Berentei Műszaki Ellátó Szervezet Berente Bajcsy-Zs. út 33. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berentei Műszaki Ellátó Szervezet. 3704 Berente Bajcsy-Zs. út 33. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 3704 Berente Bajcsy-Zs. út 33. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet: Általános rendelkezés I. Fejezet: Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya II. Fejezet: Az intézmény meghatározása (alapítói okirat szerint) alapítása, fenntartója, jogállása, bélyegzői. 1./ Az intézmény neve. 2./ Az intézményt alapító neve 3./ Az intézmény felügyeleti szerve 4./ Az intézmény működési területe 5./ Az intézmény jogállása 6./ Az intézmény gazdálkodási formája 7./ Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata 8./ Az intézmény alaptevékenysége 9./ Az intézmény törzsszáma, adószáma, számlaszáma 10./Az intézmény székhelye és telephelyei III. Fejezet: Az intézmény szervezeti rendje. 1./ Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete 2./ Az intézmény szervezeti egységei, felépítése a./ Titkárság Pénzügyi feladatok ellátása Raktározás Munkaügyi és bérügyi feladatok b./ Karbantartási csoport településfejlesztés, településrendezés, energetikai rendszerek felügyelete, közvilágítás kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása Intézményi karbantartás lakás- és helyiséggazdálkodás végzése vállalkozási tevékenység végzése c./ Közterület fenntartó csoport A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás helyi környezet- és természetvédelem vízgazdálkodás, vízkár elhárítási munkák végzése; köztemetők kialakítása és fenntartása IV. Fejezet: Intézmény vezetése 2

3 1./ Szervezet felelős vezetője 2./ Az intézményvezető közvetlen munkatársai 3./Belső ellenőrzés V. Fejezet: Intézmény munkarendje VI. VII. VIII. IX. Fejezet: Intézmény kapcsolattartási formái, rendjei Fejezet: Közalkalmazotti jogviszony keletkezése, megszűnése, közalkalmazott jogai és kötelezettségei. Fejezet: Közalkalmazott jutalmazásának elvei és formái, valamint fegyelmi és kártérítési kötelezettségük. Fejezet: Záró rendelkezés ZÁRADÉK 3

4 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1.) Az intézményt településüzemeltetői, intézményfenntartói feladatok ellátására. Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a 333/2013.(VIII.29.) határozatával 143/2013.(IV.29.), 130/2013.(IV.8.), 86/2013.(III.18.), határozatával az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi, május 1.-től hatályos, egységes szerkezetű alapító okiratával hozta létre 2.) Az intézmény az SZMSZ mellett az alábbi szabályzatok alkalmazásával végzi tevékenységét: A fenntartó Berente Község Önkormányzatánál meglévő és az intézményre kiterjesztett szabályzatok - Számvitel-politika, számlarend - Pénzkezelési szabályzat - Leltározási szabályzat - Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata - Eszközök-források értékelési szabályzata - Bizonylati szabályzat - Belső ellenőri szabályzat - Önköltség-számítási szabályzat Intézmény önálló szabályzatai - Munkavédelmi szabályzat - Tűzvédelmi szabályzat - Temető üzemeltetési szabályzat II. 4

5 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA Célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy abban meghatározásra kerüljön az intézmény felépítése, működésének belső rendje külső-belső kapcsolataira vonatkozó megállapítások. Az SZMSZ tartalmazza a kialakított rendszerek, tevékenycsoportok, és folyamatok összehangolt működését, és azok rendszerét. Hatálya: Az SZMSZ-hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, közalkalmazotti dolgozóira, munkavállalóira, illetve az intézményben működő érdekképviseleti szervekre. III. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA ( ALAPITÓI OKIRAT SZERINT) ALAPÍTÁSA, FENNTARTÓJA, JOGÁLLÁSA, BÉLYEGZŐI 1.) Az intézmény neve Berentei Műszaki Ellátó Szervezet Berente, Bajcsy- Zs. út. 33. szám 2.) Az intézményt alapító neve Berente község Önkormányzat képviselő-testülete 3704 Berente Esze Tamás út ) Az intézmény felügyeleti szerve Berente község Önkormányzat képviselő-testülete 3704 Berente Esze Tamás út ) Az intézmény működési területe Berente község közigazgatási területe. Vállalkozási tevékenység tekintetében B.A.Z. megye közigazgatási területe. A vállalkozási tevékenység mértéke az éves bevétel 5 %- át nem haladhatja meg 5.) Az intézmény jogállása Önálló jogi személy, vezetője az intézményvezető, Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 20/A. (1) bekezdése, valamint a 20/B. (1) bekezdés alapján nyilvános pályázati eljárás keretében Berente Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevezi ki határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 éves vezetői megbízással. Az intézmény dolgozói tekintetében a munkáltatói jogot az intézmény vezetője gyakorolja. 6.) Az intézmény gazdálkodási formája 5

6 Önállóan működő költségvetési szerv. A szellemi és technikai támogató tevékenységeit (ezen belül különösen: pénzügyigazdasági feladatait) a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Berente (3704 Berente, Esze Tamás út 18.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.. 7.) Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata Hosszúbélyegző: Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 3704 Berente Bajcsy-Zs. út 33. Körbéylegző: Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 3704 Berente Bajcsy-Zs. út 33. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak:2sz. melléklet szerint 8.) Az intézmény alaptevékenysége Alapító okiratban meghatározottak szerint: Szakfeladat száma Államháztartási szakfeladatrend szerinti megnevezés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Adósságkezelési szolgáltatás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Köztemető-fenntartás és -működtetés 9.) Az intézmény törzsszáma, adószáma, számlaszáma Törzsszáma: Adószáma: Számlaszáma: KSH száma: Az intézmény ÁFA alany 10.)Az intézmény székhelye és telephelyei. 6

7 Székhelye: 3704 Berente Bajcsy-Zsilinszky Endre út 33. szám Telephelyei: 3704 Berente Bem József út 12. szám 3704 Berente Esze Tamás út 24. szám Levelezési címe: 3704 Berente Bem József út 12. szám E- mail címe: Telefonszáma: 36/ IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE 1.) Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete Az intézmény önálló költségvetési szervként működik, maradványérdekeltségű tevékenységet folytat. A fenntartó önálló gazdálkodási joggal nem ruházta fel. Önállóan dönt a hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása tekintetében, valamint a bér és létszámgazdálkodásban A részben önállóan gazdálkodó szervezeti egység csak részjogkörrel rendelkezik. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évre összeállított és a fenntartó Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A fenntartó gondoskodik az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközök biztosításáról. A szervezet tevékenységét "bruttó gazdálkodás" keretein belül végzi, a kifizetéseket a Raiffeisen banknál vezetett elszámolási számláról eszközli. 2.) Az intézmény szervezeti egységei, felépítése A szervezet felépítése úgy került kialakításra, hogy minden döntési szinten érvényesüljön az egyszemélyi felelősség, és a lehető legkevesebb átfedés legyen a különböző döntési szintek között. A szervezet élén az intézmény vezetője áll, közvetlenül alárendelten működnek a belső szervezeti egységek. Az intézmény belső szervezete 3 csoportra tagozódik. Csoport: speciális szakmai területet ellátó feladatcsoportokra szervezett belső szervezeti egység. Az intézmény szervezeti felépítését a 1. számú melléklet mutatja be. a.) Titkárság Pénzügyi feladatok ellátása 7

8 A számlák érvényesítése, utalványozása, számszaki ellenőrzése, karbantartás, javítás, felújítás, közüzemi díj számlát csak műszaki ellenőrzést illetve. energetikai felülvizsgálatot követő jóváhagyás után fizethető ki. A jóváhagyás megtörténtét a számlán vagy erre acélra rendszeresített számlakísérő okmányon fel kell tüntetni. Pénzforgalom bonyolítása személyi és dologi kifizetések esetében a Pénzkezelési Szabályzat szerint történik. Bevételek, térítési díjak beszedése és feladása a megfelelő számlák kiállítása, nyilvántartása a jogszabályi (2000.évi C. tv.) és fenntartói elvárásoknak megfelelően történik. Számviteli, könyvelési, vagyon-nyilvántartással kapcsolatos feladatok, számvitel könyvelés vezetése költséghelyi, szakfeladat bontásban valósul meg. Főkönyvi számlákat az Államháztartásról szóló törvényben meghatározott bontás szerint kell minden évben megnyitni és könyvelni külön szakfeladatonként. Minden olyan egyéb számviteli nyilvántartás vezetése, melyet jogszabály ír elő a tevékenységi körébe tartozik. Adatok szolgáltatása az éves költségvetési terv elkészítéséhez és abban tevékeny részvétel. Előirányzatok és felhasználás folyamatos figyelemmel kisérése érdekében a tárgy évben negyedévente, az utolsó negyedévet követően havonta írásban tájékoztatás készül. Raktározás A kéziraktárban elhelyezett készletek biztonságos tárolásának megszervezése, a tárolt anyagok, eszközök csoportosítása, raktárrend biztosítása. A raktárban lévő készletek anyagok nyilvántartása anyagféleségenként történik. A selejt eszközöket, anyagokat külön kell tárolni. Évente az elfekvő készleteket fel kell mérni. Értékesítésének lebonyolítását a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezéséről szóló szabályzat betartása mellett kell elvégezni. Raktári készlet év végi leltárát meg kell szervezni a leltározási szabályzatban foglaltak szerint. A vagyon-, eszköz-, tárgyi eszköznyilvántartást (karton, eszköznyilvántartó) az anyagkönyvelő részben önálló intézményenként számítógépes raktáros nyilvántartás keretében vezeti. Vagyon-nyilvántartás vezetése, tárgyi eszköznyilvántartásban, bizonylati albumban szereplő nyomtatványok felhasználásával. Bruttó érték, évi és göngyölített értékcsökkenés várható leírás időpontja, értékcsökkenés %-ban, főkönyvi száma, tárgyi eszköz részletes adatainak feltüntetésével történik. Az eszközök és berendezési tárgyak bizonylati albumban szereplő nyomtatványokon való nyilvántartása a titkárság feladatkörébe tartozik. A kiadott védő és munkaruhákról nyilvántartást kell vezetni. Védőruhánál, és védőfelszerelésnél kihordási idő nincs, annak elhasználódása esetén selejtezése a szabályzatban foglaltak alapján történik és pótlásáról azonnal gondoskodni kell. Munkaruházat esetén a kihordási időt nyilván kell tartani, amennyiben a kihordási idő előtt szűnik meg a dolgozó munkaviszonya, úgy időarányosan a munkaruházat pénzbeli megváltása kötelező. Munkaruhákat a fizikai dolgozók részére az alábbiak szerint biztosít az intézmény. 8

9 Munkaruházat Kihordási idő 1 öltöny 1 év Bakancs 2 év téli öltözet 4 év A fizikai állományú közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozókat havonta 1 db szappan, 1 WC papír, negyedévente 1 db Ultraderm, 1 kézvédőkrém, a téli időszakban, a Munkavédelmi törvény alapján 1 kg cukor, 1 doboz citrompótló, 1 doboz filteres tea illeti meg, mely utólagosan kerül kiosztásra. Munkaügyi és bérügyi feladatok Figyelemmel kíséri a szervezet munkabér felhasználását, a létszámot és erről nyilvántartást vezet. Figyelemmel kíséri a soros előlépéseket, a jubileumi jutalmak esedékességét. Elkészíti a munkaszerződéseket, kinevezéseket be-és átsorolásokat, munkaviszony megszüntetését. Időszakos alkalmazás esetén munkaszerződést készít és figyelemmel kíséri a szerződések hatályát. Fegyelmi határozatokat nyilvántartja. Vezeti a nyilvántartásokat a letiltásokról és előlegekről, az elszámoló lapot továbbítja a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága felé. A MÁV térítések nyilvántartását kezeli. A jelenléti ívek, naprakész és pontos vezetését ellenőrzi. Vezeti a táppénzes nyilvántartást és jelenti havonta a MÁK felé. Kedvezményes MÁV igazolványok érvényesítését és nyilvántartását elvégzi. GYES, GYED nyilvántartás vezetése és jelentés a MÁK felé. Családi pótlék igények bejelentése a MÁK felé. Adatszolgáltatás a MÁK felé az előírt határidők betartásával. Kapcsolatot tart a Munkaügyi Központtal a közhasznú, közcélú munkavállalók alkalmazása kapcsán a szükséges jelentési és szerződésből eredő kötelezettségeknek eleget tesz. A beérkező és kimenő levelek, számlák iktatása irattárazása az iratkezelési szabályzatnak megfelelően. Kimenő levelek megírása bejövő telefonhívások fogadása, valamint nyilvántartás vezetése postabélyegek felhasználásáról illetve az ügyviteli tevékenységhez szükséges nyomtatványok megrendelése. b.)karbantartási csoport A csoport munkáját csoportvezető irányítja, aki munkáját önállóan a szervezet vezetőjének felügyelete mellett végzi. Éves karbantartási terv keretén belül elvégzik a karbantartási, javítási, és eseti jelleggel a hibaelhárítási munkákat. A munkavégzéshez, szükséges anyagok előzetes felmérését követően gondoskodik azok beszerzéséről. Karbantartók munkavégzésük során munkalap vezetését végzik, a munkalapon fel kell tüntetni a munkavégzés helyét és idejét a munka megnevezését a munkát végző személy nevét a felhasznált anyagok 9

10 megnevezését és azok mennyiségét. A csoportvezető gondoskodik a munkalapok szabályszerű vezetésének ellenőrzéséről és a munkavégzéshez kapcsolódó gépjármű menetlevelek vezetéséről. Gondoskodik a csoporthoz tartozó munkaeszközök karbantartásáról, a szükséges munkavédelmi előírások betartásáról. Negyedéves bejárás megtartása keretében. A karbantartásról, javításról sürgősségi sorrend betartása mellett intézkedik. Szállítási tevékenységet igény szerint ütemezi. Szakmai és egyéb eszközök beszerzéséről az intézményvezető megbízása illetve hozzájárulása alapján gondoskodik. Kapacitás kihasználás érdekében a külsős megrendelők részére munkát végez, az önköltségi ár felett a kivitelezési munka szervezése, bonyolítása, a csoport feladatai közé tartozik. Építési, felmérési naplót naprakészen vezeti illetve vezetteti. Költségvetést és árajánlatot készít, mely a számlázás alapjául szolgál. Külsős munkavállalók részéről történő kivitelezés esetén a kivitelezővel rendszeres kapcsolatot tart, a kivitelezést folyamatosan ellenőrzi, felmérési, építési naplót kontrolálja a számlát kifizetés előtt koollaudálja. Napi kapcsolat tart fenn az önkormányzat és az önálló intézmények vezetőivel, segíti munkájukat. Végzi az intézmény által fenntartott lakás és nem lakás céljára szolgáló bérleményekben és az önálló intézmények épületek gépészeti és műszaki berendezéseinek rendeltetésszerű működéséért, az energiaellátó és fogyasztó rendszerének karbantartását, javítását. c.)közterület fenntartó csoport A csoport munkáját a csoportvezető önállóan irányítja az intézményvezető felügyelete mellett. A csoport feladatai közé tartozik: Szállítási tevékenysége kapcsán a szakfeladatok szállítási igényét ellátja szabad kapacitás esetén külsős megrendelő részére munkát végez. Munkagépek munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése a menetlevelek igazolása. Technológiai utasítások kiadása és a munkák operatív irányítása. A termelés anyagi-, kézi és gépi munkaigényének biztosítása. Közhasznú, közcélú és egyéb közmunkaprogramban résztvevők munkájának irányítása, munkafeltételek biztosítása mellett. Elszámolások kimutatások készítése a fenntartó felé. Közterületi illegális tevékenységek kiszűrése, felszámolása. Illegális szemétlerakás megakadályozása, tettesek felderítése. Bármely közterületen felmerülő feladat felismerése, intézkedés kezdeményezése. Szabadtéri növénytermesztés, telepítés, gondozás. Parkgondozási, kezelési feladatok elvégzése. Kertészeti, szakmai feladatok ellátása. Csapadék vízelvezető rendszerek (zárt és nyílt rendszerű) tisztántartása. Köztéri bútorok, ülőpadok, hulladéktároló edények és környékük tisztántartása. A település belterületi útjainak és gyalogos közlekedésre szolgáló járdáinak takarítása, téli időszakban hó és síkosság mentesítése. A temető üzemeltetési szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik a település köztemetőjének szakszerű és folyamatos üzemeltetéséről. 10

11 V. INTÉZMÉNY VEZETÉSE 1.)Szervezet felelősvezetője A szervezet vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Az intézmény dolgozóinak kinevezési és fegyelmi jogkörét a szervezet vezetője gyakorolja. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet hatáskörébe rendeltek vagy hatáskörébe vont. Jogszabályokban előírt szabályzatok elkészítéséért a szervezetvezetője felelős. Jogkörét esetenként megbízás alapján időszakosan vagy tartósan helyettesére, a titkárságvezetőre, mindkettőjük akadályoztatása vagy más munkatársára ruházza át. Szervezetvezető feladatkörébe tartozik: - Az intézmény részlegeinek vezetése, irányítása, ellenőrzése - rendelkezésre álló költségvetési támogatásból a működéshez szükséges - személyi, tárgyi feltételek biztosítása - külső szervekkel, munkavállalói, érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködés. 2.) Az intézményvezető közvetlen munkatársai A szervezetvezető feladatait közvetlen munkatársai (Titkárság, csoportvezetők) közreműködésével végzi. A szervezetvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk és a szervezetvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Beszámolási kötelezettségük és felelősségük kiterjed a munkaköri leírások szerinti feladatokra. Az intézmény dolgozói az elévülési határidőn belül anyagi, munka és büntetőjogi felelősséggel tartoznak az intézmény eredményes működése érdekében részükre előírt feladatok elvégzéséért, intézkedéseikért, utasításaikért, az előírt ellenőrzések végrehajtásáért, illetve mindazokért, ami hatáskörüknek, beosztásuknak megfelelően tenniük kell, illetve amit megtenni elmulasztottak Az anyagi, illetve kártérítés köre és mértéke tekintetében a mindenkor hatályos jogszabály szerint kell eljárni 3.) Belső ellenőrzés A Berentei Műszaki Ellátó Szervezet belső ellenőrzését a berentei Közös Önkormányzati Hivatal által megbízott személy, vagy szervezet látja el. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységet végez, melynek keretében feladata, hogy - vizsgálja az ellenőrzött szerv tevékenységét a működés gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége szempontjából, - elemezze, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát, - a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodást, 11

12 - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmazzon meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében VI. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE Az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban állók munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának szabályait a Közalkalmazotti törvény és a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit figyelembe véve került megállapításra. K Közmunkaprogramban résztvevő foglalkoztatottak tekintetében a Munka Törvénykönyve a mérvadó. A fenti rendeletek szerint a heti munkaidő negyven óra. Fűtői munkakörben idénymunka esetén (október 15.-től április 15-ig) munkaidő keret alkalmazása alapján határozzuk meg a munkaidőt. Ez esetben a tizenkettő órát nem haladja meg a napi munkaidő. Munkából való távolmaradást, és annak okát legalább előtte 1 nappal, vagy rendkívüli esetben aznap köteles a közvetlen vezetőjének bejelenteni. Hiányzó dolgozók munkakörét hosszabb távollét esetén helyettesítjük, és a helyettesítéssel biztosítjuk a folyamatos munkavégzést. Közalkalmazottak munkarendje a hét minden napján azonosan, az alábbiak szerint alakul: Adminisztratív állományú közalkalmazott esetében 7.00 órától óráig; munkaközi szünet: tól ig Fizikai állományú közalkalmazott esetében 6.00 órától óráig munkaközi szünet: 9.00-tól 9.30-ig Ettől eltérő munkarendben dolgozhatnak a nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók és a Közmunkaprogramban dolgozók, akiknek munkarendje munkaköri leírásukban kerül szabályozásra.. VII. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI, ÉS RENDJE A szervezet kapcsolatai a.) Polgármesteri Hivatallal b.) képviselőtestülettel c.) külső szervekkel. 12

13 a.) Polgármesteri Hivatal vezetőivel, a szervezet vezetőjének és közvetlen munkatársainak van kapcsolata. A pénzügyi előadóknak adatszolgáltatási kötelezettség (éves, féléves beszámoló, éves költségvetés, költségvetési jelentés, költségvetési, egyéb szakmai kérdések) vonatkozásában közvetett kapcsolatuk van. b.) Képviselő-testület előtt az intézményvezetője akadályoztatása esetén az általa megbízott személy képviseli az intézményt. c.) Külső szervekkel való kapcsolattartás, tájékoztatás, adatszolgáltatás a szervezetvezető feladata. Meghatározott szervekkel (MÁK, Egészségbiztosítás, Nyugdíjbiztosítás, Biztosítókkal, Munkaügyi Központ) a titkárság tartja a kapcsolatot. VIII. KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÖZALKALMAZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyre nézve a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Közfoglalkoztatottak, jogviszonyukat a évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, egyéb törvények szabályozzák. IX. KÖZALKALMAZOTT JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, VALAMINT FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÜK Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. X. ZÁRÓ RENDELKEZÉS Az intézmény hatékony működéséhez szükséges rendelkezéseket önálló szabályzatok tartalmazzák, mely az SZMSZ mellékletét képezik. A szabályzatok - az SZMSZ változása nélkül- módosíthatók, jogszabályi előírások, törvényi változások függvényében, vagy a szervezet vezetőjének megítélése szerint. 13

14 A VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény (Vnytv.) 3. (1) bekezdés c) pontja alapján az intézmény valamennyi vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottja vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. Az SZMSZ módosítása a munkavállalói érdekképviselet véleményeztetésével és fenntartó jóváhagyásával történik. Az SZMSZ Berente község Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba. A SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI: 1. sz. melléklet: Berentei Műszaki Ellátó Szervezet organogramja 2. sz. melléklet: Berentei Műszaki Ellátó Szervezet bélyegző nyilvántartása 3. sz. melléklet: A Intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok jegyzéke 4. sz melléklet: Intézményi Munkamegosztási megállapodás A Szabályzatok folyamatos aktualizálásáról az intézményvezető gondoskodik Berente, január 30. ZÁRADÉK: Borza Bertalan mb. Intézményvezető Berente község Önkormányzatának Képviselő-testülete.. Ök. számú határozattal a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta. Berente, január 30. Fortuna János Juhász József Jegyző polgármester 1. számú melléklet Organogram 14

15 Intézményvezető Titkárság Műszaki csoport Közterület üzemeltető és fenntartó csoport Közfoglalkoztatottak 2. számú melléklet Név Beosztás Bélyegző 15

16 Borza Bertalan intézményvezető körbélyegző Kocsis Bernadett adminisztrátor adószámos hosszú bélyegző Ari Imre raktáros hosszú bélyegző 16

17 A Intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról évi XCIII. tv. a munkavédelemről évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról évi LXVI., az egészségügyi hozzájárulásról évi C. tv. a számvitelről évi XCII. tv. az adózás rendjéről évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről évi CXCV. tv. az államháztartásról 3. számú melléklet 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről 17

18 4. számú melléklet Munkamegosztási megállapodás az önállóan működő és gazdálkodó BERENTEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BERENTE költségvetési szerv, valamint az önállóan működő BERENTEI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján került sor, figyelembe véve az Ávr. 8. (1)-(4) bekezdéseiben, és a 10. (5)-(8) bekezdéseiben előírt szempontokat. A munkamegosztási megállapodás a BERENTEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (továbbiakban: Hivatal) irányító szerv által kijelölt, gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a BERENTEI MŰSZKAKI ELLÁTÓ SZERVEZET (továbbiakban: Műszaki Ellátó Szervezet) a gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére terjed ki. Az irányító szerv által kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv azonosító adatai: Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 3704 Berente, Esze Tamás út 18. sz. KSH számjele: Törzsszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Az önállóan működő költségvetési azonosító adatai: Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 3704 Berente, Bajcsy Zs. u. 33. sz. KSH számjele: Törzsszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Az Műszaki Ellátó Szervezet részére az Ávr. 10. (1) bekezdés alapján az előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására a képviselő-testület a 86/2013. (III.18.) számú határozatában a Hivatalt költségvetési szervet jelölte ki. Az Műszaki Ellátó Szervezet az Ávr-ben rögzítettek szerinti feladatait a kijelölt költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási megállapodásban rögzített helyen és módon látja el. 18

19 A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos és ésszerű intézményi gazdálkodás kereteit megteremtse. Az Műszaki Ellátó Szervezet által ellátott szakfeladatok: Szakfeladat száma Államháztartási szakfeladatrend szerinti megnevezés Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Adósságkezelési szolgáltatás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Köztemető-fenntartás és - működtetés szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel (egységekkel) rendelkezik, továbbá egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is - e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül - elláthat. A munkamegosztási megállapodás nem sértheti a Műszaki Ellátó Szervezet szakmai döntéshozó szerepét. A Hivatal jegyzője és a Műszaki Ellátó Szervezet vezetője közösen felelősök a munkamegosztás megszervezéséért és végrehajtásáért, az éves költségvetésben és annak módosításaiban meghatározott előirányzatok figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért. A Műszaki Ellátó Szervezet, a Hivatal számviteli politikája keretében elkészített szabályzatok (eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, önköltség számítási szabályzat) a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend előírásait, továbbá az Ávr. 13. (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokat alkalmazza az azokban előírtakat kötelező érvénnyel betartja. A Hivatal vezetője gondoskodik arról, hogy az általa vezetett számviteli (főkönyvi) könyvelésben elkülönítetten szerepeljenek a Műszaki Ellátó Szervezet gazdasági eseményei. A Hivatal ellátja azokat a feladatokat, melynek személyi és tárgyi feltételei az Műszaki Ellátó Szervezet nem adottak, így (az Ávr 9. (2) bekezdése a) és b) pontja szerint: a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, b) a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat,) Ezen belül: - könyvvezetés; - leltározás; - terminálon történő utalások; - adatszolgáltatás; 19

20 2. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság Az Műszaki Ellátó Szervezet a képviselő-testület által a költségvetési rendeletben az alapfeladatai ellátásához jóváhagyott előirányzataival rendelkezik Az Műszaki Ellátó Szervezet a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért felel, ezen felül köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa Az Önkormányzat költségvetésében a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. 3. Tervezés A Hivatal és a Műszaki Ellátó Szervezet az önkormányzat gazdasági programjához, költségvetési koncepciójához, ágazati koncepcióihoz és a költségvetési tervezéshez adatokat szolgáltat, azok megalapozására és alátámasztására. A Hivatal feladatai a költségvetés tervezésének időszakában: - a Műszaki Ellátó Szervezettel együttműködve adatot szolgáltat az önkormányzat költségvetési koncepciójához; - a költségvetési koncepció képviselő-testületi elfogadása (határozat) után, az abban foglaltak figyelembe vételével alakítja ki saját és a Műszaki Ellátó Szervezet előirányzatit; - számításokat végez a költségvetési előirányzatok megalapozásához; - a Műszaki Ellátó Szervezettel közösen figyelemmel kíséri a költségvetési előirányzatok alakulását; - előkészíti a költségvetési egyeztető tárgyalásra a rendelkezésre álló információk alapján a tervezés megalapozását szolgáló számításokat, adatokat, információkat; - előkészíti az önkormányzat bizottsági üléseire, illetve a képviselő-testület üléseire az intézményt érintő előterjesztéseket, azokhoz információt szolgáltat; - a költségvetési rendelet elfogadását követően gondoskodik az előirányzatok elkülönített (szakfeladat, főkönyvi számla alábontás) nyilvántartásáról, erről a Műszaki Ellátó Szervezet vezetőjét tájékoztatja; - gondoskodik az analitikus nyilvántartások év eleji megnyitásáról, egyeztetéséről és további vezetéséről; - részt vesz a leltározási folyamatban 4. Előirányzat módosítás Az előirányzatok módosításával kapcsolatos mindenkori eljárási rendet az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. A Műszaki Ellátó Szervezet előirányzat módosítási igényét a Hivatal felé az első negyedév kivételével negyedévente, a negyedévet megelőző hónap 10.-ig jelzi. A Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról 15 napon belül köteles az önkormányzat jegyzőjét tájékoztatni. Az előirányzat módosítását a Műszaki Ellátó Szervezet egyidejű tájékoztatásával a Hivatal kezdeményezheti, melyben megjelöli annak fedezetét (átvett pénzeszköz, bevételi többlet, stb.) és a kiadási előirányzatot, melyre a felhasználás történik. Amennyiben az előirányzatok módosítására az Országgyűlés vagy a Kormány döntésének következtében kerül sor, a polgármesteri hivatal munkatársa, pénzügyi főmunkatárs I. a költségvetési rendelet módosítását követően a végrehajtott módosításról tájékoztatja a Műszaki Ellátó Szervezetet. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tájékoztatása a kijelölt költségvetési szerv feladata. 20

1. Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos

1. Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. Felelős: Társulási Tanács elnöke Határidő: folyamatos K i v o n a t Dombrádi Szociális Tárulás Társulási Tanácsa 2015. június hó 08-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás az önállóan működő és gazdálkodó KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BERENTE költségvetési szerv, valamint az önállóan működő SZENT BORBÁLA IDŐSEK OTTHO- NA költségvetési szerv közötti

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. Megállapodás Megállapodás Dorog Város Önkormányzatának Kincstári Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Arany János Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi József Attila Művelődési Ház, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás az önállóan működő és gazdálkodó Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv, valamint az önállóan működő Napköziotthonos Óvoda költségvetési

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

(Képviselő-testület március 30-i ülésére)

(Képviselő-testület március 30-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

Előterjesztés. Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Előterjesztés Tárgy: a Tengelici Polgármesteri Hivatal és a Mézeskalács Óvoda közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! A Tengelici Mézeskalács Óvoda alapító okirata

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezet és Dorog Város Egyesített Sportintézménye, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 2. számú A költségvetési intézmény alapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról 10/2013. (III.05.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 21/2015. (XI. 6.) és a 4/2016. (IV.28.)

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz DOMBRÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS ELNÖKÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti 3. melléklet a 2015. (III.26.) határozathoz MEGÁLLAPODÁS az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben