70 EU WORKING PAPERS 2/2006. Római Birodalom kultúrát: c) Az Osztrák-Magyar Monarchia,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "70 EU WORKING PAPERS 2/2006. Római Birodalom kultúrát: c) Az Osztrák-Magyar Monarchia,"

Átírás

1 DR.SZŰCSR.GÁBOR* ANYUGATBALKÁNÉSAZEURÓPAIUNIÓ FURCSAPÁROK : BEVEZETŐMEGJEGYZÉSEK AcímelsőrészeazértutalNeilSimonvígjátékára,hogyszembetűnjönazakülöI hatalminak tekintett)akarateszköze,amozgásteret,azönállóságotszűkítőfölöslei véltdélszlávmagatartástólidegenszabályokösszessége,akülső(nemritkán nagyi dőcél,mindenbajellenicsodaszer,sőt,vágyálom,deegyúttalahagyományosnak csolatátjellemzi.azeuatérségországainakzömeszámáraegyszerrevonzó,eléreni viszony,amelyazeurópaiunió(eu)ésanyugatibalkánkapi lakosságának(országtólfüggően)csakmintegyafele:45i51%iavélteúgy,hogyaz nös,ellentmondásos többiekszerintahatássemleges,vagyéppenkedvezőtlen.1 EUIhozvalóközeledés nagyonjó,vagy kitűnő hatásúlehethazájaszámára,a mégottis,aholavilágoseurópaiperspektíva,atársulásiésstabilizációsmegállai podásadott.sőt,azarányok,különösmódonszinteegyformák:2005elejénatérség gesnyűg.ekétfelfogásatérségországaibanegyidejűleg, azeuinak(nemmellékesen:2003ótaanatoinak),sbárnéhaatérségországaii amelyrőlcsakutaláskéntteszünkemlítést,mert2004májusaótatagja fogalmais. egymás atöbbi nem Tisztázandóacímmásodikrészébenemlítetttérség,aNyugat-Balkán Cikkünkben,azegyszerűségkedvéértavolt fogunkszólni,szlovénia 49.old.,Horvátországravonatkozóan:www.eubusiness.com. *AljubljanaiMagyarNagykövetség(Szlovénia)tanácsosa,külgazdaságiirodavezető. 1 TheBalkansinEurope sfuture InternationalCommissionontheBalkans,Sofia,2005. Jugoszláviáról kivételével, nakszólópéldakéntemlítik,helyzete,mintmindig,maisgyökeresen (volt)jugoszlávköztársaságétól.annakokapedig,hogyanyugat-balkánt, eltér mellett van jelen,

2 érintjük. pedig avoltjugoszláviát neveztükmegacímben,nemcsupánezatény:többnyire amelynekjelentőségemagyarnézőpontbólviszonylagmarginális,ezértmostalig zőjeugyanis,aföldrajziközelségellenérenemismertrészletesenamagyar(akár 70 EU WORKING PAPERS 2/2006 megnapjainkeseményeisem.továbbá:etérség,politikaiésgazdaságiszempontból szakmai)közvéleményelőtt,holottejellemzők,előzményeknélkülnemérthetők tisztázni.atérségszámosjellemi azeu foglakozikatérséggel.1amásikkivételalbánia, ilyen megnevezéssel Kénytelenekleszünkbizonyosalapfogalmakat ALAPFOGALMAK Eztegypillanatrasemszabadszemelőltévesztenünk. Aháborúknakpillanatnyilagvégeugyan,ámazerőszakbűzeottvanalevegőben. 2 illetőenbecslésekbebocsátkozni.haeztmégismegtesszük,óvatosanjárunkel. egyarántmaisviszonylaginstabil. Ebbőlaziskövetkezik,hogynagyonnehézajövőt Theodosius-vonal :395Iben,NAGYTHEODOSIUSrómaicsászárfelosztottabiI hozottlétreatérségenbelül.3 bizánci),illetvea nyugatinak nevezettkereszténycivilizációt.ezaválasztóvonal sában,északkeletidélnyugatiiránybanavoltjugoszláviánvégighúzódó vonal örököselett.ez,anagyjábóladunavonalánakmeghosszabbítái azortodox(pravoszláv, ANyugatIBalkántöbb sezhatalmaskülönbségeket választóvonaláltalerősentagolt, a) vó,montenegró,macedónia,sboszniaihercegovinamásikrésze. oldalánvanamaiszlovéniaéshorvátori kapcsolatosviszony A rodalmátfiai,arcadiuséshonoriusközött,előbbiakelet-,utóbbianyugat- Római Birodalom meglehetőspontossággalválasztelegymástólkét azottománbirodalomrészévévált,steljesencsakaz1912i13iasbalkániháborúk az1389ibenelvesztettrigómezeicsatátkövetőenatérség (az1878iasberlinikongresszusig) Szerbia,KoszoI kultúrát: szempontból,ígyazeu-val történelmi, szempontjábólismeghatározó.nyugati gazdasági politikai szág,avajdaság,illetveboszniaihercegovinaegyrésze,akeletin létreatérségben. végérenyerteelfüggetlenségét.tudjuk,milyengazdaságikatasztrófátjelentetta csak 150évestörökuralomMagyarországszámára,ígymegítélhetjükefélévezI redjelentőségétanyugatibalkánszempontjából.atörökhódoltságnem,vagy hozott b) keletiidélkeletirészefokozatosan,ám500 A hódoltság: évre Afentiekbőlnemcsakazérthetőmeg,miértdestabilizálódhatottmindkét(azelső szág,ésegyideigboszniaihercegovinaisrészevolt,ugyancsakkettészelteatéri SzlovénÁllam(1923Itól azelsőjugoszlávia )létrejöttéigszlovénia,horvátori melynek1918.december1ijéig,aszerbihorváti hanemazis,honnanszármaznakahai jelentett. aligérintetteamaiszlovéniátéshorvátországot,ezértújabb szakadást c) Az Osztrák-Magyar Monarchia, 1EUCommissionSecretaryGeneral:GeneralReport2003ChapterVI.,Section7. atérségországai,területeiközött. 3JuhászJózsef: VoltegyszeregyJugoszlávia,AulaKiadó,Budapest, TheBalkansinEurope sfuture 7.old. séget,sezisméthosszúidőreszólóválasztóvonalat ésamásodikvilágháborúutáni)jugoszlávia, talmasgazdaságifejlettségbeli különbségek,

3 éppenúgydiktatúravolt,mintbármelyikmásikszocialistaország,viszonylagos ellenéreugyanis,hogyamásodik,szocialistajugoszlávia(1946i1991)alapvetően is,amelyönmagában SZŐCS G.: FURCSA PÁROK : A NYUGAT-BALKÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 71 Másfelőlviszontvanolyan,történelmijellegűazonosság ugyannemjelentettkohézióserőt,deösszefügg az EU-hoz viszonnyal.annak 70Iesévekreolyanmértékűjavulásteredményezett,amelycsakrészbenmagyarázI eredményekéntszabadabbanérvényesültek.eza60ias bizonyos középeurópaiországé.tagjavoltagatt nak,kiválókapcsolatokatlétesítetta hatóavalóbannagymértékűkülsőforrásbevonással,döntőenanagyobbszabadi dátlanulnyitottvolt.ezértaszocialistarendszerösszeomlásakorjugoszláviahui ságfokkövetkezménye.azország,akeletieurópaigyakorlathozmértenugyanispéli nyitottsága,ezértnagyobb elemeitöbbreformkísérlet mozgásterevitathatatlan.apiacgazdaság hanemtőkévelésszaktudássaltértekhaza.megmaradtugyanazírástudatlanság dégmunkásainemcsupánafizetésimérleghiányátmérsékeltékhazautalásaikkal, volt,mintbármelyikkeleti (1981:9,5%),deJugoszláviaazegyetemistákszámarányáttekintvepéldáulazeuróI paiélmezőnybetört.1az elnemkötelezettség titóitalálmányamiattazország országokban,amisemazexportlehetőségek, mánésfizikaiinfrastruktúrájánakhelyzetesokkal jobb nemzetközi pénzügyi intézményekkel,és(nohanemvolttag)azoecd-vel, vencal,majd1980.április5iénújabbatkötött.atöbbiszocialistaországtóleltérően, semanyersanyagforrásokszempontjábólnemelhanyagolhatóháttér.azeuihoz történőcsatlakozásjugoszláviaszámára,bárkomolytárgyalásokután,devalószíi nűlegkönnyebblettvolna,mintatöbbi,voltszocialistaországesetében,annális jogalanykéntismerteelazeurópaiközösséget. jelentőspozíciókratettszertafejlődő lyetamindvégigelnyomottnemzetiségiellentétekrobbanásszerűfelszínretörése TitoelnökhalálautánjóötIhatévvelfokozatosanmásiránytadolgok.Ezkülön dolgozatot,sőt,köteteketérdemel.haleegyszerűsítveésegyetlenmondatbanakari Nincshelyünkannakelemzésére,miértvetteka80Iasévekmásodikfelétől,tehát inkább,mert1971.március19ieótavoltegyüttműködési sorozatakövetett.ezértavoltjugoszlávköztársaságokszámára szerződése a Közös Piac- Jugoszláviaönálló nemzetközi nánkmegfogalmazni:a rendszer összeomlásaazország összeomlásávaljárt,amei A FURCSAPÁROK LÉTREJÖTTÉNEKALAPJA ATHESSALONIKIAGENDA,ÉSAMIAZÓTATÖRTÉNT: miattiháborúk (Szlovéniakivételével)akilencvenesévektőlazEU elképzelhető realitás helyett elképzelt jövővévált. kaukázusitérségtőleltekintünk,kontinensünkegyetlenigazánneuralgikus,távlatii KERESKEDELEMPOLITIKAILÉPÉSEK elemevoltmilosevićbukása(2000.október5.).eljöttazidejeannak,hogyanyui rópa lőporoshordója,minta19.i20.században,ám,haaviszonylagperiférikus háborúkrámutattakarra,hogyanyugatibalkán,hanemisegészeui Adélszláv lagveszélyestérsége.2003-ra a helyzet viszonylag stabilizálódott,melynekdöntő 1JuhászJózsefu.o.;177.old. perspektíva,azeuihozvalóközeledés gatibalkánszámárabemutassákazeurópai módjátéslehetőségét,mintolyaneszközt,amelyvonzerőként,értelmes célként

4 cius),atérséghelyzetébenamúgyiskülönösenérdekeltgörögország2003iaseli csiülésekenisvoltakutalások(koppenhága2002.december,brüsszel,2003.mári stabilitásmegteremtésére.erremárkorábbieurópaitanái Agenda(azElnökségiKövetI 72 EU WORKING PAPERS 2/2006 lapítottfeltételeket. 1MáigezatérségésazEUviszonyának kályhája,kiindulási 21.)iskövette.AleglényegesebbazAgendánakazamegállapítása,amelyszerintaz Csúcstalálkozó(2003.június alkalmaslehetatartós Megállapodásokat,aprogramokközülfőlegaCARDSIotemeliki.Hangsúlyozzaa unióéstagállamai teljesmértékbenéshatékonyantámogatjákanyugatibalkáni országokeurópaiperspektíváját, amennyiben(ezenországok)teljesítikamegáli nökségeidejénazonbannemcsupánathessaloniki keztetésekmelléklete),hanemeu-nyugat-balkán zottságáltaljoggalnagylelkűneknevezettintézkedésanemzetközikereskedelemi Paktumjelentőségét. politikábanviszonylagritkamódonafejlettebbfélkezdeményezésére,tehátnema (AutonomousTradeMeasures,ATM)3helyzetével.Ez,aBiI pontja.acsúcstalálkozórólkiadottközös NyilatkozataTársulási és Stabilizációs Délkelet-Európai Stabilitási A2005. maradásátbiztosítja. elbánástbiztosítatérségvalamennyiországaszámara.eredményei koncessziókat(kedvezményeket),azaz egyebekköztfoglalkozotta2000őszeótahatálybanlévőautonóm júniusibrüsszelieurópaitanács,majda2006. januári Bizottsági Közlemény 2 Kereskedelemi Intézkedések gyengébbikfélnyomásáratartós, Alehetőségetugyanismindenolyan,térségbeliországnakbiztosítanák,amellyelaz lata.arrólvanszó,hogyazeu,ahorvátországgalésmacedóniávalaláírttársulási kumulációkiterjesztésénekgondoi egyoldalú kéntanyugatibalkániországokeuibairányulóexportja2000és2004közöttévi preferenciális jöttlétreilyenegyezmény.)ezrészelenneakésőbbipánieurópaikumulációnak,és EUilyen(lényegébenszabadkereskedelmi)megállapodástköt.(AzótaAlbániával ésstabilitásimegállapodásokalkalmazásakorszármazóárunaktekintiieamásik övezetethozvalétre. 8%-kalnőtt.AzATM2010Iigtörténtmeghosszabbításaesegítségközéptávúfenn- MárThessalonikibenfelmerültadiagonális Agreement,SAA)jellegükbenéscéljukbannemkülönbözneklényegesena2004Iben System névennevezi.4 (StabilisationandAssociation folyamatnakis.abizottság országbólszármazótermékeketis,ezzeldiagonális kumulációs azeuromediterrántérségközeledésétcélzóbarcelonai bontjaleakorlátokat,mintapartnerország( lassítólisták ),ezzellehetőségetad csatlakozotttízországnakacsatlakozáselőttérvénybenvoltmegállapodásaitól. ezt,anyilvánvalóanatávolabbijövőbenlehetségesmegoldást Pan annakmegerősödésére,csökkentve(denemkiküszöbölve)aztakockázatot,hogy Céljukatagságelőkészítése,pontosabbanatagjelöltségrevalófelkészítés.AkeI történik.ezaztjelenti,hogyazeugyorsabban(nagyobbütemben) Euro Med ATársulási Stabilizációs Megállapodások 2CommunicationfromtheCommission COM(2006)27final. egyiegyágazatotsokkszerűenérhetarászabadulóverseny.ahelyzetetarendszerei 3CouncilRegulation(EC)2007/2000,CouncilRegulation(EC)2563/2000,Council 1TheThessalonikiEuropeanCouncil.PresidentialConclusions(sajátfordítás). reskedelmikorlátoklebontásafokozatosan,deamiméglényegesebb:aszimmetrikus Regulation(EC)2487/2001. módon 4CommunicationfromtheCommission COM(2006)27final,6.old.

5 (CEFTA).1Gyakorlatilagazonbanenneknagy,ahatékonyságotcsökkentőhátránya, államokközülhorvátországésmacedóniaszámára,akésőbbieucsatlakozásszemi az olló éventeegyreszűkebblesz. együttműködéskérdése.atérségbeli SZŐCS G.: FURCSA PÁROK : A NYUGAT-BALKÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 73 tok,köztükhazánkéis,amíg(azeucsatlakozástmegelőzően)ceftatagvolt,ezzel senülésezőtársulásitanácsvizsgáljameg.azaszimmetria szembenaztmutatják,hogyéppittvanalegtöbbgond.agabona,ahúsfélékésmás perszefokozatosan termékekbevitelikorlátozását,vagykülönilletékekkivetésétaceftatagállamok mértéke annakidejénegymásközöttiselőszeretettelgyakorolták,nemritkánanélkül,hogy termékekre.atapasztalai Különproblémaaregionális csökken, előzetesen,akárawtokeretébenerrőlértesítettékvolnaegymást(notifikáció), kereskedelmi pontjábólelvilegjóiskolalehetaközép-európai illetvemegbeszéléstjavasoltakvolnaazügyben. Számos,mamárnemCEFTAI,haI Szabadkereskedelmi Társulás hogynemterjedkiamezőgazdasági és élelmiszeripari szeptember):horvátország,románia,bulgária,macedónia.atovábbibővítésről tételével,célszerűlenneváltoztatni,sezzelaceftaméginkábbazunióstagi politikauniósacquis. tárgyalásokfolynak.azeuihozcsatlakozók(2007.januárelsejénromániaésbuli gária)természetesen automatikusan elhagyjákaceftait,hiszenakereskedelemi (2006. nemuniósországhangsúlyozza,hogyezenahelyzeten,aszabadkereskedelem teljessé ság gyakorlóterepe,lehetne.2arendkedvéért:acefta országhallanisemakaragondolatról,annakellenére,hogyaz,aszámáracélnak Ugyancsakittkellmegemlíteni,hogyazEUévekótaszorgalmazzaa regionális jelenlegi tagjai tekintetteurópaiuniótólszármazik.ahorvátálláspontnemtitkoltanaz,hogyebi megállapodáslétrejöttét.a furcsapárok tulajdonságaihoztartozik, kereskedelmiintegráció,vagyislényegébenaz legfejlettebbországa,ugyanakkorúgyérzi,olyanországokkal árulnaegygyékéi lyétvélikfelfedezni. avoltjugoszláviára,sezekközésoroljaaszabadkereskedelmetis.mintatérség Zágrábajelekszerintirtózikmindenolyanlépéstől,amelyakárcsakemlékeztetis egész térségre kiterjedő szabadkereskedelmi hogy,báranyugatibalkánlegtöbbországánaknincsezellenelvikifogása,horvát- okotadhatnaarra,hogy velükkerüljönegy csomagba.aregionális benvalamiféle jugoszlávreintegrációt,vagylegalábbisa jugoszlavizmus veszé- AZEU TÓLMÉRTTÁVOLSÁG szabadkereskedelemnek,adélkeletieurópaitérségkereskedelmiminisztereinek 2005Iösszófiaitanácskozásaszerintelvileg2007Ibenéletbekellenelépnie,3ámerre aközeljövőbenalighakerülsor. TekintsükmindenekelőttaszóbanforgóországokésazEUátlagközöttiGDPI nyen,amelyeknélsokkalelőbbretart,sezhátráltathatná az uniós csatlakozás folyamatát: táblázat). nisztérium,ljubljana, :10thAnniversaryofCEFTA,(dokumentumgyűjtemény)szlovénGazdaságiMi 2U.o. 3CommunicationfromtheCommission COM(2006)27final,6.old. különbséget(1.

6 Ország Horvátország SzerbiaIMontenegró 46,70 22,96 11,45 % BoszniaIHercegovina Macedónia Koszovó 21,40 18,36 4,20 csak mintegyfeleazeuátlagnak,atöbbi,térségbeliországbruttóhazaiterméke márazeu25ire,teháta2004iesbővülésfolytánalacsonyabbbruttóhazaitermékű távolság,különösen,hafigyelembevesszük,hogyez eltekintve,aholagdp nak,minteszköznektekintik.ezértakiábrándultságaközeledésselszinteegyenes azeuátlagnegyedeiötöde.koszovómutatójaönmagáértbeszél. aránybannő. arramárutaltunk,számosillúziótfűznekazeutagsághoz,saztsokkalinkábbcéli AtávolságazonbannemcsupánaGDPtekintetébennagy.Atérségországai,mint Hallatlanulnagy Nyugodtanmegkockáztathatjuk:amígeznembefolyásoljadöntőenacsatlakozásI a országokkalbővülteuiravonatkozik.horvátországtól laikusközvéleménynekismegkellazonbanértenie,hogyaközeledési,illetvecsatlai kozásifolyamatnemdátumokról,hanemkonkréteredményekről,apontosanmegi ravonatkozó,majdaninépszavazáseredményét,tehátaközvéleménynemfordul tartósanazunióstagságellen,eznembaj.mindavezetésnek,mindaszakmai,dea programnaktulajdonítkiemeltszerepet.eprogramot2000.december27iénindíi Aképnemlenneteljes,hanemszólnánkakizárólagnyugatIbalkánitérségtámoI (CommunityAssistanceforReconstruction,DevelopmentandStabilisation) EUR-tteszki.2Azemlített,2006januáriBizottságiKözlemény3a programokról.ezekteljeskeretösszege2000i2006közöttösszei képpenacivilizált,áttekinthetőközigazgatásmegteremtésétjelenti.montenegróban tottákel.kedvezményezettjeiavoltjugoszlávköztársaságok(természetesenszlovéi jellegűprioi gatásátcélzóeu sen5,4 banajogállamiságésabelügyirendszerfejlesztése,boszniaihercegovinábanfőleg ritásokatírelő,horvátországbanpl.többekközöttaszerbmenekültekvisszatelepíi tését,szerbiábana goodgovernance névenközismertkövetelményt,amivoltai astatisztikaihivatalkorszerűsítése,koszovóbanazigazságügyireform,macedóniái milliárd niakivételével)ésalbánia.lényegesvonása,hogy ország 1Forrás:EUROSTAT(azindexeksajátszámítások). azadminisztrációkorszerűsítéseszerepelkiemelten.acardseszközök10%iát specifikus 2CommunicationfromtheCommission COM(2006)27final,13 14old. 3U.o. 74 EU WORKING PAPERS 2/ táblázat A nyugat-balkáni országok egy főre jutó GDP-je, vásárlóerő-paritáson (PPP) az EU-25 átlagának százalékában, 2004-ben 1 határozottfeltételek teljesítésérőlszól.

7 Accession)váltjafel,amelynekcéljaazátmenetmegkönnyítéseakedvezményezett számáraegyikstátuszbólamásikba,1vagyispl.azsaaitólatagjelöltségfelé.azipa fejlesztésekrekülönítettékel.aprogramotvalamintamagyargyakorlati azigénybevételt. (InstrumentforPreI (ISPA, SZŐCS G.: FURCSA PÁROK : A NYUGAT-BALKÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 75 bólismert,ésatagjelöltekáltaligénybevehetőelőcsatlakozási regionális ben.2005ibenmártöbbmint300ilyen műveletet hajtottakvégre,amely6000, Instrument)céljaahumáninfrastruktúrafejlesztése,szakértőkküldéseatérségbe, azadózással,közbeszerzéssel,tehátlényegébenjogállamiadminisztráció közigazi gatásműködésévelkapcsolatosteendőkésszabályokoktatása,bevezetéseérdekéi (TechnicalAssistanceInformationExchange SAPARD),illetveamár kifutó PHAREIt2007-től alapokat azipa térségbelitisztviselőtérintett.2 nagyelőnye,hogyaprogramokintegrálásaegyszerűsítheti A2004májusaótaműködőTAIEX thessalonikieurópaitanácsalkalmávalanyugatbalkániországokcsatlakoztaka cialistaországénálnagyobbvállalkozásiszabadságésahazatérő vendégmunkások tőkéjénekegyütteshatásaelsősorbanaszolgáltatásokterénnövelteakisvállalkozók fontosszerephezjutottakamásodikjugoszláviában.atöbbiszoi formációsiésnemutolsósorbanszemélyeskapcsolatrendszerkiépítéséteredméi nyezi.ahelyipénzintézetekenkeresztülegyébkéntatérségkisiés mikro vállalkoi Chartájához,amipénzbennehezenmérhetőoktatásiI,inI ezeketavállalkozásokat.ezérta Akisvállalatok számát.a90iesévekbalkániháborúiszétzilálták szól,azértemlítjükmeg,mert azadminisztrációfejlesztésétcélzósigmaiprogi OECD,illetveazEUáltalmegengedettfeltételeknélkedvezőbbkondíciókkaljuthatI AzODA(OfficialDevelopmentAssistance)nyugatIbalkánikedvezményezettjeiaz (adottprojektrevonatkozó)hitelekhez.bárnemkizárólagatérségnek jutottakuniósforrásokból.3 vanszó. Kisvállalatok Európai zásai2006ibanmintegy60 millió EUR támogatáshoz keletieurópaistabilitásipaktum40partnerországaáltaljavasoltprojektekkel.erre ködésiszervezet(osce),azenszkülönféleszervezetei,azebrd,avilágbank száma.azeurópaibizottságiésegyüttműi nakkötött naszükség,amelynöveliahatékonyságot,kizárjaapárhuzamosságokat,jobban ramhozhasonlóan akétszervezetközös Éséppenezalényeg.AkisebbInagyobbjelentőségűnemzetközifejlesztésisegélyezési programoknak se szeri se programjáról programjaipárhuzamosan akülönfélenemzeti futnak programokkal,illetveadéli voli évtizedeatérségetértellenségeskedésutóhatásanemmúlikelegyhamar,ezérta regionáliskapcsolatokfejlesztésétkellőtürelemmelésmegértésselszükségeskezeli mondják kevesebbtöbbvolna :anyugatibalkániújjáépítésösszehangolására ni,tekintettelazérintettekérzékenységére(amintazthorvátországesetébenisláti rekonstruálásátszolgálná,ámtekintettelkelllennikorlátaira.azaligtöbbmintegy ugyan,hiszenaháborúkáltaltönkretettfizikaiéshumánkapcsolatrendszer tekintetbevesziafogadó(kedvezményezett)térségigényeit.kevésbé országokegymásközöttigazdaságiintegrációja,demégkereskedelmeis,meglehei tuk).továbbá:nagyjábólazonosmértékbenviszonylagalacsonyfejlettségűfiatal kellenehangsúlyozniaregionális, tősennehezenfejleszthető.aszabadkereskedelem,sőt,atőkeáramlásszámtalan erőszakosan közti együttműködést.ezhallatlanul fontos 2U.o. 3CommunicationfromtheCommission COM(2006)27final,7.old. 1U.o.

8 közikakadályokba.ezekazországokalakosságszámára(is)látványosanóhajtják agazdaságifejlettségnövelésével,anagyobbdiverzifikációvalpárhuzamosanlehet ésnemkevés(akárrosszulértelmezett,dejelenlévő)gazdaságiokbólüti iparukat,gazdaságukat,sez(főlegennekmértéke)lehetugyan 76 EU WORKING PAPERS 2/2006 utóbbiesetbenugyanisbiztonszámíthatunkazellenállásra. együttműködésatérségorszái non feltétel.ez munkát, politikai védeninemzeti túlzott,ámolyankörülmény,amellyel,mintrealitássalszámolnikell.mérséklésére számítani.emelletttermészetesenfolytatnikellameggyőző Tagjelölt: foglaljaössze. melynekcéljaannakelfogadása,hogyaregionális érvelő gainaksaját SAAmegállapodás: Albánia Horvátország,Macedónia érdeke,nempedigkívülrőlmegkövetelt sine qua Aközeledésjelenlegihelyzetéta2. táblázat 2. táblázat ATMmegállapodás: SAAtárgyalások: Montenegró(szünetel), BoszniaIHercegovina Koszovó Szerbia(szünetel), A szeptemberi állapot 1 nyebbnek.ezterősítetteahorvátközvéleménybenáltalánosanelterjedtvélekedés HorvátországkiindulóhelyzetetűntalegkönyI helyzeténeksajátosságait! hetőenkezdettől is,amelyahagyományosan(nyugati)európáhoztartozásonalapult.két,a Tekintsükátrövidenazérintett tárgyalások,(melyekfolytatásaelőttgotovinatábornokelfogásamegszűntetteaz TheodosiusIvonaltól keletrefekvőbalkániország,romániaésbulgáriaazonban önmagábanédeskevés, tehát országok akadályt), vanszükség. A2005októbereótatagjelölt haladnak.2nemszabadazonbanelfelejteniaztazalapelvet, volt.alakosságnémicsalódottságaellenére,a feltei előbblesztagjaazeuinak,minthorvátország.akulturálisitörténelmiháttér kérdések,alegnagyobbszlovénkereskedelmibankkalszembenihorvátkövetelés,a agreed,vagyismindenkérdéslezárái Ezzela közösüzemeltetésrekészültkrškoiatomerőműkérdései),bárnincsenekközvetlen sáigmindenkérdésnyitott.kétségkívülnehezítiahelyzetet,hogyezúttalakorábbi tettekre, tényekre vezetés fogvatisztában összefüggésbenatagsággal,felmerülhetnekatárgyalásokon,amiszinténnemegyi fejezetrőlkelltárgyalni.ateljességkedvéérthozzákellteni ajugoszlávidőkbengyökerezőviták(határiéstengerjogi jó ütemben hogy nothing nyosfokigszámítottazeuközreműködésére,melynekazonbanfélreérthetetlen szerűsítiakérdést.avitáskérdésekegyrészénekmegoldásábanmindkétfélbizoi agreed until everything tagjelöltekénéltöbb,35 nünk,hogyaszlovéniával 2L.bővebben:http://europa.eu.int/scadplus:Croatia. 1Forrás:GazdaságiésKözlekedésiMinisztérium,2006. álláspontja,hogyakétországegymásközöttrendezzeaproblémákat.brüsszeli kö-

9 voltsaa,atagság réstazértakétségkívülpozitívértelembenmeglepőhaladásért,amelyeta2001. ezzelszemben,hogyhorvátországnakmegkelloldaniaaháborúidején kilátásbahelyezésével SZŐCS G.: FURCSA PÁROK : A NYUGAT-BALKÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 77 vetelmény elmenekültszerb nemzetiségű lakosság visszatelepítésétis. üzenetetkapott,egybenelismei amellyel2001áprilisától közepénismétmutatkoztakapolitikaiinstabilitáslehetőségéreutalóbelpolitikai banjólérzékelhető,hogybrüsszelszerintebalkániországnakméghosszúutatkell februáriaugusztusifegyveresösszecsapások,illetveazazoknakvégetvetőohridi Keretmegállapodásmegkötéseutánelért.AzEurópaiBizottságelemzéseibőlazonI átvételére,annálisinkább,mivel2006 Azugyancsak2005ItőlhivatalostagjelöltMacedónia, politikai legre:azexport2000ibenagdp42,2%iának,2004ibenmárcsak37,9%iának, ről,amiszinténlassítjaafolyamatot.azsaaaszimmetriájánakcsökkenése,defői feleltmeg,mígazimportnálezazarány52,2%irólmintegy55%iranőtt.abizotti megtennie,amígképesleszateljesacquis problémák.továbbigondagörögországgal folytatottvitamacedóniaelnevezésé- vábbiakranézve:abizottságetérenelismerésselnyilatkozottahelyzetről,1amely ságnakatagjelöltországokrólszólóelemzéseirámutatnakarra,hogyagyengébben tagság,illetveaz kénta2003itóllétrejöttwtotagságkedvezőtlenülhatottakülkereskedelmi mostmáramagyartelekom). hatásokatiseredményez.ígytörténtezmacedói befektetőkreis(ezekegyikeamatáv,illetve alapotteremthetatoi mér- fejlettországokesetébenakoncessziókmegadásávaljárówto hatóerejét.2ezzelegyüttszámtalan,komolyproblémavármegoldásra:amegállai akarunklenni,azisnagyeredmény,sőt,siker,hogyelkezdődtek.egyöntetűvélei Bosznia-HercegovinávalazSAAtárgyalásokfolyamatbanvannak.Haőszinték aszimmetria niaesetébenis.apolitikai csökkenése negatív podástúlsúlyosállamotteremtett,áttekinthetetlenbürokráciával,amelynyűgaz ményszerintugyanisezkétdolgotbizonyít:azországstátuszárólszóló,gyakran nyugalomazonbanbiztonságos vonzerőtgyakorolhatastratégiai országnak.abosnyákihorvátföderációra(aterület51%ia)ésrepublikasrpskára európaijövőfelé,deazelsőlépéstmárkétségkívülmegtették.mitöbb:atárgyalái igazgatottboszniaihercegovinaelőttmégszinténhosszúazútaz folyamat,azországbékésebbé,bizi bíráltdaytonimegállapodás(1995)működőképességét,ésaz perspektíva 600ezreskisországfüggetlenségéneklehetővétételévelértvéget,hanemazértis, tonságosabbávált.ennekegyikjele,hogyfokozódiktöbbekközöttaszlovénérdeki szektorba(erőműkorszerűsítés)valóbekapcsolódásiránt.3 (49%)osztott,mégisnemzetközijogilagegységesenkezelt,lényegébenanemzetközi közösség tetőtörvényszékkel,ezértfelfüggesztetteatárgyalásokat.emegbeszélésekkorábi ASzerbiávalésMontenegróvalfolytatott,azSAAIrevonatkozótárgyalásokszüI együttműködésétanemzetközibüni a2006.május21iinépszavazása által sokmegkezdéseótagyorsult a konszolidációs lődésazenergetikai ber21. track módszerrel,azazpárhuzamosanfolytakakülönvámrendszerrel netelnek.nemcsupánazért,mertmontenegróban december. 1 CandidateCountries EconomicQuarterly.EuropeanCommission,Brussels2005.decem 2WesternBalkansinTransition.EnlargementPapers.EuropeanCommissionBrussels, Finance szlovéngazdasági üzletinapilap2006.július31. mertazeunemtaláltakielégítőnekszerbia ban twin

10 rendelkező,ámállamközösségetalkotókétköztársasággal.akét track,( vágány ) Szerbia,ahola30%Iosátlagosmunkanélküliségmelletta18I24éveskorosztály aközösjellegűkérdéseknéltalálkozottvolna(példáulszabványok).újrakezdéskor (melyetmegkell,hogyelőzzönakétújországköztikérdésektisztázása)valóban mindentújrakellkezdeni.mindenesetreatérségegyikleginkábbneuralgikuspontja a2006őszéntárgyalásokfolytatásánakidőpontjafelőlbiztosígéretnélkülálló 78 EU WORKING PAPERS 2/2006 kényszermegnehezítiamozgást).1montenegróennélkönnyebbhelyzetbőlfolytati hatja,illetvekezdhetiújraatárgyalást:adórendszeretöbbéikevésbékidolgozott 47%Iavanmunkanélkül.(70%Iukegyébkéntsohanemjártkülföldön.AvízumI (17%ÁFA,15I22%személyijövedelemIadó,9%vállalatinyereségadó).Abankokés jóvápéldáulaversenytárgyalások,tenderekeredményeitis).a2004ibenmintegy szolgáltatások90i100%iaprivatizált,amunkanélküliségráta csak 22%).2 talan. jövőbenistátusza,abécsbenerrőlfolyótárgyalásokkimenetelebizonyi hanemrészbenabizonytalanpolitikaihelyzet,részbenpedigafejletleninfrastruki 10millióEURItkitevőkülföldiberuházásokgyorsnövekedésreazonbannemezért túramiattnemlehetszámítani. alattáll.(eztjólérzékelteti,hogyazunmikhagyja 3produkáló Koszovó A2005Iben10,5%-os GDP növekedést hozzámagyarországszomszédságábanlévőtérség.instabilitásaszámunkraisvei KÖVETKEZTETÉS ANyugatIBalkánnemvalamiféletávoli,egzotikushely,hanemEurópában,mégI (UNMIK) közvetlen irányítása keltekvagyunk.enneklegfőbbeszközeagazdaságiegyüttműködésbővítése,amai szélyekethordozmagában.stabilitásánakmegteremtésébenezértkülönösenérdei FELHASZNÁLTIRODALOM 2.Communication.fromtheCommission COM(2006)27final,anI gyartőkekivitel,beruházásokrévén.atérségközelebb 3.CouncilRegulation(EC)2007/2000,CouncilRegulation(EC)2563/2000, 1. CandidateCountries EconomicQuarterly.EuropeanCommission,Brussels 2005.december21.,angolul. kerülése az EU-hoz ezért fontos CouncilRegulation(EC)2487/2001.,angolul. magyar érdek is egyben. 5.EuropeIEnlargement:KosovounderUNSecurityCouncilResolution EUCommissionSecretaryGeneral:GeneralReport2003ChapterVI.,Section EuropeanCommission,Brussels2006.március,angolul. 7.,angolul. március,szerb horvátul. 2UnijaPoslodavacaCrneGore(MontenegróiMunkáltatókEgyesülete),Podgorica, Europa Enlargement:KosovounderUNSecurityCouncilResolution1244.European 1Europa Enlargement:KosovounderUNSecurityCouncilResolution1244.European Commission,Brussels2006.március. tartományazensz

11 10. TheBalkansinEurope sfuture InternationalCommissionontheBalkans, 9.JuhászJózsef: VoltegyszeregyJugoszlávia,AulaKiadó,Budapest, http://www.eubusiness.com 7.http://europa.eu,.int/scadplus:Croatia 6. Finance szlovéngazdaságiiüzletinapilap2006.július31.,szlovénül. Sofia,2005.,angolul. SZŐCS G.: FURCSA PÁROK : A NYUGAT-BALKÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Socijalnidijalog.UnijaPoslodavacaCrneGore(Társadalmipárbeszéd.MonteI 11.TheThessalonikiEuropeanCouncil.PresidentialConclusions,angolul I2003:10thAnniversaryofCEFTA,(dokumentumgyűjtemény)szlovén 13.WesternBalkansinTransition.EnlargementPapers.EuropeanCommission Brussels,2005.december,angolul. GazdaságiMinisztérium,Ljubljana,2003.,angolul. negróimunkáltatókegyesülete),podgorica,2006.március,szerbihorvátul.

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

ö ö ű ö ö ű ű ö ö ű ű ű ö ö ö ö ö ű ű ű ö ö ű ű ű ö ű ö ö ö ű ű Ú ö ö ö ö ö ö ö ö Ú ö ö ű Ú ö ö Ú Ú Ú Ú ö Ú Ú ö ö Ú Ú ö ö Ú ö Ó ö ö ö ű ö ö Ú Ú Ú ű ö ö ö ö ö ö ö Ó ö ű ö ű Ü ö ű ö Ú ű ö Ú ű ö ö ö Ú Ú ű

Részletesebben

ö ü ó Ö ü ó ü Ü ó ó ó ó ö ö ö ü ó ü ű ü ó Ö ü ó ü ó ó ó ö ó ó ó ó ó ó ö ó ó ó ü ó ó ó ö ü ó ü ó ó ó Á ü ű ó ó ü Ü ö ö ü ó ó Ó ü ó ü ö ü ó ó ö ó ó ö ó ó ó ó ü ó ö ö ó ó Ó ü ó ü ó ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ö

Részletesebben

Á Ö É Ö Á Ü ö ü ö Ö ü ü ó ó ó ö Á ó ö ö ö Ö ü ü í ö ü ü ü ü ö í ó ü ó Í ö ü ö ó ü í í ú ó ó ó ó ö ó í ó ó ó ö Á ó ö í ó ö ó ö ó ö ö Ö ó Á ü í ó ű Ó ü ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ó í í ó Á í í ó Ü ö í Ü Ü ó ó

Részletesebben

Í Á Ó ö ő Ü Ö ö ü ő ö ö ó ő ő ő ő Á ó ü ö ö ö ő ő ú ő ő ü ü ó ó ö ü ő ő ö ő ő ö ü ó ö ö ö ú ö ö ő ő ö ő ő ö ő ő ó ő ő ő ő ü ö ű ó ő ő ó ő ü ő ő ő ö ő ő ö ő ű ő ő ö ő ő ő ö ő ő ó ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü Ó É ü ó ű ó ú Ü Ő Á Ü ü ö ú í ó í ó ó ó í ó í ó ö ü ó ű ö ű ó ü ü ű í ü ó ö í ö ó ó ó ö ó ö Ü ü ö ö ó í ű ü í ü í í ö ü í ö í ű ú ö í í ű í ó ö ó ó ö ű ö í í ű ó ö í í ü ö ű ö ö ö í

Részletesebben

ö Ö ő ü ú ő ü ő ő ő Í ü ő í ő í ő ő Á ő ő ő ú ü ö ö ő Í í ú ő ő ó ő ö í ő ő ő ü ő ő ő ő ö ő ö ú ű ö Ö ő ü Ö ű ö ó í ú í í ö í ü ő ő ő í ő ü ö ő ö ő ű ő ő ő í ó ö ü ő ő ó í ű ö ú ő ú ő ü ö ö ö ó ü ö ő ó

Részletesebben

Á ű Ö ő ü ő ú Ú ő ó ó ó Ő ő ő ü ő ő ó ő ő ő ű ő ó ó ó ü ü ü Ó ó ő ó ő ó ó ó ó ó ő ó ő ó ó ó ü Ö ó ú ó ó ó ő ü ü ó ő ó ü ó ő ó ó ő ó ó ü ü ű ó ó ü ő ó ó ó ó Ö ü ó ű ű ő ú Ö ő ő ü ő ü ó ü ó ü ü ó ó ü ü ü

Részletesebben

Ó É É ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É É ő É Ü É É Ö É ű ő ő Ú Ú Ú É ő ő ő ő Ú Ú Ú ő ő ű ű ő É ű ő É Ó Ú É Ú É É ő ő É ő Ü ő ő ő ő ő ő ű ű ő ű Ü ű Ü ő ű ő ő ő Ó É ű ű ő ő É Ü É É ő ű ű É ű Ú É Ú É É ő ő ő ő Ö É Ú

Részletesebben

Á Ő É ö í ó ö ö í í í ö ö ü ú ü í ö í í í ö É í í í Í í Í í í ö ü Í ö ü ü í í ú ö ö ü ö ö í í ó ó Á ó ü í í ú ö ö ü ö ö í ó Í í ö ó í í í í ú ö ű í í ö í ó í ó ó ó ö ö ö ű ö í í ö í Á í ö í í Á ó í ú í

Részletesebben

Á É Ű ő É ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ű Í ő ö ő ő ű ú ő ü ú ö Ü ú ő ö ú Ó ő ö ő É ö ő ű ű ő ú ő ő ő ő ő ü ő ő ü Á Í ő ő ú ü ü ö ö ő ú ő ü ő ő ü ü ő ő ö ö ő ő ő ü ú ő ő ü ű ö ő ö ő ü ő ü ö ö ö ő ü ú ő ű ü ő ö ö

Részletesebben

Á Á Ő ö ö Ö ö ö ó ó ö ö Á ö í ö ű ű í ű ú ű Ő Ű í ö ó í ű ö í ö ö ű ó í ü ó ű í ü í ó ó ö ű í ű ö ó ö ü ö ű í ű ö ó ö ó ö É ó ö í ö ü ö ü ó ű í ö í ó ó ö ö ü ó ü í ö ü ö í ö ü ö í ű í í ö ü ű ó í ü ű ö

Részletesebben

ő ő ö ő ö ő Ö ö ő ő ő ő ő ö ő ő ó ó ó ó ö ö Ő ő ó ö ő ű ő ü ú ő ő ő ó ő ö ű ű ő ó ő ű ő ő ő ő ő ö ű Ó Ú ű ő ü ú ő ő ö ő ó ő ű ő ö ó ö ö ő ű ű ő ó ő ü ó ó ü ó ó ö ű ő ű ö ó ő ö ü ö ő ő ű ű ő ő ő ö ó ó ő

Részletesebben

Í Á ó É ó É Á Ü É Á Á Ő É É Ü É Á É É Á ö É É Ő Í Ó Ó Á Ú Á Á Á ö ö ó ó ö ó Ó Ó Ú Ó ó Ö ö Ö ő Á ő ű Ü ü ő ó Ü Ö ö Ő É É Ó ö ó Ö Ü ó ő ö ő Ó ű Ü Ó Ú ó ó ő Ó Ó ö Ő Ó Ó ö ő ó ő ó ö Ö Ö ő ó Ö ű Ü Ó Ö Ú Í ő

Részletesebben

Á Á Ó É ö ö Ö ö ő ú ő ő ő ő É ő ö úő ő ü ő ö ö ő ö ő ő ő ő ő ö ú ú ő ő ú ő ú ő ő ő ő ö ú Ó É Ű Á ö ű ő ö ő ő ú ő ö ö ö ú ü ő ü ö ú ő ú ö ő ö ő ő ő ü ö ő ű ú ő ő ő ö ő ö ő ö ő ö ü ö Á ü ú ő ö ő ö ö ü ü

Részletesebben

ő ö ó ő ő ő ü ó ü ő Ü ó ő ő ó ó ő ő ő ö ő ő ó ó ő ő ö ö ü ó ő ü ü ó ő ő Ó ő ü ó ó ö ö ö ő ő ó ő ő Ó ö ó ó ő ő Ó ó ő ő Ó ö ó ó ő ő ű ő ő Ó ó ő ő ü ő ő ó ő ő Ó ö ó ó ő ó ó ó ö ó ó ő Á Á ó ü ö ö ö ő ő ő ő

Részletesebben

Ő Ú Ú Á Á Ő Ő ú ú ú ű ú Á Á Á ú ú Á Ö ű Ú Ú ú Ú ű ú ú ú ú ú Ö ú ú ú ú ú Á ú Ú ú Á Ú Ö Ú Á ú Ú ű ö Ő Ú Ű ü Ü ű Ö Á ú Ő Ú ú ö Á Ú ú Ú ú ú ú ú Á Ü Á ú ÜÖ Ü ú Ő Á ú Ű Ú Á Á Ú Ú Á Á Ú ú ö Ú ú Ú Á ű Ü ú ú Ú

Részletesebben

Ü ú ű ű ö í ö ú ű Í í í ű ö Á ú ű Í ö í í í ö ú úö ú ű ű ű ö ö í ö í ű ö ö ü ú ü ö ü ö ú ü ö ü ú ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ú ü ö ü ú ű Á í íí í Í íí ú ú Í Í í íí í ú ű Í Í í Á í í íí í Íí í í íí í í í ö ű

Részletesebben

ö Ő Ö ö Ö Á ö ö ö ö Ö ö Ó ű Á Ö ö Á Á ö Ó ű Í ö ö Á ö ö ö ö Ö ú ö Ó ű ö Ö ú ö ú ű ú ö Ó ű ö ö ö ö űö ö ö Ö ö ú ö ö ö ö Í ö Ő ö ö ű ű ö ö ö ö Ő ö Ö ú ú ö ö Ö Í ö ö ö Ö ö ű ö ű ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö Ö

Részletesebben

í ó Í ó Í Á í ó ú í ó ü ő ú ő ó ü ó í ü ő ő Ú í ó í í ó ő ű í ú ő í í ó ő í ó í ó ű ő í ő ő ő í ü í ó í ü ó í ó É ő ó Í ő í ő ő í Á í ő ú ő ó ó ő ő ő í ő í ú í ó ó í ő í ó ó í í ő ú ő Á ó ő ú í Á í ő ú

Részletesebben

ú ű ú ü ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ű ú ü ü Í ü ű ü Ó ű ű ű Í ü ű ü ü ü ű É Í Ö Í É Í Í Í ű ű ű ú ü Ö ú ű ü ű ű ű ű É ú ű ü ü ü Á Ő ú ú Á ú ű É Í Ő Á Á É Ő Í É Í Ú É É Í Í Ö É Ú É ü ű ú ú ü ú ü ü Í ú Ú ú ü ü ú

Részletesebben

Ő Ö ü ü ü ó Á ó ó ó Ü í í ó Ö í ü ó í í ü ü ü ü í ó ü ü ó ó ú ü ú ü í ó ú ü ü í ü ú ó í ó í ó Ö í ó í ó í í ó í ó ü ú ó ü ü ú ú ó ü ó í ó ü ó í í ó í ó ó ü ü ü ó í Ú ó í Ú ű Á í ü ó í í ü ó ó Á ü ó í ü

Részletesebben

Á É Ö Á É Ü É í ü ü ö ü í í í ö ö í ö í ü ü ű ö ö í í ü Ö Á Á í ö ö í ű ö í ö í ü í Üö ö í í í É í í ü ö É Ü ö í É ü ö í í í ö ö í ö ö ö ö í ü ö í ö ö ö ü í ö í ü ö ü ö í í ö ö ö í ö ö ö Ö ü í ö ö í ü

Részletesebben

Ó Ö ö Ö ó ó ö Ö ó ó ó ó ó ö ö ö ö ó ö ö ö ö ó ú ö ö ö ó ú ö ö ú ú ö ö ó ö ó ö ú ö ö ö ö ó ú ö ö ö ó ú ó ö ö ú ú ö ö ó ö ö ö ó ú ö ö ö ó ú ö ö ö ó ú ó ó ó ú ö ó ö ö ó ö ö ö ó ú ó ó ó Í ó ó Á ó ö ó ö ó ú

Részletesebben

Ú ő Ü ő ő ű ő ő ő Ú ő ű Ú Ü ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő Ú Ú Ú Ú Ó Ó ő ő Ó Ó Ü Ú Ú Ú Ú ű Ü Ö Ú Ú Ü Ó Ú Ü Ő Ú Ú ő Ú Ü Ö Ú ő ő Ö ő ő ű Ü ő ő ő Ö ő ő ő ű ő ő Ö ő ő ő ő Ó ő ő ő Ü ő ő Ö ő Ú Ó ő ő ő Ü ő Ó ő

Részletesebben

Á Á É ü ü Í ö ú ú ö ö ö ö ű Í ö ü ö ö ö ú ö ú ö ü ö É ö ü ű ö ű ü ö ű ö ö ű ö ö ü ö ö ű ö ö ö ö ú ö ö ü ü ö ö Í Í ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ű ö ö ö ü ű ö ö ö ö úö ö ö Í ö ö Í ü ö ö ú ö Í ú ú ü ú ö ü ü ü ü ö

Részletesebben

É É Á ő ó Á ó ö ó ú ó ü ö ö ö ö ó ü ö ö ó ö ö ó ű ö ó ó ü ó ú ó ö ú ö ó ö ó ö ö ó ó ó ő ö ú ü ü ü ö ö ü ó ö ü ö ö ö ö ö ó ü ó ö ö ö ó ő ó ű ő Ö ó ü Í ú ó ó ó ó ú ö ó ö ó ö ö Ó ú Ü ó ö ó ú ö Ú ó Ó Á ó É

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

Ö ü é ő ő íí é ő ö é é é é ő ő Í Ó Ö é é é é é é é ö é é ö é é é é é é ő í í ő é é é é ü ú é Ö ü ö í ő Í ő é ü ű ö é é ö ö é é é Ö ü í ü ű ö é é é é é ő é é é ö é é é Ö ü ö í ő é ő ö ö é ü ő ő é é é ő

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓHOZ

HORVÁTORSZÁG CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓHOZ BUDAPESTI GAZDASÁGI FOISKOLA KÜLKERESKEDELMI FOISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány HORVÁTORSZÁG CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓHOZ Készítette:

Részletesebben

EU és a Nyugat-Balkán gazdasági kapcsolatai

EU és a Nyugat-Balkán gazdasági kapcsolatai EU és a Nyugat-Balkán gazdasági kapcsolatai Magyarország gazdasági érdekeinek irányai tudományos munkatárs 1 Az előadásom tervezett témakörei A nyugat-balkáni térség általános helyzetértékelése; Stabilizációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A NYUGAT-BALKÁN VISZONYA A FELEK ÉRDEKEI ALAPJÁN PINTÉR TIBOR 1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A NYUGAT-BALKÁN VISZONYA A FELEK ÉRDEKEI ALAPJÁN PINTÉR TIBOR 1 AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A NYUGAT-BALKÁN VISZONYA A FELEK ÉRDEKEI ALAPJÁN PINTÉR TIBOR 1 Összefoglalás: A tanulmány az Európai Unió bővítésének legújabb szakaszával foglalkozik. Az első fejezetben azt vizsgálja

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A pénzügyi szektor átalakulása a Nyugat-Balkán országaiban

A pénzügyi szektor átalakulása a Nyugat-Balkán országaiban Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences A pénzügyi szektor átalakulása a Nyugat-Balkán országaiban GÁL, Zoltán (PHD, Dr habil.) galz@rkk.hu Centre for

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

Projektirányítás az uniós nemzetközi tanácsadási projektek keretrendszerében

Projektirányítás az uniós nemzetközi tanácsadási projektek keretrendszerében Projektirányítás az uniós nemzetközi tanácsadási projektek keretrendszerében Markovits Gábor CMC prezentáció, Budapest, 2013. március 5. Bemutatkozás 2 MKKE, okleveles közgazdász, 1982 ACCA, Lean Six Sigma

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából

Miskolc három városrészének kriminálgeográfiai vizsgálata a magyarországi és az Európai Uniós folyamatok aspektusából Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép Európájában Nemzetközi Földrajzi Konferencia Beregszász (Kárpátalja, Ukrajna), 2012. március 29 30. Siskáné Dr. Szilasi Beáta Piskóti Zsuzsa egyetemi

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

ú ű ü ü ő ü ű ö ö ö ő ö ő ő ű ö ü ö ú ü ő ő ö ú Á ö ő ű ö ü Í Í ú ü ü ö ú ü ö ü ú ő ő ö Í Á ü ű ű ú ü ö ú ű ö ö ő Ö Í ü Í ö ő ő ú ü ü ő ő ö ü ű ü ő ö ü ő ü ö ő É ü ő ü ű ö ü ő ő É ü ü ű ö ü ő ü ű ö ű ő

Részletesebben

Á ö É ö Á É ü Ő Ö í ü ú ü ö í ö ű ö ö úö ü í ü ö ü í ü ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö í ü ü ö í ü ü ü ü í ű ú ö Ö ü ü ü ü ú ü ö ö ű ö ü ö úö ö ü í ú ü í ú í ö ö í í ű ö í ü ö ö ö ö ö í ö í ö í í ü ö ö ö ö ú

Részletesebben

Ú ú ú Á ü ű ú ö ü ü ö ü ö ú ú ö ö ö ú ü ö ö ű ö ö Ü ö ú ü ú ö ö ü ö ö Í ö ö ü ö ü ö ö ö ú ö ű ö ú ú ú ö ö ö ü ú ü ü ú ü ö ü ú Á ú ö ö ü ú ú ű ú ö ö ö ö ö ü ö ú ü ü Ú ü ö ö ö Á ú ü ö ö ü ö ö ú ö ú ö ö ö

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

ö Ü Ó ü Ü Ó í ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö Í Ü ó ö ó ü ű ú ö ó ö ü ó ö ö ö Ő ü ö ö ó ü ü í ö ó ü ú ö ö ö ü ó ö í ö ö Í ó ü ö í É ó í Ó í ö ö ö ö í ö í ó ó ó í í ú ó í ö ö í í ü í í ú í ú í Í í í ö í Ó ú í ö ö ö

Részletesebben

Á É É É É Í Ó ű Á Ú Í Í Í Á Í Í Í Í Í Á Í Ó Á Á É É É Ü É Á Á Í É Í É ó Í ő ó ü ő ő ü Í É ó Í ó ü ó ű ú ő ő ó ú Í ó ö ó Í ó ő ő ó ü ó ö ö ő ú ö ö Ü Á ő ő ő ő ő ő ö ő ó ó ó ő ó ű ű ő ő ő Í Í ü ó ó ő ö ő

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

ő ő ó ő ó ü Ü Ö ő ü ó ü ó ú ó ü ó ü ő ó ő ó ó ó ű Á Ö ó ü ó ő ó Ű Ö ő ó Ö ü ü ó ó ü ő Ö Ö ó Ö ű ó Í ó ó Ü ó ó ő ó ő ü ú ő ő ú ő ő ő ü ó ő ű ú ü ü ú ő ő ó ó ő ó ú ő ő ű É ú ő ú ő ő ü ő ü ú ő ó ó ő ő ú ü

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Í ó ü ő Ú É ü ó ó ü ü ó ó ő ó ó ó ó Í ó Í ő ó ó Ü ú Í ő ó ó ő Í ü ó ü ő ő ő É Í ő ő ú ó ü ó ü ő ó ó ó ó Ó ű ő ó ő ó ű ó ő ú ő ú ő Ö ó ó ó ó É ó ő Ü ű ő ú ó ú Ó ó ű ó ő ü ó ó ü ű ó ó ü ő ő ó Ö ü ő ű ő ó

Részletesebben

ő ő Ö ő ü ó ő ó ö ö ő ű ö Á ö ö í ö ő ü ű ö ő ő ú ö ö ő í ö ő ö ü ü ö ő ö ó ö ö ő ő Ö ö ő ő ó ö í ő ő ó ö ö ú ő ű Ó űő í ö ő ö ö ü ő ü ö ö ó ő í ü ö ö í ű ö ő ő ő ö ö ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö Ú ö ó ö ő

Részletesebben

ö ö óí Í Í ó ü ő Á ő ő ü úö ö ö ő ú ő úö Ü ü ő ő ü Üő ő ő ö ő ü ő ö ő ü ó ő ó ő ő ó ó ö ó ő ő ű ő ó ó ö Ö ö ö ő ú ó ő ő ó ó ó Í ó Ö ö ó ó ő ó Ü ó ő ó É ó ö ö ő ö ű ó ő ó ö ö ő ö ő ó ű ó ó ű ó ó ó ö ó ő

Részletesebben

ö Ó Á ú üö í É ü Á ö ö ó Á ö ó ó ó ö ó í ö ö ö Ü ó ö í ú ö ö ö ö Ó ó ö ö ű ö ö ö Á ó ó ö ö ű ö ö í ö ü ö ó ö í ö ó ó ű ó í ö í ú ö ö ö ű Ü ö ö Ü ó ö ü ö ó ö ö ö í í ö ö ö ó ó ö í í ó ö ö ö ö ó ö ó ó ó

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

A magyar regionális intézményrendszer

A magyar regionális intézményrendszer Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A magyar regionális intézményrendszer Előadó: Némediné Dr. Kollár Kitti adjunktus Gödöllő,

Részletesebben

ű É Ú É Ó Ü Ü Ü Ú ű ű ű Ú ű ű ű ű ű Ö ű ű ű Ú ű ű ű ű É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ú ű ű ű Ö ű Ú ű ű ű ű Ó ű ű ű ű ű É Ú É É ű ű ű ű É ű ű ű ű Ú É É ű Ó Ö ű ű É Ó Ú É É ű ű ű É É Ú ű ű ű ű ű Ü ű

Részletesebben

Ü ö Ü ű ő Ü ő ö ö Ü ö ő ö ő Ü ö ö ö ő ő ö ö ő ö ö Ü ő ő ő Ü ű ö ő ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű ű ö ö ö ö ő ő ő ő ö ő Ü ö Ú ű Ú ö ö ö Ü ö ö ő ő ő ö ö ö ő ő ö ő ö Ú ő ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ű ö ö ö Ú ö ö ö ö ö ő ő ő ö

Részletesebben

Ö Ú Á É Í ü ö ú ö ú ö ú ö ö ö ő ü ö ő ö ü ö ő ő ő ú ö ú ö Í ü É ő É ü É ő ő ő ö ö ö ö ö ü ö ö ö É Í Ö Ö ő ő ő ő ö ő ő ú úö ö ú Ö Í ő ő ő Ú ö ú ú ö ö ö ő ü Í ő Ú Ö Í ő ő ö Í ő ő ő Ö Í ő ú Í ő ü ú ö Í É

Részletesebben

ő Á ő É Á Á Á Á Á Ó Á ő ő ő ő É É ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ű ő ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ü ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő Ü Ő ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

É Á Á Á Ü Á Á ő ő ő ő ő ő É É É É Á Ó Á ő ő ő ő ő ő Ó ő ő Á ű Á Á É ő ű ő Á É Á ő ő Ü Ú É É ő Á ű ő Á ő É Ú Á ő ő ő ő Á Ú Ó Ú ő Á Ú ű ő Ü Á É É Ü É ő ő ű É ő ő ő Ó É É Á É Á Ú Á ő É Á É Á ő ő ő ő ő ű

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK SZAKIRÁNY HORVÁTORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KAPUJÁBAN KÉSZÍTETTE: JUSZTUS ANITA

Részletesebben

É ű Ó Ú É É É Ú ÖÉ Ú Ó É É Ó É É É ű Ú É ű É ű Ü É Ü Ü Ú Ú Ü Ó Ü Ü É É Ú Ó É ű ű Ó ű É ű Ö Ö É É É É Ó É É ű É Ú Ü Ü Ó Ú ű Ő ű É Ú Ü Ú É É Ü Ú ű Ü ű ű ű Ó É É É É É É É É Ó É Ó Ú É É É É Ü É ű ű Ú É É

Részletesebben

É Á Á É ő ő ő ű ő ő ő ő ő É ő ő ő ő É Á Á Ó Ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ű ő ő ő ő ő ű ő ő ő ő ű ő ő ű ő ő ű ű ő ű ű ő ű ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ű ő ű ű ő ű ő ű ő ő ő ű Á ő ő ő ő ő ő ő ő ű ő Í ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÉS TÉRSÉGE

SZENTENDRE VÁROS ÉS TÉRSÉGE SZENTENDRE VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS IRÁNYOK DR. DIETZ FERENC SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE 2013. OKTÓBER 26. ÁTTEKINTÉS I. A 2014-2020-as programozási ciklus II. Térségi együttműködés

Részletesebben

Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség. MIE Konferencia 2015. május 14-15.

Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség. MIE Konferencia 2015. május 14-15. Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség MIE Konferencia 2015. május 14-15. Felsőtárkány OHIM A dilemma 2007 és 2012 között dolgoztam a Belső Piaci Harmonizációs

Részletesebben

Á Á Ö Ö Ö É É Á Á Á ö ő É É É ö Á ö É ö Ü Á Ó É Ü Á É Á Á Á É ö É É É Á Ó Á Á Á É Ó Á É ő Ü Á É Á Á Á É Á ö Á Á Á Ü Á Á É ö Á É Á Ü Á Á Á É É É ö Ó Ü Ü É É É ű É Á Á ő É É É É Á ő É ö É É Ü É É Á É Ü É

Részletesebben

ű ű Ü ű É ű ű É É É ű ű ű ű ű ű ű É É ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú Ú ű Ü ű É ű Ó É Ú Ó ű Ü Ö Ü űó Ü Ü ű Ú Ü Ü Ó ű Ú Ú Ü Ö Ü Ú Ú Ü Ü Ü Ő Ö ű Ü Ü Ő Ú Ü Ü Ü Ö Ő Ü Ü Ü Ü Ö Ü Ü Ő ű Ü Ü Ü Ü Ü Ö

Részletesebben

Ö ö É ü É Ü É É Ú É É Ó ü ú ö ü ü ü ü ö ö ü ö ú ű ú Á ö ö ú ö ö ö Á Á ü Á É ö ö ú ö Ó ö ű ö ú ü üö ö Ú ö ű É ú ü Á ú Á Á É ú É É Á ö ú Á É Á ö Ó ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

L 17/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.22.

L 17/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.22. L 17/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.22. A BIZOTTSÁG 49/2009/EK RENDELETE (2009. január 21.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermékbehozatalra

Részletesebben

L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5.

L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5. L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5. A BIZOTTSÁG 174/2009/EK RENDELETE (2009. március 4.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermékbehozatalra

Részletesebben

ü ú ú Ú ú ő ö ó Ö ö ü ö ú ő í ö ö ű ó őí ö ó ö ö í ú ú Ö ö ö ü ü ü ó í Ö Ö ü ú ö ű ú ö ö ö ö ő ü ő ü ü ő ó ó ú ó ű ú ü ő ó í ó ó í ö ö ö ö ú ő ú ö ő ű ö Í ö ö ő Ö ő í ü ű ö ő ö ű ű ü ó ö ő í ű ü í ü í

Részletesebben

ö ö ö ú ö ő ú Ö Ö ö ö í ő ő í ö ö ő í ö í Ö ú Ö Ö ü í ő ü í ő ö ő ö ö ő í ő ő ő ő Ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ő ö í ö ő ö ö ö ő í ő ü ő ő ú í ő Ö í ö ö ö ő úő í ö ő ö ő ö ö ő ö í Ö ö í í Ö ő ö ő ö ü ö í ő ö ö

Részletesebben

Magyarország soros EU elnöksége Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak

Magyarország soros EU elnöksége Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Magyarország soros EU elnöksége Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2009. EU-elnökség Hogyan alakul a bővítési folyamat az elnökségünk alatt? A trió-elnökség folytatja a bővítéssel kapcsolatos

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4.

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4. Külgazdasági stratégia és szomszédaink Budapest 2010. November 4. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika fő kérdése

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 A BIZOTTSÁG 812/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. szeptember 12.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Marokkóból származó egyes mezőgazdasági és feldolgozott

Részletesebben

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN Dr. TÖRÖK Ibolya Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar Magyar Földrajzi Intézet A magyar ugaron a XXI. században 2013. november 9 Tartalom Regionális egyenlőtlenségek

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben