43. A modern fizika születése. A fényelektromos jelenség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "43. A modern fizika születése. A fényelektromos jelenség"

Átírás

1 43. A modern fizika születése. A fényelektromos jelenség Röviden vázolja fel a XIX XX. századforduló idején a fizika tudományának helyzetét! Fogalmazza meg Planck kvantumhipotézisét! Kísérlet: Végezzen el egy egyszerű a szemléltető ábrán látható demonstrációs kísérletet! Értelmezze a fotoeffektust a fény és az anyag kölcsönhatása alapján! Ismertesse a fotocella működésének elvét a mellékelt kapcsolási rajz felhasználásával! Soroljon fel legalább két példát a fotocella gyakorlati alkalmazására! A fotocella mellékelt áramerősség feszültség grafikonja alapján mutassa be a fotoeffektus legalább egy olyan problémáját, amely a fény hullámelméletének ellentmondott! Fogalmazza meg Einstein fotonhipotézisét, és ez alapján magyarázza meg a hullámelméletnek ellentmondó kísérleti eredményeket! Méltassa Einstein hipotézisének jelentőségét a fény és a korpuszkuláris anyag kettős természetének megismerése szempontjából! Eszközök: elektroszkóp, ebonit rúd vagy dörzsgép (esetleg Van de Graaf generátor), cinklap, UVfényforrás, kapcsolási rajz, grafikon, szemléltető ábra. 1

2 A 43. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A modern fizika születése körülményeinek ismertetése, Planck szerepe. 8 Planck hipotézisének megfogalmazása. 5 A fényelektromos jelenség ismertetése és a kísérlet elvégzése A jelenség értelmezése fotonokkal (vagy anélkül) az energiaátadás alapján. 7 A fotocella működésének ismertetése mellékelt kapcsolási rajz alapján. Két gyakorlati alkalmazás A fotoeffektus problémáinak tárgyalása a kiadott grafikonok alapján. 3 2 Einstein fotonhipotézisének megfogalmazása, a problémák értelmezése Einstein fotonhipotézisének méltatása (Nobel-díj). 5 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 2

3 44. A sugárzások és az elektron felfedezése Sorolja fel a XIX. század utolsó évtizedének legfontosabb fizikai felfedezéseit! Ismertesse a felfedezések közül valamelyiknek a kísérleti körülményeit, és fejtse ki a felfedezés tudománytörténeti és gyakorlati jelentőségét! Röviden mutassa be J. J. Thomson munkásságát, és méltassa annak jelentőségét! A mellékelt vázlatrajz alapján ismertesse a röntgencső működését! Ismertesse az elektron legfontosabb fizikai tulajdonságait! Röviden vázolja fel, hogy milyen elv alapján mérhető meg az elektron tömege és töltése! e Számítsa ki az elektron tömegegységére jutó töltését -t m! (m = 9, kg, e = 1, C) Eszközök: röntgencső kapcsolási rajza. 3

4 A 44. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Felfedezések ismertetése (a röntgensugárzás, a radioaktív sugárzás, az elektron felfedezése). Adható pontok 3 3 Egy felfedezés részletes ismertetése + jelentőségének kifejtése J. J. Thomson munkásságának ismertetése és méltatása (a Nobel-díj említése). A röntgencső működésének ismertetése. 7 Az elektron fizikai tulajdonságainak ismertetése (oszthatatlan, elemi töltéssel rendelkezik, az atom legkönnyebb alkotórésze, esetleg hullámtulajdonsága is). Az elektron töltésének és tömegének mérése (csak az alapelv ismertetése kell). Az elektron fajlagos töltésének kiszámítása. 6 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 4

5 45. Az atommodellek kialakulása és fejlődése Mutassa be, hogy milyen a múlt századforduló táján történt felfedezések utaltak az atomok összetett voltára! Nevezze meg az első az atom belső felépítésére vonatkozó atommodell megalkotóját és a modell létrejöttének évtizedét! Ismertesse a kezdeti elképzelést! Ismertesse Lénárd Fülöp katódsugarakkal végzett kísérletének lényegét! Az első atommodell mely feltevését cáfolta meg a kísérlet eredménye? Sorolja fel az első atommodell főbb hiányosságait! Ismertesse a Rutherford-féle szórási kísérlet lényegét a mellékelt vázlat vagy szimulációs program alapján! Foglalja össze Rutherford szórási kísérletének legfőbb eredményeit, és méltassa annak jelentőségét! Vázolja fel a Rutherford-féle atommodellt, és indokolja meg, miért szokás azt naprendszermodellnek is nevezni! Röviden ismertesse E. Rutherford munkásságát, főbb felfedezéseit! Mikor és hol végezte kutatásait? Eszközök: a Rutherford-féle szórási kísérlet összeállításának vázlata (esetleg számítógépes szimulációs modell). 5

6 A 45. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Az atomok összetettségére vonatkozó bizonyítékok (az elektron felfedezése, az atomokból származó sugárzások). Adható pontok J. J. Thomson megnevezése, (1900-as évek), a modell ismertetése Lénárd Fülöp katódsugaras kísérlete. A Thomson-modell cáfolata A Rutherford-féle szórás kísérleti összeállítás ismertetése vázlatrajz vagy szimuláció alapján. A Rutherford-kísérlet eredményének és jelentőségének bemutatása A Rutherford-atommodell ismertetése (összehasonlítás a Naprendszerrel) Rutherford munkásságának ismertetése (radioaktivitás, atommodell, magátalakítás); Anglia, a XX. sz. első harmadában A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 6

7 46. Az atomok vonalas színképének keletkezése. 46. A Bohr-féle atommodell A Rutherford-atommodell mely hiányosságai késztették Niels Bohrt új atommodell megalkotására? (Használja a mellékelt ábrát!) A mellékelt vázlatrajz alapján ismertesse az atomos hidrogéngáz színképének kísérleti előállítását és a színkép vonalas szerkezetét! Ismertesse Niels Bohr alapfeltevéseit és a Bohr-féle atommodellt! Mutassa be, hogy miben különbözik az újabb modell a régebbi Rutherford-modelltől! Mikor és hol alkotta meg Niels Bohr az atommodelljét? Értelmezze a hidrogénatom vonalas színképének keletkezését a Bohr-modell segítségével a mellékelt ábra alapján! Fogalmazza meg a főkvantumszám jelentését! Értelmezze az atomok gerjeszthetőségét és ionizációját a Bohr-modell alapján! Mutasson rá a színképelemzés mint anyagvizsgálati módszer lehetőségére és annak tudományos és gyakorlati jelentőségére! Eszközök: Vonalas színkép előállításra vonatkozó kísérleti összeállítás vázlatos rajza. Energiaszint diagram. A Rutherford-modellt szemléltető ábrák. 7

8 A 46. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése A Rutherford-féle atommodell hiányosságainak felsorolása (instabilitás, a vonalas színképet nem értelmezi). A színképek előállításának és a vonalas színkép szerkezetének ismertetése az ábra alapján. A Bohr-féle alapfeltevések, Bohr és Rutherford modelljének összehasonlítása. Adható pontok A Bohr-elmélet keletkezésének ideje és helye (1913 Koppenhága). 5 A vonalas színkép keletkezésének kvalitatív értelmezése a mellékelt ábrák alapján. A főkvantumszám jelentése, értelmezése. 5 Az atomok gerjesztésének és ionizációjának értelmezése a Bohr-modell alapján. A színképelemzés lehetősége és jelentősége. 7 A felelet kifejtési módja Összesen 60 4 Adott pontszám 8

9 47. A fény kettős természete. Az elektron hullámtermészete Fényjelenségek értelmezésén (legalább 1-1) keresztül mutassa be, mit értünk a fény kettős természetén! Jellemezze a fotont mint anyagi részecskét, melynek energiaadagján kívül impulzusa is van. Említsen meg legalább egy olyan fényjelenséget, amely azt bizonyítja, hogy a fotonok impulzussal rendelkeznek! Mit jelent a tömeg energia egyenértékűség? Írja fel az Einstein-féle összefüggést! Ismertesse de Broglie hipotézisét! Magyarázza meg a mellékelt elektrondiffrakciós készülék vázlatrajza (ill. fényképe) alapján, hogy kísérletileg hogyan igazolták az elektron hullámtermészetét! Mutassa be de Broglie hipotézisének hatását és fizikatörténeti jelentőségét! Eszközök: Elektrondiffrakciós készülék elemi vázlata és fényképe (esetleg a valóságos készülék). 9

10 A 47. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése A fény kettős természetének értelmezése kísérleti példákon keresztül (1-1 példával). A foton mint részecske jellemzése (nincs nyugalmi tömege, fénysebességgel mozog). Adható pontok A tömeg energia összefüggés felírása és annak értelmezése De Broglie hipotézisének ismertetése, az anyaghullám megnevezése Az elektrondiffrakciós kísérlet ismertetése vázlatrajz (esetleg készülék működtetése) alapján. De Broglie hipotézisének jelentősége. 8 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 10

11 48. Az elektron atomi állapotának leírása: 48. kvantumszámok, Pauli-elv, periódusos rendszer Fejtse ki, mit értünk az elektron atomon belüli kvantumállapotán! A főkvantumszámon kívül milyen további kvantumszámokat ismer az elektron atomi állapotának megadására? Adjon valamilyen szemléletes értelmezést a megnevezett kvantumszámoknak! (Használhatja az ábramellékleteket!) Mire vonatkozik a Pauli-féle kizárási elv? Fogalmazza meg a törvényszerűséget! Mit nevezünk elektronhéjnak? Mit értünk az elektronhéjak betöltődésén? A mellékelt elemek periódusos rendszere felhasználásával értelmezze az első és második periódusban lévő atomok elektronburkának betöltődését! Nevezze meg a Bohr-modell néhány hiányosságát (legalább kettőt)! (Gondoljon a kémiai tanulmányaira!) Eszközök: Atomi ellipszispályák és pályabeállások rajza, a pörgő elektron rajza, periódusos rendszer. 11

12 A 48. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése A kvantumállapot jellemzése (az elektron fizikai mennyiségei az atomon belül kvantáltak), az állapotot a kvantumszámok egyértelműen leírják. A kvantumszámok felsorolása (név, jel): fő-, mellék-, mágneses, spinkvantumszám: n, l, m, s (elfogadható más jelölés is). A kvantumszámok szemléletes jelentése (egy lehetséges): n (a körpálya sugarát határozza meg); l (az ellipszispálya elnyújtottságát adja meg); m (a mágneses térben való beállást szabja meg); s (a sajátperdület két beállását választja ki. (Elfogadható egyéb értelmezés is: pl. energiameghatározás, vagy az orbitál-modell szemléletes jelentései). A Pauli-elv érvényességi határa (atomba zárt elektronra) és megfogalmazása (a feles spinű részecskék említése elfogadható, de nem elvárás). Adható pontok Az elektronhéj és betöltődésének fogalma a Pauli-elv alapján A periódusos rendszer első két sorának értelmezése A Bohr-modell néhány hiányosságának (legalább 2) említése. 2 4 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 12

13 49. Az atommag belső szerkezete, magerők Jellemezze az atommagot méret, tömeg, sűrűség és elektromos töltés szempontjából! Adja meg a tömegszám és a rendszám jelentését! Ismertesse az atommagok belső összetételét! Sorolja fel a neutron legfontosabb jellemzőit! Ismertesse a neutron felfedezésének fizikatörténeti jelentőségét! Fogalmazza meg, hogy miket nevezünk izotópoknak! Értelmezze az izotópok szétválasztására vonatkozó ábrát! Definiálja a nukleon fogalmát! Vegye sorra a nukleonok közötti fizikai kölcsönhatásokat! Jellemezze a magerőket intenzitás, hatótávolság és töltésfüggetlenség szempontjából! Mit nevezünk kötési energiának? Magyarázza meg a tömeghiány jelenségét! Eszközök: A mágneses térrel történő izotópszétválasztás ábrája. 13

14 A 49. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok Az atommag jellemzése méret, tömeg, töltés szerint. 3 3 A tömegszám, rendszám fogalmak definíciója A belső szerkezet ismertetése, a neutron jellemzése A neutron felfedezésének jelentősége. 5 Az izotópok definíciója, egy szétválasztási mód ismertetése A nukleon fogalma, a kölcsönhatástípusok felsorolása A kötési energia definíciója, a tömeghiány magyarázata A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 14

15 50. A radioaktív sugárzások keletkezése, radioaktív bomlás Ismertesse a természetes radioaktivitás háromféle sugárzásának keletkezését! A mellékelt ábrán magyarázza el, hogyan választhatók szét az egyes komponensek! Definiálja az aktivitás fogalmát! Adja meg az aktivitás jelét, egységét és annak elnevezését! Vegye sorra, milyen tényezőktől függ egy radioaktív anyag aktivitása! Fogalmazza meg a bomlási törvényszerűséget! Értelmezze a mellékelt N t grafikont! Definiálja a felezési idő fogalmát az ábra felhasználásával! Mutassa be a mellékelt ábra alapján, hogyan alakul ki egy-egy radioaktív bomlási sor! Keresse meg, hogy a 226 Ra és a 222 Rn magok melyik bomlási sornak a tagjai! Nevezze meg, milyen kapcsolat van a két atommag között! Nevezze meg a radioaktív bomlás elméletének kidolgozóját és az elmélet születésének évtizedét! Eszközök: Sugárzások szétválasztását szemléltető ábra, N t grafikon, bomlási sor A Z grafikonja. 15

16 A 50. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése A sugárzások keletkezésének és az atommagok felbomlásának ismertetése. Adható pontok Az aktivitás definíciója, jele, egysége és elnevezése A bomlási törvényszerűség megfogalmazása (esetleg képlet felírása). 3 2 Az N t grafikon értelmezése. 7 A felezési idő definíciója ábra alapján. 5 A bomlási sor táblázat értelmezése, az adott izotópok megkeresése (anya-leány elem viszony felismerése). A bomlás elméletének felfedezője (Rutherford), a XX. Század első évtizede. A felelet kifejtési módja Összesen 60 Adott pontszám 16

17 51. Sugárvédelem. Gyakorlati alkalmazások Jellemezze az egyes radioaktív sugárzásfajtákat (α, β, γ) az anyaggal való kölcsönhatásuk és (ezzel összefüggően) az anyagban való elnyelődésük mértéke szerint! Külön-külön nevezze meg és jellemezze az egyes sugárfajták részecskéit! Mondjon 1-1 példát arra, hogy miben nyilvánul meg a sugárzások kémiai és biológiai hatása! Mitől függ a sugárzások biológiai hatásának mértéke? Legalább három tényezőt említsen meg! Fogalmazza meg az elnyelt dózis és a dózisegyenérték mennyiségek jelentését! Adja meg a mennyiségek egységét és az egységek elnevezését! Érzékeltesse egy-egy példával, hogy mit értünk szükségszerű és véletlenszerű biológiai hatáson! A mellékelt sugárdózis táblázat alapján értelmezze a küszöbdózis, kritikus dózis, félhalálos dózis és halálos dózis fogalmakat! Ismertesse a sugárvédelem főbb módjait! (Legalább kettőt!) A mellékelt kördiagram alapján ismertesse a háttérsugárzás összetevőit, és azok mennyiségi megoszlását! Eszközök: Sugárdózisok táblázata, természetes háttérsugárzások éves dózisainak kördiagramja. 17

18 A 51. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése A sugárzások és az anyag kölcsönhatásának jellemzése sugárzásfajták szerint. Adható pontok 3 2 A sugárfajták részecskéinek megnevezése és jellemzése. 3 2 Kémiai és biológiai hatások (ionizáció, kötések felszakítása, sejtroncsolás, DNS-roncsolás). A biológiai hatást befolyásoló tényezők (a sugárzási energia nagysága, az elnyelő anyag tömege, sugárzásfajta) Dózis fogalmak neve, definíciója, elnevezése, mértékegységek. 2 4 Szükségszerű és véletlenszerű hatás bemutatása 1-1 példával A sugárdózis táblázat elemzése, fogalmak definiálása A védekezés módjai (a sugárforrások elkülönítése, anyagréteggel való védelme stb.) legalább két valós védekezési mód. 2 3 A háttérsugárzás kördiagramjának értelmezése A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 18

19 52. Radioaktív sugárzások mérése, gyakorlati alkalmazásai Soroljon fel legalább három olyan eszközt, amelyet a radioaktív sugárzások mérésére használnak! Közülük egynek ismertesse a működését a mellékelt ábrák alapján! Mire használják az ismertetett eszközt? Mondjon egy-egy példát a radioaktív sugárzások gyógyászatban való diagnosztikai, illetve terápiás alkalmazására! (Használja a mellékelt ábrákat!) Mit nevezünk mesterséges radioaktivitásnak? Nevezze meg a jelenség felfedezőit és a felfedezés évtizedét! Mi a gyakorlati jelentősége a mesterséges radioaktivitásnak? Mondjon egy-egy példát a radioaktivitás ipari alkalmazására! Mondjon legalább egy további alkalmazást a radioaktív sugárzásokra! Röviden ismertesse az alkalmazás lényegét! Eszközök: Radioaktív sugárzásmérők fényképe, kapcsolási rajzok, fényképek az alkalmazásokról. (Esetleg egy hordozható G M cső.) 19

20 Az 52. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok Három eszköz felsorolása. 3 3 A fentiek közül az egyik működésének ismertetése példa diagnosztikai és terápiás alkalmazásra A mesterséges radioaktivitás megnevezése. Az ifjabb Curie-házaspár megnevezése, az 1930-as évek megjelölése A mesterséges radioaktivitás jelentősége: izotópok gyártása példa ipari alkalmazásra (kopásvizsgálat, sterilizáció stb.) További alkalmazás a sugárzásokra A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 20

21 53. Atommaghasadás, láncreakció Ismertesse az atommaghasadás folyamatát a mellékelt ábra segítségével! Értékelje a maghasadás felfedezésének jelentőségét! Mutassa be a mellékelt ábra alapján a maghasadás láncreakciójának létrejöttét! Említsen meg legalább két olyan tényezőt, amely szükséges a folyamat megvalósulásához! Fogalmazza meg a szabályozott és szabályozatlan láncreakció közötti különbséget! Ismertesse az atomreaktor felépítését és működésének alapelvét a mellékelt ábra felhasználásával! Ismertesse, hogy milyen szerepet játszott Szilárd Leó és Wigner Jenő az atomreaktor létrehozásában! Ismertesse a mellékelt ábra alapján az atombomba működését! Eszközök: maghasadás, láncreakció, az atombomba felépítésének szemléltető ábrája. 21

22 Az 53. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A maghasadás folyamatának ismertetése. 10 A láncreakció folyamata és feltételei A szabályozott és szabályozatlan láncreakció ismertetése Az atomreaktor felépítésének és működésének ismertetése Szilárd Leó és Wigner Jenő szerepe az első atomreaktor építésében (a láncreakció feltalálója, reaktormérnök). Az atombomba működésének ismertetése. 5 A felelet kifejtési módja Összesen 60 Adott pontszám 22

23 54. Az atomerőművek energiatermelése, biztonsága 54. és környezeti hatásai Ismertesse az atomerőművek elvi felépítését és működését a mellékelt ábra (vagy szimulációs program) alapján! Hasonlítsa össze az atomerőmű és egy hagyományos hőerőmű villamosenergia termelésének folyamatát! Sorolja fel, milyen szempontból tekinthető veszélyesnek az atomerőművek működése! Értékelje az egyes veszélyforrások kockázatának nagyságát a mellékelt táblázat alapján! Értékelje a világ nukleáris energiatermelésének megoszlását a mellékelt ábra alapján! Mondjon véleményt a megoszlásról! Mi a jelentősége a nukleáris eseményskálának? Tekintse át a mellékelt táblázat alapján az egyes fokozatokat! Ismertesse, hogy milyen környezeti hatásai vannak az atomerőművek normálüzemű működésének! Említsen legalább 2-2 példát, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az atomerőműveknek a fosszilis tüzelőanyaggal működő hőerőművekkel szemben? A mellékelt diagram alapján értékelje az atomenergiának a villamosenergia-termelésben való részesedését az közötti időszakban! Eszközök: Atomerőmű elvi felépítésének sematikus ábrája (esetleg szimulációs program), atomerőművek földrajzi megoszlása, energiatermelés diagramja, eseményskála ábrája, kockázati táblázat. 23

24 24

25 Az 54. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A felépítés és működés ismertetése Az atomerőmű és hőerőmű összehasonlítása a működés szempontjából. 5 Az atomerőművek veszélyessége, kockázata. 2 3 A világ atomenergia-termelésének értékelése. 6 A nukleáris eseményskála ismertetése. 6 A normálüzemű működés környezeti hatásai Az atomerőművek előnyei és hátrányai a hőerőművekkel szemben (2 2). 4 2 A magyarországi nukleáris energiatermelés részesedése a villamosenergia-termelésben. A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 6 Adott pontszám 25

26 55. Magfúzió. A csillagok fúziós energiatermelése. 55. Fúziós atomreaktor Jellemezze a könnyű atommagokat! Magyarázza meg, miért energianyereséges az egyesülésük! Ismertesse az energiatermelő magfúzió feltételeit és megvalósíthatóságának módját! Vázolja fel a csillagok köztük a Nap fúziós energiatermelésének folyamatát! Emelje ki a gravitációnak a fúzió létrejöttében játszott szerepét! Értékelje, hogy milyen szerepet játszik a Nap fúziós energiatermelése a földi élet megjelenésében és fenntartásában, az evolúciós fejlődésben! Vázolja fel a fúziós H-bomba működési elvét a mellékelt ábra alapján! Ismertesse Teller Ede szerepét a bomba létrehozásában! Beszéljen a szabályozott fúzió létrehozásának lehetséges módjáról a fúziós reaktor elvi vázlata alapján! Sorolja fel a felmerülő technikai problémákat! Vegye sorra, hogy milyen előnyökkel járna egy fúziós erőmű működtetése a mai hasadásos reaktorokkal működő atomerőművekkel szemben! Eszközök: Csillag fúziós energiatermelésének sematikus ábrája, fúziós reaktor és bomba elvi felépítésének rajza. 26

27 Az 55. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A könnyű atommagok jellemzése, a fúzió energianyereségének indoklása A fúzió feltételei és megvalósításának módja A Nap és a csillagok fúziós energiatermelése. 7 A fúziós energiatermelés szerepe a földi élet kialakulásában, fenntartásában és az evolúcióban. A fúziós bomba felépítése, Teller Ede szerepe A szabályozott magfúzió megvalósításának ismertetése az ábra alapján. 8 A fúziós erőművek előnyei a maghasadásos erőművekkel szemben. 3 2 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 7 Adott pontszám 27

28 56. Naprendszerünk és a világegyetem szerkezete 56. és keletkezése Ismertesse a Naprendszer szerkezetét és keletkezésének elméletét! Mutasson rá a keletkezési elméletet alátámasztó csillagászati megfigyelésekre, űrkutatási eredményekre! Értelmezze a mellékelt ábrák alapján a következő égi jelenségek egyikét: hold- és napfogyatkozás, az árapály jelensége! Ismertesse a világegyetem szerkezetét! Adja meg benne a Naprendszerünk helyét! Mit nevezünk ősrobbanásnak? Adja meg az erre vonatkozó elmélet kísérletileg megfigyelt bizonyítékait! A szemléltető ábra alapján ismertesse a folyamat egyes állomásait! Eszközök: Nap- és holdfogyatkozást szemléltető ábrák, csillagrendszerek, az ősrobbanás sematikus ábrája. 28

29 29

30 Az 56. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A Naprendszer szerkezetének és kialakulásának ismertetése A Naprendszer keletkezési elméletének bizonyítékai. 7 A bolygók jellemzése. 8 A hold- és napfogyatkozás, árapály jelenségek valamelyikének értelmezése. A világegyetem szerkezete, benne a Naprendszer helye Az ősrobbanás-elmélet és bizonyítékai A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 30

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI 1. Egyenes vonalú mozgások 2012 Mérje meg Mikola-csőben a buborék sebességét! Mutassa meg az út, és az idő közötti kapcsolatot! Három mérést végezzen, adatait

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki 1. A gyorsulás Gyakorlati példákra alapozva ismertesse a változó és az egyenletesen változó mozgást! Általánosítsa a sebesség fogalmát úgy, hogy azzal a változó mozgásokat is jellemezni lehessen! Ismertesse

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése Tematika 1. Az atommagfizika elemei 2. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 3. Magsugárzások detektálása és detektorai 4. Az atomreaktor 5. Reaktortípusok a felhasználás módja

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

a) Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben!

a) Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben! Kísérletek a fizika szóbeli vizsgához 2015. május-június 1. tétel: A rendelkezésre álló eszközökkel vizsgálja meg a buborék mozgását a vízszinteshez képest kb. 0 20 -os szögben megdöntött Mikola-csőben!

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK - 1 - A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Newton törvényei Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség,

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Atomfizika tesztek. 2. Az elektrolízis jelenségére vonatkozóan melyik összefüggés helytelen?

Atomfizika tesztek. 2. Az elektrolízis jelenségére vonatkozóan melyik összefüggés helytelen? Atomfizika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) Azonos tömegű ideális gázok azonos számú részecskét tartalmaznak. b) Normál állapotú, 22,41 liter térfogatú ideális gázok 6. 10 23 db részecskét tartalmaznak.

Részletesebben

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Platón (i.e. 427-347), Arisztotelész (=i.e. 387-322): Végtelenségig

Részletesebben

Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Platón (i.e. 427-347), Arisztotelész (=i.e. 387-322): Végtelenségig

Részletesebben

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt

Részletesebben

Minimum követelmények FIZIKA

Minimum követelmények FIZIKA Minimum követelmények FIZIKA I. A testek mozgása értsék és tudják alkalmazni a helymeghatározásnál, valamint a mozgások vizsgálatánál a viszonylagosság fogalmát, a mozgások függetlenségének elvét. legyenek

Részletesebben

11 osztály. Osztályozó vizsga témakörei

11 osztály. Osztályozó vizsga témakörei 11 osztály Osztályozó vizsga témakörei (Keret tanterv) I. Félév I. Rezgések és hullámok Egyenletes körmozgás (Ismétlés) Frekvencia, periódusidő, szögsebesség 2. Harmonikus rezgőmozgás leírása Kitérés,

Részletesebben

Tudománytörténet 5. 5. Előadás A globális változások kezdete

Tudománytörténet 5. 5. Előadás A globális változások kezdete Tudománytörténet 5. 5. Előadás A globális változások kezdete XIX. század közepe Kialakul a modern gyáripar (szén, gőzgép) Társadalomban, jogrendben, politikai felépítésben lényeges változások Fokozódó

Részletesebben

MAGFIZIKA. a 11.B-nek

MAGFIZIKA. a 11.B-nek MAGFIZIKA a 11.B-nek ATOMMAG Pozitív töltésű, rendkívül kicsi ATOMMAG Töltése Z e, ahol Z a rendszám 10 átmérő Tömege az atom 99,9%-a Sűrűsége: 10 rendkívül nagy! PROTON Jelentése: első (ld. prototípus,

Részletesebben

NT-17315 Fizika 10. (A mi világunk) Tanmenetjavaslat

NT-17315 Fizika 10. (A mi világunk) Tanmenetjavaslat NT-17315 Fizika 10. (A mi világunk) Tanmenetjavaslat A fizika tankönyvcsalád és a tankönyv célja A MI VILÁGUNK című természettudományos tankönyvcsalád fizika sorozatának harmadik köteteként készült a Fizika

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

21. A testek hőtágulása

21. A testek hőtágulása 21. A testek hőtágulása Végezzen el két kísérletet a hőtágulás jelenségének szemléltetésére a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával! Magyarázza meg a kísérleteknél tapasztalt jelenséget! Soroljon

Részletesebben

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei I. Mechanika: 1. A gyorsulás 2. A dinamika alaptörvényei 3. A körmozgás 4. Periodikus mozgások 5. Munka, energia, teljesítmény II. Hőtan: 6. Hőtágulás

Részletesebben

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.)

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.) Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.) Atomok, atommodellek (tankönyv 82.o.-84.o.) Már az ókorban Démokritosz (i. e. 500) úgy gondolta, hogy minden anyag tovább nem osztható alapegységekből,

Részletesebben

Továbbhaladás feltételei. Fizika. 10. g és h

Továbbhaladás feltételei. Fizika. 10. g és h Továbbhaladás feltételei Fizika 10. g és h Általános: A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a fizika

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

Középszintű érettségi témakörök fizikából 2015/2016-os tanév

Középszintű érettségi témakörök fizikából 2015/2016-os tanév Középszintű érettségi témakörök fizikából 2015/2016-os tanév 1.Egyenes vonalú egyenletes mozgás A mozgások leírására használt alapfogalmak. Térbeli jellemzők. A mozgást jellemző függvények. Dinamikai feltétel.

Részletesebben

FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. A fizika érettségi vizsga célja A középszintű fizika érettségi vizsga

Részletesebben

Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben

Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben 1. Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás - Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgások. - A mozgásokra jellemző fizikai mennyiségek,

Részletesebben

TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika

TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika BEVEZETÉS TANMENET Óra Tananyag Tevékenység, megjegyzések I. Mechanikai rezgések és hullámok 1. Bevezetés Emlékeztet : A fejezet feldolgozásához

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt szint 0711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 14. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály 1. Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, sűrűség, idő mérése 2.A mozgás viszonylagossága, a vonatkoztatási rendszer, Galilei relativitási

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt szint ÉRETTSÉGI VIZSGA 03. október 5. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai Fizika Mechanika Témakörök Tartalmak Mozgások Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, szabadesés Az egyenletes körmozgás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás jellemzése.

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI I.Mechanika 1. Newton törvényei 2. Egyenes vonalú mozgások 3. Munka, mechanikai energia 4. Periodikus mozgások 5. Munka,energia,teljesítmény II.

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június I. Mechanika Newton törvényei Egyenes vonalú mozgások Munka, mechanikai energia Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek Periodikus

Részletesebben

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját Dr. Kemenes László az atomerőmű szakemberének tájékoztatója alapján választ

Részletesebben

MAGFIZIKA. Egy elem jellemzője, kémiai tulajdonságainak meghatározója a protonok száma, azaz a rendszám.

MAGFIZIKA. Egy elem jellemzője, kémiai tulajdonságainak meghatározója a protonok száma, azaz a rendszám. MAGFIZIKA Az atom áll: Z számú elektronból Z számú protonból A-Z számú neutronból A proton és a neutron közös neve nukleon. A - az atom tömegszáma. Z az atom rendszáma Az atomok atommagból és az azt körülvevő

Részletesebben

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai. 2010. 10. 18. Biofizika, Nyitrai Miklós

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai. 2010. 10. 18. Biofizika, Nyitrai Miklós Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai. 2010. 10. 18. Biofizika, Nyitrai Miklós Emlékeztető Radioaktív sugárzások keletkezése, típusai A Z A Z α-bomlás» α-sugárzás A Z 4 X X + 2 X A Z 4 2 X 4

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 1011 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

RADIOAKTIVITÁS. Természetes (spontán) radioaktivitásról beszélünk, ha a természetben megtalálható elemek atommagja képes átalakulni.

RADIOAKTIVITÁS. Természetes (spontán) radioaktivitásról beszélünk, ha a természetben megtalálható elemek atommagja képes átalakulni. RADIOAKTIVITÁS Az atommagoknak két csoportja van, a stabil és a radioaktív magok. Ez utóbbiak nagy energiájú sugárzást kibocsátva más atommagokká alakulnak. Ilyen radioaktív elem például a rádium a polónium

Részletesebben

Fizika szóbeli. Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. Pápa, 2015. január 4.

Fizika szóbeli. Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. Pápa, 2015. január 4. Fizika szóbeli 2015 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Pápa, 2015. január 4. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata Jellemezze az egyenes vonalú egyenletes mozgást!

Részletesebben

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kis Zsolt Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Megismerhető világ. Bevezetés a kémiába. Hullámok. Ismert kölcsönhatások. EM sugárzás fajtái (spektruma) Az atom felépítése

Megismerhető világ. Bevezetés a kémiába. Hullámok. Ismert kölcsönhatások. EM sugárzás fajtái (spektruma) Az atom felépítése Megismerhető világ Bevezetés a kémiába Általános kémia tudományos módszer reprodukálható kísérletek, mérések Világegyetem építőkövei anyagi testek (korpuszkulák)» nem fednek át, véges a sebességük, tömegük

Részletesebben

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. 12 A MODERN FIZIKa ELEMEI XII. MAGfIZIkA ÉS RADIOAkTIVITÁS 1. AZ ATOmmAG Rutherford (1911) arra a következtetésre jutott, hogy az atom pozitív töltését hordozó anyag

Részletesebben

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o ) Az atom- olvasni 2.1. Az atom felépítése Az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atom atommagból és elektronburokból álló semleges kémiai részecske. Az atommag pozitív

Részletesebben

Gimnázium-szakközépiskola 12. Fizika (Közép szintű érettségi előkészítő)

Gimnázium-szakközépiskola 12. Fizika (Közép szintű érettségi előkészítő) 12. évfolyam Az középszintű érettségi előkészítő elsődleges célja az előzőleg elsajátított tananyag rendszerező ismétlése, a középszintű érettségi vizsgakövetelményeinek figyelembevételével. Tematikai

Részletesebben

Elméleti kérdések és válaszok

Elméleti kérdések és válaszok Elméleti kérdések és válaszok 11. évfolyam Tartalomjegyzék 1. Mikor beszélünk rezgőmozgásról?... 4 2. Milyen fajtái vannak a rezgőmozgásnak?... 4 3. Mikor beszélünk harmonikus rezgőmozgásról?... 4 4. Mit

Részletesebben

FIZIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINT 2014/2015. TANÉV MÁJUS

FIZIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINT 2014/2015. TANÉV MÁJUS Témakörök 1. Egyenes vonalú mozgások leírása és kísérleti vizsgálata 2. Dinamika 3. Tömegvonzás és következményei 4. Forgómozgás dinamikája, forgási egyensúly 5. Mechanikai rezgések és hullámok 6. Szilárd

Részletesebben

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

Radioaktivitás. 9.2 fejezet Radioaktivitás 9.2 fejezet A bomlási törvény Bomlási folyamat alapjai: Értelmezés (bomlás): Azt a magfizikai folyamatot, amely során nagy tömegszámú atommagok spontán módon, azaz véletlenszerűen (statisztikailag)

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

Fizika tantárgy 12. évfolyam

Fizika tantárgy 12. évfolyam KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM SZILÁDY ÁRON GIMNÁZIUMA FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT Fizika tantárgy 12. évfolyam 1.1 Fontos tudnivalók A tankönyv anyagát önálló tanulással kell feldolgozni, melyhez segítséget

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMELT SZINT SZÓBELI MINTATÉTELSOR ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Bizonyítsa méréssel, hogy a ferdére állított csben mozgó buborék egyenes vonalú egyenletes mozgást végez! Készítsen

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 27. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 27. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1. Az egyenes vonalú mozgás. 2. Merev test egyensúlya. 3. Newton törvényei. 4. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok

1. Az egyenes vonalú mozgás. 2. Merev test egyensúlya. 3. Newton törvényei. 4. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok 1. Az egyenes vonalú mozgás Választhat az alábbi két kísérlet elvégzése közül: A. Igazolja, hogy a Mikola-csőben lévő buborék mozgása egyenes vonalú egyenletes! Számítsa ki a buborék sebességét két különböző

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

LABORATÓRIUMI GYAKORLAT. Alfa-, béta-, gamma-sugárzások mérése

LABORATÓRIUMI GYAKORLAT. Alfa-, béta-, gamma-sugárzások mérése LABORATÓRIUMI GYAKORLAT Alfa-, béta-, gamma-sugárzások mérése (Bódizs Dénes BME Nukleáris Technikai Intézet 2006) 1. BEVEZETÉS Környezetünkben számos radioaktív izotóp fordul elő. Ezek egy része természetes,

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Berberin-klorid. Röntgenszínképek. (folytatás az előző számból)

Berberin-klorid. Röntgenszínképek. (folytatás az előző számból) Berberin-klorid Makkay Klára Röntgenszínképek (folytatás az előző számból) Az atom szerkezetének kutatásában az optikai színképek, mint kísérleti tények, igen fontos szerepet játszanak. (Lásd H-atom, Bohr

Részletesebben

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. EMELT SZINT. 240 perc

FIZIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. FIZIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére. Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét! A feladatokat

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 19. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy

Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy bolygó atommodell... 4 5 C.) A Bohr-féle atommodell...

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika közészint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. május 7. FIZIKA KÖZÉPSZITŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMZETI ERŐFORRÁS MIISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól köethetően

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Szakdolgozat Készítette: Kaczor Lívia földrajz

Részletesebben

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 14. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Magkémia-Biokémia Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapképzés (BSc)

Magkémia-Biokémia Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapképzés (BSc) Magkémia-Biokémia Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapképzés (BSc) Tantárgyi kommunikációs dosszié (TKD) Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Klinikai Radiológiai Tanszék

Részletesebben

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. Fizika 7. osztály A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal

Részletesebben

Részecske- és magfizika vizsgakérdések

Részecske- és magfizika vizsgakérdések Részecske- és magfizika vizsgakérdések Az alábbi kérdések (vagy ezek kombinációi) fognak az írásbeli és szóbeli vizsgán is szerepelni. A vastag betűs kérdések egyszerűbb, beugró-kérdések, ezeknek kb. 90%-át

Részletesebben

FIZIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 004. május FIZIKA EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros (második javítás esetén

Részletesebben

(A Scientific American újság 1993. augusztusi számában megjelent cikk alapján)

(A Scientific American újság 1993. augusztusi számában megjelent cikk alapján) Országos Szilárd Leó Fizikaverseny Döntő 2014. I. kategória Minden feladat helyes megoldása 5 pontot ér. A feladatokat tetszőleges sorrendben, feladatonként külön lapon kell megoldani. A megoldáshoz bármilyen

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt

Részletesebben

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt

Részletesebben

Általános iskolai fizikatanári ( 4+1 ) záróvizsga tételsor

Általános iskolai fizikatanári ( 4+1 ) záróvizsga tételsor Általános iskolai fizikatanári ( 4+1 ) záróvizsga tételsor A tételek 1 Kinematikai és dinamikai alapfogalmak Vonatkoztatási rendszerek, az inerciarendszer fogalma, párkölcsönhatások, tehetetlen és súlyos

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Mitől függ a kölcsönhatás? VÁLASZ: Az anyag felépítése A sugárzások típusai, forrásai és főbb tulajdonságai A sugárzások és az anyag

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés ) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése 3) Az elektron felfedezése a) Elektrolízis b) Millikan-kísérlet c) Hidegemisszió d) Richardson-hatás e) Izzóelektromos

Részletesebben

ATOMFIZIKA. (vázlat) 1. Bevezetés. 2. Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése

ATOMFIZIKA. (vázlat) 1. Bevezetés. 2. Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése ATOMFIZIKA (vázlat) 1. Bevezetés. Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése 3. Az elektron felfedezése a) Elektrolízis b) Millikan-kísérlet c) Hidegemisszió d) Richardson-hatás e) Izzóelektromos

Részletesebben

Fizika II. segédlet táv és levelező

Fizika II. segédlet táv és levelező Fizika II. segédlet táv és levelező Horváth Árpád 2012. június 9. A 284/6. alakú feladatsorszámok a Lökös Mayer Sebestyén Tóthné féle Kandós Fizika példatárra, a 38C-28 típusúak a Hudson Nelson: Útban

Részletesebben

V. fejezet. Modern fizika. Mi értjük!

V. fejezet. Modern fizika. Mi értjük! V. fejezet Modern fizika Mi értjük! 555 nm hullámhosszú zöld fénnyel világítják meg egy kiállítás tárgyait. a) Mekkora ennek a fénynek a frekvenciája, benne egy foton energiája és lendülete? b) A lámpa

Részletesebben

A leggyakrabban használt nukleáris és technológiai fogalmak. Kisokos

A leggyakrabban használt nukleáris és technológiai fogalmak. Kisokos A leggyakrabban használt nukleáris és technológiai fogalmak Kisokos Aktív zóna: A reaktornak az a térfogata, melyben a láncreakció végbemegy. Alaperőmű: Folyamatosan, nagy kihasználtsággal üzemelő erőmű,

Részletesebben

Rutherford-féle atommodell

Rutherford-féle atommodell Rutherfordféle atommodell Manchesteri Egyetem 1909 1911 Hans Geiger, Ernest Marsden Ernest Rutherford vezetésével Az arany szerkezetének felderítésére irányuló szóráskísérletek Alfarészecskékkel bombáztak

Részletesebben

MIKROFIZIKA. Atomok és molekulák. Avogadro törvénye. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

MIKROFIZIKA. Atomok és molekulák. Avogadro törvénye. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS MIKROFIZIKA Atomok és molekulák Avogadro törvénye A hidrogén a kémiai elemek között a legkönnyebb, részecskéi (atomjai) a legkissebbek. (A hidrogén kétatomos gáz, egyatomos állapotban nem fordul elő. Molekulája

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben