Gayle Callen Nem mindennapi vılegény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gayle Callen Nem mindennapi vılegény"

Átírás

1 Gayle Callen ALEXANDRA

2 2 London, augusztus 1. fejezet Miss Jane Whittington öltözıasztalánál ült, tenyerén pihentette állat és tükörképére meredt. A töprengés magányos ráncot vont keskeny, fekete szemöldökei közé, és lefelé görbítette szája szögletét. Ez az arc nem egy boldog menyasszony arca. Nem csoda, hogy ilyen szánalmasan fest. Sóhajtott, és végigsimított ruháján. Anyja vendégeket hívott vacsorára, hogy megünnepeljék Jane és a báró, Lord William Chadwick eljegyzését. Még ha Jane-nek erıltetnie is kellett volna a mosolygást, szívesen megteszi anyja kedvéért, de még mindig bántotta apja viselkedése, aki Jane tudta nélkül, sietve boronálta össze a báróval. Csak a megfelelı alkalomra várt, hogy elmondja nekik, egyáltalán nem akar férjhez menni, és neki szüksége van a hozományára. Vagy már túl késı? Felkapta vékony kesztyőjét az öltözıasztalról, és úgy húzta fel, mint páncélt csata elıtt. Most valahogy nem felejtkezett el a kesztyőjérıl, pedig senki sem figyelmeztette. Nem tud mást tenni, mint hogy lemegy az alsó szintre, üdvözli a vendégeiket, és kiötöl egy nagyszerő tervet, ami megmentheti a végzetétıl. Mikor a második emelet lépcsıfordulójához ért, átpillantott a széles lépcsısor peremén. Tekintete azonnal egy férfi tekintetébe ütközött, aki felfelé bámult. Lord Chadwick volt az, a vılegénye. Jane másfelé akart nézni, de volt valami a férfi pillantásában, amit sosem látott ezelıtt, egyféle izzás, ami furcsa volt... meghitt. Forró pír öntötte el az arcát. Úgy viselkedik, mint egy kislány, aki most jött ki az osztályterembıl, nem pedig úgy, mint egy józan, huszonegy éves nı. Egy pillanatig nem mosolyodott el, és megmagyarázhatatlan tétovaság vett erıt rajta, mert valami sötét rejtelmet érzett a férfi megszokottan vidám arckifejezése mögött. A báró arcán megjelent az a pajkos mosoly, amitıl annyira... sekélyesnek tőnt, Jane pedig elhessegette magától a szokatlan érzést, mint olyat, amely nem több képzelete csapongásánál. Lord Chadwickkel csupán egy hete ismerkedett meg egy estélyen, amit nıvére, Charlotte adott, aki özvegy volt, és nemrég telt le a gyászideje. A férfi elbővölıen viselkedett, jó modora volt és finom megjelenése - csak ne beszélt volna annyit, gondolta Jane kelletlenül. Hidegen biccentett a bárónak, kezét könnyedén a korlátra tette, és lesétált a lépcsın, miközben a férfit tanulmányozta, aki meglehetısen magas volt, és válla szélesen duzzadt tökéletesen szabott, fekete, az alkalomhoz illı kabátjában. Hosszúkás arcára két gödröcskét mélyített mosolya. Fogai megdöbbentıen fehéren ragyogtak, barna szeme volt és sötét haja - meghatározhatatlan barna, amely tökéletesen illik a szeméhez, gondolta a lány -, amely makasszarolajjal volt hátrasimítva. Hosszú barkójába ısz szálak vegyültek, és ez nehezen meghatározhatóvá tette életkorát. Jane apja, Whittington vicomte nem gondolt rá, hogy efféle személyes adatokkal is szolgáljon a levelében, amely tudtul adta lánya számára házassága kellemetlen hírét. Mindent összevéve semmi elviselhetetlen nem volt Lord Chadwick megjelenésében - külsejét tekintve hasonló Jane sok férfiismerıséhez. Amikor nem beszél, majdnem jóképőnek mondható. A legtöbb nı teljesen elégedett lenne, de Jane nem éri be ennyivel. Amikor a lépcsı aljához ért, Lord Chadwick a lány kesztyős keze fölé hajolt, és ajkához érintette egy talán túl hosszúra nyújtott pillanatra. Szeme is, szája is rámosolygott a lányra: - Jó estét, Miss Whittington. Jane közömbösen biccentett, és elhúzta kezét a férfi kezébıl. - Jó estét, Lord Chadwick. Ahogy a báró kiegyenesedett, Jane észrevette, hogy tekintete lejjebb csúszik a testén. Pillantása személytelennek tőnt, mintha pusztán azt ellenırizné, az alkalomhoz illıen öltözött-e fel a lány. Jane akár sértve is érezhette volna magát, de csak bosszankodott.

3 3 Lord Chadwick odanyújtotta a karját a lánynak, amit az elfogadott, és a báró oldalán besétált a szalonba. Látta, hogy a vendégek közül még csak néhányan érkeztek meg, akik szétszóródva lézengenék a párnázott, rojtos székek és kerevetek, cserepes páfrányok és márványoszlopok között. Az asztalokon és a polcokon anyja furcsa csecsebecséi halmozódtak, a Jane apjától kapott ajándékokkal együtt. Jane-bıl sóhajt fakasztott a puszta gondolat is, milyen sok évet töltött apja különbözı egzotikus országokban. A lány beteljesületlen vágyát, hogy külföldre utazzon, anyja nem értette meg. Jane már jó elıre terveket készített, mire költi majd a hozományát. Számítva szülei beleegyezésére, kijelölte az országokat, melyeket meg akart látogatni, és elkezdte tanulni az ott beszélt nyelveket. Ilyen gyorsan nem fogja feladni az álmait. Lady Whittington kart karba öltve állt Charlotte Sinclaire-rel, Jane nıvérével. A két nı kicsiny, gömbölyded szépsége nagyon hasonlóvá tette ıket egymáshoz; Jane úgy érezte magát mellettük, mint egy hórihorgas zsiráf. Reménykedı tekintetük elárulta nagyra törı terveiket Jane-nel és a báróval kapcsolatban. Lord Chadwick odavezette a lányt egy kis asztal mellé, majd szembefordult vele. - Milyen divatos a ruhája, drágám. Jane kíváncsi volt, a báró vajon szándékosan villantja-e rá gödröcskéit. - Köszönöm, uram. Az öné nemkülönben. Szeme sarkából látta, hogy anyja elsápad a megdöbbenéstıl. Ám Lord Chadwick rendkívül elégedettnek tőnt. - Tényleg így gondolja? El kell mondanom, mióta megérkeztem Londonba egy hónappal ezelıtt, rengeteg szabót felkerestem, hogy megtaláljam a megfelelı embert, aki meg tudja valósítani a stílust, amire vágyom. Jane amúgy is dermedt mosolya valósággal ráfagyott az arcára. Csak nem fogja a részletekbe is beavatni a báró? - Magas elvárásaim vannak az anyag minıségét illetıen, és megkövetelem, hogy minden a legújabb modellek után készüljön. Hirtelen Jane felé lépett, és a lány összehúzott szemmel nézte, ahogy a báró illegeti magát elıtte. - Szigorúan megvizsgálok mindent - folytatta Lord Chadwick -, és van egy kis segítségem is. Jane meglepetésére monoklit húzott elı a szivarzsebébıl, amit - ahogy a lány megfigyelte - vékony aranylánc kapcsolt a kabát hajtókájához. Lord Chadwick jobb szeme elé tette a kerek üveget, és hunyorogva nézett le a lányra. - Atlaszselyembıl van a ruhája? - Hogyan...? - Milyen bájos árnyalata a pávakéknek! Páva? Milyen pontos leírás róla! Jane-t a legmélyebb kétségbeesésbe taszította a gondolat, hogy efféle témákat kell majd hallgatnia végtelennek tőnı estéken, amikor a férfi kis szünetet tartott, és széles mosolyra húzta a száját. - Ah, de maga eltereli figyelmemet a témáról, drága leendı menyasszonyom. Jane újra dekoltázsának vonala alatt érezte idızni a férfi pillantását, aki hunyorított a monokli miatt, és emiatt úgy tőnt, mintha kihívóan bámulná. Jane illendıen fel volt öltözve, és sértette a férfi durvasága. Egyre többen érkeztek meg anyja vendégei közül, és Jane magán érezte kíváncsi, meglepett tekintetüket. - Remekmővő a nyaklánc, amit hord - mormogta a báró. Lehalkította hangját, tekintete pedig túlságosan is forrónak tőnt. A lány büszkén érintette meg a gyöngyfüggıt. - Apám küldte nekem Indiából. - Mindig tudtam, milyen jó ízlése van. Jane szeme összeszőkült, ahogy a férfire bámult. - És mennyi ideje ismeri az apámat, uram?

4 4 Lord Chadwick eddig a lány fölé hajolt, de most alig észrevehetıen kiegyenesedett. Hagyta, hogy a monoklija leessen és tovább lengedezzen a láncán. - Üzleti ügyeink kötöttek össze minket évekig, de ahogy ön is tudja, édesapja gyakran tartózkodik külföldön. Mióta visszatért Yorkshire-ba, ez alatt a két hónap alatt felelevenítettük a barátságunkat, sıt még szorosabb köteléket fontunk a két család között. - A báró szélesen elmosolyodott. - És természetesen ön lesz a híd közöttünk. Híd. Milyen romantikus! - És mivel kereskednek maga és az apám? - Fıleg a birtokaink révén állunk kapcsolatban egymással, terményeket adunk-veszünk, gyapjút és más áruféleségeket. Apja a Jane életét érintı legfontosabb döntést olyan valakire alapozta, aki a birtokuk terményeit vásárolja? Bár már több mint két éve nem látta az apját, nem változhatott meg ennyire. Miért ez a titkolózás a házasság körül? És miért utazott az apja rögtön Yorkshire-ba London helyett, amikor visszatért Indiából? Miért nem látogatta meg a feleségét és a lányait? A fájdalom, amit ezek a gondolatok okoztak, csaknem könnyeket csalt a szemébe, ám úgy döntött, hogy nem fakad sírva mások elıtt, fıleg idegenek elıtt nem. És William Chadwick nem jelentett mást számára, mint idegent. - Bocsásson meg, uram, de beszélnem kell anyámmal a vacsora felszolgálásával kapcsolatban. - Természetesen - válaszolta a báró szívélyesen, és ismét elırehajolt, ahogy zsebkendıvel itatgatta a homlokát. - Alig várom, hogy együtt vacsorázhassunk. Jane odament anyjához és Charlotte-hoz, és miután maga után húzta ıket a könyvtárba, bezárta az ajtót. Az egyik szolga, aki egy likırös üveget töltött újra, meglepetten felnézett, Lady Whittington pedig gyorsan elhessegette. Mindkét hölgy rosszallóan nézett Jane-re. - Miért hagytad magára Lord Chadwicket ilyen hirtelen? - kérdezte az anyja. - Azt akartad, hogy legyen alkalom, amikor megismerheted - most itt a lehetıség. - Úgy értettem, az eljegyzés elıtt - felelte szárazon Jane. - Akkor lett volna valami értelme. - Jane - mondta Charlotte alig titkolt türelmetlenséggel a hangjában, ami új vonás volt a jellemében, mióta megözvegyült -, nagyon makacs vagy. Jane megrázta a fejét. - Akkor lennék makacs, ha teljesen megtagadtam volna, hogy férjhez menjek. De sohasem lennék ennyire tiszteletlen veled, mama. Kell lennie valami módnak, hogy felbonthassam az eljegyzést anélkül, hogy bárkivel is szembeszegülnék. - Tudom, hogy sohasem tennél ilyet, kicsi szívem - mormogta az anyja, és megérintette Jane karját. - Csak azt kívánom, bízzál apád választásában. Elvégre jól ismer. - Úgy tőnik, te nem mindig bíztál az ı választásaiban. Anyja elpirult, de Jane nem vonta vissza szavait. Szülei ritkán beszéltek egymással, és rendszerint földrészek választották el ıket egymástól. - Bízom az irántad érzett szeretetében, Jane. Talán apja nem érti már többé a saját lányát, gondolta kétségbeesetten Jane. A külön töltött évek - hogyan ismerhette volna meg pusztán levelekbıl a lánya jellemét? Apja levelei tele voltak az egyiptomi piramisok és az afrikai bennszülöttek csodáival. Ritka, díszes ajándékokat küldött neki a világ minden csücskébıl: kis fa- és kı- szobrokat, olyan madarak tollából készült legyezıket, melyek annyira egzotikusak voltak, hogy könyvekben kellett utánuk néznie. Ahogy a földrészeket járta, apja volt az egyetlen, akiben megbízott, akinek elmondta legbensıbb kívánságait, hogy másféle életet élhessen, mint amilyet az anyja él. Úgy tőnt, szavai megértésre találnak, bár apja soha nem biztatta arra, hogy nyíltan átlépje a társadalmi korlátokat. Csak a kedvében akart járni? Szüksége van rá, hogy lássa az apját, és személyesen beszéljenek. Újra érezte a kísértést, hogy elhagyjon mindent, ami ı volt, mindent, amit az anyja akart a számára, és felkerekedjen egyedül, hogy meglátogassa az apját. A botrány kevésbé tőnt fenyegetınek, mint az, hogy olyan férfi mellett éljen, akit nem tud tisztelni és szeretni.

5 5 Nıvéréhez fordult, és hangosan kimondta, amit Charlotte sohasem mondott el neki: - Te biztosan megérted az aggodalmaimat. Olyan férfihez mentél feleségül, akit nem szerettél. Charlotte nyílt arckifejezése hirtelen zárkózottá vált, és Jane kétségbeesetten arra gondolt, hogy meg fogja-e valaha is érteni a nıvérét. Charlotte túlságosan is hasonlított az anyjukra, mindig azzal foglalkozott, mit gondolnak mások. - Jane - mondta gyorsan Lady Whittington. - Charlotte nemrég özvegyült meg. Ne bántsd. Mielıtt Jane udvariasan bocsánatot kérhetett volna, Charlotte felemelte egyik kezét. Karikagyőrője megcsillant a gyertyafényben, és mindhárman tétován hallgattak. Charlotte leengedte a kezét, és sóhajtott. - Már több mint egy éve, mama. Többé nem mondhatjuk azt, hogy nemrég, attól tartok. Ennek ellenére nehéz errıl beszélnem, Jane, de meg kell értened, hogy bár nem szerettem Mr. Sinclairt azon a kislányos módon, ahogyan elıször elképzeltem, megértettük egymást. Beszennyezed az emlékét azzal, hogy a lehetı legrosszabbat állítod. De mi mást állíthatott volna Jane? Látta, hogyan basáskodott Mr. Sinclair Charlotte felett, és milyen kevéssé vehette ki a részét nıvére a döntésekbıl, melyek befolyásolták az életét. Semmi más nem rázta meg Jane-t jobban, mint amikor ráébredt, milyen csapdába esett a nıvére. Tény, hogy Charlotte most szabad - de boldogabb is? Az ı tökéletes nıvére sohasem ismerné el, hogy nem. - Nem akartam beszennyezni az emlékeidet - suttogta Jane, és tıle szokatlan módon majdnem sírva fakadt. - Én csak... én nem... ó, bocsáss meg. Nem tudom, mi van velem ma este. Anyja halványan elmosolyodott a megkönnyebbüléstıl. - Az idegeid, kicsi szívem, semmi más. Esélyt kell adnod ifjú lovagodnak, hogy bizonyíthasson elıtted. Most menj, keresd meg Lord Chadwicket, és mielıtt vacsorázni megyünk, mindannyian gratulálunk nektek. Jane bólintott, és szélesre tárta a szalonba vezetı ajtót. Úgy tőnt, mind a tizenhét vendégük megérkezett, és ahogy Jane anyja elindult, hogy üdvözölje az újonnan érkezetteket, Jane körbejárta a termet, hogy megkeresse Lord Chadwicket. Sok ember zsúfolódott össze egy helyen, így percrıl percre melegebb lett, és a lány érezte, hogy izzadságcsepp folyik le mellei között. Egész hamar meglátta a bárót, aki három másik férfival állt a magas ablakokat szegélyezı oszlopok mellett. Lord Chadwick monoklijával kezében hadonászott. Színpadias mozdulatai láttán Jane összeszorította fogait. Közelebb lépett, de úgy tőnt, nem veszik észre, a lány pedig azon kapta magát, hogy egy oszlop mögött áll, kezét a hideg márványhoz nyomja, és a fülét hegyezi. A négy férfi nevetésben tört ki, a lány pedig visszafojtotta lélegzetét. - Chadwick, megadom magának a szabóm nevét - mondta Sir Albert Dean, Charlotte megboldogult férjének zseniális barátja. - Úgyhogy most tartozik nekem egy kártyapartival White vendéglıjében, ma este. - Nézze, Sir Albert - mondta Lord Chadwick, és nevetés bujkált a hangjában -, ez a két dolog nem egyenlı egymással. Mindannyian tudjuk, hogy nem vagyok mestere a kártyajátékoknak. Egyszerően képtelen vagyok észben tartani a lapokat. A számok mindig is untattak. Jane sóhajtott, és behunyta a szemét, homlokát pedig az oszlophoz nyomta. Mindenért rajongott, aminek köze volt a tudományhoz, és ragaszkodott hozzá, hogy magas szintő matematikai képzést kapjon, ami általában a férfiak birodalma. De anyja mindig is mondta neki, nincs szüksége matematikára ahhoz, hogy jó feleség legyen. Úgy tőnik, igaza volt. - Nos, Chadwick - mondta egy másik férfi, akinek a hangja Mr. Roderickéra emlékeztetett, aki az egyik yorkshire-i képviselı volt a parlamentben -, nemcsak egy ilyen estély adhat alkalmat rá, hogy megünnepeljük szabadsága elvesztését. A briliáns kijelentést harsogó hahota követte, majd Jane Lord Chadwick hangját hallotta. - De uraim, jobban szeretem magam pazar ruhákkal kényeztetni, mint kártyázással. Ami az arámat illeti, már biztos visszajött a szalonba, mert látom az anyját. Adieu, uraim.

6 6 Jane továbbra is mozdulatlanná dermedve állt az oszlop mögött, azt remélve, Lord Chadwick nem kapja rajta a hallgatózáson. Nem tehetett róla, de összerezzent, amikor a báró rosszul ejtette ki, hogy adieu. A lány nagy szenvedéllyel tanulta a nyelveket. Hosszabb szünet után Mr. Roderick azt mondta: - Dean, miért hívtad meg Chadwicket, hogy tartson velünk? Annak a fickónak halvány sejtelme sincs, hogyan kell játszani. Sir Albert Dean megint felnevetett. - Pedig legutóbb elnyerte minden pénzedet, nem? Átkozott legyek, ha tudom, hogyan csinálta. Mr. Roderick érthetetlenül dörmögött valamit. - Uraim - mondta Sir Albert -, ne felejtsék el, mit mondott a királynı, amikor bemutatta nekünk. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Mindannyian egyetértıén dünnyögtek, amikor Jane elillant, azon törve a fejét, mi lehetett az oka, hogy Viktória királynı ilyen különleges figyelmet szentelt Lord Chadwicknek. Nem tett többet néhány lépésnél, amikor meglátta jegyesét, aki ıt bámulta a terem másik végébıl.

7 7 2. fejezet Ahogy William Chadwick átpillantott a zsúfolt szalonon, elkapta Miss Jane Whittington riadt tekintetét. Ez volt az elsı alkalom, hogy valamilyen érzelmet látott megjelenni menyasszonya arcán a szokásos hővös arckifejezés helyett. Valamitıl megrémülhetett, de gyorsan visszanyerte önuralmát, és elindult a báró felé, aki titokban felsóhajtott, majd felöltötte szokásos, behízelgı mosolyát. Ma este valamiért nehezére esett, hogy "Lord" Chadwick legyen, az újdonsült báró, és a királynı új kedvence az udvarnál. Csak Will akart lenni - bárki is legyen az. De Jane Whittington közeledett, és szokás szerint a jó öreg Willnek halvány fogalma sem volt róla, hogy mit mondjon neki, nemcsak arról, hogyan viselkedjen a londoni társaságban. Nem így "Lord" Chadwicknek, akit Will úgy húzott magára, mint egy rend frissen elkészült ruhát. Ránézett Jane-re, és ez feleslegessé tette a beszédet. Hajlékony, karcsú szépsége maga volt a megtestesült elegancia: darázsdereka fölött ringó keble nem túl terjedelmes, hanem épp a legmegfelelıbb mérető. A báró nem láthatta Jane csípıjét a krinolin alatt, de képzelıereje kiegészítette a látványt. A lány ott is tökéletesnek bizonyult. Sima, fényes, szénfekete haja hátul kontyba volt fogva, amely mellett a többi nı loknijai túl kislányosnak tőntek. Sápadt, klasszikus arányú arca volt, finoman hegyes álla és egyenes orra, melyet enyhe piszesége mentett meg a túlzott ridegségtıl. Lord Chadwick feltételezte, talán lennének olyan férfiak, akik visszariadnának Jane megdöbbentıen zöld szemének nyilvánvaló, hővös intelligenciájától, de ı nem tartozott közéjük. Még mindig nem tudta elhinni, hogy Whittington ezredes ilyen könnyen nekiadta a lányát. Jane tökéletesen beleillett a tervébe, hogy mindennapi életet kezdjen - egy olyan nıvel, aki jól forog a társaságban, és ugyanolyan könnyen képes elszórakoztatni másokat, mint ahogy a háztartást vezeti. Jane megállt elıtte. - Udvariatlan dolog így bámulni. A báró kezébe vette a lány kezét. - Minden mámoros vılegénynek joga van így bámulni. Jane felhúzta egyik elegáns szemöldökét. - Mámoros? Elég furcsa szó, uram, egy férfire, aki csupán egy órát töltött el a jegyesével. - De én úgy érzem, mintha egész életemben ismertem volna. Ez igaz is volt. Whittington ezredes gyakran és rajongva beszélt a lányairól, és különleges figyelmet szentelt a fiatalabbnak. Az ezredes úgy vélte, Jane nem illik a közönséges társasági hölgyek közé. Will aggódott, hogy egy férfias nıvel fog találkozni, és nagyon megkönnyebbült, amikor megismerkedett a klasszikus szépségő Jane-nel, akiben látni vélte a minden ízében tökéletes, kiegyensúlyozott feleséget. - Egész életében? - kérdezte a lány udvarias mosollyal. - És honnan ismer engem ilyen jól? - Édesapja nagyon büszke önre, és gyakran beszélt magáról. Will mintha könnyeket fedezett volna fel Jane szemében, melyek megcsillantak a gyertyalángok fényében, ám épp ekkor Lady Whittington megrázott egy kis csengıt, hogy magára vonja a vendégek figyelmét. Will leendı anyósa felé fordította az arcát, és észrevette, hogy Jane kihúzza a kezét az ı kezébıl. A férfi rápillantott, de a lány már az anyját figyelte beletörıdve. Ahogy Lady Whittington arról beszélt, milyen örömöt jelent a család számára lánya házassága, a báró megértette Jane rezignációjának okát. Ami miatt Lord Chadwick aggódott, bekövetkezett: Jane nem akar hozzámenni. Ahogy Lady Whittington folytatta, a férfi a megfelelı pillanatokban elmosolyodott, és udvariasan megköszönte, hogy szívesen fogadják a család tagjaként. Ezek a dolgok könnyen mentek "Lord" Chadwicknek. De a felszín alatt Will elméje háborgott. Jane elfogadta a házasság gondolatát, persze, ahogy minden jól nevelt lány tenné. De a báró többet akart a belenyugvásnál. Igazi házasságot akart - olyat, mint amilyen a szüleié volt, tele szeretettel és szerelemmel. Fiatal korában nem értette, a szülei micsoda ajándékot jelentenek

8 8 egymás számára. Amit Will akart, az az volt, hogy szabadon élhesse az életét, és utazhasson mindenfelé az egész világon. Kaland és izgalom után sóvárgott - és a Kelet- indiai Társaságnál többet kapott belıle, mint valaha is képzelte, és amennyire szüksége lett volna. De most itthon van Angliában, tizenhárom hosszú év után. Szülei meghaltak, és ezzel a szálak megszakadtak, melyek régi életéhez kötötték. Jane jelentette az esélyt számára, hogy élete újra visszatérhessen a régi kerékvágásba. A lány talán még nem látja, de Lord Chadwick tökéletes férjet jelentene számára. Magába bolondítja......csak még nem biztos benne... hogyan. De majd rá fog jönni. A pohárköszöntık és tapsok végeztével lekísérte Jane-t az alsó szintre, az étkezıbe. Az asztal a szokásos eleganciával volt megterítve, kristállyal és porcelánnal, és virágok díszítették. Jane a báró jobbján ült. A férfi úgy tett, mintha monoklijával a menüt pásztázná, amelynek ezüsttartóját kettıjük közé tette, de valójában Jane puha kezét nézte, gömbölyded mellét, finom vállát. Sok élvezetes módja lenne, ahogy meggyızhetné a lányt, hogy nem is lenne olyan szörnyő a számára, ha hozzámenne feleségül. Amikor Jane elıször rápillantott az elsı fogás felszolgálása közben, a báró látta nyugtalanító kételyeit a szemében. Most, hogy már tudta, mit keres, nem értette, hogyan tudott valaha is enélkül élni. A politikai osztály a legjobb ügynökeként tartotta számon, aki tud olvasni az emberek viselkedésébıl, és arcizmaik legapróbb rezdülésébıl is megérti, mire gondolnak. Ha szükséges, minden tudományát be fogja vetni, hogy legyızze Jane Whittingtont. Túl sokkal tartozik Jane apjának ahhoz, hogy most hátat fordítson a lánynak. De ügyesnek kell lennie, hogy megmutassa neki azt a férfit, akivé válhatna, hiszen itt, Angliában senkinek sem mondhatja el, mit csinált az elmúlt öt évben - legkevésbé a feleségének. Maga mögött hagyta veszélyekkel teli életét. Pontosan tudja a szabályait, hogyan kell új álruhába bújni, mivel oly sokszor megtette már ezelıtt: maradjunk közel az igazsághoz, amennyire csak lehet, hogy ne keveredjünk bele a hazugságba. Használhatja a saját nevét és a saját gyerekkorát. A többit ki kell dolgoznia: milyen ember volt William Chadwick - báró, lovag, exkém. Mielıtt ráébredt volna, mit tesz, "Lord" Chadwick régi szokásához folyamodott, és finoman törölgetni kezdte homlokát egy zsebkendıvel. Ami senkit nem lep meg egy ilyen forró nyári éjszakán, és azt is lehetıvé teszi, hogy lopva körülnézzen az étkezıben. Meg kell szabadulnia ezektıl a régi szokásoktól. Még ha sokszor meg is mentették életét, Whittingtonék házában igazán semmi érdekes nincs, csak az inasok suttogása egymással tálalás közben, és a vendégek és a háziak megfeszülı izmai, akik arra kényszerülnek, hogy olyanokkal beszélgessenek, akikkel nem akarnak együtt lenni - és ez alól menyasszonya sem kivétel. Talán túl sokat képzel bele Jane viselkedésébe. İ nem kém, hogy titkolózzon - csak egy fiatal nı, aki hirtelen eljegyezve találta magát egy idegennel. Ahogy Jane Lord Chadwicket látta, hogy a homlokát itatgatja egy zsebkendıvel, egyetértett vele abban, hogy nagyon meleg van bent. Az alsószoknyái és a krinolinja ránehezedtek a lábára. Főzıje nyomta a bordáit, míg végül úgy érezte, nem kap elég levegıt. Ó, tudja, elvesztette a fejét, mert a vılegénye, aki mellett ül, túlságosan is csendes. Az az ember, akirıl azt hitte, túl sokat beszél! Mikor egy hatalmas tálat hozó inas feltőnt mögöttük, Lord Chadwick udvariasan kivett egy adag hideg fácánsültet, elıbb a Jane tányérjára szedett, azután pedig a sajátjára. A szolga meghajolt, és hátralépett, a lány pedig azon kapta magát, hogy vılegénye szemébe néz. - Édesanyja csodálatos estét rendezett, Miss Whittington. - Köszönöm, uram. A báró az asztal felé intett monoklijával. - A virágdíszítés nem nélkülözi az eleganciát, különösen az, ahogy együtt használták az ıszirózsát a fehér rózsával. Ön kötötte a csokrokat? - Nem, uram - válaszolta Jane, aki még sohasem találkozott egy férfival sem, akit érdekelt volna a virágkötészet. - A nıvéremre hagyom az ilyesmit. İ és az anyám azt állítják, hogy nem tudom megkülönböztetni a gyomokat a virágoktól. A báró felnevetett, mintha Jane valami hihetetlenül tréfásat mondott volna.

9 9 - Az ön humorérzéke igazán üdítı, Miss Whittington. Nagyon megbántam, hogy üzleti ügyeim elszólítottak ön mellıl a múlt héten. Hogyan tehetném jóvá? Eljönne velem holnap lovagolni egyet a Hyde Parkba? - Uram, tudja, hogy nem mehetek el lovagolni önnel egyedül. - Természetesen. Feltételeztem, hogy hoz egy lovászt az istállójukból. De mivel van egy bizonyos... feszélyezettség közöttünk, úgy véltem, ha több idıt töltenénk együtt, hogy megértsük egymás szenvedélyeit... Jane önkéntelenül felsóhajtott, Lord Chadwick pedig elvörösödött, és ismét a homlokát kezdte törölgetni. - Ó, egek, nem ezt akartam mondani, csak így hangzott, Miss Whittington. Te jó Isten, ne gondolja, hogy ilyen durva vagyok. Kérem, fogadja ıszinte bocsánatkérésemet, ha megsértettem. - Természetesen, uram. - Úgy értettem, vannak dolgok, amiket nem tudunk egymásról, például, hogy mik a kedvenc idıtöltéseink. Azt hiszem, holnap érdekes beszélgetést folytathatnánk a lovászatról. Lovászat. - Lovagol, ugye? - kérdezte a báró kételkedve. - Természetesen, uram. Ne aggódjon emiatt. - És milyen fajta lovakat tart a családjuk? Jane türelmesen válaszolgatott Lord Chadwick kérdéseire. A férfi ezután a kutyákról kezdett beszélni, szemei szinte parázslottak a gyertyafényben. - Örülnék, ha bemutathatnám kis kedvencemnek, Miss Whittington. Nagyszerően kijönnének egymással, ebben biztos vagyok. Túl udvariatlan lenne megmondani neki, hogy a lány szerint a kutyák csaholnak, állandóan hullatják a szırüket és tönkreteszik a kárpitot. Mennyi férfi próbált már jó benyomást tenni rá azzal, hogy a kutyájával hozakodott elı - egyiknek sem sikerült. - És hogy hívják a kutyáját? - kérdezte Jane. - Gyilkos. Gyilkos. - De biztos lehet benne, hogy csak viccbıl hívják így - folytatta a báró. - Tréfából ajánlotta egy barátom, aztán egészen megtetszett. A lány fájdalmasan mosolygott, és amikor félrepillantott, elkapta anyja tekintetét, aki biztatóan nézett rá. Jane felsóhajtott. Amikor a vacsora véget ért, és a férfivendégek újra csatlakoztak a hölgyekhez a szalonban, Jane rájött, hogy a férfiak bizonyára kortyolgattak még a portói borból, amikor egyedül maradtak. Mindenki sokkal vidámabb volt, bár észrevette, hogy Lord Chadwick nem nevet minden egyes viccen. Feltehetıleg azért, mert nem ivott mértéktelenül az alkoholból, ami legalább végre megkönnyebbülést jelentett a lánynak. A vendégek lassan kezdtek elszállingózni, és egy félóra múlva már csak Lord Chadwick, Sir Albert és Mr. Roderick maradt a három Whittington hölggyel. Jane és a nıvére egy pamlagon ültek, anyjuk pedig mellettük állt, és tanácstalanul figyelte a férfiak bolondozását. Mr. Roderick túlságosan is becsípett, bajsza meg- megrándult, vörös arca izzadságtól fénylett. Bár Sir Albert megpróbálta visszatartani, és kezét Mr. Roderick mellkasa köré fonta, az bizonytalanul Lord Chadwick felé hajolt, és mutatóujjával hadonászott az arca elıtt. - Chadwick, ragaszkodom hozzá, hogy eljöjjön velünk White vendéglıjébe. Ne próbálja nekem bemagyarázni, hogy nem szeret kártyázni. A csudába is, egész jól játszott tegnap éjjel. Lord Chadwick türelmesen mosolygott, és a monokliján keresztül figyelte a másikat. - Lejáratod magad a hölgyek elıtt, öregfiú. Jane szeme elkerekedett, ahogy Mr. Roderick szabadulni próbált. A lány anyja a kezét tördelte, és kétségbeesett pillantásokat lövellt a fıkomornyik felé. Shaw, egy korosodó férfi, aki Jane nagyapjának fiatalkora óta szolgálta a családjukat, idegesen várta úrnıje parancsát.

10 10 - Chadwick, maga minden pénzemet elszedte! Esélyt kell adnia, hogy visszanyerjem! Mr. Roderick kiszabadította magát, és a hölgyek riadtan, pihegve nézték, ahogy hirtelen elıretört, egyik öklét Lord Chadwick felé lendítve. Meglepı módon Lord Chadwick elırelépett, mintha bele akarna szaladni az ütésbe, aztán az utolsó pillanatban elbotlott és térdre zuhant, épp ahogy Mr. Roderick elindította támadását, akinek levegıben kaszáló ökle eltévesztette célját, és éles csattanással, teljes erıvel nekivágódott a márványoszlopnak. A férfi fájdalmasan felüvöltött és hátravágódott, beleütve fejét Lord Chadwick szemöldökcsontjába, aki akkor tápászkodott fel. Mr. Roderick nagyot esett, és hang nélkül feküdt a padlón. A pillanatnyi csendben Jane gyorsan Lady Whittington rémült arcára pillantott. Jane azonnal tudta, anyja fél a botránytól, hogy házában csetepaté tört ki - és Isten bocsássa meg, attól, hogy Mr. Roderick súlyosan megsérült. Lord Chadwick csípıre tette a kezét, és fenyegetıen állt ellenfele fölött: - Azt kell hogy mondjam, ez nem volt túl tisztességes, nem gondolja? Sir Albert felnevetett, és megrázta a fejét. - Nos, megkapta, amit megérdemelt. - Jól... van? - kérdezte Lady Whittington elcsukló hangon, és a torkához kapott a kezével. Sir Albert bólintott. - Ne aggódjon, hölgyem. Lesz egy púp a fején, és lehet, hogy eltört a keze, de nem sérült meg komolyabban. - Jöjjön, barátom -, mondta Lord Chadwick, és karon fogta Mr. Rodericket. - Kérem, legyen a szolgálatomra, és vigyük haza ezt a szegény fickót. Mindig kétbalkezes voltam - nem akartam bántani. - Természetesen nem, uram - felelte Jane, és felállt, hogy megfogja anyja remegı karját. - Sir Albert és én gondoskodni fogunk róla, hogy senki ne szerezzen tudomást az esetrıl - tette hozzá Lord Chadwick -, azt pedig kétlem, hogy Roderick emlékezni fog rá, mi történt. A két férfi együtt felemelte Mr. Rodericket, és karjait átvetették a vállukon. Mr. Roderick kettejük között rogyadozott. - Vigyázzanak a kezére! - kiáltotta Lady Whittington. Lord Chadwick Sir Albertra nézett, és huncut fény gyulladt a szemében, ami nem kerülte el Jane figyelmét. - Mit mondjunk majd neki, hogyan sérült meg? A másik férfi felnevetett. - Hogy bolondot csinált magából néhány örömlány elıtt... ó, bocsássanak meg, hölgyeim, úgy értem, úgy értettem... - Értjük - mondta Jane, és megpróbálta elrejteni mosolyát. - Köszönjük a kedvességüket és tapintatosságukat, uraim. Lord Chadwick szélesen elmosolyodott, és feljebb tolta Mr. Rodericket a vállán. - Nem így képzeltem a magával töltött este végét, Miss Whittington. Holnap találkozunk. Jane csak biccentett, és ahogy megfordult, arra gondolt, milyen meglepıen könnyen emelte meg a báró a magatehetetlen, súlyos férfit. Feltehetıleg erısebb, mint amilyennek látszik. De biztos csak azt mondaná neki, hogy a kertészkedéstıl lett ilyen erıs, vagy más hasonló ostobaságot. A fıkomornyik a férfiak után sietett, hogy kinyissa elıttük a bejárati kaput, és tartsa, amíg kimennek. Mindkettejüknek odaadta a cilinderét, Sir Albertnek pedig a sétapálcáját is. Még egy utolsót integettek, majd kiléptek az éjszakába. Amikor az ajtó becsapódott mögöttük, a három nı csendesen álldogált az elıcsarnokban, Shaw pedig tiszteletteljes fıhajtással visszavonult. - Mama... - kezdte Jane, ám anyja hangosan zokogni kezdett, és felrohant a lépcsın. A lány nıvéréhez fordult: - Charlotte... - Majd késıbb beszélünk. Utána kell mennem. Így ı is otthagyta Jane-t, aki kicsit lassabb ütemben követte. Jane a saját szobájába ment, ahol szolgálója, Molly szendergett egy kárpitozott széken a kandalló elıtt. Egyetlen szál gyertya égett mellette az asztalon. Jane-t szomorkás hangulat fogta el. Úgy érezte, olyan változás küszöbén áll,

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 6. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 6. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 6. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Szexrutin Jocky cikke Ha a szexrıl beszélgetsz egy nıvel, akkor már egészen jó úton jársz

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene 1. fejezet Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene tennem. Mégis mi a megfelelõ reakció egy ilyen helyzetben? Hû, kösz, értékelem a megfontoltságát. Remélem, nem gondolja meg magát.

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

Olyan szép az életem, mint egy tündérmese A Dirac házaspár budapesti látogatása 1937-ben

Olyan szép az életem, mint egy tündérmese A Dirac házaspár budapesti látogatása 1937-ben Olyan szép az életem, mint egy tündérmese A Dirac házaspár budapesti látogatása 1937-ben A világhírő matematikus Fejér Lipót (1880 1959) tudományos hagyatéka számos korabeli újságkivágást is tartalmaz.

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Egy magyar élet kicsiny tragédiája

Egy magyar élet kicsiny tragédiája Egy magyar élet kicsiny tragédiája Gellér Barnabás Eget rengetı, dobhártyát szakító, csikorgó zakatolás, vasúti megálló, kietlen táj ébreszt édes álmomból. Oldalamat kékre-lilára nyomták a kemény pad vasrácsai.

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Rokoni iszony. Csillag Katalin

Rokoni iszony. Csillag Katalin Rokoni iszony Csillag Katalin 1. Az új szomszédok A szüleim arra tanítottak, ne bántsak meg senkit, nem jó, ha az embernek ellenségei vannak. Megfogadtam a tanácsukat, bár a mi helyzetünkben ez akár képmutatásnak

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Felmelegszik a ház...

Felmelegszik a ház... NAGY ESZTER Felmelegszik a ház... Egy asszony útja az idegenségtõl a megérkezésig Tekinthetjük olyannak az ellenállást, mint amikor az ember egy hideg szobában bújik ki a paplan alól. Ilyenkor nem a paplant

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Nem verbális kommunikáció

Nem verbális kommunikáció Nem verbális kommunikáció Intuíció a nem verbális kommunikációban Gyakorlati szempontból valahányszor intuitívnak nevezünk valakit, vagy azt mondjuk, hogy jó a beleélı képessége, arra utalunk, hogy meg

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben