E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kislaboratórium feladatellátásával kapcsolatos szerződések meghosszabbítása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs. Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: szerződés-tervezetek (2)

2 E L Õ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselõ-testületének szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kislaboratórium feladatellátásával kapcsolatos szerződések meghosszabbítása Tisztelt Képviselõ-testület! A Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központja ( továbbiakban: MH HEK) és Önkormányzatunk a J0 besorolású kislabóratórium mintavételi helyről beszállított laboratóriumi minták vizsgálatára határozott idejű szerződést kötött, mely december 31-én lejár. Egyeztettünk a feladatot ellátó Repülőorvosi-, Egészségvizsgáló és Kutató Intézet ( továbbiakban: REVKI) vezetőjével, dr. Szabó Gábor főorvos úrral a további feladatellátás vállalásáról. A REVKI intézetvezetője úgy nyilatkozott, hogy a feladatellátási szerződés részükről további egy évre, azonos feltételekkel meghosszabbítható. Vagyis a mintákat mi szállítjuk a vérvizsgálati helyre, ahol a vizsgálatokat havi 50 ezer forint támogatás ellenében végzik el. A fizetéssel kapcsolatosan kérte az intézetvezető, hogy arra két ütemben kerüljön sor, a támogatásból megvásárolni kíván orvosi eszközök beszerzése miatt Március 1-ig ft, majd azt követően június 30-ig ft. A támogatásból egy rektoszkopot vásárolnak. A vérvételi hely szakorvosi szakmai felügyeletét dr. Makkosné dr. Péter Ildikó a továbbiakban is, azonos feltételekkel ( havi brutto 20 e ft ) vállalja szerződése határozatlan idejű, ezért ennek hosszabbításáról nem kell döntenünk. Mivel a jogszabályi előírásokban változás nem történt, javaslom, hogy a laboratóriumi feladatellátásra vonatkozó szerződést és a támogatási szerződést azonos feltételekkel, további egy évre hosszabbítsuk meg. Kerekegyháza, szeptember 18. Dr. Kelemen Márk polgármester

3 Határozat-tervezet../2008. (IX.24.) sz. Kth: Laboratórium feladatellátási szerződéseiről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a kislaboratóriumi vérvételi minták vizsgálatára kötött feladatellátási szerződést, illetve a támogatási szerződést változatlan formában jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéseket aláírja. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a évi költségvetésbe a szerződésekből adódó fizetési kötelezettségeket építse be. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: december 31. Hat.értesül: Verosztáné Cs. M. aljegyző Halcsikné Sz. Á. Pü. irodavezető Melléklet: 1.sz.

4 Feladat ellátási szerződés amely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.) képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ (1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 44.) képviseli: dr. Németh András orvos dandártábornok, MH HEK. parancsnok (a továbbiakban MH HEK) között azzal a céllal, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzata egészségügyi alapellátási kötelezettségéhez kapcsolódó járóbeteg laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének feltételeit szabályozza. 1. Jelen szerződés alapján az MH HEK Repülőorvosi-, Egészségvizsgáló és Kutató Intézet (továbbiakban: REVKI) ellátja - Kerekegyháza egészségügyi alapellátásához kapcsolódva működő Kerekegyháza, Szent István tér 15. szám alatt található J0 besorolású mintavételi hely által levett és a REVKI telephelyére beszállított laboratóriumi minta szakszerű, a rendelvénynek megfelelő vizsgálatát. A nem rendelhető vizsgálatok felsorolását a szerződés melléklete tartalmazza, - a vizsgálatról lelet készítését, - a vizsgálati eredmények elektronikus úton és papíron való továbbítását, a vizsgálatot elrendelő orvos, illetve a vérvételi hely részére, - a mintavételi hely szakmai felügyeletét, a képesítési előírásoknak megfelelő laboratóriumi orvos közreműködésével, amely felügyeletre vonatkozó részletes szabályok megállapítására az Önkormányzat és a laboratóriumi szakorvos között külön szerződés jön létre, jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg. 2. A laboratóriumi minta fentiek szerinti vizsgálatát és a vizsgálati eredmény (lelet) rendelkezésre bocsátását a REVKI a minta beérkezéstől számított 24 órán belül biztosítja. 3. Kerekegyháza Önkormányzata e szerződés keretei között biztosítja, hogy a vizsgálati anyagként szolgáló mintát, annak levételét követően legkésőbb 4 órán belül, de legkésőbb minden nap 10,30 óráig a Kórház laboratóriumába beszállítja. A beszállítás során az Önkormányzat felelőssége, hogy a mintaanyag betegenként elkülönítve, a vizsgálathoz szükséges azonosító adatokkal felcimkézve eljusson a REVKI részére. A mintaanyaggal együtt át kell adni a vizsgálatok elrendeléséről szóló orvosi rendelvényeket. A rendelvénynek minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia: beteg neve, leánykori neve, anyja neve, TAJ száma, beküldő kód, orvos pecsét száma, aláírása, pecsétje. A vérmintákat centrifugálva, a REVKI által elfogadott kémcsőben, a vizeletmintákat pedig a REVKI által rendelkezésre bocsátott csavaros tetejű üvegben kell beszállítani, megfelelő szállítótáska (hűtőtáska) alkalmazásával. A mintavételi csöveket az Önkormányzat szerzi be. Kerekegyháza Önkormányzata vállalja, hogy a vizsgálati adatok elektronikus továbbítása érdekében a megfelelő online kapcsolatot a REVKI, a háziorvosi rendelő és a mintavételi hely között kiépíti. 4. Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat ,- Ft értékű orvosi eszközt vagy műszaki berendezést ad a MH HEK tulajdonába támogatásként azzal a megkötéssel, hogy annak tényleges használatára a REVKI jogosult. A tárgyi eszköz átadása legkésőbb szeptember 30-ig esedékes. Egyebekben az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az elvégzett vizsgálatokért az MH EHK OEP finanszírozásra jogosult. Ezen felül egyéb ellenértéket a szolgáltatásért az MH HEK nem köt ki. 5. Jelen szerződés teljesítésének érdekében a REVKI nyilatkozik, hogy: - a szerződés keretébe tartozó laboratóriumi vizsgálatok végzésére érvényes hatósági engedéllyel, az erre vonatkozó minimum feltételekkel és kapacitással további, a tevékenység végzésére felelősség biztosítással rendelkezik (a hatósági engedély száma: ANTSZ Ig/A

5 124-9/2005; biztosítási kötvény száma, biztosító pénzintézet megnevezése: 220/903-03/0001 OTP Garancia Biztosító NyRt. ) - A mintavételi hely szakmai felügyeletét ellátó megfelelő laboratóriumi orvost foglalkoztat (laboratóriumi orvos neve, pecsétszáma: Dr. Péter Ildikó, 31030). - A vizsgálatok és a vizsgálati adatok kezelése során az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény betegek jogaira vonatkozó rendelkezéseit (6-27. ) megtartja. - Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy: - a mintavételi helyre (J0) vonatkozó érvényes hatósági engedélyekkel a tevékenység végzésére felelősségbiztosítással és az erre vonatkozó minimum feltételekkel rendelkezik (hatósági engedély száma: ÁNTSZ Ig /2006., biztosítási kötvény száma, biztosító pénzintézet megnevezése: 2007/31919 QBE Atlasz Biztosító Zrt, Budapest.), - A laboratóriumi mintaanyag szállítására alkalmas gépjárművel, illetve az azt vezető munkatárssal rendelkezik. A gépjármű tulajdonosa Kerekegyháza Város Önkormányzata, típusa: MAZDA B-2500 rendszám: JLM A REVKI, illetve az Önkormányzat egymás irányában vállalják, hogy a jelen szerződés feltételeiként szolgáló valamely körülményben bekövetkező változásról (ideértve az 5. pont szerinti feltételeket is) haladéktalanul értesítik a másik felet és ha szükséges, ezzel egyidejűleg kezdeményezi e megállapodás módosítását. 7. A jelen megállapodás január 1-jétől december 31-éig szól. A megállapodás felmondását megelőzően a felek egyeztetni kötelesek egymással, de a felmondási idő nem lehet kevesebb 2 hónapnál. 8. A felek nevében eljáró további kapcsolattartó személyek felsorolása: Az Önkormányzat részéről: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző (a szerződéses viszonyból származó jogi, pénzügyi kérdések tisztázására vonatkozóan) Nagy Kálmánné laborasszisztens (a mintavételi hely működésére, a minta beszállítására vonatkozóan) A REVKI részéről: Dr. Szabó Gábor orvos ezredes, főigazgató-helyettes (a szerződéses viszonyból származó jogi, pénzügyi kérdések tisztázására vonatkozóan) Dr. Péter Ildikó főorvos (a minta vizsgálatára, a leleltek készítésére, rendelkezésére bocsátásával kapcsolatosan) 9. A jelen megállapodásból fakadó, előzetes egyeztetés keretében nem rendezhető viták eldöntésére a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 10. A jelen megállapodást, mint szerződési szándékunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtuk. Kerekegyháza, Dr. Németh András Dr. Kelemen Márk orvos dandártábornok polgármester MH Hek. parancsnok Ellenjegyezte: Vincze Miklós jegyző

6 Melléklet: 2.sz. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a; képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester, továbbiakban: Támogató) másrészről, Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központja (1134 Budapest, Róbert Károly krt 44. képviseli: dr. Németh András orvos dandártábornok, MH MEK parancsnok, a továbbiakban: Támogatott) között az alábbi feltételekkel: 1. Jelen támogatási szerződés a szerződő felek között Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének költségvetési rendelete figyelembevételével jött létre. 2. Támogató ,- Ft azaz Hatszázezer forint összegű támogatást nyújt a Támogatott számára, orvosi, egészségügyi eszköz/ök/, vagy a feladatellátáshoz szükséges egyéb műszaki berendezések beszerzése céljára. 3. A támogatás összegét támogató átutalással teljesíti, két részletben március 1-ig ft-ot, június 30-áig ft-ot utal támogatott részére. 4. A Támogatott a támogatás összegét csak a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott célra használhatja fel. A támogatás e céltól való eltérő felhasználása esetén a Támogatott köteles annak a támogatási átutalástól a visszafizetésig terjedő időszakra a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét - az erre irányuló felszólítást követő - 15 napon belül visszafizetni a Támogató számlájára. 5. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a évi költségvetési rendeletében meghatározottak szerint a támogatás összegét és a Támogatott nevét közzéteszi. 6. Támogatott vállalja, hogy a 2. pontban megnevezett eszközt az egészségügyi vizsgálatok végzése során hasznosítja. 7. Támogatott a támogatás összegének célszerinti felhasználásáról legkésőbb, január 15 éig, a Számvitelről szóló évi C. törvény 165. (2) bekezdésében meghatározott követelményeket kielégítő számlák, bizonylatok fénymásolatának Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatalához történő megküldésével köteles elszámolni, Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint. 8. Jelen szerződés január 1-jétől december 31. napjáig szól. 9. Szerződő felek az esetlegesen felmerülő jogviták elbírálására a Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a szerződés 7. pontjában lévő jogszabályok az irányadóak. A felek a szerződést annak elolvasása és kölcsönös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták. Kerekegyháza, október.. támogató támogatott ellenjegyezte:

7

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1077-1/2012/I. Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, Üi.: Csomor Ágnes fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása Melléklet: szerződés-tervezetek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dr. Katona Ernő háziorvos (szerződés-tervezet

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-21/2013. Tárgy: Vállalkozó fogorvos feladat-ellátási szerződése Mell.:

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Sportegyesület támogatása A tárgykört rendező

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat)

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat) ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T az egészségügyi alapellátásban vállalkozóként működő egészségügyi szolgáltatókkal kötendő megbízási szerződések szövegének jóváhagyására

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület támogatási kérelme dr. Uhrin Anna aljegyző Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 221/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. december 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. december 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Közgyűlése 2009. december 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2009. (XII. 11.) közgyűlési határozata Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére Szerződés száma:. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére amely létrejött Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2013. (X. 28.) határozata alapján

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Január 29-ei ülésére 3. napirendhez:

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Január 29-ei ülésére 3. napirendhez: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Január 29-ei ülésére 3. napirendhez: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Korábban megkötött feladat-ellátási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2007. évben támogatásban részesítettek elszámolásáról

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal támogatási megállapodás megkötésére

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal támogatási megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal támogatási megállapodás megkötésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Centomilla Kht-vel ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 31360/2013. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján és Térsége

Részletesebben

4Sf. számú előterjesztés

4Sf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4Sf. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására

Részletesebben