Szervezeti és működési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és működési szabályzat"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE A SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI AZ INTÉZMÉNY NEVE, AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA INTÉZMÉNYI JOGOSULTSÁG AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐINEK HASZNÁLATA, ALÁÍRÁSI JOGOK AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS JOGKÖRE AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA A gazdasági iroda feladatköre A konyha szervezeti egysége Tangazdaság AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre VEZETŐK KAPCSOLATTARTÁSA ÉS HELYETTESÍTÉSI RENDJE A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, KAPCSOLATAIK ALKALMAZOTTI JOGOK ÉS A KAPCSOLATTARTÁSI REND NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK ÉS JOGOK SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK A SZÜLŐK, TANULÓK, ÉRDEKLŐDŐK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK FORMÁI Szülői értekezletek Tanári fogadóórák A szülők írásbeli tájékoztatása A diákok tájékoztatása Az iskolai dokumentumok nyilvánossága A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS FORMÁJA Iskola-egészségügyi ellátás A tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK A TÖRVÉNYES MŰKÖDÉS ALAPDOKUMENTUMAI ÉS EGYÉB DOKUMENTUMAI Az alapító okirat A pedagógiai program Az éves munkaterv

2 6.2 A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A tankönyvellátás célja és feladata A tankönyvfelelős megbízása A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése A tankönyvtámogatás módjának meghatározása A tankönyvrendelés elkészítése AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje TEENDŐK BOMBARIADÓ ÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉRE AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI MUNKARENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK HOSSZA, BEOSZTÁSA A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők Az intézményen kívül végezhető pedagógiai feladatok PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK MUNKAKÖRI LEÍRÁS-MINTÁK Tanár munkaköri leírás-mintája Testnevelő munkaköri leírás-mintája Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás-mintája Takarító munkaköri leírás-mintája A TANÍTÁSI ÓRÁK, ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE, IDŐTARTAMA AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA RENDJE, NYELVVIZSGA MIATTI KEDVEZMÉNYEK AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA, AZ ISKOLÁBAN TARTÓZKODÁS RENDJE AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE A DOHÁNYZÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK A TANULÓBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS SZERVEZÉSE A TANÍTÁSI ÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A TANULÓI HIÁNYZÁS IGAZOLÁSA KEDVEZMÉNYEK NYELVVIZSGÁRA, NEMZETKÖZI VIZSGÁRA VERSENYEN RÉSZT VEVŐ TANULÓKAT MEGILLETŐ KEDVEZMÉNYEK FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK NYÍLT NAPJÁN VALÓ RÉSZVÉTEL A TANULÓI KÉSÉSEK KEZELÉSI RENDJE TÁJÉKOZTATÁS, A SZÜLŐ BEHÍVÁSA, ÉRTESÍTÉSE A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT DOLOGÉRT JÁRÓ DÍJAZÁS A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A FEGYELMI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODA SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG SAJÁTOSSÁGAI INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ INTÉZMÉNYI ADATOK AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, GAZDÁLKODÁSI MÓDJA INTÉZMÉNYI SZAKFELADATOK

3 2. SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMOK AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM AZ ÓVODAI MUNKA ÉVES TERVE A DOKUMENTUMOK KÖTELEZŐ NYILVÁNOSSÁGA AZ ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A TAGINTÉZMÉNY VEZETŐJE (ÓVODAVEZETŐ) A TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ MUNKATÁRSAI Lelki vezető Az óvodapedagógusok A dajkák Óvodatitkár Konyhai alkalmazott Karbantartó, udvaros A NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösség vezető GYERMEKVÉDELMI FELELŐS AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE NEVELÉSI ÉV ÓVODAI SZÜNETEK A DOLGOZÓK MUNKARENDJE ÓVÓDAI JOGVISZONY ÓVODAI FELVÉTEL TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: TÉRÍTÉSI DÍJ AZ ÓVODA EGÉSZSÉGVÉDELMI SZABÁLYAI AZ INTÉZMÉNYI HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE INTÉZMÉNYI ÓVÓ-VÉDŐ ELŐÍRÁSOK AZ ÓVODA ÉS A SZÜLŐK ÁLTAL BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK: AZ INTÉZMÉNYEN BELÜLI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS A TAGINTÉZMÉNYI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG A TAGINTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI AZ ISKOLA EGYÉB KAPCSOLATOK FORMÁI ÉS MÓDJAI: PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY SAJÁTOSSÁGAI AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE A TANÉV HELYI RENDJE TANÍTÁSI ÓRÁK RENDJE AZ ÓRAKÖZI SZÜNETEK TANULÓI HÁZIREND ÉS HIÁNYZÁSOK HÁZIREND HIÁNYZÁS INDOKLÁSA ÉS A TÁVOLMARADÁSI ENGEDÉLY IGAZOLT ÉS IGAZOLATLAN HIÁNYZÁS

4 6. A DOLGOZÓK MUNKARENDJE A VEZETŐK MUNKARENDJE ALKALMAZOTTAK ÁLTALÁNOS MUNKARENDJE PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE PEDAGÓGUSOK FELÜGYELETI RENDSZERE A TÖBBI ALKALMAZOTT MUNKARENDJE A DOLGOZÓK MEGBÍZÁSÁNAK ÉS KIJELÖLÉSÉNEK ELVEI KÜLSŐ INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK KÜLSŐ KAPCSOLATOK CÉLJA ÉS MÓDJAI RENDSZERES KÜLSŐ KAPCSOLATOK TANULÓK ÉS KÖZÖSSÉGEIK, KAPCSOLATAIK TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK DIÁKKÖZÖSSÉGEK TANULÓK DICSÉRETE ÉS FEGYELMEZÉSE A DICSÉRET ÉS A JUTALMAZÁS ELVEI A DICSÉRET ÉS A JUTALMAZÁS FORMÁI FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK FEGYELMI BÜNTETÉSEK A TANULÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE ELLENŐRZÉSI CÉLOK, TERÜLETEK, ÉRTÉKELÉS VEZETŐI ÉS HATÁSKÖRI ELLENŐRZÉS SZÜLŐI KÖZÖSSÉG SZÜLŐI JOGOK, KÖTELESSÉGEK ÉS A TÁJÉKOZTATÁS RENDJE SZÜLŐI SZERVEZET ÉS A KAPCSOLATTARTÁS Intézményi szülői szervezet: a Szülői Közösség Kapcsolattartás a Szülői Közösséggel TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE RENDSZERES TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK ALKALOMSZERŰ FOGLALKOZÁSOK SZABADIDŐS RENDEZVÉNYEK TESTI NEVELÉS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD LÉTESÍTMÉNY HASZNÁLATI REND INTÉZMÉNYI VÉDŐ ELŐÍRÁSOK HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE Alkalmazottak és tanulók helyiséghasználata Szaktermek használati rendje Berendezések és felszerelések használata KÖNYVTÁRHASZNÁLATI REND A KÖNYVTÁR ÉS CÉLJA A KÖNYVTÁR FELADATAI ÉS VEZETŐJE KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK DÍJFIZETÉSEK ÉS AZ ÖSZTÖNDÍJ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉS SZÁMÚ MELLÉKLET: ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATUNK JOGSZABÁLYI ALAPJA ÉS CÉLJA

5 1.2. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA AZ INTÉZMÉNYBEN NYILVÁNTARTOTT ADATOK KÖRE AZ ALKALMAZOTTAK NYILVÁNTARTOTT ÉS KEZELT ADATAI A TANULÓK NYILVÁNTARTOTT ÉS KEZELT ADATAI AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK RENDJE A PEDAGÓGUSOK ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA A TANULÓK ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA AZ ADATKEZELÉSSEL FOGLALKOZÓ ALKALMAZOTTAK KÖRÉNEK MEGHATALMAZÁSA AZ ADATKEZELÉS TECHNIKAI LEBONYOLÍTÁSA AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZEREI AZ ALKALMAZOTTAK SZEMÉLYI IRATAINAK VEZETÉSE Személyi iratok A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja: A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: A személyi iratok védelme A személyi anyag vezetése és tárolása A TANULÓK/ GYERMEKEK SZEMÉLYI ADATAINAK VEZETÉSE A tanulók/ gyermekek személyi adatainak védelme A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása Az összesített tanulói nyilvántartás AZ ADATNYILVÁNTARTÁSBAN ÉRINTETT ALKALMAZOTTAK, TANULÓK ÉS SZÜLŐK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK RENDJE Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatinak módosítására Az érintett személyek tiltakozási joga A bírósági jogérvényesítés lehetősége

6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A szervezeti és működési szabályzatot az intézményvezető készíti el és terjeszti elő, és a nevelőtestület fogadja el, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményezési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó Hajdúdorogi Püspöki Hivatal jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. Módosítására akkor kerülhet sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy az igazgató, a szülők, vagy a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az iskolai könyvtárban nyitvatartási időben, továbbá az intézmény honlapján A szabályzat hatálya A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. 6

7 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 2.1 Az intézmény neve, azonosító adatai, jogállása AZ ISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA, ALAPTEVÉKENYSÉGE Az intézmény neve: Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény alapítója és fenntartója: Hajdúdorogi Egyházmegye 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5. Alapításának éve: 1991 Működési engedély száma: ÖH: 958-3/2010. Az intézmény működési területe: Az intézmény típusa: Az intézmény jogállása: Az ország egész területe Közös igazgatású, többcélú köznevelési intézmény Önálló jogi személy, képviseletét a fenntartó által megbízott igazgató látja el. Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény székhelye Hajdúdorog, Ady Endre u Az intézmény alaptevékenysége. Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés-oktatás Kollégiumi ellátás Gimnáziumi nevelés-oktatás Szakközépiskolai nevelés-oktatás Szakiskolai nevelés a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, Az intézmény kiegészítő tevékenysége: o Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások o Távolsági közúti személyszállítás o Üdülői szálláshelyszolgáltatás o Egyéb szálláshelyszolgáltatás o Óvodai intézményi étkeztetés 7

8 o Iskolai intézményi étkeztetés o Tanulók kollégiumi étkeztetése o Üdülői, tábori étkeztetés o Munkahelyi étkeztetés o Egyéb étkeztetés o Egyéb vendéglátás o Rendezvényi étkeztetés o Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése o Sport, szabadidős képzés o Kulturális képzés o Járművezető oktatás o M.n.s. egyéb oktatás o Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása o Fejlesztő felkészítés o Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység o Civil szervezetek működési támogatása o Civil szervezetek programés egyéb támogatása o Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása o Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme o Könyvtári szolgáltatások o Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése o Sportegyesületi tevékenység o Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása o Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása o Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Az intézmény igazgatójának megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját a fenntartó Hajdúdorogi Egyházmegye bízza meg, felette a munkáltatói jogokat gyakorolja. 8

9 AZ ISKOLA VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA A Szent Bazil Oktatási Központ feladatellátást szolgáló vagyona: A székhely: A gimnázium, szakközépiskola és a kollégium épülete 4087 Hajdúdorog, Ady Endre u Helyrajzi szám: 945 Ingóságok a vagyon-leltár szerint az Oktatási Központ tulajdonában vannak. Az óvoda épülete: 4087 Hajdúdorog, Szív u. 3, Helyrajzi szám: 28 (3241 m 2 ) Az általános iskola épülete: 4087 Hajdúdorog, Petőfi tér 1. Helyrajzi szám: 23 Nádas Tangazdaság 4087 Hajdúdorog Újfehértói u. Hrsz: 0282/8/17/27 (2 ha m 2 földterülettel) Szántó Nemzeti Földalap tulajdona Hrsz: 0435/1 (19 ha m 2 ) Az iskola vagyon feletti rendelkezési joga: A tulajdonost megillető jogokat a fenntartó gyakorolja. Az intézménynek használatba adja a feladatellátáshoz szükséges vagyont. Az iskola gazdálkodással összefüggő jogosítványa: Az iskola önállóan gazdálkodó egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézmény. AZ ISKOLA AZONOSÍTÓ SZÁMAI: Adószáma: Statisztikai számjele: Bankszámlavezetője: OTP Rt. Számlaszáma:

10 2.2 Intézményi jogosultság általános iskolai bizonyítvány kiállítása, gimnáziumi bizonyítvány kiállítása, szakközépiskolai bizonyítvány kiállítása, érettségi bizonyítvány kiállítása. 2.3 Az intézmény bélyegzőinek használata, aláírási jogok Az intézmény hosszú bélyegzője: Az intézmény kerek bélyegzője: Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. Pénzügyi, gazdálkodási kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumot a banki aláírási címpéldányon szereplő 1-es számú körbélyegzővel kell hitelesíteni. Pénzügyi, gazdálkodási kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumok aláírására az igazgató és a gimnáziumi vagy a szakközépiskolai igazgatóhelyettes jogosult. A tanügyi dokumentumok hitelesítésére a következő sorszámú intézményi körbélyegzők használhatók: a gimnázium, szakközépiskola és kollégium esetén az 1-es számú, az általános iskolai dokumentumoknál a 2-es számú, az óvodai dokumentumoknál a 3-as számú. A tanügyi dokumentumok aláírására az igazgató jogosult, de ezt a jogkörét igazgatói határozatban a területért felelős igazgatóhelyettesekre ruházhatja. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, a gazdaságvezető, a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az érettségi vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. Az érettségi vizsgabizottság körbélyegzőjét kell használni az érettségi vizsgák iratainak hitelesítésére. Az érettségi vizsga iratait az igazgató írja alá, de ezt a jogkörét igazgatói határozatban a területért felelős igazgatóhelyettesekre ruházhatja. 10

11 3. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI 3.1 Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény a fenntartó Hajdúdorogi Egyházmegye által megállapított költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége mellett. Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el, a fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat. Az intézmény feladatellátásához szükséges vagyonok felett a tulajdonosi jogokat a fenntartó Hajdúdorogi Egyházmegye gyakorolja. Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az intézmény vezetője rendelkezik. Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az ingatlanokat a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe. Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását az igazgató az alaptevékenység sérelme nélkül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani. 3.2 Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása A gazdasági iroda feladatköre A köznevelési intézmény gazdasági iroda elnevezéssel saját gazdálkodásának lebonyolítása érdekében szervezeti egységet működtet, amelynek feladata az intézmény költségvetésének megtervezése, a költségvetés végrehajtása, valamint a következő bekezdésben részletezett feladatok ellátása. Az intézmény gazdasági irodájának létszáma 3 fő. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdaságvezető látja el. Az intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások vonatkoztatásában. Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján a gazdasági ügyintézők érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosultak. Az intézmény vezetője és helyettesei kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a gazdaságvezető jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. A gazdaságvezető a gazdálkodással kapcsolatos szerződések, azok teljesítésének igazolása, a költségvetés végrehajtása ügyeiben az intézmény képviselőjeként járhat el A konyha szervezeti egysége Az intézmény saját konyhát működtet. A konyha szervezeti egységének vezetője az élelmezésvezető. A konyha szervezeti egységének feladata a tanulók, dolgozók és az étkezést igénybe vevő külsős személyek számára az étkeztetés biztosítása, a konyhai szolgáltatásunkat 11

12 igénybe vevők részére az étkezés biztosítása. Feladata továbbá az étlap összeállítása, a havi elszámolások lebonyolítása, az élelmiszer-szállítási szerződések előkészítése. Az élelmezési nyersanyagnormát a fenntartó állapítja meg. Az étkezési díjat az étkezési nyersanyag-norma alapul vételével a jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti. A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ban meghatározott családok gyermekei a normatíva 50%-át fizetik. Az élelmezésvezető a következő ügykörökben járhat el a költségvetési szerv képviselőjeként: a konyha szervezeti egység munkájának szervezése, a szállítókkal történő kapcsolattartás, a szállított áru megrendelése és átvétele, a konyhai hulladék elszállításának megszervezése, a közegészségügyi feltételek biztosítása Tangazdaság Alapvető szakmai, szervezeti egységei: Nádas tangazdaság, az állattenyésztő telep, gyümölcsös szántóföldi növénytermesztés a hozzátartozó földterületekkel, ahol a takarmánytermesztés folyik az állatállomány számára. Feladata: Ellátja a szakközépiskolai tanulók központi képzési programjában előírt gyakorlatát. Az állattenyésztés, növénytermesztés gyakorlati oktatását színvonalasan megszervezni, azt végrehajtani a tantervben és a szakmai követelményekben meghatározott módon és időben. Értékesítés útján hasznosítja a gyakorlat során előállított és újrafelhasználásra nem kerülő állati, növényi és élelmiszeripari termékeket. A tangazdaságvezető gondoskodik az értékesítés megszervezéséről és végrehajtásáról. Az értékesítést a belső bizonylati rend szabályai szerint végzi, ennek végrehajtásáért felel. A tangazdaság vezető: közvetlenül irányítja az állattenyésztő szakmai munkát, megtervezi az állatállományt, közvetlenül irányítja a növénytermesztő szakmai munkát, megtervezi a takarmányigényt, hasznosítási tervet készít a szántóföldi növénytermesztésre, felelős a tangazdaság termelési tevékenységének eredményességéért, közvetlenül irányítja a hozzá beosztott szakmunkásokat, felelős a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, a biztonságos munkavégzésért, a telepet folyamatosan alkalmassá teszi a mezőgazdasági gyakorlatok tartására, Az épületek fenntartásával, karbantartásával összefüggő feladatokat az iskola gondnokának irányításával az iskola állományában lévő karbantartók látják el. 12

13 4. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4.1 Az intézmény vezetője A köznevelési intézmény vezetője a Köznevelési törvény előírásai szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire, a gazdaságvezetőre átruházhatja Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Távollétében (ebben a sorrendben) az oktatási, a szakmai vagy a kollégiumi igazgatóhelyettes. Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat. az oktatási igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, a szakmai igazgatóhelyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, az élelmezésvezető számára a szóbeli egyeztetést követően az élelmiszerszállítási szerződések megkötését, a gazdaságvezető számára a terembérleti és más bérleti szerződések megkötését, a gazdaságvezető számára a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. 4.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. 13

14 Az igazgató közvetlen munkatársai: a lelki igazgató tagintézményvezetők kollégiumvezető az igazgatóhelyettesek, a gazdaságvezető tangazdaságvezető iskolatitkár. Szervezeti és működési szabályzat Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az igazgatóhelyetteseket a tantestület és a fenntartó véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás öt évre határozatlan időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során az intézmény igazgatójával egyeztetve bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. A gazdaságvezető szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és felelőssége kiterjed a munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra. A gazdasági iroda dolgozóinak és a technikai dolgozók munkáját a gazdaságvezető irányítja. A gazdaságvezető feladat- és hatásköre kiterjed az intézményi költségvetés tervezésére és végrehajtására, a számlarendben foglaltak teljesítésére, az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságolásának tervezésére és lebonyolítására, az élelmiszer-szállítási szerződések megkötésére, az intézmény megbízási szerződéseinek megkötésére, azok ellenőrzésére. A gazdaságvezető távolléte esetén helyettesítése a gazdasági ügyintéző feladata. A helyettesítést ellátó munkavállaló döntési jogköre a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett a helyettesítendő munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki Vezetők kapcsolattartása és helyettesítési rendje 1. A kapcsolattartás Az intézményvezető és a helyettesek kapcsolattartása folyamatos. Az igazgató tanács hétfő délutánonként megbeszélést tart az eltelt időszak eseményeiről és a következő időszak aktuális feladatairól. Az igazgató tanács megbeszéléseit az igazgató vezeti. Az igazgatótanács tagjai: igazgató lelki igazgató tagintézményvezetők kollégiumvezető 14

15 az igazgatóhelyettesek 2. A vezető helyettesek helyettesítése: A vezető helyettesek kölcsönösen ellátják egymás helyettesítését. 3. Az intézmény vezetősége A Szent Bazil Oktatási Központ vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. A vezetőség a vezetőkből és a középvezetőkből áll. Ők irányítják, tervezik, szervezik, ellenőrzik, értékelik a szervezeti egységeket. A középvezető ellenőrzéseiről, tapasztalatairól közvetlen vezetőjének számol be, kiemelkedő jelentőségű ügyekben az intézmény vezetőjének. Az intézmény vezetősége havonta egyszer (a hónap első szerdáján) értekezleteket tart, melyről emlékeztető feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. A vezetői értekezleteken a résztvevők beszámolnak a szervezeti egységek működéséről: a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. A vezetőség félévenként beszámolót tart a tantestületi értekezleten a feladatokról, a tapasztalt pozitívumokról és hiányosságokról. Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogköréből ezt szükségesnek látja. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői közösség választmányával, a diákönkormányzatok vezetőivel. A diákönkormányzatokkal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. Pénzügyi, gazdálkodási kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumok aláírására az igazgató és a gimnáziumi vagy a szakközépiskolai igazgatóhelyettes jogosult. 4.4 A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg. 15

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető 3. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 3.

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta a Klebelsberg

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Lázár Ervin Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 Módosítva: 2014.09.10. Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: PÁL LÁSZLÓNÉ Intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Székesfehérvár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2014. március 31. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2013 Érvényes: Véleményezte: Elfogadta: Nyilvánosságra hozatal helye: Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014 Szervezeti és működési szabályzat 1 AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola 3600 Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám:126-II/93/2014 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013.

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény általános jellemzői... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben