b. Az elosztói engedélyes. c. A toldás, megszakítás nélküli csatlakozóvezeték végpontját képez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "b. Az elosztói engedélyes. c. A toldás, megszakítás nélküli csatlakozóvezeték végpontját képez"

Átírás

1 1. A jogszabály alapján, új felhasználási hely ellátásához, szabadvezeték-hálózaton ki jogosult a hálózati leágazási pont kijelölésére? (2 pont) a. A villamos energiát igénylı felhasználó. b. Az elosztói engedélyes. c. A regisztrált szerelı. d. Nem kell kijelölni, mivel mindig adódik. 2. Az alábbiak közül melyik helyes a csatlakozási pont helyének meghatározására vonatkozóan? Több helyes válasz! (4 pont) a. Szigetelt szabadvezetékes csatlakozásnál az a pont, ahol a csatlakozóvezeték a tetıtartót, illetve a falihorgot eléri. b. Földkábeles csatlakozás esetén a csatlakozási pont az ingatlanhatár. c. A toldás, megszakítás nélküli csatlakozóvezeték végpontját képezı villamos kötéspont. Ha a csatlakozóvezeték közvetlenül lát el egy fogyasztásmérı berendezést, akkor a fogyasztásmérı(k) elmenı kapcsai. d. A méretlen fıvezeték elsı villamos elágazási pontja a fogyasztásmérı-hely elıtt. e. A közcélú villamosmő és a felhasználói tulajdonú berendezések tulajdoni határpontja. 3. Mi a tetıtartó épület tetıszerkezetén való elhelyezésének leglényegesebb szempontja? (2 pont) a. A tetıtartót úgy kell elhelyezni, hogy stabilitását a padlástér aljazat betonozásába történı rögzítés és egy megfelelı helyzető szarufának való támaszkodás együttes biztosítása. b. A tetıtartót a tetıszerkezeten olyan magasra kell helyezni, hogy annak tetıbıl kinyúló hossza az 1 métert lehetıleg ne haladja meg (ne legyen szükséges kikötni), ugyanakkor elhelyezésével teljesüljön a csatlakozó vezeték elıírt út feletti magassága. c. A tetıtartó úgy legyen elhelyezve, hogy a tetıtartó csı alsó vége az épület külsı falsíkjára érkezzen. Ha így hosszú tetıtartó csı adódna, akkor a csövet ki kell kötni, vagy a fogyasztási hely ellátására földkábeles csatlakozást kell választani. 4. Lakóépületek esetében mi a méretlen fıvezeték(ek) elhelyezésének fı szempontja? (2 pont) a. Minden olyan elhelyezés elfogadható, ami az illetéktelen hozzáférhetetlenséget garantálja. b. A teljes nyomvonal a lakótéren kívül helyezkedjen el. c. A nyomvonal mindig falba süllyesztve legyen kialakítva. d. Lakótéren belül csak kábelszerő vezeték (köpenyes vezeték) alkalmazható. 5. Elıírhatja-e az elosztói engedélyes a csatlakozóvezeték földkábeles kivitelét? (2 pont) a. Nem írhatja elı (a döntés joga a fogyasztóé / felhasználóé). b. A csatlakozóvezeték földkábeles kivitelét az elosztói engedélyes csak abban az esetben írhatja elı, ha a közcélú hálózat földkábeles. c. Elıírhatja, ha a szabadvezeték-hálózat földkábel-hálózattá történı átépítése tervezett. 6. Mikor és hol kötelezı kialakítani a fı egyenpotenciálú összekötéseket (EPH hálózatot)? (2 pont) a. Csak az MSZ 172/1:1986 szabvány hatálya alá tartozó új épületekben, a nullázás belsı feltételeként. b. Ahol védıvezetıs érintésvédelem van kialakítva. c. Csak a KLÉSZ hatálya alá tartozó új épületekben, a nullázás belsı feltételeként. d. Csak ipari környezetben levı lakóépület, illetve csoportosan elhelyezkedı felhasználási helyek esetén. 7. Hol alakítandó ki egy családi ház villamos berendezésének fı földelıkapcsa, vagy -sínje, ha a fogyasztásmérı berendezés a telekhatáron van elhelyezve. (2 pont) a. A csatlakozási pont közvetlen közelében. b. Az elosztói engedélyes által az áramszolgáltatói tájékoztatóban meghatározott helyen. c. A mért fıvezeték végpontjánál. d. Az elosztói engedélyes TN-rendszer alkalmazását írja elı, így azt nem kell kialakítani. e. A felhasználó, illetve fogyasztó által meghatározott helyen. 1

2 8. Melyik megállapítás nem igaz a felsoroltak közül a fogyasztásmérı elıtti kismegszakítóra vonatkozólag? (2 pont) a. Ellátja a fogyasztásmérı és a mért fıvezeték túláramvédelmét. b. Névleges áramértéke (illetve ezek összege) határozza meg a csatlakozási áramerısségértéket. c. A kismegszakító a felhasználási hely, illetve fogyasztási hely érintésvédelmi lekapcsolást végzı védelmi eszköze. 9. Az alább felsoroltak közül melyik feladata a fogyasztásmérı elıtti kismegszakítónak? (2 pont) a. Hálózati feszültség-aszimmetria, illetve túlfeszültség fellépte esetén késleltetés nélkül lekapcsol. b. A felhasználási hely, illetve fogyasztási hely érintésvédelmi lekapcsolást végzı védelmi eszköze. c. Ellátja a fogyasztásmérı és a mért fıvezeték túláramvédelmét, áramértéke pedig meghatározza a csatlakozási áramerısség-értéket. 10. Hol nem helyezhetı el családi ház fogyasztásmérı-helye? Több helyes válasz! (4 pont) a. Telekhatáron. b. Gázmérı mellett. c. Lépcsı felett. d. Ajtó mögött. e. Garázsban. f. Pinceszinten. 11. Hol helyezhetık el egy 3 szintes, 16 lakásos társasházi lakóépület fogyasztásmérı-helyei? Több helyes válasz! (4 pont) a. Az összes mérı elhelyezhetı a bejárati szinten, a közlekedı tér falán, csoportosan. b. A szintenként elhelyezkedı lakások mérıi szintenként csoportosan elhelyezhetık. c. A lakások bejárati ajtajain belül, a gázmérıvel közös falifülkékben. d. A pinceszinten levı garázssoron, az egyes garázsajtók mellett lehetnek a lakás mérık, a garázs mérık mellett. 12. Társasházi fogyasztásmérı-helyek vezetékezése során 4 fogyasztásmérı-hely méretlen fıvezeték szakaszát létesíti. Az alábbiak közül melyik 1 kv-os vezetı alkalmazható? (2 pont) a. Legalább 10 mm² keresztmetszető, a szabványos színjelölésnek megfelelı mőanyag szigeteléső réz, vagy alumínium vezetı. b. Villamos terhelésre elıírt módon méretezett, sodrott szerkezető, színjelölt rézvezetık, amelynek keresztmetszete legalább10 mm². c. Legalább 16 mm² keresztmetszető, mőanyag szigeteléső tömör alumínium vagy legalább 6 mm² keresztmetszető, sodrott szerkezető, színjelölt rézvezetık. d. Villamos terhelésre elıírt módon méretezett, sodrott szerkezető, színjelölt rézvezetık, amelynek keresztmetszete legalább 6 mm². 13. Az alábbi megállapítások közül melyik a hibás? (2 pont) a. A fogyasztásmérı elıtti kismegszakító és a felhasználói fıelosztó táblán elhelyezett túláramvédelmi eszközök között általában nem lehet szelektivitást alkalmazni. b. Lakás mért fıvezetékének legnagyobb megengedett feszültségesése 3 %. c. Mőanyag tokozat-rendszer elemeibıl felépített fogyasztásmérı-hely csak ajtó, illetve fény elleni takarás mögött helyezhetı el. d. Az áram-védıkapcsoló feszültség-aszimmetria ellen nem véd. 14. Milyen értékőnek kell lennie a védıföldelésnek TT-rendszerben? (2 pont) a. A szükséges értéket az adott érintésvédelmi módhoz tartozóan, méretezı számítással kell meghatározni. A földelés és a védıvezetı(k) együttes ellenállása legyen nagyobb, mint a számítás alapján szükséges érték. b. A földelési ellenállás értéke nem haladhatja meg a 10 ohmot. c. A földelés és a védett áramkörök védıvezetıinek együttesen mért ellenállása ne haladja meg az 50 V/(α x I b ) értékét. 2

3 15. Az alább felsoroltak közül melyik pont nem minısül csatlakozási pontnak? (2 pont) a. Az elsı túláramvédelmi készülékként alkalmazott késes biztosítóaljzat bemenı kapcsai. b. Az új létesítéső, többszál-feszítéső csatlakozóvezeték végpontja. A villámvédelmi zónahatárra az elıírásoknak megfelelı túlfeszültség-védelmi egység van beépítve. c. A méretlen betápláló fıvezeték végpontja. d. A toldás, vagy megszakítás nélküli csatlakozókábel végpontja. 16. Melyik válasz igaz TN-rendszer esetén? (2 pont) a. Amennyiben alapozásföldelı áll rendelkezésre, a szétterjedési ellenállás értéket nem szükséges méréssel igazolni. b. Áram-védıkapcsoló alkalmazásával jelentısen csökkenthetı a fı egyenpotenciálú összeköttetések hiányos kiépítése miatt fellépı érintésvédelmi kockázat. c. A mért fıvezeték csak négyvezetıs rendszer lehet (PEN-vezetıt kell alkalmazni). d. Nem szabad kiépíteni a fı egyenpotenciálú összeköttetések rendszerét (EPH), mert ez veszélyhelyzetet teremthet. 17. Az alábbiak közül mely esetben léphet fel a csatlakozóvezetékben üzemszerő körülmények között a legnagyobb húzófeszültség? (2 pont) a. +40 C környezeti hımérséklet mellett. b. A szerelés során, befeszítéskor. c. - 5 C környezeti hımérséklet mellett, zúzmara pótteherrel. d C környezeti hımérséklet mellett. 18. Üzemszerő körülmények között mikor léphet fel a csatlakozóvezetékben a legnagyobb húzófeszültség az alábbiak közül? (2 pont) a. +40 C környezeti hımérséklet mellett. b. -20 C környezeti hımérséklet esetén. c. A szerelés során, befeszítéskor. d. +20 C környezeti hımérséklet mellett. 19. A védıvezetıs érintésvédelem alkalmazására vonatkozólag mely állítások hibásak az alábbiak közül? Több helyes válasz! (6 pont) a. Az EPH gerincvezetık PE vezetıkként is felhasználhatók. b. Lakóépületek védıvezetıs érintésvédelmeként TN-C-S rendszert kell kialakítani. c. Csoportosan elhelyezkedı fogyasztási helyek vezetékhálózatainak védıvezetıi csak azonos földelırendszerre csatlakozhatnak. d. A mért fıvezeték PE-vezetıje a fázis- és nullavezetıtıl külön nyomvonalon is vezethetı. e. A legalább 16 mm² keresztmetszető réz-, illetve a legalább 25 mm² keresztmetszető alumínium anyagú PE-vezetık PEN-vezetıként is felhasználhatók. f. A fogyasztói (felhasználói) fıelosztó PE-kapcsa is lehet fı földelıkapocs, illetve -sín. g. Ha egy adott áramkör fázisvezetıi 50 mm² keresztmetszetőek, akkor PE-vezetıként 25 mm² keresztmetszet alkalmazása megengedett. 20. Az alábbiak közül melyek a helyes megállapítások? Több helyes válasz! (6 pont) a. A fém csıvel az épületbe érkezı közmőveket a belépés pontján, az épületen belül kell a földelırendszerre csatlakoztatni. b. A fı földelısínrıl indítandó EPH gerincvezetékek villamos kötéspontjait a csatlakozó fıelosztó pecsétzárazott terében kell kialakítani. c. A 16 mm²-nél nagyobb keresztmetszető méretlen fıvezeték PEN-vezetıjérıl indítható EPH leágazó vezeték. d. A fı földelısínrıl indítható EPH vezetı, a további PE-sínekrıl, vagy -kapcsokról pedig nem. e. 1 kv-ra szigetelt vezetı alkalmazásával az erısáramú vezetékrendszerek védıcsöveiben is vezethetı EPH vezetı. f. Ha az épületben nincsenek házi fémhálózatnak minısülı fémszerkezetek, az EPH rendszer kiépítése szükségtelen. g. A fı földelısínen kívül máshonnan nem megengedett EPH vezetıt indítani, illetve EPH bekötést megvalósítani. 3

4 21. Az alábbiak közül mi igaz az érintésvédelem kialakítására vonatkozóan? Több helyes válasz! (4 pont) a. TT-rendszerben az érintésvédelmi lekapcsolás célját szolgáló védelmi eszköz áram-védıkapcsoló lehet. b. A TN-rendszer nagyobb villamos biztonságot eredményez, mint a TT-rendszer. c. Ha a fogyasztói fıelosztó táblán legfeljebb 16 A-es kismegszakító alkalmazása szükséges, akkor a TN-rendszer kialakításaként megfelelı megoldás ott a PE és az N kapcsok összekötése. d. Egy villamos forróvíztároló ellátása esetén megengedett, hogy a fogyasztásmérı elıtti kismegszakító legyen a fogyasztói hálózat túláramvédelmi eszköze. e. TN-rendszer alkalmazása esetén nem elıírás a lakás áramköreihez áram-védıkapcsoló felszerelése. 22. Jelölje meg a valós (igaz, helyes) állításokat! Több helyes válasz! (4 pont) a. A regisztrált szerelı az elosztói engedélyes megbízottja. b. Az egy csatlakozási ponton keresztül ellátott fogyasztási helyek érintésvédelmi rendszerei egymástól eltérıek is lehetnek (TN és TT). c. Csatlakozóvezeték, vagy más méretlen fıvezeték védıcsöve vízszintes szakaszon nem vezethetı padlástérben, még aljzatbetonba ágyazva sem. d. A regisztrált szerelık jogosultak szerelıi beavatkozásokat végezni üzemelı méretlen csatlakozó-berendezéseken (és utána kérik az áramszolgáltatótól a pecsétzárazás pótlását). e. Az áram-védıkapcsoló nem érzékeli a fázis-nulla zárlatot, ilyen hibára nem kapcsol ki. 23. Jelölje meg a valós (igaz, helyes) állításokat! Több helyes válasz! (6 pont) a. A túlfeszültség elleni védelem készülékei mőködésükkel elıírt védelmi szintő potenciál-kiegyenlítést valósítanak meg a védelmi zónák határán. b. A vonatkozó elıírásoktól eltérı kialakítású belsı túlfeszültség elleni védelem is megengedett, amennyiben a megrendelı kisebb költségő megoldást igényel. c. Belsı túlfeszültség elleni védelem akkor is kialakítható, illetve szükséges lehet, ha nincs külsı villámvédelmi berendezés. d. Az az épületek méretlen betáplálásaiba varisztoros durvavédelmi készülék (SPD class 1.) beépítése is elfogadott az elosztói engedélyesek részérıl. e. Az 1. osztályú (durva fokozatú) védelmi eszköz beépítésénél összesen 1 m nyomvonalhosszú vezetékezés megengedett. 24. Jelölje meg a valótlan (hamis, helytelen) állításokat! Több helyes válasz! (6 pont) a. Az elosztói engedélyes elıírása alapján új fogyasztásmérési helyek alatt minden esetben kötelezı csatlakozásra elıkészíteni a földkábeles csatlakozás fogadó tokozatát. b. A méretlen fıvezeték fogyasztásmérı-helyen történı elágaztatása az ugyanazon fogyasztási helyhez tartozó, vele azonos térben levı vezérelt napszaki fogyasztásmérı számára megengedett. c. Nem elfogadott megoldás a fogyasztásmérı-helyek építészeti megoldással történı kivitelezése (fogyasztásmérı táblákra szerelt mérık, falsíkon, vagy falifülkében). d. A kereskedelmi forgalomban levı 1. osztályú túlfeszültség-korlátozó készülékek mindegyike alkalmazható az elsı túláramvédelmi készülék utáni pontról történı leágaztatással. e. A fogyasztói, illetve felhasználói berendezések védelmi eszközeit a mért oldali fıelosztóban kell felszerelni. 4

5 25. Jelölje meg a valótlan (hamis, helytelen) állításokat! Több helyes válasz! (6 pont) a. A vonatkozó MSZ HD szabvány alapján TN-rendszerben végponti áramkör érintésvédelmi kikapcsolásánál nem ajánlott pillanatszerő lekapcsolást alkalmazni, mert ekkor nem lehet szelektív túláramvédelmet kialakítani. b. Ha az épületen külsı villámvédelmi berendezés létesül, kötelezı jelleggel ki kell alakítani a felhasználási hely(ek) belsı túlfeszültség elleni védelmét. c. A belsı túlfeszültség elleni védelem kialakítása elınyösen befolyásolja az érintésvédelem és az EPH hatékonyságát. d. A fı földelısín csatlakozó fıelosztóhoz rendelt kialakításánál a sín egyik végének a pecsétzárazott térbıl ki kell nyúlnia. Ide csatlakoztatandó a földelırendszerrıl érkezı földelıvezetı. e. A fı földelısín több szekciós épületek esetében épületszekciónként is kialakítható (pl. a lépcsıházi fıelosztókhoz való hozzárendeléssel). f. A külsı villámvédelem és a belsı túlfeszültség elleni védelem kialakítása egyúttal az EMC elıírások teljesülését is jelenti. 26. Mi a belsı villám- és túlfeszültség elleni védelem célja? (2 pont) a. A mőszaki intézkedések életvédelmi célt szolgálnak és számottevıen csökkentik a vagyoni károk bekövetkezésének kockázatát. b. A felhasználói (belsı) túlfeszültség elleni védelem eszközei levezetési áramukkal párhuzamos áramutakat biztosítanak a villám áramának veszélytelen módon történı földbe vezetéséhez. c. Az épületen belüli vezetékes hurkok védelme az extrém túlfeszültségek, illetve túláramok hatásai ellen. 27. Mi az EPH rendszer kiépítésének célja? (2 pont) a. Áramutat biztosít a villám áramának veszélytelen módon történı földbe vezetéséhez az épület számottevıen vezetıképes szerkezetein keresztül. b. Hatékonyabbá teszi a védıvezetıs érintésvédelem mőködését azáltal, hogy a kialakuló nagyobb értékő hibaárammal csökkenti az érintésvédelmi lekapcsolásra illetékes védelmi eszköz mőködési idejét. c. Életvédelmi célt szolgál oly módon, hogy biztosítja a védıvezetıvel védett készülék testek és az épületek vezetıképes szerkezeteinek azonos potenciálon maradását. 28. Milyen kiegészítı intézkedéseket ír elı a szabvány a fürdıkádat, zuhanyt tartalmazó helyiségekre vonatkozóan? Több helyes válasz! (4 pont) a. Legfeljebb 30 ma névleges kioldó áramú áram-védıkapcsoló alkalmazását. b. Önálló EPH gerincvezetı kiépítését. c. Önálló túláramvédelem alkalmazását, aminek névleges árama a szükséges legkisebb értékő. d. Minden vezetıképes szerkezet és a védıvezetı bevonásával ki kell alakítani a kiegészítı egyenpotenciálú összekötéseket. e. A helyiség áramkörét védıelválasztással kell táplálni. 29. Kell-e az áramkörönként alkalmazott RCD-vel (áram-védıkapcsolóval) sorosan más védelmi eszközt alkalmazni? (2 pont) a. Ha nem kismegszakítóval kombinált készülék, akkor egy kismegszakító vele soros alkalmazása szükséges. b. Nem szükséges, mert az RCD érintésvédelmi- és túláramvédelmi funkciót is betölt. c. Nem szükséges, mert a zárlatvédelem feladatát a fogyasztásmérı elıtti kismegszakító látja el. 5

6 30. Milyen szempontoknak megfelelıen kell elvégezni a villamos méretezéseket. Több helyes válasz! (6 pont) a. A csatlakozóvezeték és a méretlen fıvezetékek tartós terhelıáramra (melegedésre) vonatkozó méretezését kell elvégezni. b. Csak a méretlen fıvezetéket kell tartós terhelıáramra (melegedésre) méretezni. c. A csatlakozóvezetéket legfeljebb 1% feszültségesésre méretezni kell. d. A méretlen fıvezetéket legfeljebb 1% feszültségesésre méretezni kell. e. A csatlakozóvezetéket az elosztói engedélyes létesíti, így nem kell méretezni. f. Mindkettıt keresztmetszetre, melegedésre és 1-1-% feszültségesésre kell méretezni. 31. Hol alakítandó ki egy családi ház villamos berendezésének fı földelıkapcsa, vagy -sínje, ha a fogyasztásmérı berendezés az épület határoló falazatának külsı oldalán van elhelyezve! (2 pont) a. Az elosztói engedélyes által az áramszolgáltatói tájékoztatóban meghatározott helyen. b. A mért fıvezeték végpontjánál. c. Az elosztói engedélyes TN-rendszer alkalmazását írja elı, így azt nem kell kialakítani. g. A csatlakozási pont közvetlen közelében. d. A felhasználó, illetve fogyasztó által meghatározott helyen. 32. Mi a fı földelıkapocs, vagy -sín funkciója egy felhasználói berendezésben? Több helyes válasz! (4 pont) a. A csatlakozó fıelosztóban levı PE kapocs EPH gerincvezeték(ek) indításához. b. A fı egyenpotenciálú összekötések csomópontja, EPH csomópont. h. Innen indítandó(k) a PE-vezetı(k). c. TT-rendszer esetén ezen a kapcson, sínen válik szét a N- és a PE-vezetı. d. Elhelyezése az LPZ 0 és az LPZ 1 villámvédelmi zónák határát határozza meg. e. Azon a helyen, ahol az erısáramú betáplálás az épületet eléri. f. Az elosztói engedélyes által meghatározott funkciókat kell ellátnia. i. Az erısáramú berendezéshez tartozó földelıberendezés érintésvédelmi célra kijelölt és alkalmazott fı kapcsa. 33. Az alább felsorolt esetek közül mely esetekben kötelezı RCD (áram-védıkapcsoló) alkalmazása? Több helyes válasz! (6 pont) a. Szakképzetlen, illetve nem kioktatott személyek által használt felhasználói berendezések esetén, ahol gondatlan használat is elıfordulhat. b. A fı egyenpotenciálú összekötések hiányos kialakítása esetén. c. Fürdıkádat, zuhanyt tartalmazó helyiség ellátását biztosító áramkörben. d. TT-rendszer alkalmazása esetén. e. Ahol belsı túlfeszültség elleni védelem van kialakítva. f. RCD alkalmazása minden esetben kötelezı. g. Mindenütt kötelezı, ahol nincs védıvezetıs érintésvédelem kialakítva. 34. Melyik válasz hamis TN-rendszer esetén? Több helyes válasz! (4 pont) a. Amennyiben alapozásföldelı áll rendelkezésre, akkor a szétterjedési ellenállás értéket nem szükséges méréssel igazolni. b. Áram-védıkapcsoló alkalmazása esetén a mért fıvezeték N-vezetıjének PENvezetınek kell lennie. c. Amelyik helyiségben fürdıkád, zuhanytálca van, ott kiegészítı védelem céljából áramvédıkapcsolót kell felszerelni és kiegészítı egyenpotenciálú összekötéseket kell kialakítani. d. Ha a családi ház háromfázisú fogyasztásmérı-helye a telekhatáron van, a mért fıvezeték négyvezetıs rendszer. e. A PE és a N-vezetıket minden fıvezetéki elágazási ponton össze kell kötni. 6

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21.

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21. SZAKMAI NAP Budapest, 2014.05.16 Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály 1. OLDAL TÉMÁK - Idősoros és profilos elszámolású mérőváltós mérések, - Társasházi összekötő berendezés és mérőhelyek

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet VET 2014.05.16. EGYENPOTENCIÁLRA-HOZÁS

Részletesebben

N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai

N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai N31-405-04. számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és

Részletesebben

Belső villámvédelmi rendszer

Belső villámvédelmi rendszer Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Villámvédelmi potenciál-kiegyenlítés Belső villámvédelmi rendszer A belső villámvédelemnek kell megakadályoznia

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

Igénybejelentés villamos energia vételezésére

Igénybejelentés villamos energia vételezésére 1. Igénybejelentő adatai: partnerszám: szerzôdés száma: fogyasztó neve előző (születési/leánykori) neve anyja neve születési hely születési idô értesítési címe telefon/fax 2. Gazdálkodó szervezet (nem

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás. Nagy épület villamos betáplálása Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések Csoport Nagy épület villamos betáplálása Nagy épület villamos betáplálása M Motor. Nagy

Részletesebben

A H és mélyvölgy tarifás elszámolási mérések mőszaki követelményei

A H és mélyvölgy tarifás elszámolási mérések mőszaki követelményei 479. számú ügyvezetı igazgatói utasítás A H és mélyvölgy tarifás elszámolási mérések mőszaki követelményei Készítette: Ügyfél és Kereskedıi Kapcsolatok Osztály Méréstechnikai csoport 2010. Nyomtatásban

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználási hely adatai Partnerszám: --- Felhasználási hely címe: --- Felhasználó/fogyasztó neve: --- Felhasználó/fogyasztó elérhetısége: --- Felhasználási helyen rendelkezésre

Részletesebben

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA Ez a dokumentum, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére újonnan kialakított távközlési bázisállomáson végzett, MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti, első-

Részletesebben

Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés

Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés 1.1 Igénybejelentő (szerződő) adatai: partnerszám: szerzôdés száma: rendszerhasználó/fogyasztó neve előző (születési/leánykori) neve anyja neve személyi azonosító okirat (szem.ig útlevél*) száma születési

Részletesebben

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ Felhasználó és felhasználási hely adatai magánszemély esetén Partnerszám: Felhasználási hely címe: Szerződésszám: Érintett elszámolási mérő gyári száma: Felhasználó neve: Születési

Részletesebben

1. Melyik a helyes fogyasztásmérő-szekrény elhelyezés kisfogyasztóknál a DÉMÁSZ területén? (2 pont) Közterület. Magánterület

1. Melyik a helyes fogyasztásmérő-szekrény elhelyezés kisfogyasztóknál a DÉMÁSZ területén? (2 pont) Közterület. Magánterület 1. Melyik a helyes fogyasztásmérő-szekrény elhelyezés kisfogyasztóknál a DÉMÁSZ területén? (2 pont) a. b. c. Közterület Magánterület 2. A DÉMÁSZ területén a kerítésfalba melyek az elhelyezhető fogyasztásmérő

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés-ráépülés száma, megnevezése: 3 22 04 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

Részletesebben

a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések.

a. Az elosztói engedélyesek által elfogadott villamosipari termékek felhasználásával létesített berendezések. 1. Mely esetben jogosult a regisztrált villanyszerelő földkábeles csatlakozóvezeték kivitelezésére? (2 pont) a. Amikor a felhasználó megbízza. b. Minden esetben. c. Ideiglenes vételezés kialakítása esetén.

Részletesebben

Fogyasztásmérő szekrények kialakítási feltételei

Fogyasztásmérő szekrények kialakítási feltételei www.elmu.hu Fogyasztásmérő szekrények kialakítási feltételei Ugye ismerős a kép? Szüleink, nagyszüleink idejében mindennapos volt, hogy az áramszolgáltató ilyen, vagy ehhez hasonló mérőhelybe szerelte

Részletesebben

CSOPORTOS KÖZVETLEN MÉRÉS FOGYASZTÁSMÉR SZEKRÉNYEK F ELOSZTÓVAL

CSOPORTOS KÖZVETLEN MÉRÉS FOGYASZTÁSMÉR SZEKRÉNYEK F ELOSZTÓVAL A termék megnevezése CSOPORTOS KÖZVETLEN MÉRÉS FOGYASZTÁSMÉR SZEKRÉNYEK F ELOSZTÓVAL A termék gyártója: TTK sorszáma: KONTAKT-ELEKTRO KFT 9/1-1.7 A termék forgalmazója: VÁLTOZAT: 1.0 Típusa: KONTAKT-ELEKTRO

Részletesebben

Fogyasztásmérı szekrények

Fogyasztásmérı szekrények M 162 3 H GE-162-N-3-SZ-FF 1020 (1620) X 320 X 225 mm ANYAGLISTA: M 162 M 162 B SL 162 P Mőanyag szekrény, szerelılappal 1 db 1 db ZN 170 L Fogyasztásmérı tábla - burkolattal 1 db 1 db WDU 35 50 mm 2 -es

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA Ez a dokumentum, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére újonnan kialakított távközlési bázisállomáson végzett, MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti, első-

Részletesebben

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet. a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet. a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról 1 / 8 2008.11.14. 10:58 A jogszabály mai napon hatályos állapota 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról A villamosenergia fejlesztésérıl, átvitelérıl

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M6. számú melléklet Kisfeszültségű felhasználási helyek mérőhely létesítésének műszaki feltételei Elosztói üzletszabályzat

Részletesebben

Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme

Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Lakiteleki Népfőiskola, 2016. szeptember 14-15. Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme www.prodet.hu Fodor Mihály ügyvezető TUJ-01-6689 prodet@prodet.hu

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

A megbízó neve és címe : Érintésvédelmi Kft. 1000. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 11.

A megbízó neve és címe : Érintésvédelmi Kft. 1000. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 11. Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539 A megbízó neve és címe : Érintésvédelmi Kft. 1000. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 11. A vizsgálat helye : A vizsgálat tárgya: Felülvizsgálati Center 2000

Részletesebben

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz 1 RÉSZLETES TEMATIKA a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz I./VILLÁMVÉDELMI RENDSZEREK LÉTESÍTÉSE A 9/2008(II.22.) ÖTM RENDELET (OTSZ) SZERINT 1./ Jogszabályi háttér

Részletesebben

Épületgépészet bevezetı elıadás

Épületgépészet bevezetı elıadás Épületgépészet bevezetı elıadás Szikra Csaba www.egt.bme.hu max. 2m Kémények: Nyitott égésterő falikazánok kéményei Kéménytest min. 2m Füstcsı Gázberendezés Kémények: Zárt égésterő fali kazánok kéményei

Részletesebben

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten A Hensel Hungária Kft. által gyártott és a DEHN+SÖHNE előírásai alapján

Részletesebben

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések 1. Mi a hıszivattyú? A hıszivattyú egy olyan berendezés, amely a környezet energiáját hasznosítja azáltal, hogy elvonja az alacsony hımérséklető

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

Szerelési útmutató. Tárgy: Nıvérhívó rendszer kialakítása M I N T A 32-es központ. Készítette: Szabó Zoltán Ottó. Szeged, 2011. augusztus 17.

Szerelési útmutató. Tárgy: Nıvérhívó rendszer kialakítása M I N T A 32-es központ. Készítette: Szabó Zoltán Ottó. Szeged, 2011. augusztus 17. Szabó Zoltán Ottó e. v. 1185 Budapest, Szerencse utca 6/a. Telefon:(1) 290-5768 Mobil: 06-20-9425-064 www.ottomat.hu info@ottomat.hu Mleir77sz Szerelési útmutató Tárgy: Nıvérhívó rendszer kialakítása M

Részletesebben

ŐSZI FÉNY INTEGRÁLT GONDOZÁSI KÖZPONT ÉS SÁRGA RÓZSA IDŐSEK KLUBJA H 1046 Budapest, Tungsram utca 9. Hrsz: 76331/146 Elektromos műszaki leírás 1

ŐSZI FÉNY INTEGRÁLT GONDOZÁSI KÖZPONT ÉS SÁRGA RÓZSA IDŐSEK KLUBJA H 1046 Budapest, Tungsram utca 9. Hrsz: 76331/146 Elektromos műszaki leírás 1 1 TARTALOM 1. INGATLAN ADATOK 2. ELŐZMÉNYEK 3. ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS 4. VILLANYSZERELÉSI FOTÓDUKUMENTÁCIÓ 2 INGATLAN ADATOK ADATOK Intézmény neve: Őszi Fény Integrált Gondozási Központ és Sárga Rózsa

Részletesebben

Egyenáram váltóáram, mire figyeljünk egy napelemes rendszer szerelésekor

Egyenáram váltóáram, mire figyeljünk egy napelemes rendszer szerelésekor Egyenáram váltóáram, mire figyeljünk egy napelemes rendszer szerelésekor Hensel Hungária Villamossági Kft. RENEXPO 2013.09.20. Pásztohy Tamás szolár mérnök Photovoltaik PV-Generator PV-GAK Wechselrichter

Részletesebben

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 01 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. A vizsgafeladat jellemzői:

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 01 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. A vizsgafeladat jellemzői: z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Kérdés: Milyen túlfeszültség-védelmi eszközöket és hozzá tartozó előtét-biztosítókat szükséges kiválasztani az alábbi egyvonalas erősáramú energia-elosztási rajz alapján az egyes elosztószekrényekben?

Részletesebben

3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk

3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk 3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk 3.1 Ersáramú vezetékek nemzetközi jelölése (HD 361 szerint) A CENELEC a HD 361. a vezetékek, kábelek nemzetközi jelölésére vonatkozó szabványban részlegesen

Részletesebben

Állásjelzés Érzékenység: váltakozó áram (AC) és lüktető egyenáram (A) Tetszés szerint hálózat csatlakoztatási irány Univerzális beépítési pozíció

Állásjelzés Érzékenység: váltakozó áram (AC) és lüktető egyenáram (A) Tetszés szerint hálózat csatlakoztatási irány Univerzális beépítési pozíció W HIBAÁRAM KAPCSOLÓ BCF0 SOROZAT ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 80 BC004103 Állásjelzés Érzékenység: váltakozó áram (AC) és lüktető egyenáram (A) Tetszés szerint hálózat csatlakoztatási irány Univerzális beépítési

Részletesebben

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei.

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei. Miről szeretnék beszélni! Rendszer Rendszerösszetevők Az egyenáram élettani hatásai Tűzvédelem megvalósítási lehetőségei A rendszer?

Részletesebben

Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD

Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD Teljes tartalomjegyzék (Aktuális állapot: 2006.12.18.) Copyright Verlag Dashöfer Kft. Minden jog fenntartva! 1. Útmutató 1.1. Tartalom 1.2. Szerkesztıi ajánló

Részletesebben

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer Villamos szakmai rendszerszemlélet II. A földelőrendszer A villamos szakmai rendszerszemléletről szóló cikksorozat bevezető részében felsorolt rendszerelemek közül elsőként a földelőrendszert tárgyaljuk.

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Alapelvek: A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület értéke Zárt lépcsıház esetén: 5 %. Kiürítési út vízszintes szakasza (közlekedı,

Részletesebben

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara SZAKDOLGOZAT. Simon András. Villanyszerelő mesterképzés. Pécs

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara SZAKDOLGOZAT. Simon András. Villanyszerelő mesterképzés. Pécs Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara SZAKDOLGOZAT Simon András Villanyszerelő mesterképzés Pécs 2016 1 Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Villanyszerelő mesterképzés Simon András 4. Épületek

Részletesebben

F/2. 2-es típusú túlfeszültség levezető. 3-as típusú túlfeszültség levezető HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK. túlfeszültséglevezető

F/2. 2-es típusú túlfeszültség levezető. 3-as típusú túlfeszültség levezető HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK. túlfeszültséglevezető HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Túlfeszültséglevezetők A létesítés helye: telepszerűen sorban álló, vagy házak közé zárt épület A létesítés helye: egyedül álló, önálló épület Az épület rendelkezik-e külső

Részletesebben

Versenyző kódja: 34 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

Versenyző kódja: 34 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. 34 522 04 2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 34 522 04 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Épületvillamossági

Részletesebben

II. Mértékadó szabvány: Az MSZ 447:2009

II. Mértékadó szabvány: Az MSZ 447:2009 52 II. Hálózati és mérőhelyi ismeretek II. Mértékadó szabvány: Az MSZ 447:2009 A csatlakozó berendezés létesítése szempontjából az MSZ 447:2009 szabványt mértékadó szabványnak kell tekintenünk. Ezért fontos,

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 04 Villanyszerelő

Részletesebben

N számú melléklet Felhasználói igényre történő teljesítménynövelés szabályai 3x50A teljesítményig

N számú melléklet Felhasználói igényre történő teljesítménynövelés szabályai 3x50A teljesítményig N31-405-05. számú melléklet Felhasználói igényre történő teljesítménynövelés szabályai 3x50A Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői

Részletesebben

Villamosság biztonságtechnikája I. rész

Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamos alapfogalmak 1. Ismertesse az áramforrás és az áramkör fogalmát (áramkör rajza)! Az áramkör elemei? 2. Mi a villamos áram, feszültség és az ellenállás?

Részletesebben

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. Villanyszerelő. A vizsgafeladat jellemzői:

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. Villanyszerelő. A vizsgafeladat jellemzői: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Építtető: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. Pápa, Szent László u. 1. "ÁLOMHÁZ Társasház II. ütem" Pápa, Korona u. 44. (2954/1. hrsz.

Építtető: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. Pápa, Szent László u. 1. ÁLOMHÁZ Társasház II. ütem Pápa, Korona u. 44. (2954/1. hrsz. Építtető: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. "ÁLOMHÁZ Társasház II. ütem" Pápa, Korona u. 44. (2954/1. hrsz.) Villamos fogyasztásmérés engedélyezési terv 2016 Tartalomjegyzék Építtető: Tárgy: Pápai ÁLOMHÁZ

Részletesebben

írásbeli vizsgatevékenység

írásbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 0896-06/3 Mérési feladat

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail. Érintésvédelem alapfogalmak Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.hu Mi az érintésvédelem? Az érintésvédelem tulajdonképpen a villamos áramütéses

Részletesebben

117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mőszaki feltételeirıl. A rendelet hatálya

117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mőszaki feltételeirıl. A rendelet hatálya 2010.04.16-tól hatályos 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mőszaki feltételeirıl A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés

Részletesebben

Igénybejelentéstől bekapcsolásig

Igénybejelentéstől bekapcsolásig Igénybejelentéstől bekapcsolásig Háztartási méretű kiserőművek közcélú villamos hálózatra kapcsolásának lépései az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. ellátási területén Budapest, 2010. X. 27. Rabi Zoltán

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 522 12 Villamoselosztóhálózat-szerelő,

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Kiválasztási segédlet a tápvonali túlfeszültség-védelmekhez

Kiválasztási segédlet a tápvonali túlfeszültség-védelmekhez ÜS-Schutz DEHbloc H DB H00 55 H DEHbloc H DB H00 55 H DEHbloc H DB H00 55 H 0 / / / a tápvonali túlfeszültség-védelmekhez / I DEH SPD SPS PO function OU / FM SF-Protector ZP DV ZP C 55 POECO / / / D MOD

Részletesebben

PASSION FOR POWER. HENSEL Basic fogyasztásmérő szekrények. E.ON területre. ISO 9001

PASSION FOR POWER. HENSEL Basic fogyasztásmérő szekrények. E.ON területre.  ISO 9001 PASSION FOR POWER. HENSEL Basic fogyasztásmérő szekrények E.ON területre ISO 9001 www.hensel.hu Általános leírás: Újdonságok a kialakításban: Üvegszálőrlemény erősítésű polikarbonát (PC-FR- GF0) alj, polikarbonát

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 447

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 447 1998. július MAGYAR SZABVÁNY MSZ 447 Kisfeszültség ú, közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatás Az MSZ 447:1994 helyett Connection to the low voltage public distribution system E nemzeti szabványt a Magyar

Részletesebben

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1 Késes biztosítók A késes biztosító túlterhelés vagy zárlat esetén - a létrejövő hő hatására történő kiolvadás útján - nyitja az áramkört, ezáltal a mögötte lévő vezetékrészt és fogyasztókészülékeket megóvja.

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Normál családi ház túlfeszültség-védelme

Gyakran ismételt kérdések Normál családi ház túlfeszültség-védelme Kérdés: Milyen túlfeszültség-védelmi intézkedések szükségesek egy normál (egy- vagy kétemeletes) családi ház esetén? Válasz: A modern háztartásokban egyre több villamos rendszert és elektronikus készüléket

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása

Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2009. november 2. Nyomásszabályozó az elosztóvezetéken 2 A nyomásszabályozó állomások feladata A nyomásszabályozó

Részletesebben

TÍPUSAZONOSÍTÓ: KFM-15M

TÍPUSAZONOSÍTÓ: KFM-15M TÍPUSAZONOSÍTÓ: KFM-15M GYÁRTÓ: TÍPUS: ALKALMAZÁS: CSATLAKOZÁS MÓDJA: MÉRETEK: ELHELYEZÉS: TARTÓSZERKEZET: ANYAGA: KONTAKT-ELEKTRO KFT. H-7630 PÉCS, MOHÁCSI ÚT 79. TEL.: +36-72/516-067 FAX: +36-72/516-069

Részletesebben

3-as típusú túlfeszültség levezető

3-as típusú túlfeszültség levezető Kiválasztási segédlet A létesítés helye: telepszerűen sorban álló, vagy házak közé zárt épület A létesítés helye: egyedül álló, önálló épület Az épület rendelkezik-e külső villámvédelemmel? Villámáram-levezető

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek létesíményekben (IEC 62305-4:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek létesíményekben (IEC 62305-4:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek létesíményekben (IEC 62305-4:2006) Az MSZ EN 62305-4-ben leírt intézkedések célja Az építményekben lévı villamos

Részletesebben

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/ 13/ pld. Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás Megbízó: Török Csongor Szeged Létesítmény: Nemzeti Színház, Szeged, Deák Ferenc u. 2. Tárgy: Elektromos műszaki leírás Hőtechnikai korszerűsítéshez

Részletesebben

Építtető: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. Pápa Szent László u. 1. "ÁLOMHÁZ Társasház II. ütem" Pápa Korona u. 42/B. (2953/2. hrsz.

Építtető: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. Pápa Szent László u. 1. ÁLOMHÁZ Társasház II. ütem Pápa Korona u. 42/B. (2953/2. hrsz. Építtető: Pápai ÁLOMHÁZ Társasház-Építési Kft. "ÁLOMHÁZ Társasház II. ütem" Pápa Korona u. 42/B. (2953/2. hrsz.) Építési engedélyezési terv - villamos tervfejezet 2016 Tartalomjegyzék Építtető: Tárgy:

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KISMEGSZAKÍTÓK, 6kA. W BMS6 KISMEGSZAKÍTÓ 6kA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK W SCHRACK INFO W ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK W TARTOZÉKOK W MEGJEGYZÉS W MŰSZAKI ADATOK

KISMEGSZAKÍTÓK, 6kA. W BMS6 KISMEGSZAKÍTÓ 6kA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK W SCHRACK INFO W ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK W TARTOZÉKOK W MEGJEGYZÉS W MŰSZAKI ADATOK W BMS6 KISMEGSZAKÍTÓ 6kA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 9 BM617110 BM617210 BM617310 BM617410 Szigetelt kialakítású vezetékcsatlakoztatási hiba elleni védelem Vezeték és soroló sín csatlakozási lehetőség alul és

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 33 522 04 1000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 33 522 04 1000 00 00 SZVK rendelet száma: Modulok: Modulon

Részletesebben

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás Az alábbiakban összefoglaltuk a fontosabb szabványokat, amelyek szükségesek lehetnek a mindennapi munkáink során. Igyekszünk minden változást naprakészen vezetni ezen az oldalon. Minden ezzel kapcsolatos

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 04 Villanyszerelő

Részletesebben

Érintésvédelem. összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre okl. eá. vill. mérnök

Érintésvédelem. összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre okl. eá. vill. mérnök Érintésvédelem összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból 2002. Dr. Kloknicer Imre okl. eá. vill. mérnök 2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az érintésvédelem célja 3. Érintésvédelmi stratégiák

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MŐSZAKI LEÍRÁS Tagyon: Településrendezési terv villamos szakági tervfejezet

MŐSZAKI LEÍRÁS Tagyon: Településrendezési terv villamos szakági tervfejezet Szurmai Mérnöki Iroda Kft Veszprém Paál L. u. 17. 8200 T/F: 88/429-438 Szurmai Zoltán okl. villamosmérnök Tervezı: V-T 19-0065/2014 (vezetı tervezı); EN-T 19-0065/2013; T-korl., HI-korl. 19-0065/2013;

Részletesebben

H hőszivattyús tarifa. előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály

H hőszivattyús tarifa. előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály H hőszivattyús tarifa előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály Egyetemes szolgáltatásban 2010. évi fűtési időszaktól H árszabás alkalmazható fűtési idényben a legalább 3 jósági fokú hőszivattyúk

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERV VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS Budapest, Ezred utca Hrsz / lakásos társasház C épület

ENGEDÉLYEZÉSI TERV VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS Budapest, Ezred utca Hrsz / lakásos társasház C épület 1044 Budapest, Ezred utca Hrsz. 76588/15 1 ENGEDÉLYEZÉSI TERV VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS 1044 Budapest, Ezred utca Hrsz. 76588/15 1044 Budapest, Ezred utca Hrsz. 76588/15 2 VILLAMOS TERVEZŐI NYILATKOZAT VILLAMOS

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó: Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel/Fax:383-2144 Tárgy: A lenti cím szerinti létesítmény villámvédelmi felülvizsgálata a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott: OTSZ 5.rész II. fejezet 18.1 szakaszában

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŐ ZRT. Sopron, 2013. 04. Tartalomjegyzék 1. VEZETÉKEK 1.1. Gerincvezeték 1.2. Bekötıvezeték 2. AKNÁK, TISZTÍTÓ NYÍLÁSOK

Részletesebben

1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)

1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) S Z A B V Á N Y O K Honosított európai-nemzetközi szabványok: 1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) 2. MSZ EN

Részletesebben

Nyugodt érzés a biztonságos otthon

Nyugodt érzés a biztonságos otthon Nyugodt érzés a biztonságos otthon Ezt biztosítja az Ön villanyszerelője Válaszok az infrastruktúrának. Megfelelő elektromos installációval gondtalan az élet A legjobb minőség és megbízhatóság a Siemenstől

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABÁLYZAT 1000 v-nál nagyobb feszültségû, kis zárlati áramú berendezések

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABÁLYZAT 1000 v-nál nagyobb feszültségû, kis zárlati áramú berendezések (1991. januári utánnyomás) Tartalmazza a Sz. K. 1981. évi 16. számában megjelent módosítást Magyar Köztársaság Országos Szabvány ÉRINTÉSVÉDELMI SZABÁLYZAT 1000 v-nál nagyobb feszültségû, kis zárlati áramú

Részletesebben

Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539

Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539 Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539 Villamos fogyasztói berendezések felülvizsgálata a 28 / 2011. (IX. 06.) B rendelettel kiadott OTSZ, az SZ HD 60364-6 és az SZ 10900 szabványok alapján.

Részletesebben

E.ON Hálózat. MK-09-01-v01 VILLAMOS MÉRÉSTECHNIKAI KÉZIKÖNYV Műszaki kézikönyv

E.ON Hálózat. MK-09-01-v01 VILLAMOS MÉRÉSTECHNIKAI KÉZIKÖNYV Műszaki kézikönyv MK E.ON Hálózat MK-09-01-v01 VILLAMOS MÉRÉSTECHNIKAI KÉZIKÖNYV Műszaki kézikönyv Azonosító: EON Hálózat MK-09-01-v01 Oldalszám: 1/8 Tartalomjegyzék 1. A műszaki kézikönyv célja és hatálya... 3 1.1. Célja...

Részletesebben

KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA

KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA 6 W BMS4 KISMEGSZAKÍTÓ, 1 PÓLUSÚ KAPCSOLT NULLAVEZETŐVEL, 4,5kA 4 BM417610 3 CIRCUIT KAPCSOLÁSI DIAGRAM RAJZ Sínezés 10 mm 2 / N BS990115 Sínezés 16 mm 2 / 1N, 2N, 3N BS900123 Sínezés

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben