70 EU WORKING PAPERS 2/2006. Római Birodalom kultúrát: c) Az Osztrák-Magyar Monarchia,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "70 EU WORKING PAPERS 2/2006. Római Birodalom kultúrát: c) Az Osztrák-Magyar Monarchia,"

Átírás

1 DR.SZŰCSR.GÁBOR* ANYUGATBALKÁNÉSAZEURÓPAIUNIÓ FURCSAPÁROK : BEVEZETŐMEGJEGYZÉSEK AcímelsőrészeazértutalNeilSimonvígjátékára,hogyszembetűnjönazakülöI hatalminak tekintett)akarateszköze,amozgásteret,azönállóságotszűkítőfölöslei véltdélszlávmagatartástólidegenszabályokösszessége,akülső(nemritkán nagyi dőcél,mindenbajellenicsodaszer,sőt,vágyálom,deegyúttalahagyományosnak csolatátjellemzi.azeuatérségországainakzömeszámáraegyszerrevonzó,eléreni viszony,amelyazeurópaiunió(eu)ésanyugatibalkánkapi lakosságának(országtólfüggően)csakmintegyafele:45i51%iavélteúgy,hogyaz nös,ellentmondásos többiekszerintahatássemleges,vagyéppenkedvezőtlen.1 EUIhozvalóközeledés nagyonjó,vagy kitűnő hatásúlehethazájaszámára,a mégottis,aholavilágoseurópaiperspektíva,atársulásiésstabilizációsmegállai podásadott.sőt,azarányok,különösmódonszinteegyformák:2005elejénatérség gesnyűg.ekétfelfogásatérségországaibanegyidejűleg, azeuinak(nemmellékesen:2003ótaanatoinak),sbárnéhaatérségországaii amelyrőlcsakutaláskéntteszünkemlítést,mert2004májusaótatagja fogalmais. egymás atöbbi nem Tisztázandóacímmásodikrészébenemlítetttérség,aNyugat-Balkán Cikkünkben,azegyszerűségkedvéértavolt fogunkszólni,szlovénia 49.old.,Horvátországravonatkozóan:www.eubusiness.com. *AljubljanaiMagyarNagykövetség(Szlovénia)tanácsosa,külgazdaságiirodavezető. 1 TheBalkansinEurope sfuture InternationalCommissionontheBalkans,Sofia,2005. Jugoszláviáról kivételével, nakszólópéldakéntemlítik,helyzete,mintmindig,maisgyökeresen (volt)jugoszlávköztársaságétól.annakokapedig,hogyanyugat-balkánt, eltér mellett van jelen,

2 érintjük. pedig avoltjugoszláviát neveztükmegacímben,nemcsupánezatény:többnyire amelynekjelentőségemagyarnézőpontbólviszonylagmarginális,ezértmostalig zőjeugyanis,aföldrajziközelségellenérenemismertrészletesenamagyar(akár 70 EU WORKING PAPERS 2/2006 megnapjainkeseményeisem.továbbá:etérség,politikaiésgazdaságiszempontból szakmai)közvéleményelőtt,holottejellemzők,előzményeknélkülnemérthetők tisztázni.atérségszámosjellemi azeu foglakozikatérséggel.1amásikkivételalbánia, ilyen megnevezéssel Kénytelenekleszünkbizonyosalapfogalmakat ALAPFOGALMAK Eztegypillanatrasemszabadszemelőltévesztenünk. Aháborúknakpillanatnyilagvégeugyan,ámazerőszakbűzeottvanalevegőben. 2 illetőenbecslésekbebocsátkozni.haeztmégismegtesszük,óvatosanjárunkel. egyarántmaisviszonylaginstabil. Ebbőlaziskövetkezik,hogynagyonnehézajövőt Theodosius-vonal :395Iben,NAGYTHEODOSIUSrómaicsászárfelosztottabiI hozottlétreatérségenbelül.3 bizánci),illetvea nyugatinak nevezettkereszténycivilizációt.ezaválasztóvonal sában,északkeletidélnyugatiiránybanavoltjugoszláviánvégighúzódó vonal örököselett.ez,anagyjábóladunavonalánakmeghosszabbítái azortodox(pravoszláv, ANyugatIBalkántöbb sezhatalmaskülönbségeket választóvonaláltalerősentagolt, a) vó,montenegró,macedónia,sboszniaihercegovinamásikrésze. oldalánvanamaiszlovéniaéshorvátori kapcsolatosviszony A rodalmátfiai,arcadiuséshonoriusközött,előbbiakelet-,utóbbianyugat- Római Birodalom meglehetőspontossággalválasztelegymástólkét azottománbirodalomrészévévált,steljesencsakaz1912i13iasbalkániháborúk az1389ibenelvesztettrigómezeicsatátkövetőenatérség (az1878iasberlinikongresszusig) Szerbia,KoszoI kultúrát: szempontból,ígyazeu-val történelmi, szempontjábólismeghatározó.nyugati gazdasági politikai szág,avajdaság,illetveboszniaihercegovinaegyrésze,akeletin létreatérségben. végérenyerteelfüggetlenségét.tudjuk,milyengazdaságikatasztrófátjelentetta csak 150évestörökuralomMagyarországszámára,ígymegítélhetjükefélévezI redjelentőségétanyugatibalkánszempontjából.atörökhódoltságnem,vagy hozott b) keletiidélkeletirészefokozatosan,ám500 A hódoltság: évre Afentiekbőlnemcsakazérthetőmeg,miértdestabilizálódhatottmindkét(azelső szág,ésegyideigboszniaihercegovinaisrészevolt,ugyancsakkettészelteatéri SzlovénÁllam(1923Itól azelsőjugoszlávia )létrejöttéigszlovénia,horvátori melynek1918.december1ijéig,aszerbihorváti hanemazis,honnanszármaznakahai jelentett. aligérintetteamaiszlovéniátéshorvátországot,ezértújabb szakadást c) Az Osztrák-Magyar Monarchia, 1EUCommissionSecretaryGeneral:GeneralReport2003ChapterVI.,Section7. atérségországai,területeiközött. 3JuhászJózsef: VoltegyszeregyJugoszlávia,AulaKiadó,Budapest, TheBalkansinEurope sfuture 7.old. séget,sezisméthosszúidőreszólóválasztóvonalat ésamásodikvilágháborúutáni)jugoszlávia, talmasgazdaságifejlettségbeli különbségek,

3 éppenúgydiktatúravolt,mintbármelyikmásikszocialistaország,viszonylagos ellenéreugyanis,hogyamásodik,szocialistajugoszlávia(1946i1991)alapvetően is,amelyönmagában SZŐCS G.: FURCSA PÁROK : A NYUGAT-BALKÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 71 Másfelőlviszontvanolyan,történelmijellegűazonosság ugyannemjelentettkohézióserőt,deösszefügg az EU-hoz viszonnyal.annak 70Iesévekreolyanmértékűjavulásteredményezett,amelycsakrészbenmagyarázI eredményekéntszabadabbanérvényesültek.eza60ias bizonyos középeurópaiországé.tagjavoltagatt nak,kiválókapcsolatokatlétesítetta hatóavalóbannagymértékűkülsőforrásbevonással,döntőenanagyobbszabadi dátlanulnyitottvolt.ezértaszocialistarendszerösszeomlásakorjugoszláviahui ságfokkövetkezménye.azország,akeletieurópaigyakorlathozmértenugyanispéli nyitottsága,ezértnagyobb elemeitöbbreformkísérlet mozgásterevitathatatlan.apiacgazdaság hanemtőkévelésszaktudássaltértekhaza.megmaradtugyanazírástudatlanság dégmunkásainemcsupánafizetésimérleghiányátmérsékeltékhazautalásaikkal, volt,mintbármelyikkeleti (1981:9,5%),deJugoszláviaazegyetemistákszámarányáttekintvepéldáulazeuróI paiélmezőnybetört.1az elnemkötelezettség titóitalálmányamiattazország országokban,amisemazexportlehetőségek, mánésfizikaiinfrastruktúrájánakhelyzetesokkal jobb nemzetközi pénzügyi intézményekkel,és(nohanemvolttag)azoecd-vel, vencal,majd1980.április5iénújabbatkötött.atöbbiszocialistaországtóleltérően, semanyersanyagforrásokszempontjábólnemelhanyagolhatóháttér.azeuihoz történőcsatlakozásjugoszláviaszámára,bárkomolytárgyalásokután,devalószíi nűlegkönnyebblettvolna,mintatöbbi,voltszocialistaországesetében,annális jogalanykéntismerteelazeurópaiközösséget. jelentőspozíciókratettszertafejlődő lyetamindvégigelnyomottnemzetiségiellentétekrobbanásszerűfelszínretörése TitoelnökhalálautánjóötIhatévvelfokozatosanmásiránytadolgok.Ezkülön dolgozatot,sőt,köteteketérdemel.haleegyszerűsítveésegyetlenmondatbanakari Nincshelyünkannakelemzésére,miértvetteka80Iasévekmásodikfelétől,tehát inkább,mert1971.március19ieótavoltegyüttműködési sorozatakövetett.ezértavoltjugoszlávköztársaságokszámára szerződése a Közös Piac- Jugoszláviaönálló nemzetközi nánkmegfogalmazni:a rendszer összeomlásaazország összeomlásávaljárt,amei A FURCSAPÁROK LÉTREJÖTTÉNEKALAPJA ATHESSALONIKIAGENDA,ÉSAMIAZÓTATÖRTÉNT: miattiháborúk (Szlovéniakivételével)akilencvenesévektőlazEU elképzelhető realitás helyett elképzelt jövővévált. kaukázusitérségtőleltekintünk,kontinensünkegyetlenigazánneuralgikus,távlatii KERESKEDELEMPOLITIKAILÉPÉSEK elemevoltmilosevićbukása(2000.október5.).eljöttazidejeannak,hogyanyui rópa lőporoshordója,minta19.i20.században,ám,haaviszonylagperiférikus háborúkrámutattakarra,hogyanyugatibalkán,hanemisegészeui Adélszláv lagveszélyestérsége.2003-ra a helyzet viszonylag stabilizálódott,melynekdöntő 1JuhászJózsefu.o.;177.old. perspektíva,azeuihozvalóközeledés gatibalkánszámárabemutassákazeurópai módjátéslehetőségét,mintolyaneszközt,amelyvonzerőként,értelmes célként

4 cius),atérséghelyzetébenamúgyiskülönösenérdekeltgörögország2003iaseli csiülésekenisvoltakutalások(koppenhága2002.december,brüsszel,2003.mári stabilitásmegteremtésére.erremárkorábbieurópaitanái Agenda(azElnökségiKövetI 72 EU WORKING PAPERS 2/2006 lapítottfeltételeket. 1MáigezatérségésazEUviszonyának kályhája,kiindulási 21.)iskövette.AleglényegesebbazAgendánakazamegállapítása,amelyszerintaz Csúcstalálkozó(2003.június alkalmaslehetatartós Megállapodásokat,aprogramokközülfőlegaCARDSIotemeliki.Hangsúlyozzaa unióéstagállamai teljesmértékbenéshatékonyantámogatjákanyugatibalkáni országokeurópaiperspektíváját, amennyiben(ezenországok)teljesítikamegáli nökségeidejénazonbannemcsupánathessaloniki keztetésekmelléklete),hanemeu-nyugat-balkán zottságáltaljoggalnagylelkűneknevezettintézkedésanemzetközikereskedelemi Paktumjelentőségét. politikábanviszonylagritkamódonafejlettebbfélkezdeményezésére,tehátnema (AutonomousTradeMeasures,ATM)3helyzetével.Ez,aBiI pontja.acsúcstalálkozórólkiadottközös NyilatkozataTársulási és Stabilizációs Délkelet-Európai Stabilitási A2005. maradásátbiztosítja. elbánástbiztosítatérségvalamennyiországaszámara.eredményei koncessziókat(kedvezményeket),azaz egyebekköztfoglalkozotta2000őszeótahatálybanlévőautonóm júniusibrüsszelieurópaitanács,majda2006. januári Bizottsági Közlemény 2 Kereskedelemi Intézkedések gyengébbikfélnyomásáratartós, Alehetőségetugyanismindenolyan,térségbeliországnakbiztosítanák,amellyelaz lata.arrólvanszó,hogyazeu,ahorvátországgalésmacedóniávalaláírttársulási kumulációkiterjesztésénekgondoi egyoldalú kéntanyugatibalkániországokeuibairányulóexportja2000és2004közöttévi preferenciális jöttlétreilyenegyezmény.)ezrészelenneakésőbbipánieurópaikumulációnak,és EUilyen(lényegébenszabadkereskedelmi)megállapodástköt.(AzótaAlbániával ésstabilitásimegállapodásokalkalmazásakorszármazóárunaktekintiieamásik övezetethozvalétre. 8%-kalnőtt.AzATM2010Iigtörténtmeghosszabbításaesegítségközéptávúfenn- MárThessalonikibenfelmerültadiagonális Agreement,SAA)jellegükbenéscéljukbannemkülönbözneklényegesena2004Iben System névennevezi.4 (StabilisationandAssociation folyamatnakis.abizottság országbólszármazótermékeketis,ezzeldiagonális kumulációs azeuromediterrántérségközeledésétcélzóbarcelonai bontjaleakorlátokat,mintapartnerország( lassítólisták ),ezzellehetőségetad csatlakozotttízországnakacsatlakozáselőttérvénybenvoltmegállapodásaitól. ezt,anyilvánvalóanatávolabbijövőbenlehetségesmegoldást Pan annakmegerősödésére,csökkentve(denemkiküszöbölve)aztakockázatot,hogy Céljukatagságelőkészítése,pontosabbanatagjelöltségrevalófelkészítés.AkeI történik.ezaztjelenti,hogyazeugyorsabban(nagyobbütemben) Euro Med ATársulási Stabilizációs Megállapodások 2CommunicationfromtheCommission COM(2006)27final. egyiegyágazatotsokkszerűenérhetarászabadulóverseny.ahelyzetetarendszerei 3CouncilRegulation(EC)2007/2000,CouncilRegulation(EC)2563/2000,Council 1TheThessalonikiEuropeanCouncil.PresidentialConclusions(sajátfordítás). reskedelmikorlátoklebontásafokozatosan,deamiméglényegesebb:aszimmetrikus Regulation(EC)2487/2001. módon 4CommunicationfromtheCommission COM(2006)27final,6.old.

5 (CEFTA).1Gyakorlatilagazonbanenneknagy,ahatékonyságotcsökkentőhátránya, államokközülhorvátországésmacedóniaszámára,akésőbbieucsatlakozásszemi az olló éventeegyreszűkebblesz. együttműködéskérdése.atérségbeli SZŐCS G.: FURCSA PÁROK : A NYUGAT-BALKÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 73 tok,köztükhazánkéis,amíg(azeucsatlakozástmegelőzően)ceftatagvolt,ezzel senülésezőtársulásitanácsvizsgáljameg.azaszimmetria szembenaztmutatják,hogyéppittvanalegtöbbgond.agabona,ahúsfélékésmás perszefokozatosan termékekbevitelikorlátozását,vagykülönilletékekkivetésétaceftatagállamok mértéke annakidejénegymásközöttiselőszeretettelgyakorolták,nemritkánanélkül,hogy termékekre.atapasztalai Különproblémaaregionális csökken, előzetesen,akárawtokeretébenerrőlértesítettékvolnaegymást(notifikáció), kereskedelmi pontjábólelvilegjóiskolalehetaközép-európai illetvemegbeszéléstjavasoltakvolnaazügyben. Számos,mamárnemCEFTAI,haI Szabadkereskedelmi Társulás hogynemterjedkiamezőgazdasági és élelmiszeripari szeptember):horvátország,románia,bulgária,macedónia.atovábbibővítésről tételével,célszerűlenneváltoztatni,sezzelaceftaméginkábbazunióstagi politikauniósacquis. tárgyalásokfolynak.azeuihozcsatlakozók(2007.januárelsejénromániaésbuli gária)természetesen automatikusan elhagyjákaceftait,hiszenakereskedelemi (2006. nemuniósországhangsúlyozza,hogyezenahelyzeten,aszabadkereskedelem teljessé ság gyakorlóterepe,lehetne.2arendkedvéért:acefta országhallanisemakaragondolatról,annakellenére,hogyaz,aszámáracélnak Ugyancsakittkellmegemlíteni,hogyazEUévekótaszorgalmazzaa regionális jelenlegi tagjai tekintetteurópaiuniótólszármazik.ahorvátálláspontnemtitkoltanaz,hogyebi megállapodáslétrejöttét.a furcsapárok tulajdonságaihoztartozik, kereskedelmiintegráció,vagyislényegébenaz legfejlettebbországa,ugyanakkorúgyérzi,olyanországokkal árulnaegygyékéi lyétvélikfelfedezni. avoltjugoszláviára,sezekközésoroljaaszabadkereskedelmetis.mintatérség Zágrábajelekszerintirtózikmindenolyanlépéstől,amelyakárcsakemlékeztetis egész térségre kiterjedő szabadkereskedelmi hogy,báranyugatibalkánlegtöbbországánaknincsezellenelvikifogása,horvát- okotadhatnaarra,hogy velükkerüljönegy csomagba.aregionális benvalamiféle jugoszlávreintegrációt,vagylegalábbisa jugoszlavizmus veszé- AZEU TÓLMÉRTTÁVOLSÁG szabadkereskedelemnek,adélkeletieurópaitérségkereskedelmiminisztereinek 2005Iösszófiaitanácskozásaszerintelvileg2007Ibenéletbekellenelépnie,3ámerre aközeljövőbenalighakerülsor. TekintsükmindenekelőttaszóbanforgóországokésazEUátlagközöttiGDPI nyen,amelyeknélsokkalelőbbretart,sezhátráltathatná az uniós csatlakozás folyamatát: táblázat). nisztérium,ljubljana, :10thAnniversaryofCEFTA,(dokumentumgyűjtemény)szlovénGazdaságiMi 2U.o. 3CommunicationfromtheCommission COM(2006)27final,6.old. különbséget(1.

6 Ország Horvátország SzerbiaIMontenegró 46,70 22,96 11,45 % BoszniaIHercegovina Macedónia Koszovó 21,40 18,36 4,20 csak mintegyfeleazeuátlagnak,atöbbi,térségbeliországbruttóhazaiterméke márazeu25ire,teháta2004iesbővülésfolytánalacsonyabbbruttóhazaitermékű távolság,különösen,hafigyelembevesszük,hogyez eltekintve,aholagdp nak,minteszköznektekintik.ezértakiábrándultságaközeledésselszinteegyenes azeuátlagnegyedeiötöde.koszovómutatójaönmagáértbeszél. aránybannő. arramárutaltunk,számosillúziótfűznekazeutagsághoz,saztsokkalinkábbcéli AtávolságazonbannemcsupánaGDPtekintetébennagy.Atérségországai,mint Hallatlanulnagy Nyugodtanmegkockáztathatjuk:amígeznembefolyásoljadöntőenacsatlakozásI a országokkalbővülteuiravonatkozik.horvátországtól laikusközvéleménynekismegkellazonbanértenie,hogyaközeledési,illetvecsatlai kozásifolyamatnemdátumokról,hanemkonkréteredményekről,apontosanmegi ravonatkozó,majdaninépszavazáseredményét,tehátaközvéleménynemfordul tartósanazunióstagságellen,eznembaj.mindavezetésnek,mindaszakmai,dea programnaktulajdonítkiemeltszerepet.eprogramot2000.december27iénindíi Aképnemlenneteljes,hanemszólnánkakizárólagnyugatIbalkánitérségtámoI (CommunityAssistanceforReconstruction,DevelopmentandStabilisation) EUR-tteszki.2Azemlített,2006januáriBizottságiKözlemény3a programokról.ezekteljeskeretösszege2000i2006közöttösszei képpenacivilizált,áttekinthetőközigazgatásmegteremtésétjelenti.montenegróban tottákel.kedvezményezettjeiavoltjugoszlávköztársaságok(természetesenszlovéi jellegűprioi gatásátcélzóeu sen5,4 banajogállamiságésabelügyirendszerfejlesztése,boszniaihercegovinábanfőleg ritásokatírelő,horvátországbanpl.többekközöttaszerbmenekültekvisszatelepíi tését,szerbiábana goodgovernance névenközismertkövetelményt,amivoltai astatisztikaihivatalkorszerűsítése,koszovóbanazigazságügyireform,macedóniái milliárd niakivételével)ésalbánia.lényegesvonása,hogy ország 1Forrás:EUROSTAT(azindexeksajátszámítások). azadminisztrációkorszerűsítéseszerepelkiemelten.acardseszközök10%iát specifikus 2CommunicationfromtheCommission COM(2006)27final,13 14old. 3U.o. 74 EU WORKING PAPERS 2/ táblázat A nyugat-balkáni országok egy főre jutó GDP-je, vásárlóerő-paritáson (PPP) az EU-25 átlagának százalékában, 2004-ben 1 határozottfeltételek teljesítésérőlszól.

7 Accession)váltjafel,amelynekcéljaazátmenetmegkönnyítéseakedvezményezett számáraegyikstátuszbólamásikba,1vagyispl.azsaaitólatagjelöltségfelé.azipa fejlesztésekrekülönítettékel.aprogramotvalamintamagyargyakorlati azigénybevételt. (InstrumentforPreI (ISPA, SZŐCS G.: FURCSA PÁROK : A NYUGAT-BALKÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 75 bólismert,ésatagjelöltekáltaligénybevehetőelőcsatlakozási regionális ben.2005ibenmártöbbmint300ilyen műveletet hajtottakvégre,amely6000, Instrument)céljaahumáninfrastruktúrafejlesztése,szakértőkküldéseatérségbe, azadózással,közbeszerzéssel,tehátlényegébenjogállamiadminisztráció közigazi gatásműködésévelkapcsolatosteendőkésszabályokoktatása,bevezetéseérdekéi (TechnicalAssistanceInformationExchange SAPARD),illetveamár kifutó PHAREIt2007-től alapokat azipa térségbelitisztviselőtérintett.2 nagyelőnye,hogyaprogramokintegrálásaegyszerűsítheti A2004májusaótaműködőTAIEX thessalonikieurópaitanácsalkalmávalanyugatbalkániországokcsatlakoztaka cialistaországénálnagyobbvállalkozásiszabadságésahazatérő vendégmunkások tőkéjénekegyütteshatásaelsősorbanaszolgáltatásokterénnövelteakisvállalkozók fontosszerephezjutottakamásodikjugoszláviában.atöbbiszoi formációsiésnemutolsósorbanszemélyeskapcsolatrendszerkiépítéséteredméi nyezi.ahelyipénzintézetekenkeresztülegyébkéntatérségkisiés mikro vállalkoi Chartájához,amipénzbennehezenmérhetőoktatásiI,inI ezeketavállalkozásokat.ezérta Akisvállalatok számát.a90iesévekbalkániháborúiszétzilálták szól,azértemlítjükmeg,mert azadminisztrációfejlesztésétcélzósigmaiprogi OECD,illetveazEUáltalmegengedettfeltételeknélkedvezőbbkondíciókkaljuthatI AzODA(OfficialDevelopmentAssistance)nyugatIbalkánikedvezményezettjeiaz (adottprojektrevonatkozó)hitelekhez.bárnemkizárólagatérségnek jutottakuniósforrásokból.3 vanszó. Kisvállalatok Európai zásai2006ibanmintegy60 millió EUR támogatáshoz keletieurópaistabilitásipaktum40partnerországaáltaljavasoltprojektekkel.erre ködésiszervezet(osce),azenszkülönféleszervezetei,azebrd,avilágbank száma.azeurópaibizottságiésegyüttműi nakkötött naszükség,amelynöveliahatékonyságot,kizárjaapárhuzamosságokat,jobban ramhozhasonlóan akétszervezetközös Éséppenezalényeg.AkisebbInagyobbjelentőségűnemzetközifejlesztésisegélyezési programoknak se szeri se programjáról programjaipárhuzamosan akülönfélenemzeti futnak programokkal,illetveadéli voli évtizedeatérségetértellenségeskedésutóhatásanemmúlikelegyhamar,ezérta regionáliskapcsolatokfejlesztésétkellőtürelemmelésmegértésselszükségeskezeli mondják kevesebbtöbbvolna :anyugatibalkániújjáépítésösszehangolására ni,tekintettelazérintettekérzékenységére(amintazthorvátországesetébenisláti rekonstruálásátszolgálná,ámtekintettelkelllennikorlátaira.azaligtöbbmintegy ugyan,hiszenaháborúkáltaltönkretettfizikaiéshumánkapcsolatrendszer tekintetbevesziafogadó(kedvezményezett)térségigényeit.kevésbé országokegymásközöttigazdaságiintegrációja,demégkereskedelmeis,meglehei tuk).továbbá:nagyjábólazonosmértékbenviszonylagalacsonyfejlettségűfiatal kellenehangsúlyozniaregionális, tősennehezenfejleszthető.aszabadkereskedelem,sőt,atőkeáramlásszámtalan erőszakosan közti együttműködést.ezhallatlanul fontos 2U.o. 3CommunicationfromtheCommission COM(2006)27final,7.old. 1U.o.

8 közikakadályokba.ezekazországokalakosságszámára(is)látványosanóhajtják agazdaságifejlettségnövelésével,anagyobbdiverzifikációvalpárhuzamosanlehet ésnemkevés(akárrosszulértelmezett,dejelenlévő)gazdaságiokbólüti iparukat,gazdaságukat,sez(főlegennekmértéke)lehetugyan 76 EU WORKING PAPERS 2/2006 utóbbiesetbenugyanisbiztonszámíthatunkazellenállásra. együttműködésatérségorszái non feltétel.ez munkát, politikai védeninemzeti túlzott,ámolyankörülmény,amellyel,mintrealitássalszámolnikell.mérséklésére számítani.emelletttermészetesenfolytatnikellameggyőző Tagjelölt: foglaljaössze. melynekcéljaannakelfogadása,hogyaregionális érvelő gainaksaját SAAmegállapodás: Albánia Horvátország,Macedónia érdeke,nempedigkívülrőlmegkövetelt sine qua Aközeledésjelenlegihelyzetéta2. táblázat 2. táblázat ATMmegállapodás: SAAtárgyalások: Montenegró(szünetel), BoszniaIHercegovina Koszovó Szerbia(szünetel), A szeptemberi állapot 1 nyebbnek.ezterősítetteahorvátközvéleménybenáltalánosanelterjedtvélekedés HorvátországkiindulóhelyzetetűntalegkönyI helyzeténeksajátosságait! hetőenkezdettől is,amelyahagyományosan(nyugati)európáhoztartozásonalapult.két,a Tekintsükátrövidenazérintett tárgyalások,(melyekfolytatásaelőttgotovinatábornokelfogásamegszűntetteaz TheodosiusIvonaltól keletrefekvőbalkániország,romániaésbulgáriaazonban önmagábanédeskevés, tehát országok akadályt), vanszükség. A2005októbereótatagjelölt haladnak.2nemszabadazonbanelfelejteniaztazalapelvet, volt.alakosságnémicsalódottságaellenére,a feltei előbblesztagjaazeuinak,minthorvátország.akulturálisitörténelmiháttér kérdések,alegnagyobbszlovénkereskedelmibankkalszembenihorvátkövetelés,a agreed,vagyismindenkérdéslezárái Ezzela közösüzemeltetésrekészültkrškoiatomerőműkérdései),bárnincsenekközvetlen sáigmindenkérdésnyitott.kétségkívülnehezítiahelyzetet,hogyezúttalakorábbi tettekre, tényekre vezetés fogvatisztában összefüggésbenatagsággal,felmerülhetnekatárgyalásokon,amiszinténnemegyi fejezetrőlkelltárgyalni.ateljességkedvéérthozzákellteni ajugoszlávidőkbengyökerezőviták(határiéstengerjogi jó ütemben hogy nothing nyosfokigszámítottazeuközreműködésére,melynekazonbanfélreérthetetlen szerűsítiakérdést.avitáskérdésekegyrészénekmegoldásábanmindkétfélbizoi agreed until everything tagjelöltekénéltöbb,35 nünk,hogyaszlovéniával 2L.bővebben:http://europa.eu.int/scadplus:Croatia. 1Forrás:GazdaságiésKözlekedésiMinisztérium,2006. álláspontja,hogyakétországegymásközöttrendezzeaproblémákat.brüsszeli kö-

9 voltsaa,atagság réstazértakétségkívülpozitívértelembenmeglepőhaladásért,amelyeta2001. ezzelszemben,hogyhorvátországnakmegkelloldaniaaháborúidején kilátásbahelyezésével SZŐCS G.: FURCSA PÁROK : A NYUGAT-BALKÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 77 vetelmény elmenekültszerb nemzetiségű lakosság visszatelepítésétis. üzenetetkapott,egybenelismei amellyel2001áprilisától közepénismétmutatkoztakapolitikaiinstabilitáslehetőségéreutalóbelpolitikai banjólérzékelhető,hogybrüsszelszerintebalkániországnakméghosszúutatkell februáriaugusztusifegyveresösszecsapások,illetveazazoknakvégetvetőohridi Keretmegállapodásmegkötéseutánelért.AzEurópaiBizottságelemzéseibőlazonI átvételére,annálisinkább,mivel2006 Azugyancsak2005ItőlhivatalostagjelöltMacedónia, politikai legre:azexport2000ibenagdp42,2%iának,2004ibenmárcsak37,9%iának, ről,amiszinténlassítjaafolyamatot.azsaaaszimmetriájánakcsökkenése,defői feleltmeg,mígazimportnálezazarány52,2%irólmintegy55%iranőtt.abizotti megtennie,amígképesleszateljesacquis problémák.továbbigondagörögországgal folytatottvitamacedóniaelnevezésé- vábbiakranézve:abizottságetérenelismerésselnyilatkozottahelyzetről,1amely ságnakatagjelöltországokrólszólóelemzéseirámutatnakarra,hogyagyengébben tagság,illetveaz kénta2003itóllétrejöttwtotagságkedvezőtlenülhatottakülkereskedelmi mostmáramagyartelekom). hatásokatiseredményez.ígytörténtezmacedói befektetőkreis(ezekegyikeamatáv,illetve alapotteremthetatoi mér- fejlettországokesetébenakoncessziókmegadásávaljárówto hatóerejét.2ezzelegyüttszámtalan,komolyproblémavármegoldásra:amegállai akarunklenni,azisnagyeredmény,sőt,siker,hogyelkezdődtek.egyöntetűvélei Bosznia-HercegovinávalazSAAtárgyalásokfolyamatbanvannak.Haőszinték aszimmetria niaesetébenis.apolitikai csökkenése negatív podástúlsúlyosállamotteremtett,áttekinthetetlenbürokráciával,amelynyűgaz ményszerintugyanisezkétdolgotbizonyít:azországstátuszárólszóló,gyakran nyugalomazonbanbiztonságos vonzerőtgyakorolhatastratégiai országnak.abosnyákihorvátföderációra(aterület51%ia)ésrepublikasrpskára európaijövőfelé,deazelsőlépéstmárkétségkívülmegtették.mitöbb:atárgyalái igazgatottboszniaihercegovinaelőttmégszinténhosszúazútaz folyamat,azországbékésebbé,bizi bíráltdaytonimegállapodás(1995)működőképességét,ésaz perspektíva 600ezreskisországfüggetlenségéneklehetővétételévelértvéget,hanemazértis, tonságosabbávált.ennekegyikjele,hogyfokozódiktöbbekközöttaszlovénérdeki szektorba(erőműkorszerűsítés)valóbekapcsolódásiránt.3 (49%)osztott,mégisnemzetközijogilagegységesenkezelt,lényegébenanemzetközi közösség tetőtörvényszékkel,ezértfelfüggesztetteatárgyalásokat.emegbeszélésekkorábi ASzerbiávalésMontenegróvalfolytatott,azSAAIrevonatkozótárgyalásokszüI együttműködésétanemzetközibüni a2006.május21iinépszavazása által sokmegkezdéseótagyorsult a konszolidációs lődésazenergetikai ber21. track módszerrel,azazpárhuzamosanfolytakakülönvámrendszerrel netelnek.nemcsupánazért,mertmontenegróban december. 1 CandidateCountries EconomicQuarterly.EuropeanCommission,Brussels2005.decem 2WesternBalkansinTransition.EnlargementPapers.EuropeanCommissionBrussels, Finance szlovéngazdasági üzletinapilap2006.július31. mertazeunemtaláltakielégítőnekszerbia ban twin

10 rendelkező,ámállamközösségetalkotókétköztársasággal.akét track,( vágány ) Szerbia,ahola30%Iosátlagosmunkanélküliségmelletta18I24éveskorosztály aközösjellegűkérdéseknéltalálkozottvolna(példáulszabványok).újrakezdéskor (melyetmegkell,hogyelőzzönakétújországköztikérdésektisztázása)valóban mindentújrakellkezdeni.mindenesetreatérségegyikleginkábbneuralgikuspontja a2006őszéntárgyalásokfolytatásánakidőpontjafelőlbiztosígéretnélkülálló 78 EU WORKING PAPERS 2/2006 kényszermegnehezítiamozgást).1montenegróennélkönnyebbhelyzetbőlfolytati hatja,illetvekezdhetiújraatárgyalást:adórendszeretöbbéikevésbékidolgozott 47%Iavanmunkanélkül.(70%Iukegyébkéntsohanemjártkülföldön.AvízumI (17%ÁFA,15I22%személyijövedelemIadó,9%vállalatinyereségadó).Abankokés jóvápéldáulaversenytárgyalások,tenderekeredményeitis).a2004ibenmintegy szolgáltatások90i100%iaprivatizált,amunkanélküliségráta csak 22%).2 talan. jövőbenistátusza,abécsbenerrőlfolyótárgyalásokkimenetelebizonyi hanemrészbenabizonytalanpolitikaihelyzet,részbenpedigafejletleninfrastruki 10millióEURItkitevőkülföldiberuházásokgyorsnövekedésreazonbannemezért túramiattnemlehetszámítani. alattáll.(eztjólérzékelteti,hogyazunmikhagyja 3produkáló Koszovó A2005Iben10,5%-os GDP növekedést hozzámagyarországszomszédságábanlévőtérség.instabilitásaszámunkraisvei KÖVETKEZTETÉS ANyugatIBalkánnemvalamiféletávoli,egzotikushely,hanemEurópában,mégI (UNMIK) közvetlen irányítása keltekvagyunk.enneklegfőbbeszközeagazdaságiegyüttműködésbővítése,amai szélyekethordozmagában.stabilitásánakmegteremtésébenezértkülönösenérdei FELHASZNÁLTIRODALOM 2.Communication.fromtheCommission COM(2006)27final,anI gyartőkekivitel,beruházásokrévén.atérségközelebb 3.CouncilRegulation(EC)2007/2000,CouncilRegulation(EC)2563/2000, 1. CandidateCountries EconomicQuarterly.EuropeanCommission,Brussels 2005.december21.,angolul. kerülése az EU-hoz ezért fontos CouncilRegulation(EC)2487/2001.,angolul. magyar érdek is egyben. 5.EuropeIEnlargement:KosovounderUNSecurityCouncilResolution EUCommissionSecretaryGeneral:GeneralReport2003ChapterVI.,Section EuropeanCommission,Brussels2006.március,angolul. 7.,angolul. március,szerb horvátul. 2UnijaPoslodavacaCrneGore(MontenegróiMunkáltatókEgyesülete),Podgorica, Europa Enlargement:KosovounderUNSecurityCouncilResolution1244.European 1Europa Enlargement:KosovounderUNSecurityCouncilResolution1244.European Commission,Brussels2006.március. tartományazensz

11 10. TheBalkansinEurope sfuture InternationalCommissionontheBalkans, 9.JuhászJózsef: VoltegyszeregyJugoszlávia,AulaKiadó,Budapest, http://www.eubusiness.com 7.http://europa.eu,.int/scadplus:Croatia 6. Finance szlovéngazdaságiiüzletinapilap2006.július31.,szlovénül. Sofia,2005.,angolul. SZŐCS G.: FURCSA PÁROK : A NYUGAT-BALKÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Socijalnidijalog.UnijaPoslodavacaCrneGore(Társadalmipárbeszéd.MonteI 11.TheThessalonikiEuropeanCouncil.PresidentialConclusions,angolul I2003:10thAnniversaryofCEFTA,(dokumentumgyűjtemény)szlovén 13.WesternBalkansinTransition.EnlargementPapers.EuropeanCommission Brussels,2005.december,angolul. GazdaságiMinisztérium,Ljubljana,2003.,angolul. negróimunkáltatókegyesülete),podgorica,2006.március,szerbihorvátul.

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre MTA világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 160. szám, 2002. december Éltető Andrea Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre

Részletesebben

Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség. MIE Konferencia 2015. május 14-15.

Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség. MIE Konferencia 2015. május 14-15. Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség MIE Konferencia 2015. május 14-15. Felsőtárkány OHIM A dilemma 2007 és 2012 között dolgoztam a Belső Piaci Harmonizációs

Részletesebben

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV?

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? 1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? A globális gazdasági és pénzügyi válság óta az Unióban visszaesett a beruházások szintje. Együttes és koordinált, európai szintű fellépésre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

A JELENLEGI VÁLSÁG NEM AZ EURÓ VÁLSÁGA. Interjú Nagy Ágnessel

A JELENLEGI VÁLSÁG NEM AZ EURÓ VÁLSÁGA. Interjú Nagy Ágnessel DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 2. No. 7. (Autumn 2011/3 Ősz) A JELENLEGI VÁLSÁG NEM AZ EURÓ VÁLSÁGA Interjú Nagy Ágnessel A Román Nemzeti Bank Igazgatótanácsának

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban*

A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Tanulmányok A kelet-közép-európai országok elsô öt éve az Európai Unióban* Kelemen Nóra, a KSH tanácsosa E-mail: Nora.Kelemen@ksh.hu 2004. május 1-jén Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

A TRANSZ-ATLANTI KAPCSOLAT ÉS A VÉDELMI KIADÁSOK. Tüttő Szabolcs

A TRANSZ-ATLANTI KAPCSOLAT ÉS A VÉDELMI KIADÁSOK. Tüttő Szabolcs A TRANSZ-ATLANTI KAPCSOLAT ÉS A VÉDELMI KIADÁSOK Tüttő Szabolcs A kétpólusú világ megszűnését követő világméretű politikai, társadalmi és gazdasági változások következtében maga a transz-atlanti kapcsolat

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Vezető szerep és európai egyensúly az euróválságban Németország: Kilépni vagy vezetni?

Vezető szerep és európai egyensúly az euróválságban Németország: Kilépni vagy vezetni? MKI-tanulmányok T-2012/23 kiss j. lászló az euróválságban Németország: Kilépni vagy vezetni? MKI-TANULMÁNYOK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Magyar Külügyi Intézet Szerkesztés és tördelés:

Részletesebben

A NATO szerepe a válságkezelésben

A NATO szerepe a válságkezelésben NB5_bel.qxd 5/14/2008 7:56 PM Page 47 VÉDELEMPOLITIKA 47 Németh Bence Sándor Barbara A NATO szerepe a válságkezelésben Annak ellenére, hogy a NATO-t alapvetõen a Szovjetunió által keltett fenyegetés ellen

Részletesebben

Magyarország az. Böröcz József. Az örök felzárkózó

Magyarország az. Böröcz József. Az örök felzárkózó Böröcz József Magyarország az Európai Unióban Az örök felzárkózó A cikk az alábbi tanulmány átdolgozott változata: Böröcz, József (2012): Hungary in the European Union: Catching Up, Forever. In: Economic

Részletesebben

Eurómentés Kerneuropa útján, avagy hány sebességet bír el Európa?

Eurómentés Kerneuropa útján, avagy hány sebességet bír el Európa? MKI-tanulmányok T-2012/5 kiss j. lászló, avagy hány sebességet bír el Európa? MKI-TANULMÁNYOK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Magyar Külügyi Intézet Szerkesztés és tördelés: Tevelyné

Részletesebben

A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON

A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON Tér és Társadalom 15. évf. 2001/2. 107-129. p. Tér és Társadalom XV. évf. 2001 2: 107-130 A HATÁR MENTI TERÜLETEK JELLEGZETESSÉGEINEK ÁTALAKULÁSA A 20. SZÁZAD VÉGI NYUGAT-MAGYARORSZÁGON (The Transformation

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

MÉG EGYSZER A VÁLLALKOZÁSOKRÓL

MÉG EGYSZER A VÁLLALKOZÁSOKRÓL MÉG EGYSZER A VÁLLALKOZÁSOKRÓL SÁNDORNÉ DR. KRISZT ÉVA A kis- és középvállalkozások meghatározó szerepet töltenek be a piacgazdasági körülmények között működő országok gazdasági életében. Az 1989 utáni

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó............................................................ 4 A mezôgazdasági csatlakozási tárgyalások állása............................. 5 Hírek, események......................................................

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

A privatizáció összehasonlító elemzése a csatlakozó és egyes átalakuló gazdaságokban

A privatizáció összehasonlító elemzése a csatlakozó és egyes átalakuló gazdaságokban a csatlakozó és egyes átalakuló gazdaságokban Tóth Máté (szerk.)- Baksay Gergely - Bilek Péter- Czakó Veronika- Gáspár Pál - Orbán Gábor Budapest 2003 szeptember Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. Áttekintés

Részletesebben

Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede

Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 43 43 Rácz András Az ESDP fejlõdésének elsõ évtizede Az Európai Unió Maastricht óta létezõ közös kül- és biztonságpolitikája (CFSP) az EU hárompilléres szerkezetének második,

Részletesebben

A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon

A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon Farkas B. Lengyel I. (szerk.) 2000: Versenyképesség regionális versenyképesség. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATEPress, Szeged, 157-168. o. A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon

Részletesebben

GROTIUS. J. Nagy László Az euromediterrán partnerség

GROTIUS. J. Nagy László Az euromediterrán partnerség J. Nagy László Az euromediterrán partnerség Főként Kelet-Európában, de még az európai integrációs folyamatot elindító országokban is a közvélemény jelentős része hajlamos azt gondolni, hogy az Európai

Részletesebben