SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Bozzay Pál Általános Iskola Zánka 2013.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET AZ INTÉZMÉNY FELADATAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ célja Az SZMSZ jogszabályi háttere Az SZMSZ személyi, térbeli és id beli hatálya Az intézmény további adatai Az iskola bélyegz inek felirata Az iskola alapdokumentumai AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az igazgató Az igazgatóhelyettes A helyettesítés rendje Az iskola vezet sége Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítése Kiadmányozási jog Az elektronikus úton el állított nyomtatványok kezelési rendje A BELS ELLEN RZÉS RENDJE A pedagógiai munka bels ellen rzése A nevel -oktató munkát segít munkaterületek bels ellen rzésének rendje AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE A tanulók fogadásának rendje Tanári ügyelet A vezet k benntartózkodásának rendje A tanítási órák rendje A tanulók munkájának értékelése Iskolai étkeztetés A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje MUNKAKÖRI LEÍRÁS-MINTÁK Az igazgatóhelyettes munkaköri leírása A szakmai munkaközösség-vezet és a vezet tanár munkaköri leírása Tanító munkaköri leírása Szaktanár munkaköri leírása Osztályf nök kiegészít munkaköri leírás-mintája Iskolatitkár munkaköri leírása Takarító-konyhás munkaköri leírás-mintája A TANULÓBALESETEK MEGEL ZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK T z- és munkavédelem Balesetvédelem A TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK Az intézményben m köd rendszeres tanórán kívüli foglalkozások A rendszeres tanórán kívüli foglalkozások jellemz i Az intézményben m köd, nem rendszeres foglalkozások... 51

3 Nem az iskola szervezeti keretein belül m köd rendszeres foglalkozások Nem az iskola szervezeti keretein belül m köd, nem rendszeres foglalkozások Hit- és vallásoktatás AZ ISKOLA NEVEL TESTÜLETE ÉS MUNKAKÖZÖSSÉGEI A nevel testület A nevel testület értekezletei A nevel testület munkaközösségei Az iskolai sportkör Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA ÉS RENDJE Az iskolaközösség Az intézmény teljes munkavállalói köre A Szül i Munkaközösség A tanulók közösségei A szül k, tanulók, érdekl d k tájékoztatásának formái A KÜLS KAPCSOLATOK RENDSZERE Egyes kiemelt intézmények, szervek Egészségügyi Szolgálat Az intézmény támogatói Egyéb közösségek A helyi társadalmi egyesületek, szervezetek, klubok A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA Megállapodás az Egészségügyi Szolgálat vezet jével A tanulók egészségügyi állapotának ellen rzése, sz rése Az iskolaorvos feladatai A véd n feladatai Az iskola feladatai A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megel z egyeztet eljárás részletes szabályai Az egyeztet eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: Egyéb, tanulókra vonatkozó szabályok Hivatalos ügyek intézése AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA A hagyományápolás általános elvei Az intézmény hagyományai érintik: A hagyományápolás célja A hagyományápolás eszközei Az ünnepélyek, megemlékezések rendje A hagyományápolás küls megjelenési formái RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEEND K Rendkívüli esemény fogalma Intézkedés rendkívüli esemény bekövetkeztekor AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI RENDJE A könyvtári szervezeti és m ködési szabályzat célja... 80

4 Személyi és id beli hatálya A könyvtár adatai Küldetésnyilatkozat A könyvtár feladatai Gy jteményszervezés Az állomány védelme Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása Könyvtár SZMSZ mellékletek ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5 5 1. BEVEZET A Bozzay Pál Általános Iskola Zánka nevel testülete a Nemzeti köznevelésr l szóló évi CXC. törvény 25. -ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézmény jogszer és zavartalan m ködésének biztosítása, a szül k, tanulók és a pedagógusok közötti kapcsolat er sítése érdekében önkormányzat és a diákönkormányzat véleményének kikérésével és m ködési szabályzatot fogadta el. 2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 2.1. Szakmai alapdokumentum Az intézmény neve a szül i munkaközösség, a zánkai nemzetiségi Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola Bozzay Pál Nationalitäten Grundschule OM azonosító: Törzsszáma: Az intézmény rövid neve: Bozzay Pál Általános Iskola Az intézmény székhelye: Az intézmény fenntartó és m ködtet szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Az intézmény m ködési területe: a KLIK által meghatározott köznevelési feladat-ellátási terület. a következ szervezeti Zánka, Monoszló, Balatonakali és Balatonszepezd községek közigazgatási területe Az alapítás ideje: szeptember 1.

6 6 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3.1. Az SZMSZ célja A szervezeti és m ködési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény m ködésének bels rendjét, bels és küls kapcsolatait, a küls kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer ésszer és hatékony megvalósítását szabályozza Az SZMSZ jogszabályi háttere A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérol évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésr l (továbbiakban Nkt.) évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjér l évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmér l 202/2012. (VII. 27.) Kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjér l 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésér l

7 Az SZMSZ személyi, térbeli és id beli hatálya Az SZMSZ betartása kötelez érvény az intézmény minden munkavállalójára, tanulójára, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, vagy igénybe veszik annak szolgáltatásait. Az SZMSZ érvényes az iskola egész területén, valamint az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken pl. ünnepélyek, osztálykirándulások, táborozások, stb., továbbá a Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó egyéb rendezvényeken. A köznevelési intézmény SZMSZ-ét az Nkt 25. (4) bekezdés alapján a nevel testület fogadja el a Diákönkormányzat és a Szül i Munkaközösség véleményezési jogának, valamint az Nkt. 84. (9) d) alapján a nemzetiségi önkormányzat egyetértési jogának gyakorlását követ en. Jelen SZMSZ szeptember 1-jén lép hatályba, és határozatlan id re szól Az intézmény további adatai Telefon: Honlap: 3.5. Az iskola bélyegz inek felirata A hosszú bélyegz felirata: Bozzay Pál Általános Iskola Bozzay Pál Nationalitäten Grundschule 8251 Zánka. Iskola u. 6. Tel.: 87/ A körbélyegz felirata: Bozzay Pál Általános Iskola Bozzay Pál Nationalitäten Grundschule 8251 ZÁNKA A bélyegz k az iskolatitkárnál találhatók. Pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a pecsétet el kell zárni. Az intézményi bélyegz k használatára a következ beosztásban dolgozók jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettes, iskolatitkár, bizonyítvány, napló, törzskönyv, ellen rz, félévi értesít osztályf nökök. hitelesítése esetén az

8 Az iskola alapdokumentumai Szakmai alapdokumentum A dokumentum az intézmény jogszer m ködését biztosítja. Tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemz it, biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszer m ködését. A fenntartó készíti el, és szükség esetén módosítja Pedagógiai program Az intézmény tartalmi m ködését a Pedagógiai Program határozza meg, amely a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódva tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait. A Pedagógiai Program megalkotásához a Nkt. 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. A Pedagógiai Program és az SZMSZ megismerhet : az iskola fenntartójánál, az iskola irattárában, az iskolai könyvtárban a könyvtári nyitva tartás ideje alatt, az igazgató, valamint az igazgatóhelyettes fogadóórái alkalmával, az igazgatóval el zetesen egyeztetett id pontban, a tanáriban, az iskola honlapján A Házirend Az iskola Házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. A tanulói Házirend a tantermekben is megtekinthet, és beiratkozáskor minden tanuló kézhez kapja A Munkaterv Az intézmény egy tanévre szóló Munkaterve a nevelési célok, feladatok megvalósításának konkrét tennivalóit és munkafolyamatait tartalmazza az id pontok és a határid k kit zésével, és a felel sök megjelölésével. A Munkatervet az igazgatóhelyettes készíti el, és a nevel testület a tanévnyitó értekezleten fogadja el. A tanév helyi rendje elfogadásakor be kell szerezni a szül i szervezet, a tanulókat érint programok vonatkozásában a diákönkormányzat véleményét. A tanév helyi rendjét az intézmény honlapján és az iskolai hirdet táblán is el kell helyezni.

9 9 4. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4.1. Az igazgató A köznevelési intézmény felel s vezet je az igazgató. Az igazgató a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola bels szabályzatai által el írtak szerint végzi a munkáját Az igazgatóhelyettes Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettes segíti. Az igazgatóhelyettes magasabb vezet állású közalkalmazott. Vezet i feladatait az igazgató közvetlen irányításával látja el. Az igazgatóhelyettes személyér l és megbízásáról a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató dönt. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan id re alkalmazott pedagógusa lehet. Megbízása a 138/1992. (X. 18.) kormányrendelet 5. (2) bekezdésnek megfelel en határozott id re, öt évre szól. Az igazgató az igazgatóhelyettes személyér l legalább ötévenként kikéri a tantestület véleményét A helyettesítés rendje Az igazgató helyettesítése Az igazgatót 30 napot meg nem haladó távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes szakmai-irányítási jogkörrel, 30 napot meghaladó távollét vagy akadályozatás estén teljes feladat- és hatáskörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettes az igazgatót a helyettesítés során megtett intézkedéseir l a helyettesítést követ en haladéktalanul tájékoztatja Az igazgatóhelyettes helyettesítése Az igazgatóhelyettest távolléte vagy akadályoztatása esetén az igazgató által megbízott közalkalmazott a megbízás szerinti feladat-és hatáskörrel helyettesíti. Az igazgató és az igazgatóhelyettes együttes távolléte, illetve akadályoztatása esetén az osztályf nöki munkaközösség vezet je, az akadályoztatása esetén az alsós munkaközösség-vezet helyettesít. Feladat- és hatásköre a munkáltató eltér intézkedése hiányában az intézmény biztonságos m ködésével összefügg, azonnali döntést igényl ügyekre terjed ki.

10 A vezet, illetve a vezet helyettes helyettesítésére vonatkozó további el írások a helyettesek csak a napi, a zökken mentes m ködés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezet, vezet helyettes helyett, a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, és amelyeknek a helyettesítés során történ ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott, a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény bels szabályzataiban, rendelkezéseiben a kizárólag a vezet jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet Az iskola vezet sége Az igazgató és az igazgatóhelyettes irányító, tervez, szervez és értékel tevékenységét segít munkatársak az intézmény vezet ségének tagjai, akik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Az iskolavezet ség tagjai: igazgató igazgatóhelyettes alsós munkaközösség vezet je osztályf nöki munkaközösség vezet je német nemzetiségi oktatás vezet tanára napközis munkaterület vezet je Közalkalmazotti Tanács elnöke a diákönkormányzatot segít tanár. Az igazgató döntéseiben kikéri a fenti beosztottak véleményét, és figyelembe veszi javaslataikat. Az iskolavezet ség megbeszéléseit az igazgató hívja össze. Az intézmény vezet sége mint testület konzultatív, véleményez és javaslattev joggal rendelkezik. Az iskola vezet sége együttm ködik az intézmény más közösségeinek képvisel ivel. Az intézmény különböz közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével, a megbízott vezet k és a választott képvisel k útján valósul meg.

11 11 A bels kapcsolattartás fórumai: az iskolavezet ség ülései, a különböz értekezletek (pl. munkaközösség-vezet k értekezlete, alkalmazotti értekezletek stb.), megbeszélések, tanácskozások. Ezen fórumok id pontját általában az iskolai Munkaterv határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdet táblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül is értesíti a nevel ket, az iskola dolgozóit, illetve rendszeres id pontban nevel testületi értekezleteket tart, amely az operatív feladatok megbeszélését célozza. Az iskolavezet ség tagjai kötelesek: az iskolavezet ség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseir l, határozatairól, az irányításuk alá tartozó dolgozók kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezet ség felé. A dolgozók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy munkaköri vezet jük, illetve választott képvisel ik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezet ségével és az iskolaszékkel. Az intézmény vezet jének 30 napon belül kötelessége a felvetett kérésre, kérdésre hitelt érdeml módon (írásban vagy nyilvános fórumon) válaszolni A munkaközösség-vezet k és a vezet tanárok A munkaközösség-vezet ket a munkaközösség tagjai, a vezet tanárokat az adott szakterületen dolgozó pedagógusok választják meg. A munkaközösségek vezet i és a vezet tanárok a tagok álláspontját figyelembe véve tanév elején elkészítik saját munkaterületük munkatervét, amelyben meghatározzák a legfontosabb szaktárgyi célokat, feladatokat, körvonalazzák a tartalmi, szervezeti, metodikai fejlesztés irányát, és megfogalmazzák a tárgyi feltételrendszerrel kapcsolatos igényeket. Képviselik saját területüket a Tantárgyfelosztás, valamint a szertári, könyvtári állomány fejlesztését célzó döntések el készítésében.

12 12 Részt vesznek a pedagógusok továbbképzéseivel összefügg éves Beiskolázási terv el készítésében és a döntésben. Segítik a pályakezd pedagógusok munkáját. Saját területük mindegyik tagját évente legalább egyszer a tanítási órán meglátogatják, és kezdeményezik a tagok közötti kölcsönös óralátogatásokat, tapasztalatcseréket. Szakmai szempontból ellen rzik a tanmeneteket. Az alsós és az osztályf nöki munkaközösség vezet je segíti az osztálytanítók, osztályf nökök, tanárok munkáját, az iskola egységes nevelési eljárásainak kialakítását és fejlesztését. Részt vesz a pedagógiai döntések el készítésében, figyelemmel kíséri azok végrehajtását, segíti az iskola igazgatóját és az igazgatóhelyettest szervez és ellen rz tevékenységében. Érvényesíti az elfogadott m ködési rendet, segíti és irányítja az éves munkaprogram végrehajtását. Véleményt alkot a munkaközösségi tagok munkájáról, lehet ség esetén javasolja jutalmazásukat, közrem ködik véleményezésükben. Tájékozódik az osztályközösségek fejl désér l, véleményt nyilvánít a közösségek által tervezett tevékenységi formákról. El segíti az iskolaközösség demokratizmusának, a tanulók érdekvédelmének fejl dését. Segíti munkatársai adminisztrációs tevékenységét. A német nemzetiségi oktatás vezet tanárának feladata a szaktárgyi munka irányítása, az iskola nemzetiségi jellegének er sítése. Szervezi a nemzetiségi programokat, felel s a tankönyvek kiválasztásáért. Vezet szerepet vállal a nemzetiségi rendezvények szervezésében. Ösztönöz a nemzetiségi kulturális bemutatókon és a tantárgyi versenyeken való részvételre. Igény esetén ellen rzi a tantárgyi eredményességet, irányítja a tapasztalatokat összegz megbeszélést. Együttm ködik a Zánkai Német Kisebbségi Önkormányzattal. Törekszik arra, hogy a tehetséges tanulók közül minél többen megszerezzék a német nyelvvizsgát. Részt vesz a német testvérkapcsolat kialakításában, ápolásában. A napközis munkaterület vezet je kialakítja a napközis foglalkozások napirendjét, elkészíti a napközis nevel k és a napközis munkában részt vev pedagógusok munkabeosztását, kialakítja az étkezési rendet. Figyelemmel kíséri a délutáni foglalkozások rendszerét, küldi és fogadja a foglalkozásokra járó gyerekeket. Összeállítja az iskolabuszos utaslistákat, és gondoskodik a gyermekek hazautaztatásáról Az intézmény szervezeti felépítése Az igazgató közvetlen munkatársai: igazgatóhelyettes

13 iskolatitkár könyvtáros 13 Az igazgatóhelyettes szervezi és irányítja az oktató-nevel munkát, ezért közvetlen kapcsolatban áll a munkaközösség-vezet kkel, a nemzetiségi, valamint a napközis terület vezet tanárával, és a rendszergazdával. Az iskolatitkár szervezési, ügyintéz i, ügyviteli feladatokat lát el, és a takarítók munkáját irányítja. A könyvtáros m ködteti az iskolai könyvtárt, munkaideje fennmaradó részében pedagógiai asszisztensi feladatokat lát el. Az intézményvezet közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik, az igazgatónak tartoznak felel sséggel és beszámolási kötelezettséggel Az intézmény szervezeti felépítése Az intézményi struktúra öt szint : vezet i szint középvezet i szint pedagógusi szint oktatást-nevelést közvetlenül segít k egyéb munkatársi szint igazgató, igazgatóhelyettes munkaközösség-vezet k, vezet tanárok tanítók, tanárok könyvtáros, iskolatitkár technikai dolgozók Iskolánk szervezeti formája a lineáris és a funkcionális szervezet közötti átmeneti jellegeket hordoz. Struktúrája egyértelm, de sokirányú szakmai együttm ködés jellemzi Kiadmányozási jog Az intézményvezet kiadmányozza: az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait, a helyettesítés céljából, határozott id re történ jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést (a tankerületi igazgatóval történt el zetes egyeztetést követ en), az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat,

14 14 az intézmény napi m ködéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket, az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát a KLIK elnöke a maga vagy a KLIK központi szerve, szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn, a közbens intézkedéseket, a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igényl továbbítandó iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. Az intézményi cégszer aláíráshoz az igazgató kézjegye, valamint az iskola körbélyegz je szükséges. Az igazgató akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes is aláírhat "h" jelzést használva Szül k, tanulók tájékoztatása A szül kkel és a tanulók ügyeiben a küls szervezetekkel folytatott levelezések kiadmányozója lehet az igazgató, illetve az igazgatóval egyeztetve az igazgatóhelyettes, az érintett osztályf nök, az illetékes szakmai munkaközösség-vezet, vagy a szaktanárok Az elektronikus úton el állított nyomtatványok kezelési rendje A KIR rendszerben el állított nyomtatványok Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan el állított és tárolt dokumentumrendszert alkalmazzuk a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet el írásainak megfelel en. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban el kell helyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása nem szükséges. Az elektronikus úton el állított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

15 A digitális napló Az iskolánkban használatos digitális naplót a szül k jobb tájékoztatása érdekében használjuk. A rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felel s miniszter engedélyével. Az elektronikus naplóba a pedagógusok és a tanulók adatait az iskolatitkár viszi be a tanév elején, az érdemjegyeket a pedagógusok hetente rögzítik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók osztályzatait, tájékoztatást ad a következ id szak programjairól, és a pedagógusok figyelemmel kísérhetik a szül k aktivitását. A további évek során a digitális napló sokrét bb felhasználására törekszünk.

16 16 5. A BELS ELLEN RZÉS RENDJE 5.1. A pedagógiai munka bels ellen rzése Az ellen rzés szervezése A hatékony és jogszer m ködéshez rendszeres és jól szabályozott ellen rzési rendszer m ködtetése szükséges. Az ellen rzés konkrét területeit, tartalmát, módszereit és ütemezését az Ellen rzési terv tartalmazza, mely az éves Munkaterv része. Az ellen rzés megszervezéséért, a szakmai feladatok végrehajtásának ellen rzéséért az intézmény vezet je a felel s. Az ellen rzési rendszer alapjait az intézmény vezet inek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint a teljesítményértékelési rendszer teremti meg. A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell rizni Az ellen rzés célja, feladata, hogy biztosítsa az intézmény törvényes és szakszer (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és egyéb bels szabályzataiban el írt) m ködését, segítse el az intézményben folyó nevel - oktató munka céljainak és feladatainak eredményes és hatékony megvalósítását, az iskolavezetés számára megfelel mennyiség információt szolgáltasson a pedagógusok szakmai tevékenységér l, feltárja és jelezze az iskolavezetés és a pedagógusok számára a szakmai (pedagógiai) és jogi el írásoktól, követelményekt l való eltérést, illetve megel zze azokat, szolgáltasson megfelel számú adatot és tényt az intézmény m ködésével kapcsolatos bels és küls értékelések elkészítéséhez, az oktató-nevel munka min ségi javulásának el segítése, a tantervi el írások betartatása, és az ezeknek megfelel eredmények számonkérése, a szakmai munka tárgyi feltételeinek gazdaságosabb kihasználása, a vezet i utasítások hatékonyabb végrehajtása, a feladatok ésszer bb ellátása, a tulajdon védelme, a bels rend meg rzése,

17 17 a pedagógiai programban és az iskola szabályzataiban foglaltak betartatása A nevel -oktató munka ellen rzését végzik: igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezet k, munkaközösségi tagok külön megbízás szerint, vezet tanárok, az intézményi min ségirányítási rendszer m ködtetésével megbízott személy a vonatkozó programban meghatározottak szerint. Az igazgató jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellen rzési feladat elvégzésére kijelölni A bels ellen rzésre jogosultak ellen rzési feladatai Az igazgató bels ellen rzési feladatai: ellen rzési feladatai az intézmény egészére kiterjednek, ellen rzi az intézmény összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és technikai jelleg munkáját, ellen rzi a munkavédelmi és t zvédelmi szabályok megtartását, az iskola munkatevéhez igazodva összeállítja az éves bels ellen rzési tervet, amely tartalmazza az ellen rzés formáit, módszereit, az ellen rzési területeket, az ellen rzés célját, feladatát, f bb szempontjait, az ellen rzési id szakot, az ellen rzést végz k nevét, az ellen rzés befejezésének id pontját,az ellen rzés tapasztalatai értékelésének id pontját és módját. felügyeletet gyakorol a bels ellen rzés egész rendszere és m ködése felett, az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellen rizheti, közvetlenül ellen rzi az igazgatóhelyettes munkáját, ennek egyik módszere a beszámoltatás. Az igazgatóhelyettes, a munkaközösség-vezet k és a vezet tanárok ellen rzési feladata A hozzájuk beosztott dolgozók nevel -oktató és ügyviteli munkájának folyamatos ellen rzése: a pedagógiai program végrehajtása, a helyi tantervben meghatározott tantervi követelmények teljesítése, az éves munkaterv végrehajtása, a pedagógusok ezzel kapcsolatos tevékenysége,

18 18 a pedagógusok tervez munkája, a tanmenetek elkészítése, betartása, a pedagógusok nevel oktató munkája során alkalmazott módszerek és azok eredményessége, a pedagógusok munkavégzése, munkafegyelme, a pedagógusok adminisztrációs munkája, az SZMSZ-ben el írtak betartása az osztályf nöki, tanári intézkedések során, a digitális naplóban az érdemjegyek folyamatos vezetése, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellen rzése, a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, tapasztalataikról folyamatos tájékoztatás az iskolavezetés számára A bels ellen rzést végz alkalmazott jogai és kötelességei Az ellen rzést végz jogosult: az ellen rzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, az ellen rzött pedagógus munkavégzését el zetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni, amennyiben a bejelentés veszélyeztetné az ellen rzés céljának megvalósulását az ellen rzött pedagógustól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. A bels ellen rzést végz köteles: az ellen rzés során a jogszabályokban és az iskola bels szabályzataiban foglalt el írásoknak megfelel en eljárni, az ellen rzés során tudomására jutott hivatali titkot meg rizni, az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellen rzött pedagógusokkal és a saját, illetve az ellen rzött pedagógus közvetlen felettesével, hiányosságok feltárása esetén az ellen rzést a közvetlen felettesét l kapott utasítás szerint id ben megismételni A pedagógiai munka bels ellen rzésének tartalma és területei: Tanórák, egyéb foglakozások (tanórán kívüli foglakozások, egyéni foglakozások). Egy-egy pedagógiai terület, m veltségi terület, tantárgy eredményeinek számbavétele, feltárása (tantervi követelmények teljesítése). A pedagógusok munkaköri leírásában szerepl szakmai feladatok és követelmények teljesítése. Pedagógiai mérések, értékelések, neveltségi vizsgálatok végrehajtása.

19 19 Osztályf nöki tevékenység. A foglalkozások, tanórák védelme. A pedagógiai munka bels ellen rzésének formái, módszerei: megfigyelés (foglalkozás és- óralátogatás), dokumentumvizsgálat, a tanulók produktumainak (füzetek, dolgozatok, rajzok stb.) vizsgálata, pedagógiai mérések, neveltségi vizsgálatok, készség- és képességmérések, tanév végi és ciklus-záró tudásszint-mérések, pedagógusok írásbeli és szóbeli beszámolói, tájékoztatói. Az ellen rzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség szerint az illetékes munkaközösséggel kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat a nevel testületi értekezleten összegezni és értékelni kell Kiemelt ellen rzési szempontok a nevel -oktató munka bels ellen rzése során: a gyerekek személyiségét elfogadó pedagógus magatartás, gyermekközpontú, fesztelen tanár-diák kapcsolat, a pedagógusok munkafegyelme, a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevel -oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, a nevel és oktató munka színvonala a tanítási órákon, ezen belül különösen: o az el zetes felkészülés, tervezés, o a tanítási órák felépítése és szervezése, o a tanítási órán alkalmazott módszerek, o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán. az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése (tantárgyi eredménymérések), a tanórán kívüli nevel munka, az osztályf nöki munka eredményei, közösségformálás. Az egyes tanévekre vonatkozó ellen rzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellen rzést végz, illetve az ellen rzött dolgozók kijelölését bels ellen rzési terv határozza meg, amely az éves Munkaterv része. A bels ellen rzési terv elkészítéséért az igazgatóhelyettes a felel s.

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Bezzeg Judit igazgató 1 Tartalom 1.Általános rendelkezések... 5 1.1

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény címe: Nagyvázsony, Iskola u.1 Intézmény OM azonosítója: 037131 Intézmény fenntartója: Klebelsberg

Részletesebben

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 2014. HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 Iktatószám: Hévíz, 2014. Simonné Gál Gyöngyi

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Horváth Zoltán igazgató Hatályos: 2013. szeptember 2. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit igazgató Tartalomjegyzék 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2013 1 Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 I.1. A Szervezeti és M ködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola 3600 Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám:126-II/93/2014 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta a Klebelsberg

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom SZMSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TERESKE 2013 Tartalom 1. Az SZMSZ re vonatkozó hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek 2. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 3. Az intézmény alapadatai 4. Az iskola szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2013 Érvényes: Véleményezte: Elfogadta: Nyilvánosságra hozatal helye: Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben