TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET évfolyam. Célok és feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam. Célok és feladatok"

Átírás

1 TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET évfolyam Célok és feladatok A tantárgy tanításának alapvetı célja nemzeti történelmünk kiemelkedı eseményeinek, sorsfordulóinak felelevenítése. A tantárgy megismertet a modern társadalmak kialakulásának történelmi körülményeivel, mőködésük sajátosságaival, valamint felkészíti a tanulókat a társadalmi jelenségek értelmezésére és az állampolgári feladatokra. A történelem és társadalomismeret tantárgy felkelti a tanulókban a múlt és a jelen társadalmi kérdései iránti érdeklıdést, elısegíti a tanulók hazaszeretetének fejlesztését, felkészít a demokratikus közéletben való tudatos részvételre és szerepvállalásra, hozzájárul a hazánkban élı nemzetiségek, etnikumok, a szomszéd népek, más országok és népek megismeréséhez és megértéséhez, hozzásegíti a diákokat ahhoz, hogy elfogadják a jogilag szabályozott demokratikus viszonyok alapelveit és értékeit. Fejlesztési követelmények A történelem és társadalomismeret tanításban a jártasságok és készségek formálása a tananyag földolgozásának folyamatában, az ismeretszerzés gyakorlatában és önálló képességfejlesztı órákon történik. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Tudjon ismereteket meríteni közérthetı elsıdleges forrásokból, egyszerő statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból, törvényrészletekbıl és egyéb forrásokból. Legyen képes társadalmi tapasztalataiból, valamint egyszerő és közérthetı szöveges és képi információból származó ismereteit önállóan értelmezni, és következtetéseket levonni belılük. Legyen képes egy adott témához információkat győjteni az iskolai vagy más könyvtárban. A tanult történelmi események kapcsán tudja megkülönböztetni a tényeket, illetve az ezekhez kapcsolódó véleményeket. Értse meg, hogy több szempontból is nézhetjük a jelent és a múltat. Legyen képes a különbözı ismeretforrásokból (újság, rádió, televízió stb.) származó információkat kritikusan szemlélni. Értse a folyamatosság és a változás szerepét a tantervben szereplı társadalmi-történelmi folyamatokban. Értse, hogy a folyamatosságnak, az értékek ırzésének és a változásnak egyaránt nagy jelentısége van a társadalom életében. Értse, hogy az emberek az eseményeket és a változásokat különbözıképpen érzékelik és értékelik. Legyen képes személyek, helyzetek, események, intézmények bemutatása mellett azok egyszerő értékelésére is. Értékítéletét tudja röviden indokolni. Értse, hogy a személyek és a csoportok cselekedeteit helyzetük, érdekük és az adott történelmi helyzet hogyan befolyásolja. Tudja, hogy a társadalmi-történelmi jelenségeknek lehetnek egy idıben pozitív és negatív oldalai. Konkrét esetekben tudjon különbséget tenni jó és rossz történelmi döntés között. Legyen képes a többségi és kisebbségi vélemény megkülönböztetésére. Kifejezıképességek Tudjon rövid kiselıadást tartani különbözı forrásokból vett szemelvények alapján (irodalmi mővek, tömegkommunikáció stb.). Legyen képes saját szavaival magyarázni egyszerő társadalmi-történelmi összefüggéseket. Tudjon a grafikonokból és statisztikákból egyszerő következtetéseket levonni. Sajátítsa el kulturált vitatkozás szabályait. Legyen képes egy-egy adott témáról néhány mondatban kifejteni önálló véleményét. Legyen képes a tankönyvbıl rövid önálló vázlatot készíteni. Tudjon önállóan győjtött képekbıl tablót készíteni. Szóbeli felelet, feladatlap megoldásához szükséges képességek. Tájékozódás az idıben Tudja a különbségeket és egybeeséseket a világtörténelem korszakai és a hazai történelem korszakai között. Konkrét események kapcsán különböztesse meg a jelent, a múltat. Tudja a tantervben szereplı évszámokat használni a történelmi idıben való tájékozódás céljából. Tudjon használni egyszerő kronológiai táblázatokat. Tájékozódás a térben Tudjon eseményeket leolvasni térképrıl. Tudja különbözı idıszakok térképeit összehasonlítani. Tudja megmutatni különbözı jellegő és méretarányú térképeken a tantervben szereplı topográfiai helyeket.

2 9. évfolyam Belépı tevékenységformák Az általános iskolában megismert tevékenységek továbbfejlesztésére szolgálnak. Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Egyszerő történelmi, társadalmi jelenségek összehasonlítása. A társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó egyszerő állítások és következtetések megfogalmazása. Néhány konkrét példán keresztül annak bemutatása, hogy egyes történelmi események és személyek megítélése miként változott az idık folyamán. Eligazodás a könyvtárban a tárgyi katalógusok alapján. Kifejezıképességek: Egyszerő történelmi események elbeszélése. Különbözı forrásokból győjtött információk összevetése szóban. Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról. Kiemelkedı történelmi személyek konkrét tetteinek megokolása. Rövid írásbeli válaszok megfogalmazása. Vázlat készítése tanári segédlettel. Ábra, rajz készítése adott témából tanári segítséggel. Tájékozódás az idıben A nagyobb korszakok nevének és sorrendjének ismerete. Egyszerő kronológiai táblázatok használata. Tájékozódás a térben Egyszerő események leolvasása a térképrıl. Témakörök A nemzeti múlt kiemelkedı eseményei, sorsfordulói Honfoglalás és letelepedés. Az államalapítás. Tartalmak A honfoglalás és a magyar államalapítás A középkori magyar királyság virágkora A keresztény királyság. Géza és Szent István. törzsszövetség, fejedelem, táltos, államszervezet, királyi vármegye, ispán, legenda, nádor, Szent Korona, székelyek. Árpád, Géza, Szent István, Szent László. Vereckei-hágó, Erdély, Dunántúl. 895, 1000 Védekezés az oszmán-török terjeszkedés ellen. Hunyadi János. Hunyadi Mátyás uralkodása. Kultúra és mővelıdés. fınemes, köznemes, város, végvár, Corvina. Hunyadi János, Hunyadi Mátyás.

3 Buda, Nándorfehérvár Az önálló magyar királyság hanyatlása és bukása, a függetlenségi harcok A polgári átalakulás kora Az imperializmus kora A modern Magyarország megszületése a XIX. század folyamán. A polgárosodás kezdetei Magyarországon Az es forradalom és A mohácsi vész. Az ország három részre szakadása. Az Erdélyi Fejedelemség. A török kiőzése. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. török hódoltság, végvári harcok, hajdúk, kuruc-labanc, trónfosztás Erdélyi Fejedelemség, Buda felszabadítása. Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc Mohács, Eger. 1526, 1541, 1703, 1711 A mezıgazdasági és az ipari forradalom eredményei és következményei. A modern társadalmak születése. Városi és vidéki élet. A XIX. század uralkodó eszméi. Nagyhatalmi politika, nagyhatalmi szövetségek kapitalizmus, gızgép, szabadverseny, munkásmozgalom, nacionalizmus, liberalizmus, konzervatizmus, szocializmus, nemzeti államok, központi hatalmak, antant, gyarmatbirodalom, monopólium Watt Anglia, Franciaország, USA A reformkor. Széchenyi István és Kossuth Lajos élete, munkássága. A reformkori magyar társadalom. A nemzeti kultúra születése. reformok, örökváltság, közteherviselés, államnyelv, polgárosodás, Akadémia Széchenyi István, Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Liszt Ferenc Helynevek Az 1848-as márciusi forradalom fıbb eseményei és a szabadságharc

4 szabadságharc A polgárosodás kibontakozása Magyarországon Társadalmi, mővelıdési és kulturális viszonyok a századfordulón Európában és hazánkban. A boldog békeidık Állampolgári ismeretek eseményei. 12 pont, sajtószabadság, felelıs kormány, jobbágyfelszabadítás, választójog, állami függetlenség Petıfi Sándor, Batthyány Lajos, Bem József, Görgey Artúr Pákozd, Debrecen, Isaszeg, Arad március 15., október 6. Kiegyezés. Gazdasági felzárkózás. Népességi és nemzetiségi viszonyok. kiegyezés, polgárosodás, nemzetiségi viszonyok, tıkés fejlıdés, Osztrák-Magyar Monarchia, közös ügyek, dualizmus, nemzetiségi viszonyok Deák Ferenc, I. Ferenc József október 6., 1867 Pest, Buda, Óbuda A gazdasági-társadalmi és kulturális modernizáció felgyorsulása. A modern idık az életforma változásai. A hazai kulturális és tudományos élet jelentıs képviselıi. Életviszonyok a századfordulón hazánkban. millennium, asszimiláció, kivándorlás szociáldemokrácia Ady Endre, Csonka János, Eötvös Loránd, Jedlik Ányos Az alapvetı emberi jogok. Az alkotmány fogalma tartalmi elemei, országos és helyi döntési szintek Alkotmány, államforma, demokrácia, diktatúra, választójog, közvetett, közvetlen választás, jobboldal, baloldal, parlament, önkormányzat 10. évfolyam Belépı tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Képi információk győjtése, értelmezése. Különbözı forrásokból győjtött információk feldolgozása tanári irányítással.

5 Az események hátterében meghúzódó szándékok felismerése korabeli újságcikkek, emlékiratok, levelek, beszédek és naplók segítségével. A fejlıdés és a változás megkülönböztetése konkrét jelenségek tanulmányozásával. Feladatok megoldása több könyvtári forrás felhasználásával. Kifejezıképességek Egyszerő beszámoló, rövid kiselıadás tartása. A konkrét korokhoz kötıdı történelmi állampolgári fogalmak megkülönböztetése. Egyéni vázlatkészítés (szövegtömörítés). Különbözı típusú forrásokról kérdések és vélemények megfogalmazása. Tájékozódás az idıben Egyetemes történelmi és magyar történelmi események szinkronitásának felismerése. Tájékozódás a térben Különbözı korszakok térképeinek összehasonlítása. Egy-egy régió bemutatása térképeken. Témakörök Az elsı világháború demokráciák és diktatúrák a két világháború között A második világháború okai és következményei A jelenkor és a globális Tartalmak Az elsı világháború okai, indítékai, következményei A Párizs környéki békerendszer. Az orosz forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A nagy gazdasági világválság. Hitler, a náci politika legfontosabb jellemzıi. A sztálini diktatúra jellemzıi. Az Amerikai Egyesült Államok. forradalom és polgárháború, hatalomátvétel, kommunizmus, nagy gazdasági világválság, fasiszta, nemzeti szocializmus, fajelmélet, egypártrendszer, GULÁG. Lenin, Sztálin, Hitler, Roosevelt Versailles, Szovjetunió 1917., , A második világháború okai, indítékai. A világháborús szövetségi rendszerek. Békekötések és következményeik. A megosztott világ. A kommunista diktatúrák bukása Totális háború, koncentrációs tábor, holocaust, háborús bőnös, atombomba, hidegháború Churchill Sztálingrád, Normandia, Hirosima , A környezet védelme.

6 problémák Az elsı világháborús vereség következményei hazánkban Hazánk és a második világháború A második világháború következményei hazánkban Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai és következményei Az Észak-Dél-probléma. Terrorizmus. Városiasodás. globalizáció, világgazdaság, régió, környezeti katasztrófa, urbanizáció, terrorizmus Forradalom és ellenforradalom. A trianoni békeszerzıdés és következményei. İszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság, trianoni békeszerzıdés, határon túli magyarok, ellenforradalom, kormányzó, konszolidáció Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István Trianon, Magyarország új határai 1918, 1919, 1920 A revízió körülményei, eredményei és következményei. Magyarország német megszállása Területi revízió, bécsi döntések, zsidótörvények, nyilas uralom, deportálás Teleki Pál Felvidék, Kárpátalja, Észak-Erdély, Délvidék 1941., március 19., október 15. Háborús veszteségek, a megszállás következményei. Az újjáépítés. A párizsi békeszerzıdés. Koalíció, beszolgáltatás Évszám A pártállam. A forradalomhoz vezetı út. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A forradalom és szabadságharc leverése. A megtorlás. Pártállam, függetlenség, munkástanács Rákosi Mátyás, Nagy Imre

7 1956. október 23.-november 4. A Kádár-korszak Társadalmi ismeretek. A család, a helyi társadalom Társadalmi és politikai tagoltság Magyarországon A helyi társadalom és demokrácia Állampolgári ismeretek, a választási rendszer Az állampolgári jogok és kötelességek A demokratikus kormányzati A Kádár-korszak jellemzıi. Az életszínvonal és az eladósodás. Társadalmi válságtünetek. A rendszerváltozás elızményei és menete. rendszerváltozás. Kádár János, Antall József, Göncz Árpád A család jellemzıi, mai problémái. Társadalmi csoportok a lakóhelyen. Az iskolai diákönkormányzat. felelısségvállalás, érzelmi biztonság, népességcsökkenés, társadalmi csoportok, beilleszkedési zavarok Nemzeti, nemzetiségi csoportok. A cigányok Magyarországon. Egyházak és vallási közösségek. Pártok, képviseleti szervek, szakszervezetek, kamarák. pártok, szakszervezetek, nemzetiségi és területi tagoltság, egyházi tagoltság, bőnözés, alkoholizmus, kábítószer, idegengyőlölet Az önkormányzat feladatai. Az önkormányzatok szervezete. A képviselı-testület, a polgármester. A polgármesteri hivatal, a helyi közigazgatás mőködése. Ügyintézés a helyi hatóságoknál. Kisebbségi önkormányzatok. Az állampolgárság kritériumai, a választójog Magyarországon. A választójog gyakorlásának technikája. állampolgárság, választójog, parlamenti és önkormányzati választás A legfontosabb állampolgári jogok és kötelességek feldolgozása. Az élethez, az emberi méltósághoz, a személyes szabadsághoz való jog alapjogként való ismerete. A gyermekek jogai. gazdasági, szociális és kulturális jogok Az országgyőlés.

8 rendszerek Az igazságszolgáltatás A belsı rend védelme A honvédelem Mővelıdés, egészségügy és szociálpolitika hazánkban A munka világa Hazánk és Európa A törvényhozás és a törvények végrehajtása. Az ellenzék és kormánypárt. A köztársasági elnök. A miniszterelnök és a minisztériumok. törvény, parlament, kormány A bíróságok. A polgári, peres és büntetı eljárás. Az ügyészségek. polgári per, büntetı per, bíróság ügyészség, védelem A rendırség. A bőnüldözés, a közrend és a közbiztonság védelme. Közlekedésrendészet. A rendészeti szervek, a polgárırség. rendırség, közrend, közbiztonság, honvédelmi és hadkötelezettség. A mőveltség társadalmi szerepe. A közoktatás, a szakoktatás, a felsıoktatás. Az iskolán kívüli mővelıdés. A társadalombiztosítás. Az egészségügyi ellátás. A szociálpolitika. társadalmi egyenlıtlenség, jog a tanuláshoz és a mővelıdéshez, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, szociális ellátás A munkaviszony fogalma. A munkáltató és munkavállaló kapcsolata. A munkaszerzıdés. A kollektív szerzıdés. A vállalkozás formái. munkaviszony, munkaszerzıdés, munkáltató, munkavállaló, érdekvédelem Az Európai Unió szervezete. A NATO. Magyarország és az Európai Unió. A határon túl élı magyarság. Európai Unió, NATO, útlevél, vízum, nagykövetség A továbbhaladás feltételei

9 Tudjon önálló következtetéseket levonni tárgyi, szóbeli és írásos források alapján. Képes legyen különbözı forrásokból győjtött információk összevetésére és feldolgozására tanári irányítással. Tudjon feladatokat megoldani több könyvtári forrás felhasználásával. Legyen képes a tanári magyarázat vagy egyéb elıadás reprodukálására. Tudjon egy-egy témáról önálló kiselıadást tartani. Képes legyen önállóan vázlatot készíteni egy-egy megadott témából. Ismerje a megtanult történelmi korszakok legfontosabb idıbeli és térbeli jellemzıit.

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI). A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).DOCX Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-10. (SZAKISKOLA)...

Részletesebben

TÖRTÉNELEM A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Éves óraterv Általános tantervű Tagozatos tantervű Évfolyam 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. Heti óraszám 2 2 3 3 3 3 4 4 Évfolyamok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kaposi József ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Száray Miklós Kaposi József Történelem IV., középiskolák, 12. évfolyam címő tankönyvéhez Nemzeti Tankönyvkiadó Az új negyedikes tankönyv Száray Miklós és Kaposi

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Megjelent a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29.) EMMI

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Gimnázium 11-12. Történelem Ált. és info+ Belügy+Nyelvi humán 11. évf. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Év eleji ismétlés 0 1 1 2. Társadalmi ismeretek 4 1

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra =128 óra Tematikai egység A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Magyarország

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) 5 6. évfolyam Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. 9.-12. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM. 9.-12. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM 9.-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 11. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos tantervű (C) osztályai számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 11. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos tantervű (C) osztályai számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 11. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos tantervű (C) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 36 óra= 144 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

TÖRTÉNELEM TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. E osztály

TÖRTÉNELEM TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. E osztály E osztály A nyelvi tagozat speciális céljai A diákok a kerettantervi követelményeknél jobban megismerjék az angol és a német történelmet és kultúrát, minél több ponton használják nyelvtudásukat. Szükséges

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

Komplex humán ismeretek helyi tanterv

Komplex humán ismeretek helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Komplex humán ismeretek helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/AJTP

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben

Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom

Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 2 Történelem és társadalomismeret... 5 Angol... 9 Matematika... 10 Fizika... 12 Földrajz... 13 Biológia... 14 Kémia... 15 Informatika...

Részletesebben

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Vallások: a többistenhit jellemző vonásai (a tanultak közül a sumer, az egyiptomi vagy a kínai többistenhívő vallás szolgálhat példaként), az egyistenhit

Részletesebben

1. Történelemtudomány és művészetek

1. Történelemtudomány és művészetek Komplex humán ismeretek /AJTP 9/AJTP évfolyam Rendelkezésre álló órakeret: 36 x 1 óra = 36 óra A komplex humán ismeretek tantárgy a történelem alapvető korszakainak áttekintésével olyan szintre hozza a

Részletesebben