. (3) Az Üzleti kapcsolat létesítésekor eljáró személyek, illetve a számlák felett rendelkezésre jogosultak Aláírási címpéldányát, illetve meghatalmazását (amennyiben a cégjegyzés szabályai szerint cégjegyzésre nem jogosult); (4) Az Ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személyek Azonosítási adatait igazoló okiratokat. 26. A külföldön kiállított okiratot a Strategon akkor fogadja el, ha az okiratot: (1) a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítette vagy felülhitelesítette, (2) az október 5-ei Hágai Egyezmény szerint hitelesítési záradékkal (továbbiakban Apostille) látták el, illetve (3) azon államok esetében, amelyekkel a Magyar Köztársaság kétoldalú jogsegély-megállapodást kötött, a hitelesítést az adott állam aláírás hitelességének tanúsítására jogosult helyi hatóság vagy közjegyző elvégezte. 27. Üzleti kapcsolat fennállása alatt, ha a jelen fejezetben meghatározott adatok (továbbiakban Azonosítási adatok) bármelyikében, illetve az azt igazoló okiratok érvényessége tekintetében változás következik be, az Ügyfél köteles arról a Strategont öt munkanapon belül írásban vagy személyesen értesíteni, az új adatokat igazoló okiratok fénymásolatainak elküldésével vagy azok eredetiben történő bemutatásával. 9

10 28. Az Ügyfél kérésére a Strategon saját mérlegelési jogkörében - jogosult a Pmt.-ben meghatározott (különösen Magyarországon vagy az Európai Unió más tagállamában folytató szolgáltató) más szolgáltatók által megadott Ügyfél adatokat befogadni, illetve más szolgáltató részére továbbítani. 29. A Strategon az Ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőzően külön adatvédelmi tájékoztatás keretében tájékoztatja az Ügyfelet a rögzítendő adatok köréről, az adatok tárolásának céljáról és módjáról. Amennyiben az Ügyfél-átvilágítás során az adatvédelmi tájékoztatást követően - az Ügyfél hozzájárul, a Strategon másolatot készít az Ügyfél-átvilágítás során átadott okiratokról. Ezeket a másolatokat a Strategon az adatvédelmi szabályoknak megfelelően tárolja és tartja nyilván. 30. A Strategon az üzleti kapcsolat során rögzített adatokat minden olyan célra felhasználhatja, amely a jelen Üzletszabályzat keretébe tartozó szerződési kötelezettsége, illetve a vonatkozó jogszabályok, Felügyeleti ajánlások vagy prudenciális előírások magas színvonalú teljesítéséhez indokolható. Ennek keretében a Strartegon az Ügyfél adatait (ide értve az értékpapír-titok körébe tartozó adatokat is) elemzési és modellezési célból is felhasználhatja. A jelen pontban meghatározott célú adatfelhasználás az adatvédelmi szabályok messzemenő betartása mellett történik. 31. A Strategon kizárólag abban az esetben használhatja fel - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvényben meghatározottak szerint - marketing, illetve reklám célokra az Ügyfél adatait, amennyiben ehhez az Ügyfél előzetes tájékoztatást követően írásban hozzájárult. 32. Amennyiben a Strategon nem tudja végrehajtani az Ügyfél-átvilágítást, akkor az Ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az Ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül művelet végzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot. 33. A Strategon jogosult az Ügyfél üzleti kapcsolat létesítésére irányuló kérelmét elutasítani a következő esetekben: (1) az Ügyfél nem bocsátja rendelkezésre az Azonosítási adatokat és az azt alátámasztó okiratokat, (2) a rendelkezésre bocsátott okiratok nem felelnek meg a formai vagy tartalmi követelményeknek, (3) az Ügyfél Kiemelt közszereplőnek minősül, ilyen személy Közeli hozzátartozója vagy élettársa vagy vele Közeli kapcsolatban áll, vagy (4) jogszabályi rendelkezés alapján a Strategon jogosult vagy köteles elutasítani az üzleti kapcsolat létesítésére irányuló kérelmet. 34. A Strategon jogosult az Ügyfél Ügyleti megbízásainak teljesítését felfüggeszteni a következő esetekben: (1) az Ügyfél adatokat igazoló okiratok érvényessége lejárt vagy az eredetisége kapcsán kétségek merültek fel, (2) az Ügyfél-átvilágítást megelőző 2 évben az Ügyfél nem adott Ügyleti megbízást és a Strategon felkérésére ellenére nem történik meg az ismételt Ügyfél-átvilágítás, illetve (3) jogszabályi rendelkezés alapján a Strategon jogosult vagy köteles felfüggeszteni az Ügyleti megbízás teljesítését. 35. A Strategon kizárja a felelősségét az Üzleti kapcsolat létesítésére irányuló kérelem elutasítása, az Ügyleti megbízás végrehajtásának felfüggesztése miatt keletkezett károkért. 1.5 Pénzmosás elleni küzdelem 36. A Strategon befektetési szolgáltatási és kiegészítő tevékenységét úgy folytatja, hogy az megfeleljen a Pmt. előírásainak. Ennek keretében többek között: (1) teljes egészében elvégzi az Ügyfél-átvilágítást, (2) nyilatkozatja az Ügyfelet a tényleges tulajdonosról, (3) nyilatkoztatja az Ügyfelet Kiemelt közszereplői státuszáról, (4) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentést teszt, illetve (5) felfüggeszti az Ügyfél megbízások teljesítését vagy befagyasztja az Ügyfél Strategon által vezetett számláit, amennyiben azt jogszabály előírja. 37. Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat- tény, körülmény felmerülése esetén a Strategon bejelentést tesz a pénzügyi információs egységként működő hatóság számára, ugyanakkor a Strategon a bejelentés és adatszolgáltatás teljesítéséről, annak tartalmáról, az Ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztéséről, a bejelentő személyéről, valamint arról, hogy az Ügyféllel szemben indult-e büntetőeljárás, az Ügyfélnek, illetve harmadik személynek, szervezetnek a bejelentő és a pénzügyi 10

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2012. 04. 16. Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 165. 3.emelet Cégjegyzékszám: 01-10-045641

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. március 16. Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1036 Budapest, Bécsi u. 165. 3.em. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-től TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 1. Preambulum 3 2. A szabályzat célja 3 3. A szabályzat

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

Változásbejelentő lap

Változásbejelentő lap Változásbejelentő lap Biztositási szerződés szerződő módosításához Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 458 4260 www.signal.hu, info@signal.hu Szerződő neve: Szerződő lakcíme: Születési dátuma: Telefonszáma:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési. tevékenységének üzletszabályzata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési. tevékenységének üzletszabályzata Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési tevékenységének üzletszabályzata Üzletszabályzatot jóváhagyta: Vezérigazgatói utasítás száma: Hatálybalépés

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési. tevékenységének üzletszabályzata

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési. tevékenységének üzletszabályzata Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési szolgáltatási és befektetési alapkezelési tevékenységének üzletszabályzata Üzletszabályzatot jóváhagyta: Vezérigazgatói utasítás száma: Hatálybalépés

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT MIFID ÉRTÉKELÉSI POLITIKA I. Értékelési politika célja A Hungária Értékpapír Zrt. Alkalmassági és Megfelelőségi kérdőívei (Kérdőív magánszemély részére, ill. Kérdőív Jogi személyek

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP VITAIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye NY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

TÁJÉKOZTATÁS. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról TÁJÉKOZTATÁS A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (továbbiakban: Fundamenta-Lakáskassza

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Tájékoztatási szabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Tájékoztatási szabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Tájékoztatási szabályzat Hatálybalépés: 2012.12.18. Budapest, 2012.12.18. Jelen szabályzat a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u

Részletesebben

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve egyszemélyes kft. egyszemélyes rt. egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelőt is) ügyfél nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. Törvény

Részletesebben

Általános Ügyféltájékoztató

Általános Ügyféltájékoztató Commerzbank Zrt. Általános Ügyféltájékoztató 1. Bevezető A Commerzbank Zrt. (továbbiakban: Bank) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére

NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére 2.2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat jogi személyek részére: NYILATKOZAT Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére Alulírott..., mint a. büntetőjogi felelősségem tudatában

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL Hatályba lép: 2014.03.17. 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos március 1-jétől

Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos március 1-jétől Ügyfélbesorolási politika UniCredit Bank Hungary Zrt. Hatályos 2014. március 1-jétől Tartalomjegyzék 3 1. Ügyfélbesorolási politika célja 3 1.1. Besorolási alapelvek 3 2. Ügyfélbesorolási kategóriák 3

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

8. SZÁMÚ MELLÉKLETE (HIRDETMÉNY)

8. SZÁMÚ MELLÉKLETE (HIRDETMÉNY) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK (Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2011. január 7.)

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2012. év március hónap 14. napján elfogadta. A

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS 15746-1/2015 Állásfoglalás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban A Társaság

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

Belsőszabályzat a Társaság tájékoztatási, tájékozódási kötelezettségeiről

Belsőszabályzat a Társaság tájékoztatási, tájékozódási kötelezettségeiről Belsőszabályzat a Társaság tájékoztatási, tájékozódási kötelezettségeiről Oldal: 9 A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 1/20 TART ALM OMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 1. Preambulum 5 2. A szabályzat célja 5 3. A szabályzat hatálya 5 4. Fogalmak 6 5. Összehasonlítást tartalmazó tájékoztatás

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum:

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: 1. oldal MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: Kérjük a módosítási formanyomtatványt nyomtatott nagy betűvel kitölteni szíveskedjen! 01-től az alábbi

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére 1 Az AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

Részletesebben

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A üzletszabályzata A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Társaság neve: Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047076 Adószám: 23393824-2-42

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Tisztelt Támogató (Adományozó)!

Tisztelt Támogató (Adományozó)! Tisztelt Támogató (Adományozó)! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2011. év november hónap 14. napján elfogadta.

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4-01/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Üzletszabályzat a befektetési szolgáltatások végzésére

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4-01/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Üzletszabályzat a befektetési szolgáltatások végzésére V/ 1.4-01/2013 sz. vezérigazgatói utasítás a befektetési szolgáltatások végzésére Felelős Felelős terület Készítette Jóváhagyta, dátum Hatályba lépés dátuma Szakács Tibor Jogi és Humánpolitika terület,

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat - befektetési szolgáltatási üzletág - Hatályos: 2014. december 16. Közzétéve: Budapest, 2014. december 15. - 1 / 34 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzata

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzata Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata A Magyar Nemzeti Bank jogelődjeként eljárt Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma,

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben