SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Bozzay Pál Általános Iskola Zánka 2013.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET AZ INTÉZMÉNY FELADATAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ célja Az SZMSZ jogszabályi háttere Az SZMSZ személyi, térbeli és id beli hatálya Az intézmény további adatai Az iskola bélyegz inek felirata Az iskola alapdokumentumai AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az igazgató Az igazgatóhelyettes A helyettesítés rendje Az iskola vezet sége Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítése Kiadmányozási jog Az elektronikus úton el állított nyomtatványok kezelési rendje A BELS ELLEN RZÉS RENDJE A pedagógiai munka bels ellen rzése A nevel -oktató munkát segít munkaterületek bels ellen rzésének rendje AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE A tanulók fogadásának rendje Tanári ügyelet A vezet k benntartózkodásának rendje A tanítási órák rendje A tanulók munkájának értékelése Iskolai étkeztetés A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje MUNKAKÖRI LEÍRÁS-MINTÁK Az igazgatóhelyettes munkaköri leírása A szakmai munkaközösség-vezet és a vezet tanár munkaköri leírása Tanító munkaköri leírása Szaktanár munkaköri leírása Osztályf nök kiegészít munkaköri leírás-mintája Iskolatitkár munkaköri leírása Takarító-konyhás munkaköri leírás-mintája A TANULÓBALESETEK MEGEL ZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK T z- és munkavédelem Balesetvédelem A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK Az intézményben m köd rendszeres tanórán kívüli foglalkozások A rendszeres tanórán kívüli foglalkozások jellemz i Az intézményben m köd, nem rendszeres foglalkozások... 51

3 Nem az iskola szervezeti keretein belül m köd rendszeres foglalkozások Nem az iskola szervezeti keretein belül m köd, nem rendszeres foglalkozások Hit- és vallásoktatás AZ ISKOLA NEVEL TESTÜLETE ÉS MUNKAKÖZÖSSÉGEI A nevel testület A nevel testület értekezletei A nevel testület munkaközösségei Az iskolai sportkör Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA ÉS RENDJE Az iskolaközösség Az intézmény teljes munkavállalói köre A Szül i Munkaközösség A tanulók közösségei A szül k, tanulók, érdekl d k tájékoztatásának formái A KÜLS KAPCSOLATOK RENDSZERE Egyes kiemelt intézmények, szervek Egészségügyi Szolgálat Az intézmény támogatói Egyéb közösségek A helyi társadalmi egyesületek, szervezetek, klubok A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA Megállapodás az Egészségügyi Szolgálat vezet jével A tanulók egészségügyi állapotának ellen rzése, sz rése Az iskolaorvos feladatai A véd n feladatai Az iskola feladatai A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megel z egyeztet eljárás részletes szabályai Az egyeztet eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: Egyéb, tanulókra vonatkozó szabályok Hivatalos ügyek intézése AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA A hagyományápolás általános elvei Az intézmény hagyományai érintik: A hagyományápolás célja A hagyományápolás eszközei Az ünnepélyek, megemlékezések rendje A hagyományápolás küls megjelenési formái RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEEND K Rendkívüli esemény fogalma Intézkedés rendkívüli esemény bekövetkeztekor AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI RENDJE A könyvtári szervezeti és m ködési szabályzat célja... 80

4 Személyi és id beli hatálya A könyvtár adatai Küldetésnyilatkozat A könyvtár feladatai Gy jteményszervezés Az állomány védelme Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása Könyvtár SZMSZ mellékletek ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5 5 1. BEVEZET A Bozzay Pál Általános Iskola Zánka nevel testülete a Nemzeti köznevelésr l szóló évi CXC. törvény 25. -ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézmény jogszer és zavartalan m ködésének biztosítása, a szül k, tanulók és a pedagógusok közötti kapcsolat er sítése érdekében önkormányzat és a diákönkormányzat véleményének kikérésével és m ködési szabályzatot fogadta el. 2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 2.1. Szakmai alapdokumentum Az intézmény neve a szül i munkaközösség, a zánkai nemzetiségi Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola Bozzay Pál Nationalitäten Grundschule OM azonosító: Törzsszáma: Az intézmény rövid neve: Bozzay Pál Általános Iskola Az intézmény székhelye: Az intézmény fenntartó és m ködtet szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Az intézmény m ködési területe: a KLIK által meghatározott köznevelési feladat-ellátási terület. a következ szervezeti Zánka, Monoszló, Balatonakali és Balatonszepezd községek közigazgatási területe Az alapítás ideje: szeptember 1.

6 6 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3.1. Az SZMSZ célja A szervezeti és m ködési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény m ködésének bels rendjét, bels és küls kapcsolatait, a küls kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer ésszer és hatékony megvalósítását szabályozza Az SZMSZ jogszabályi háttere A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérol évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésr l (továbbiakban Nkt.) évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjér l évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmér l 202/2012. (VII. 27.) Kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjér l 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésér l

7 Az SZMSZ személyi, térbeli és id beli hatálya Az SZMSZ betartása kötelez érvény az intézmény minden munkavállalójára, tanulójára, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, vagy igénybe veszik annak szolgáltatásait. Az SZMSZ érvényes az iskola egész területén, valamint az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken pl. ünnepélyek, osztálykirándulások, táborozások, stb., továbbá a Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó egyéb rendezvényeken. A köznevelési intézmény SZMSZ-ét az Nkt 25. (4) bekezdés alapján a nevel testület fogadja el a Diákönkormányzat és a Szül i Munkaközösség véleményezési jogának, valamint az Nkt. 84. (9) d) alapján a nemzetiségi önkormányzat egyetértési jogának gyakorlását követ en. Jelen SZMSZ szeptember 1-jén lép hatályba, és határozatlan id re szól Az intézmény további adatai Telefon: Honlap: 3.5. Az iskola bélyegz inek felirata A hosszú bélyegz felirata: Bozzay Pál Általános Iskola Bozzay Pál Nationalitäten Grundschule 8251 Zánka. Iskola u. 6. Tel.: 87/ A körbélyegz felirata: Bozzay Pál Általános Iskola Bozzay Pál Nationalitäten Grundschule 8251 ZÁNKA A bélyegz k az iskolatitkárnál találhatók. Pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a pecsétet el kell zárni. Az intézményi bélyegz k használatára a következ beosztásban dolgozók jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettes, iskolatitkár, bizonyítvány, napló, törzskönyv, ellen rz, félévi értesít osztályf nökök. hitelesítése esetén az

8 Az iskola alapdokumentumai Szakmai alapdokumentum A dokumentum az intézmény jogszer m ködését biztosítja. Tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemz it, biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszer m ködését. A fenntartó készíti el, és szükség esetén módosítja Pedagógiai program Az intézmény tartalmi m ködését a Pedagógiai Program határozza meg, amely a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódva tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait. A Pedagógiai Program megalkotásához a Nkt. 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. A Pedagógiai Program és az SZMSZ megismerhet : az iskola fenntartójánál, az iskola irattárában, az iskolai könyvtárban a könyvtári nyitva tartás ideje alatt, az igazgató, valamint az igazgatóhelyettes fogadóórái alkalmával, az igazgatóval el zetesen egyeztetett id pontban, a tanáriban, az iskola honlapján A Házirend Az iskola Házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. A tanulói Házirend a tantermekben is megtekinthet, és beiratkozáskor minden tanuló kézhez kapja A Munkaterv Az intézmény egy tanévre szóló Munkaterve a nevelési célok, feladatok megvalósításának konkrét tennivalóit és munkafolyamatait tartalmazza az id pontok és a határid k kit zésével, és a felel sök megjelölésével. A Munkatervet az igazgatóhelyettes készíti el, és a nevel testület a tanévnyitó értekezleten fogadja el. A tanév helyi rendje elfogadásakor be kell szerezni a szül i szervezet, a tanulókat érint programok vonatkozásában a diákönkormányzat véleményét. A tanév helyi rendjét az intézmény honlapján és az iskolai hirdet táblán is el kell helyezni.

9 9 4. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4.1. Az igazgató A köznevelési intézmény felel s vezet je az igazgató. Az igazgató a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola bels szabályzatai által el írtak szerint végzi a munkáját Az igazgatóhelyettes Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettes segíti. Az igazgatóhelyettes magasabb vezet állású közalkalmazott. Vezet i feladatait az igazgató közvetlen irányításával látja el. Az igazgatóhelyettes személyér l és megbízásáról a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató dönt. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan id re alkalmazott pedagógusa lehet. Megbízása a 138/1992. (X. 18.) kormányrendelet 5. (2) bekezdésnek megfelel en határozott id re, öt évre szól. Az igazgató az igazgatóhelyettes személyér l legalább ötévenként kikéri a tantestület véleményét A helyettesítés rendje Az igazgató helyettesítése Az igazgatót 30 napot meg nem haladó távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes szakmai-irányítási jogkörrel, 30 napot meghaladó távollét vagy akadályozatás estén teljes feladat- és hatáskörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettes az igazgatót a helyettesítés során megtett intézkedéseir l a helyettesítést követ en haladéktalanul tájékoztatja Az igazgatóhelyettes helyettesítése Az igazgatóhelyettest távolléte vagy akadályoztatása esetén az igazgató által megbízott közalkalmazott a megbízás szerinti feladat-és hatáskörrel helyettesíti. Az igazgató és az igazgatóhelyettes együttes távolléte, illetve akadályoztatása esetén az osztályf nöki munkaközösség vezet je, az akadályoztatása esetén az alsós munkaközösség-vezet helyettesít. Feladat- és hatásköre a munkáltató eltér intézkedése hiányában az intézmény biztonságos m ködésével összefügg, azonnali döntést igényl ügyekre terjed ki.

10 A vezet, illetve a vezet helyettes helyettesítésére vonatkozó további el írások a helyettesek csak a napi, a zökken mentes m ködés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezet, vezet helyettes helyett, a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, és amelyeknek a helyettesítés során történ ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott, a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény bels szabályzataiban, rendelkezéseiben a kizárólag a vezet jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet Az iskola vezet sége Az igazgató és az igazgatóhelyettes irányító, tervez, szervez és értékel tevékenységét segít munkatársak az intézmény vezet ségének tagjai, akik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Az iskolavezet ség tagjai: igazgató igazgatóhelyettes alsós munkaközösség vezet je osztályf nöki munkaközösség vezet je német nemzetiségi oktatás vezet tanára napközis munkaterület vezet je Közalkalmazotti Tanács elnöke a diákönkormányzatot segít tanár. Az igazgató döntéseiben kikéri a fenti beosztottak véleményét, és figyelembe veszi javaslataikat. Az iskolavezet ség megbeszéléseit az igazgató hívja össze. Az intézmény vezet sége mint testület konzultatív, véleményez és javaslattev joggal rendelkezik. Az iskola vezet sége együttm ködik az intézmény más közösségeinek képvisel ivel. Az intézmény különböz közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével, a megbízott vezet k és a választott képvisel k útján valósul meg.

11 11 A bels kapcsolattartás fórumai: az iskolavezet ség ülései, a különböz értekezletek (pl. munkaközösség-vezet k értekezlete, alkalmazotti értekezletek stb.), megbeszélések, tanácskozások. Ezen fórumok id pontját általában az iskolai Munkaterv határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdet táblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül is értesíti a nevel ket, az iskola dolgozóit, illetve rendszeres id pontban nevel testületi értekezleteket tart, amely az operatív feladatok megbeszélését célozza. Az iskolavezet ség tagjai kötelesek: az iskolavezet ség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseir l, határozatairól, az irányításuk alá tartozó dolgozók kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezet ség felé. A dolgozók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy munkaköri vezet jük, illetve választott képvisel ik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezet ségével és az iskolaszékkel. Az intézmény vezet jének 30 napon belül kötelessége a felvetett kérésre, kérdésre hitelt érdeml módon (írásban vagy nyilvános fórumon) válaszolni A munkaközösség-vezet k és a vezet tanárok A munkaközösség-vezet ket a munkaközösség tagjai, a vezet tanárokat az adott szakterületen dolgozó pedagógusok választják meg. A munkaközösségek vezet i és a vezet tanárok a tagok álláspontját figyelembe véve tanév elején elkészítik saját munkaterületük munkatervét, amelyben meghatározzák a legfontosabb szaktárgyi célokat, feladatokat, körvonalazzák a tartalmi, szervezeti, metodikai fejlesztés irányát, és megfogalmazzák a tárgyi feltételrendszerrel kapcsolatos igényeket. Képviselik saját területüket a Tantárgyfelosztás, valamint a szertári, könyvtári állomány fejlesztését célzó döntések el készítésében.

12 12 Részt vesznek a pedagógusok továbbképzéseivel összefügg éves Beiskolázási terv el készítésében és a döntésben. Segítik a pályakezd pedagógusok munkáját. Saját területük mindegyik tagját évente legalább egyszer a tanítási órán meglátogatják, és kezdeményezik a tagok közötti kölcsönös óralátogatásokat, tapasztalatcseréket. Szakmai szempontból ellen rzik a tanmeneteket. Az alsós és az osztályf nöki munkaközösség vezet je segíti az osztálytanítók, osztályf nökök, tanárok munkáját, az iskola egységes nevelési eljárásainak kialakítását és fejlesztését. Részt vesz a pedagógiai döntések el készítésében, figyelemmel kíséri azok végrehajtását, segíti az iskola igazgatóját és az igazgatóhelyettest szervez és ellen rz tevékenységében. Érvényesíti az elfogadott m ködési rendet, segíti és irányítja az éves munkaprogram végrehajtását. Véleményt alkot a munkaközösségi tagok munkájáról, lehet ség esetén javasolja jutalmazásukat, közrem ködik véleményezésükben. Tájékozódik az osztályközösségek fejl désér l, véleményt nyilvánít a közösségek által tervezett tevékenységi formákról. El segíti az iskolaközösség demokratizmusának, a tanulók érdekvédelmének fejl dését. Segíti munkatársai adminisztrációs tevékenységét. A német nemzetiségi oktatás vezet tanárának feladata a szaktárgyi munka irányítása, az iskola nemzetiségi jellegének er sítése. Szervezi a nemzetiségi programokat, felel s a tankönyvek kiválasztásáért. Vezet szerepet vállal a nemzetiségi rendezvények szervezésében. Ösztönöz a nemzetiségi kulturális bemutatókon és a tantárgyi versenyeken való részvételre. Igény esetén ellen rzi a tantárgyi eredményességet, irányítja a tapasztalatokat összegz megbeszélést. Együttm ködik a Zánkai Német Kisebbségi Önkormányzattal. Törekszik arra, hogy a tehetséges tanulók közül minél többen megszerezzék a német nyelvvizsgát. Részt vesz a német testvérkapcsolat kialakításában, ápolásában. A napközis munkaterület vezet je kialakítja a napközis foglalkozások napirendjét, elkészíti a napközis nevel k és a napközis munkában részt vev pedagógusok munkabeosztását, kialakítja az étkezési rendet. Figyelemmel kíséri a délutáni foglalkozások rendszerét, küldi és fogadja a foglalkozásokra járó gyerekeket. Összeállítja az iskolabuszos utaslistákat, és gondoskodik a gyermekek hazautaztatásáról Az intézmény szervezeti felépítése Az igazgató közvetlen munkatársai: igazgatóhelyettes

13 iskolatitkár könyvtáros 13 Az igazgatóhelyettes szervezi és irányítja az oktató-nevel munkát, ezért közvetlen kapcsolatban áll a munkaközösség-vezet kkel, a nemzetiségi, valamint a napközis terület vezet tanárával, és a rendszergazdával. Az iskolatitkár szervezési, ügyintéz i, ügyviteli feladatokat lát el, és a takarítók munkáját irányítja. A könyvtáros m ködteti az iskolai könyvtárt, munkaideje fennmaradó részében pedagógiai asszisztensi feladatokat lát el. Az intézményvezet közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik, az igazgatónak tartoznak felel sséggel és beszámolási kötelezettséggel Az intézmény szervezeti felépítése Az intézményi struktúra öt szint : vezet i szint középvezet i szint pedagógusi szint oktatást-nevelést közvetlenül segít k egyéb munkatársi szint igazgató, igazgatóhelyettes munkaközösség-vezet k, vezet tanárok tanítók, tanárok könyvtáros, iskolatitkár technikai dolgozók Iskolánk szervezeti formája a lineáris és a funkcionális szervezet közötti átmeneti jellegeket hordoz. Struktúrája egyértelm, de sokirányú szakmai együttm ködés jellemzi Kiadmányozási jog Az intézményvezet kiadmányozza: az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait, a helyettesítés céljából, határozott id re történ jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést (a tankerületi igazgatóval történt el zetes egyeztetést követ en), az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat,

14 14 az intézmény napi m ködéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket, az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát a KLIK elnöke a maga vagy a KLIK központi szerve, szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn, a közbens intézkedéseket, a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igényl továbbítandó iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. Az intézményi cégszer aláíráshoz az igazgató kézjegye, valamint az iskola körbélyegz je szükséges. Az igazgató akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes is aláírhat "h" jelzést használva Szül k, tanulók tájékoztatása A szül kkel és a tanulók ügyeiben a küls szervezetekkel folytatott levelezések kiadmányozója lehet az igazgató, illetve az igazgatóval egyeztetve az igazgatóhelyettes, az érintett osztályf nök, az illetékes szakmai munkaközösség-vezet, vagy a szaktanárok Az elektronikus úton el állított nyomtatványok kezelési rendje A KIR rendszerben el állított nyomtatványok Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan el állított és tárolt dokumentumrendszert alkalmazzuk a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet el írásainak megfelel en. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban el kell helyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása nem szükséges. Az elektronikus úton el állított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

15 A digitális napló Az iskolánkban használatos digitális naplót a szül k jobb tájékoztatása érdekében használjuk. A rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felel s miniszter engedélyével. Az elektronikus naplóba a pedagógusok és a tanulók adatait az iskolatitkár viszi be a tanév elején, az érdemjegyeket a pedagógusok hetente rögzítik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók osztályzatait, tájékoztatást ad a következ id szak programjairól, és a pedagógusok figyelemmel kísérhetik a szül k aktivitását. A további évek során a digitális napló sokrét bb felhasználására törekszünk.

16 16 5. A BELS ELLEN RZÉS RENDJE 5.1. A pedagógiai munka bels ellen rzése Az ellen rzés szervezése A hatékony és jogszer m ködéshez rendszeres és jól szabályozott ellen rzési rendszer m ködtetése szükséges. Az ellen rzés konkrét területeit, tartalmát, módszereit és ütemezését az Ellen rzési terv tartalmazza, mely az éves Munkaterv része. Az ellen rzés megszervezéséért, a szakmai feladatok végrehajtásának ellen rzéséért az intézmény vezet je a felel s. Az ellen rzési rendszer alapjait az intézmény vezet inek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint a teljesítményértékelési rendszer teremti meg. A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell rizni Az ellen rzés célja, feladata, hogy biztosítsa az intézmény törvényes és szakszer (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és egyéb bels szabályzataiban el írt) m ködését, segítse el az intézményben folyó nevel - oktató munka céljainak és feladatainak eredményes és hatékony megvalósítását, az iskolavezetés számára megfelel mennyiség információt szolgáltasson a pedagógusok szakmai tevékenységér l, feltárja és jelezze az iskolavezetés és a pedagógusok számára a szakmai (pedagógiai) és jogi el írásoktól, követelményekt l való eltérést, illetve megel zze azokat, szolgáltasson megfelel számú adatot és tényt az intézmény m ködésével kapcsolatos bels és küls értékelések elkészítéséhez, az oktató-nevel munka min ségi javulásának el segítése, a tantervi el írások betartatása, és az ezeknek megfelel eredmények számonkérése, a szakmai munka tárgyi feltételeinek gazdaságosabb kihasználása, a vezet i utasítások hatékonyabb végrehajtása, a feladatok ésszer bb ellátása, a tulajdon védelme, a bels rend meg rzése,

17 17 a pedagógiai programban és az iskola szabályzataiban foglaltak betartatása A nevel -oktató munka ellen rzését végzik: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezet k, munkaközösségi tagok külön megbízás szerint, vezet tanárok, az intézményi min ségirányítási rendszer m ködtetésével megbízott személy a vonatkozó programban meghatározottak szerint. Az igazgató jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellen rzési feladat elvégzésére kijelölni A bels ellen rzésre jogosultak ellen rzési feladatai Az igazgató bels ellen rzési feladatai: ellen rzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek, ellen rzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és technikai jelleg munkáját, ellen rzi a munkavédelmi és t zvédelmi szabályok megtartását, az iskola munkatevéhez igazodva összeállítja az éves bels ellen rzési tervet, amely tartalmazza az ellen rzés formáit, módszereit, az ellen rzési területeket, az ellen rzés célját, feladatát, f bb szempontjait, az ellen rzési id szakot, az ellen rzést végz k nevét, az ellen rzés befejezésének id pontját,az ellen rzés tapasztalatai értékelésének id pontját és módját. felügyeletet gyakorol a bels ellen rzés egész rendszere és m ködése felett, az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellen rizheti, közvetlenül ellen rzi az igazgatóhelyettes munkáját, ennek egyik módszere a beszámoltatás. Az igazgatóhelyettes, a munkaközösség-vezet k és a vezet tanárok ellen rzési feladata A hozzájuk beosztott dolgozók nevel -oktató és ügyviteli munkájának folyamatos ellen rzése: a pedagógiai program végrehajtása, a helyi tantervben meghatározott tantervi követelmények teljesítése, az éves munkaterv végrehajtása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos tevékenysége,

18 18 a pedagógusok tervez munkája, a tanmenetek elkészítése, betartása, a pedagógusok nevel oktató munkája során alkalmazott módszerek és azok eredményessége, a pedagógusok munkavégzése, munkafegyelme, a pedagógusok adminisztrációs munkája, az SZMSZ-ben el írtak betartása az osztályf nöki, tanári intézkedések során, a digitális naplóban az érdemjegyek folyamatos vezetése, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellen rzése, a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, tapasztalataikról folyamatos tájékoztatás az iskolavezetés számára A bels ellen rzést végz alkalmazott jogai és kötelességei Az ellen rzést végz jogosult: az ellen rzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az ellen rzött pedagógus munkavégzését el zetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni, amennyiben a bejelentés veszélyeztetné az ellen rzés céljának megvalósulását az ellen rzött pedagógustól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. A bels ellen rzést végz köteles: az ellen rzés során a jogszabályokban és az iskola bels szabályzataiban foglalt el írásoknak megfelel en eljárni, az ellen rzés során tudomására jutott hivatali titkot meg rizni, az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellen rzött pedagógusokkal és a saját, illetve az ellen rzött pedagógus közvetlen felettesével, hiányosságok feltárása esetén az ellen rzést a közvetlen felettesét l kapott utasítás szerint id ben megismételni A pedagógiai munka bels ellen rzésének tartalma és területei: Tanórák, egyéb foglakozások (tanórán kívüli foglakozások, egyéni foglakozások). Egy-egy pedagógiai terület, m veltségi terület, tantárgy eredményeinek számbavétele, feltárása (tantervi követelmények teljesítése). A pedagógusok munkaköri leírásában szerepl szakmai feladatok és követelmények teljesítése. Pedagógiai mérések, értékelések, neveltségi vizsgálatok végrehajtása.

19 19 Osztályf nöki tevékenység. A foglalkozások, tanórák védelme. A pedagógiai munka bels ellen rzésének formái, módszerei: megfigyelés (foglalkozás és- óralátogatás), dokumentumvizsgálat, a tanulók produktumainak (füzetek, dolgozatok, rajzok stb.) vizsgálata, pedagógiai mérések, neveltségi vizsgálatok, készség- és képességmérések, tanév végi és ciklus-záró tudásszint-mérések, pedagógusok írásbeli és szóbeli beszámolói, tájékoztatói. Az ellen rzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség szerint az illetékes munkaközösséggel kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat a nevel testületi értekezleten összegezni és értékelni kell Kiemelt ellen rzési szempontok a nevel -oktató munka bels ellen rzése során: a gyerekek személyiségét elfogadó pedagógus magatartás, gyermekközpontú, fesztelen tanár-diák kapcsolat, a pedagógusok munkafegyelme, a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevel -oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, a nevel és oktató munka színvonala a tanítási órákon, ezen belül különösen: o az el zetes felkészülés, tervezés, o a tanítási órák felépítése és szervezése, o a tanítási órán alkalmazott módszerek, o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán. az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése (tantárgyi eredménymérések), a tanórán kívüli nevel munka, az osztályf nöki munka eredményei, közösségformálás. Az egyes tanévekre vonatkozó ellen rzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellen rzést végz, illetve az ellen rzött dolgozók kijelölését bels ellen rzési terv határozza meg, amely az éves Munkaterv része. A bels ellen rzési terv elkészítéséért az igazgatóhelyettes a felel s.

20 20 Az ellen rzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidej meghatározásával a tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell Az ellen rzött alkalmazott jogai és kötelességei Az ellen rzött jogosult: az ellen rzés megállapításait megismerni, az ellen rzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és ezeket eljuttatni az ellen rzést végz közvetlen feletteséhez. Az ellen rzött köteles: az ellen rzést végz dolgozó munkáját segíteni, az ellen rzéssel összefügg kéréseit teljesíteni, a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal vagy meghatározott id re megszüntetni A nevel -oktató munkát segít munkaterületek bels ellen rzésének rendje Területei: az intézmény épületei, helyiségei, a feladatellátáshoz szükséges területek, a feladatellátáshoz szükséges dokumentumok Formái: munkavégzés ellen rzése, beszámoltatás, helyszíni ellen rzés Ellen rzésre jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettes.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat Érvényesség: 2007. december 21-t l A SZOLNOKI KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013.

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és m ködési szabályzat

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kolping Katolikus Szakképző Iskola Esztergom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. szeptember 01-től 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 5.oldal 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben