Magyarország kis ország szokták mondani a magyarok. Jelentősége az újkori

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország kis ország szokták mondani a magyarok. Jelentősége az újkori"

Átírás

1 A magyar külpolitika angolszász orientációja a második világháború előtt és alatt Frank Tibor Magyarország kis ország szokták mondani a magyarok. Jelentősége az újkori egyetemes történelemben, a nemzetközi politikában általában kicsi, s különösen kicsi lett azóta, hogy az Osztrák Magyar Monarchia részeként elveszítette az első világháborút, s az ezt lezáró Párizs környéki békékben, közelebbről az úgynevezett trianoni békeszerződésben (1920. június 4.) megfosztották területének mintegy kétharmadától, lakosságának csaknem felétől és magyar anyanyelvű lakosainak körülbelül egyharmadától. A nemzetközi történelemkönyvekben a második világháború alatt mint a náci Németország, a fasiszta Olaszország és a militarizált Japán elkötelezett szövetségese, a háromhatalmi egyezmény aláírója, a Berlin Róma tengely elnevezés szülőatyja, a nácizmus utolsó csatlósa szerepel. Ezt a nézetet elsősorban a sztálinista magyar történetírás terjesztette az 1950-es években, amelynek fő törekvése a magyarországi szovjet megszállás igazolása és a Horthy-korszak magyar külpolitikájának hitlerista, nácibarát beállítása volt. Ezen a megítélésen a történetírás az elmúlt évtizedekben sokban igyekezett módosítani. Ránki György professzoré az érdem, hogy megkezdte a két háború közötti magyar külpolitika felülvizsgálatát, 1 és a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében megindította azokat a nagy levéltári kutató és okmányközlő munkálatokat, amelyek hosszabb távon a sztálinista dogmák felülbírálatához, egy gazdagabb, valósághűbb és hitelesebb külpolitikai kép kialakításához vezettek. A magyarországi diplomáciatörténészek közül először Juhász Gyula professzor tett kísérletet arra, hogy komoly levéltári forrásfeltáró munka alapján, az MTA Történettudományi Intézetében készült Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához öt vaskos kötetének munkálatait és eredményeit is figyelembe véve elkészítse a magyar külpolitika két háború közötti történetének szintézisét. Új szempontjai szerint a hazai külpolitikát nemcsak mint a Hitlert a végső bukásig híven követő, nacionalista, sőt szélsőjobboldali irányzatok eredőjét ismertette, hanem a konzervatív, angolszász orientációt is egyre inkább súlyának, jelentőségének és tényleges szerepének megfelelően értékelte. 3 Ezt az irányzatot folytatja ma, tisztultabb és szabadabb politikai és tudományos légkörben a 253

2 Frank Tibor diplomáciatörténész Pritz Pál professzor. Ő a külügyek társadalomtörténetére, a diplomáciatörténet személyi összefüggéseire és a külügyi irányítás szervezetére vonatkozó újszerű munkásságával vitte előre a kutatást, és fontos munkát végzett Bárdossy háborús miniszterelnök tevékenységére vonatkozóan is. 4 Az Egyesült Államokban Mario D. Fenyo magyar származású történész volt talán a legelső, aki a magyar német viszony közötti alakulását tárgyaló könyvében részletesen és újszerűen foglalkozott az amerikai magyar kapcsolatok kérdésével. 5 Közismert tény, hogy a magyar külpolitika a két világháború közötti egész időszakban mindenekelőtt és mindenekfölött Trianon revíziójáért küzdött, 1920-tól lényegében a második világháború végéig. A revíziós gondolat érthető módon áthatotta az egész magyar társadalmat, melynek vezető jelszava a Nem, nem, soha parancsa lett, az új közép-európai status quo teljes és engesztelhetetlen elutasítása. Magyar gyerekek nemzedékei nőttek fel olyan iskolákban, ahol reggelenként a Magyar hiszekegy fohásza után indult az oktatás, a falakról az elveszített Nagy-Magyarország térképe nézett farkasszemet a diákokkal, s arra rajzolták rá az új, trianoni magyar határokat. Milliónyi ekkor élő magyar született még a szétzúzott Osztrák Magyar Monarchiában, Európa egyik legnagyobb politikai és katonai hatalmában, amelynek a történelmi Magyarország is része volt. 6 Közismert, hogy a trianoni békeszerződés revízióját a győztes nagyhatalmak (Olaszország kivételével) nem támogatták. A brit külpolitika nyugalmat akart a térségben, s nagy szerepet játszott abban, hogy 1920-ban Horthy Miklós lett Magyarország kormányzója. 7 A roppant arányú veszteség Magyarországot egyre nagyobb erővel állította előbb a fasiszta Olaszország, majd Németország mellé, különösen a nemzetiszocialisták s vezérük, Adolf Hitler hatalomra kerülése után. Ennek eredményeként a két bécsi döntésben vissza is kapta a német olasz döntőbíróságtól előbb (Csehszlovákia szétdarabolásának részeként) Szlovákia déli, Magyarországgal közvetlenül határos, a magyar nyelvterülethez tartozó részét (1938), majd Romániától Erdély északi-északkeleti felét (1940). Hogy ezek a visszacsatolások milyen elmondhatatlan lelkesedést váltottak ki Magyarországon, arra elegendő elolvasni a nagy magyar író, a ma újból Európa-szerte népszerű Márai Sándor kötetét, amely a Pesti Hírlap című budapesti újságban megjelent korabeli cikkeit tartalmazza. 8 A revíziónak ez a felemás formája és befejezetlen eredménye Magyarországot mindvégig Hitler oldalán tartotta, abban a reményben, hogy a tengelyhatalmak remélt világháborús győzelmük nyomán Magyarországot hűséges csatlósként megjutalmazzák valamennyi, a valaha Magyarországhoz, a magyar Szent Korona országaihoz tartozó területtel. Minthogy Németország és szövetségesei a háborút elveszítették, ez a magyar vágy és reménység sohase teljesült, sőt a második világháború utáni párizsi békeszerződés (1947) visszaállította Magyarország évi határait. Magyarországot ráadásul szövetségese, Németország március 19-én megszállta és ezzel a véres és 254 Külügyi Szemle

3 A magyar külpolitika angolszász orientációja a második világháború előtt és alatt pusztító szovjet német összecsapás helyszínévé tette, a remélt területi nyereség helyett ilyenformán rettenetes emberveszteséget, rombolást és minden értelemben vett káoszt okozva. A revízió terve meghiúsult. Hogy a területi revízió akarása Magyarországot első világháborús szövetségese és a háború elvesztésében társa, Németország oldalára sodorta, méghozzá végzetes módon és mértékben, az az ország geopolitikai adottságainak, történelmi útjának, etnikai öszszetételének kikerülhetetlen tényeiből, a történeti folyamatok kérlelhetetlen logikájából következett. Azonban, mint minden történelmi helyzetben, a két világháború közötti Magyarországon is voltak alternatívák, más megoldási lehetőségek, eltérő koncepciók. A magyar politikai és különösen a katonai elit dominánsan németbarát csoportjai mellett akadt egy olyan irányzat is, amely az ország boldogulását, a revízió iránti magyar igény megértő felkarolását az angolszász országoktól, azaz elsősorban Nagy-Britanniától és az Egyesült Államoktól várta. Sokan voltak olyanok, akiknek az Egyesült Királyság, vagy ahogyan akkoriban sőt ma is a magyarok röviden nevezték, nevezik: Anglia 9 még mindig a világ vezető hatalmának tetszett, s akik a Brit Birodalomtól remélték, várták, kérték Magyarország sorsának jobbra fordítását. Ma talán már furcsa tény, hogy az angolszász hatalmak ekkor, Magyarország számára még elsősorban Nagy-Britanniát jelentették és sokkal kevésbé az Egyesült Államokat, ahol pedig mintegy másfél millió magyar származású amerikai állampolgár is élt, nem minden befolyás nélkül az amerikai politikára. Az angolszász politikai orientáció gyökerei A magyarországi angolszász politikai orientáció hívei mindig kisebbségben voltak. Hátra sorolta őket mindjárt az angol nyelvtudás magyarországi helyzete, hiszen Magyarországon (a csaknem négyszáz éven át tartó Habsburg-monarchia uralma alatt) elsősorban a német nyelv számított az általánosan használatos idegen nyelvnek, amellett, hogy a latin volt 1844 végéig az ország jogi és politikai nyelve. E két idegen nyelv mellett a magyar arisztokrácia tagjai jól beszéltek franciául (a nagybirtokos főurak egy része az év nagy részét eleve külföldön, nemzetközi környezetben töltötte). Az angol nyelv csak ezek után következett a sorban: az angol szépirodalmat is főként német fordításban olvasták, akik tudtak egyáltalában olvasni egy nagyobbrészt írástudatlan országban. A kisszámú utazó ritkán jutott el Angliába, s a XIX. század nyolcvanas évei előtt különösen nem Amerikába. Az angol nyelv aktív használata így csak kevesek szükséglete és lehetősége volt, a magyar politikai elitnek is csupán néhány kivételes képviselője tudott angolokkal vagy amerikaiakkal közvetlenül érintkezni. Ez a tény már eleve megszabta, behatárolta az angol nyelvű világgal való közlekedés lehetőségeit, és jelentősen korlátozta a magyar külpolitikai orientációt is. 255

4 Frank Tibor Mindezzel együtt Magyarországon volt hagyománya az angolbarátságnak. 10 Bár történetíróink többsége (köztük Marczali Henrik és Szekfű Gyula) nem látott közvetlen okozati hasonlóságot az angol Magna Carta (1215) és a magyar Aranybulla (1222) között, az újabb kori magyar közgondolkodásban mély nyomokat hagyott a két nemzet közötti, vélt alkotmánytörténeti párhuzam eszméje és az erre épített illúziók a két nemzet hasonló karakteréről, politikai gondolkodásáról. 11 Már a XVIII. század végén kezdtek Európa szerte egyre élénkebben érdeklődni Anglia és az angol nyelv iránt. Gróf Széchényi Ferenc 1787-es naplójában megjegyezte, hogy különösen az 1763-as párizsi békeszerződés után vált érezhetővé a kontinensen az angol kultúra befolyása. Ez a hatás erős és általános volt, mint írta: Angol módi szerint kezdtek öltözködni, tanulták az angolok anyanyelvét, és fogyasztották nemzeti ételeiket. 12 A napóleoni háborúk idején egyre erőteljesebbé vált az angol életstílus, attitűd, eszmevilág és szokásrend befolyása, különösen azokban az országokban, melyek mint a Habsburg-birodalom is a franciák ellen szövetségre léptek Angliával. Nagy-Britannia figyelme is mindinkább Bécs felé fordult, s az utazgató magyar nemesek hamarosan megtanulták becsülni Anglia alkotmányát, kormányzatát, iparát és kereskedelmét. Anglia bizonynyal a világ legérdekesebb országa, ami a nemzetet, az alkotmányt és a kormányzatot, az ipart és a kereskedelmet illeti írta az egyik jelentős birtokos nemes család tagja, egy Berzeviczy. 13 A magyar nemesség a XVIII. század végén, az elérhető latin és német kiadású nyelvtankönyvek és szótárak segítségével kezdett angolul tanulni. 14 Gróf Festetics György oly fontosnak ítélte az angol nyelv elsajátítását, hogy azt fia tantervébe is bevétette (1799). 15 Gróf Teleki [III.] László hasonlóképpen rendelkezett három fia oktatójánál, mondván, hogy az angol nyelv ismerete igen fontos, nem is annyira a beszéd, mint inkább az olvasás végett, hiszen egyre több jelentős könyvet írnak ezen a nyelven. 16 Egyik fia, József, a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke lett. Hasonló utasításokat adott Cserei-Wesselényi Ilona bárónő fia, Miklós nevelőjének is. Báró Wesselényi Miklós később Kossuth arisztokrata példaképe és mentora lett. 17 Az angoltanulás legalábbis az arisztokrácia köreiben annyira elterjedt, hogy gróf Dessewffy Aurél megjegyezte: ő a maga részéről ezt csupán üres divatnak tekinti, ami azonban nem megy túl némi angol társalgáson a lóidomárral és a lovászfiúval, és a legjobb esetben talán egy vagy két divatos angol regény elolvasásán. 18 Az 1820-as, 30-as évek köznemesi és főnemesi reformnemzedékének Anglia volt a követendő minta. 19 A húszas években a fiatalok egyre gyakrabban utaztak a szigetországba, tanulták a nyelvet, és elkezdődött az angol irodalom rendszeres magyarra fordítása. A legtehetségesebb írók, költők munkálkodtak azon, hogy az angol műveket a magyar közönség számára elérhetővé tegyék. 20 Az angol nyelv elsajátítása minthogy azt kiváló szerzők és befolyásos folyóiratok, például az Erdélyi Múzeum (Döbrentei Gábor 1817-ben), és a Felső Magyar Országi Minerva is szorgalmazták az új nemze- 256 Külügyi Szemle

5 A magyar külpolitika angolszász orientációja a második világháború előtt és alatt dék szellemi kalandjává lett. Némely angol látogató szemében ez a buzgalom már-már anglomániának tűnt föl. Egyre több nyelvtanár állt az érdeklődők rendelkezésére. 2-1 Vörösmarty Mihály 1820-ban kezdett Shakespeare-t olvasni, és műveit könyvtárában gyűjtötte ben, Teslér barátomhoz című versében jellemző módon így írt: Shakespeare világát választjuk lakúl, Hogy, míg zajával eltelik szivünk, Ne halljuk itt a külvilág zaját, Melly édes álmainkat elveri. 22 A magyar értelmiség legjava már a XVIII. század végén olvasta Shakespeare-t. Az úgynevezett testőrírók, mint például Bessenyei György, Shakespeare-t már az 1700-as évek végén Young és Milton műveivel együtt tanulták. A fiatal Kármán József azon tűnődött, vajon lesz-e Pannóniából valaha Albion? Támadnak-e Newton, Locke, Shakespeare és Miltonok itt is mi közöttünk akik [de] félre, vakmerő álom, amely ámító képeiddel csalogatsz. 23 Annak ellenére, hogy az angol irodalom javarészt fordításban, leginkább németül és franciául vált ismertté Magyarországon, a főnemesség és a műveltebb köznemesek könyvtáraiban megjelentek az eredeti angol kiadások is. 24 Az angol hagyományok legnevesebb magyarországi meghonosítója gróf Széchenyi István ( ) volt, aki atyja álmait valóra váltva, angliai utazásai nyomán elsőként hozta Magyarországra a szigetország szokásait, civilizációs eredményeit, így többek között a lóversenyt és a kaszinót, brit építész tervei szerint megépíttette az első állandó hidat Buda és Pest között, megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, és mindezzel nagyban hozzájárult a magyarországi angol műveltség megalapozásához. 25 A XIX. és korai XX. századi magyar főnemesség soraiban azután többen folytatták e tradíciót, így többek között az Apponyiak, a Bánffyak, a Bethlenek, a Károlyiak, a Telekiek, a Zelenskik, és a Zichyk. A magyar angol kapcsolatokat a XIX. században más csoportok is építették, így elsősorban a Kossuth Lajos vezetésével Nagy-Britanniába menekülő es forradalmárok, akiknek liberális hagyományai, függetlenségi és szabadságharcos szelleme csodálatot és tiszteletet keltett Angliában és Amerikában egyaránt. Magyarországról ennek megfelelően elsősorban Kossuth és követői alakítottak ki rendkívül kedvező képet, amely egészen a XX. század elejéig dominált a brit publicisztikában. 26 Csak R. W. Seton-Watson, Henry Wickham Steed és Harold W. V. Temperley XX. század eleji fellépése fordította át a korábban nagyon pozitív, Kossuth Lajos igézetében kialakult liberális Magyarország-képet az ország nemzetiségi politikáját súlyosan elmarasztaló, a magyarokat mint nacionalista elnyomókat ábrázoló image-zsá. 27 Ez az új Magyarország-kép nagyban hozzájárult a trianoni békediktátumot övező magyarellenes szellemhez, rontotta az ország esélyeit eredeti határainak megtartására, és mozgatórugója volt a soknemzetiségű Osztrák Magyar Monarchia s benne az ugyancsak multinacionális Magyarország felbomlasztásának. 257

6 Frank Tibor Az egyoldalú német orientáció ellensúlyozására tett kísérletek: az anglofil irány A két világháború között Magyarországon megnőtt az Anglia, az angolok és az angol nyelv iránti érdeklődés. Már 1886 óta működött angol tanszék a budapesti tudományegyetemen, ekkoriban Arthur B. Yolland professzor irányításával, amelyhez az 1930-as évek legvégén Debrecenben egy másik is csatlakozott, Fest Sándor vezetésével. Amíg a XIX. század végén a népszerű Herczeg Ferenc Fenn és Lenn című, legelső regényének (1890) csupán arisztokrata hősei beszéltek angolul, s ők is csak azért, hogy az inas meg ne értse, 28 a 30-as évekre a helyzet változott ban Budán angol nyelvű elemi iskola indult a Skóciában tanult Schandáné Kiss Judit vezetésével, akihez később az angol neveltetésű Pere Margit csatlakozott, ők ketten a maguk által írott és szerkesztett tankönyvekből tanítottak a népszerű elemiben egészen 1949-ig. 29 Jól jellemzi az angol nyelvi igények alakulását az is, hogy Ballner Károly 1937-ben kiadta a hazai vendéglátóiparban leggyakrabban használt háromszáz angol szó jegyzékét, kiejtési instrukciókkal együtt. 30 Nőtt tehát a nyelvtanulási kedv és az aktív nyelvhasználat esélye, bővült az angliai utazások lehetősége, gyarapodott a brit turisták száma, a középosztály köreiben népszerűek lettek az angol regények, színdarabok. Anglia és az angol kultúra bizonyos mértékig divatos lett, s e tendenciát erősítette az angolbarát, angolul értő vagy beszélő, esetenként angolos műveltségű, jó angol kapcsolatokkal rendelkező (olykor brit egyetemeken is tanuló) magyar politikai és társadalmi csoport számos prominens képviselője, elsősorban továbbra is az arisztokrácia, de mellette már megjelennek a pénzilletve bankvilág, a zsidó nagytőke, a diplomatavilág, a középosztály és az értelmiség bizonyos elemei. Olyan nagyon különböző közéleti figurák tartoztak ide, mint az agg Apponyi Albert gróf, Magyarország képviselője a Népszövetségnél Genfben, Imrédy Béla, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a későbbi miniszterelnök, báró Kornfeld Móric pénzmágnás, közíró és mecénás, Kornis Gyula filozófus, a képviselőház elnöke vagy Eckhardt Tibor, a Kisgazdapárt elnöke és mellettük írók, művészek, tudósok válogatott képviselői. 31 E csoport elismert hangadója gróf Bethlen István volt, között Magyarország miniszterelnöke, Horthy Miklós kormányzónak mindvégig személyes, közeli tanácsadója. 32 Az első világháború után a nyugati világhoz fűződő magyar szálak gyengének és törékenynek bizonyultak, a magyar politikai vezetőréteg nem tudta megakadályozni Trianont és következményeit. A katasztrófa után azonban angol és francia, amerikai és olasz kapcsolatainak kihasználásával sok mindent megpróbált a régi status quo visszaállítására, a trianoni határok revíziójának elérésére. Emlékezetes kísérletei közé tartozott például a Bank of England és a brit kormány támogatásának kieszközlése Magyarország pénzügyeinek rendbetételére ( ), 33 a Bethlen gróf angliai előadásai nyomában meginduló magyarországi angol nyelvű publicisztika (The Hungarian Quarterly) és történeti könyvkiadás (elsősorban a Hóman Szekfű angol és francia nyelvű kiadási tervé- 258 Külügyi Szemle

7 A magyar külpolitika angolszász orientációja a második világháború előtt és alatt nek) megszervezése (1934), az Anglo-Hungarian Society életre hívása (1930), a brit és amerikai politikusok, publicisták, tudósok és művészek sorának magyarországi meghívása, után elsősorban a Society for the Hungarian Quarterly égisze alatt. 34 A végül is elvetélt angol nyelvű Hóman Szekfű kiadás pótlásának igyekezetéből nőtt ki Kosáry Domokos máig használt angol nyelvű Magyarország-története, amely szinte az utolsó pillanatban, 1941-ben az Egyesült Államokban jelent meg. 35 Mindez elsősorban Bethlen István (és részben Teleki Pál) politikai éleslátását és józanságát dicsérte, hiszen az esetek döntő többségében ő állt a nem hivatalos angolbarát külpolitikai vonal élén. Az ő tekintélye tartotta életben még a legnehezebb időkben is azt az anglofil irányt, amely az egyoldalú német orientációt volt hivatva ellensúlyozni egy valószínűnek látszó német vereség utáni időkre gondolva. Nem Bethlen ötlete volt Lord Rothermere brit sajtómágnás nemzetközi propagandagépezetének megnyerése Magyarország s a határrevízió érdekében ( ), ez a nem éppen bölcs és nagyon kudarcos kezdeményezés. 36 Bethlen mellett gróf Teleki Pál miniszterelnök, a kiváló földrajztudós, a japán szigetek egyik legelső tudományos kartográfusa volt otthon leginkább az angolszász világban. Ma úgy tűnik: Teleki gróf fő érdeme, hogy 1939 és 1941 között a lehetőségek határáig kívül tartotta Magyarországot a háborús zónán, s ahogyan Baranyai Lipót, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a második világháború után feljegyezte, Teleki gróf teljes mértékben odaállt a revízió valóra váltásának rendkívül nehéz feladata mellé, anélkül hogy kockáztatta volna az ország függetlenségét. 37 Teleki menedéket nyújtott Magyarországon a németektől vereséget szenvedett lengyel hadsereg tisztikarának és sok katonájának, s tán tanárosan naiv, de erdélyi őseitől örökölt állhatatossággal és a függetlenség szeretetével védte hazája szuverenitását az egyre inkább náci hatás alá kerülő Európában. A magyarok rendkívüli kedvességgel fogadták a lengyeleket, 38 akik a hazájukat sújtó katasztrófa után tömegesen menekültek Magyarországra, és hasonlóan emlékeztek vissza a Magyarországra menekült francia hadifoglyok is. 39 Teleki földrajzprofesszorként korábban előadássorozatot tartott az Egyesült Államokban, s jó kapcsolatai voltak az angol és az amerikai tudományos élettel éppúgy, mint a brit arisztokráciával. Szerepe volt a magyarországi francia és angol folyóiratok kiadásában, szerkesztésében. 40 Mindez akkor is igaz, ha Teleki külpolitikája csődhöz és végül az emlékezetes öngyilkosságához vezetett, és ha e rendkívül konzervatív miniszterelnökre a mai nemzedékek mint a politikai antiszemitizmus egyik szálláscsinálójára is kell hogy emlékezzenek. Kevéssé ismert tény, hogy az ország államfője, Horthy Miklós admirális, a kormányzó is erős szálakkal kötődött mind a brit, mind az amerikai elithez. Mint az Osztrák Magyar Monarchia altengernagya s utolsó flottafőparancsnoka, jól beszélt és írt angolul is, baráti kapcsolatot ápolt az Egyesült Államok budapesti követével, s igazából megvetette politikai szövetségesét, Adolf Hitlert. 41 Jövendő szövetségeseiről, a japánokról sem volt éppen hízelgő véleménnyel, s sajátos módon éppen jövőbeli ellensége, az Egyesült Államok képviselőjének fejtegette Japánról és a japánokról december 16-án, a ja- 259

8 Frank Tibor pán kínai háború és az anti-komintern-paktum kapcsán: Nos, én jártam ott, és szerintem csak ugribugri kis majmok. 42 Horthy csakúgy, mint a magyar politikai vezetés egy nem jelentéktelen része, lelke legmélyén brit győzelemben és politikai segítségben reménykedett, mert félte és megvetette a Szovjetuniót. Mint nemzedékének legtöbb tagja, a kormányzó indulatos és keserű emlékeket őrzött az 1919-es Tanácsköztársaságról, amely kudarcos utánzata volt az orosz bolsevik forradalomnak, s amelynek megtorlása részben az ő vezetésével történt ban. 43 A kommunizmustól Horthy és rendszere mindennél jobban félt, és többek között ez is motiválta igyekezetét a Szovjetunió megtámadására 1941-ben, csupán napokkal a német támadás után, ahogyan ez késztette fegyverszüneti kérésének halogatására is a Szovjetuniótól egészen október közepéig, amikor viszont már végzetesen késői lépésnek bizonyult. Revizionizmus és szovjetellenesség összefonódott a Horthy-rendszer külpolitikájában, és ez rendre elhallgattatott minden olyan hangot, törekvést, politikai koncepciót, amely a Szovjetunió felé nyitott volna. Mégis, közvetlenül a háború után, 1945 nyarán Horthy a jeles brit történetírónak, C. A. Macartneynak azt mondta, hogy annak idején minden befolyását latba vetette, hogy megakadályozza a hadüzenetet Oroszországnak és megakadályozza Magyarország német megszállását. 44 A portugáliai száműzetésben elhunyt admirális szeptemberi magyarországi újratemetésének magyar és nemzetközi visszhangja ugyanakkor azt mutatta, hogy a közvélemény rendkívül megosztott volt (és maradt mind a mai napig) az egykori kormányzó és politikája iránt. 45 Nem akarjuk azt a látszatot kelteni, mintha a második világháború előtti és alatti Magyarországot angolbarát nemzetnek és vezetőit az angolszász népek hallgatólagos szövetségeseinek lehetne tekinteni. A katonai vezetés jó része, a kispolgárság széles rétegei, a Trianontól különösen sújtott erdélyi menekült családok, az antikommunista és antiszemita propagandától fertőzött, a Tanácsköztársaság emlékétől irtózó jobboldal és különösen a szélsőjobbon elhelyezkedő csoportok és pártjaik általában és hagyományosan (tehát sokan már a XIX. század vége óta) a németbarátság hívei voltak, és főleg a nácikban látták és remélték a magyar revízió támogatóit. A második világháborút a magyar közvélemény egésze a revízió szempontjából mérlegelte. Csak a liberálisok, a baloldal csoportjai és pártjaik ellenezték a háborút. A Magyar Nemzet főszerkesztőjének, Pethő Sándornak október 29-i cikke jól jellemezte a németellenes erők szkeptikus ódzkodását, amikor Ernest Renant idézte Marcus Aureliusról: Nem szerette a háborút Csak akarata ellenére bocsátkozott beléje. 46 Ez a sorok között 47 elbújtatott üzenet sokak véleményét tükrözte híven a háborús Európa akkor még békés szigetén, Magyarországon. Ahogyan a második világháború előre haladt, és a német kudarcok a sztálingrádi katasztrófa után a szovjet fronton, majd a normandiai partraszállás után a nyugati hadszíntéren előre vetítették Németország háborús vereségét, a magyar politikai vezetés legalábbis a teheráni konferenciáig (1943. november) kizárólag abban reménykedett, hogy a felszabadulást az ország számára az angolszász erők hozzák el Külügyi Szemle

9 A magyar külpolitika angolszász orientációja a második világháború előtt és alatt Ahogyan fogyott a bizalom és a remény Németország háborús győzelmében és a magyar határrevízió német segítséggel történő kiteljesítésében, a politikai vezető réteg és a polgári középosztály egy része is mindinkább az angolszász hatalmak felé fordult, a velük kötött különbékétől remélt megoldást a magyar sorskérdésekre. A Magyar Távirati Iroda elnökét, a médiavezér Kozma Miklóst Rácz Dezső londoni tudósító abba az irányba próbálta befolyásolni, hogy Magyarországot az angolok és a franciák oldalán kell megtartani, vagy legalábbis nem szabad tőlük elszakítani, mert a német kaland túlságosan vakmerő, és kimenetele legalábbis bizonytalan. Kozmának, Teleki miniszterelnökkel egybecsengően, az volt a véleménye, hogy a németbarát kurzus segítségével, mintegy német»hátszéllel«, de mégis önálló magyar lépésekkel maximális és egyúttal»optimális«revíziós sikereket érjen el az ország; anélkül hogy teljesen Németország befolyása alá kerülne, amely Németországtól egyébként mindketten növekvő mértékben féltek; és anélkül, hogy szembekerülne a nyugat-európai demokráciákkal. 49 A rendszer törekvése a náci Németországtól való distanciálódásra különösen megerősödött El-Alamein és Sztálingrád után, 1943-ban, amikor világossá vált: a németek a háborút el fogják veszíteni. Különösen az 1943-as esztendő hozott sok bizakodást egy angolszász irányú kiugrás lehetőségében, ez az esztendő sokak számára a világos pillanat volt, ahogyan Csécsy Imre radikális, polgári demokrata politikus 1943-ban írott szép könyvének címében megfogalmazta. 50 E valóban történeti és valóban pillanatnyi időszakban a magyar kormányzat, a diplomácia és a Bethlen körül csoportosuló németellenes erők különösen aktívan dolgoztak a viszonylagos magyar függetlenség dokumentálásán, hangoztatva, hogy Magyarországon él a parlamentáris rendszer, működik a szociáldemokrata párt, szabadságot élveznek az egyházak, s az országban több zsidó él, mint a megszállt Európa egyéb tájain együttvéve. Szegedy-Maszák Aladár diplomata, a háború után washingtoni magyar követ évi, bizalmas, kéziratos feljegyzése szerint A magyar szellemi életben változatlanul nagy az érdeklődés az angol, és francia szépirodalom klasszikus és újabb alkotásai iránt. Számtalan fordítás jelenik meg állandóan, számos önálló mű foglalkozik az angol és francia irodalom történetével, problémáival. A Nouvelle Revue de Hongrie, valamint a Hungarian Quarterly társaság kiadványai változatlan szellemben továbbra is megjelennek, és sajtónk egyre több angol hírt vesz át. A rádió állandóan műsoron tartja az ellenséges államok irodalmának remekeit. A Beveridge-terv magyar fordítása is megjelent már. A Brush up your English könyv pesti sikeréről az angol sajtó is megemlékezett. 51 Szegedy-Maszák Aladár, aki 1943-ban a Külügyminisztérium politikai osztályának vezetője lett, egyike volt azoknak a magyar diplomatáknak és közéleti személyiségeknek, akiknek útján Magyarország az 1943-as esztendőben titkos tárgyalásokat folytatott Nagy-Britanniával, az angol amerikai győzelem elősegítéséről, a német vagy orosz hegemónia elkerüléséről, az ország megmentéséről. 52 A brit kormánynak megvoltak a tervei a kelet-közép-európai térség átrendezéséről a második világháború után. 5-3 Ullein-Reviczky Antal stockholmi magyar követ első hivatalos látogatásakor,

10 Frank Tibor október 6-án Christian Günther svéd külügyminiszter Magyarország külpolitikáját intelligensnek nevezte. 54 Az angolszász orientáció gyengesége és veresége A két világháború közötti Magyarország feudális, középkorias örökséggel terhelt, konzervatív ország volt, melyet súlyosan megcsonkított a trianoni béke. Ez a magyar társadalomnak alig kiheverhető traumája volt és maradt, amelynek folyamatos tanulmányozása nélkül aligha juthatunk közelebb a magyar politika, a magyar társadalom, a magyar kultúra megértéséhez. Ebben az országban, ebben a nemzetközi és belpolitikai helyzetben nagyon eltérő vélemények és vágyak, hitek és illúziók éltek egymás mellett. A két világháború közötti Magyarország csapdahelyzetben volt a geopolitikai adottságaiból adódó szükségszerűségek és a trianoni békerendezés revíziójának konok szándéka között. Helytelen lenne azonban az országot csupán a legrosszabb vezetőinek politikája alapján megítélni. A magyar külpolitikában, diplomáciában, külpropagandában és a kulturális külkapcsolatokban létezett egy határozottan angolbarát irány is. A sokszor (s külföldön szinte kizárólag) sablonokban élő Magyarország-képet helyén és idején való az angolszász világhoz való folyamatos történelmi kapcsolat bemutatásával kiegészíteni. Az ország nyugatbarát értelmisége és diplomatái nem tudták a németbarát politikai és katonai vezetőkből álló többséget meggyőzni és legyőzni. Gyengeségük mellett az angolszász orientáció hívei ráadásul hiányosan tájékozódtak: szűken értve Angliában bíztak, s ott is jobbára csak a konzervatívokat célozták meg nem gondolkoztak sem az Egyesült Királyság vagy akár Nagy-Britannia egészében, sem az Egyesült Államokban, és még Angliában sem figyelték a teljes politikai színképet. Ezzel együtt azonban jobb jövőt reméltek és terveztek Magyarország számára. Drágán fizettek naiv illúzióikért, elhibázott helyzetértékelésükért, s többnyire a Gestapo vagy a KGB kezei között, német koncentrációs táborokban, majd a szovjet gulágon, illetve magyar börtönökben szenvedték meg a következményeket. Megérdemlik, hogy emlékezzünk rájuk. 55 Jegyzetek 1 Ránki György: Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepéről. Horthysta politika a második világháborúban. Kossuth, Budapest Akadémiai Kiadó, Budapest Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája kiadás, Kossuth, Budapest Pritz Pál: Magyar diplomácia a két háború között. Tanulmányok. Magyar Történelmi Társulat, Budapest 262 Külügyi Szemle

11 A magyar külpolitika angolszász orientációja a második világháború előtt és alatt 1995; Pritz Pál: Az a rövid 20. század. Történetpolitikai tanulmányok. Magyar Történelmi Társulat, Budapest Fenyo, Mario D.: Hitler, Horthy, and Hungary: German-Hungarian Relations Yale University Press, New Haven London o. 6 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. Században. Osiris, Budapest o. 7 Arday Lajos: Térkép, csata után. Magyarország a brit külpolitikában Magvető, Budapest o. Az előzményekhez lásd Lojkó Miklós okmánygyűjteményét, Miklós Lojkó, ed.: British Poilicy on Hungary : A Documentary Sourcebook. School of Slavonic and East European Studies, University of London, London Márai Sándor: Ajándék a végzettől. A Felvidék és Erdély visszacsatolása. Helikon, Budapest A fogalomhasználatról lásd Keith Robbins: Core and Periphery in Modern British History, Raleigh Lecture on History 1984, Proceedings of the British Academy, Vol. LXX, o.; R. J. W. Evans, Hungary in the Habsburg Monarchy in the Nineteenth Century: The British Dimension, The Hungarian Quarterly, Vol. 44, Autumn No o. 10 Gál István: Magyarország és az angolszász világ. Szerk.: Frank Tibor Gál Ágnes és Julianna, Argumentum Országos Széchényi Könyvtár, Budapest Fest Sándor: Magna Carta Aranybulla. Budapesti Szemle, 234. köt., 1934, o., 235. köt., o. Újraközölve in Fest Sándor: Skóciai Szent Margittól a Walesi bárdokig. Magyar angol történeti és irodalmi kapcsolatok. Universitas, Budapest o. Az általánosan elfogadott, korábbi magyar szakvéleményekre lásd itt az 1. lábjegyzetet a 121. oldalon. Lásd még Elemér Hantos: The Magna Carta of the English and of the Hungarian Constitution: A Comparative View of the Law and Institutions of the Early Middle Ages. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., London 1904; repr Man fing an sich nach England zu kleiden, lernte seine Muttersprache und ass seine Nationalspeise. Ferenc Szirbik: Az angol nyelv terjeszkedése Magyarországon 1914-ig. Debreceni angol dolgozatok IV. Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda, Kecskemét o. 13 England ist sicher dass interessanteste Land der Welt, sowohl was die Nation, die Verfassung und Regierung, die Industrie und den Handel betrifft. Aladár von Berzeviczy: Aus den Lehr- und Wanderjahren eines ungarischen Edelmannes im vorigen Jahrhundert. Meyer, Leipzig o. Idézi Szirbik i. m., 11. o.; Vö. H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus ( ) Akadémiai Kiadó, Budapest o. 14 Solymos Ernő: Angol nyelvtanulás Magyarországon. Studies in English Philology, Vol. II. Anniversary Essays Presented by His Students to Professor Arthur B. Yolland on His Completion of Forty Years of Teaching Department of English, Royal Hungarian Pázmány Péter University of Sciences, Budapest o. 15 Lakatos Vince: Festetics György gróf plánuma fia nevelésére. Magyar Középiskola III o., különösen 228. o. 16 Gróf Teleki László [III]: A nevelésről cca A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest, Kézirattár, RUI 4r, 133/III, 47. o. [24. o.]. Vö. Sándor Imre: Gróf Teleki László Tanácsadása a nevelésről Adalék a M. T. Akadémia első elnökének életéhez. Protestáns Szemle, XXXIV o. 17 Imre Sándor i. m o. 18 Gróf Dessewffy Aurél: Összes művei, szerk.: Ferenczy József. Méhner Vilmos, Budapest o. Idézi Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei Kir. M. Egyetemi Nyomda, Budapest Vol. II. köt o. 19 H. Balázs i. m o. 20 Fest Sándor: Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest Újraközölve in: Fest Sándor i. m o. 21 Solymos: Angol nyelvtanulás Magyarországon, i. m o. Vö. Fest Sándor: Adalékok az angol nyelv térfoglalásához hazánkban 1848 előtt. Egyetemes Philologiai Közlöny, XLV o., újraközölve in Fest Sándor i. m o.; Kornis i. m. II. köt o. Az 1848 előtti magyar- 263

12 Frank Tibor országi angoltanárokról mint például J. S. Zerffi és Szabad Imre lásd Frank Tibor: Egy emigráns alakváltásai. Zerffi Gusztáv pályaképe Akadémiai Kiadó, Budapest o.; Frank Tibor: Marx egy anonim forrása. In: Frank Tibor: Marx és Kossuth. Magvető, Budapest o. Vö. Gyula Kornis i. m. II. köt o. 22 Vörösmarty Mihály kisebb költeményei. Vörösmarty Mihály Összes művei I. köt. Akadémiai Kiadó, Budapest o. 23 Kármán József: A nemzet csinosodása, idézi Maller Sándor és Ruttkay Kálmán, szerk.: Magyar Shakespeare-tükör. Gondolat, Budapest o. 24 Az 1848 előtti magyarországi olvasási szokásokról lásd Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest o. 25 Barany, George: Stephen Széchenyi and the Awakening of Hungarian Nationalism Princeton University Press, Princeton Frank Tibor: Kossuth és Shakespeare: nyelv és politika. Századok, 136. évf., sz., o.; Frank Tibor: Az emigráns Kossuth és a politikai marketing születése. In: Hermann Róbert szerk.: Kossuth Lajos és kora. Magyar Történelmi Társulat, Budapest Jeszenszky Géza: Az elveszett presztízs. Magyarország megítélésének megváltozása Nagy-Britanniában ( ) Magvető, Budapest kiadás: Magyar Szemle, Budapest 1994.; R. J. W. Evans: Great Britain and East-Central Europe, : A Study in Perceptions. The First Masaryk Lecture, King s College, London o. 28 Herczeg Ferenc: Fenn és Lenn. Singer és Wolfner, Budapest é.n. Egyetemes Regénytár, 77. o. 29 Schanda Beáta és Frank Tibor személyes emlékezete alapján. Vö. Mrs. Schanda Judith Kiss and Miss Margot Pere: My best friend. Gergely, Budapest Ballner Károly: Magyar angol gasztronomia dióhéjban. 300 angol szó pincérek számára a kiejtés megjelölésével. Ballner Károly (Vendégipari Munkás) Budapest Frank Tibor, szerk.: Roosevelt követe Budapesten. John F. Montgomery bizalmas politikai beszélgetései , Corvina, Budapest o. 32 A patrisztikától a politikáig: Balogh József In: Erdei Gyöngyi Nagy Balázs, szerk.: Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Monumenta Historica Budapestinensia XIV. Budapesti Történeti Múzeum és az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest o.; Tibor Frank: Ethnicity, Propaganda, Myth-Making, i. m o.; Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Magyarságkutató Intézet, Budapest o.; Sipos Péter szerk.: Imrédy Béla a vádlottak padján. Osiris Budapest Főváros Levéltára, Budapest o.; Kornfeld Móric: Trianontól Trianonig: Tanulmányok, dokumentumok. Közreadja Széchenyi Ágnes, Corvina, Budapest o.; Katalin Kádár Lynn, ed.: Tibor Eckhardt in His Own Words: An Autobiography. East European Monographs New York: Columbia University Press, Boulder, CO Lojkó, Miklós: Meddling in Middle Europe: Britain and the Lands Between CEU Press, Budapest New York o. 34 Frank Tibor: A patrisztikától a politikáig, i. m. Tibor Frank: Ethnicity, i. m., o. 35 Kosáry, Dominic: A History of Hungary. Benjamin Franklin Bibliophile Society, Cleveland New York Vásárhelyi Miklós: A lord és a korona. Kossuth, Budapest o. 37 Count Teleki was thoroughly devoted to the immensely difficult task of pursuing revision without risking the independence of the country. Baranyai Lipót memoárja 1949-ből, Sir William Goode iratai alapján, a Bank of England Archive-ban, London, OV 33/60, 185. o. A kézirat másolatát Lojkó Miklós szívességéből használhattam. 38 Stolarski, Jan Szenyán Erzsébet: Menekült rapszódia. Lengyelek Magyarországon, Emlékiratok a bujdosás éveiből. Széphalom, Budapest o. 39 Bajomi Lázár Endre szerk.: Ego sum gallicus captivus. Magyarországra menekült francia hadifoglyok emlékezései. Európa, Budapest Külügyi Szemle

13 A magyar külpolitika angolszász orientációja a második világháború előtt és alatt 40 Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Osiris, Budapest , 236. o.; Barcza György: Diplomataemlékeim : Magyarország volt vatikáni és londoni követének emlékirataiból. Európa História, Budapest Frank Tibor szerk.: Roosevelt követe Budapesten, i. m., , o. 42 Frank Tibor szerk.: Roosevelt követe Budapesten, i. m., 158. o. Bart István fordítása. 43 Sakmyster, Thomas: Admirális fehér lovon. Horthy Miklós, Helikon, Budapest o. 44 H. Haraszti Éva szerk.: Horthy Miklós dokumentumok tükrében. Balassi Kiadó, Budapest o. 45 Hálás vagyok a nemrégen elhunyt Haraszti Éva történésznek, A. J. P. Taylor özvegyének, aki átadta nekem a Horthy újratemetésével kapcsolatos gazdag cikkgyűjteményét. 46 Pethő Sándor: Róma és Pannónia. Magyar Nemzet, október 29. Hálás vagyok Kerekes Éva aszszonynak, aki a második világháború alatt készített újságcikkgyűjteményét nekem ajándékozta. 47 E kódolt újságírásról lásd részletesen Vásárhelyi Miklós: Olvassa el a Magyar Nemzet minden sorát! Fejezetek a lap múltjából, (1978) In: Vásárhelyi Miklós: A bilincsbe vert beszéd. Vásárhelyi Miklós sajtótörténeti tanulmányai. Szerkesztette Murányi Gábor, Budapest, 2002., o. Lásd még Gál István most összegyűjtött és újraközölt cikkeit a Magyar Nemzetben 1940 és 1942 között, in Gál István: Magyarország és az angolszász világ. Argumentum Országos Széchényi Könyvtár, Budapest o., valamint a Gál-kötethez írott bevezetőmet, o. 48 Ormos Mária: Német megszállás március 19. Népszabadság, március Ormos Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós. PolgART, Budapest II. köt., 497., 592. o. 50 Csécsy Imre: Világos pillanat. Antiqua, Budapest Szegedy-Maszák Aladár feljegyzése 1943-ból. Stephen D. Kertész Papers, Box 40, Bundle LXX, 23. o., Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Stanford, CA. A második világháború után az Egyesült Államokban élő Szegedy-Maszák Aladár rendkívül érdekes emlékiratai Az ember őszszel visszanéz címmel magyarul jelentek meg. Európa, Budapest A Beveridge-terv Mihelics Vid szerkesztésében 1943-ban jelent meg Budapesten (Keresztes Kiadás), a Brush up your English, Marie Donald Mackie Hottinger világszerte népszerű munkája először 1936-ban jelent meg (London, J. M. Dent & Sons), ezt számos kiadás követte sok országban. 52 Juhász Gyula szerk.: Magyar brit titkos tárgyalások 1943-ban. Kossuth, Budapest Bán D., András ed.: Pax Britannica: Wartime Foreign Office documents regarding plans for a postbellum East Central Europe. Social Science Monographs New York, Columbia University Press, Boulder 1997.; Piotr S. Wandycz: Czechoslovak Polish Confederation and the Great Powers Indiana University Publications, Slavic and East European Series, Vol. 3. Indiana University Press, Bloomington Ullein-Reviczky, Antal: Guerre allemande, paix russe. Le drame Hongrois. Editions de la Baconnière, Neuchâtel 1947.; 2. magyar kiadás: Német háború orosz béke, Budapest o. 55 E vázlat előszóként íródott Senkanki Hungary Gaikoh to Seioh Gensoh no Wana: Eibei to Suhjikukoku no hazama de (A nyugati illúziók csapdája: Magyar külpolitika az angolszász országok és a tengelyhatalmak között a második világháború előtt és alatt) című tanulmánykötetemhez, Sairyu Sha, Tokió: 2006, fordította Nobuaki Terao. Ebben a kötetben azokat a tanulmányaimat adom közre japán nyelven, amelyek a két világháború közötti Magyarország kényszerhelyzetének a közismerttől eltérő megoldási kísérleteit, a magyar külpolitika, a diplomácia, a külpropaganda, a kulturális külkapcsolatok angolszász, azaz nem német orientációját világítják meg. 265

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A SZAB Tudósklub Egyesület. tisztelettel meghívja Önt május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor. tartandó előadására.

MEGHÍVÓ. A SZAB Tudósklub Egyesület. tisztelettel meghívja Önt május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor. tartandó előadására. MEGHÍVÓ A SZAB Tudósklub Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2016. május 11. napján (szerdán) 18:00 órakor tartandó előadására Vendég: PROF. DR. JESZENSZKY GÉZA egyetemi tanár, nagykövet, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A háború, amely megszüntet minden háborút

A háború, amely megszüntet minden háborút Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vezetése megbízásából az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 2014. május 8-9-én tudományos konferenciát szervez az első világháború

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26.

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26. Történelem háziverseny 2015/2016. 225 éve született Széchenyi István Határidők: I. forduló: 2016. január 6. II. forduló: 2016. február 26. A feladatsort az iskola honlapjáról lehet letölteni (Ember és

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944)

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) OLASZ LAJOS A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941 1944) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978-963-05-8512-5 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA DISPUTA Rehabilitálni, de kit? 2006 szeptemberében a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának javaslatára a köztársasági elnök a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével posztumusz helyreállította

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932)

Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932) DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Kiss József Fajvédelemtől a nemzeti demokráciáig Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai tervei a trianoni Magyarország megújulására (1918-1932) DE Bölcsészettudományi Kar 2007 Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK JANTSITS GABRIELLA Amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács megbízásából orvosi arcképeket gyűjthettem, igyekeztem teljességre törekedni. A hazai könyvtárakat személyesen

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o. BARTHA Eszter: Korszakok határán 131 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 131 136. Korszakok határán Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON

és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON VARI ANDRÁS és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON 1821-1898 ARGUMENTUM KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 9 BEVEZETÉS 11 A probléma ; ;. 11 Kik az agráriusok? 16 Források

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9

Karlovitz János Tibor (szerk.). Mozgás, környezet, egészség. Komárno: International Research Institute s.r.o., ISBN 978-80-89691-15-9 Mozgás és egészség KARLOVITZ János Tibor Miskolci Egyetem, Miskolc bolkarlo@uni-miskolc.hu Ebben a bevezető fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, miért éppen ezek a tanulmányok és ebben a sorrendben

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

XIII. Megítélése 1. Kormányzósága alatt. Nemzetközi megítélése

XIII. Megítélése 1. Kormányzósága alatt. Nemzetközi megítélése XIII. Megítélése 1 Horthy Miklós pályafutásának egyes szakaszait itthon és külföldön a történészi elemzések többsége szerint erősen túlzó vádak érték, legelőször az egykori kisantant propagandistái, majd

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben