20. évf. 2010/2 3. február március. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20. évf. 2010/2 3. február március. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 20. évf. 2010/2 3. február március Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! Eredetileg úgy volt, hogy az elmúlt esztendôvel megszûnik a földvásárlás állami támogatásának lehetôsége, ám szerencsére nem így alakult. Az uniós országok agrárminiszterei ugyanis hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a fontos idôpontot kitoljuk még kerek négy esztendeig. Egyébiránt rajtunk kívül még Lengyelország (már korábban megkapták), Lettország és Litvánia hasonló kérését bírálták el kedvezôen. Ez magyarán a birtokfejlesztési és a birtok-összevonási hiteltámogatás intézményének fenntartását jelenti, melynek keretében akár hatezer támogatási kérelemre lehet számítani, s ennek négymilliárd forint támogatás lenne a vonzata. Mindez kizárólag nemzeti forrásból történik. A közvetlen támogatás összege az adásvételi szerzôdésben megállapított vételár maximum egyötöde, de kérelmenként legfeljebb hárommillió forint lehet. A támogatási kérelem benyújtása gazdálkodónként évente két alkalommal lehetséges, meghatározott korlátok között. A támogatás csak abban az esetben ítélhetô oda, ha a meglévô és a megvásárolt földterület teljes mérete meghaladja a 210 aranykoronát, illetve szôlôültetvényként vagy gyümölcsösként használt mezôgazdasági földterület esetében a két hektárt, s azt nem erdészeti hasznosítású területként tartják nyilván. Viszont a jelzáloghitelhez biztosítható kamattámogatásnál a termôföldvásárló maximum háromszáz hektárig egészítheti ki birtokát. Uniós elôírás példának okáért, hogy legfeljebb 75 millió forint összegû és húszéves futamidejû lehet a földvásárláshoz igénybe vett kölcsön, amelyhez két év türelmi idô kapcsolódik. Meghatározott a kölcsön kamatának mértéke is, egyéb feltételek mellett. Az agrárminiszterek fent említett tanácskozásán az Unió Közös Agrárpolitikájának jövôjével kapcsolatban az egyszerûsítésrôl és a bürokrácia csökkentésérôl is döntöttek a képviselôk. Sôt, a 2013-at követô hétéves költségvetési ciklusban a hangsúly a termelôi támogatásokról áttevôdik a vidékfejlesztésre. Megjegyezzük, hogy az uniós tagországok döntô többsége (mintegy háromnegyede) szerint az agrártámogatásokra szánt forrásokat fenn kell tartani, hiszen ebben rejlik a Közös Agrárpolitika ereje. Szalay Attila Kamara 4 Ésszerû gazdálkodásra ösztönöz 5 Sokba kerülhet a késés Agrárgazdaság 6 Itt a pénz! Hol a pénz? 7 A hazai gabona- és olajnövényágazat helyzete Agrármarketing 9 Berlin díszvendége Magyarország Növénytermesztés 12 Lemaradások a zöldségágazatban Vetômag 16 Felértékelôdik a vetômag szerepe 20 A tavaszi vetômagokról gazdálkodói szemmel 22 Eredményesebben a DEKALB-bal 28 Kukorica- és napraforgópiac Tartalom 33 Szerves anyagok, mint természetes energiaforrás 36 Vetôgumó-elôállítás és fajtapolitika Burgonyatermesztés 37 A burgonyaágazat (is) megújulásra vár Paragrafus 38 A környezetvédelmi termékdíj elôírásai gazdálkodóknak 40 Alkalmatlan alkalmi -törvény Baromfi 44 Szalmonella oktatási program 45 Konszolidáció várható? Kaleidoszkóp 50 Mangalica Fesztivál tartalom

4 4 Kamara Ésszerû gazdálkodásra ösztönöz Segít a kamarai tanácsadó! A gazdálkodók zöme nem vitatja, hogy jelenlegi helyzetünkben a nyereséges termelésnek szinte feltétele a területalapú támogatás. A legtöbben abban is egyetértenek, hogy a hozzá kapcsolódó elôírások levezethetôk a hagyományos okszerû, fenntartható gazdálkodásból. Betartásuk tehát nem különösebben terheli azokat, akik eddig is jó gazda módjára bántak a földdel. Hazánk EU-csatlakozása óta a Helyes Mezôgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) szabályrendszere határozza meg azokat a gazdálkodási és környezetvédelmi követelményeket, amelyeket teljesíteni kell a területalapú támogatások igényléséhez, továbbá az AKG, a KAT vagy Natura támogatásban részesülôknek. A HMKÁ hangsúlyos követelménye a talajerózió megelôzése. A 12 százaléknál meredekebb lejtésû táblákon ezért nem termeszthetô dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka. Emellett ezek a területek a nyáriôszi betakarítású kultúrák után nem maradhatnak üresen, a talajt fedni kell. Ez megoldható ôszi kultúra vetésével vagy a tarló megôrzésével és gyommentesen tartásával október 30-ig, de másodvetésû takarónövény termesztése is választható. Az elôírás két hektárnál kisebb táblákra akkor vonatkozik, ha több mint a felük 12 százaléknál meredekebb. Az ennél nagyobb tábláknál akkor kötelezô a betartása, ha a 12 százaléknál meredekebb rész meghaladja az egy hektárt. Az érintett területek könnyen beazonosíthatók a MePAR honlapjáról (www.mepar.hu). A teraszos szôlômûvelésnél különösen fontos a talaj védelme. A rézsûs teraszoknál összefüggô növényborítottságot ír elô a HMKÁ, a támfalas teraszoknál pedig a támfalak karbantartása kötelezô. A vízelvezetôk karbantartásával megelôzhetô, hogy árkokat vájjon a talajba a lezúduló csapadék és megrongálja a teraszokat. A talajok szervesanyag-tartalmának a megôrzése az egyik célja a vetésforgóra megfogalmazott szabályoknak. A legtöbb kultúrnövény nem vethetô önmaga után még egyszer. A rozst, búzát, tritikálét, árpát ugyanakkor lehet két évig termeszteni ugyanazon a helyen, a kukoricát és dohányt pedig akár háromig. Az évelô takarmánynövényekre, kertészeti kultúrákra, méhlegelôkre, energetikai hasznosítású fajokra és a rizsre ez a megkötés nem vonatkozik. Az elôírás betartásához a évi egységes területalapú támogatás iránti kérelemben szereplô kultúrát kell a kiindulási alapnak tekinteni. Tarlót, nádat, növényi maradványokat, gyepeket égetni pedig kizárólag akkor szabad, ha azt a növény-egészségügyi vagy természetvédelmi hatóság elrendeli. A gazdálkodók feladata, hogy a gyomborítottság ne haladja meg a tábla területének 30 százalékát, és fizikai, kémiai, biológiai módszerekkel is megakadályozzák a veszélyes gyomnövények kelését, szaporítóképleteik kialakulását, a nemkívánatos lágy és fásszárú fajok terjedését. A parlagfû mellett az arankafajok és a selyemkóró számít veszélyes gyomnak. A talajszerkezet védelmében vízzel telített területeken egyáltalán nem lehet gépekkel dolgozni, kivéve a belvíz vagy árvíz levezetését, illetve az értékmentést. A gyepek túllegeltetését ugyancsak tiltják a HMKÁ elôírásai. A kölcsönös megfeleltetés, benne a helyes mezôgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) elôírásai jóval túlmutatnak azon, hogy betartásuk több támogatás feltétele, közvetlenül vagy közvetve az egész társadalom érdekeit szolgálják. Ezért szigorú az esetleges szankcionálás is, noha a cél semmiképpen sem a büntetés, hanem az ésszerû gazdálkodásra ösztönzés. HMKÁ feltételrendszerét az említett támogatásokat igénybe vett földhasználóknak a gazdaságuk egészén be kell tartaniuk, tehát a támogatással nem érintett területeken is. Ha pedig több gazda egybemûveli a szomszédos táblákat, az esetleges szankciók valamennyiüket érintik, nem csak azt, akinek a táblájában a meg nem felelésre bukkantak az ellenôrök. A tavalyi ellenôrzések összesítései azt mutatják, hogy legtöbbször azért kellett a támogatást csökkenteni, mert a gazdálkodók nem tartották gyommentesen a mezôgazdasági területeket. A HMKÁ elôírások köre idén várhatóan bôvül a táj jellegzetességeinek megtartására és a víz öntözési célú felhasználására vonatkozó elôírásokkal. További hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

5 Kamara 5 Sokba kerülhet a késés Segít a kamarai tanácsadó! Március 16-ig tehetnek eleget monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok a gazdálkodók, akik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és a Halászati Operatív Program bármely jogcímén támogatást vettek igénybe vagy 2009 végéig jogerôs határozattal rendelkeztek. Az adatokat kizárólag elektronikus úton lehet eljuttatni a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A tét az idén már igen nagy, aki ugyanis nem tesz idôben eleget a teljes körû adatszolgáltatási kötelezettségének, ötszázezer forint mulasztási bírságot kaphat. A z adatszolgáltatásnak az a célja, hogy a támogatást nyújtók képet kapjanak az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások felhasználásáról, arról, hogyan segítették a gazdálkodók tevékenységét. De ezek az összesítések, értékelések azért is fontosak, mert a hazánknak nyújtandó agrár- és vidékfejlesztési közösségi források nagysága alapvetôen függ a megvalósult beruházások, programok eredményességének pontos bemutatásától. Az adatszolgáltatást tavaly óta csak elektronikusan, az Ügyfélkapun keresztül teljesíthetik az érintett gazdálkodók. Figyelem! A kötelezettség nem vonatkozik a nemzeti vagy területalapú, illetve úgynevezett top up támogatásban részesültekre. Az Ügyfélkapu használatához elôször regisztrálni kell a honlapon, majd onnan az MVH internetes oldalára kell átlépni, ahol online webes felület segíti a teljesítést. Ez a szolgáltatás a és a portálokon egyaránt elérhetô. Az e-monitoring felület kitöltéséhez a Mozzila Firefox keresôprogramot kell használni. Az adatszolgáltatási kötelezettségek beazonosítását pontos jogcímhivatkozások és határozatszámok könnyítik. Ha valaki már regisztrált az MVH-nál, de még nincs jelszava, vagy azt elfelejtette, szintén az MVH honlapjáról letölthetô formanyomtatványon kérhet újat. Az ügyfélkapus belépésre csak magánszemély jogosult, a gazdálkodó szervezetek meghatalmazott útján nyújthatják be az adatokat. De az is választhatja ezt a megoldást, aki nem mozog elég otthonosan az internet világában. A meghatalmazás szintén az Ügyfélkapun nyújtható be, de ehhez szükség van egy az MVH által kiadott jelszóra (PIN-kód). Elôtte azonban az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében a meghatalmazottnak is regisztrálnia kell. A meghatalmazást három példányban kell kitölteni, az egyik a gazdálkodónál marad, a másik a meghatalmazottnál, a harmadikat pedig postán vagy személyesen kell eljuttatni a lakóhely vagy székhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére. Csak a szabályszerûen kiállított, papíralapú meghatalmazás hatályos! Meghatalmazottként eljárhatnak a Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának a tanácsadói is. A 200 ügyfélszolgálati irodában kellô informatikai háttérrel és naprakész szakmai ismeretekkel rendelkeznek ehhez. Az elektronikus monitoring adatszolgáltatás már tavaly is kötelezô volt, de elmulasztása még nem járt szankciókkal, mivel a végrehajtó szerv nem alkalmazta a mulasztási bírságot. Az idén azonban ez az engedmény megszûnt, így a nem idôben, hibásan vagy hiányosan beérkezô jelentésekért a gazdálkodókat 500 ezer forintig terjedô bírsággal sújthatja az MVH. Aki ugyanakkor a benyújtást követôen, de még a beadási idôszakon belül, azaz március 16-ig javítja, módosítja a jelentését, annak nem kell büntetéstôl tartania. Az idei adatszolgáltatás rögzítésénél a évre vonatkozó kérdések is megjelennek az elektronikus felületen. Aki tehát már akkor is kötelezett volt az adatszolgáltatásra, de valamiért elmulasztotta, annak elôször azt kell pótolnia, hogy a es adatokat befogadja a rendszer. Az MVH nyilvántartása szerint az idén gazdálkodót érint a kötelezô monitoring adatszolgáltatás, akik támogatást vagy támogatási határozatot kaptak december 31. elôtt az ÚMVP és HOP 32 jogcímének valamelyikén. Az adatszolgáltatás részletesebb technikai szabályait a 18/2009. (III. 6.) FVM-rendelet, illetve a módosításáról szóló 5/2010 (I. 28.) FVM-rendelet és a 26/2009. (III.17.) FVM-rendelet, valamint a 20/2010. (II.12.) MVH-közlemény tartalmazza. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

6 6 Agrárgazdaság Itt a pénz! Hol a pénz? A magyar agrárpolitika már a jóval a globális gazdasági válság kirobbanása elôtt hangsúlyozta, hogy a nemzetközi elképzelésekkel és elvárásokkal szemben a mezôgazdasági termelést az Európai Unióban és azon belül Magyarországon is nem visszafogni, hanem fokozni kell. Ehhez a as uniós költségvetés kialakítása során sikerült is jelentôs támogatási forrásokat szerezni fejlesztésekre. A fejlesztés ugyanakkor sikamlós valami. Egy egész nemzetgazdasági ágazat fejlesztése, fejlôdése folytán növekedés realizálása nemigen lehetséges egyik napról a másikra. Az eredmények nyilvánvalóvá válásáig pedig ott motoszkál a bizonytalanság, a kétely, vajon jó felé megyünk-e, s haladunk-e egyáltalán a megkezdett úton ban agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra mintegy 426 milliárd forint kifizetés történt ben ez az öszszeg 613 milliárd forintra nôtt. Ehhez képest a 2008-as 220 milliárd forint adózás elôtti ágazati eredmény Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter bejelentése szerint a 2009-es évre vonatkozóan mintegy felére csökkent. A 2009-re vonatkozó elôzetes adatok alapján az Agrárgazdasági Kutató Intézet számításai szerint a tavalyi évben a mezôgazdasági termékek teljes kibocsátásának volumene 11%-kal volt alacsonyabb a évinél. Ezen belül a növényi termékek termelése 15%-kal, az állatok és állati termékeké 3%-kal csökkent. Búzából 2009-ben az elôzô évi mennyiség 78%-át takarították be, kukoricából 85%-át, repcébôl és napraforgóból együttesen 15%-kal kevesebbet ben a mezôgazdasági termelôi árak a mennyiségileg kisebb termés ellenére átlagosan 9,5%-kal maradtak el a 2008-as szinttôl. A növényi termékek termelôi árszintje 14%- Az agrártámogatások megoszlása ben (millió Ft) Az elôirányzat neve Nemzeti támogatások* , , ,0 Termôföldvédelem támogatása 726,0 371,0 191,0 Állattenyésztési feladatok 686,0 769,0 745,0 Vadgazdálkodás támogatása 412,0 80,0 148,0 Fejlesztési típusú támogatások 3 381, ,0 480,0 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások , , ,0 Árfolyamkockázat és egyéb kiadások , , ,0 EU társfinanszírozással mûködô támogatások * , , ,0 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (NVT II.) , , ,0 EU által közvetlenül térített támogatások , , ,0 Piaci támogatások , , ,0 Területalapú támogatás (SAPS) , , ,0 MINDÖSSZESEN , , ,0 * A támogatások nem minden intézkedése került felsorolásra, így a táblázat fôösszegei nagyobbak a felsorolt jogcímek összegeinél. (Forrás: AKI) kal, míg a élô állatok és állati termékeké 4%-kal csökkent. A szolgáltatások árszínvonala viszont 5%-kal emelkedett. A bruttó hozzáadott érték 37%-kal, míg a nettó hozzáadott érték 60%-kal csökkent 2009-ben. Mindezek következtében tavaly az egy teljes munkaidôs dolgozóra számított mezôgazdasági jövedelem 35,6%-kal csökkent. A nettó vállalkozói jövedelem reálértéke pedig mindössze 43%-a az elôzô évinek. Akkor most jó felé megyünk-e, s egyáltalán haladunk-e a megkezdett úton? Mivel minden fejlôdés egy folyamat, annak lényeges meghatározója az üteme, amely gazdasági, piaci környezetben ahol mások is, sôt velünk versenyben, fejlôdnek nem más, mint a versenyképesség. A kérdés tehát úgy is feltehetô, hogy jól szolgálja-e a támogatás a versenyképességet? A fenti adatok talán azt mutatnák, hogy nem, de azért nem ilyen egyszerû a képlet. Hiszen a mezôgazdaság eredményessége szempontjából igen változó idôszak volt, nagyon rossz és nagyon jó évekkel, amelyek nagy termésmennyiségeket és magas felvásárlási árakat, azaz jövedelmeket eredményeztek. Utóbb mindez tetézve a gazdasági válsággal. Ebben a hektikus ármozgásokkal teli idôszakban talán még korai egy(-két) év negatív tendenciáitól megijedni. Ami azonban a magyar mezôgazdaságot illeti, az agrárszakemberek és az elemzôk kongatják a vészharangot. A Magyar Agrárkamara elnöke szerint például a földbérletek körül ma már olyan körülmények alakultak ki, amelyek talán még veszélyesebbek, mint a 2010 utáni esetleges külföldi tôke megjelenése. A bérbe adók az utóbbi években lényegében a bérleti díjon keresztül kiszippantják a mezôgazdaságból a hazai és uniós támogatások egy jelentôs részét. Ily módon mintegy 100 milliárd forint kerülhet ki a termelésbôl, ami igen jelentôs versenyhátrány. Ugyancsak az AKI végzett tesztüzemi összehasonlító elemzést a növénytermesztô gazdaságok jövedelmezôségét vizsgálva. Eszerint a legjobb hazai növénytermesztô gazdaságok csaknem négyszer annyi jövedelmet érnek el, mint a legroszszabbul gazdálkodó üzemek. Mivel az értékesítési áraikban nincs jelentôs különbség, ennek az oka elsôsorban a magasabb hozamokban rejlik. A nem vagy kevésbé versenyképeseknél tehát baj van a fajlagos vetômag-, mûtrágya- és növényvédôszer-felhasználással, a földterületek minôségével, a munkaerô képzettségével, a technikai berendezéseik, gépeik korszerûségével. (A támogatási forrásokkal és a 2009-es eredményekkel kapcsolatban bôvebb információk olvashatók a webcímen.) sz

7 Agrárgazdaság 7 A hazai gabona- és olajnövényágazat helyzete Mezôgazdaságunk két alaptevékenysége közül a növénytermesztés egyértelmûen sikeresebbnek tekinthetô, míg az állattenyésztés jelentôsége a létszám folyamatos csökkenésével tovább redukálódik. E témakörben kerestük fel Potori Norbert agrárközgazdászt, aki a közelmúltban az ország több helyszínén tartott értékes elôadást, mint az Agrárgazdasági Kutató Intézet osztályvezetôje. Vágjunk a dolgok közepébe! Ön hogy látja a két legfontosabb ágazatunk, nevezetesen a gabona- és olajnövények jelenlegi helyzetét? Az állattenyésztés visszaszorulása miatt a gabonafélék hazai takarmánykereslete is visszaesett, egyre inkább az ipari feldolgozás és az export jelent értékesítési lehetôséget. Megjegyzendô, a gabonafélék árának közelmúltban tapasztalt szélsôséges ingadozásai, illetve az európai etanolpiac telítettsége eltántorította az etanolgyártásba befektetni szándékozók többségét. A magyar búzaexport-árualapot a homogenitás hiánya (szétaprózódott birtokstruktúrára, túl széles fajtaválasztékra, inputok visszafogására, tételek keverésére visszavezethetô minôségi eltérések) jellemzi, ezért kínálati piac esetén versenytársaink elônyben vannak. Egyre inkább számolni kell a célpiacainkra nagy tételben, minimum /t árelônnyel érkezô, standard minôségû áruval. A nagy külföldi malmok homogén árualapot követelnek. Sajnos a magyar búzaexport ma már jellemzôen takarmány célra megy, csak jobb években szállítunk javító minôséget a környezô országokba. A magas szállítási költségek miatt erôs kínálati piac esetén Európában és a mediterrán térségben a kukoricával is csak igen alacsony árral lehetünk versenyképesek. Az olajosmagvak exportvolumene a hazai feldolgozóipar alapanyagigényétôl függ, többek között a tervezett olajütô és esetleg biodízelgyártó kapacitások megvalósulásától. Miként vélekednek errôl a kereskedôk és a feldolgozók, merthogy termelni, illetve valamilyen terméket elôállítani az egy dolog a körfolyamatban. A kereskedôk és feldolgozók megítélése szerint a szántóföldi növénytermesztôk a piaci folyamatokra nem reagálnak kellô gyorsasággal, illetve észszerûséggel. A kockázatvállalási hajlandóság hiánya arra enged következtetni, hogy a termelôk nincsenek tisztában az aktuális piaci folyamatokkal, s mivel a könyvelési nyilvántartásuk felületes, gyakran nem az optimális gazdasági döntést hozzák meg az adott piaci helyzetben. A kereskedôk és a termelôk viszonya problémákkal terhelt: míg a nagykereskedôk némelyikénél már kialakult beszállítói kapcsolatokról és szerzôdéses fegyelemrôl beszélhetünk, addig a kiskereskedôk, helyi felvásárlók és termelôk kapcsolatáról nem mondható el ugyanez. E körben a szerzôdéses fegyelem kritikán aluli, nincs bizalmi kapcsolat. Sajnos hasonló problémák mutatkoznak a feldolgozóipari ágazatok szereplôi és a beszállítók között is. A magas szállítási költségek egyre inkább meghatározzák a gazdálkodás eredményességét. Mi az Ön álláspontja e kérdéskörben? A tengeri kikötôktôl való elszigeteltségbôl eredô logisztikai hátrányunkat a vasúti áruszállítás csökkenô aránya és gyenge színvonala tovább erôsíti. A kereskedelem szereplôi természetesen fontosnak tartják a pályahasználati díjak csökkentését, a vasút munkájának megfelelô színvonalú szervezését, a berakó- és szállítási kapacitások bôvítését, a szolgáltatások minôségének javítását. A vasúti szállítmányozó cégek a gabonaszállítások egyenetlen ütemezésére panaszkodnak, és a visszfuvarok hiányával magyarázzák a magas költségeket. A termények belvízi szállítása sem zökkenômentes: tekintettel a fedett rakodóhelyek és hajókapacitások hiányára, a gázlókra és szûkületekre, de legfôképp a vízszint szélsôséges ingadozására (a Duna az év kb. hat-kilenc hónapjában hajózható). A közúti terményszállítás elônye az országos úthálózat viszonylag gyors elérésében, a fuvarkapacitások túlkínálatában, a visszfuvarok lehetôségében és a költségek viszonylagos stabilitásában rejlik. Egyébiránt a határmenti gabonakereskedelemben a feketepiac jelentôsnek mondható, a termelés egy része nincs nyilvántartva, az áru számla nélkül mozog. Bizonyos idôszakokban emiatt még a legnagyobb kereskedô cégeknek is le kell mondaniuk néhány jelentôsebb piacról. Hamarosan itt a tavasz, a vetés ideje. Milyen a hazai fajtaszortiment? A szántóföldi növénytermesztésben nagyon fontos a megfelelô fajtaválaszték és agrotechnika alkalmazása. A választékkal nincsen baj, de a termelôk általában beleesnek abba a csapdába, hogy sikerfajtákat vetnek a korábbi esztendô tapasztalatai alapján, holott a fajtákkal elérhetô eredmények régiónként és évjáratonként nagy szórást mutatnak. Az alacsony felújítási arány és az utántermesztett vetômag használata

8 8 Agrárgazdaság jellemzô, amióta a támogatásoknak nem feltétele a fémzárolt vetômag használata. Ugyanakkor a magyar nemesítô cégek termékeinek külpiaci értékesítése felfutóban van. További probléma, hogy kevés az öntözhetô terület. A fentiekbôl következôen a szélsôséges idôjárás Magyarországon rendkívül nagy hozamingadozásokat okoz: gabona- és olajnövény-termelésünk alakulása elsôsorban az idôjárás, mindenekelôtt az éves csapadékmennyiség és -eloszlás függvénye. Hogyan állnak a feldolgozás területén mivel sokan érvelnek ennek erôsítése mellett. A gabonafeldolgozó szakágak egyike sincs kedvezô helyzetben, ami magában hordozza annak veszélyét, hogy alapanyag-termelôkké válunk. Termelôink kiszolgáltatottsága nôhet, a piac beszûkülhet, a hozzáadott érték külföldön realizálódhat (munkahelyeket exportálunk). A feldolgozóipar versenyesélyeit leginkább a kihasználatlan kapacitások, a gyenge mûszaki színvonal, a feketegazdaság és a kereskedelmi láncok részérôl jelentkezô árnyomás rontja. Mivel a nyereségtermelô képesség csekély, elsôsorban a külföldi tulajdonú cégeknél lehet beruházásokkal számolni. Végül elemezzük az ágazathoz kapcsolódó malomipar jövôjét komplexen! A malomiparban a komoly szakértelem, a hatékony technológia és a szervezett logisztika alkalmazása jelenthet kiutat. A termékpalettának a magasabb hozzáadott értéket képviselô céllisztek és készlisztek irányába kellene elmozdulnia. A lisztexport korábbi évek szintjére emelése a környezô országok malomipari fejlesztései miatt aligha lehetséges. Sôt, egyre nagyobb mennyiségben érkezik importliszt szomszédainktól. A magyar fogyasztó erôs árérzékenységét kihasználva a multik és a hipermarketek a pékárut fontos stratégiai (szociális) termékként kezelik, a saját modern pékségeikben elôállított termékeiket gyakran az elôállítási költség alatti áron értékesítik, ezáltal ellehetetlenítve más (jobbára nagyobb, legálisan mûködô) pékségeket. A sütôipar szereplôinek a beszerzésnél a több lábon állás, a vállalaton belüli integráció keretében történô alapanyag-ellátás, a folyamatos innováció teheti lehetôvé, hogy a napi friss pékáruk csatájától mentesüljenek. Források hiányában önálló kereskedelmi hálózat létrehozására csak kevesen gondolhatnak. A malom- és a sütôiparnál a tésztagyártás helyzete viszont kedvezôbbnek mondható, mivel a nagy és közepes üzemek jelentôs része európai szintû, fejlett technológiával rendelkezik. A hazai tésztapiacon túlnyomórészt a magyar gyártók termékei vannak jelen, mindössze 5 7 százalék az importtermék. Az export egyelôre nem számottevô, tehát vannak kihasználatlan lehetôségek. A hazai termékek akár hungarikumként is megjelenhetnének a külpiacokon, hiszen a tojásos tészta a német ajkú területeken, de Olaszország egyes részein is kedvelt termék, úgymond prémium kategóriát képvisel. Köszönjük az értékes piaci információkat! Szalay

9 Agrármarketing 9 Berlin díszvendége Magyarország Ez év januárjában hazánk partnerországként jelent meg az egyik legrangosabb nemzetközi élelmiszeripari szakkiállításon, a berlini Grüne Wochén. Az élelmiszer és gasztronómia mellett turisztikai, illetve kulturális elemekre is épült Magyarország vizuális megjelenése. A világ egyik legnagyobb mezôgazdasági, élelmiszer-ipari és kertészeti fogyasztói kiállításaként ismert berlini Grüne Woche nemzetközi vásáron hazánk ezúttal partnerországként szerepelt, a magyar megjelenést az Agrármarketing Centrum (AMC) szervezte és finanszírozta. Magyarország 1972 óta vesz részt a kiállításon, amely egyben a német és a nemzetközi agrárpolitikai vezetés egyik legfôbb találkozóhelye is. A német piac jelenleg is hazánk agrártermékeinek egyik legnagyobb felvevô piaca, s a partnerországi státusz keltette fokozott figyelemtôl a magyar versenypozíció jövôbeni jelentôs javulására számítanak a szervezôk. A német magyar agrárkapcsolatok kitûnôek, ezeket hagyományosan a kölcsönös bizalom és tisztelet jellemzi hangsúlyozta Michael T. Hofer, a Messe Berlin sajtófônöke. A jó kapcsolatot szolgálják a magas szintû kétoldalú tárgyalások, mivel Ilse Aigner szövetségi élelmezési, mezôgazdasági és fogyasztóvédelmi miniszter már járt a magyar fôvárosban, ahol számos fontos kérdésben egyeztetett Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel. Az együttmûködés nem korlátozódik csupán a politika és a gazdaság területére, hanem kiterjed például a tudományos szférára az egyetemek és a kutatóintézetek közötti együttmûködésre is. A KAP 2013 utáni kialakításán már most is szorosan együtt dolgozik a két ország. A 2011-es magyar elnökség kapcsán pedig Aigner miniszterasszony már tavaly májusban hangsúlyozta, hogy Németország kész intenzíven támogatni Magyarországot az elôkészületek során. A mezôgazdaság jövôbeni kihívásai, mint például a klímaváltozás, további területe lehet a német magyar együttmûködésnek. A vásár jellegébôl adódóan mind a fogyasztói, mind a szakmai közönség elvárásainak eleget kell tenni. A tavalyi adatok szerint a tíznapos rendezvényen 403 ezer látogatót regisztráltak, akiknek közel 30 százaléka volt szakmai érdeklôdô. A nagyközönség fôként családos, kikapcsolódni és vásárolni szándékozó fogyasztókat jelent. Ezt szem elôtt tartva emelték ki a koncepcióban tájegységeinkhez kapcsolódó, jellegzetes élelmiszeripari termékeinket, innen irányítva a figyelmet egyedi élelmiszerexportkínálatunkra és gasztronómiánkra. A hangsúly továbbá az ízes, minôségi és legfôképp biztonságos élelmiszerekre, a hagyomány és a korszerûség ötvözetére került. A kiemelt szempontokat a szervezôk élvezetes és színes környezetbe ágyazva valósították meg: a bruttó 1600 m 2 -en megvalósult nemzeti stand részét képezte például Magyarország stilizált térképe, amely kijelölt útvonalakon körbejárható volt, és vizuálisan megjelent rajta a Duna, a Tisza, illetve a Balaton. A pavilonban különbözô díszítô elemek mellett földrajzi helyeiken voltak láthatóak a német közönség által ismert értékeink. Tokajnál imitált pincebejáratnál lehetett kóstolni, helyet kapott a térképen egy látvány pálinkafôzde is, nevezetesen a Zsindelyes, Szeged környékén fûszerpaprikát, szalámit és hagymát láthattunk szekéren, és nem hiányzott a németek által kedvelt puszta Hortobágy életkép sem. Az országtérképet körülölelô, hagyományos közösségi stand egységei több bontásban helyezkedtek el. A kiállító cégek csoportjai a pavilon szélein jelentek meg, közrefogva a megelevenedô térképet. A kiállítás ideje alatt, valamint a protokollesemények kísérôjeként is magyaros mûsorok, zenei, népi elôadások szórakoztatták a közönséget. Bár a rendezvény, mint fogyasztói vásár elsôsorban nem a közvetlen üzletkötések helye, a partnerországi megjelenés kiváló alkalmat adott arra, hogy egy olyan komplex képet mutassunk be a magyar élelmiszer-gazdaságról, amelyet egyre inkább erôsíteni szeretnénk a nemzetközi szakmai és fogyasztói körökben. A kiemelt részvétel célja: a magyar élelmiszer-ipari termékek népszerûsítése, piaci pozíciójuk erôsítése a német piacon elsôsorban a magyar országimázs bázisán, valamint a magyar élelmiszerek magas beltartalmi értékének, megbízható és ellenôrzött minôségének hangsúlyozása. Joggal állíthatjuk, hogy országunkra és termékeinkre vonatkozó pozitív asszociációk keletkeztek, a meglévôek erôsödtek, s reményeink szerint a hétköznapi bevásárlásoknál a fogyasztók keresni fogják a polcokon a magyar termékeket. Szalay Attila

10 10 Pr ATONIK Hozza ki repcéjébôl a maximumot! Az Atonik több éve bizonyítotja, hogy jól bevált technológiai eleme a repcetermesztésnek. A repcével foglakozó szakemberek a vetésterület közel 20%-án használják már sikeresen. A leggyakoribb kijuttatási mód a kora tavaszi rovarölôszeres védekezéssel egy menetben történô kijuttatás, 0,6 l/ha dózisban. Ezzel a kezeléssel a repce oldalelágazásainak száma érzékelhetôen növelhetô amellett, hogy a kora tavaszi kijuttatás elôsegíti a repce gyorsabb regenerálódását a tél okozta stresszt követôen. Sokan próbálták már ki eredményesen a közvetlenül a repce virágzása elôtt javasolt második kezelést is (a dózis szintén 0,6 l/ha). Ez a kezelés a termékenyülésre és a becôbekötôdésre van jótékony hatással. E második kezelésnek akkor van igazán értelme, ha megfelelôen csapadékos az idôjárás, jó a talaj vízellátottsága, és van esélye a növénynek a többletkötések kinevelésére. Az Atonik különbözô repcefajtákra és hibridekre gyakorolt hatásának megismerése céljából 2008-ban nagyszabású fajtaösszehasonlító vizsgálatsorozatba fogtunk. Az ország négy helyszínén 4 fajta, illetve hibrid viselkedését vizsgáltuk. Álljon itt példaként egy (eszterágpusztai) eredmény. A rendelkezésre álló eredményekbôl annyi már biztosan látszik, hogy valamilyen mértékben a vizsgált fajták és hibridek mindegyike pozitívan reagált az atonikos kezelésre. Végleges következtetéseket azonban csak a vizsgálatsorozat befejeztével, illetve nagyüzemi vizsgálatokat követôen lehet majd levonni. Az alábbi (Lengyelországból származó) grafikon az elmúlt években repcében elvégzett 48 (!) kísérlet összesített eredményét szemlélteti. Az összes kísérletben egy kezelés történt, kora tavasszal, 0,6 l/ha-os dózissal. A grafikonon nagyon jól látszik, hogy a kezelés hatására mért terméstöbblet a kísérletek többségénél 5 15% volt. Kisebb számban elôfordult olyan is, hogy nem lehetett szignifikáns különbséget kimutatni a kezeletlenhez képest, de olyan is, ahol 20 30% terméstöbbletet regisztráltak. Az elsô ajánlott kezelés ideje hamarosan elérkezik. Ajánljuk figyelmébe a készítményt azoknak is, akik még nem használták. Érdemes kipróbálni! Nagy segítséget nyújt a repce tavaszi indulásánál, a várható többlettermésrôl nem is beszélve. Herpai Sándor Arysta LifeScience Magyarország Kft.

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Lapunkban beszámolunk arról a fura helyzetrôl, ami napjainkra a gabonapiacon kialakult. Szerzôdés szinte alig érvényesül, a kereskedôk napi ajánlatokkal

Részletesebben

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata. Erősíteni az információcserét

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata. Erősíteni az információcserét XVII. évfolyam, 2010. 1. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Erősíteni az információcserét 2 A kukorica termesztésének ökonómiai elemzése 5 Iránymutatás

Részletesebben

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/11 12. november december Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Bár még nem ismeretesek a végeleges adatok, de tényként kezelhetjük, 2011-es kimagasló

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK A GABONAVERTIKUMBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK A GABONAVERTIKUMBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK A GABONAVERTIKUMBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS MAJÓCZKI-KATONA SZILVIA Gödöllő 2014 A doktori

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Idén ismét viták kereszttüzébe került a hazai agrárgazdaság szerepe a nemzeti össztermék elôállításában. Abban igazából minden szakember, kormánytisztviselô,

Részletesebben

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XVII. évfolyam, 2010. 4. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból ESA közgyűlés: fókuszban a szellemi tulajdon és a nemesítői jogok védelme 2 Hogyan járjunk

Részletesebben

23. évf. 2013/2. február. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

23. évf. 2013/2. február. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 23. évf. 2013/2. február Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Elôttünk egy kutatói elemzés, adatai nem túl biztatóak. E szerint a hazai agrártermelés tavaly

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/2. február. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/2. február. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/2. február Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A legtöbb szakértô abban egyetért, hogy éhezés ügyben sorsfordító idôket élünk. Ezen a ponton túl

Részletesebben

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában A technikai fejlődés sorra teremti az újabb és újabb lehetőségeket. Az okos telefonok és az elektronikus

Részletesebben

20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 20. évf. 2011/9. szeptember Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A magyar agrártermelés helyzetét évek óta megnehezítô helyzet kezelését határozta el a kormányzat

Részletesebben

A Vetômag Szövetség és Terméktanács folyóirata. XIV. évfolyam, 2007/2

A Vetômag Szövetség és Terméktanács folyóirata. XIV. évfolyam, 2007/2 A Vetômag Szövetség és Terméktanács folyóirata XIV. évfolyam, 2007/2 Szerkeszti a szerkesztôbizottság Elnök: Ruthner Szabolcs Felelôs szerkesztô: Hajtun György ÉRDEKKÉPVISELET Változás elôtt a Vetômag

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/5. május Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A Vidékfejlesztési Minisztériumban elkészült Nemzeti Vidékfejlesztési Koncepció 2020 címû átfogó

Részletesebben

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 23. évf. 2013/1. január Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! 2012-ben az a paraszt is megtanult imádkozni, aki még sosem járt templomban e keserûen ironikus

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Agrárgazdasági kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...4 Ágazat független, horizontális szempontok...6

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/249-13/2015 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

az összefogás. Annak tudomásul vétele, hogy egymásra vagyunk utalva. A nemesítõ a növénytermesztõre, a növénytermesztõ

az összefogás. Annak tudomásul vétele, hogy egymásra vagyunk utalva. A nemesítõ a növénytermesztõre, a növénytermesztõ Tisztelt Olvasónk! Ne pudeat, que nesciensis, te velle doceri Ne szégyelld, hogy meg akarod tanulni, amit nem tudsz. (Cato) Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve, esze, tudománya,

Részletesebben

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 9. s z á m, 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 9. s z á m, 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R Piac Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 9. s z á m, 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R Zöldség- és F u i t v e b M a g y a r Z ö l d s é g - G y ü m ö l c s S z a k m a k ö z i S z e r v e z e t l a p j a Vásároljon

Részletesebben

Amiből nem lehet kimaradni

Amiből nem lehet kimaradni A hónap melléklete: Állattenyésztés 2014. április I 4. szám I Ára: 499 Ft Amiből nem lehet kimaradni Növekvő globális hústermelés A szálastakarmány-betakarítás gépesítése ROUNDUP minden időben Alkalmazza

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/6 7. június július Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/6 7. június július Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/6 7. június július Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! E számunkban tanulságos összeállítást olvashatnak a magyar agrárgazdálkodás egyik legkényelmetlenebb szeletérôl, a megtermelt áru mozgatásának

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból A vetőmagágazat stratégiája 2 Fókuszban a vetőmagcsávázás 5 Egy cívis cég a cívis városból

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XXI. évfolyam, 2014. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tartalomból Határozott célok a kutatóintézeti hálózat előtt 2 Jubileumi rendezvény az Akadémián 3 Szakmaközi

Részletesebben

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya Készítette: FRUITVEB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 1118 Budapest, Villányi út 35-43. Készült a FVM Vidékfejlesztési,

Részletesebben

Üzleti terv 2014. év

Üzleti terv 2014. év Üzleti terv 2014. év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...3 A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA...5 A vállalkozás alapadatai...5 A vállalkozás története...5 MARKETING TERV...7 Ágazati

Részletesebben