43. A modern fizika születése. A fényelektromos jelenség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "43. A modern fizika születése. A fényelektromos jelenség"

Átírás

1 43. A modern fizika születése. A fényelektromos jelenség Röviden vázolja fel a XIX XX. századforduló idején a fizika tudományának helyzetét! Fogalmazza meg Planck kvantumhipotézisét! Kísérlet: Végezzen el egy egyszerű a szemléltető ábrán látható demonstrációs kísérletet! Értelmezze a fotoeffektust a fény és az anyag kölcsönhatása alapján! Ismertesse a fotocella működésének elvét a mellékelt kapcsolási rajz felhasználásával! Soroljon fel legalább két példát a fotocella gyakorlati alkalmazására! A fotocella mellékelt áramerősség feszültség grafikonja alapján mutassa be a fotoeffektus legalább egy olyan problémáját, amely a fény hullámelméletének ellentmondott! Fogalmazza meg Einstein fotonhipotézisét, és ez alapján magyarázza meg a hullámelméletnek ellentmondó kísérleti eredményeket! Méltassa Einstein hipotézisének jelentőségét a fény és a korpuszkuláris anyag kettős természetének megismerése szempontjából! Eszközök: elektroszkóp, ebonit rúd vagy dörzsgép (esetleg Van de Graaf generátor), cinklap, UVfényforrás, kapcsolási rajz, grafikon, szemléltető ábra. 1

2 A 43. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A modern fizika születése körülményeinek ismertetése, Planck szerepe. 8 Planck hipotézisének megfogalmazása. 5 A fényelektromos jelenség ismertetése és a kísérlet elvégzése A jelenség értelmezése fotonokkal (vagy anélkül) az energiaátadás alapján. 7 A fotocella működésének ismertetése mellékelt kapcsolási rajz alapján. Két gyakorlati alkalmazás A fotoeffektus problémáinak tárgyalása a kiadott grafikonok alapján. 3 2 Einstein fotonhipotézisének megfogalmazása, a problémák értelmezése Einstein fotonhipotézisének méltatása (Nobel-díj). 5 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 2

3 44. A sugárzások és az elektron felfedezése Sorolja fel a XIX. század utolsó évtizedének legfontosabb fizikai felfedezéseit! Ismertesse a felfedezések közül valamelyiknek a kísérleti körülményeit, és fejtse ki a felfedezés tudománytörténeti és gyakorlati jelentőségét! Röviden mutassa be J. J. Thomson munkásságát, és méltassa annak jelentőségét! A mellékelt vázlatrajz alapján ismertesse a röntgencső működését! Ismertesse az elektron legfontosabb fizikai tulajdonságait! Röviden vázolja fel, hogy milyen elv alapján mérhető meg az elektron tömege és töltése! e Számítsa ki az elektron tömegegységére jutó töltését -t m! (m = 9, kg, e = 1, C) Eszközök: röntgencső kapcsolási rajza. 3

4 A 44. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Felfedezések ismertetése (a röntgensugárzás, a radioaktív sugárzás, az elektron felfedezése). Adható pontok 3 3 Egy felfedezés részletes ismertetése + jelentőségének kifejtése J. J. Thomson munkásságának ismertetése és méltatása (a Nobel-díj említése). A röntgencső működésének ismertetése. 7 Az elektron fizikai tulajdonságainak ismertetése (oszthatatlan, elemi töltéssel rendelkezik, az atom legkönnyebb alkotórésze, esetleg hullámtulajdonsága is). Az elektron töltésének és tömegének mérése (csak az alapelv ismertetése kell). Az elektron fajlagos töltésének kiszámítása. 6 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 4

5 45. Az atommodellek kialakulása és fejlődése Mutassa be, hogy milyen a múlt századforduló táján történt felfedezések utaltak az atomok összetett voltára! Nevezze meg az első az atom belső felépítésére vonatkozó atommodell megalkotóját és a modell létrejöttének évtizedét! Ismertesse a kezdeti elképzelést! Ismertesse Lénárd Fülöp katódsugarakkal végzett kísérletének lényegét! Az első atommodell mely feltevését cáfolta meg a kísérlet eredménye? Sorolja fel az első atommodell főbb hiányosságait! Ismertesse a Rutherford-féle szórási kísérlet lényegét a mellékelt vázlat vagy szimulációs program alapján! Foglalja össze Rutherford szórási kísérletének legfőbb eredményeit, és méltassa annak jelentőségét! Vázolja fel a Rutherford-féle atommodellt, és indokolja meg, miért szokás azt naprendszermodellnek is nevezni! Röviden ismertesse E. Rutherford munkásságát, főbb felfedezéseit! Mikor és hol végezte kutatásait? Eszközök: a Rutherford-féle szórási kísérlet összeállításának vázlata (esetleg számítógépes szimulációs modell). 5

6 A 45. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Az atomok összetettségére vonatkozó bizonyítékok (az elektron felfedezése, az atomokból származó sugárzások). Adható pontok J. J. Thomson megnevezése, (1900-as évek), a modell ismertetése Lénárd Fülöp katódsugaras kísérlete. A Thomson-modell cáfolata A Rutherford-féle szórás kísérleti összeállítás ismertetése vázlatrajz vagy szimuláció alapján. A Rutherford-kísérlet eredményének és jelentőségének bemutatása A Rutherford-atommodell ismertetése (összehasonlítás a Naprendszerrel) Rutherford munkásságának ismertetése (radioaktivitás, atommodell, magátalakítás); Anglia, a XX. sz. első harmadában A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 6

7 46. Az atomok vonalas színképének keletkezése. 46. A Bohr-féle atommodell A Rutherford-atommodell mely hiányosságai késztették Niels Bohrt új atommodell megalkotására? (Használja a mellékelt ábrát!) A mellékelt vázlatrajz alapján ismertesse az atomos hidrogéngáz színképének kísérleti előállítását és a színkép vonalas szerkezetét! Ismertesse Niels Bohr alapfeltevéseit és a Bohr-féle atommodellt! Mutassa be, hogy miben különbözik az újabb modell a régebbi Rutherford-modelltől! Mikor és hol alkotta meg Niels Bohr az atommodelljét? Értelmezze a hidrogénatom vonalas színképének keletkezését a Bohr-modell segítségével a mellékelt ábra alapján! Fogalmazza meg a főkvantumszám jelentését! Értelmezze az atomok gerjeszthetőségét és ionizációját a Bohr-modell alapján! Mutasson rá a színképelemzés mint anyagvizsgálati módszer lehetőségére és annak tudományos és gyakorlati jelentőségére! Eszközök: Vonalas színkép előállításra vonatkozó kísérleti összeállítás vázlatos rajza. Energiaszint diagram. A Rutherford-modellt szemléltető ábrák. 7

8 A 46. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése A Rutherford-féle atommodell hiányosságainak felsorolása (instabilitás, a vonalas színképet nem értelmezi). A színképek előállításának és a vonalas színkép szerkezetének ismertetése az ábra alapján. A Bohr-féle alapfeltevések, Bohr és Rutherford modelljének összehasonlítása. Adható pontok A Bohr-elmélet keletkezésének ideje és helye (1913 Koppenhága). 5 A vonalas színkép keletkezésének kvalitatív értelmezése a mellékelt ábrák alapján. A főkvantumszám jelentése, értelmezése. 5 Az atomok gerjesztésének és ionizációjának értelmezése a Bohr-modell alapján. A színképelemzés lehetősége és jelentősége. 7 A felelet kifejtési módja Összesen 60 4 Adott pontszám 8

9 47. A fény kettős természete. Az elektron hullámtermészete Fényjelenségek értelmezésén (legalább 1-1) keresztül mutassa be, mit értünk a fény kettős természetén! Jellemezze a fotont mint anyagi részecskét, melynek energiaadagján kívül impulzusa is van. Említsen meg legalább egy olyan fényjelenséget, amely azt bizonyítja, hogy a fotonok impulzussal rendelkeznek! Mit jelent a tömeg energia egyenértékűség? Írja fel az Einstein-féle összefüggést! Ismertesse de Broglie hipotézisét! Magyarázza meg a mellékelt elektrondiffrakciós készülék vázlatrajza (ill. fényképe) alapján, hogy kísérletileg hogyan igazolták az elektron hullámtermészetét! Mutassa be de Broglie hipotézisének hatását és fizikatörténeti jelentőségét! Eszközök: Elektrondiffrakciós készülék elemi vázlata és fényképe (esetleg a valóságos készülék). 9

10 A 47. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése A fény kettős természetének értelmezése kísérleti példákon keresztül (1-1 példával). A foton mint részecske jellemzése (nincs nyugalmi tömege, fénysebességgel mozog). Adható pontok A tömeg energia összefüggés felírása és annak értelmezése De Broglie hipotézisének ismertetése, az anyaghullám megnevezése Az elektrondiffrakciós kísérlet ismertetése vázlatrajz (esetleg készülék működtetése) alapján. De Broglie hipotézisének jelentősége. 8 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 10

11 48. Az elektron atomi állapotának leírása: 48. kvantumszámok, Pauli-elv, periódusos rendszer Fejtse ki, mit értünk az elektron atomon belüli kvantumállapotán! A főkvantumszámon kívül milyen további kvantumszámokat ismer az elektron atomi állapotának megadására? Adjon valamilyen szemléletes értelmezést a megnevezett kvantumszámoknak! (Használhatja az ábramellékleteket!) Mire vonatkozik a Pauli-féle kizárási elv? Fogalmazza meg a törvényszerűséget! Mit nevezünk elektronhéjnak? Mit értünk az elektronhéjak betöltődésén? A mellékelt elemek periódusos rendszere felhasználásával értelmezze az első és második periódusban lévő atomok elektronburkának betöltődését! Nevezze meg a Bohr-modell néhány hiányosságát (legalább kettőt)! (Gondoljon a kémiai tanulmányaira!) Eszközök: Atomi ellipszispályák és pályabeállások rajza, a pörgő elektron rajza, periódusos rendszer. 11

12 A 48. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése A kvantumállapot jellemzése (az elektron fizikai mennyiségei az atomon belül kvantáltak), az állapotot a kvantumszámok egyértelműen leírják. A kvantumszámok felsorolása (név, jel): fő-, mellék-, mágneses, spinkvantumszám: n, l, m, s (elfogadható más jelölés is). A kvantumszámok szemléletes jelentése (egy lehetséges): n (a körpálya sugarát határozza meg); l (az ellipszispálya elnyújtottságát adja meg); m (a mágneses térben való beállást szabja meg); s (a sajátperdület két beállását választja ki. (Elfogadható egyéb értelmezés is: pl. energiameghatározás, vagy az orbitál-modell szemléletes jelentései). A Pauli-elv érvényességi határa (atomba zárt elektronra) és megfogalmazása (a feles spinű részecskék említése elfogadható, de nem elvárás). Adható pontok Az elektronhéj és betöltődésének fogalma a Pauli-elv alapján A periódusos rendszer első két sorának értelmezése A Bohr-modell néhány hiányosságának (legalább 2) említése. 2 4 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 12

13 49. Az atommag belső szerkezete, magerők Jellemezze az atommagot méret, tömeg, sűrűség és elektromos töltés szempontjából! Adja meg a tömegszám és a rendszám jelentését! Ismertesse az atommagok belső összetételét! Sorolja fel a neutron legfontosabb jellemzőit! Ismertesse a neutron felfedezésének fizikatörténeti jelentőségét! Fogalmazza meg, hogy miket nevezünk izotópoknak! Értelmezze az izotópok szétválasztására vonatkozó ábrát! Definiálja a nukleon fogalmát! Vegye sorra a nukleonok közötti fizikai kölcsönhatásokat! Jellemezze a magerőket intenzitás, hatótávolság és töltésfüggetlenség szempontjából! Mit nevezünk kötési energiának? Magyarázza meg a tömeghiány jelenségét! Eszközök: A mágneses térrel történő izotópszétválasztás ábrája. 13

14 A 49. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok Az atommag jellemzése méret, tömeg, töltés szerint. 3 3 A tömegszám, rendszám fogalmak definíciója A belső szerkezet ismertetése, a neutron jellemzése A neutron felfedezésének jelentősége. 5 Az izotópok definíciója, egy szétválasztási mód ismertetése A nukleon fogalma, a kölcsönhatástípusok felsorolása A kötési energia definíciója, a tömeghiány magyarázata A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 14

15 50. A radioaktív sugárzások keletkezése, radioaktív bomlás Ismertesse a természetes radioaktivitás háromféle sugárzásának keletkezését! A mellékelt ábrán magyarázza el, hogyan választhatók szét az egyes komponensek! Definiálja az aktivitás fogalmát! Adja meg az aktivitás jelét, egységét és annak elnevezését! Vegye sorra, milyen tényezőktől függ egy radioaktív anyag aktivitása! Fogalmazza meg a bomlási törvényszerűséget! Értelmezze a mellékelt N t grafikont! Definiálja a felezési idő fogalmát az ábra felhasználásával! Mutassa be a mellékelt ábra alapján, hogyan alakul ki egy-egy radioaktív bomlási sor! Keresse meg, hogy a 226 Ra és a 222 Rn magok melyik bomlási sornak a tagjai! Nevezze meg, milyen kapcsolat van a két atommag között! Nevezze meg a radioaktív bomlás elméletének kidolgozóját és az elmélet születésének évtizedét! Eszközök: Sugárzások szétválasztását szemléltető ábra, N t grafikon, bomlási sor A Z grafikonja. 15

16 A 50. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése A sugárzások keletkezésének és az atommagok felbomlásának ismertetése. Adható pontok Az aktivitás definíciója, jele, egysége és elnevezése A bomlási törvényszerűség megfogalmazása (esetleg képlet felírása). 3 2 Az N t grafikon értelmezése. 7 A felezési idő definíciója ábra alapján. 5 A bomlási sor táblázat értelmezése, az adott izotópok megkeresése (anya-leány elem viszony felismerése). A bomlás elméletének felfedezője (Rutherford), a XX. Század első évtizede. A felelet kifejtési módja Összesen 60 Adott pontszám 16

17 51. Sugárvédelem. Gyakorlati alkalmazások Jellemezze az egyes radioaktív sugárzásfajtákat (α, β, γ) az anyaggal való kölcsönhatásuk és (ezzel összefüggően) az anyagban való elnyelődésük mértéke szerint! Külön-külön nevezze meg és jellemezze az egyes sugárfajták részecskéit! Mondjon 1-1 példát arra, hogy miben nyilvánul meg a sugárzások kémiai és biológiai hatása! Mitől függ a sugárzások biológiai hatásának mértéke? Legalább három tényezőt említsen meg! Fogalmazza meg az elnyelt dózis és a dózisegyenérték mennyiségek jelentését! Adja meg a mennyiségek egységét és az egységek elnevezését! Érzékeltesse egy-egy példával, hogy mit értünk szükségszerű és véletlenszerű biológiai hatáson! A mellékelt sugárdózis táblázat alapján értelmezze a küszöbdózis, kritikus dózis, félhalálos dózis és halálos dózis fogalmakat! Ismertesse a sugárvédelem főbb módjait! (Legalább kettőt!) A mellékelt kördiagram alapján ismertesse a háttérsugárzás összetevőit, és azok mennyiségi megoszlását! Eszközök: Sugárdózisok táblázata, természetes háttérsugárzások éves dózisainak kördiagramja. 17

18 A 51. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése A sugárzások és az anyag kölcsönhatásának jellemzése sugárzásfajták szerint. Adható pontok 3 2 A sugárfajták részecskéinek megnevezése és jellemzése. 3 2 Kémiai és biológiai hatások (ionizáció, kötések felszakítása, sejtroncsolás, DNS-roncsolás). A biológiai hatást befolyásoló tényezők (a sugárzási energia nagysága, az elnyelő anyag tömege, sugárzásfajta) Dózis fogalmak neve, definíciója, elnevezése, mértékegységek. 2 4 Szükségszerű és véletlenszerű hatás bemutatása 1-1 példával A sugárdózis táblázat elemzése, fogalmak definiálása A védekezés módjai (a sugárforrások elkülönítése, anyagréteggel való védelme stb.) legalább két valós védekezési mód. 2 3 A háttérsugárzás kördiagramjának értelmezése A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 18

19 52. Radioaktív sugárzások mérése, gyakorlati alkalmazásai Soroljon fel legalább három olyan eszközt, amelyet a radioaktív sugárzások mérésére használnak! Közülük egynek ismertesse a működését a mellékelt ábrák alapján! Mire használják az ismertetett eszközt? Mondjon egy-egy példát a radioaktív sugárzások gyógyászatban való diagnosztikai, illetve terápiás alkalmazására! (Használja a mellékelt ábrákat!) Mit nevezünk mesterséges radioaktivitásnak? Nevezze meg a jelenség felfedezőit és a felfedezés évtizedét! Mi a gyakorlati jelentősége a mesterséges radioaktivitásnak? Mondjon egy-egy példát a radioaktivitás ipari alkalmazására! Mondjon legalább egy további alkalmazást a radioaktív sugárzásokra! Röviden ismertesse az alkalmazás lényegét! Eszközök: Radioaktív sugárzásmérők fényképe, kapcsolási rajzok, fényképek az alkalmazásokról. (Esetleg egy hordozható G M cső.) 19

20 Az 52. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok Három eszköz felsorolása. 3 3 A fentiek közül az egyik működésének ismertetése példa diagnosztikai és terápiás alkalmazásra A mesterséges radioaktivitás megnevezése. Az ifjabb Curie-házaspár megnevezése, az 1930-as évek megjelölése A mesterséges radioaktivitás jelentősége: izotópok gyártása példa ipari alkalmazásra (kopásvizsgálat, sterilizáció stb.) További alkalmazás a sugárzásokra A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 Adott pontszám 20

21 53. Atommaghasadás, láncreakció Ismertesse az atommaghasadás folyamatát a mellékelt ábra segítségével! Értékelje a maghasadás felfedezésének jelentőségét! Mutassa be a mellékelt ábra alapján a maghasadás láncreakciójának létrejöttét! Említsen meg legalább két olyan tényezőt, amely szükséges a folyamat megvalósulásához! Fogalmazza meg a szabályozott és szabályozatlan láncreakció közötti különbséget! Ismertesse az atomreaktor felépítését és működésének alapelvét a mellékelt ábra felhasználásával! Ismertesse, hogy milyen szerepet játszott Szilárd Leó és Wigner Jenő az atomreaktor létrehozásában! Ismertesse a mellékelt ábra alapján az atombomba működését! Eszközök: maghasadás, láncreakció, az atombomba felépítésének szemléltető ábrája. 21

22 Az 53. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A maghasadás folyamatának ismertetése. 10 A láncreakció folyamata és feltételei A szabályozott és szabályozatlan láncreakció ismertetése Az atomreaktor felépítésének és működésének ismertetése Szilárd Leó és Wigner Jenő szerepe az első atomreaktor építésében (a láncreakció feltalálója, reaktormérnök). Az atombomba működésének ismertetése. 5 A felelet kifejtési módja Összesen 60 Adott pontszám 22

23 54. Az atomerőművek energiatermelése, biztonsága 54. és környezeti hatásai Ismertesse az atomerőművek elvi felépítését és működését a mellékelt ábra (vagy szimulációs program) alapján! Hasonlítsa össze az atomerőmű és egy hagyományos hőerőmű villamosenergia termelésének folyamatát! Sorolja fel, milyen szempontból tekinthető veszélyesnek az atomerőművek működése! Értékelje az egyes veszélyforrások kockázatának nagyságát a mellékelt táblázat alapján! Értékelje a világ nukleáris energiatermelésének megoszlását a mellékelt ábra alapján! Mondjon véleményt a megoszlásról! Mi a jelentősége a nukleáris eseményskálának? Tekintse át a mellékelt táblázat alapján az egyes fokozatokat! Ismertesse, hogy milyen környezeti hatásai vannak az atomerőművek normálüzemű működésének! Említsen legalább 2-2 példát, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az atomerőműveknek a fosszilis tüzelőanyaggal működő hőerőművekkel szemben? A mellékelt diagram alapján értékelje az atomenergiának a villamosenergia-termelésben való részesedését az közötti időszakban! Eszközök: Atomerőmű elvi felépítésének sematikus ábrája (esetleg szimulációs program), atomerőművek földrajzi megoszlása, energiatermelés diagramja, eseményskála ábrája, kockázati táblázat. 23

24 24

25 Az 54. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A felépítés és működés ismertetése Az atomerőmű és hőerőmű összehasonlítása a működés szempontjából. 5 Az atomerőművek veszélyessége, kockázata. 2 3 A világ atomenergia-termelésének értékelése. 6 A nukleáris eseményskála ismertetése. 6 A normálüzemű működés környezeti hatásai Az atomerőművek előnyei és hátrányai a hőerőművekkel szemben (2 2). 4 2 A magyarországi nukleáris energiatermelés részesedése a villamosenergia-termelésben. A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 6 Adott pontszám 25

26 55. Magfúzió. A csillagok fúziós energiatermelése. 55. Fúziós atomreaktor Jellemezze a könnyű atommagokat! Magyarázza meg, miért energianyereséges az egyesülésük! Ismertesse az energiatermelő magfúzió feltételeit és megvalósíthatóságának módját! Vázolja fel a csillagok köztük a Nap fúziós energiatermelésének folyamatát! Emelje ki a gravitációnak a fúzió létrejöttében játszott szerepét! Értékelje, hogy milyen szerepet játszik a Nap fúziós energiatermelése a földi élet megjelenésében és fenntartásában, az evolúciós fejlődésben! Vázolja fel a fúziós H-bomba működési elvét a mellékelt ábra alapján! Ismertesse Teller Ede szerepét a bomba létrehozásában! Beszéljen a szabályozott fúzió létrehozásának lehetséges módjáról a fúziós reaktor elvi vázlata alapján! Sorolja fel a felmerülő technikai problémákat! Vegye sorra, hogy milyen előnyökkel járna egy fúziós erőmű működtetése a mai hasadásos reaktorokkal működő atomerőművekkel szemben! Eszközök: Csillag fúziós energiatermelésének sematikus ábrája, fúziós reaktor és bomba elvi felépítésének rajza. 26

27 Az 55. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A könnyű atommagok jellemzése, a fúzió energianyereségének indoklása A fúzió feltételei és megvalósításának módja A Nap és a csillagok fúziós energiatermelése. 7 A fúziós energiatermelés szerepe a földi élet kialakulásában, fenntartásában és az evolúcióban. A fúziós bomba felépítése, Teller Ede szerepe A szabályozott magfúzió megvalósításának ismertetése az ábra alapján. 8 A fúziós erőművek előnyei a maghasadásos erőművekkel szemben. 3 2 A felelet kifejtési módja. 5 Összesen 60 7 Adott pontszám 27

28 56. Naprendszerünk és a világegyetem szerkezete 56. és keletkezése Ismertesse a Naprendszer szerkezetét és keletkezésének elméletét! Mutasson rá a keletkezési elméletet alátámasztó csillagászati megfigyelésekre, űrkutatási eredményekre! Értelmezze a mellékelt ábrák alapján a következő égi jelenségek egyikét: hold- és napfogyatkozás, az árapály jelensége! Ismertesse a világegyetem szerkezetét! Adja meg benne a Naprendszerünk helyét! Mit nevezünk ősrobbanásnak? Adja meg az erre vonatkozó elmélet kísérletileg megfigyelt bizonyítékait! A szemléltető ábra alapján ismertesse a folyamat egyes állomásait! Eszközök: Nap- és holdfogyatkozást szemléltető ábrák, csillagrendszerek, az ősrobbanás sematikus ábrája. 28

29 29

30 Az 56. tételsor értékelése A részfeladatok megnevezése Adható pontok A Naprendszer szerkezetének és kialakulásának ismertetése A Naprendszer keletkezési elméletének bizonyítékai. 7 A bolygók jellemzése. 8 A hold- és napfogyatkozás, árapály jelenségek valamelyikének értelmezése. A világegyetem szerkezete, benne a Naprendszer helye Az ősrobbanás-elmélet és bizonyítékai A felelet kifejtési módja. 5 Összesen Adott pontszám 30

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI 1. Egyenes vonalú mozgások 2012 Mérje meg Mikola-csőben a buborék sebességét! Mutassa meg az út, és az idő közötti kapcsolatot! Három mérést végezzen, adatait

Részletesebben

FIZIKA 11. osztály. Írásban, 45 perc

FIZIKA 11. osztály. Írásban, 45 perc FIZIKA 11. osztály Írásban, 45 perc I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 3.3. Az időben állandó mágneses mező 3.3.1. Mágneses alapjelenségek A dipólus fogalma Mágnesezhetőség A Föld mágneses mezeje Iránytű

Részletesebben

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István Sugárzunk az elégedettségtől! () Dr. Seres István atommagfizika Atommodellek 440 IE Democritus, Leucippus, Epicurus 1803 1897 John Dalton J.J. Thomson 1911 Ernest Rutherford 19 Niels Bohr 3 Atommodellek

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki

1. A gyorsulás Kísérlet: Eszközök Számítsa ki 1. A gyorsulás Gyakorlati példákra alapozva ismertesse a változó és az egyenletesen változó mozgást! Általánosítsa a sebesség fogalmát úgy, hogy azzal a változó mozgásokat is jellemezni lehessen! Ismertesse

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

1. Tétel Egyenes vonalú mozgások

1. Tétel Egyenes vonalú mozgások 1. Tétel Egyenes vonalú mozgások Mérje meg Mikola-csőben a buborék sebességét! Mutassa meg az út, és az idő közötti kapcsolatot! Három mérést végezzen, adatait foglalja táblázatba! Eszközök: Mikola-cső,

Részletesebben

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése Tematika 1. Az atommagfizika elemei 2. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 3. Magsugárzások detektálása és detektorai 4. Az atomreaktor 5. Reaktortípusok a felhasználás módja

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai magsugárzás Magsugárzások Röntgensugárzás Függelék. Intenzitás 2. Spektrum 3. Atom Repetitio est mater studiorum. Röntgen Ionizációnak nevezzük azt a folyamatot,

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK - 1 - A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Newton törvényei Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség,

Részletesebben

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás

Részletesebben

a) Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben!

a) Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben! Kísérletek a fizika szóbeli vizsgához 2015. május-június 1. tétel: A rendelkezésre álló eszközökkel vizsgálja meg a buborék mozgását a vízszinteshez képest kb. 0 20 -os szögben megdöntött Mikola-csőben!

Részletesebben

FIZIKA. Atommag fizika

FIZIKA. Atommag fizika Atommag összetétele Fajlagos kötési energia Fúzió, bomlás, hasadás Atomerőmű működése Radioaktív bomlástörvény Dozimetria 2 Atommag összetétele: Hélium atommag : 2 proton + 2 neutron 4 He 2 He Z A 4 2

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Az atom szerkezete. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding atom-modellje nem lehet helyes.

Az atom szerkezete. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding atom-modellje nem lehet helyes. Az atom szerkezete Rutherford kísérlet (1911): Az atom pozitív töltése és a tömeg nagy része egy nagyon kis helyre összpontosul. Ezt nevezte el atommagnak. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding

Részletesebben

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Platón (i.e. 427-347), Arisztotelész (=i.e. 387-322): Végtelenségig

Részletesebben

Atomfizika tesztek. 2. Az elektrolízis jelenségére vonatkozóan melyik összefüggés helytelen?

Atomfizika tesztek. 2. Az elektrolízis jelenségére vonatkozóan melyik összefüggés helytelen? Atomfizika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) Azonos tömegű ideális gázok azonos számú részecskét tartalmaznak. b) Normál állapotú, 22,41 liter térfogatú ideális gázok 6. 10 23 db részecskét tartalmaznak.

Részletesebben

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár Atommodellek Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Ernest Rutherford Rausch Péter kémia-környezettan tanár Modellalkotás A modell a valóság nagyított

Részletesebben

FIZIKA középszintű érettségi témakörök 2016/2017-es tanév (nem tételsor!)

FIZIKA középszintű érettségi témakörök 2016/2017-es tanév (nem tételsor!) KRK Szilády Áron Református Gimnázium FIZIKA középszintű érettségi témakörök 2016/2017-es tanév (nem tételsor!) 1. Egyenes vonalú mozgások. a. A kinematika alapfogalmai: pálya, út, elmozdulás. b. Az egyenes

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Platón (i.e. 427-347), Arisztotelész (=i.e. 387-322): Végtelenségig

Részletesebben

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Maghasadás, láncreakció, magfúzió Maghasadás, láncreakció, magfúzió Maghasadás 1938-ban hoztak létre először maghasadást úgy, hogy urán atommagokat bombáztak neutronokkal. Ekkor az urán két közepes méretű atommagra bomlott el, és újabb

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( ) a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr (1885-1962) atomok gerjesztése és ionizációja elektronnal való bombázással (1913-1914) James Franck (1882-1964) Gustav Ludwig Hertz (1887-1975) Nobel-díj

Részletesebben

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható! FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI a 2015/2016. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában Vizsgabizottság: 12.a Vizsgáztató tanár: Bartalosné Agócs Irén 1. Egyenes vonalú mozgások dinamikai

Részletesebben

11 osztály. Osztályozó vizsga témakörei

11 osztály. Osztályozó vizsga témakörei 11 osztály Osztályozó vizsga témakörei (Keret tanterv) I. Félév I. Rezgések és hullámok Egyenletes körmozgás (Ismétlés) Frekvencia, periódusidő, szögsebesség 2. Harmonikus rezgőmozgás leírása Kitérés,

Részletesebben

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői Kísérlet: Határozza meg a Mikola féle csőben mozgó buborék mozgásának sebességét! Eszközök: Mikola féle cső, stopper, alátámasztó

Részletesebben

Minimum követelmények FIZIKA

Minimum követelmények FIZIKA Minimum követelmények FIZIKA I. A testek mozgása értsék és tudják alkalmazni a helymeghatározásnál, valamint a mozgások vizsgálatánál a viszonylagosság fogalmát, a mozgások függetlenségének elvét. legyenek

Részletesebben

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt

Részletesebben

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

FIZIKA. Radioaktív sugárzás Radioaktív sugárzás Atommag összetétele: Hélium atommag : 2 proton + 2 neutron 4 He 2 A He Z 4 2 A- tömegszám proton neutron együttesszáma Z- rendszám protonok száma 2 Atommag összetétele: Izotópok: azonos

Részletesebben

Tudománytörténet 5. 5. Előadás A globális változások kezdete

Tudománytörténet 5. 5. Előadás A globális változások kezdete Tudománytörténet 5. 5. Előadás A globális változások kezdete XIX. század közepe Kialakul a modern gyáripar (szén, gőzgép) Társadalomban, jogrendben, politikai felépítésben lényeges változások Fokozódó

Részletesebben

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása Dr. Voszka István Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Wilhelm Conrad Röntgen 1845-1923 Antoine Henri Becquerel 1852-1908 Ionizáló sugárzások

Részletesebben

21. A testek hőtágulása

21. A testek hőtágulása 21. A testek hőtágulása Végezzen el két kísérletet a hőtágulás jelenségének szemléltetésére a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával! Magyarázza meg a kísérleteknél tapasztalt jelenséget! Soroljon

Részletesebben

NT-17315 Fizika 10. (A mi világunk) Tanmenetjavaslat

NT-17315 Fizika 10. (A mi világunk) Tanmenetjavaslat NT-17315 Fizika 10. (A mi világunk) Tanmenetjavaslat A fizika tankönyvcsalád és a tankönyv célja A MI VILÁGUNK című természettudományos tankönyvcsalád fizika sorozatának harmadik köteteként készült a Fizika

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.)

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.) Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.) Atomok, atommodellek (tankönyv 82.o.-84.o.) Már az ókorban Démokritosz (i. e. 500) úgy gondolta, hogy minden anyag tovább nem osztható alapegységekből,

Részletesebben

Középszintű érettségi témakörök fizikából 2015/2016-os tanév

Középszintű érettségi témakörök fizikából 2015/2016-os tanév Középszintű érettségi témakörök fizikából 2015/2016-os tanév 1.Egyenes vonalú egyenletes mozgás A mozgások leírására használt alapfogalmak. Térbeli jellemzők. A mozgást jellemző függvények. Dinamikai feltétel.

Részletesebben

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum

Részletesebben

MAGFIZIKA. a 11.B-nek

MAGFIZIKA. a 11.B-nek MAGFIZIKA a 11.B-nek ATOMMAG Pozitív töltésű, rendkívül kicsi ATOMMAG Töltése Z e, ahol Z a rendszám 10 átmérő Tömege az atom 99,9%-a Sűrűsége: 10 rendkívül nagy! PROTON Jelentése: első (ld. prototípus,

Részletesebben

Továbbhaladás feltételei. Fizika. 10. g és h

Továbbhaladás feltételei. Fizika. 10. g és h Továbbhaladás feltételei Fizika 10. g és h Általános: A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a fizika

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei

Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei Fizika középszintű szóbeli vizsga témakörei és kísérletei I. Mechanika: 1. A gyorsulás 2. A dinamika alaptörvényei 3. A körmozgás 4. Periodikus mozgások 5. Munka, energia, teljesítmény II. Hőtan: 6. Hőtágulás

Részletesebben

Mag- és neutronfizika

Mag- és neutronfizika Mag- és neutronfizika z elıadás célja: : megalapozni az atomenergetikai ismereteket félév során a következı témaköröket ismertetjük: Magfizikai alapfogalmak (atommagok, radioaktivitás) Sugárzás és anyag

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

ATOMFIZIKA. óravázlatok

ATOMFIZIKA. óravázlatok ATOMFIZIKA óravázlatok A fizika felosztása 1. Klasszikus fizika Olyan jelenségekkel és törvényekkel foglalkozik, amelyekről a mindennapi életben is szerezhetünk tapasztalatokat. 2. Modern fizika A fizikának

Részletesebben

Az atommagtól a konnektorig

Az atommagtól a konnektorig Az atommagtól a konnektorig (Az atomenergetika alapjai) Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó BME Nukleáris Technikai Intézet Pázmándi Tamás KFKI Atomenergia Kutatóintézet Szervező: 1 Az atom felépítése kb.

Részletesebben

TIZEDIKES FIZIKA TANTERV ( 2OO8. június) 1. FIZIKA TANTÁRGY

TIZEDIKES FIZIKA TANTERV ( 2OO8. június) 1. FIZIKA TANTÁRGY TIZEDIKES FIZIKA TANTERV ( 2OO8. június) 1. FIZIKA TANTÁRGY 2.Célok és feladatok: A fizikatanítás célja a szakközépiskolában az általános műveltség részét jelentő alapvető fizikai ismeretek kialakítása,

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (e) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2014. december 3. 1 A Klein-Gordon-egyenlet (1) A relativisztikus dinamikából a tömegnövekedésre és impulzusra vonatkozó

Részletesebben

TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika

TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika BEVEZETÉS TANMENET Óra Tananyag Tevékenység, megjegyzések I. Mechanikai rezgések és hullámok 1. Bevezetés Emlékeztet : A fejezet feldolgozásához

Részletesebben

Az elektromágneses hullámok

Az elektromágneses hullámok 203. október Az elektromágneses hullámok PTE ÁOK Biofizikai Intézet Kutatók fizikusok, kémikusok, asztronómusok Sir Isaac Newton Sir William Herschel Johann Wilhelm Ritter Joseph von Fraunhofer Robert

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS

ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS 2013. 11. 08. A biofizika fizikai alapjai Magfizika Az atomhéj (atommag körüli elektronok) fizikáját a kvantumfizika írja le teljes körűen. A magfizika azonban még nem lezárt

Részletesebben

Atommodellek. Készítette: Sellei László

Atommodellek. Készítette: Sellei László Atommodellek Készítette: Sellei László Démokritosz Kr. e. V. sz. Az egyik legnehezebb kérdés, amire már az ókori görög tudomány is megpróbált választ adni: miből áll a világ? A világot homogén szubsztanciájú

Részletesebben

FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. A fizika érettségi vizsga célja A középszintű fizika érettségi vizsga

Részletesebben

Bevezetés a magfizikába

Bevezetés a magfizikába a magfizikába Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Bevezetés Kötési energia Magmodellek Magpotenciál Bevezetés 2 / 35 Bevezetés Bevezetés Kötési energia Magmodellek Magpotenciál Rutherford

Részletesebben

A hőmérsékleti sugárzás

A hőmérsékleti sugárzás A hőmérsékleti sugárzás Alapfogalmak 1. A hőmérsékleti sugárzás Értelmezés (hőmérsékleti sugárzás): A testek hőmérsékletével kapcsolatos, a teljes elektromágneses spektrumra kiterjedő sugárzást hőmérsékleti

Részletesebben

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette ORVOSI BIOFIZIKA Szerkesztette Damjanovich Sándor Mátyus László QT34 078 Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2000 Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával írta Damjanovich Sándor Gáspár Rezső Krasznai

Részletesebben

Az atommagot felépítő részecskék

Az atommagot felépítő részecskék MAGFIZIKA Az atommagot felépítő részecskék Proton: A hidrogénatom magja. töltése: Q p = e = 1,6 10 19 C, tömege: m p = 1,672 10-27 kg. Neutron: a protonnal közel megegyező tömegű semleges részecske. tömege:

Részletesebben

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László Az elektron hullámtermészete Készítette Kiss László Az elektron részecske jellemzői Az elektront Joseph John Thomson fedezte fel 1897-ben. 1906-ban Nobel díj! Az elektronoknak, az elektromos és mágneses

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 2. hét

Kémiai alapismeretek 2. hét Kémiai alapismeretek 2. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2012. február 14. 1/15 2011/2012 II. félév, Horváth Attila c XIX sz. vége,

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez. Radioaktív izotópok Izotópok Egy elem különböző tömegű (tömegszámú - A) formái; Egy elem izotópjainak a magjai azonos számú protont (rendszám - Z) és különböző számú neutront (N) tartalmaznak; Egy elem

Részletesebben

Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben

Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben 1. Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás - Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgások. - A mozgásokra jellemző fizikai mennyiségek,

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI I.Mechanika 1. Newton törvényei 2. Egyenes vonalú mozgások 3. Munka, mechanikai energia 4. Periodikus mozgások 5. Munka,energia,teljesítmény II.

Részletesebben

Rádioaktív anyagok vizsgálata: sugárzás közben sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint a hagyományos kémiai folyamatokban (pl. égés).

Rádioaktív anyagok vizsgálata: sugárzás közben sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint a hagyományos kémiai folyamatokban (pl. égés). Atomenergia Rádioaktív anyagok vizsgálata: sugárzás közben sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint a hagyományos kémiai folyamatokban (pl. égés). Kutatók: vizsgálták az atomenergia felszabadításának

Részletesebben

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját Dr. Kemenes László az atomerőmű szakemberének tájékoztatója alapján választ

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt szint 0711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 14. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor Mi az áramerősség fogalma? (1 helyes válasz) 1. 1:56 Normál Egységnyi idő alatt áthaladó töltések száma. Egységnyi idő alatt áthaladó feszültségek száma. Egységnyi idő alatt áthaladó áramerősségek száma.

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt szint ÉRETTSÉGI VIZSGA 03. október 5. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály 1. Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, sűrűség, idő mérése 2.A mozgás viszonylagossága, a vonatkoztatási rendszer, Galilei relativitási

Részletesebben

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kis Zsolt Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33

Részletesebben

Mit tanultunk kémiából?2.

Mit tanultunk kémiából?2. Mit tanultunk kémiából?2. Az anyagok rendkívül kicsi kémiai részecskékből épülnek fel. Több milliárd részecske Mól az anyagmennyiség mértékegysége. 1 mol atom= 6. 10 23 db atom 600.000.000.000.000.000.000.000

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai Fizika Mechanika Témakörök Tartalmak Mozgások Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, szabadesés Az egyenletes körmozgás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás jellemzése.

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (a) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2015. november 15. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

MAGFIZIKA. Egy elem jellemzője, kémiai tulajdonságainak meghatározója a protonok száma, azaz a rendszám.

MAGFIZIKA. Egy elem jellemzője, kémiai tulajdonságainak meghatározója a protonok száma, azaz a rendszám. MAGFIZIKA Az atom áll: Z számú elektronból Z számú protonból A-Z számú neutronból A proton és a neutron közös neve nukleon. A - az atom tömegszáma. Z az atom rendszáma Az atomok atommagból és az azt körülvevő

Részletesebben

RADIOAKTIVITÁS. Természetes (spontán) radioaktivitásról beszélünk, ha a természetben megtalálható elemek atommagja képes átalakulni.

RADIOAKTIVITÁS. Természetes (spontán) radioaktivitásról beszélünk, ha a természetben megtalálható elemek atommagja képes átalakulni. RADIOAKTIVITÁS Az atommagoknak két csoportja van, a stabil és a radioaktív magok. Ez utóbbiak nagy energiájú sugárzást kibocsátva más atommagokká alakulnak. Ilyen radioaktív elem például a rádium a polónium

Részletesebben

Csillagászat. A csillagok születése, fejlődése. A világegyetem kialakulása 12/C. -Mészáros Erik -Polányi Kristóf

Csillagászat. A csillagok születése, fejlődése. A világegyetem kialakulása 12/C. -Mészáros Erik -Polányi Kristóf Csillagászat. A csillagok születése, fejlődése. A világegyetem kialakulása 12/C -Mészáros Erik -Polányi Kristóf - Vöröseltolódás - Hubble-törvény: Edwin P. Hubble (1889-1953) - Ősrobbanás-elmélete (Big

Részletesebben

A fizika története (GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2009/2010. tanév, 1. félév

A fizika története (GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2009/2010. tanév, 1. félév A fizika története (GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2009/2010. tanév, 1. félév Dr. Paripás Béla 8. Előadás (2010.11.10.) Tudnivalók a zárthelyikkel kapcsolatban A 2. zárthelyi időpontja 2010. november 24. az

Részletesebben

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. 12 A MODERN FIZIKa ELEMEI XII. MAGfIZIkA ÉS RADIOAkTIVITÁS 1. AZ ATOmmAG Rutherford (1911) arra a következtetésre jutott, hogy az atom pozitív töltését hordozó anyag

Részletesebben

Megismerhető világ. Bevezetés a kémiába. Hullámok. Ismert kölcsönhatások. EM sugárzás fajtái (spektruma) Az atom felépítése

Megismerhető világ. Bevezetés a kémiába. Hullámok. Ismert kölcsönhatások. EM sugárzás fajtái (spektruma) Az atom felépítése Megismerhető világ Bevezetés a kémiába Általános kémia tudományos módszer reprodukálható kísérletek, mérések Világegyetem építőkövei anyagi testek (korpuszkulák)» nem fednek át, véges a sebességük, tömegük

Részletesebben

Fizika szóbeli. Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. Pápa, 2015. január 4.

Fizika szóbeli. Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. Pápa, 2015. január 4. Fizika szóbeli 2015 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Pápa, 2015. január 4. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata Jellemezze az egyenes vonalú egyenletes mozgást!

Részletesebben

Gimnázium-szakközépiskola 12. Fizika (Közép szintű érettségi előkészítő)

Gimnázium-szakközépiskola 12. Fizika (Közép szintű érettségi előkészítő) 12. évfolyam Az középszintű érettségi előkészítő elsődleges célja az előzőleg elsajátított tananyag rendszerező ismétlése, a középszintű érettségi vizsgakövetelményeinek figyelembevételével. Tematikai

Részletesebben

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész MTA Izotópkutató Intézet Gméling Katalin, 2009. november 16. gmeling@iki.kfki.hu Isle of Skye, UK 1 MAGSPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREK Gerjesztés:

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június I. Mechanika Newton törvényei Egyenes vonalú mozgások Munka, mechanikai energia Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek Periodikus

Részletesebben

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Elméleti kérdések és válaszok

Elméleti kérdések és válaszok Elméleti kérdések és válaszok 11. évfolyam Tartalomjegyzék 1. Mikor beszélünk rezgőmozgásról?... 4 2. Milyen fajtái vannak a rezgőmozgásnak?... 4 3. Mikor beszélünk harmonikus rezgőmozgásról?... 4 4. Mit

Részletesebben

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

Radioaktivitás. 9.2 fejezet Radioaktivitás 9.2 fejezet A bomlási törvény Bomlási folyamat alapjai: Értelmezés (bomlás): Azt a magfizikai folyamatot, amely során nagy tömegszámú atommagok spontán módon, azaz véletlenszerűen (statisztikailag)

Részletesebben

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai. 2010. 10. 18. Biofizika, Nyitrai Miklós

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai. 2010. 10. 18. Biofizika, Nyitrai Miklós Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai. 2010. 10. 18. Biofizika, Nyitrai Miklós Emlékeztető Radioaktív sugárzások keletkezése, típusai A Z A Z α-bomlás» α-sugárzás A Z 4 X X + 2 X A Z 4 2 X 4

Részletesebben

Radioaktív elemek környezetünkben: természetes és mesterséges háttérsugárzás. Kovács Krisztina, Alkímia ma

Radioaktív elemek környezetünkben: természetes és mesterséges háttérsugárzás. Kovács Krisztina, Alkímia ma Radioaktív elemek környezetünkben: természetes és mesterséges háttérsugárzás Tartalom bevezetés, alapfogalmak természetes háttérsugárzás mesterséges háttérsugárzás összefoglalás OSJER Bevezetés - a radiokémiai

Részletesebben

Hadronok, atommagok, kvarkok

Hadronok, atommagok, kvarkok Zétényi Miklós Hadronok, atommagok, kvarkok Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár, 2012. február 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Atomok Démokritosz: atom = legkisebb, oszthatatlan részecske Rutherford

Részletesebben