Történelem és állampolgári ismeretek

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történelem és állampolgári ismeretek"

Átírás

1 Történelem és állampolgári ismeretek (9-12. évfolyam) Az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Középiskolában a évfolyamon minden képzési programban heti 2 órában, a 12. évfolyamon heti 3 órában oktatjuk a történelmet. A helyi tanterv a kerettantervi minimumot tartalmazza. Az állampolgári ismeretek mőveltségi anyaga átcsoportosítva a Társadalomismeret és etika tantárgy mőveltségi anyagába. A évfolyamon az emelt szintő érettségi vizsgát letenni kívánó tanulók számára 138 óra kell biztosítani. Az emelt szintő érettségi vizsgát választók részére évfolyam szintő csoportokat szervezünk. Cél A történelem és állampolgári ismeretek az Ember és társadalom címő mővelıdési terület része. A történelem tanítása során a tanulók olyan ismeretekre és készségekre tesznek szert, melyek segítik a társadalmi folyamatokban való eligazodást, erısítik hazánk és a világ jelene és jövıje iránti felelısségérzetet, kialakítják a mássággal szembeni toleranciát. A történelemoktatás célja a társadalmi kérdések iránti nyitottság, érzékenység erısítése. A történelem kiemelt szerepet játszik az általános mőveltség megalapozásában. Általános követelmények Képes legyen a tanuló: - a történelmi eseményeket térben és idıben elhelyezni - az emberiség történetének legfontosabb eseményeit felidézni, szóban és írásban ezen ismeretekrıl számot adni - hazánk történelmét elhelyezni az európai népek történelmében - megérteni a kelet-közép-európai régióhoz tartozás sajátosságait - különbséget tenni a gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális folyamatok között, feltárni összefüggéseit - megérteni a nagy történelmi személyiségek történelemformáló tevékenységét

2 2 - a történelmi múlt eseményeirıl a mára érvényes következtetéseket levonni Értékelés formái - kiemelt feladat a szóbeli feleletek számának növelése - írásbeli számonkérés formái: kisdolgozat és témazáró, félévente egy témazáró kötelezı jelleggel - a 11. évfolyamon egy témazáró dolgozat az írásbeli érettségi mintájára - jegyek száma: minimum 3, a végsı osztályzat kialakításában a témazáró jegye nagyobb súllyal szerepel - órai munka értékelése - kiselıadás készítése (szorgalmi jegy) - otthoni kutatómunka, győjtımunka (évente egy otthoni feladat kötelezı minden tanulónak) - forráselemzés - grafikonok, táblázatok önálló elemzése - topográfia a szóbeli és írásbeli számonkérés során - iskolai történelmi háziversenyeken való részvétel (szorgalmi jegy) Eszközök falitábla, falitérképek, tanulói atlasz, szöveggyőjtemények, videofilmek, multimédiás eszközök írásvetítı. Tankönyv Munkaközösségi megállapodás alapján a tankönyvvé nyilvánított történelem könyvek közül választás. Munkafüzet: Kiemelt feladat lesz az írásbeli érettségire való felkészítés. Ennek egyik eszköze a munkafüzet bevezetése a történelemoktatásba

3 3 Történelem tárgyú szakirodalom Belépı tevékenységformák:, Ismeretszerzési és feldolgozási képességek fejlesztésére: Forráselemzés: forráskritika gyakorlása Tájékozódás a szakirodalomban és az interneten Kifejezıképesség fejlesztésére: Kiselıadás Lényegkiemelés megadott szempontok szerint Jegyzetkészítés, táblázatkészítés (tankönyvi ábrák, képek, grafikonok elemzése) Térben és idıben való tájékozódás fejlesztésére: Topográfia Idıszámítás Tartalom 9. évfolyam (74 óra) Kötelezı témakörök: I. Az ıskor és az ókori kelet (10 óra) - Az emberré válás - Az élelemtermelés kialakulása - Az ısi hiedelemvilág - Folyamvölgyi kultúrák (India, Kína, Mezopotámia, Egyiptom) - Városállamok és birodalmak - Vallás és kultúra az ókori keleten II. Az ókori Görögország (10 óra) - 3 -

4 4 - A polisz, a demokrácia kialakulása - A spártai állam - A görög-perzsa háborúk - Athén és Spárta harca - A görög hitvilág, mővészet, tudomány és mindennapok - Nagy Sándor és birodalma III. Az ókori Róma (12 óra) - Róma városállamból birodalommá válik - A köztársaság virágkora - A köztársaság válsága - Az egyeduralom kialakulása - A császárkor - Társadalom, államszervezet, hadsereg - A római hitvilág, mővészet, tudomány és a jog - Mindennapi élet - A kereszténység - Népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása IV. A korai feudalizmus története (6 óra) - A frank birodalom - A feudális gazdasági társadalmi rend kialakulása - Bizánc - Az arab állam és az iszlám - A szláv államok születése V. A magyar nép története (8 óra) - Az ıstörténet és a vándorlás - A vándorlás - A honfoglalástól államalapításig - Géza és István államszervezı tevékenysége - 4 -

5 5 Mindennapi élet, életmód: Eltérı elméletek mítoszok a magyarság ıstörténetérıl (2 óra) Összefoglalás, rendszerezés: 10 óra Témazáró, írásbeli dolgozat: 10 óra Múzeumlátogatás, filmvetítés: 6 óra A továbbhaladás feltételei: - tudjon önállóan, összefüggıen, szóban és írásban beszámolni a tankönyv és a tanári magyarázat felhasználásával a tanult témákról - ismerje a minimális követelményként megjelölt történelmi korszakok eseményeit, neveket, évszámokat - tudja használni a térképet - értse meg az egyes történelmi korok fı sajátosságait, a különbözı folyamatok közötti összefüggést - tudjon a tankönyvben szereplı források, táblázatok, grafikonok alapján következtetni, véleményt mondani 10. évfolyam (74 óra) Tartalom I. Az érett középkor (10 óra) - A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában - A lovagkor - A szabad költözéső jobbágyság és a vándormozgalmak - A középkori városok - A középkor mővelıdése - Mindennapok a középkorban Mindennapi élet, életmód: Érdekérvényesítés és érdekvédelem a középkorban (2 óra) - 5 -

6 6 II. Az Árpád-házi királyok (10óra) - Az új rend megszilárdítása (Szent László és Könyves Kálmán) - Az Aranybulla és a tatárjárás - Gazdasági és társadalmi változások a XIII. században - Az Árpád-kori kultúra III. A késı középkor (8óra) - Nyugat-Európa válsága (éhínség, járványok, háborúk) - Itália, a humanizmus és a reneszánsz - Az angol és francia rendi monarchiák felemelkedése - A német császárság és a pápaság hanyatlása - A közép- és kelet-európai régió államai - Az oszmán birodalom terjeszkedése IV. Magyarország a XIV-XV. században (10 óra) - Károly Róbert és Nagy Lajos - Társadalmi változások - Luxemburgi Zsigmond kora - Védekezés az oszmán-törökterjeszkedés ellen Hunyadi János - Hunyadi Mátyás uralkodása - Kultúra és mővelıdés V. Kora újkor: (10 óra) - A nagy földrajzi felfedezések következményei - Az atlanti hatalmak felemelkedése. A modern világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei - Reformáció és katolikus megújulás - Az abszolutizmus - Hatalmi viszonyok átrendezıdése Európában - Az angol forradalom - Tudományos világkép átalakulása - 6 -

7 7 VI.Magyarország története a kora újkorban: (8 óra) - A jagelló-kor - A török hódoltság - A Habsburgok és a magyar rendek - Az Erdélyi Fejedelemség: rendi-függetlenségi küzdelmek (Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György) - Zrínyi Miklós - A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon - Gazdasági és társadalmi változások - A török kiőzése - A Rákóczi-szabadságharc Összefoglalás, rendszerezés: 6 óra Témazáró, írásbeli számonkérés: 6 óra Múzeumlátogatás, helytörténeti emlékek megtekintése: 4 óra Belépı tevékenységek: - Ellentétes felfogású források összehasonlítása - Jelentıs személyiségek életútjának bemutatása - Helytörténeti emlékek megismerése A továbbhaladás feltételei: - Az egyetemes és a magyar történelmi események térbeli és idıbeli kapcsolatának felismerése, idırendi táblázatok és térképek összehasonlítása - A változás felismerése a történelemben, elemzése konkrét példákon Tartalom 11. évfolyam (74 óra) I. A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora (13óra) - A felvilágosodás - A felvilágosult abszolutizmus Ausztriában és Poroszországban - 7 -

8 8 - Az orosz nagyhatalom - Az észak amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja - A polgári forradalom Franciaországban - A napóleoni háborúk - Az ipari forradalom és társadalmi következményei - Forradalmi hullámok ben - A XIX. Század eszméi - Az ipari forradalom hatásai az életkörülményekre és a környezetre Az USA alkotmánya (forráselemzés), Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (forráselemzés) Egy szakirányú téma feldolgozása: A kémia és a vegyipar fejlıdése a XIX. században (2 óra) II. Magyarország újjászervezıdése a Habsburg Birodalom keretein belül (5 óra) - A magyar királyság a Habsburg Birodalomban - Demográfiai változások, az etnikai viszonyok átalakulása - A társadalom képe - A felvilágosult abszolutizmus és a rendek összeütközése III. A polgárosodás kezdetei (8óra) - A reformmozgalom kibontakozása - A polgárosodás és nemzetté válás kérdései - A reformkori gazdasági élet és társadalom - A reformkori mővelıdés, kultúra IV. Forradalom és szabadságharc (10óra) - A pozsonyi országgyőlés - A pesti forradalom - Az áprilisi törvények - A forradalom elsı nehézségei: a nemzetiségek mozgalmai - 8 -

9 9 - A szabadságharc kirobbanása, a nemzeti önvédelem megszervezése - A szabadságharc bukása Az áprilisi törvények (forráselemzés) Memoriter: 12 pont Az elsı felelıs kormány tagjai Az aradi vértanúk V.A nemzetállamok és az imperializmus kora (8óra) - A második ipari forradalom - Az egységes Olaszország és Németország kialakulása - Polgárháború az USA-ban - Gyarmatosítás - Kína és Japán - A munkásság politikai erıvé szervezıdése - Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón VI.A polgárosodás kibontakozása Magyarországon (10óra) - A megtorlás és a Bach-rendszer - A kiegyezés - Gazdasági-társadalmi fejlıdés a dualizmus korában - Népességnövekedés. A nemzetiségi kérdés - A zsidóság emancipációja. Asszimiláció és kivándorlás - Politikai viszonyok. A kiegyezés rendszerének ellentmondásai - A városiasodás - A tudományos és mővészeti élet fejlıdése Összefoglalás, rendszerezés: 6 óra Témazáró, írásbeli számonkérés: 6 óra Film, színházi elıadás, : 4 óra Közös témazáró az érettségi mintájára: 2 óra - 9 -

10 10 Belépı tevékenységek: - A tanári magyarázat alapján önálló jegyzet készítése - A történelmi személyiségek tevékenységének az értékelése - A politikai programok és gyakorlati megvalósítás közötti összefüggés megértése - A globális szemlélet kialakítása A továbbhaladás feltételei: - Táblázatok, grafikonok önálló értelmezése - Egy történelmi esemény sokoldalú elemzése - Politikai programok kritikai összevetése - A történelmi személyek tevékenységének értékelése Tartalom 12. évfolyam (96 óra) I. Az elsı világháború a nagy gazdasági válságig (8óra) - A háború kirobbanása, jellege, története - A Párizs környéki békék - Az orosz forradalmak - Az olasz fasizmus - A parlamentáris rendszerek - A gazdaság és társadalom új jelenségei II. Az elsı világháború és következményei Magyarországon (10 óra) - Magyarország az elsı világháborúban - Forradalmak és az ellenforradalom - A trianoni béke. Hatása a gazdaságra, társadalomra, az etnikai viszonyokra - A határon túli magyarság sorsa - A Horthy-rendszer kialakulása és konszolidációja - A mővelıdési viszonyok

11 11 III.A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig (10 óra) - A as világgazdasági válság - Válságkezelés az USA-ban - A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és mőködési mechanizmusa - A sztálini diktatúra - A második világháború története - Szövetségesek gyızelme, a háború jellege IV.Magyarország a gazdasági válságtól a második világháborús összeomlásig (10 óra) - Gazdasági válság és jobbratolódás - Magyarország háborús részvétele - A német megszállás - A holocaust Magyarországon - A sikertelen kiugrás - A nyilas hatalom átvétel - Magyarország szovjet felszabadítása és megszállása V. A jelenkor (9óra) - Hidegháború és enyhülés - A fejlett piacgazdaság, a demokráciák - A szocialista tábor országai - A harmadik világ - A közel-keleti konfliktusok - Az Európai integráció története - A rendszerváltozás Közép- és Kelet-Európában - A globális világ és problémái VI.Magyarország a második világháború után (12óra) - A háborús károk felszámolása. A demokratikus közélet kiépítésének kísérlete - A párizsi békeszerzıdés, a határon túli magyarság - A kommunista diktatúra kiépítése - A forradalom kirobbanása

12 12 - Az 1956-os forradalom és szabadságharc - A Kádár-rendszer kiépülése: megtorlás és diktatúra - Az életmód alakulása, demográfiai változások - A rendszerváltozás Mindennapi élet, életmódtörténet: A szocialista nagyipar (különös tekintettel a vegyiparra) kialakulása (2 óra) Összefoglalás, rendszerezés: 6 óra Témazáró, írásbeli számonkérés: 6 óra Film, színházi elıadás megtekintése: 3 óra Érettségi elıkészítése: 20 óra Belépı tevékenységek: - Politikai plakátok elemzése - Dokumentum- és játékfilmek elemzése Az érettségire bocsátás feltételei: - A kerettantervi elıírásoknak megfelelı történelmi tények, ismeretek reprodukciója és alkalmazása - A történelmi szaknyelv használata - Egy történelmi korszak komplex szóbeli és írásbeli bemutatása - A gazdaság, a társadalom és a politika területeinek értı elkülönítése - A történelmi források értı elemzése - Alapvetı topográfiai ismeretek - Árnyalt és tényszerő értékelése a történelmi eseményeknek

13 13 Emelt színtő érettségi bıvítésre javasolt témakörei 11. évfolyam EMELT SZINT: alapóra + 74 óra (a középszint témakörei az alábbiakkal kiegészítve) I. Ókori keleti civilizációk (3 óra) IX. Egyházi és világi kultúra a középkorban(4 óra) Keleti kultúra Ókori keleti társadalmak Az egyház szerepe a középkori mővelıdésben Világvallások: kereszténység kialakulása, és a mindennapokban elterjedése Oktatás Filozófia (skolasztika) A humanizmus és reneszánsz Itáliában Mátyás és a reneszánsz II. Az ókori görögök (4 óra) X. Az Árpád-kori Magyarország Poliszrendszer (6 óra) Spárta és Athén Magyarország a XI. században (a kora feudális magyar állam válsága) A XIII. századi Magyarország Árpád-kori kultúra III. Róma (4 óra) A hódítások hatásai XI. A középkori város (2 óra) A köztársaság virágzása ás válsága A középkori város jellemzıi Augustus principátusa A városi céhesipar, kereskedelem

14 14 IV. Az antik hitvilág, mővészet, tudomány (4 óra) Görög hitvilág XII. Középkori Európa (6 óra) Az angol és francia rendiség Görög filozófia, természettudományok A klasszikus kor és a hellenizmus kultúrája Római történetírás, római építészet Pannónia XIII. Magyarország a két világ határán (8 óra) V. Feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzıi (4 óra) A középkori uradalom jellemzı vonásai Mezıgazdasági technika fejlıdése A Frank Birodalom története Magyarország részekre szakadása Törökellenes küzdelmek A Királyi Magyarország, a török hódoltság és Erdély története Rendi és vallási küzdelmek a Bocskai-féle szabadságharcban Bethlen Gábor kül- és belpolitikája VI. A magyar nép ıstörténete, honfoglalás és államalapítás (10 óra) Vándorlás Finnugor, török, iráni hatások A vándorló magyarság képe a korabeli forrásokban Eltérı tudományos elképzelések a magyar ıstörténettel kapcsolatban Témazáró 5 óra Honfoglalás Érettségi tesztpróba 6 óra Géza és István Összesen 74 óra VII. A nyugati és a keleti kereszténység (3 óra) Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben Szerzetesrendek jellemzése Az ortodox és a nyugati kereszténység fıbb jellemzıi

15 15 VIII. Az iszlám vallás (2 óra) Az arab hódítás A világvallások civilizációt formáló hatása

16 évfolyam EMELT SZINT: alapóra + 64 óra (a középszint témakörei az alábbiakkal kiegészítve) I. Magyarország (3 óra) A felvilágosult abszolutizmus Az állami oktatáspolitika fıbb intézkedései A török kiőzése Rákóczi-szabadságharc II. Európa között (4 óra) Az ipari forradalom eredményeinek kibontakozása és egymásra hatása A francia forradalom fıbb irányzatai Jakobinus diktatúra Napóleoni háborúk A Szent Szövetség A XIX. század eszméi Nagyhatalmi viszonyok, szövetségi rendszerek között Tudományos.-technikai fejlıdés III. Az Európán kívüli világ a XIX. században (4 óra) A gyarmati rendszer Japán és Kína Az USA a XIX. század második felében VII. Magyarország között (6 óra) A Károlyi-kormány bel és külpolitikája Tanácsköztársaság Konszolidáció a 20-as években Trianon következményei Politikai életpályák bemutatása, elemzése A klebesbergi kultúrpolitika A tudomány és mővészet fıbb képviselıi Jobbratolódás a 30-as években Magyarország külpolitikája Magyarország részvétele a II. világháborúban Kállay Miklós miniszterelnöksége Háborúellenes törekvések Az antiszemitizmus és zsidókérdés Magyarországon VIII. A kétpólusú világ (6 óra) A SZU és az USA szembenállása Hidegháború és enyhülés A nyugati államok a háború után A gyarmati rendszer A SZU és a kommunista rendszerek összeomlása

17 17 IV. Magyarország között (5 óra) A rendi országgyőlés és megyerendszer mőködése Gazdasági átalakulás jellemzése A magyar társadalom rétegzıdése és életformái A nemzeti érzés megerısödése A német, az olasz és az ausztriai mozgalmak hatása a magyar szabadságharcra Nemzetiségi törekvések a Habsburg- Birodalomban Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása IX. Magyarország között (6 óra) A nemzetközi helyzet hatása Politikai küzdelmek között Az elnyomás formái és gépezete A magyar forradalom nemzetközi jelentısége és összefüggései A kádári társadalom és kultúrpolitika alakulása Magyarország a 90-es években V. Magyarország között (8 óra) A kiegyezéshez vezetı út A kiegyezés alternatívái - viták X. A jelenkor (4 óra) Gazdasági fejlıdés a háború után

18 18 Gazdaság, társadalom és kultúra a dualizmus korában A polgári állam kiépülése Magyarországon Magyar nemzetiségi politika és nemzetiségi törekvések A környezet átalakításának következményei A tömegkultúra néhány jelensége Magyarországon Fogyasztói társadalom Ökológiai problémák, a fenntartható fejlıdés Az európai integráció A balkáni konfliktusok, Jugoszlávia felbomlása Demográfiai válság gazdasági és társadalmi okai a fejlıdı országokban Globális problémák VI. Európa és a világ (8 óra) Az I. világháború, a hátország szerepe A békerendszerek, nagyhatalmi ellentétek A gyarmati világ szétesésének kezdetei Olasz fasizmus jellemzıi Tekintélyuralmi rendszerek bemutatása Totális diktatúrák (No. és a Szu) A válságkezelés módjai A szövetséges hatalmak együttmőködésének elemzése Háborúellenes erıfeszítések Összefoglalás, rendszerezés Érettségi próbatesztek Összesen: 4 óra 6 óra 64 óra

19 Történelem érettségi vizsgakövetelmények 2005-tıl Szempontok, kompetenciák az értékeléshez A feladat megértése Források használata A szaknyelv alkalmazása Tájékozódás térben és idıben Az eseményeket alakító tényezık feltárása, történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége Középszint Emelt szint Elérhetı pontszám: 90 pont Tesztfeladat: 45 pont Kifejtendı: 45 pont Történelem atlasz használható Kötelezı témakörök 1. Az ókor és kultúrája 2. A középkori Európa 3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 4. Szellemi és politikai változások az újkorban 5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 8. Az elsı világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 9. Magyarország története az elsı világháborútól a második világháborús összeomlásig 10. Magyarország 1945-tıl a rendszerváltásig 11. A jelenkor 12. A mai magyar társadalom és életmód Az elérhetı összpontszám: 150 pont ÍRÁSBELI SZÓBELI Problémaközpontú bemutatás : 60 pont tétel 40-60% az egyetemes és magyar történelem aránya A szaktanár állítja össze az alábbi témakörökhöz kapcsolva: I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra II. Népesség, település, életmód III. Egyén, közösség, társadalom IV. Nemzetközi együttmőködés és konfliktusok V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák VI. A modern demokráciák Elérhetı pontszám: 90 pont Tesztfeladat: 45 pont Kifejtendı: 45 pont Csak a kifejtendı kérdések megoldásához használható térkép Problémaközpontú bemutatás: 60 pont Központilag összeállított tételek a kötelezı témakörök alapján. Független vizsgabizottság elıtt zajlik

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga történelemből

Osztályozó vizsga anyaga történelemből Miskolci Magister Gimnázium Osztályozó vizsga anyaga történelemből Ismeretszerzési és feldolgozási képességek A tanulónak írott forrásokat kell tudni értelmezni, feldolgozni és feladatokban alkalmazni.

Részletesebben

7. osztályos történelem osztályozóvizsga témakörei. Az őskor és az ókori kelet

7. osztályos történelem osztályozóvizsga témakörei. Az őskor és az ókori kelet 7. osztályos történelem osztályozóvizsga témakörei Az őskor és az ókori kelet 1. A történelem forrásai. 2. Az őskőkor világa. 3. Az újkőkor változásai (gazdaság, életmód, vallás). 4. Az ókori folyamvölgyi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Az ókori Kelet. Az ókori Hellasz. Forráselemzés: Lükurgosz alkotmánya

Az ókori Kelet. Az ókori Hellasz. Forráselemzés: Lükurgosz alkotmánya TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ / 11.ÉVFOLYAM Az ókori Kelet A folyam menti civilizációk általános jellemzése(egyiptom,mezopotámia,kína, India) Tudomány és kultúra az ókori Keleten Vallások az ókori Keleten A zsidó

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Osztályozó, illetve pótvizsga témakörök Történelem

Osztályozó, illetve pótvizsga témakörök Történelem Osztályozó, illetve pótvizsga témakörök Történelem 9. évfolyam Ókor A zsidó vallás fő jellemzői. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században. A görög hitvilág. A római hitvilág. Julius Caesar egyeduralmi

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Tanulmányok alatti vizsgák

TÖRTÉNELEM. Tanulmányok alatti vizsgák TÖRTÉNELEM Tanulmányok alatti vizsgák A vizsga felépítése: 1.) Feladatlap: A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, kifejtendő feladat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Tanulmányok alatti vizsgák

TÖRTÉNELEM. Tanulmányok alatti vizsgák TÖRTÉNELEM Tanulmányok alatti vizsgák A vizsga felépítése: 1.) Feladatlap: A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, kifejtendő feladat

Részletesebben

Osztályozó vizsga témái. Történelem

Osztályozó vizsga témái. Történelem 9.ÉVFOLYAM Egyiptom, a Nílus ajándéka Athén, a demokrácia kialakulása és fénykora A görög perzsa háborúk (Kr. e. 492 448) A poliszok hanyatlása és Nagy Sándor birodalma A város alapításától a köztársaság

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

javítóvizsga tételek tanév

javítóvizsga tételek tanév javítóvizsga tételek 2017-18. tanév Történelem: SZAKGIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAM 1. Egyiptom 2. A görög vallás és a mítoszok. Az olimpia. 3. Spárta. Nevelés és család az ókori görögöknél. 4. Az athéni demokrácia

Részletesebben

Történelemtanulás egyszerűbben

Történelemtanulás egyszerűbben Ádám Gáspár Történelemtanulás egyszerűbben Vázlatok a történelem tantárgy 5-8. évfolyamának oktatásához Készült a 2012-es kerettanterv alapján Tartalom Előszó... 9 5. évfolyam... 11 I. Az őskor és az ókori

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Történelem 5. évfolyam. - Redmentás feladatsorok - ISM.KELET. Gyakorlás

Történelem 5. évfolyam. - Redmentás feladatsorok - ISM.KELET. Gyakorlás Történelem 5. évfolyam - Redmentás feladatsorok - I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai Őskori elődeink Az őskori kultúra Barlangokból a falvakba Holdévektől a napévekig Az első városok Mezopotámiában

Részletesebben

Történelem 13/I. 8. A francia abszolutizmus Mutassa be a francia abszolutizmust XIV. Lajos korában!

Történelem 13/I. 8. A francia abszolutizmus Mutassa be a francia abszolutizmust XIV. Lajos korában! Történelem 13/I 1. A középkori gazdaság Ismertesse a korai középkori gazdaság működését, a termelés színtereit és szereplőit, az eszközök és módszerek fejlődését a XI-XIII. századi, Európában! Mutassa

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Hatályos január 1-jétől. B) TÉMAKÖRÖK

Hatályos január 1-jétől. B) TÉMAKÖRÖK B) TÉMAKÖRÖK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Történelem

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Történelem ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Történelem A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszámokra,

Részletesebben

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája 2017. január 1-től 1. Az ókor és kultúrája 1.1. Poliszok az ókori Hellászban K: Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 1.2. Társadalmi és politikai

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA Követelmény: a helyi tantervben a 7-12. évfolyam számára rögzített követelmények. A vizsga részei: A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgarészből.

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Történelem 5. évfolyam Az őskori ember Hogyan élt az őskori ember? Az élelemtermelés kezdete Mesterségek születése Az ókori Kelet Mezopotámia Az Egyiptomi Birodalom Távol-Kelet

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

Javítóvizsga témakörök Történelem, 11.c

Javítóvizsga témakörök Történelem, 11.c Javítóvizsga témakörök Történelem, 11.c 2017-18 1. Kora újkori egyetemes történelem a. Francia abszolutizmus i. Királyi hatalom meggyengülése ii. XIV. Lajos iii. Gazdaságpolitikája, hadserege b. Habsburgok

Részletesebben

Tartalomjegyzék A EGYETEMES TÖRTÉNELEM B MAGYAR TÖRTÉNELEM. A megjelenés dátuma. Az Ön könyve tartalmazza. Szerkezeti felépítés Használati útmutató

Tartalomjegyzék A EGYETEMES TÖRTÉNELEM B MAGYAR TÖRTÉNELEM. A megjelenés dátuma. Az Ön könyve tartalmazza. Szerkezeti felépítés Használati útmutató Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés Használati útmutató A EGYETEMES TÖRTÉNELEM 1. Az õsi társadalmak és az ókori Kelet 1.1 Élet az õskorban 2000. november

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Tárgyfelvétel típusa. Kötelező Nincs megadva 0 MAGY0007 Helyesírás 1 Kötelező 0 Gyakorlati jegy (5 fokozatú) 2 Gúti Erika Dr.

Tárgyfelvétel típusa. Kötelező Nincs megadva 0 MAGY0007 Helyesírás 1 Kötelező 0 Gyakorlati jegy (5 fokozatú) 2 Gúti Erika Dr. Félév szám Min félévszám Max félévszám Tárgyfelvétel típusa Tárgy kredit Tárgykövetelmény Heti óraszám1 Heti óraszám Kreditek a tárgycsoportban Tárgyfelelős nyomtatási neve ANYISM01 TORTKONO01 TORTKONO0

Részletesebben

B) TÉMAKÖRÖK. 1. Az ókor és kultúrája

B) TÉMAKÖRÖK. 1. Az ókor és kultúrája B) TÉMAKÖRÖK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai

Részletesebben

B) TÉMAKÖRÖK. 1. Az ókor és kultúrája

B) TÉMAKÖRÖK. 1. Az ókor és kultúrája B) TÉMAKÖRÖK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Ez a sorozat két kötetben és négy részben követi végig az egyetemes és a magyar történelem f? sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják,

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi követelmények. 1/9. évfolyam, szakközépiskola

Társadalomismeret tantárgyi követelmények. 1/9. évfolyam, szakközépiskola Társadalomismeret tantárgyi követelmények 1/9. évfolyam, szakközépiskola A tanulók munkájának és előmenetelének értékelése folyamatos. A tantárgyból félévente legalább 3 érdemjeggyel kell rendelkezni ahhoz,

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

11. évfolyam (emelt szintű képzés)

11. évfolyam (emelt szintű képzés) 11. évfolyam (emelt szintű képzés) A XXI. század elején egyre fontosabbá válik a közoktatásban is a tehetséggondozás. A gimnáziumi történelemtanítás speciális célja lehet a hatékony nemzeti tehetségfejlesztés:

Részletesebben

Félév szám Min félévszám Max félévszám rgyfelvétel típu Tárgy kredit Tárgykövetelmény Heti óraszám1 Heti óraszám2

Félév szám Min félévszám Max félévszám rgyfelvétel típu Tárgy kredit Tárgykövetelmény Heti óraszám1 Heti óraszám2 Félév szám Min félévszám Max félévszám rgyfelvétel típu Tárgy kredit Tárgykövetelmény Heti óraszám1 Heti óraszám Kreditek a Tárgyfelelős nyomtatási neve tárgycsoportban ANYISM01 Anyanyelvi ismeretek Kötelező

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Történelem érettségi témakörök az írásbeli érettségire (2007)

Történelem érettségi témakörök az írásbeli érettségire (2007) Történelem érettségi témakörök az írásbeli érettségire (2007) Az Eötvös József Gimnáziumban Nem hivatalos változat! A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák 9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72 Óra 1. Tananyag Bevezetés A történelem kezdete a kőkor 1-2.lecke,7-17.old 2. Egyiptom, a Nílus ajándéka Mezopotámia és a Közel-Kelet 4-5.lecke

Részletesebben

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA

TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 TÖRTÉNELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA Követelmény: a helyi tantervben a 9-12. évfolyam, illetve a 7-12. évfolyam számára rögzített követelmények. 1.sz. melléklet: követelmények (témakörök) a 4

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

MAGYARORSZAG TÖRTENETE

MAGYARORSZAG TÖRTENETE Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő MAGYARORSZAG TÖRTENETE Előidőktől 2000-ig RMNONÍCK KIADÓ TARTALOM 683 Tartalom ELŐIDŐK (1000-IG) A néppé válás évezredei (Kr. e. 6000-Kr. u. 855 körül) 5 Nyelvrokonság,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1. Ismeretszerzés, források használata 1 1.1. Releváns információk gyűjtése történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.), következtetések

Részletesebben

a hiányzó információval.

a hiányzó információval. 1.1. Releváns információk gyűjtése történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.), következtetések megfogalmazása, a források értelmezése 1.2. Tanult ismeretek felidézése, azonosítása forrás alapján 1.3.

Részletesebben

TARTALOM. Előszó 9 EGYETEMES TÖRTÉNELEM

TARTALOM. Előszó 9 EGYETEMES TÖRTÉNELEM Előszó 9 EGYETEMES TÖRTÉNELEM A demokrácia kialakulása 11 A közvetlen demokrácia fénykora 12 A köztársaság felemelkedése és válsága 13 Julius Caesar egyeduralmi kísérlete 14 A földesúr és jobbágya 15 A

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

FELKÉSZÍTŐ AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA. Történelemből 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 10 ÓRA 1.1

FELKÉSZÍTŐ AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA. Történelemből 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 10 ÓRA 1.1 11. évfolyam FELKÉSZÍTŐ AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA Évi óraszám: 2. 36 óra = 72 óra Történelemből Témakörök Tartalmak 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 10 ÓRA 1.1 Az egyes civilizációk vallási és kulturális

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1. Ismeretszerzés, források használata 1.1. Releváns információk gyűjtése történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.), következtetések

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2018/2019

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2018/2019 Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2018/2019 A munkaközösség tagjai Név szakok Mióta tanít a Szerb Antal Gimnáziumban Bognárné Montovay Ildikó* Biológia földrajz 1984 Inotai

Részletesebben

Érettségi követelmények Történelem

Érettségi követelmények Történelem MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Érettségi követelmények Történelem OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01 MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

Részletesebben

Féléves óraszám1. Tárgykövetelmény. típusa. FILOL0001 Bevezetés a filozófiába 2 2 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Somos Róbert MT-TORTALB171801

Féléves óraszám1. Tárgykövetelmény. típusa. FILOL0001 Bevezetés a filozófiába 2 2 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Somos Róbert MT-TORTALB171801 tatanterv kódja SZVBAL10 TORTBAL01 Szabadon tárgyak BA Általános kompetenciákat fejl. bölcsészettud. és társadalomtud. ismeretek 10 Kötelező 1 6 8 Kötelező FILOL0001 Bevezetés a filozófiába Kötelező Kollokvium

Részletesebben

9.1 Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei

9.1 Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.1 Az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása és következményei Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása. Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai. A Károlyi-kormány bel- és külpolitikai mozgástere

Részletesebben

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2014/2015 A munkaközösség tagjai Név szakok Mióta tanít a Szerb Antal Gimnáziumban Bognárné Montovay Ildikó* Biológia földrajz 1984 Inotai

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

Középszint A magyarság helyzetének f bb jellemz i a szomszédos országokban.

Középszint A magyarság helyzetének f bb jellemz i a szomszédos országokban. 10.1 A szovjet felszabadítás és megszállás A szovjet felszabadítás és megszállás. Az ország háborús emberáldozata és anyagi vesztesége. A nemzetközi helyzet hatása a magyar belpolitika alakulására 1945

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk győjtése, következtetések megfogalmazása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Történelem

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Ókor 1. Az ókori Mezopotámia története (Hahn István Kákosy László Komoróczy

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2016/2017

Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2016/2017 Történelem földrajz (filozófia, társadalomismeret) munkaközösség 2016/2017 A munkaközösség tagjai Név szakok Mióta tanít a Szerb Antal Gimnáziumban Bognárné Montovay Ildikó* Biológia földrajz 1984 Inotai

Részletesebben

7. 1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás f kérdései. Követelmények. Emelt szint

7. 1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás f kérdései. Követelmények. Emelt szint 7. 1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás f kérdései A reformkor f kérdései. Széchenyi és Kossuth reformprogramja. A rendi országgy lés és a megyerendszer m ködése. A gazdasági átalakulás jellemzése.

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 11. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források értelmezése, feldolgozása, különböző szemléletű források gyűjtése

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy tanításának alapvetı célja nemzeti történelmünk kiemelkedı eseményeinek, sorsfordulóinak felelevenítése. A tantárgy megismertet

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

TÖRTÉNELEM Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ TÖRTÉNELEM Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A/ Kompetenciák TÉMÁK 1.1 Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Történelem alapszak, BA képzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Ókor 1. Az ókori Mezopotámia története (Hahn István Kákosy László Komoróczy

Részletesebben

5. Feltételek (ha vannak) 5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei 5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei

5. Feltételek (ha vannak) 5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei 5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei Szakmai kompetenciák A TANTÁRGY ADATLAPJA 1 A képzési program adatai 11 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 12 Kar Római Katolikus Teológia 13 Intézet Római Katolikus Didaktikai Teológia

Részletesebben

TÁNCOS ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

TÁNCOS ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint TÁNCOS ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 90 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Vizsgacsoportonként

Részletesebben