KOROM ERIK * A magyar kis- és középvállalkozások az Európai Unióban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOROM ERIK * A magyar kis- és középvállalkozások az Európai Unióban"

Átírás

1 KOROM ERIK * A magyar kis- és középvállalkozások az Európai Unióban A K K V m i n t e g y 9 9 % á t t e s z i k k i a z E u r ó p a i U n i ó o r s z á g a i b a n m ű k ö d ő v á l l a l k o z á s o k k ö z ü l. A z e u r ó p a i g a z d a s á g s z í v é t j e l e n t ő v á l l a l k o z á s o k m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s i, i n n o v á c i ó s, v e r s e n y k é p e s s é g é s f o g l a l k o z t a t á s i m u t a t ó s z á m a i b a n. E n n e k k ö v e t k e z t é b e n e l k e r ü l h e t e t l e n, h o g y a K K V s z e k t o r é r d e k e i K ö z ö s s é g i s z i n t e n i s f i g y e l e m b e v é t e l r e k e r ü l j e n e k. E n n e k e g y i k n y o m a f e d e z h e t ő f e l a z E u r ó p a i C h a r t á b a n l e f e k t e t e t t G o n d o l k o d j u n k k i c s i b e n s z l o g e n n e l i l l e t e t t i n t é z k e d é s e k n e k. E b b e n a s z e k t o r b a n m ű k ö d ő v á l l a l k o z á s o k m é r e t é b ő l a d ó d ó n e h é z s é g e k e l l e n t é t e l e z é s é r e a l k o t t a m e g a z E u r ó p a i U n i ó a K K V t á m o g a t á s i i n t é z k e d é s e i t, ú g y m i n t a p é n z a l a p o k h o z v a l ó h o z z á f é r é s, a d ó z á s i k é r d é s e k, k u t a t á s, i n f o r m á c i ó t e c h n o l ó g i a é s v á l l a l a t i k o m m u n i k á c i ó. A K K V o k f o g a l m á n a k m e g a l k o t á s a n a g y b a n h o z z á j á r u l t a h h o z, h o g y a K K V s z á m á r a n y ú j t a n d ó t á m o g a t á s o k a m e g f e l e l ő h e l y r e k e r ü l j e n e k. A z E u r ó p a i K ö z ö s s é g e g y s é g e s e l h a t á r o l á s t v e z e t e t t b e, e l s ő s o r b a n l é t s z á m m u t a t ó k r a é p í t v e. K i s v á l l a l k o z á s o k k a t e g ó r i á j á b a s o r o l j á k a m a x i m u m 4 9 f ő v e l, k ö z é p v á l l a l k o z á s o k k ö r é b e p e d i g a l e g f e l j e b b f ő v e l d o l g o z ó v á l l a l a t o k a t. A k i s v á l l a l k o z á s o k k ö r é n b e l ü l m e g k ü l ö n b ö z t e t i k m é g a 1 0 f ő a l a t t i m i k r o v á l l a l k o z á s o k a t é s e c s o p o r t b o n b e l ü l a z a l k a l m a z o t t n é l k ü l i, ö n f o g l a l k o z t a t ó c é g e k e t. E z e k e t a k a t e g ó r i á k a t a h a z a i s z a b á l y o z á s 1 i s á t v e t t e a z z a l a k i e g é s z í t é s s e l, h o g y a z e g y e s k a t e g ó r i á k h o z é r t é k m u t a t ó k a t ( á r b e v é t e l, m é r l e g f ő ö s s z e g ) é s e g y f ü g g e t l e n s é g i k r i t é r i u m o t ( á l l a m v a g y a z ö n k o r m á n y z a t 2 5 % o t m e g n e m h a l a d ó r é s z e s e d é s e ) r e n d e l t. A k i s é s k ö z é p v á l l a l k o z á s o k r ó l, f e j l ő d é s ü k t á m o g a t á s á r ó l s z ó l ó t ö r v é n y b e n m e g h a t á r o z o t t a k s z e r i n t j a n u á r 1 j é t ő l K K V n a k m i n ő s ü l a z a v á l l a l k o z á s, a m e l y n e k : * B G F P é n z ü g y i é s S z á m v i t e l i F ő i s k o l a i K a r, S z á m v i t e l i T a n s z é k, f ő i s k o l a i a d j u n k t u s é v i X X X I V. t ö r v é n y

2 68 EU WORKING PAPERS 1/2006 a ) ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t i l é t s z á m a f ő n é l k e v e s e b b, é s b ) é v e s n e t t ó á r b e v é t e l e l e g f e l j e b b 5 0 M E U R n a k m e g f e l e l ő f o r i n t ö s s z e g, v a g y m é r l e g f ő ö s s z e g e l e g f e l j e b b 4 3 M E U R n a k m e g f e l e l ő f o r i n t ö s s z e g. A K K V k a t e g ó r i á n b e l ü l k i s v á l l a l k o z á s n a k m i n ő s ü l a z a v á l l a l k o z á s, a m e l y n e k : a ) ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t i l é t s z á m a 5 0 f ő n é l k e v e s e b b, é s b ) é v e s n e t t ó á r b e v é t e l e v a g y m é r l e g f ő ö s s z e g e l e g f e l j e b b 1 0 M E U R n a k m e g f e l e l ő f o r i n t ö s s z e g. A K K V k a t e g ó r i á n b e l ü l m i k r o v á l l a l k o z á s n a k m i n ő s ü l a z a v á l l a l k o z á s, a m e l y n e k : a ) ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t i l é t s z á m a 1 0 f ő n é l k e v e s e b b, é s b ) é v e s n e t t ó á r b e v é t e l e v a g y m é r l e g f ő ö s s z e g e l e g f e l j e b b 2 M E U R n a k m e g f e l e l ő f o r i n t ö s s z e g. A magyar gazdaság vállalati méretstruktúrája az 1940-es évek végéig, a kommunista hatalomátvételig hasonló volt a természetes folyamatként más piacgazdaságokban is kialakult struktúrához. A II. világháború utáni gyors helyreállítás első éveiben nagyjából ezek az arányok maradtak jellemzőek, de azután a kommunista hatalomátvétel a magánszektor rövid idő alatt szinte teljesen felszámolta. Ennek lassú feltámadása, először a»második gazdaság«formájában, csak a gazdaság fokozódó nehézségei nyomán indult meg és engedte a magánszektor és a kisvállalatok valamelyes térnyerését. 1 A r e n d s z e r v á l t á s k ü s z ö b é n, v é g é n a s t a t i s z t i k a v á l l a l k o z á s t r e g i s z t r á l t. A v á l l a l k o z á s o k t ú l n y o m ó r é s z e e g y é n i ( n a g y h á n y a d á b a n m e l l é k f o g l a l k o z á s ú e g y é n i ) v á l l a l k o z á s v o l t. A k ö z é p é s n a g y v á l l a l a t o k s z á m a r á n y a n é h á n y é v a l a t t t o v á b b c s ö k k e n t, a z o n b a n a z i g a z i v á l t o z á s t a g a z d a s á g i t á r s a s á g o k s z á m á n a k i g e n g y o r s n ö v e k e d é s e, a g a z d á l k o d á s i f o r m á k s z e r i n t i m e g o s z l á s m ó d o s u l á s a é s a z e g y e s k a t e g ó r i á k b a t a r t o z ó k f o g l a l k o z t a t o t t s á g h o z é s b r u t t ó h a z a i t e r m é k h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s á n a k e r ő t e l j e s e l t o l ó d á s a j e l e n t e t t e. A r e g i s z t r á l t v á l l a l k o z á s o k s z á m a ( b e l e é r t v e a t á r s a s é s a z e g y é n i v á l l a l k o z á s o k a t i s ) a m a g y a r g a z d a s á g b a n v é g é r e m e g h a l a d t a a z e g y m i l l i ó t. A r e n d s z e r v á l t á s t k ö v e t ő e l s ő é v e k b e n a p i a c g a z d a s á g r a v a l ó á t á l l á s t k o m o l y v i s s z a e s é s m e l l e t t h a l a d t e l ő r e é s a k o r á b b i v i r t u á l i s t e l j e s f o g l a l k o z t a t á s ö s s z e o m l á s á v a l, h a t a l m a s m u n k a h e l y v e s z t é s s e l j á r t. A f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m a é s k ö z ö t t t ö b b, m i n t m á s f é l m i l l i ó v a l, e z e r r ő l e z e r r e c s ö k k e n t. A k o r á b b i á l l a m i v á l l a l a t o k n á l m e g s z ű n t m u n k a h e l y e k n e k c s a k k i s e b b r é s z é t p ó t o l t á k a l é t r e j ö t t k i s é s k ö z é p v á l l a l k o z á s o k. A b r u t t ó h a z a i t e r m é k t ö b b é v i c s ö k k e n é s u t á n t ő l k e z d e t t n ö v e k e d n i. ( A z é v i G D P é r t é k é t c s a k b e n s i k e r ü l t m e g h a l a d n i 2, 7 % k a l. ) A f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m á n a k m e g o s z l á s a i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a l a k u l t á t g y ö k e r e s e n. A v á l l a l k o z á s o k s z á m á n a k a l a k u l á s á b a n a z u t ó b b i é v e k ( ) a d a t s o r a i b a n m á r c s a k k i s m é r t é k ű ( é v r ő l é v r e 2 % a l a t t i ) n ö v e k e d é s m u t a t k o z i k. A é v v é g i a d a t o k a l a p j á n a r e g i s z t r á l t v á l l a l k o z á s o k s z á m a , e b b ő l a t á r s a s v á l l a l k o z á s ( k k t., b t., k f t. r t., s z ö v e t k e z e t ). E z t a z á l l a p o t o t a t á r s a s v á l l a l k o z á s o k s z á m á n a k 4 5 % o s é v e s n ö v e k e d é s e ( r ó l r e 3 2, 3 3 % o s ) é s a z e g y é n i v á l l a l k o z á s o k s z á m á n a k r ó l r e t ö r t é n ő 1, 1 7 % o s n ö v e k e d é s e, m a j d a z a z t k ö v e t ő k ö z e l 2 % o s c s ö k k e n é s e e g y ü t t e s e n e r e d m é n y e z t e. 1 R o m á n Z o l t á n : K i s é s k ö z é p v á l l a l k o z á s o k a m a g y a r g a z d a s á g b a n, K S H

3 A z KOROM E.: A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN 69 A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA I g e n e l t é r ő k é p e t k a p u n k, h a a v á l l a l k o z á s o k a l a k u l á s á t a k á r g a z d a s á g i f o r m a, m é r e t v a g y a z e g y e s g a z d a s á g i á g a k k ö z ö t t i m e g o s z l á s a a l a p j á n t o v á b b v i z s g á l j u k. 1. ábra A regisztrált vállalkozások számának megoszlása gazdasági forma szerint 1. ábrából k i o l v a s h a t ó, h o g y a z e g y é n i v á l l a l k o z á s o k é s a b e t é t i t á r s a s á g o k a d j á k a v á l l a l k o z á s o k t ö b b, m i n t 7 0 % á t. A m e g o s z l á s é r t é k e l é s é n é l f i g y e l e m b e k e l l v e n n i, h o g y a z e g y é n i v á l l a l k o z á s o k é s a b e t é t i t á r s a s á g o k n a g y o b b h á n y a d a m e l l é k f o g l a l k o z á s ú v a g y n y u g d í j m e l l e t t i v á l l a l k o z á s k é n t k e r ü l t m e g a l a p í t á s r a. A t á r s a s v á l l a l k o z á s o k m e g o s z l á s á t t e k i n t v e a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n a k ö z k e r e s e t i t á r s a s á g o k é s a b e t é t i t á r s a s á g o k a r á n y a k i s m é r t é k b e n c s ö k k e n t ( 2, 1 0 % r ó l 1, 7 3 % r a, i l l e t v e 5 0, 1 8 % r ó l 4 8, 9 6 % r a ), m í g a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k é k i s m é r t é k b e n e m e l k e d e t ( 4 4, 5 5 % r ó l 4 6, 8 8 % r a ). E z a z a r á n y v á l t o z á s a z o n b a n c s a k a k ö z k e r e s e t i t á r s a s á g o k n á l j e l e n t s z á m s z e r ű c s ö k k e n é s t. A r e g i s z t r á l t v á l l a l k o z á s o k a t t e k i n t v e r ő l r e a k ö z k e r e s e t i t á r s a s á g o k s z á m a m i n d ö s s z e d b b a l c s ö k k e n t, e z z e l s z e m b e n a b e t é t i t á r s a s á g o k é d b b a l, a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k é d b b a l e m e l k e d e t t! Í g y a d e c e m b e r 3 1 i á l l a p o t a l a p j á n a v á l l a l k o z á s o k 5 1, 9 0 % a e g y é n i, 4 8, 1 0 % a t á r s a s v á l l a l k o z á s k é n t r e g i s z t r á l t á k. A v á l l a l k o z á s o k s z á m á n a k a l a k u l á s á t v i z s g á l v a k i e m e l e n d ő, h o g y j e l e n t ő s e l t é r é s m u t a t k o z i k a r e g i s z t r á l t é s a m ű k ö d ő v á l l a l k o z á s o k s z á m a k ö z ö t t. A t é n y l e g e s e n m ű k ö d ő v á l l a l k o z á s o k a t c s a k b e n k e z d t é k m e g f i g y e l n i d e c e m b e r 3 1 é n 5 7, 5 s z á z a l é k v o l t a m ű k ö d ő v á l l a l k o z á s o k a r á n y a. E z a z a r á n y s z á m a k ö v e t k e z ő é v e k b e n e m e l k e d e t t é s % k ö r ü l s t a b i l i z á l ó d o t t.

4 % % 4 2 % 7 70 EU WORKING PAPERS 1/2006 A t o v á b b i a k b a n a K S H á l t a l ö s s z e g y ű j t ö t t a z o n t á r s a s v á l l a l k o z á s o k a d a t a i r a f ó k u s z á l o k, a m e l y e k a t á r s a s á g i a d ó b e v a l l á s u k a t h i á n y t a l a n u l t ö l t ö t t é k k i 1. A t o v á b b i a k b a n b e m u t a t á s r a k e r ü l ő a d a t o k é s m e g á l l a p í t á s o k a é s é v i m é r l e g, e r e d m é n y k i m u t a t á s é s l é t s z á m a d a t o k a l a p j á n k e r ü l t e k k i d o l g o z á s r a. 1. táblázat A vizsgált szervezetek és a foglalkoztatottaik száma M e g n e v e z é s S z e r v e z e t e k s z á m a K e t t ő s E g y s z e r e s F o g l a l k o z t a t o t t a k f ő K e t t ő s E g y s z e r e s é s k ö z ö t t a k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k a r á n y a 5 1, 4 7 % r ó l 6 6, 2 9 % r a e m e l k e d e t t, a m i t a s z á m u k d a r a b o s n ö v e k e d é s e é s a z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k s z á m á n a k d a r a b o s c s ö k k e n é s é n e k e g y ü t t e s h a t á s a e r e d m é n y e z e t t. A f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m a a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n c s a k 2, 6 4 % k a l e m e l k e d e t t a z a d a t b á z i s b a n s z e r e p l ő v á l l a l k o z á s o k 1 1, 7 4 % o s n ö v e k e d é s é v e l s z e m b e n b e n k e t t ő s é s e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s ö s s z e s e n f ő t f o g l a l k o z t a t o t t. E n n e k 9 3, 5 2 % á t, a z a z f ő t a k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k a l k a l m a z t a k. A z a l k a l m a z á s b a n á l l ó k s z á m á n a k a l a k u l á s á t t e k i n t v e m e g f i g y e l h e t ő, h o g y m í g h e z k é p e s t a k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s o k s z á m a 4 3, 9 3 % k a l n ő t t, a d d i g a f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m a c s a k 5, 1 1 % k a l. A z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k e s e t é b e n a v á l l a l k o z á s o k s z á m á n a k 2 2, 3 9 % o s c s ö k k e n é s e a f o g l a l k o z t a t o t t a k 2 3, 3 8 % o s c s ö k k e n é s é t e r e d m é n y e z t e. M é g s z e m b e t ű n ő b b a d a t o t k a p u n k, h a a z e g y v á l l a l k o z á s r a j u t ó f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m á t v i z s g á l j u k m e g. A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k e s e t é b e n a z e g y v á l l a l k o z á s r a j u t ó f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m á n a k m u t a t ó j a b e n 1 4, 1 4, m í g b e n 1 0, 3 3. A z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k e s e t é b e n a m u t a t ó a l i g v á l t o z o t t ( 1, 4 3 r ó l 1, 4 1 r e ). A b e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k é v i b e s z á m o l ó k b a n s z e r e p l ő ö s s z e g e M F t, a m e l y n e k 9 8, 8 9 % a a k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k k ö n y v e i b e n s z e r e p e l t. E b b ő l M F t o t a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k, M F t o t a r é s z v é n y t á r s a s á g o k é s M F t o t a j o g i s z e m é l y i s é g n é l k ü l i g a z d a s á g i t á r s a s á g o k m u t a t t a k k i. A b e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k é r t é k e, m e l y n e k a r á n y a a m é r l e g f ő ö s s z e g é h e z v i s z o n y í t v a 3 9 % é s 6 6 % k ö z ö t t a l a k u l t 2 a v i z s g á l t v á l l a l k o z á s i f o r m á k é v i m é r l e g é b e n ( a k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k r e ö s s z e s í t v e e z a z a r á n y 5 5 % ) r ő l r e 4 4, 3 3 % k a l e m e l k e d e t t. 1 A 2 A K S H a d a t b á z i s á b a n n e m s z e r e p e l n e k a p é n z ü g y i é s a z o f f s h 4 o r e v á l l a l k o z á s o k a d a t a i. % j o g i s z e m é l y i s é g n é l k ü l i g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k n é l 3 9, 1, a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k n á l, 5 7, a r é s z v é n y t á r s a s á g o k n á l, 3 1 é s a z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k n é l , b e n.

5 KOROM E.: A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN táblázat A vizsgált szervezetek befektetett eszközeinek és saját tőkéjének értéke (Az adatok M Ft-ban) M e g n e v e z é s B e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k K e t t ő s E g y s z e r e s S a j á t t ő k e K e t t ő s E g y s z e r e s A b e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k t ö b b, m i n t 5 0 % á t ( b e n 5 1, 2 5 % ) a r é s z v é n y t á r s a s á g o k, a t o v á b b i k ö z e l 4 5 % o t ( b e n 4 4, 0 8 % ) a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k b i r t o k o l j á k. A z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k k ö n y v e i b e n a b e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k é r t é k e M F t, a m i a z ö s s z e s í t e t t a d a t o k h o z k é p e s t c s a k 1, 1 1 % o s r é s z e s e d é s t j e l e n t. H a a z e g y v á l l a l k o z á s r a á t l a g o s a n j u t ó b e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k é r t é k e t v i z s g á l j u k, a k k o r a z ö s s z e s v á l l a l k o z á s t t e k i n t v e m á r c s a k 3 1, 8 4 % o s a n ö v e k e d é s r ő l r e. A l e g n a g y o b b n ö v e k e d é s a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k n á l k ö v e t k e z e t t b e E F t / v á l l a l k o z á s r ó l E F t / v á l l a l k o z á s r a, a m i 4 1, 3 1 % o s n ö v e k e d é s t j e l e n t. A z e g y v á l l a l k o z á s r a j u t ó b e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k á t l a g o s é r t é k e a r é s z v é n y t á r s a s á g o k e s e t é b e n a l e g n a g y o b b E F t, a m e l y 3 1, 5 2 % k a l e m e l k e d e t t a z e s é r t é k h e z k é p e s t. A z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s o k e s e t é b e n E F t r ó l E F t r a v á l t o z o t t e z a z é r t é k r ő l r e. A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k s a j á t t ő k é j e M F t, a z e g y s z e r e s t v e z e t ő k é M F t. E b b ő l M F t o t a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k, M F t o t a r é s z v é n y t á r s a s á g o k é s M F t o t a j o g i s z e m é l y i s é g n é l k ü l i g a z d a s á g i t á r s a s á g o k m u t a t t a k k i. A s a j á t t ő k e a r á n y a a m é r l e g f ő ö s s z e g é h e z v i s z o n y í t v a a z ö s s z e s k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s t t e k i n t v e 4 4 % k ö r ü l a l a k u l t. A r é s z v é n y t á r s a s á g o k n á l 4 9, 6 6 %, a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű v á l l a l k o z á s o k n á l 3 9, 0 6 %, m í g a z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k n é l 2 6, 7 3 % e z a z a r á n y. A s a j á t t ő k e é r t é k e a z ö s s z e s v á l l a l k o z á s m é r l e g é t t e k i n t v e r ő l r e 4 3, 0 5 % k a l e m e l k e d e t t. A s a j á t t ő k e k ö z e l 5 0 % á v a l ( b e n 4 8, 2 0 % ) a r é s z v é n y t á r s a s á g o k, a t o v á b b i 4 5 % k ö r ü l i v e l ( b e n 4 6, 4 4 % ) a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k r e n d e l k e z n e k. A z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k k ö n y v e i b e n a s a j á t t ő k e é r t é k e M F t, a m i a z ö s s z e s í t e t t é r t é k é h e z k é p e s t m é g a z 1 % o t s e m é r i e l. A z e g y v á l l a l k o z á s r a á t l a g o s a n j u t ó s a j á t t ő k e é r t é k é n e k r ő l r e t ö r t é n ő 2 8, 0 2 % o s n ö v e k e d é s e m á r i g e n v e g y e s k é p e t m u t a t. A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s o k e s e t é b e n a m u t a t ó k ö z e l 0, 5 % k a l c s ö k k e n t. A l e g n a g y o b b m é r t é k ű c s ö k k e n é s ( E F t r ó l E F t r a ) a j o g i s z e m é l y i s é g n é l k ü l i v á l l a l k o z á s o k n á l m u t a t k o z i k. A k ö z e l 5 6 % o s c s ö k k e n é s t a v á l l a l k o z á s o k s z á m á n a k k ö z e l ö t s z ö r ö s é r e ( 4, 8 4 ) t ö r t é n ő n ö v e k e d é s e, v a l a m i n t a s a j á t t ő k e k ö n y v e k b e n k i m u t a t o t t é r t é k é n e k m i n d ö s s z e 1 1 2, 8 8 % o s ( M F t r ó l M F t r a ) n ö v e k e d é s e e g y ü t t e s e n e r e d m é n y e z t e. A k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k m é r l e g é b e b e á l l í t á s r a k e r ü l t a d a t o k ö s s z e s í t é s e a l a p j á n a m u t a t ó

6 72 EU WORKING PAPERS 1/2006 E F t r ó l E F t r a n ő t t, a m i 5 0, 4 3 % o s n ö v e k e d é s n e k f e l e l m e g. A z e g y v á l l a l k o z á s r a á t l a g o s a n j u t ó s a j á t t ő k e é r t é k e a r é s z v é n y t á r s a s á g o k e s e t é b e n a l e g n a g y o b b E F t, a m e l y 1 9, 4 6 % k a l e m e l k e d e t t a z e s é r t é k h e z k é p e s t. A z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s o k k ö n y v e i b e n k i m u t a t á s r a k e r ü l ő s a j á t t ő k e é r t é k e a l a p j á n a m u t a t ó E F t r ó l E F t r a e m e l k e d e t t r ő l r e. 3. táblázat A vizsgált szervezetek árbevételének és adózott eredményének értéke (Az adatok M Ft-ban) M e g n e v e z é s Á r b e v é t e l / K e t t ő s Á r b e v é t e l / E g y s z e r e s A d ó z o t t e r e d m é n y K e t t ő s E g y s z e r e s A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k M F t, a z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k M F t á r b e v é t e l t m u t a t t a k k i. E b b ő l M F t o t a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k, M F t o t a r é s z v é n y t á r s a s á g o k é s M F t o t a j o g i s z e m é l y i s é g n é l k ü l i g a z d a s á g i t á r s a s á g o k é r t e k e l b e n. A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k á r b e v é t e l e r ő l r e 5 1, 9 5 % k a l e m e l k e d e t t. A l e g n a g y o b b a r á n y ú ( 5 5, 1 9 % ) é s ö s s z e g ű á r b e v é t e l v á l t o z á s M F t a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k n á l k ö v e t k e z e t t b e. E z a n ö v e k e d é s a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k 1 4, 9 6 % o s ( d b ) n ö v e k e d é s é v e l e g y ü t t r e a l i z á l ó d o t t. A z á r b e v é t e l t ö b b, m i n t 6 0 % á t ( b e n 6 1, 9 7 % ) a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k, t o v á b b i 3 0 % k ö r ü l i t ( b e n 3 1, 0 1 % ) a r é s z v é n y t á r s a s á g o k k ö n y v e l h e t t é k e l. A z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k e r e d m é n y l e v e z e t é s é b e n s z e r e p l ő á r b e v é t e l ö s s z e g e M F t, a m i 4, 7 4 % k a l ( M F t t a l ) c s ö k k e n t h e z k é p e s t é s k ö z ö t t a z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k s z á m á n a k 7, 5 1 % o s e m e l k e d é s e m e l l e t t a z á r b e v é t e l 1 3, 5 8 % k a l n ö v e k e d e t t. A k ö v e t k e z ő é v b e n a v á l l a l k o z á s o k s z á m a 8, 3 6 % k a l a z á r b e v é t e l p e d i g 1, 9 1 % k a l, a z a z t k ö v e t ő é v b e n 2 1, 2 1 % o s v á l l a l k o z á s c s ö k k e n é s m e l l e t t a z á r b e v é t e l m á r 1 4, 5 0 % k a l c s ö k k e n t. A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s o k r a á t l a g o s a n j u t ó á r b e v é t e l ö s s z e g e r ő l r e m i n d ö s s z e 5, 5 8 % k a l e m e l k e d e t t. A l e g n a g y o b b m é r t é k ű e m e l k e d é s r ő l r e ( 4 1, 3 4 % ) E F t r ó l E F t r a a r é s z v é n y t á r s a s á g o k n á l k ö v e t k e z e t t b e. A z e g y r é s z v é n y t á r s a s á g r a á t l a g o s a n j u t ó á r b e v é t e l t ö b b, m i n t h ú s s z o r o s a ( b e n ) a z e g y k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g r a á t l a g o s a n j u t ó é r t é k n e k. M í g a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k e s e t é b e n a m u t a t ó 3 4, 9 9 % k a l n ő t t, a d d i g a k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő j o g i s z e m é l y i s é g n é l k ü l i v á l l a l k o z á s o k n á l 5 9, 7 8 % o s ( E F t r ó l E F t r a ) c s ö k k e n é s t m u t a t. E z t a c s ö k k e n é s t a j o g i s z e m é l y i s é g n é l k ü l i v á l l a l k o z á s o k s z á m á n a k k ö z e l ö t s z ö r ö s r e ( r ő l r a ) t ö r t é n ő n ö v e k e d é s e é s a z e l é r t á r b e v é t e l 9 4, 4 9 % o s ( M F t r ó l M F t r a ) e m e l k e d é s e e g y ü t t e s e n e r e d m é n y e z t e. A z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s o k r a á t l a g o s a n j u t ó á r b e v é t e l ö s s z e g e 2 2, 7 4 % k a l ( E F t r ó l E F t r a ) e m e l k e d e t t.

7 c a a i KOROM E.: A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN 73 A z e g y a l k a l m a z o t t r a á t l a g o s a n j u t ó á r b e v é t e l t v i z s g á l v a m e g á l l a p í t h a t ó, h o g y a k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k e s e t é b e n a m u t a t ó 4 4, 5 6 % k a l ( E F t / f ő r ő l E F t / f ő r e ), m í g a z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k n é l 2 4, 3 4 % k a l ( E F t / f ő r ő l E F t / f ő r e ) e m e l k e d e t t. A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k a d ó z o t t e r e d m é n y e M F t, a z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k é M F t. E b b ő l M F t o t a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k, M F t o t a r é s z v é n y t á r s a s á g o k é s M F t o t a j o g i s z e m é l y i s é g n é l k ü l i g a z d a s á g i t á r s a s á g o k m u t a t t a k k i. A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k a d ó z o t t e r e d m é n y e r ő l r e 6 0, 9 3 % k a l e m e l k e d e t t. A l e g n a g y o b b ö s s z e g ű M F t o s ( 5 1, 8 7 % ) n ö v e k e d é s a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k n á l a l e g n a g y o b b a r á n y ú 8 6, 1 6 % ( M F t ) a r é s z v é n y t á r s a s á g o k n á l m u t a t h a t ó k i. A z a d ó z o t t e r e d m é n y 5 5 % á t a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k, t o v á b b i 3 8, 4 5 % á t ( b e n ) a r é s z v é n y t á r s a s á g o k é r t é k e l. A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő j o g i s z e m é l y i s é g n é l k ü l i v á l l a l k o z á s o k M F t a d ó z o t t e r e d m é n y t é r t e k e l, a m i a z ö s s z e s k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s á l t a l e l é r t a d ó z o t t e r e d m é n y é n e k m i n d ö s s z e 3, 7 1 % a. A z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k a d ó z o t t e r e d m é n y é n e k a z ö s s z e g e M F t, a m e l y n e k v i z s g á l t i d ő s z a k i a l a k u l á s a n e m a z o n o s ü t e m b e n k ö v e t i a z á r b e v é t e l é t. A z a d ó z o t t e r e d m é n y é s k ö z ö t t 2 6, 2 5 % k a l, é s k ö z ö t t 2 7, 1 5 % k a l e m e l k e d e t t é s k ö z ö t t 3 0, 3 5 % k a l v á l l a l k o z á s o k s z á m á n á l n a g y o b b a r á n y b a n s ö k k e n t. A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s o k á t l a g o s a n r e a l i z á l t e r e d m é n y e r ő l r e 1 1, 8 2 % k a l e m e l k e d e t t. E z a n ö v e k e d é s n a g y o b b m é r t é k ű, m i n t a m i t a z e g y v á l l a l k o z á s r a á t l a g o s a n j u t ó á r b e v é t e l n é l s z á m o l t a m. A l e g n a g y o b b a r á n y ú e m e l k e d é s ( 7 6, 6 1 % ) r ő l r e z á r b e v é t e l n é l s z á m o l t a k h o z h a s o n l ó a n t t i s a r é s z v é n y t á r s a s á g o k n á l k ö v e t k e z e t t b e. A z e g y r é s z v é n y t á r s a s á g r a á t l a g o s a n j u t ó a d ó z o t t e r e d m é n y k ö z e l h a r m i n c s z o r o s a ( b e n ) a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k r a á t l a g o s a n j u t ó é r t é k n e k. M í g a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k e s e t é b e n a m u t a t ó h a s o n l ó a r á n y b a n v á l t o z o t t a z á r b e v é t e l v i z s g á l a t a k o r s z á m í t o t t a k n á l ( a n ö v e k e d é s 3 2, 1 0 % ), a d d i g a k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő j o g i s z e m é l y i s é g n é l k ü l i v á l l a l k o z á s o k n á l a c s ö k k e n é s m é g d r a s z t i k u s a b b ( 7 0, 1 1 % o s r ő l r e ). A z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s o k r a á t l a g o s a n j u t ó a d ó z o t t e r e d m é n y ö s s z e g e 4 4, 0 5 % k a l ( E F t r ó l E F t r a ) e m e l k e d e t t. A z e g y a l k a l m a z o t t r a á t l a g o s a n j u t ó a d ó z o t t e r e d m é n y t t e k i n t v e m e g á l l a p í t h a t ó, h o g y a k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k e s e t é b e n a m u t a t ó 5 3, 1 1 % k a l ( E F t / f ő r ő l E F t / f ő r e ), m í g a z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k n é l 4 5, 9 3 % k a l ( E F t / f ő r ő l E F t / f ő r e ) e m e l k e d e t t. A z a d ó z o t t e r e d m é n y t a z á r b e v é t e l r e v e t í t v e 3, 7 3 % o s é r t é k e t k a p u n k a k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s o k é s 3, 3 6 % o s é r t é k e t a z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s o k a d a t a i b ó l v é g z e t t s z á m í t á s o k a l a p j á n. A r é s z v é n y t á r s a s á g o k ö s s z e s í t e t t a d a t a i b ó l s z á m í t v a a m u t a t ó é r t é k e b e n 4, 6 1 %, a m e l y h e z k é p e s t 2 4, 9 5 % o s, a z e l ő z ő é v h e z k é p e s t 7 9, 8 0 % o s n ö v e k e d é s t m u t a t. A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő j o g i s z e m é l y i s é g n é l k ü l i v á l l a l k o z á s o k m u t a t ó j a 3, 6 8 %, a m e l y h e z k é p e s t 2 5, 6 7 % o s, a z e l ő z ő é v h e z k é p e s t 7, 0 6 % o s c s ö k k e n é s t m u t a t. A z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k ö s s z e s í t e t t a d a t a i b ó l s z á m í t o t t m u t a t ó b e n v o l t a l e g k e d v e z ő b b 4, 1 3 % é s b e n v o l t a l e g k e d v e z ő t l e n e b b 2, 8 6 % a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n.

8 74 EU WORKING PAPERS 1/ táblázat A vizsgált szervezetek adófizetési kötelezettsége (Az adatok M Ft-ban) M e g n e v e z é s A d ó f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g K e t t ő s E g y s z e r e s A v i z s g á l t v á l l a l k o z á s o k a d ó f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g e 3 4, 9 4 % k a l ( M F t r ó l M F t r a ) e m e l k e d e t t r ő l r e. A t á r s a s á g i a d ó f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g n e k a 6 0 % á t a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k, t o v á b b i 3 0 % á t ( b e n ) a r é s z v é n y t á r s a s á g o k a d t á k. A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő j o g i s z e m é l y i s é g n é l k ü l i v á l l a l k o z á s o k a d ó f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g e M F t, a m e l y a z ö s s z e s v á l l a l k o z á s é n a k c s a k a z 5, 0 4 % a. A z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k M F t a d ó f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g e t m u t a t t a k k i k ö n y v e i k b e n, a m e l y a z ö s s z e s í t e t t a d a t o k n a k m i n d ö s s z e a 3, 8 4 % a. A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s o k á t l a g o s a d ó f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g e r ő l r e 4, 1 8 % k a l c s ö k k e n t r ő l r e 4, 8 8 % k a l n ő t t, m a j d r ő l r e 1 0, 1 8 % k a l c s ö k k e n t, m í g r ő l r e k i s m é r t é k b e n i s m é t e m e l k e d e t t ( 1, 7 3 % ). A z e g y v á l l a l k o z á s r a j u t ó a d ó f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g a r é s z v é n y t á r s a s á g o k e s e t é b e n a l e g n a g y o b b. A é v i E F t o s a d ó f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g 2 6, 6 4 % k a l e m e l k e d e t t h e z k é p e s t. A r é s z v é n y t á r s a s á g o k á t l a g o s a d ó f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g e t ö b b, m i n t h u s z o n e g y s z e r e s e a k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a s á g o k é n a k. A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő j o g i s z e m é l y i s é g n é l k ü l i v á l l a l k o z á s o k á t l a g o s a d ó f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g e 6 5, 8 5 % k a l ( E F t r ó l E F t r a ) c s ö k k e n t r ő l r e. A z e g y s z e r e s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő k ö s s z e s í t e t t a d a t a i b ó l s z á m í t o t t m u t a t ó 1 2, 7 1 % k a l e m e l k e d e t t r ő l r e, d e m é g e z z e l a z e m e l k e d é s s e l i s a z e g y v á l l a l k o z á s r a j u t ó á t l a g o s a d ó f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g E F t v o l t b e n. A VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI ÁGAK SZERINTI MEGOSZLÁSA A k e t t ő s k ö n y v v i t e l t v e z e t ő v á l l a l k o z á s o k s z á m á n a k r ő l r e t ö r t é n ő 4 3, 9 3 % o s e m e l k e d é s e i g e n e l t é r ő k é p e t m u t a t, h a a v á l t o z á s t g a z d a s á g i á g a k s z e r i n t v i z s g á l j u k. M e g á l l a p í t h a t ó, h o g y a v á l l a l k o z á s o k s z á m a m i n d e n g a z d a s á g i á g a z a t b a n n ő t t. A l e g n a g y o b b a r á n y ú n ö v e k e d é s ( 1 5 3, 3 1 % ) a z o k t a t á s, e g é s z s é g ü g y i, s z o c i á l i s e l l á t á s á g a z a t b a n k ö v e t k e z e t t b e, a l e g a l a c s o n y a b b ( 1 3, 8 5 % ) a v i l l a m o s e n e r g i a, g á z, g ő z, v í z e l l á t á s á g a z a t b a n. A l é t s z á m k a t e g ó r i á k s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s a l a p j á n t o v á b b v i z s g á l ó d v a m e g f i g y e l h e t j ü k, h o g y a v á l l a l k o z á s o k m e g o s z l á s á n a k a l a k u l á s á b a n i s i g e n e l t é r ő v á l t o z á s o k k ö v e t k e z t e k b e é s k ö z ö t t. Ö s s z e s s é g é b e n a k e r e s k e d e l e m, j a v í t á s á g a z a t m e g o s z l á s a 1 2, 5 3 % k a l, a f e l d o l g o z ó i p a r é 1 3, 5 1 % k a l, a m e z ő g a z d a s á g, v a d, e r d ő g a z d á l k o d á s é 1 2, 1 8 % k a l c s ö k k e n t. E z e k b e n a z á g a z a t o k b a n m i n d e n e g y e s l é t s z á m k a t e g ó r i á t t e k i n t v e c s ö k k e n é s m u t a t k o z i k. A l e g n a g y o b b a r á n y ú ( 5 6, 4 5 % ) m e g o s z l á s c s ö k k e n é s a f ő f e l e t t f o g l a l k o z t a t ó m e z ő g a z d a s á g, v a d, e r d ő g a z d á l k o d á s á g a z a t b a n k ö v e t k e z e t t b e. C s ö k k e n é s m u t a t k o z i k a k e r e s k e d e l e m, j a v í t á s á g a z a t m i n d e n l é t s z á m k a t e g ó r i á j á n a k m e g o s z l á s á b a n i s. A l e g n a g y o b b a r á n y ú m e g o s z l á s c s ö k k e

9 KOROM E.: A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN 75 n é s ( 3 5, 9 2 % ) a f ő f e l e t t f o g l a l k o z t a t ó k n á l k ö v e t k e z e t t b e, d e m é g a 0 9 f ő t f o g l a l k o z t a t ó k n á l i s 1 0, 7 7 % o s a c s ö k k e n é s. A l e g n a g y o b b a r á n y ú m e g o s z l á s n ö v e k e d é s r e ( 7 6 % ) a z o k t a t á s, e g é s z s é g ü g y i, s z o c i á l i s e l l á t á s á g a z a t b a n k e r ü l t s o r. E b b e n a z á g a z a t b a n a 0 9 f ő t f o g l a l k o z t a t ó v á l l a l k o z á s o k m e g o s z l á s a 8 6, 8 1 % k a l, a f ő n é l t ö b b e t f o g l a l k o z t a t ó k é 4, 2 2 % k a l e m e l k e d e t t, m í g a f ő t f o g l a l k o z t a t ó k é 2 3, 4 6 % k a l, a f ő t f o g l a l k o z t a t ó k é 1 6, 0 5 % k a l c s ö k k e n t. 5. táblázat A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások számának gazdasági ágak és létszámkategóriák szerinti megoszlása 2002-ben G a z d a s á g i á g a k / L é t s z á m ( f ő ) < Ö s s z e s e n M e z ő g a z d a s á g, v a d, e r d ő g a z d á l k o d á s B á n y á s z a t F e l d o l g o z ó i p a r V i l l a m o s e n e r g i a, g á z, g ő z, v í z e l l á t á s É p í t ő i p a r K e r e s k e d e l e m, j a v í t á s S z á l l á s h e l y s z o l g á l t a t á s, v e n d é g l á t á s S z á l l í t á s, r a k t á r o z á s, p o s t a é s t á v k ö z l é s I n g a t l a n ü g y l e t e k, g a z d a s á g i s z o l g á l t a t á s O k t a t á s, e g é s z s é g ü g y i, s z o c i á l i s e l l á t á s E g y é b k ö z ö s s é g i, s z e m é l y i s z o l g á l t a t á s Ö s s z e s e n : A z a l k a l m a z á s b a n á l l ó k s z á m á n a k 5, 1 1 % o s n ö v e k e d é s é t á g a z a t o n k é n t i b o n t á s b a n r é s z l e t e s e b b e n v i z s g á l v a m e g á l l a p í t h a t ó, h o g y m í g e g y e s á g a z a t o k b a n j e l e n t ő s c s ö k k e n é s e k, a d d i g a t ö b b i á g a z a t b a n ( a z o k t a t á s, e g é s z s é g ü g y i, s z o c i á l i s e l l á t á s á g a z a t k i v é t e l é v e l ) c s a k k i s e b b a r á n y ú n ö v e k e d é s k ö v e t k e z e t t b e. A l e g n a g y o b b a r á n y ú ( 5 0, 7 3 % ) n ö v e k e d é s a z o k t a t á s, e g é s z s é g ü g y i, s z o c i á l i s e l l á t á s á g a z a t b a n, a l e g n a g y o b b a r á n y ú c s ö k k e n é s a b á n y á s z a t ( 2 7, 3 7 % ) é s a m e z ő g a z d a s á g, v a d, e r d ő g a z d á l k o d á s, h a l á s z a t ( 2 0, 2 9 % ) á g a z a t b a n t ö r t é n t. A l é t s z á m k a t e g ó r i á k s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s a l a p j á n a v á l l a l k o z á s o k s z á m á n a k é s a z o k m e g o s z l á s á n a k a l a k u l á s á h o z h a s o n l ó t e n d e n c i á k m u t a t k o z n a k. Ö s s z e s s é g é b e n a b á n y á s z a t á g a z a t f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m á n a k m e g o s z l á s a 3 0, 9 0 % k a l, a f e l d o l g o z ó i p a r é 2, 8 0 % k a l, a m e z ő g a z d a s á g, v a d, e r d ő g a z d á l k o d á s é 2 4, 1 7 % k a l c s ö k k e n t. A l e g n a g y o b b a r á n y ú ( 4 9, 0 9 % ) m e g o s z l á s c s ö k k e n é s a f ő f e l e t t f o g l a l k o z t a t ó b á n y á s z a t á g a z a t b a n k ö v e t k e z e t t b e. A f ő f e l e t t f o g l a l k o z t a t ó m e z ő g a z d a s á g, v a d, e r d ő g a z d á l k o d á s á g a z a t b a n a c s ö k k e n é s 3 8, 4 9 %. 2 8, 6 5 % o s m e g o s z l á s n ö v e k e d é s m u t a t k o z i k v i s z o n t a 0 9 f ő t f o g l a l k o z t a t ó

10 M F S 76 EU WORKING PAPERS 1/2006 v á l l a l k o z á s o k k ö r é b e n. A l e g n a g y o b b a r á n y ú m e g o s z l á s n ö v e k e d é s r e ( 4 3, 4 0 % ) a z o k t a t á s, e g é s z s é g ü g y i, s z o c i á l i s e l l á t á s á g a z a t b a n k e r ü l t s o r. E b b e n a z á g a z a t b a n a 0 9 f ő t f o g l a l k o z t a t ó v á l l a l k o z á s o k m e g o s z l á s a 9 0, 5 3 % k a l, a f ő t f o g l a l k o z t a t ó k é 4, 3 5 % k a l, a z f ő t f o g l a l k o z t a t ó k é 1 4, 2 8 % k a l, a f ő n é l t ö b b e t f o g l a l k o z t a t ó k é 4 7, 0 2 % k a l e m e l k e d e t t. J e l e n t ő s n ö v e k e d é s m u t a t k o z i k a 0 9 f ő t f o g l a l k o z t a t ó s z á l l á s h e l y s z o l g á l t a t á s, v e n d é g l á t á s á g a z a t b a n ( 6 1, 9 9 % ), v a l a m i n t a z é p í t ő i p a r á g a z a t á b a n ( 5 0, 6 7 % ). 6. táblázat A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások alkalmazottainak gazdasági ágak és létszám-kategóriák szerinti megoszlása 2002-ben G a z d a s á g i á g a k / L é t s z á m ( f ő ) < Ö s s z e s e n e z ő g a z d a s á g, v a d, e r d ő g a z d á l k o d á s B á n y á s z a t e l d o l g o z ó i p a r V i l l a m o s e n e r g i a, g á z, g ő z, v í z e l l á t á s É p í t ő i p a r K e r e s k e d e l e m, j a v í t á s z á l l á s h e l y s z o l g á l t a t á s, v e n d é g l á t á s S z á l l í t á s, r a k t á r o z á s, p o s t a é s t á v k ö z l é s I n g a t l a n ü g y l e t e k, g a z d a s á g i s z o l g á l t a t á s O k t a t á s, e g é s z s é g ü g y i, s z o c i á l i s e l l á t á s E g y é b k ö z ö s s é g i, s z e m é l y i s z o l g á l t a t á s Ö s s z e s e n : É r d e k e s v i s z o n y s z á m o k a t k a p u n k, h a a z e g y v á l l a l k o z á s r a j u t ó a l k a l m a z o t t a k a l a k u l á s á t v i z s g á l j u k r ő l r e. E z a z a r á n y s z á m a z ö s s z e s á g a z a t b a n c s ö k k e n é s t m u t a t. L e g n a g y o b b m é r t é k ű a c s ö k k e n é s a b á n y á s z a t á g a z a t b a n ( 4 3, 9 7 % ), é s a z o k t a t á s, e g é s z s é g ü g y i, s z o c i á l i s e l l á t á s á g a z a t b a n ( 4 0, 5 0 % ). A z o k t a t á s, e g é s z s é g ü g y i, s z o c i á l i s e l l á t á s á g a z a t b a n a 1 0 f ő a l a t t f o g l a l k o z t a t ó v á l l a l k o z á s o k e s e t é b e n 2 5, 5 1 %,

11 KOROM E.: A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN 77 m í g a f ő f e l e t t i f o g l a l k o z t a t á s e s e t é n 3, 0 3 % n ö v e k e d é s m u t a t h a t ó k i. A l e g e g y e n l e t e s e b b k é p e t a f e l d o l g o z ó i p a r m u t a t, a h o l f o g l a l k o z t a t á s i k a t e g ó r i á n k é n t 9 6, 4 2 % é s 1 0 4, 4 5 % k ö z ö t t m o z o g a m u t a t ó é r t é k e. H a a v á l l a l k o z á s o k a t m é r e t s z e r i n t p r ó b á l j u k r a n g s o r o l n i, n e m k a p u n k n a g y o n e l t é r ő e r e d m é n y e k e t, h a e z t k ü l ö n b ö z ő i s m é r v e k s z e r i n t t e s s z ü k. A é v i a d a t o k a l a p j á n a z a l k a l m a z o t t a k s z á m a s z e r i n t i r a n g s o r b a n a z 5 0 f ő a l a t t i c s o p o r t b a t a r t o z ó k k ö z ü l a k ö z ú t i j á r m ű g y á r t á s a, a z 5 0 f ő f e l e t t i c s o p o r t b a t a r t o z ó k k ö z ü l a p o s t a, t á v k ö z l é s a l á g a z a t b a t a r t o z ó v á l l a l k o z á s o k a z e l s ő k. A m é r l e g f ő ö s s z e g e a l a p j á n a l e g n a g y o b b a k a 1 0 f ő a l a t t i c s o p o r t b a n a v i l l a m o s e n e r g i a, g á z, g ő z, m e l e g v í z e l l á t á s, a f ő t f o g l a l k o z t a t o t t a k k ö z ö t t a z i n g a t l a n ü g y l e t e k, a z f ő t f o g l a l k o z t a t o t t a k k ö z ö t t a z i r o d a, s z á m í t ó g é p g y á r t á s, a f ő f e l e t t i e k n é l a p o s t a, t á v k ö z l é s a l á g a z a t b a t a r t o z ó v á l l a l k o z á s o k. A s a j á t t ő k e a l a p j á n a l e g n a g y o b b a k a 1 0 f ő a l a t t i c s o p o r t b a n a v i l l a m o s e n e r g i a, g á z, g ő z, m e l e g v í z e l l á t á s, a f ő t f o g l a l k o z t a t o t t a k k ö z ö t t a z i n g a t l a n ü g y l e t e k, a z 5 0 f ő f e l e t t i f o g l a l k o z t a t o t t a k k ö z ö t t a p o s t a, t á v k ö z l é s a l á g a z a t b a t a r t o z ó v á l l a l k o z á s o k. A r e a l i z á l t á r b e v é t e l a l a p j á n a 1 0 f ő a l a t t i c s o p o r t b a n a v i l l a m o s e n e r g i a, g á z, g ő z, m e l e g v í z e l l á t á s, a f ő t f o g l a l k o z t a t o t t a k k ö z ö t t a n a g y k e r e s k e d e l e m, a z f ő t f o g l a l k o z t a t o t t a k k ö z ö t t a j á r m ű, ü z e m a n y a g k e r e s k e d e l e m é s a f ő f e l e t t i f o g l a l k o z t a t o t t a k k ö z ö t t a p o s t a, t á v k ö z l é s a l á g a z a t b a t a r t o z ó v á l l a l k o z á s o k. A z a d ó z o t t e r e d m é n y a l a p j á n a 1 0 f ő a l a t t i é s a z f ő t f o g l a l k o z t a t o t t a k k ö z ö t t a v i l l a m o s e n e r g i a, g á z, g ő z, m e l e g v í z e l l á t á s, a f ő t f o g l a l k o z t a t o t t a k k ö z ö t t a z i n g a t l a n ü g y l e t e k, a f ő f e l e t t i f o g l a l k o z t a t o t t a k k ö z ö t t a p o s t a, t á v k ö z l é s a l á g a z a t b a t a r t o z ó v á l l a l k o z á s o k. A v i l l a m o s e n e r g i a, g á z, g ő z, m e l e g v í z e l l á t á s a l á g a z a t b a n d o l g o z n a k a l e g t ö b b e n. E b b e n a z a l á g a z a t b a n a z e g y v á l l a l k o z á s r a á t l a g o s a n j u t ó d o l g o z ó k s z á m a b e n f ő, a m e l y b e n m é g f ő v o l t. A k ö z ú t i j á r m ű g y á r t á s a a m á s o d i k f ő v e l. E b b e n a z a l á g a z a t b a n n e m v o l t j e l e n t ő s v á l t o z á s h e z k é p e s t ( f ő ). A p o s t a, t á v k ö z l é s a h a r m a d i k f ő v e l. ( I t t h e z v i s z o n y í t v a k ö z e l 4 2 % o s a c s ö k k e n é s. ) A z e g y v á l l a l k o z á s r a á t l a g o s a n j u t ó a l k a l m a z o t t a l s z á m a a z o k t a t á s, e g é s z s é g ü g y i, s z o c i á l i s e l l á t á s é s a s z ó r a k o z t a t á s, k u l t ú r a, s p o r t a l á g a z a t o k b a n a l e g k e v e s e b b, m i n d ö s s z e 3 3 f ő. A z á g a z a t o k k ö z ö t t a z egy vállalkozásra átlagosan jutó mérleg f ő ö s s z e g a l a p j á n a l e g n a g y o b b é r t é k a v i l l a m o s e n e r g i a, g á z, g ő z, m e l e g v í z e l l á t á s a l á g a z a t b a n s z á m í t h a t ó ( M F t ), a k ö z ú t i j á r m ű g y á r t á s a m á s o d i k ( M F t ), a p o s t a, t á v k ö z l é s a n e g y e d i k ( M F t ), a z i n g a t l a n ü g y l e t e k c s a k a h u s z o n e g y e d i k ( M F t ). A l e g k e v e s e b b m é r l e g f ő ö s s z e g a z o k t a t á s, e g é s z s é g ü g y i, s z o c i á l i s e l l á t á s a l á g a z a t b a n s z á m í t h a t ó 1 4 M F t. A z e g y v á l l a l k o z á s r a á t l a g o s a n j u t ó s a j á t t ő k e é r t é k e a v i l l a m o s e n e r g i a, g á z, g ő z, m e l e g v í z e l l á t á s a l á g a z a t b a n a l e g n a g y o b b M F t. A p o s t a, t á v k ö z l é s a n e g y e d i k ( M F t ), a z i n g a t l a n ü g y l e t e k v i s z o n t c s a k a h u s z o n e g y e d i k ( 9 4 M F t ). A l e g k e v e s e b b s a j á t t ő k e á t l a g o s a n a z o k t a t á s, e g é s z s é g ü g y i, s z o c i á l i s e l l á t á s a l á g a z a t b a n j u t, m i n d ö s s z e 6, 3 M F t. A z á r b e v é t e l t e k i n t e t é b e n a l e g n a g y o b b é r t é k a v i l l a m o s e n e r g i a, g á z, g ő z, m e l e g v í z e l l á t á s a l á g a z a t b a n s z á m í t h a t ó M F t, a k ö z ú t i j á r m ű g y á r t á s a m á s o d i k ( M F t ), a p o s t a, t á v k ö z l é s a n y o l c a d i k ( M F t ), a n a g y k e r e s k e d e l e m c s a k a t i z e n k i l e n c e d i k ( M F t ). A z e g y v á l l a l k o z á s r a á t l a g o s a n j u t ó á r b e v é t e l t s z á m í t v a a l e g k i s e b b ö s s z e g a z o k t a t á s, e g é s z s é g ü g y i, s z o c i á l i s e l l á t á s a l á g a z a t b a n j u t ( 1 8, 6 M F t ).

12 78 EU WORKING PAPERS 1/ táblázat A kettős könyvvitelt vezető vállalkozásokra átlagosan jutó adózott eredmény (E Ft/vállalkozás) A l á g a z a t K ö z ú t i j á r m ű g y á r t á s a K o k s z g y á r t á s, k ő o l a j f e l d o l g o z á s, n u k l e á r i s f ű t ő a n y a g g y á r t á s a, v e g y i a n y a g, t e r m é k g y á r t á s a V i l l a m o s e n e r g i a, g á z, g ő z, m e l e g v í z e l l á t á s A z e g y v á l l a l k o z á s r a á t l a g o s a n j u t ó a d ó z o t t e r e d m é n y a l a p j á n a z e l s ő h e l y e z é s t a k ö z ú t i j á r m ű g y á r t á s a é r t e e l M F t t a l. A p o s t a, t á v k ö z l é s a l á g a z a t b a t a r t o z ó k a n e g y e d i k e k 9 6 M F t t a l, a z i n g a t l a n ü g y l e t e k a l á g a z a t b a t a r t o z ó v á l l a l k o z á s o k c s a k a h u s z o n ö t ö d i k h e l y e t é r t é k e l b e n 5, 3 M F t t a l, m í g b e n é s b e n n e g a t í v a d ó z o t t e r e d m é n y t k ö n y v e l h e t t e k e l ( 3, 9 M F t, i l l e t v e 1 M F t ö s s z e g b e n ). A l e g n a g y o b b v e s z t e s é g e t e l é r t v á l l a l k o z á s o k a z i r o d a, s z á m í t ó g é p g y á r t á s a l á g a z a t b a n m ű k ö d t e k b e n M F t v e s z t e s é g e t é r t e k e l. E z a z a l á g a z a t b e n m é g M F t n y e r e s é g e t é r t, h a a z e g y v á l l a l k o z á s r a á t l a g o s a n j u t ó a d ó z o t t e r e d m é n y t v i z s g á l j u k. A t a r t ó s a n v e s z t e s é g e s v á l l a l k o z á s o k a v í z i, l é g i s z á l l í t á s ( 1 7, 8 M F t ) é s a k ő o l a j, f ö l d g á z k i t e r m e l é s, s z o l g á l t a t á s, u r á n é s f é m t a r t a l m ú é r c b á n y á s z a t a a l á g a z a t b a n m ű k ö d t e k ( 2 1, 6 M F t ). 8. táblázat A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások egy alkalmazottjára átlagosan jutó árbevétel (E Ft/fő) A l á g a z a t N a g y k e r e s k e d e l e m K o k s z g y á r t á s, k ő o l a j f e l d o l g o z á s, n u k l e á r i s f ű t ő a n y a g g y á r t á s a, v e g y i a n y a g, t e r m é k g y á r t á s a H í r a d á s t e c h n i k a i t e r m é k, k é s z ü l é k g y á r t á s a H a a z á g a z a t b a n a z egy alkalmazottra átlagosan jutó m é r l e g f ő ö s s z e g a l a p j á n v i z s g á l j u k a r a n g s o r t a k k o r i s h a s o n l ó k é p e t k a p u n k. A l e g n a g y o b b é r t é k E F t / f ő a z i n g a t l a n ü g y l e t e k a l á g a z a t b a n s z á m í t h a t ó. A v i l l a m o s e n e r g i a, g á z, g ő z, m e l e g v í z e l l á t á s a h a r m a d i k ( E F t / f ő ), a p o s t a, t á v k ö z l é s a h a t o d i k ( E F t / f ő ). L e g k i s e b b é r t é k e t a r u h á z a t i t e r m é k g y á r t á s a ; s z ő r m e k i k é s z í t é s, k o n f e k c i o n á l á s a l á g a z a t b a n ( E F t / f ő ) é s a b ő r k i k é s z í t é s, b ő r t e r m é k e k é s l á b b e l i g y á r t á s a a l á g a z a t b a n ( E F t / f ő ) s z á m í t h a t u n k. A z e g y a l k a l m a z o t t r a á t l a g o s a n j u t ó s a j á t t ő k e ö s s z e g e a l a p j á n a z e l s ő a z i n g a t l a n ü g y l e t e k a l á g a z a t (

ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü

ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü ü ü ü ü Ó í Ó Éü í ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü ű ű ű í ü ő ű ü ü ő ú ú ő ü ő ő ő ü ú ű ú ú ú ő ő ú ő ő í ú í Ó ú ü ő ú ú ú ű ú ú Ű ű ő ű ű ő Á ü í ü ú ü í ú ő ú ő ű ő í ő ő

Részletesebben

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é í ü é ö é é ő ü é é é ú é ó Í é é ő Í é ó ö í é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é ö ő

Részletesebben

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ö É Ö Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ü Ü Á É Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ú Í É Ó Á Ü Á É Á Ü Í Í Í Í Ü Í Í Í Í Í É Ö Á Í Á Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Í Í É Í Í É É Í Í Í É Í Ü Í Ü Á Ü Ü

Részletesebben

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é ű ű ö é ő ó í ö ő ü é ő é ü ő ö ő ö é é í ö ő ö ó ő é ó í ö ő ü é é é é é ő é é é é í ő ö é é ő ű ő ö í ö é é é Ö ű ú ő é é ű ő í ü ö é é ő ó ö ö ő é é é é é é é é é é ő ü í í é ú í í í Ú í é ú é ő ó ó

Részletesebben

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö Í Í Ő Ó Ü Ö Ő ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö ő ö ő Í ó ö ó ú Í Ö Í ÍÍ É Ó Ü Ü Ó Ó Ö É Ö ő ö ő ű ó ö ú Í Ö Í Ö Í Ö Ó Ó Ó Ó Ü Ö Ü Ü É Ú Ö Ó Ó Í Í ő ö ő ű ó ö ó ú É Ö Í Í ÍÍ Í Í Í É Í

Részletesebben

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ú Á Í í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ó Ó í ő ó Í í í í Ó í ó í í Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É É ó ó í É Ü Í ő í ó í ó í Ő Ő Á Ó Ó Á É É Á Á É É Ő Á Ú É í ó Á í Á í í ő í í Ő Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É Ö Í Í É ó ó í Ú

Részletesebben

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő Ü É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő ő ú ő ő ő ú ő ü ú ű ő ű É Í ő É Ü Í ő ü ő ő ő ő ő ő ú ü ű ő ú ő ű ő ő ő ű ő ű ő É Í Ú Ö Á Á É Á Á Á Ő Á É Á Ö Á Ö É É É ü ő Á ő ú ü ő

Részletesebben

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ü ű ü ú ű í ú í ű í ú ú ú ú ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ű í í í Á ü É í í Ö Ö Á í Á É Á ú ú ú í ű í ú ű í í í É í í É í ű í ü í ú ű í ű í É í Ú í í í ű í ú ű í í í ü í í ú í ú í Ö ű í í í ü ü Ő í í

Részletesebben

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü Á Ó ö ü ü ü ú ú ü ü ö ü Ő ö ö ö ü ú ü Á ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü ö ö ü ü ö ü ö Ó ö ö ü ü ö ü ö ú ö ú ü ö ü É É Á ü ű Ö ű ú ö ö ú ö ú ö ú ö ű ü Ö ö ű ü ú ö ü ú ű ö ű ú

Részletesebben

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ű ü ü ú ü ú ú ű ü ú ú ü ü Ó Ö Í ü ú ú ű Ö ú ú ú ü ü ú ÍÍ ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ü Ü ü ü ú ü ű ü ü ü Ü ú ú ü ü ü ü Í ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü Í Í ü

Részletesebben

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ü ö ö Ö ü ü ö ö Ö ö ó ö ú ó ü ö ö ö Ö í ó ü í í ü ö í í ó ó ü ö ü ö ö ü í ó ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ö ö Ö ü í ö Ö ö ö ó ü í ö ó ó ü ö ó í ü ü ü ö ö ü í ü

Részletesebben

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö ö ö Ő Ö ü ö Ö ü ü ü ó ö ö ö ü ö ú ü ü ö ö ú ú ö ú ó ú ó ü ú ú ú ú ó ú ö ú Á ö ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö

Részletesebben

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ű É Í Á Á Á Ó É Á Á Ó Í Ö Á Á Á Ö ü Í Ó Í ű ű ü ú Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ü Í ú Ü Ű Ó Ó Í ú Í ú Ö Ó ü Ü ü ű Ó ú Í ü É Í Í Á Á Ó Í Á ú Ö Í Ó ú ú ú Í ú ú ű ú Ü ü ü Í Á ü ú Í ú

Részletesebben

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ö ú Á ő ű ü ő ó ö ö ú ö ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ő ö ö ő ú ó ö ö ő ő ő ő ö ű ü ü ü ő ü ü ő ő ü ó ő ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ó ü ű

Részletesebben

ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó

ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó ü ű ú ü ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó ü í í í í ó ü ó Ö ó ü Ö í ó ű ó ó ó Ö Ö ó ó í í Ö Ö ó ó í Ö ó ű í í ü

Részletesebben

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó Ü Ű Ö É Á Á ö É É Ö Ú Ü ö ü ő ő ö ő Á ő ó ő ü ü ö ö ú É ű ó ü ű ö ú ü ö ó ö ö ü ű ö ó ó ö ö ö ö ü ű ö ő ö ö ó ö ö ő ó ő ü ő ó ő ö ö ő ü ü ö ő ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ü ő ő ű ü ő ű ő ő ő ő ü ő ő ő ü ő ű ő ő ő ü ő ü ő ő ü ű ő ő ü ü Á ő Á ű ű ü Á ő ű ű ő ű ű ü ű ő ő ő ü ő ű Ó ü Í Á ő ű ő ő ő ő ü

Részletesebben

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é é ű ö Ö é é ö ú é é é é ö ö é ö é é é ö ö é é é ö ö é ű é é ö é é é é é é é é é é ö é ö é é é ű ö ű ö é é é Ö Ú Í é ö é é Ő ö ö ú é é é é é é é é é é ű é é é ú é é é ű ú é é é é é ö é ö é ö é é ö é é é

Részletesebben

ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó

ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó ö Ö ó ü Ú ú ű ó ú ü ö Ö ü ó ü ü ó ó ö ö ó ó ö Ú ö í ó ö ö ö í í ú ü ó ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó ó ó Ó Ú ö ú ó í í ú ó ö ü ü Ö ó ü ü í Ö Ö ú

Részletesebben

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő ű É ű ű É Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő É Ó Ó É ű Ö ű Ö ű ű ű Ú Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É É É É Ö Ö Ú Ö É ű ű ű ű ű ű ű Ó ű Ö Ö ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű Ü ű ű ű ű Ö ű

Részletesebben

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö Í Á Ö Ú Á Á Ó Á ö ú ú ö ú ú ö ü ü ű ü ű ö ö ü ű ö ü ö ú ö ü ú ö ö ü ü ö ü ű ö ö ü ű ö ö ú ö ö ú ú ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ű ö ü

Részletesebben

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ü ü ü ú ú ü ű ü ű ü ü ű ü ü ü Í ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ú ü ü Á ű ü ü ü ü ü ü ü ú ü ü Í ú ü É Ö Ö ú Ö Ö Ö ú ú ü ú Á Ö Á ú É ü ú ú É ú ú ú Ü ü ű ú ű É ú ű ü ü Á ú É ü ű ü ú Á É É ú ü Ö Ö Ö ú ú Á Ö

Részletesebben

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö Á Ö É Á É Ő Ü Ü ü ö Ö ü ú ö í ü ü ó ó Á ö ó ö ö ö Ö í ü ü ü í í ü ü ö ü ü ü ü ö í ó ó Ő ó ó ö ó ö í ü í Í ó í ó ö í ó ó ö ó ó ö ó ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í

Részletesebben

ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü

ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü ú Ö Ú ú ú ó Ő Ö ü Ú ú ö Ö Í ó í ü ü ó ó ó Í ö ö ö ö í ü ó ö ü ü ú í ű ö ó ó ö ö ö ű ö ó ó ö ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü ü ö ö ó ó Í ü ö ó ú ü ü ö ó ö ö Í í ó ó

Részletesebben

í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó

í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó Á Á Ó Ö Á í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó ó í í ó ó ű ű ö ű ú í ö ó ó í ó ó ö ö Ü ú ó Ü ö ö í ö í ó ó ó ű í ó ö ö í í ö ö í ö Í ó ö í ö ö ó ó ö ö í ó ö ö í í ö í ú Í

Részletesebben

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ő ű ú Á ő ű ő ő ő ő Ö Ö Í Á É Á ő Ö Ö Í ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ű ő ú Á ő ű ő ő ő ő ő ő Ö ő ú ú Ö ő ő ű ú Á ő ú Ó ű Ó ú ú ú ő ő ú ú ő ő ú ő Ú ú

Részletesebben

í ö Á ö ö ö Á í ö ű ü í í ű ö ú ü íí ö ű ö ü ú ü ö í ü ű í ö ö ü ü í ö ü ö ű ö í ű ü í ö í í ü í Á Á í í ü ö ö ü ű í í ö ö ü í ű ü ö í ö ű ü í í ű ö í í í ö ö í ö ö ö ö ö ö í í ű Á Á Á Á Á í í ú í ö ö

Részletesebben

Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü

Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü Í Í ö ú ö ö ö ö ű ö ö ö ö Í ű ű ö ü ú ö ú ú ű Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü ö ú ü ü ö ú ö ű ö Í ű ú ú ö ú ú ű Á É Á ö ű ú Í ö ö ü Í ú ö ú ö ö Í ű ö Í ú ö ö ö Í ö ö ö ö ö Í ö ö ö Í ö ö ö ö Í ű ö Í ú ö Í ö ö ű

Részletesebben

Ü

Ü Ó Á ú Á É Ü Ö Ö Ö É É É Ö É Ü Ö É É É É É Ó Ö Ó Í Ö Ö Ö Ö Í Ö Ö É É É Í Ö Ö É Ö Í Á Ó Í Á É É Ó É Ú Á Í É É É Ö Ö Ó Ö Ö Ö Ö Ó Ó Ó Í Ü Ö É É Ö Ó Ö Ó ö Ö Ö Ö Ö Ö Ó Ü Ö Ó É ű É É É É É É É É Í Ö Ó Ö É Ö Ö

Részletesebben

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö ö ú ö ö ú ö ú Ü ő ú ő ö ő ő ő ö ö Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö Ú ő ö ő ő ő ö ú ú ú ő ö ő ö ő ő ő ö ö ö ö ő ő ö ő ú ő ö ú ö

Részletesebben

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő É ő ő ő ő É Ü Ö Ö Ö Í Ö Ö Ö ő Ó Ó Ö Ö Á É É É ő Á É Á Á Ú Á Ú Ö Ö Á Ú Ö Á ű Á ú ő ő ü ü Ó ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő ő ő ő Á ü ú ú

Részletesebben

í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó ó ó í ó í ü ó í Á

í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó ó ó í ó í ü ó í Á Ö ü ó Ö ü ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ü í í ü ü ü ü ó ü ü ú ó ü ü ü í ó í ü ü í ó í ó í ó ó ó ó í ó ó ó í í ó ü ú É Ö í í í ú ó í ü í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó

Részletesebben

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü Ü ú ű ű ú ű ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü ö ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ü ü Ú ú ü ű ü ú ű ö ű ú ö ö ö ö Á ú ú ű Á ú Á Á Á ü ö ö Á ö ö ü Á ú Á ú Á Á Ö Á Á ö ű ö ö ü ú ü ú ö ú ű ú ú ü ü ü ü ű ű Ő ú ö ű ú ú ű

Részletesebben

Ü ű ö Á Ü ü ö ö

Ü ű ö Á Ü ü ö ö Í Í Ü Ú ö ú Ö Ü ű ö Á Ü ü ö ö ú ü ü ö ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö ö ö ö ü ü ö ü Ü ö ú ü ö ü ö ű ö ű Ü ü ö É ö ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö Ó ö Ü ü Ü ü ü ö ö ö ö ö ö ö ú ü ö ű ü ö ú ű Ü ö ö ö ü Ü Ü Ü ú ö ö ü ű ö ű ö Á Á Í

Részletesebben

Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü

Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü Ö ő ü Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü ü ő ő ő ú ű ő ő ú Ö ő ü ő ő Ö ő ü ő ő ő ő ő ő ü ü ő ő Ö ő Í Ö Ö Ö ü Ü Ö ő ő Ö ü Ö Ö ü Ö Ö ü Ö Ü Ö ü ü ü ő ű Ö ő Ö ü ü ü ő Ű

Részletesebben

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í Í É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í É Á É Í Í É É Í Í Í Á Í Á Á ö ó ö ö ő ő ő ö ö ó ő ű ö ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö Á ó ó ö ö ő ő ő ő ö ó ü ó ó ó ó ó ó ö ü ü ó ö Ó Í Í É É

Részletesebben

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö Ü É ű ü ü ö Í ü ö ö ü ű Í Í ü ű ö Ö ö ö ö Í ü ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö ü ü ü Í ü ö ö ö ö ö ö ö ü Í Í ű ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ü ö ö ö ö ü ü ű ü ö ö ö ü ö ü ű ö ü ö ö ű Í ü ü ű Í ö ü ö

Részletesebben

ü ö ö ő ü ó ó ú ó

ü ö ö ő ü ó ó ú ó ö ö ő ü ü ü ő ö ü ö ö ő ü ó ó ú ó Ő Ö ü ö Ö ó ü ü ü ö ö Ö ó ó ü ö ó ő ü ó ü ő ó ő ó ü ö ö ö í í ó ő ú ü ö ö ó ü ö ő í ő ő í ő ü ó ő ü ű ö ú ó ú í ü ó ü ö ó ó ü ö Ö ó ő í ó ő ü ö ü ő ö ö ö ö Ö Ó ő ü ü ó

Részletesebben

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ü ü ü ü ü ő Ö ő ő ő ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ű ő ú ü ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ű ő ü Á ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ú ő ő ő

Részletesebben

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű É Á É É Ó Á ű Á ű ú ú ű ű ú ű ű ú Á ú ű ú ű ú ű ú ű Á ű ú ű ű Ö Ú Á ű ű Á ű ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű ű ú ű ű ű ű ű ú ű ű ű ű ű ű Á ú ű ű ú ú ű ű ű ű ű ú ű Á ű ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ű Ö ú ű Ö

Részletesebben

ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü

ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü ű ö ű ö ü ú ú ú ö ö Í ú ü ú ú ö Í ü ö ü ü ö ü ö ü ü ű ö ü ü ö ü ú ú ú ú ú ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü ű Á Í ű ű ö ü ö ü ü ú ű ö

Részletesebben

ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö

ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö Á É í ü í í í ü í í ö í ű í í í í í í í í í ü ő ö ö ö ű ő ö ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ö Ű ú Á ö ú ú ö ü í ő ő ú É í í ő ö í ö ú í ő ü í í í í í ö í ű í í í í í í í í í ü ő ö ö ö ű ű ő ű ü í Ö

Részletesebben

í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó í ö í ú ó ú í ö ú ö ö ö í ó ó ó ú ó ü ó ö í ó ó í í í Á í ó ó ó

í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó í ö í ú ó ú í ö ú ö ö ö í ó ó ó ú ó ü ó ö í ó ó í í í Á í ó ó ó Í ö í ú ú ó ú Ö ü Ú ú Ö ü ó ü ó ö ö ó ó ö í ó í ó í Í ó í ö ö ö ó í ü ó ö ü ü ú ó ó ó ó ó ó í ó ó ó í ú ó ó ó ó ó í ü í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó

Részletesebben

ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü ö ö í Ö ö ö í ö í Ő í ű ű í Ö Ó í ö ö ö ö Ö Ö ö í ü ö ö Ö í ü Ö ö í ö ö ö ö ö Ö ö í

ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü ö ö í Ö ö ö í ö í Ő í ű ű í Ö Ó í ö ö ö ö Ö Ö ö í ü ö ö Ö í ü Ö ö í ö ö ö ö ö Ö ö í Á ö Á Á É Ö í ö Ö Á Ó Ű ú ű Ü ö ö ú ö ú í ö í ö ö ö í Ö ö í ö Ő ü ö ö í Á Ö Ú ű Ö í Ö ö ö Ö ü ű ö ű ö Ö ü ö Ö Ö Ö ö í ö ö Ö ö í Ö ö Ú ö ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü

Részletesebben

ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü ú ö ó ü ö Ö ű ö Ö ü ó ö ö ó ö ö Ó í ű ö ű ö ö ű í

ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü ú ö ó ü ö Ö ű ö Ö ü ó ö ö ó ö ö Ó í ű ö ű ö ö ű í ö Ö ü ö Ü Ö Ö ü ú í Ó ü ü ö ó ö ö Á ó ó ó ü í ö í ö ö ó ö ö í í Ő í ó Ő ü ú ó ö ö ó ö í ü ó ó ö í ó í ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü

Részletesebben

ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í

ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í ü ö É ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í í í ö Á í ű í ü ö í ű ö í ú ű í ű ü ö í ű ö ű ö ö ű ö

Részletesebben

í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö ö ú ő ő ú í ő í ő ö ö í ő ü ü í ő ö ü ü ú í í ü ő í ü Í í í í ö ő ö ü ő í ő ő ü ű ő ő í ő í í ő ő

í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö ö ú ő ő ú í ő í ő ö ö í ő ü ü í ő ö ü ü ú í í ü ő í ü Í í í í ö ő ö ü ő í ő ő ü ű ő ő í ő í í ő ő ö Ö ő ü ü ő Á ü ö ö ő ő ű ő ü ő Ö ö ő í ő ö í ö ö ő ő ö í ú Á Á Á í Á í ü Á ő í í ő Á í ő ő ú ő ö ö ő Í í ő ő í í ö í ő Ó ő ő í ö ő ő ü ö ö ő ö í ö ő í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö

Részletesebben

É Ö Á Í Á Ó Ö ü

É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű Ö ő ü ő ő ő ű Ö Ö ü Á Á É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű ű Ö ű ű ú ű ű ú ú ő ő ü ű ű É Ö ú ű ő ű ű ú ő ü Ö ú ú ő ő ú ű ü ő ü ű ú ú ű Ü ő ő Ó ü É Ó Ö Ö ú ü ü ü ü Ű ú Ö Á ü É Ó ű Á Ö Á ű ü ú Ö ű ű ű ü ő ő ő Á ő ő

Részletesebben

í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő

í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő É Á Á ő ü í ü ü í ü ő ü ő ü ü ü í í í í í ü í í ő í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő ő í ő í ű ű í í ü í í ő í í í í í ű í ő í í í í ü í ő í ő í ü í ű ő ű ü í ü ü í ő ő ü ő í í Ö ü í ü ü

Részletesebben

Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü

Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü É Á í É Á Á ü Ú ű í Í Í Ü ü ú ü Í ü ü ü ü Í ü Í í ü ü ü ü ü ü ü ü ü í Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü Í Ó Í Ó ü ü ü Í ü ü É ü ü ü ü ü É ü ü Í ü ü ü Í Ó Í Ó í Á í É ü í Í ü í Í í í ü ü É ü ü

Részletesebben

ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á

ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á ü ű ú í í ü í ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á ó ű ó í Á í ó ü í ó ó í ü ü ű ó í ü í í ü í í í ó í ó í ü ó Ó í ó ó ó í í í ü Í ó ó í í í í ó í í

Részletesebben

ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü í ő Ö ő ü í ő ü í í ő ü ő í ő ő í í ő ü ü í ő ü í ő í ő í ő ü í ő í ü í í ő

ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü í ő Ö ő ü í ő ü í í ő ü ő í ő ő í í ő ü ü í ő ü í ő í ő í ő ü í ő í ü í í ő ő Á Á Á Ű Ö É Á Ö ő ő ő ű Ö ű ú ő ü ű ü ü ő ü ő ő ú í ü í í ü ő í ő ő í ő ő í ő ő í ü ő í ű ő ü ű ő ü í ü ü ő ü ü í ü í ü ü Ú í Ő Í ü ő ü ü í Ö í í ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü

Részletesebben

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű É É É Ó Á É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű ü ű ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö ö ö ü

Részletesebben

é é é é í é ű ü ü é ú é í é ü ü é í ű é é é é é é é é ü é ü é ü é í é é é é í é ü é é ü ü é ü ű é é é ű ü é ü ü é ű é ü é éú é ü é ü ű é ü é éú é é é

é é é é í é ű ü ü é ú é í é ü ü é í ű é é é é é é é é ü é ü é ü é í é é é é í é ü é é ü ü é ü ű é é é ű ü é ü ü é ű é ü é éú é ü é ü ű é ü é éú é é é é Ö é ü é é é ü é í é Ó é Ö é Ú Á é í í ü é é é é ü ü é é é ü é é é ü é ü é í ü é é ü é ü í ü é ü ű é ü ú ü é Í ú ú é ü é é é é í ü é é ü é é é é é é í é ű ü ü é ú é í é ü ü é í ű é é é é é é é é ü é ü

Részletesebben

Ó é é Ó Ó ő ű Ó Ö ü Ó é Ó ő Ó Á Ö é Ö Ó Ó é Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó ű Ö Ó Ó Ó é Ó Ó ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó é ö Ö é é Ü Ó Ö Ó é Ó é ö Ó Ú Ó ő Ö Ó é é Ö ú Ó Ö ö ű ő

Ó é é Ó Ó ő ű Ó Ö ü Ó é Ó ő Ó Á Ö é Ö Ó Ó é Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó ű Ö Ó Ó Ó é Ó Ó ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó é ö Ö é é Ü Ó Ö Ó é Ó é ö Ó Ú Ó ő Ö Ó é é Ö ú Ó Ö ö ű ő É Ó Ű Á Ó É Ó Á É Ó Á ő ű Ó ú Ö ú é Ö Ó Ö ú Ó Ö ú Ó Ó Ó Ó ű é ű ű Ó Ó ú ű ű é é Ö ö Ö Ö Ó ű Ó Ö ü ű Ö Ó ő Ó ő Ó ú Ó ő Ó é Ó ű Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó Ö Ó Ó ö ő ü é ü Ö é é é Á é Ó Ó ú ú ű é Ö é é é Ó é é Ó Ó

Részletesebben

ü ö ű ö ű ö Ö ö ú ü Á ü ü ö

ü ö ű ö ű ö Ö ö ú ü Á ü ü ö ü ö ű ö ű ö Ö ö ú ü Á ü ü ö ö Í ú ö ú Ó ü ö ö ű ü ű ö ü ö Í Í ö ö ű ö ö ű ű Á Á Ő Á Á ú ú É Íö Í Í ö ö Í ö ü ö Í ö ö Í ö ö ö ű Í Í ö Í ű Á É Á ú É ü Á Á É ü Á Á É ü ö ö ö ö ö ö ű ú ö Í ö ö ű ö ö ü ö ö

Részletesebben

é é ó ó ó é ö é é é ó é é é é é é é é é é é é é ú ó é ó ö é é ó é ö é ó é éú é ú ó é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö ó é ö é é é é ű é ö ö ü é ö é Í

é é ó ó ó é ö é é é ó é é é é é é é é é é é é é ú ó é ó ö é é ó é ö é ó é éú é ú ó é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö ó é ö é é é é ű é ö ö ü é ö é Í é ü é ö é é é ú Í ö é Íó ö ü é ü é ö é ó é ü ö ö ü é ö é é é ö ú ö é é ó ú é ü é ö é é é é é é é é é é ö ü é ö é é é ö ú ö é é é ö é Ö é ü ö é é ö ö é é é é é é é é é é ü é ú ó é é ú ú é ó ó é é é ó ö

Részletesebben

ő ű í ő ú í í Á ű í ő ő ő ő í É í í ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő

ő ű í ő ú í í Á ű í ő ő ő ő í É í í ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő Á ő ő ű í ú ő ő ő ő í í í ő ő ő ő í ő ő ő ű í ő ú í í Á ű í ő ő ő ő í É í í ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő í ő ő ű í ú í í ű í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő ő í É í í í í ű ő í í ő ú ű í ú í

Részletesebben

ö ö í őí ö ö í ő ö ő ú ú ö ő ú ö ő ú ö ü ö ö ö ö ö ő ö í ő ü ü ő ö ü ű ő ö ú í ö ő ö í í ű ű í ő ö í ú ű ő

ö ö í őí ö ö í ő ö ő ú ú ö ő ú ö ő ú ö ü ö ö ö ö ö ő ö í ő ü ü ő ö ü ű ő ö ú í ö ő ö í í ű ű í ő ö í ú ű ő É É Á ö Á ő ú í í í ü ö í í ü ő ö í ö ő ő ő ő ő ö ő í ö ö ő ű í ö ő ö í ö í ö ö ö í őí ö ö í ő ö ő ú ú ö ő ú ö ő ú ö ü ö ö ö ö ö ő ö í ő ü ü ő ö ü ű ő ö ú í ö ő ö í í ű ű í ő ö í ú ű ő í ö ú ö ő í í ö

Részletesebben

í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í ü ü ö í ö ö ö ü í í ű í ú ö ö ö ü ö ö ú ö ö ö ü ö ö ö ö

í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í ü ü ö í ö ö ö ü í í ű í ú ö ö ö ü ö ö ú ö ö ö ü ö ö ö ö ö í ű ü ú ü ü ü ö ü ö ö ö í Ő É ö ö ö ü ö ö í í ö ü í ö ö í í É ö ö ű í Á É É ö ö í ö í í ü ö í É í í í ú ú í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í

Részletesebben

Í Á ő é é é é é ő é ő é ő é Í Á Ú Á Á é ő é ő é é é é é ű é é é é é é é é Á é é é é é ú ú é é é é é é é ú é é é é é é é é é é é ő é é é é é é é é ű é

Í Á ő é é é é é ő é ő é ő é Í Á Ú Á Á é ő é ő é é é é é ű é é é é é é é é Á é é é é é ú ú é é é é é é é ú é é é é é é é é é é é ő é é é é é é é é ű é é é é Í Ó é é ü ő é é é ű ő ő ű é ő Í Ó ő ü é ő é ü é ő é é é é é é ú é ú Í Á é é é é é ű é é é é é é ú é ő é é é é ú é é é é é é é é é é é é é ő é é ő Í Á ő é é é é é ő é ő é ő é Í Á Ú Á Á é ő é ő é é

Részletesebben

ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü

ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü í ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü ö í ú ú í ü ü í í ö í ö í Ö í ű ü ü ö ú í ű í í ú í ö ö ú í ö ö ö í ü í ö ö í ű ű ö ö ü í í ű ö í í ü ö ü ü ö ö ö ö í í ü ö ö ö ö ü ü í í ű í ö ö ö ú ú í ű

Részletesebben

Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é

Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é ö é Ö í é ü Ú ú é Í Ú ú ö é Ö é ü é ü ö ö ö ü ö ö é é ö é é é é é ö ö ö ö é í ü é ü ö ü ü ú é ü Ú ú ö é Ö ö é é Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é Á Á Ú ú ö

Részletesebben

Á Ó É É Ú É ő í ő ő ö ő ö ő í ö ö ü í ő í ő ö ű ő í ü ü ő í ö ő ü ő ú ü í í ű ü ő ő ő í ö í ú ö ő ö ü ő ő ő É

Á Ó É É Ú É ő í ő ő ö ő ö ő í ö ö ü í ő í ő ö ű ő í ü ü ő í ö ő ü ő ú ü í í ű ü ő ő ő í ö í ú ö ő ö ü ő ő ő É É É Á Á Á É Á É Á ő Á ő Ő ő Ú Á Á Ő Á É Á Í Á Á Ü Á É É í Á ő Á Ó É É Ú É ő í ő ő ö ő ö ő í ö ö ü í ő í ő ö ű ő í ü ü ő í ö ő ü ő ú ü í í ű ü ő ő ő í ö í ú ö ő ö ü ő ő ő É ő ú ő ö ő ő í ő ö ő ö ü ö ű í

Részletesebben

ó ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ü ö ü ó Á Á Ő ű ü ó ó ó Í ó ü ú ü Á Á ű ö ó ó ó ó ö ü

ó ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ü ö ü ó Á Á Ő ű ü ó ó ó Í ó ü ú ü Á Á ű ö ó ó ó ó ö ü ö Ö Í Ú ú Í ó ú Ó ó Ú ú ö Ö ü ú ó ü ö ö ö ó ö ö ó ó ó ö ó ó ó ó ö ö ö ó ö ü ü ű ö ú ó ü ű ö ó ó ó Ú ú ö ű ö ó ó ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ü ö ü ó Á Á Ő ű ü ó ó ó Í ó ü ú ü Á Á ű ö ó ó ó ó ö ü Ö ö Í ö ű

Részletesebben

Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú

Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú ú Á ú ű ú ú ű ú ű ű Ö Í ű ű Í ú Í ú Á Í ú ú ú Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú Ö Í ű ű Í ű Ö Í Í Í ű Í ű Í ú ű ú Í Í ú ú ú ú Í ú Ü Á ú ű ú ű ű Í Í Í ű ú Ö ú ű ű Í Í Í Í ű ű Í

Részletesebben

Á ó ó ö ó ó ó ö ó ó ö ü ö ó ü ö ó ü ó ö ó ü ó űö ú ü ö ú ó ó ó ő ü ö ö ó ö ó ó ó ó ö ó ő ú ü ö ó ö Ú ü ó ü ő ö ü ö ö ó ó ü ő ő ó ő ü ó ó ó ö ű ő ő ű ü

Á ó ó ö ó ó ó ö ó ó ö ü ö ó ü ö ó ü ó ö ó ü ó űö ú ü ö ú ó ó ó ő ü ö ö ó ö ó ó ó ó ö ó ő ú ü ö ó ö Ú ü ó ü ő ö ü ö ö ó ó ü ő ő ó ő ü ó ó ó ö ű ő ő ű ü Ü ö ő ó ó ó ü ö Ó ö ú ó ó ó ő Ü ó ó ú ü ő ó ó ő ö ó ó ó ö Á ú ó ó ö ó ó ó ó ö ó ó ó ó ö ö ö ó ü ö ó ú ű ó ó ö ö ú ő ó ó ő ö ü ó ó Ő ó ó ö ö ö ö ó ó ü ö ö ő ő ó ö ö ó ó ü ű ö ű ö ű ó ú ü ö ó ö ó ó Á ó ó

Részletesebben

ü ű ü ó ő ó ű ú ő ó ő ű ü ó ő ó ő í ő ó ó ő ő í ó ő ő ü ó ű ü ó ő ő Ö ő ü íí ő í ű ü ó ő ü ő í ő ű ü ó ő ő

ü ű ü ó ő ó ű ú ő ó ő ű ü ó ő ó ő í ő ó ó ő ő í ó ő ő ü ó ű ü ó ő ő Ö ő ü íí ő í ű ü ó ő ü ő í ő ű ü ó ő ő Ő Ö ü Ö ő ü ó ü ő ü Ö ó ő ő ő ő í ó ő ő ő í í ü ő ő ü ü Ö Ö Ö ő ő í ü ü ő ő ő ő ő í ő í ó ő ő ő í ő ő í ő ü ő ű ü ó ő ó ű ú ő ó ő ő ü í ő ő ő ő ő ü ú ő ő ő í ő ü ű ü ó ő ó ű ú ő ó ő ű ü ó ő ó ő í ő ó ó

Részletesebben

ö ű é é é é é é ü é é é é ű é é ü é é é é é ó ó é Í é í é é é é ó ö é ö ö ö ó é é í é é é é Ő é é é ü ü é é é ö ö ö é ü é é í é ó ü é é ü é ó é ó ó é

ö ű é é é é é é ü é é é é ű é é ü é é é é é ó ó é Í é í é é é é ó ö é ö ö ö ó é é í é é é é Ő é é é ü ü é é é ö ö ö é ü é é í é ó ü é é ü é ó é ó ó é ö é ü ö ö Ö ú é ü ü é é é ó é é é é é ó é é Ö ö é é ó é é ó é é í é é ö ó ó ó ö ö ü é é ü é í ü é ö í é é é é é ü é ó é ü ö í í ó í ü Í é é é ü é é é ü é é ü ö ö ó ó é é í é é é é é é é Ö í ó é í ö é é

Részletesebben

í ü ü ú í ü ú ú É Á í ű Á ú í ü í Ő Ű í Ó ű í ü í ű Ú ú É í ü í í

í ü ü ú í ü ú ú É Á í ű Á ú í ü í Ő Ű í Ó ű í ü í ű Ú ú É í ü í í Ő Ö ü Ö ú í Á í É ú í ü í ü ü ü í ü í ü í í ú í Ó ü í ü ü ú í ü ú ú É Á í ű Á ú í ü í Ő Ű í Ó ű í ü í ű Ú ú É í ü í í í í ü ű í ű í ű Ú í Á Á ű ú í í í ú Ő ü í í ü í Ú Ü É ü í ü í É í í Á í É ú ü í í í

Részletesebben

ő ő ó é ő ő ő é ú é ő é é ú ó é é é í é í í é ű é ö é é é Ö ó í é é é ő ő é ö ó é Í ö ö ő é é é ő ó ó ú ö ó í ó ő ő é é ő ü ö é é é Ö é í í é ú ü é ö

ő ő ó é ő ő ő é ú é ő é é ú ó é é é í é í í é ű é ö é é é Ö ó í é é é ő ő é ö ó é Í ö ö ő é é é ő ó ó ú ö ó í ó ő ő é é ő ü ö é é é Ö é í í é ú ü é ö ő ö é ü ö ö Ö é é ő ü ü é ő é é ó é é é ő é ő é ó ő ő é é Ö ö ó é ő ő ő ö ő ó ó ő ő ó ö ö ü é é ő ü é í ő ü ő ő í Í é ő ö í ő ő é ő é é é ő ü é ó é ü ő ö í ő í ó ő í ü ö ő ő é ö ó é ö ö ö é é é ő ő ő ú

Részletesebben

ö í Á Á Á ö É É í É Á Á Á Á Á É ő ö í ő ö ő ö í ü ő ö ő ö ő ü ö ő ö í ő ő ő ö í ő ő ú ö ű ö ő ö í

ö í Á Á Á ö É É í É Á Á Á Á Á É ő ö í ő ö ő ö í ü ő ö ő ö ő ü ö ő ö í ő ő ő ö í ő ő ú ö ű ö ő ö í ú ö ű ö ő ö í Á Ü ú Á Á Á ö É É í É É Á ö í Á Á Á ö É É í É Á Á Á Á Á É ő ö í ő ö ő ö í ü ő ö ő ö ő ü ö ő ö í ő ő ő ö í ő ő ú ö ű ö ő ö í ö í Á Á Á ö É É í É Á Á Á Á ö ö ú ö ű ö ő ö ö ő í ö í ö í ő ö ü

Részletesebben

Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í

Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í Á Ö É Ö Á Á Í ó ó Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í ó ú ö ó ó ö ó í í ü í í í ü Í í í ó í ú ö ó ü ű ó í ü ö ö ű ö í í ü ó ö í ö ö É Í ö Í ö ö ö ü ű ó ó ó Í ö ó ó ö í ö í ó ú ö ó ü ó ó ö ö í ü ö ö ó ó ö ö ü ö

Részletesebben

íő ö Ú ö ö ő í ű í ű í í ű ö í ö Ü ö

íő ö Ú ö ö ő í ű í ű í í ű ö í ö Ü ö ő ö É Á Ő Á Á ő ű ö ő Ü Á ő ű ő ű ő ö ö í ő í ő íő ö Ú ö ö ő í ű í ű í í ű ö í ö Ü ö ő ö ű ö ü ö ö ö ö í Ü ű ö ő ö ő ü í ö ü ő ő ő í Ü í Ú Ü ő ö ő ö ő ű ö ő ő ü ő ő ő Á ő ő ö ö ő ő ő ő ö ő í ő í í ő ő

Részletesebben

ó í ú ő ó ó ü ő í ú ó ü Ö Í ö ő ü ö ö ó ő ü Ü ö Ö ö ü ó ü ú ö Ö í í ő ö ü ú ü ü ó í ő ő ü í ü É ő ő Í ö ö ó ő ó ó ő ü ö ü ő ó ő ő ö Ö ő ü ő ő ő ü ö ö

ó í ú ő ó ó ü ő í ú ó ü Ö Í ö ő ü ö ö ó ő ü Ü ö Ö ö ü ó ü ú ö Ö í í ő ö ü ú ü ü ó í ő ő ü í ü É ő ő Í ö ö ó ő ó ó ő ü ö ü ő ó ő ő ö Ö ő ü ő ő ő ü ö ö ő ö ü ú Ö ő ü ü ő ő ó ő ő ö ö í ő ü ő ő í ü ó ü ő í ú ü ő ó ő ó ú ö ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ü ö Ö ő ü ö Ö ő ü ú ü ö ő Í ő Í ú Í ü ő ó ü ö ü ő ó ő ü ő ó ü ő ó ó í ú ő ó ó ü ő í ú ó ü Ö Í ö ő ü ö ö ó ő ü Ü ö

Részletesebben

ó ú ő ö ö ó ó ó ó ó ő ő ö ú ö ő ú ó ú ó ö ö ő ő ö ö ó ú ő ő ö ó ő ö ö ö ö ö ö ó Á É ű ó ő ő ű ó ó ö ö ő ó ó ú ő Ű ö ö ó ó ö ő ö ö ö ö ő Ú ú ó ű ó ó ő

ó ú ő ö ö ó ó ó ó ó ő ő ö ú ö ő ú ó ú ó ö ö ő ő ö ö ó ú ő ő ö ó ő ö ö ö ö ö ö ó Á É ű ó ő ő ű ó ó ö ö ő ó ó ú ő Ű ö ö ó ó ö ő ö ö ö ö ő Ú ú ó ű ó ó ő Á É É É Ö ó É Á ó É Ü Ü ő Ü ő ö ö ó ő ó ö ö Ö Ú ú ö ö ö ó ó ó ó ö ö ő ő ó ó ő ö ö ö ö ó ö É ö Ö É ó ö ó ú ö ö ó ó ó ó ú ú ö ú ő ó ó ö ó ö ű ö É ö ö ő ó ö ó ö ó ö ő ó ú ő ö ö ó ó ó ó ó ő ő ö ú ö ő ú ó ú

Részletesebben

é ú ó é í é é é é í é ő é é ő é é í é é é ó é í ó ö é ő ő ő é í ó Í ő í é ö ő é í ó é é ű ó é Ú é í é é í é í é ó é í é ö é ő é ó ó ó é ö é Ö ü é ő ö

é ú ó é í é é é é í é ő é é ő é é í é é é ó é í ó ö é ő ő ő é í ó Í ő í é ö ő é í ó é é ű ó é Ú é í é é í é í é ó é í é ö é ő é ó ó ó é ö é Ö ü é ő ö é é í Í Í í ö é ő ó ö ü é ó é ü ő ö ő ö é é ö ő ö é ő é ó ö ü é é é é é é ő é é é é í ő ö é é ő í ű ő ö í í ö é é é ö é Ö ő é ő ü ö é é ő úő ö ö ő é é é é é é é é é é ü ú é ú ó é é ú ú é ő ó ó é ú é é

Részletesebben

É ö É ó Á É ó ü Á Ő Ö ü ö Ö ő ü ö ő Ü ű ő ó ő ó ő ő ő í ö ö ö í ő ü ü ő ü ü ő ö ó ő ő ú ő ő ö ö ő ő ő ú ő ő ü ú

É ö É ó Á É ó ü Á Ő Ö ü ö Ö ő ü ö ő Ü ű ő ó ő ó ő ő ő í ö ö ö í ő ü ü ő ü ü ő ö ó ő ő ú ő ő ö ö ő ő ő ú ő ő ü ú Ő Ö ö Á ö Á Á ó É ö É ó Á É ó ü Á Ő Ö ü ö Ö ő ü ö ő Ü ű ő ó ő ó ő ő ő í ö ö ö í ő ü ü ő ü ü ő ö ó ő ő ú ő ő ö ö ő ő ő ú ő ő ü ú ő ú ő ö Ö ö ö ö ő ú ö ü ő ú ő ö ő ő ö ő ö ó ő ö ö ö ő ó ö ü ö ü ő ű í ű ó

Részletesebben

ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á ó ö ú ó ó ó íú ü ó ö ö í ü ó ö ú ó í í í í Ö í ö ú ó í í ú í ü ű ö Í í ó Ö Ö ö ű ö í ó í Í í ü í

ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á ó ö ú ó ó ó íú ü ó ö ö í ü ó ö ú ó í í í í Ö í ö ú ó í í ú í ü ű ö Í í ó Ö Ö ö ű ö í ó í Í í ü í Ö É É Ő Ü Á ö ü ö Ö ó Ö ü í ü ü ó í ó ó ö Á ö ö ö í ü ü ü í í ü ö ü ü í ó í ü ó ü ö ó ü í ü ü ó í ú ü ö ú ó í Á ü ű ö Ö í ó ó ö ó Á ö ú í ó ó ó ó ö ö í ó ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á

Részletesebben

ö Ö Í ó ö ü ö ö ó ó ü ó Í ö ö ö ó Á ü ü

ö Ö Í ó ö ü ö ö ó ó ü ó Í ö ö ö ó Á ü ü Í ö ü ó ü ó ö Ö Í ó ö ü ö ö ó ó ü ó Í ö ö ö ó Á ü ü ó ö Í ó ö ó ü ó ó ó ö ö ü ü ö Ó Í Í ü ö ö ö ó ü ó ü ö Ö ö ü Ü ö ö ü ó Í ö ö ö ó Ü ö ö ö ó ó ó ó ü ó Ü ö Ü ó Á Á ö ö ö ó ó ó ó ó ó ö ó ű ó ö ö ö ö ü ú

Részletesebben

ő ő ó ő ö ú ű ő ó í ő í ő ó ő í ó ó ő í ő í Ü ú ó ő ö ő É ő ő ő Ü í ó í Ü í ó ó Ü Ü ó ő ó ó Ü Ü ó ó ó í ó Ü ű í Ü Ü ő Ü ó É ó ő í ú

ő ő ó ő ö ú ű ő ó í ő í ő ó ő í ó ó ő í ő í Ü ú ó ő ö ő É ő ő ő Ü í ó í Ü í ó ó Ü Ü ó ő ó ó Ü Ü ó ó ó í ó Ü ű í Ü Ü ő Ü ó É ó ő í ú Ü ó ö ú ö ú í ó í í ó ő ö ö ö ő ö ú ő Ü ö ó ó ő í ő í ö ö Ü ö ú ó ó í Ü ó Ü ö ú ű ő ó í ő í Ü ű ó ö ű ő ő ó ő ö ú ű ő ó í ő í ő ó ő í ó ó ő í ő í Ü ú ó ő ö ő É ő ő ő Ü í ó í Ü í ó ó Ü Ü ó ő ó ó Ü Ü ó ó

Részletesebben

Ó ö ü í ü ö ü ü ü ö ü ö ö í ü ü ü ü ö ö í ö ü ö É ü ü ü É ö ü ö ö ü ü ö ü í ü ö í

Ó ö ü í ü ö ü ü ü ö ü ö ö í ü ü ü ü ö ö í ö ü ö É ü ü ü É ö ü ö ö ü ü ö ü í ü ö í É Á í ö É Á Á ű ü ö í ö ú í Ü í ö ö ü ö ü ü ü ö ö ö ü ü í ö ö ö ü ü ö ü í ü ü ü ü Ó ü í í í ü ö ö ü É ö ö ö ü ü í ö ü ü Ó ö ü í ü ö ü ü ü ö ü ö ö í ü ü ü ü ö ö í ö ü ö É ü ü ü É ö ü ö ö ü ü ö ü í ü ö í

Részletesebben

Ó é Ó ü é é é é é é ú é é é é é é Ó é é é é é é Í é é é é é é é é Ó é é é é é é é Ó é ü é é é é é é é é é Ó é é é é ú é é é é é é é é é é é ü é é é é

Ó é Ó ü é é é é é é ú é é é é é é Ó é é é é é é Í é é é é é é é é Ó é é é é é é é Ó é ü é é é é é é é é é Ó é é é é ú é é é é é é é é é é é ü é é é é Ó Á Á Á Ü Á Ó Ü Á Á Á Ü é é é Ó é é é é é é é ű é é é ű é é ü ű é é é é é é ü é é é é é é é é é é é é é é Ó é é é é é é é é é ü é é é é é Ó é é é é é é é é é é é é ú é ű Í ü é é é é ú é é é Ó é é Ó é é

Részletesebben

É É Í ú ú Ü ú ú ű

É É Í ú ú Ü ú ú ű É Ú Á É É É Í ú ú Ü ú ú ű Ú Á É Á Á É É Á Á Á Á ú ú ű Í Í Á ú ú ű Á Á Á Á ü ú ü ú ü Ö Ó Ú É Á Á Á ú Í Ó É É Ü Ö Í Á Á É Ö Á Ü É Ö Á Á Á É Ő Á Á Á É É ú Ö Ú É Ú Á É É Ö ü ű ü ü Ö Ú É É Ö Á ú ü ú Ú É Á Á

Részletesebben

ü ü ó í ö Ö ü ó ö ö Ö ü ö Ö ö ö ö ö ú ö Ó ö ú ö í ö í ö ü ú ü ó í ú ü ó í ö ö ú ó ó ö ü ó ü ö ö ö

ü ü ó í ö Ö ü ó ö ö Ö ü ö Ö ö ö ö ö ú ö Ó ö ú ö í ö í ö ü ú ü ó í ú ü ó í ö ö ú ó ó ö ü ó ü ö ö ö ö ü Ő Ö ü ö ó ü ü í ü ö ö ö ö ü í ü ü ö ó í ö ú ö ö ö Ö ö ó ó ó ü ü ó í ö Ö ü ó ö ö Ö ü ö Ö ö ö ö ö ú ö Ó ö ú ö í ö í ö ü ú ü ó í ú ü ó í ö ö ú ó ó ö ü ó ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö í ö ü ú ö ö ö ö ö ö í ö í ü

Részletesebben

Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü

Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü Á Ü ú ű Í Í Ü ú ú Á ú ü Í ü ü ú Ü Á ú ü ü Á ú ü ü ü ü Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü Í Ó Á ü ü ü Á ü Ü ü ü ü ü ú ü ü ü ü Ö ü ü Ó ü ü ü ú Í ú ü Í Ó Ó Ü Á ü

Részletesebben

ö ő í ő ü ö ö í ö ö ö ű ő ö í ü í ö ű í ő ö ö ú ö í ö ö í ö ú ö ő í ö ő Á ű ö

ö ő í ő ü ö ö í ö ö ö ű ő ö í ü í ö ű í ő ö ö ú ö í ö ö í ö ú ö ő í ö ő Á ű ö ö ő ü Ö ő ő ő ö í ö Ö ő ü ö ö í ű ö ő ö ö í ö ö ö ő ö ö ő ö ö Ó ö ő ő í ő í ő ő ö ő í ő ü ö ö í ö ö ö ű ő ö í ü í ö ű í ő ö ö ú ö í ö ö í ö ú ö ő í ö ő Á ű ö ö í ő Í í ő ő í í í ö ö ö ú ö í Á í í í í í

Részletesebben

ó ő ő ó ü ó ő ő ő ő ő ő ő

ó ő ő ó ü ó ő ő ő ő ő ő ő Ö ő ő ő Ö ü ü Í ő ó Ű ő ó ű ű ű Í ü ü ü ó Á ó ó ü ó ú ü ó ő ő ó ü ó ő ő ő ő ő ő ő Á Ö ő ő ü ő ú ó ú ü ő ü ő ó Í ú ő ő ű Á ü ü ó ő ő őí ő ő ő ó ó ő ő ó ő ő ó ó ó É ó ű ő ó ő ó ű Í ó ó ő ü ő ó ó Í ő ó ő

Részletesebben

ö ö ö ü ö ü ű ö Ö ü ü ü ü ú ö ú ö ö ű Á ö ú ü ü ö ü ö

ö ö ö ü ö ü ű ö Ö ü ü ü ü ú ö ú ö ö ű Á ö ú ü ü ö ü ö ö Ó Í Á ű ü ö ö ü ű ö ö ű ü ú ű Ó ű ü ü ö ü ö ű ű ö ö ö ü ö ü ű ö Ö ü ü ü ü ú ö ú ö ö ű Á ö ú ü ü ö ü ö ö ü ö Á ö ü Ú ö ŐÁ Í ö ú ű Ö Ő Ö ö ö ö Ő Ú Á ü Á ö ö ö ö Í ö ü ú ö ö ü ű ü Á Ó ö Ő ö Á Ő ű ö ö ö

Részletesebben

Ú ű í í ő í ü ü ű ő ü ő ü ő ü ú ő ü ú í ő ő ő í í í ü ő ü ő í ő ü í ő í ő ú ű í ő í ű ő ő í ú í í ő ő ő í

Ú ű í í ő í ü ü ű ő ü ő ü ő ü ú ő ü ú í ő ő ő í í í ü ő ü ő í ő ü í ő í ő ú ű í ő í ű ő ő í ú í í ő ő ő í ú ú ő ú í ű ú í ű ú ü ő ő ő ő ú ú ú ő ú í őí í ő ő ú ő ő ő ő ú ú Á ő í ú ű í í ő í ü í ú ü Ö ú ü Ú ű í í ő í ü ü ű ő ü ő ü ő ü ú ő ü ú í ő ő ő í í í ü ő ü ő í ő ü í ő í ő ú ű í ő í ű ő ő í ú í í ő ő ő

Részletesebben