PANNON-VÁLTÓ Rt éves gyorsjelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. éves gyorsjelentés"

Átírás

1 PANNON-VÁLTÓ Rt éves gyorsjelentés Mérleg adatok december 31. (eft) december 31. (eft) Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök ,50% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,57% 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3 Vagyoni értékû jogok 4 Szellemi termékek ,57% 5 Üzlet, vagy cégérték 6 Immateriális javakra adott elõlegek 7 Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,36% 1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéku jogok ,77% 2 Mûszaki berendezések, gépek jármûvek ,85% 3 Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek ,79% 4 Tenyészállatok 5 Beruházások, felújítások ,71% 6 Beruházásokra adott elõlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,06% 1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,07% 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3 Egyéb tartós részesedés ,01% 4 Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz. vállalkozásban 5 Egyéb tartósan adott kölcsön -100,00% 6 Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír 7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítés B.Forgóeszközök ,60% I. KÉSZLETEK ,93% 1 Anyagok 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek 3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4 Késztermékek 5 Áruk ,93% 6 Készletekre adott elõlegek II. KÖVETELÉSEK ,70% 1 Követelések áruszállításból és szolg-ból (vevõk) ,34% 2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb rész.visz.vállalkozással szemben 4 Váltókövetelések 5 Egyéb követelések ,93% III. ÉRTÉKPAPIROK ,80% 1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2 Egyéb részesedés ,48% 3 Saját részvények, saját üzletrészek 4 Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok ,59% IV. PÉNZESZKÖZÖK (38-39 sorok) ,73% 1 Pénztár, csekkek ,86% 2 Bankbetétek ,94% C. Aktív idobeli elhatárolások ,38% 1 Bevételek aktív id.elh ,03% 2 Költségek, ráfordítások aktív id.elh ,19% 3 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,18 %

2 2003. december 31. (eft) december 31. (eft) Változás /elõzõ év =100%/ D. Saját töke ,34% I. JEGYZETT TÕKE ,00% Ebbõl: visszavásárolt tul.rész.névértéken II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TÕKE III. TÕKETARTALÉK ,00% IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,00% V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY n.é. E. Céltartalékok 0 0 n.é. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövõbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ,92% I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcs.váll.szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben I. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 n.é. 1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2 Átváltoztatható kötvények 3 Tartozások kötvénykibocsátásból 4 Beruházási és fejlesztési hitelek 5 Egyéb hosszúlejáratú hitelek 6 Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.szemben 7 Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.váll.szemben 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK ,92% 1 Rövid lejáratú kölcsönök Ebbõl: az átváltoztatható kötvények 2 Rövid lejáratú hitelek n.é. 3 Vevõtõl kapott elõlegek 4 Kötelezettségek áruszállításból és ,75% szolgáltatásból 5 Váltótartozások 6 Rövid lejáratú kötelezettségek a kapcsolt váll,szemben 7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. váll.szemben 8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,14% G. Passzív idobeli elhatárolások ,98% 1 Bevételek passzív idõbeli elhat. 2 Költségek,ráfordítások passzív id.elh ,98% 3 Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,18%

3 Eredménykimutatás adatok december 31. ( december Változás (elõzõ év eft) 31. (eft) = 100%) 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,92% 02 Export értékesítés nettó árbevétele I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) ,92% 3 Saját termelésû készletek állományváltozása 4 Saját elõállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04) 0 0 n.é. III Egyéb bevételek ,84% 05 Anyagköltség ,55% 06 Igénybe vett szolgáltatások értéke ,46% 07 Egyéb szolgáltatások ,67% 08 Eladott áruk beszerzési értéke n.é. 09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,35% IV Anyagjellegu ráfordítások ( ) ,12% 10 Bérköltség ,56% 11 Személyi jellegû egyéb kifizetések ,71% 12 Bérjárulékok ,77% V Személyi jellegu ráfordítások ( ) ,51% VI Értékcsökkenési leírás ,07% VII Egyéb ráfordítások ,48% Ebbol értékvesztés A ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI ,28% VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ,17% Ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott ,48% 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer. Ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek ,67% Ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott ,63% 17 Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei ,66% VIII Pénzügyi muveletek bevételei ( ) ,79% 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbõl: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások ,04% Ebbõl: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 n.é. 21 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai ,99% IX Pénzügyi muveletek ráfordításai ( ) ,10% B PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) ,22% C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) ,42% X Rendkívüli bevételek ,99% XI Rendkívüli ráfordítások 7 n.é. D RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ,86% E ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D) ,43% XII Adófizetési kötelezettség F ADOZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) ,78% 22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.-re ,00% 23 Jóváhagyott osztalék és részesedés ,00% G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) n.é.

4 A PANNON-VÁLTÓ Rt második féléves gyorsjelentése a magyar számviteli szabályok szerint készült, adatai nem tekinthetõk auditált éves beszámolón alapuló adatoknak. A társaság konszolidált mérleg készítésére nem kötelezett. A táblázatban szereplõ december 31-i tényszámok nem az elõzõ évi gyorsjelentés, hanem a közgyûlés által elfogadott számokat tartalmazó 2003-es éves jelentés adatait tartalmazzák. A PANNON-VÁLTÓ Rt évi tevékenységét a korábban tervezetteknek megfelelõen az eszközök szerkezetének minimális átalakítása kísérte. Egy ingatlan a portfolióból értékesítésre került, más ingatlanon kisebb beruházás jelenleg is folyamatban, melynek terhei már érintették a évet. Az eszközökön belül az értékpapírok állománya a korábbi évhez képest némileg növekedett. A Budapesti Értéktõzsde évi szárnyalásának köszönhetõen az értékpapír állományon belül a részvénybefektetések minõségileg magasabb eredményt hoztak a tavalyi évben, mint az azt megelõzõ idõszakban. A részvénypiacok közül a tavalyi évben kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a Budapesti Értéktõzsde illetõleg az azon forgó magyar részvények, amelyeknek kimagasló, éves szinten 57 %-os áremelkedését a társaságnak is sikerült kihasználnia. Jóval szerényebb mértékû emelkedés volt ugyanakkor a társaság által preferált nemzetközi piacokon, hiszen német piacon éves szinten csak alig 7 %-os, míg az amerikai piacokon csak 10 % körüli emelkedés volt a tavalyi évben. Ez utóbbi két piacon elérhetõ hozamok realizálását ráadásul tovább nehezítette az, hogy a forint mindkét devizához képest erõsödött az év folyamán. A társaság értékpapír eszközeinek viszonylag kisebb részét tartotta csak a tavalyi évben állampapír befektetésekben. Ez a döntés - ismerve a részvénypiac évi teljesítményét - szerencsés döntésnek bizonyult. Az állampapír piaci befektetésekben a társaság fõként a hosszabb távú 2-3 éves állampapírokat helyezte elõnyben, ami ismerve a piaci hozamok tavalyi éves alakulását jó döntésnek bizonyult. A társaság tulajdonában lévõ ingatlanok értéke a korábban említettek szerint jelentõsebb mértékben nem változtak. Ezek jövedelmezõsége azonban a tavalyi évben jelzettek szerint - továbbra is csak hosszabb távon mérhetõ, hiszen ezen ingatlanok egy része spekulációs célzattal került megvásárlásra. Emellett a korábban említettek szerint a társaság egyes ingatlanainak minõségi átalakítására jelentõsebb összeget volt kénytelen fordítani annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a piaci elvárásoknak. Így összességben elmondható, hogy az ingatlanokra fordított kiadások egyenlõre meghaladták az azokból származó bevételeket. Összegezve tehát a társaság számára fontos két piaci területet gyökeresen eltérõ lehetõségek jellemezték a tavalyi évben. Mindezek figyelembe vételével a tavalyi év a társaság szempontjából sikeresnek mondható. A Mérleg sorait vizsgálva, az eszközök között a szellemi termékek értékének változása ugyan nagyarányú, de kis összegû, a szoftverek értékcsökkenésének idõarányosan elszámolt részével egyezik meg. A tárgyi eszközök értékét a tárgyidõszakban aktivált, ingatlanokon végrehajtott beruházások értéke növeli, illetve szintén ehhez kapcsolódó mûszaki berendezés felújítás és beszerzés. A még nem aktivált beruházások a beruházások, felújítások soron szerepelnek, ezek aktiválására 2005-ben sor kerül. Ugyanakkor tárgyi eszközök sor érétkét némileg befolyásolta a gépjármûvek elszámolt amortizációja. Az áruk sor értéke az egyik áruként kezelt ingatlan értékesítése miatt csökkent ilyen mértékben. Ugyancsak ingatlan ügylethez köthetõ a követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben sor értékének jelentõs növekedése.

5 Az egyéb követelések között befektetési szolgáltatóval szembeni, ügyletbõl származó követelések, egy éven belül lejáró dolgozói hitelek, egyéb követelések, valamint fennálló adókövetelések szerepelnek. A korábbi évekhez képest jelentõs mértékû változás tapasztalható az értékpapírok fajtánkénti megoszlása terén. A fix kamatozású értékpapírok hozamának csökkenése miatt - továbbá a részvénypiac erõsödésére alapozva - a korábbi évekhez képest a társaság nagyobb kitettséget vállalt részvényekben, elsõsorban a hazai piacon. A magyar részvények közül a blue chippek mellett áramszolgáltató részvényekkel rendelkeztünk, míg a külföldiek esetében az indexeket követõ instrumentumokat helyeztük elõtérbe. A pénzeszközök értékét éves szinten a továbbiakban is a mûködéshez szükséges minimum értéken tartjuk, a társaság eszközei után kapott hozambevételek maximálása érdekében. Az aktív idõbeli elhatárolások elsõsorban mérlegkészítésig lezárt, de évi fizetési esedékességû határidõs ügyletek nyereségeinek elhatárolásait, ill. államkötvények december 31-ig számított idõarányos kamatait tartalmazzák. A forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a saját tõke a 2004-ben 7,34 %-kal nõtt, mely több, mint kétszerese az elõzõ idõszakénak. Ez a növekedés osztalékfizetést még figyelembe nem véve 159,786 M Ft mérleg szerinti eredményt tartalmaz. A kötelezettségek között szereplõ rövid lejáratú hitelek 2004-ban is az értékpapír vásárlásra igénybevett folyószámla hitel összegét mutatták. A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból soron a mérleg fordulónapján fennálló, január 20-ig kifizetett, egyes beruházásokhoz kapcsolódó, költségként elszámolt tételeket is figyelembe vevõ tartozások ÁFÁ-val növelt értékét tartalmazza. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a 2004-ban kifizetett osztalékok révén csökkentek. Jelenlegi összege elsõsorban a korábbi évek még fel nem vett osztalékait, a korábbi részvénycsere során át nem vett részvények értékesítésébõl befolyt összeget valamint minimális mértékben az év utolsó napjaiban vásárolt de csak ben fizetendõ részvények vételárát tartalmazza. Nem tartalmazza viszont a év utáni esetleges osztalékot, az eredményfelosztásról a közgyûlés dönt. Passzív idõbeli elhatárolásként a határidõs ügyletek mérlegkészítésig lezárt, de évi fizetési esedékességû határidõs ügyletek veszteségeinek elhatárolásait tartalmazza, valamint a tárgyévet terhelõ de a következõ évben felmerülõ költségeket (könyvvizsgálat díja, igénybevett, de még ki nem számlázott szolgáltatások). Az Eredménykimutatást vizsgálva megállapítható, hogy a társaságnak értékesítésbõl fakadó nettó árbevétele ingatlanértékesítésnek köszönhetõen jelentõsen növekedett. Emellett itt mutatkozik más ingatlanok hasznosításából származó bevétel is. Az egyéb bevételek között 12 M kapcsolt vállalkozástól kapott késedelmi kamat és két gépjármû tárgyévi értékesítésének bevétele szerepel. Az anyagköltség csökkenése arányában nagy, mértékében nem jelentõs. Az igénybevett szolgáltatások értéke a már említett ingatlan beruházáshoz kapcsolódik. Ez utóbbi között szerepel még az egyes szolgáltatók díja, könyvvizsgálói, ügyvédi díj, közzétételi díj is. Az egyéb szolgáltatások között az ún. brókeri díjak szerepelnek. Összegének ilyen mértékû csökkenése az értékpapír portfolió mértékében és a piaci aktivitásban bekövetkezett változás következménye. Az eladott szolgáltatások értéke soron az egyes hasznosításra bérbe adott, de a szolgáltatóktól hozzánk beérkezõ számlák bérlõ felé továbbszámlázott tételei szerepelnek. A társaság csak olyan szolgáltatók esetében tartotta meg a fogyasztói helyzetét, ahol a szolgáltatás bérlõ részére történõ átadása a bérleti jogviszony vitás kérdéseket követõ esetleges megszûnése esetén a jogok visszaszármaztatásának akadályai a bérbeadót kiszolgáltatott

6 helyzetbe hozná (bevezetett telefonszám, internet-megjelenés, domain), vagy ahol eleve csak a tulajdonossal kötnek szerzõdést (távfûtés). A bérköltség csökkenése az állomány létszámának csökkenését követi. A személyi jellegû kifizetések évihez mért jelentõs csökkenésének a részben a létszámcsökkenés, részben a prémiumok évihez mért kisebb volta az oka. Az értékcsökkenés értéke azért csökkent, mert egyrészt kevesebb új beszerzés volt, másrészt azoknak viszonylag magas a maradványértéke, így az amortizációja kisebb. Az egyéb ráfordítások csökkenése annak köszönhetõ, hogy míg 2003-ban a társaság jelentõs késedelmi kamatot fizetett, 2004-ben ilyen alig volt. Összességében a társaság üzleti eredménye - a tevékenység jellege miatt érthetõ módon - 72 M Ft-os veszteség lett. Ez 20,28 %-os csökkenés a korábbi évhez képest. A pénzügyi mûveletek bevételei a rövid lejáratú források felhasználásának köszönhetõen megnövekedett értékpapír portfolió méretének változása miatt az elõzõ évhez képest 31,79 %- os növekedést mutatnak. Ugyanez az oka a kapott osztalékok valamint a pénzügyi mûveletek egyéb bevételei növekedésének. Csökkentette a kamat és kamatjellegû bevételeket az, hogy e kategóriában csak a határidõs ügyletek fedezetének mértékében tartunk állományt. A kapcsolt vállalkozástól kapott kamat sor értékének növekedése ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódó tagi hitelek kamatbevétele. A pénzügyi mûveletek ráfordításai a tavalyi évben közel 25,1 %-kal csökkentek. Ez az a tárgyévi ügyletek, pozíciók kisebb veszteségtartalma miatt van. Értékvesztést részvények után az elõzõ idõszakhoz hasonlóan 2004-ben sem számoltunk el. A pénzügyi mûveletek eredménye összességében a tavalyi évben meghaladta a 223 M Ft-ot ami 71,22 %-os növekedés a évihez képest. Rendkívüli bevételként az évi felosztott eredménybõl május 28-ig, az elévülés napjáig fel nem vett osztalék került elszámolásra. A mûködés eredményességét vizsgálva összességében elmondható, hogy a társaság éves eredményét és befektetési stratégiáját jelentõsen befolyásolta, hogy egyrészt a kedvezõ piaci feltételek miatt bevont külsõ forrásoknak köszönhetõen megnövekedett értékpapír portfolió hozama jelentõsen növekedett mértéke az elõzõ évi 130 M Ft-hoz képest a portfolióméretarányosnál jelentõsen kedvezõbben, 223 M Ft-ra növekedett - másrészt az ingatlanfejlesztési célú befektetés portfolió hozama egyelõre még korlátozottan jelentkezett a tavalyi évben. A társaság portfoliójának szerkezete a tárgyidõszak elején és végén: Értékpapír megnevezése Könyv szerinti érték (Ft) január december 31. Kötvények Eladásra vásárolt részvények Tartós tulajdonként kezelt részesedések Diszkont kincstárjegyek Egyéb értékpapírok( kárp. jegy, bef.jegy) ÖSSZESEN Megítélésünk szerint a piaci érték és a könyv szerinti érték között egyik portfolió elem illetve csoport esetében sincs szignifikáns eltérés. A társaság más személy részére kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

7 A társaság szervezetében az alkalmazottak száma év végéhez képest 1 fõvel csökkent. Az évi rendes közgyûlésen a igazgatóság és a felügyelõ bizottság összetételében is jelentõsebb változások következtek be. A jegybank tanácsba történõ beválasztása miatt lemondott igazgatósági tagságáról Pintérné Hardy Ilona, továbbá lemondott igazgatósági tagságáról Völgyi Tamás és Szoboszlai Attila. Új igazgatósági tagja lett a társaságnak Dr. Botos Balázs személyében. A társaság Felügyelõ Bizottsági tagságáról a közgyûlésen lemondott Dr. Zala László illetõleg Dr. Vallyon Zsolt. Helyettük megválasztásra került a felügyelõ bizottságba a Társaság korábbi két igazgatósági tagja Völgyi Tamás és Szoboszlai Attila. A társaság ismeretei szerint a tulajdonosi struktúra december 31-én az alábbi: Pannon Investor Rt. 49,98 % Pannon Consulting Kft. 24,99 % Pannon Consultline Kft. 12,4 % Egyéb hazai befektetõk 12,63 % A tárgyidõszakban a tulajdonosi struktúrában a évi 1. félévi gyorsjelentésben közzétettekhez képest érdemi változás nem következett be. A Pannon-Váltó Rt., mint kibocsátó, saját részvénnyel a tárgyidõszak során nem rendelkezett. PANNON-VÁLTÓ Rt. Az elozo gyorsjelentés óta megjelent rendkívüli tájékoztatások Az elozo gyorsjelentés megjelent meg rendkívüli tájékoztatások: augusztus évi 1. félév gyorsjelentése, ill. annak megtekinthetõsége szeptember 20. közlemény a társaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történt átalakításáról Általános információk: Auditált (igen/nem) nem Magyar (1) vagy IAS (2) vagy egyéb (3) 1 Nyers fõkönyvi kivonat (1) vagy átértékeléseket tartalmazó fõkönyvi kivonat (2), vagy mérleg (3) 3 Van-e külföldi leányvállalata ( igen (1), nem (2)) 2

8 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Rt. Telefon Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth Telefax üdülõpart 102. Ágazati besorolás cím Beszámolási idõszak félév Befektetõi kapcsolattartó Dr. Vallyon Zsolt Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált - nem Konszolidált - nem Számviteli elvek Magyar igen IAS - Egyéb - Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptoke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Teljes (L); Közös vezetésu (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmu a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.) PK3. Mérleg (Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelõ mérlegsémát jelenti. A mérlegkimutatásban szerepeltetni kell a tárgyidõszak és bázis idõszak adatai mellett, a két idõszak relatív változását is, százalékos formában megadva) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidõszak és a bázis idõszak dátumát is. PK4. Eredménykimutatás (Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelõ eredmény-kimutatás sémát jelenti. Az eredmény-kimutatásban szerepeltetni kell a tárgyidõszak és bázis idõszak adatai mellett, a két idõszak relatív változását is, százalékos formában megadva) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidõszak és a bázis idõszak dátumát is. PK5. Cash-flow kimutatás (Csak abban az esetben kell megadni, ha a kibocsátó az IAS, illetve US GAAP elvek szerint készíti el mérlegét és eredmény-kimutatását. Csak a tárgyidõszak adatait kell feltüntetni.) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidõszak dátumát is. PK6. Mérlegen kívüli jelentosebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentoséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)

9 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Rt. Telefon Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth Telefax üdülopart 102. Ágazati besorolás cím Beszámolási idoszak félév Befektetoi kapcsolattartó Dr. Vallyon Zsolt A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptoke Bevezetett sorozat 1 Idoszak elején Idoszak végén Idoszak elején Idoszak végén (január 01-jén) (január 01- jén) % Db % Db % Db % Db Belföldi intézményi/társaság 87, , Külföldi intézményi/társaság - - Belföldi magánszemély 12, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezeto - - tisztségviselok Saját tulajdon - - Államháztartás részét képezo - - tulajdonos 2 Nemzetközi Fejlesztési - - Intézmények 3 Egyéb - - Ö S S Z E S E N Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptokével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 3 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévo részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December db 0 db 0 db 0 db 0 db RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) Tevékenység 5 Mennyiség (db) Részesedés (%) Név Nemzetisé g 4 6 Pannon Investor Rt. B I ,98 Pannon Consulting Kft. B I ,99 Pannon Consultline Kft. B I ,4 Megjegyzés 7 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelo (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezeto tisztségviselo (D) 6 Két tizedes jegyre kerekítve kérjük megadni 7 Pl.:szakmai befekteto, pénzügyi befekteto, stb.

10 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Rt. Telefon Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth Telefax üdülopart 102. Ágazati besorolás cím Beszámolási idoszak félév Befektetoi kapcsolattartó Dr. Vallyon Zsolt TSZ1. Általános cégadatok A Társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatlapok A hatályos alapszabály kelte április 26. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje június 8. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma /94 A Társaság alaptokéje a tárgyév zárásakor HUF A Társaság muködésének idotartama 1 határozatlan A Társaság üzleti éve 2004 A Társaság auditorának neve RÉGEL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. A Társaság auditorának címe 6500 Baja, Deák F. u. 9. A Társaság közleményeinek közzétételi helye Magyar Tokepiac A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) Megfelelo aláhúzandó 2 Kérjük a társaság tevékenységére legjellemzobb tevékenységet szerepeltessék az elso helyen. A tulajdonosi kör bemutatásához kérjük, a RS1, RS3, míg a saját részvények mennyiségének alakulásához a RS2 adatlapot szíveskedjenek használni. TSZ2. Teljes munkaidoben foglalkoztatottak számának alakulása (fo) Bázis idoszak vége Tárgyév eleje Tárgyidoszak vége TSZ3. Vezeto állású tisztségviselok, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszunése Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Scheuer Gyula Elnök IT Dr. Kreczné Dr. Makra Ágnes Tag IT Szlávik László Tag IT Botos Balázs Tag FB Dr. Szoboszlai Attila Elnök FB Völgyi Tamás Tag FB Pap Géza Tag Stratégiai pozícióban lévo alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

11 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Rt. Telefon Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth Telefax üdülopart 102. Ágazati besorolás cím Beszámolási idoszak félév Befektetoi kapcsolattartó Dr. Vallyon Zsolt Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidoszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Magyar Tokepiac félévi gyorsjelentés Magyar Tokepiac Hírdetmény a társaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történt átalakításáról Budapest, február 10. PANNON-VÁLTÓ Rt. 11

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Törzstőke A Pannon-Váltó Nyrt tulajdoni aránya Pannon Dunapart

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. december 31. (eft) 1999. december 31. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 606.875 364.960-39,86% 02 I. Immateriális

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Econet.hu Informatikai Rt. üzleti jelentés

Econet.hu Informatikai Rt. üzleti jelentés Econet.hu Informatikai Rt. üzleti jelentés ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá váltak azok

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. június 30. Nem auditált! Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi féléves jelentése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Pannon-Váltó Nyrt. 2009. évi beszámolója

A Pannon-Váltó Nyrt. 2009. évi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. 2009. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2009. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó Vagyonkezelő

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Éves beszámoló. Pannon Váltó Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő Nyrt. 1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102.I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma

Éves beszámoló. Pannon Váltó Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő Nyrt. 1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102.I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2 Cégjegyzék száma Pannon Váltó Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő Nyrt a vállalkozás megnevezése 1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok Társaság neve: Quaestor Értékpapír Rt. Telefon: 06-1-302-50-10 Társaság címe: 1054 Budapest, Báthori u. 4. Telefax: 03-1-312-02-90 Ágazati besorolás: Befektetési szolgáltató E-mail cím: info@quaestor.hu

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. 2014. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Részletesebben