PANNON-VÁLTÓ Rt éves gyorsjelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. éves gyorsjelentés"

Átírás

1 PANNON-VÁLTÓ Rt éves gyorsjelentés Mérleg adatok december 31. (eft) december 31. (eft) Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök ,50% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,57% 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3 Vagyoni értékû jogok 4 Szellemi termékek ,57% 5 Üzlet, vagy cégérték 6 Immateriális javakra adott elõlegek 7 Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,36% 1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéku jogok ,77% 2 Mûszaki berendezések, gépek jármûvek ,85% 3 Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek ,79% 4 Tenyészállatok 5 Beruházások, felújítások ,71% 6 Beruházásokra adott elõlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,06% 1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,07% 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3 Egyéb tartós részesedés ,01% 4 Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz. vállalkozásban 5 Egyéb tartósan adott kölcsön -100,00% 6 Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír 7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítés B.Forgóeszközök ,60% I. KÉSZLETEK ,93% 1 Anyagok 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek 3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4 Késztermékek 5 Áruk ,93% 6 Készletekre adott elõlegek II. KÖVETELÉSEK ,70% 1 Követelések áruszállításból és szolg-ból (vevõk) ,34% 2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb rész.visz.vállalkozással szemben 4 Váltókövetelések 5 Egyéb követelések ,93% III. ÉRTÉKPAPIROK ,80% 1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2 Egyéb részesedés ,48% 3 Saját részvények, saját üzletrészek 4 Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok ,59% IV. PÉNZESZKÖZÖK (38-39 sorok) ,73% 1 Pénztár, csekkek ,86% 2 Bankbetétek ,94% C. Aktív idobeli elhatárolások ,38% 1 Bevételek aktív id.elh ,03% 2 Költségek, ráfordítások aktív id.elh ,19% 3 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,18 %

2 2003. december 31. (eft) december 31. (eft) Változás /elõzõ év =100%/ D. Saját töke ,34% I. JEGYZETT TÕKE ,00% Ebbõl: visszavásárolt tul.rész.névértéken II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TÕKE III. TÕKETARTALÉK ,00% IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,00% V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY n.é. E. Céltartalékok 0 0 n.é. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövõbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ,92% I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcs.váll.szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben I. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 n.é. 1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2 Átváltoztatható kötvények 3 Tartozások kötvénykibocsátásból 4 Beruházási és fejlesztési hitelek 5 Egyéb hosszúlejáratú hitelek 6 Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.szemben 7 Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.szemben 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK ,92% 1 Rövid lejáratú kölcsönök Ebbõl: az átváltoztatható kötvények 2 Rövid lejáratú hitelek n.é. 3 Vevõtõl kapott elõlegek 4 Kötelezettségek áruszállításból és ,75% szolgáltatásból 5 Váltótartozások 6 Rövid lejáratú kötelezettségek a kapcsolt váll,szemben 7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. váll.szemben 8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,14% G. Passzív idobeli elhatárolások ,98% 1 Bevételek passzív idõbeli elhat. 2 Költségek,ráfordítások passzív id.elh ,98% 3 Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,18%

3 Eredménykimutatás adatok december 31. ( december Változás (elõzõ év eft) 31. (eft) = 100%) 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,92% 02 Export értékesítés nettó árbevétele I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) ,92% 3 Saját termelésû készletek állományváltozása 4 Saját elõállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04) 0 0 n.é. III Egyéb bevételek ,84% 05 Anyagköltség ,55% 06 Igénybe vett szolgáltatások értéke ,46% 07 Egyéb szolgáltatások ,67% 08 Eladott áruk beszerzési értéke n.é. 09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,35% IV Anyagjellegu ráfordítások ( ) ,12% 10 Bérköltség ,56% 11 Személyi jellegû egyéb kifizetések ,71% 12 Bérjárulékok ,77% V Személyi jellegu ráfordítások ( ) ,51% VI Értékcsökkenési leírás ,07% VII Egyéb ráfordítások ,48% Ebbol értékvesztés A ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI ,28% VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ,17% Ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott ,48% 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer. Ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek ,67% Ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott ,63% 17 Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei ,66% VIII Pénzügyi muveletek bevételei ( ) ,79% 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbõl: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások ,04% Ebbõl: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 n.é. 21 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai ,99% IX Pénzügyi muveletek ráfordításai ( ) ,10% B PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) ,22% C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) ,42% X Rendkívüli bevételek ,99% XI Rendkívüli ráfordítások 7 n.é. D RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ,86% E ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D) ,43% XII Adófizetési kötelezettség F ADOZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) ,78% 22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.-re ,00% 23 Jóváhagyott osztalék és részesedés ,00% G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) n.é.

4 A PANNON-VÁLTÓ Rt második féléves gyorsjelentése a magyar számviteli szabályok szerint készült, adatai nem tekinthetõk auditált éves beszámolón alapuló adatoknak. A társaság konszolidált mérleg készítésére nem kötelezett. A táblázatban szereplõ december 31-i tényszámok nem az elõzõ évi gyorsjelentés, hanem a közgyûlés által elfogadott számokat tartalmazó 2003-es éves jelentés adatait tartalmazzák. A PANNON-VÁLTÓ Rt évi tevékenységét a korábban tervezetteknek megfelelõen az eszközök szerkezetének minimális átalakítása kísérte. Egy ingatlan a portfolióból értékesítésre került, más ingatlanon kisebb beruházás jelenleg is folyamatban, melynek terhei már érintették a évet. Az eszközökön belül az értékpapírok állománya a korábbi évhez képest némileg növekedett. A Budapesti Értéktõzsde évi szárnyalásának köszönhetõen az értékpapír állományon belül a részvénybefektetések minõségileg magasabb eredményt hoztak a tavalyi évben, mint az azt megelõzõ idõszakban. A részvénypiacok közül a tavalyi évben kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a Budapesti Értéktõzsde illetõleg az azon forgó magyar részvények, amelyeknek kimagasló, éves szinten 57 %-os áremelkedését a társaságnak is sikerült kihasználnia. Jóval szerényebb mértékû emelkedés volt ugyanakkor a társaság által preferált nemzetközi piacokon, hiszen német piacon éves szinten csak alig 7 %-os, míg az amerikai piacokon csak 10 % körüli emelkedés volt a tavalyi évben. Ez utóbbi két piacon elérhetõ hozamok realizálását ráadásul tovább nehezítette az, hogy a forint mindkét devizához képest erõsödött az év folyamán. A társaság értékpapír eszközeinek viszonylag kisebb részét tartotta csak a tavalyi évben állampapír befektetésekben. Ez a döntés - ismerve a részvénypiac évi teljesítményét - szerencsés döntésnek bizonyult. Az állampapír piaci befektetésekben a társaság fõként a hosszabb távú 2-3 éves állampapírokat helyezte elõnyben, ami ismerve a piaci hozamok tavalyi éves alakulását jó döntésnek bizonyult. A társaság tulajdonában lévõ ingatlanok értéke a korábban említettek szerint jelentõsebb mértékben nem változtak. Ezek jövedelmezõsége azonban a tavalyi évben jelzettek szerint - továbbra is csak hosszabb távon mérhetõ, hiszen ezen ingatlanok egy része spekulációs célzattal került megvásárlásra. Emellett a korábban említettek szerint a társaság egyes ingatlanainak minõségi átalakítására jelentõsebb összeget volt kénytelen fordítani annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a piaci elvárásoknak. Így összességben elmondható, hogy az ingatlanokra fordított kiadások egyenlõre meghaladták az azokból származó bevételeket. Összegezve tehát a társaság számára fontos két piaci területet gyökeresen eltérõ lehetõségek jellemezték a tavalyi évben. Mindezek figyelembe vételével a tavalyi év a társaság szempontjából sikeresnek mondható. A Mérleg sorait vizsgálva, az eszközök között a szellemi termékek értékének változása ugyan nagyarányú, de kis összegû, a szoftverek értékcsökkenésének idõarányosan elszámolt részével egyezik meg. A tárgyi eszközök értékét a tárgyidõszakban aktivált, ingatlanokon végrehajtott beruházások értéke növeli, illetve szintén ehhez kapcsolódó mûszaki berendezés felújítás és beszerzés. A még nem aktivált beruházások a beruházások, felújítások soron szerepelnek, ezek aktiválására 2005-ben sor kerül. Ugyanakkor tárgyi eszközök sor érétkét némileg befolyásolta a gépjármûvek elszámolt amortizációja. Az áruk sor értéke az egyik áruként kezelt ingatlan értékesítése miatt csökkent ilyen mértékben. Ugyancsak ingatlan ügylethez köthetõ a követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben sor értékének jelentõs növekedése.

5 Az egyéb követelések között befektetési szolgáltatóval szembeni, ügyletbõl származó követelések, egy éven belül lejáró dolgozói hitelek, egyéb követelések, valamint fennálló adókövetelések szerepelnek. A korábbi évekhez képest jelentõs mértékû változás tapasztalható az értékpapírok fajtánkénti megoszlása terén. A fix kamatozású értékpapírok hozamának csökkenése miatt - továbbá a részvénypiac erõsödésére alapozva - a korábbi évekhez képest a társaság nagyobb kitettséget vállalt részvényekben, elsõsorban a hazai piacon. A magyar részvények közül a blue chippek mellett áramszolgáltató részvényekkel rendelkeztünk, míg a külföldiek esetében az indexeket követõ instrumentumokat helyeztük elõtérbe. A pénzeszközök értékét éves szinten a továbbiakban is a mûködéshez szükséges minimum értéken tartjuk, a társaság eszközei után kapott hozambevételek maximálása érdekében. Az aktív idõbeli elhatárolások elsõsorban mérlegkészítésig lezárt, de évi fizetési esedékességû határidõs ügyletek nyereségeinek elhatárolásait, ill. államkötvények december 31-ig számított idõarányos kamatait tartalmazzák. A forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a saját tõke a 2004-ben 7,34 %-kal nõtt, mely több, mint kétszerese az elõzõ idõszakénak. Ez a növekedés osztalékfizetést még figyelembe nem véve 159,786 M Ft mérleg szerinti eredményt tartalmaz. A kötelezettségek között szereplõ rövid lejáratú hitelek 2004-ban is az értékpapír vásárlásra igénybevett folyószámla hitel összegét mutatták. A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból soron a mérleg fordulónapján fennálló, január 20-ig kifizetett, egyes beruházásokhoz kapcsolódó, költségként elszámolt tételeket is figyelembe vevõ tartozások ÁFÁ-val növelt értékét tartalmazza. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a 2004-ban kifizetett osztalékok révén csökkentek. Jelenlegi összege elsõsorban a korábbi évek még fel nem vett osztalékait, a korábbi részvénycsere során át nem vett részvények értékesítésébõl befolyt összeget valamint minimális mértékben az év utolsó napjaiban vásárolt de csak ben fizetendõ részvények vételárát tartalmazza. Nem tartalmazza viszont a év utáni esetleges osztalékot, az eredményfelosztásról a közgyûlés dönt. Passzív idõbeli elhatárolásként a határidõs ügyletek mérlegkészítésig lezárt, de évi fizetési esedékességû határidõs ügyletek veszteségeinek elhatárolásait tartalmazza, valamint a tárgyévet terhelõ de a következõ évben felmerülõ költségeket (könyvvizsgálat díja, igénybevett, de még ki nem számlázott szolgáltatások). Az Eredménykimutatást vizsgálva megállapítható, hogy a társaságnak értékesítésbõl fakadó nettó árbevétele ingatlanértékesítésnek köszönhetõen jelentõsen növekedett. Emellett itt mutatkozik más ingatlanok hasznosításából származó bevétel is. Az egyéb bevételek között 12 M kapcsolt vállalkozástól kapott késedelmi kamat és két gépjármû tárgyévi értékesítésének bevétele szerepel. Az anyagköltség csökkenése arányában nagy, mértékében nem jelentõs. Az igénybevett szolgáltatások értéke a már említett ingatlan beruházáshoz kapcsolódik. Ez utóbbi között szerepel még az egyes szolgáltatók díja, könyvvizsgálói, ügyvédi díj, közzétételi díj is. Az egyéb szolgáltatások között az ún. brókeri díjak szerepelnek. Összegének ilyen mértékû csökkenése az értékpapír portfolió mértékében és a piaci aktivitásban bekövetkezett változás következménye. Az eladott szolgáltatások értéke soron az egyes hasznosításra bérbe adott, de a szolgáltatóktól hozzánk beérkezõ számlák bérlõ felé továbbszámlázott tételei szerepelnek. A társaság csak olyan szolgáltatók esetében tartotta meg a fogyasztói helyzetét, ahol a szolgáltatás bérlõ részére történõ átadása a bérleti jogviszony vitás kérdéseket követõ esetleges megszûnése esetén a jogok visszaszármaztatásának akadályai a bérbeadót kiszolgáltatott

6 helyzetbe hozná (bevezetett telefonszám, internet-megjelenés, domain), vagy ahol eleve csak a tulajdonossal kötnek szerzõdést (távfûtés). A bérköltség csökkenése az állomány létszámának csökkenését követi. A személyi jellegû kifizetések évihez mért jelentõs csökkenésének a részben a létszámcsökkenés, részben a prémiumok évihez mért kisebb volta az oka. Az értékcsökkenés értéke azért csökkent, mert egyrészt kevesebb új beszerzés volt, másrészt azoknak viszonylag magas a maradványértéke, így az amortizációja kisebb. Az egyéb ráfordítások csökkenése annak köszönhetõ, hogy míg 2003-ban a társaság jelentõs késedelmi kamatot fizetett, 2004-ben ilyen alig volt. Összességében a társaság üzleti eredménye - a tevékenység jellege miatt érthetõ módon - 72 M Ft-os veszteség lett. Ez 20,28 %-os csökkenés a korábbi évhez képest. A pénzügyi mûveletek bevételei a rövid lejáratú források felhasználásának köszönhetõen megnövekedett értékpapír portfolió méretének változása miatt az elõzõ évhez képest 31,79 %- os növekedést mutatnak. Ugyanez az oka a kapott osztalékok valamint a pénzügyi mûveletek egyéb bevételei növekedésének. Csökkentette a kamat és kamatjellegû bevételeket az, hogy e kategóriában csak a határidõs ügyletek fedezetének mértékében tartunk állományt. A kapcsolt vállalkozástól kapott kamat sor értékének növekedése ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódó tagi hitelek kamatbevétele. A pénzügyi mûveletek ráfordításai a tavalyi évben közel 25,1 %-kal csökkentek. Ez az a tárgyévi ügyletek, pozíciók kisebb veszteségtartalma miatt van. Értékvesztést részvények után az elõzõ idõszakhoz hasonlóan 2004-ben sem számoltunk el. A pénzügyi mûveletek eredménye összességében a tavalyi évben meghaladta a 223 M Ft-ot ami 71,22 %-os növekedés a évihez képest. Rendkívüli bevételként az évi felosztott eredménybõl május 28-ig, az elévülés napjáig fel nem vett osztalék került elszámolásra. A mûködés eredményességét vizsgálva összességében elmondható, hogy a társaság éves eredményét és befektetési stratégiáját jelentõsen befolyásolta, hogy egyrészt a kedvezõ piaci feltételek miatt bevont külsõ forrásoknak köszönhetõen megnövekedett értékpapír portfolió hozama jelentõsen növekedett mértéke az elõzõ évi 130 M Ft-hoz képest a portfolióméretarányosnál jelentõsen kedvezõbben, 223 M Ft-ra növekedett - másrészt az ingatlanfejlesztési célú befektetés portfolió hozama egyelõre még korlátozottan jelentkezett a tavalyi évben. A társaság portfoliójának szerkezete a tárgyidõszak elején és végén: Értékpapír megnevezése Könyv szerinti érték (Ft) január december 31. Kötvények Eladásra vásárolt részvények Tartós tulajdonként kezelt részesedések Diszkont kincstárjegyek Egyéb értékpapírok( kárp. jegy, bef.jegy) ÖSSZESEN Megítélésünk szerint a piaci érték és a könyv szerinti érték között egyik portfolió elem illetve csoport esetében sincs szignifikáns eltérés. A társaság más személy részére kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

7 A társaság szervezetében az alkalmazottak száma év végéhez képest 1 fõvel csökkent. Az évi rendes közgyûlésen a igazgatóság és a felügyelõ bizottság összetételében is jelentõsebb változások következtek be. A jegybank tanácsba történõ beválasztása miatt lemondott igazgatósági tagságáról Pintérné Hardy Ilona, továbbá lemondott igazgatósági tagságáról Völgyi Tamás és Szoboszlai Attila. Új igazgatósági tagja lett a társaságnak Dr. Botos Balázs személyében. A társaság Felügyelõ Bizottsági tagságáról a közgyûlésen lemondott Dr. Zala László illetõleg Dr. Vallyon Zsolt. Helyettük megválasztásra került a felügyelõ bizottságba a Társaság korábbi két igazgatósági tagja Völgyi Tamás és Szoboszlai Attila. A társaság ismeretei szerint a tulajdonosi struktúra december 31-én az alábbi: Pannon Investor Rt. 49,98 % Pannon Consulting Kft. 24,99 % Pannon Consultline Kft. 12,4 % Egyéb hazai befektetõk 12,63 % A tárgyidõszakban a tulajdonosi struktúrában a évi 1. félévi gyorsjelentésben közzétettekhez képest érdemi változás nem következett be. A Pannon-Váltó Rt., mint kibocsátó, saját részvénnyel a tárgyidõszak során nem rendelkezett. PANNON-VÁLTÓ Rt. Az elozo gyorsjelentés óta megjelent rendkívüli tájékoztatások Az elozo gyorsjelentés megjelent meg rendkívüli tájékoztatások: augusztus évi 1. félév gyorsjelentése, ill. annak megtekinthetõsége szeptember 20. közlemény a társaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történt átalakításáról Általános információk: Auditált (igen/nem) nem Magyar (1) vagy IAS (2) vagy egyéb (3) 1 Nyers fõkönyvi kivonat (1) vagy átértékeléseket tartalmazó fõkönyvi kivonat (2), vagy mérleg (3) 3 Van-e külföldi leányvállalata ( igen (1), nem (2)) 2

8 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Rt. Telefon Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth Telefax üdülõpart 102. Ágazati besorolás cím Beszámolási idõszak félév Befektetõi kapcsolattartó Dr. Vallyon Zsolt Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált - nem Konszolidált - nem Számviteli elvek Magyar igen IAS - Egyéb - Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptoke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Teljes (L); Közös vezetésu (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmu a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.) PK3. Mérleg (Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelõ mérlegsémát jelenti. A mérlegkimutatásban szerepeltetni kell a tárgyidõszak és bázis idõszak adatai mellett, a két idõszak relatív változását is, százalékos formában megadva) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidõszak és a bázis idõszak dátumát is. PK4. Eredménykimutatás (Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelõ eredmény-kimutatás sémát jelenti. Az eredmény-kimutatásban szerepeltetni kell a tárgyidõszak és bázis idõszak adatai mellett, a két idõszak relatív változását is, százalékos formában megadva) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidõszak és a bázis idõszak dátumát is. PK5. Cash-flow kimutatás (Csak abban az esetben kell megadni, ha a kibocsátó az IAS, illetve US GAAP elvek szerint készíti el mérlegét és eredmény-kimutatását. Csak a tárgyidõszak adatait kell feltüntetni.) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidõszak dátumát is. PK6. Mérlegen kívüli jelentosebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentoséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)

9 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Rt. Telefon Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth Telefax üdülopart 102. Ágazati besorolás cím Beszámolási idoszak félév Befektetoi kapcsolattartó Dr. Vallyon Zsolt A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptoke Bevezetett sorozat 1 Idoszak elején Idoszak végén Idoszak elején Idoszak végén (január 01-jén) (január 01- jén) % Db % Db % Db % Db Belföldi intézményi/társaság 87, , Külföldi intézményi/társaság - - Belföldi magánszemély 12, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezeto - - tisztségviselok Saját tulajdon - - Államháztartás részét képezo - - tulajdonos 2 Nemzetközi Fejlesztési - - Intézmények 3 Egyéb - - Ö S S Z E S E N Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptokével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 3 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévo részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December db 0 db 0 db 0 db 0 db RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) Tevékenység 5 Mennyiség (db) Részesedés (%) Név Nemzetisé g 4 6 Pannon Investor Rt. B I ,98 Pannon Consulting Kft. B I ,99 Pannon Consultline Kft. B I ,4 Megjegyzés 7 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelo (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezeto tisztségviselo (D) 6 Két tizedes jegyre kerekítve kérjük megadni 7 Pl.:szakmai befekteto, pénzügyi befekteto, stb.

10 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Rt. Telefon Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth Telefax üdülopart 102. Ágazati besorolás cím Beszámolási idoszak félév Befektetoi kapcsolattartó Dr. Vallyon Zsolt TSZ1. Általános cégadatok A Társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatlapok A hatályos alapszabály kelte április 26. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje június 8. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma /94 A Társaság alaptokéje a tárgyév zárásakor HUF A Társaság muködésének idotartama 1 határozatlan A Társaság üzleti éve 2004 A Társaság auditorának neve RÉGEL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. A Társaság auditorának címe 6500 Baja, Deák F. u. 9. A Társaság közleményeinek közzétételi helye Magyar Tokepiac A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) Megfelelo aláhúzandó 2 Kérjük a társaság tevékenységére legjellemzobb tevékenységet szerepeltessék az elso helyen. A tulajdonosi kör bemutatásához kérjük, a RS1, RS3, míg a saját részvények mennyiségének alakulásához a RS2 adatlapot szíveskedjenek használni. TSZ2. Teljes munkaidoben foglalkoztatottak számának alakulása (fo) Bázis idoszak vége Tárgyév eleje Tárgyidoszak vége TSZ3. Vezeto állású tisztségviselok, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszunése Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Scheuer Gyula Elnök IT Dr. Kreczné Dr. Makra Ágnes Tag IT Szlávik László Tag IT Botos Balázs Tag FB Dr. Szoboszlai Attila Elnök FB Völgyi Tamás Tag FB Pap Géza Tag Stratégiai pozícióban lévo alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

11 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Rt. Telefon Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth Telefax üdülopart 102. Ágazati besorolás cím Beszámolási idoszak félév Befektetoi kapcsolattartó Dr. Vallyon Zsolt Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidoszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Magyar Tokepiac félévi gyorsjelentés Magyar Tokepiac Hírdetmény a társaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történt átalakításáról Budapest, február 10. PANNON-VÁLTÓ Rt. 11

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2003. június 30. 2004. június 30. Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök 1 551 299 1 589 435 2,46% I. IMMATERIÁLIS JAVAK 83 65-21,69%

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2006. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2006. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2006. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2002. június 30. (eft) 2003. június 30. (eft) Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök 1 319 481 1 551 299 17,57% I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 2002. december 31. (eft) 2003. december 31. (eft) Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök 1 324 786 1 579 734 19,24% I. IMMATERIÁLIS JAVAK

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2005. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2005. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2005. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2002. évi Éves Beszámolójának részét képezõ Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2002. évi Éves Beszámolójának részét képezõ Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2002. évi Éves Beszámolójának részét képezõ Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény 2007. I. félévi gyorsjelentése Társaság neve: Első Hazai Energia-portfolió Telefon 484-3001 Nyilvánosan Működő Részvény Társaság címe: 1118 Budapest,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készítette

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2005. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2005. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Részvény 005. I. félévi gyorsjelentése Társaság neve: Első Hazai Energia-portfolió Telefon 66-983 Részvény Társaság címe: 05 Budapest, Váci u.. Telefax 66-3883 Ágazati besorolás

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2000. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1999. december 31. (eft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2000. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1999. december 31. (eft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 2000. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1999. december 31. 2000. december 31. Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 357.660 1.193.755 233,77% 02 I. Immateriális javak 487

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2006. éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2006. éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 2006. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 2005. december 31. (eft) 2006. december 31. (eft) Változás /elızı év = 100%/ A. Befektetett eszközök 2.343 692 2 444 850 4,32% I. IMMATERIÁLIS JAVAK

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2 Cégjegyzék száma Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1039 Budapest Kossuth Lajos

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb:

Részletesebben