Berentei Műszaki Ellátó Szervezet Berente Bajcsy-Zs. út 33. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berentei Műszaki Ellátó Szervezet. 3704 Berente Bajcsy-Zs. út 33. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 3704 Berente Bajcsy-Zs. út 33. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet: Általános rendelkezés I. Fejezet: Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya II. Fejezet: Az intézmény meghatározása (alapítói okirat szerint) alapítása, fenntartója, jogállása, bélyegzői. 1./ Az intézmény neve. 2./ Az intézményt alapító neve 3./ Az intézmény felügyeleti szerve 4./ Az intézmény működési területe 5./ Az intézmény jogállása 6./ Az intézmény gazdálkodási formája 7./ Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata 8./ Az intézmény alaptevékenysége 9./ Az intézmény törzsszáma, adószáma, számlaszáma 10./Az intézmény székhelye és telephelyei III. Fejezet: Az intézmény szervezeti rendje. 1./ Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete 2./ Az intézmény szervezeti egységei, felépítése a./ Titkárság Pénzügyi feladatok ellátása Raktározás Munkaügyi és bérügyi feladatok b./ Karbantartási csoport településfejlesztés, településrendezés, energetikai rendszerek felügyelete, közvilágítás kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása Intézményi karbantartás lakás- és helyiséggazdálkodás végzése vállalkozási tevékenység végzése c./ Közterület fenntartó csoport A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás helyi környezet- és természetvédelem vízgazdálkodás, vízkár elhárítási munkák végzése; köztemetők kialakítása és fenntartása IV. Fejezet: Intézmény vezetése 2

3 1./ Szervezet felelős vezetője 2./ Az intézményvezető közvetlen munkatársai 3./Belső ellenőrzés V. Fejezet: Intézmény munkarendje VI. VII. VIII. IX. Fejezet: Intézmény kapcsolattartási formái, rendjei Fejezet: Közalkalmazotti jogviszony keletkezése, megszűnése, közalkalmazott jogai és kötelezettségei. Fejezet: Közalkalmazott jutalmazásának elvei és formái, valamint fegyelmi és kártérítési kötelezettségük. Fejezet: Záró rendelkezés ZÁRADÉK 3

4 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1.) Az intézményt településüzemeltetői, intézményfenntartói feladatok ellátására. Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete a 333/2013.(VIII.29.) határozatával 143/2013.(IV.29.), 130/2013.(IV.8.), 86/2013.(III.18.), határozatával az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi, május 1.-től hatályos, egységes szerkezetű alapító okiratával hozta létre 2.) Az intézmény az SZMSZ mellett az alábbi szabályzatok alkalmazásával végzi tevékenységét: A fenntartó Berente Község Önkormányzatánál meglévő és az intézményre kiterjesztett szabályzatok - Számvitel-politika, számlarend - Pénzkezelési szabályzat - Leltározási szabályzat - Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata - Eszközök-források értékelési szabályzata - Bizonylati szabályzat - Belső ellenőri szabályzat - Önköltség-számítási szabályzat Intézmény önálló szabályzatai - Munkavédelmi szabályzat - Tűzvédelmi szabályzat - Temető üzemeltetési szabályzat II. 4

5 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA Célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy abban meghatározásra kerüljön az intézmény felépítése, működésének belső rendje külső-belső kapcsolataira vonatkozó megállapítások. Az SZMSZ tartalmazza a kialakított rendszerek, tevékenycsoportok, és folyamatok összehangolt működését, és azok rendszerét. Hatálya: Az SZMSZ-hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, közalkalmazotti dolgozóira, munkavállalóira, illetve az intézményben működő érdekképviseleti szervekre. III. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA ( ALAPITÓI OKIRAT SZERINT) ALAPÍTÁSA, FENNTARTÓJA, JOGÁLLÁSA, BÉLYEGZŐI 1.) Az intézmény neve Berentei Műszaki Ellátó Szervezet Berente, Bajcsy- Zs. út. 33. szám 2.) Az intézményt alapító neve Berente község Önkormányzat képviselő-testülete 3704 Berente Esze Tamás út ) Az intézmény felügyeleti szerve Berente község Önkormányzat képviselő-testülete 3704 Berente Esze Tamás út ) Az intézmény működési területe Berente község közigazgatási területe. Vállalkozási tevékenység tekintetében B.A.Z. megye közigazgatási területe. A vállalkozási tevékenység mértéke az éves bevétel 5 %- át nem haladhatja meg 5.) Az intézmény jogállása Önálló jogi személy, vezetője az intézményvezető, Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 20/A. (1) bekezdése, valamint a 20/B. (1) bekezdés alapján nyilvános pályázati eljárás keretében Berente Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevezi ki határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 éves vezetői megbízással. Az intézmény dolgozói tekintetében a munkáltatói jogot az intézmény vezetője gyakorolja. 6.) Az intézmény gazdálkodási formája 5

6 Önállóan működő költségvetési szerv. A szellemi és technikai támogató tevékenységeit (ezen belül különösen: pénzügyigazdasági feladatait) a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Berente (3704 Berente, Esze Tamás út 18.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.. 7.) Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata Hosszúbélyegző: Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 3704 Berente Bajcsy-Zs. út 33. Körbéylegző: Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 3704 Berente Bajcsy-Zs. út 33. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak:2sz. melléklet szerint 8.) Az intézmény alaptevékenysége Alapító okiratban meghatározottak szerint: Szakfeladat száma Államháztartási szakfeladatrend szerinti megnevezés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Adósságkezelési szolgáltatás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Köztemető-fenntartás és -működtetés 9.) Az intézmény törzsszáma, adószáma, számlaszáma Törzsszáma: Adószáma: Számlaszáma: KSH száma: Az intézmény ÁFA alany 10.)Az intézmény székhelye és telephelyei. 6

7 Székhelye: 3704 Berente Bajcsy-Zsilinszky Endre út 33. szám Telephelyei: 3704 Berente Bem József út 12. szám 3704 Berente Esze Tamás út 24. szám Levelezési címe: 3704 Berente Bem József út 12. szám E- mail címe: Telefonszáma: 36/ IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE 1.) Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete Az intézmény önálló költségvetési szervként működik, maradványérdekeltségű tevékenységet folytat. A fenntartó önálló gazdálkodási joggal nem ruházta fel. Önállóan dönt a hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása tekintetében, valamint a bér és létszámgazdálkodásban A részben önállóan gazdálkodó szervezeti egység csak részjogkörrel rendelkezik. Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évre összeállított és a fenntartó Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A fenntartó gondoskodik az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközök biztosításáról. A szervezet tevékenységét "bruttó gazdálkodás" keretein belül végzi, a kifizetéseket a Raiffeisen banknál vezetett elszámolási számláról eszközli. 2.) Az intézmény szervezeti egységei, felépítése A szervezet felépítése úgy került kialakításra, hogy minden döntési szinten érvényesüljön az egyszemélyi felelősség, és a lehető legkevesebb átfedés legyen a különböző döntési szintek között. A szervezet élén az intézmény vezetője áll, közvetlenül alárendelten működnek a belső szervezeti egységek. Az intézmény belső szervezete 3 csoportra tagozódik. Csoport: speciális szakmai területet ellátó feladatcsoportokra szervezett belső szervezeti egység. Az intézmény szervezeti felépítését a 1. számú melléklet mutatja be. a.) Titkárság Pénzügyi feladatok ellátása 7

8 A számlák érvényesítése, utalványozása, számszaki ellenőrzése, karbantartás, javítás, felújítás, közüzemi díj számlát csak műszaki ellenőrzést illetve. energetikai felülvizsgálatot követő jóváhagyás után fizethető ki. A jóváhagyás megtörténtét a számlán vagy erre acélra rendszeresített számlakísérő okmányon fel kell tüntetni. Pénzforgalom bonyolítása személyi és dologi kifizetések esetében a Pénzkezelési Szabályzat szerint történik. Bevételek, térítési díjak beszedése és feladása a megfelelő számlák kiállítása, nyilvántartása a jogszabályi (2000.évi C. tv.) és fenntartói elvárásoknak megfelelően történik. Számviteli, könyvelési, vagyon-nyilvántartással kapcsolatos feladatok, számvitel könyvelés vezetése költséghelyi, szakfeladat bontásban valósul meg. Főkönyvi számlákat az Államháztartásról szóló törvényben meghatározott bontás szerint kell minden évben megnyitni és könyvelni külön szakfeladatonként. Minden olyan egyéb számviteli nyilvántartás vezetése, melyet jogszabály ír elő a tevékenységi körébe tartozik. Adatok szolgáltatása az éves költségvetési terv elkészítéséhez és abban tevékeny részvétel. Előirányzatok és felhasználás folyamatos figyelemmel kisérése érdekében a tárgy évben negyedévente, az utolsó negyedévet követően havonta írásban tájékoztatás készül. Raktározás A kéziraktárban elhelyezett készletek biztonságos tárolásának megszervezése, a tárolt anyagok, eszközök csoportosítása, raktárrend biztosítása. A raktárban lévő készletek anyagok nyilvántartása anyagféleségenként történik. A selejt eszközöket, anyagokat külön kell tárolni. Évente az elfekvő készleteket fel kell mérni. Értékesítésének lebonyolítását a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezéséről szóló szabályzat betartása mellett kell elvégezni. Raktári készlet év végi leltárát meg kell szervezni a leltározási szabályzatban foglaltak szerint. A vagyon-, eszköz-, tárgyi eszköznyilvántartást (karton, eszköznyilvántartó) az anyagkönyvelő részben önálló intézményenként számítógépes raktáros nyilvántartás keretében vezeti. Vagyon-nyilvántartás vezetése, tárgyi eszköznyilvántartásban, bizonylati albumban szereplő nyomtatványok felhasználásával. Bruttó érték, évi és göngyölített értékcsökkenés várható leírás időpontja, értékcsökkenés %-ban, főkönyvi száma, tárgyi eszköz részletes adatainak feltüntetésével történik. Az eszközök és berendezési tárgyak bizonylati albumban szereplő nyomtatványokon való nyilvántartása a titkárság feladatkörébe tartozik. A kiadott védő és munkaruhákról nyilvántartást kell vezetni. Védőruhánál, és védőfelszerelésnél kihordási idő nincs, annak elhasználódása esetén selejtezése a szabályzatban foglaltak alapján történik és pótlásáról azonnal gondoskodni kell. Munkaruházat esetén a kihordási időt nyilván kell tartani, amennyiben a kihordási idő előtt szűnik meg a dolgozó munkaviszonya, úgy időarányosan a munkaruházat pénzbeli megváltása kötelező. Munkaruhákat a fizikai dolgozók részére az alábbiak szerint biztosít az intézmény. 8

9 Munkaruházat Kihordási idő 1 öltöny 1 év Bakancs 2 év téli öltözet 4 év A fizikai állományú közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozókat havonta 1 db szappan, 1 WC papír, negyedévente 1 db Ultraderm, 1 kézvédőkrém, a téli időszakban, a Munkavédelmi törvény alapján 1 kg cukor, 1 doboz citrompótló, 1 doboz filteres tea illeti meg, mely utólagosan kerül kiosztásra. Munkaügyi és bérügyi feladatok Figyelemmel kíséri a szervezet munkabér felhasználását, a létszámot és erről nyilvántartást vezet. Figyelemmel kíséri a soros előlépéseket, a jubileumi jutalmak esedékességét. Elkészíti a munkaszerződéseket, kinevezéseket be-és átsorolásokat, munkaviszony megszüntetését. Időszakos alkalmazás esetén munkaszerződést készít és figyelemmel kíséri a szerződések hatályát. Fegyelmi határozatokat nyilvántartja. Vezeti a nyilvántartásokat a letiltásokról és előlegekről, az elszámoló lapot továbbítja a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága felé. A MÁV térítések nyilvántartását kezeli. A jelenléti ívek, naprakész és pontos vezetését ellenőrzi. Vezeti a táppénzes nyilvántartást és jelenti havonta a MÁK felé. Kedvezményes MÁV igazolványok érvényesítését és nyilvántartását elvégzi. GYES, GYED nyilvántartás vezetése és jelentés a MÁK felé. Családi pótlék igények bejelentése a MÁK felé. Adatszolgáltatás a MÁK felé az előírt határidők betartásával. Kapcsolatot tart a Munkaügyi Központtal a közhasznú, közcélú munkavállalók alkalmazása kapcsán a szükséges jelentési és szerződésből eredő kötelezettségeknek eleget tesz. A beérkező és kimenő levelek, számlák iktatása irattárazása az iratkezelési szabályzatnak megfelelően. Kimenő levelek megírása bejövő telefonhívások fogadása, valamint nyilvántartás vezetése postabélyegek felhasználásáról illetve az ügyviteli tevékenységhez szükséges nyomtatványok megrendelése. b.)karbantartási csoport A csoport munkáját csoportvezető irányítja, aki munkáját önállóan a szervezet vezetőjének felügyelete mellett végzi. Éves karbantartási terv keretén belül elvégzik a karbantartási, javítási, és eseti jelleggel a hibaelhárítási munkákat. A munkavégzéshez, szükséges anyagok előzetes felmérését követően gondoskodik azok beszerzéséről. Karbantartók munkavégzésük során munkalap vezetését végzik, a munkalapon fel kell tüntetni a munkavégzés helyét és idejét a munka megnevezését a munkát végző személy nevét a felhasznált anyagok 9

10 megnevezését és azok mennyiségét. A csoportvezető gondoskodik a munkalapok szabályszerű vezetésének ellenőrzéséről és a munkavégzéshez kapcsolódó gépjármű menetlevelek vezetéséről. Gondoskodik a csoporthoz tartozó munkaeszközök karbantartásáról, a szükséges munkavédelmi előírások betartásáról. Negyedéves bejárás megtartása keretében. A karbantartásról, javításról sürgősségi sorrend betartása mellett intézkedik. Szállítási tevékenységet igény szerint ütemezi. Szakmai és egyéb eszközök beszerzéséről az intézményvezető megbízása illetve hozzájárulása alapján gondoskodik. Kapacitás kihasználás érdekében a külsős megrendelők részére munkát végez, az önköltségi ár felett a kivitelezési munka szervezése, bonyolítása, a csoport feladatai közé tartozik. Építési, felmérési naplót naprakészen vezeti illetve vezetteti. Költségvetést és árajánlatot készít, mely a számlázás alapjául szolgál. Külsős munkavállalók részéről történő kivitelezés esetén a kivitelezővel rendszeres kapcsolatot tart, a kivitelezést folyamatosan ellenőrzi, felmérési, építési naplót kontrolálja a számlát kifizetés előtt koollaudálja. Napi kapcsolat tart fenn az önkormányzat és az önálló intézmények vezetőivel, segíti munkájukat. Végzi az intézmény által fenntartott lakás és nem lakás céljára szolgáló bérleményekben és az önálló intézmények épületek gépészeti és műszaki berendezéseinek rendeltetésszerű működéséért, az energiaellátó és fogyasztó rendszerének karbantartását, javítását. c.)közterület fenntartó csoport A csoport munkáját a csoportvezető önállóan irányítja az intézményvezető felügyelete mellett. A csoport feladatai közé tartozik: Szállítási tevékenysége kapcsán a szakfeladatok szállítási igényét ellátja szabad kapacitás esetén külsős megrendelő részére munkát végez. Munkagépek munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése a menetlevelek igazolása. Technológiai utasítások kiadása és a munkák operatív irányítása. A termelés anyagi-, kézi és gépi munkaigényének biztosítása. Közhasznú, közcélú és egyéb közmunkaprogramban résztvevők munkájának irányítása, munkafeltételek biztosítása mellett. Elszámolások kimutatások készítése a fenntartó felé. Közterületi illegális tevékenységek kiszűrése, felszámolása. Illegális szemétlerakás megakadályozása, tettesek felderítése. Bármely közterületen felmerülő feladat felismerése, intézkedés kezdeményezése. Szabadtéri növénytermesztés, telepítés, gondozás. Parkgondozási, kezelési feladatok elvégzése. Kertészeti, szakmai feladatok ellátása. Csapadék vízelvezető rendszerek (zárt és nyílt rendszerű) tisztántartása. Köztéri bútorok, ülőpadok, hulladéktároló edények és környékük tisztántartása. A település belterületi útjainak és gyalogos közlekedésre szolgáló járdáinak takarítása, téli időszakban hó és síkosság mentesítése. A temető üzemeltetési szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik a település köztemetőjének szakszerű és folyamatos üzemeltetéséről. 10

11 V. INTÉZMÉNY VEZETÉSE 1.)Szervezet felelősvezetője A szervezet vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Az intézmény dolgozóinak kinevezési és fegyelmi jogkörét a szervezet vezetője gyakorolja. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet hatáskörébe rendeltek vagy hatáskörébe vont. Jogszabályokban előírt szabályzatok elkészítéséért a szervezetvezetője felelős. Jogkörét esetenként megbízás alapján időszakosan vagy tartósan helyettesére, a titkárságvezetőre, mindkettőjük akadályoztatása vagy más munkatársára ruházza át. Szervezetvezető feladatkörébe tartozik: - Az intézmény részlegeinek vezetése, irányítása, ellenőrzése - rendelkezésre álló költségvetési támogatásból a működéshez szükséges - személyi, tárgyi feltételek biztosítása - külső szervekkel, munkavállalói, érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködés. 2.) Az intézményvezető közvetlen munkatársai A szervezetvezető feladatait közvetlen munkatársai (Titkárság, csoportvezetők) közreműködésével végzi. A szervezetvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk és a szervezetvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Beszámolási kötelezettségük és felelősségük kiterjed a munkaköri leírások szerinti feladatokra. Az intézmény dolgozói az elévülési határidőn belül anyagi, munka és büntetőjogi felelősséggel tartoznak az intézmény eredményes működése érdekében részükre előírt feladatok elvégzéséért, intézkedéseikért, utasításaikért, az előírt ellenőrzések végrehajtásáért, illetve mindazokért, ami hatáskörüknek, beosztásuknak megfelelően tenniük kell, illetve amit megtenni elmulasztottak Az anyagi, illetve kártérítés köre és mértéke tekintetében a mindenkor hatályos jogszabály szerint kell eljárni 3.) Belső ellenőrzés A Berentei Műszaki Ellátó Szervezet belső ellenőrzését a berentei Közös Önkormányzati Hivatal által megbízott személy, vagy szervezet látja el. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységet végez, melynek keretében feladata, hogy - vizsgálja az ellenőrzött szerv tevékenységét a működés gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége szempontjából, - elemezze, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát, - a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodást, 11

12 - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmazzon meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében VI. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE Az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban állók munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának szabályait a Közalkalmazotti törvény és a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit figyelembe véve került megállapításra. K Közmunkaprogramban résztvevő foglalkoztatottak tekintetében a Munka Törvénykönyve a mérvadó. A fenti rendeletek szerint a heti munkaidő negyven óra. Fűtői munkakörben idénymunka esetén (október 15.-től április 15-ig) munkaidő keret alkalmazása alapján határozzuk meg a munkaidőt. Ez esetben a tizenkettő órát nem haladja meg a napi munkaidő. Munkából való távolmaradást, és annak okát legalább előtte 1 nappal, vagy rendkívüli esetben aznap köteles a közvetlen vezetőjének bejelenteni. Hiányzó dolgozók munkakörét hosszabb távollét esetén helyettesítjük, és a helyettesítéssel biztosítjuk a folyamatos munkavégzést. Közalkalmazottak munkarendje a hét minden napján azonosan, az alábbiak szerint alakul: Adminisztratív állományú közalkalmazott esetében 7.00 órától óráig; munkaközi szünet: tól ig Fizikai állományú közalkalmazott esetében 6.00 órától óráig munkaközi szünet: 9.00-tól 9.30-ig Ettől eltérő munkarendben dolgozhatnak a nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók és a Közmunkaprogramban dolgozók, akiknek munkarendje munkaköri leírásukban kerül szabályozásra.. VII. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI, ÉS RENDJE A szervezet kapcsolatai a.) Polgármesteri Hivatallal b.) képviselőtestülettel c.) külső szervekkel. 12

13 a.) Polgármesteri Hivatal vezetőivel, a szervezet vezetőjének és közvetlen munkatársainak van kapcsolata. A pénzügyi előadóknak adatszolgáltatási kötelezettség (éves, féléves beszámoló, éves költségvetés, költségvetési jelentés, költségvetési, egyéb szakmai kérdések) vonatkozásában közvetett kapcsolatuk van. b.) Képviselő-testület előtt az intézményvezetője akadályoztatása esetén az általa megbízott személy képviseli az intézményt. c.) Külső szervekkel való kapcsolattartás, tájékoztatás, adatszolgáltatás a szervezetvezető feladata. Meghatározott szervekkel (MÁK, Egészségbiztosítás, Nyugdíjbiztosítás, Biztosítókkal, Munkaügyi Központ) a titkárság tartja a kapcsolatot. VIII. KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÖZALKALMAZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyre nézve a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Közfoglalkoztatottak, jogviszonyukat a évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, egyéb törvények szabályozzák. IX. KÖZALKALMAZOTT JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, VALAMINT FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÜK Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. X. ZÁRÓ RENDELKEZÉS Az intézmény hatékony működéséhez szükséges rendelkezéseket önálló szabályzatok tartalmazzák, mely az SZMSZ mellékletét képezik. A szabályzatok - az SZMSZ változása nélkül- módosíthatók, jogszabályi előírások, törvényi változások függvényében, vagy a szervezet vezetőjének megítélése szerint. 13

14 A VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény (Vnytv.) 3. (1) bekezdés c) pontja alapján az intézmény valamennyi vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottja vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. Az SZMSZ módosítása a munkavállalói érdekképviselet véleményeztetésével és fenntartó jóváhagyásával történik. Az SZMSZ Berente község Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba. A SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI: 1. sz. melléklet: Berentei Műszaki Ellátó Szervezet organogramja 2. sz. melléklet: Berentei Műszaki Ellátó Szervezet bélyegző nyilvántartása 3. sz. melléklet: A Intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok jegyzéke 4. sz melléklet: Intézményi Munkamegosztási megállapodás A Szabályzatok folyamatos aktualizálásáról az intézményvezető gondoskodik Berente, január 30. ZÁRADÉK: Borza Bertalan mb. Intézményvezető Berente község Önkormányzatának Képviselő-testülete.. Ök. számú határozattal a Berentei Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta. Berente, január 30. Fortuna János Juhász József Jegyző polgármester 1. számú melléklet Organogram 14

15 Intézményvezető Titkárság Műszaki csoport Közterület üzemeltető és fenntartó csoport Közfoglalkoztatottak 2. számú melléklet Név Beosztás Bélyegző 15

16 Borza Bertalan intézményvezető körbélyegző Kocsis Bernadett adminisztrátor adószámos hosszú bélyegző Ari Imre raktáros hosszú bélyegző 16

17 A Intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról évi XCIII. tv. a munkavédelemről évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról évi LXVI., az egészségügyi hozzájárulásról évi C. tv. a számvitelről évi XCII. tv. az adózás rendjéről évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről évi CXCV. tv. az államháztartásról 3. számú melléklet 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről 17

18 4. számú melléklet Munkamegosztási megállapodás az önállóan működő és gazdálkodó BERENTEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BERENTE költségvetési szerv, valamint az önállóan működő BERENTEI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján került sor, figyelembe véve az Ávr. 8. (1)-(4) bekezdéseiben, és a 10. (5)-(8) bekezdéseiben előírt szempontokat. A munkamegosztási megállapodás a BERENTEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (továbbiakban: Hivatal) irányító szerv által kijelölt, gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és a BERENTEI MŰSZKAKI ELLÁTÓ SZERVEZET (továbbiakban: Műszaki Ellátó Szervezet) a gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére terjed ki. Az irányító szerv által kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv azonosító adatai: Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 3704 Berente, Esze Tamás út 18. sz. KSH számjele: Törzsszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Az önállóan működő költségvetési azonosító adatai: Berentei Műszaki Ellátó Szervezet 3704 Berente, Bajcsy Zs. u. 33. sz. KSH számjele: Törzsszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Az Műszaki Ellátó Szervezet részére az Ávr. 10. (1) bekezdés alapján az előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására a képviselő-testület a 86/2013. (III.18.) számú határozatában a Hivatalt költségvetési szervet jelölte ki. Az Műszaki Ellátó Szervezet az Ávr-ben rögzítettek szerinti feladatait a kijelölt költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási megállapodásban rögzített helyen és módon látja el. 18

19 A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos és ésszerű intézményi gazdálkodás kereteit megteremtse. Az Műszaki Ellátó Szervezet által ellátott szakfeladatok: Szakfeladat száma Államháztartási szakfeladatrend szerinti megnevezés Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Közvilágítás Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Adósságkezelési szolgáltatás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Köztemető-fenntartás és - működtetés szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel (egységekkel) rendelkezik, továbbá egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is - e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül - elláthat. A munkamegosztási megállapodás nem sértheti a Műszaki Ellátó Szervezet szakmai döntéshozó szerepét. A Hivatal jegyzője és a Műszaki Ellátó Szervezet vezetője közösen felelősök a munkamegosztás megszervezéséért és végrehajtásáért, az éves költségvetésben és annak módosításaiban meghatározott előirányzatok figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért. A Műszaki Ellátó Szervezet, a Hivatal számviteli politikája keretében elkészített szabályzatok (eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, önköltség számítási szabályzat) a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend előírásait, továbbá az Ávr. 13. (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokat alkalmazza az azokban előírtakat kötelező érvénnyel betartja. A Hivatal vezetője gondoskodik arról, hogy az általa vezetett számviteli (főkönyvi) könyvelésben elkülönítetten szerepeljenek a Műszaki Ellátó Szervezet gazdasági eseményei. A Hivatal ellátja azokat a feladatokat, melynek személyi és tárgyi feltételei az Műszaki Ellátó Szervezet nem adottak, így (az Ávr 9. (2) bekezdése a) és b) pontja szerint: a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, b) a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat,) Ezen belül: - könyvvezetés; - leltározás; - terminálon történő utalások; - adatszolgáltatás; 19

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti 3. melléklet a 2015. (III.26.) határozathoz MEGÁLLAPODÁS az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2008 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 1048 Budapest, Galopp utca 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. október 01. napjától TERVEZET I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CORVINA ÓVODA SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. PREAMBULUM... 4 1.1. AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJAI... 4 1.2. AZ SZMSZ HATÁLYA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

POLGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2014. (II. 6.) számú határozatával, Nádasdladány Község Önkormányzat

Részletesebben

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2015. április 10. 1 Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény ( továbbiakban: Ötv.) értelmében a képviselő-testület 10/2006. (XI.20) sz. rendeletével

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 V á m o s m i k o l a, Ipolysági út 9-11. Telephelye: 2025 Visegrád, Mogyoróhegy utca 10.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 V á m o s m i k o l a, Ipolysági út 9-11. Telephelye: 2025 Visegrád, Mogyoróhegy utca 10. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 V á m o s m i k o l a, Ipolysági út 9-11. Telephelye: 2025 Visegrád, Mogyoróhegy utca 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 BEVEZETÉS... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 6 2. Az intézmény

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Polgármester J A V A S L A T

Polgármester J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester J A V A S L A T A Budapest XXI. Kerület Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Készítette: Trzaskó Viktor

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

Dunapataji Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dunapataji Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Dunapataji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (HSZMSZ) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hivatal megnevezése, székhelye 1.

SZENTKIRÁLYSZABADJAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (HSZMSZ) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hivatal megnevezése, székhelye 1. SZENTKIRÁLYSZABADJAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (HSZMSZ) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hivatal megnevezése, székhelye 1. 1.) A hivatal megnevezése: Szentkirályszabadjai Polgármesteri

Részletesebben