_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú tervének, valamint a évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása. Császár László polgármester Ughy Jenőné jegyző Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi irodavezető Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó Dénes Emil Adócsoport vezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető Bakos Gáborné Városüzemeltetési csoportvezető Pápainé Dr. Németh Mária Általános Igazgatási Csoport vezetője Pályázati referens munkatársak Minden Bizottság Horváth Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője, Nagy Eörsné Wass Albert Könyvtár és Múzeum vezetője, Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezetője TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! I. Tapolca Város Önkormányzata középtávú tervének és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) előírása alapján az egy évre szóló költségvetési rendelet elfogadásán túlmenően a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítania a három évre (2015, 2016, 2017) szóló középtávú tervét. Az Áht. 24. (1) bekezdésében megfogalmazott követelmények alapján a helyi önkormányzat évente határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. 1

2 (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A saját bevételek esetében 2014-ben magasabb adóbevételekkel számoltunk a gazdasági növekedés miatt, mint a évi tervezés során. A Stabilitási törvény tv. 3. (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügylet fogalmát. Tapolca Város Önkormányzatát évben részben konszolidálta a Magyar Állam. A évi költségvetési törvény pedig a tavalyi év folytatásaként - a teljes (bevétellel nem fedezett) adósságállományunkat átvállalta, melynek rögzítése szerződéses formában február 28-ig meg fog történni. Ezzel kapcsolatosan az adatszolgáltatás már megkezdődött. A korábban átvett Barackos Víziközmű Társulat hiteleinek esetében az önkormányzat fizetési kötelezettségét a befolyt bevételekből (lakástakarék-pénztári befizetésekből) teljesíti, ezért ennek állam általi átvállalására nem került sor. A költségvetési rendelet-tervezete nem tartalmaz adósságot keletkeztető ügylet alá tartozó fejlesztési célokat, ezért az erre vonatkozó táblázatunk nemleges. A jogszabályi előírás szerint a következő évekre várható bevételeket is be kell mutatnunk, melyeket az idei évhez hasonló szinten terveztük. II. Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetésének megállapítása Az Országgyűlés elfogadta Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvényt, melyben meghatározta az önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Tapolca Város Önkormányzata a koncepciójában megfogalmazott irányelvek figyelembevételével megalkotta a évi költségvetési rendelet-tervezetét, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően február 5-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Az Áht. 23. (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely a korábbi évhez képest változást tartalmaz. Az új államháztartási számvitelhez igazodva az új rovatrend besorolásának megfelelően kell a kiemelt okat megtervezni. Ennek megfelelően alakítottuk ki a költségvetési rendelet szerkezetét. Továbbra is megmaradt a költségvetés tartalmára vonatkozó előírásokban, hogy mind az önkormányzatnál, mind pedig az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban meg kell jeleníteni. Az önkormányzati törvény felsorolja az önkormányzatok által ellátandó feladatokat, ezeket a kötelező feladatok között szerepeltettük. Költségvetési rendeletünkben az államigazgatási feladatok közé az építéshatósági és egyéb hatósági feladatkörbe tartozó személyi és dologi kiadásokat soroltuk be. Az önként vállalt feladatokban legnagyobb súllyal a működési célú pénzeszközátadások (támogatások), fejlesztési feladatok szerepelnek. Ide soroltuk továbbá a hivatal működési költségei közül a kisposták működtetésével kapcsolatos kiadásokat, településőrök és őrzés-védelem költségeit is. 2

3 Az önkormányzati törvény előírása alapján évben működési hiányt tervezni nem lehet. A költségvetési kiadások és bevételek különbözetét csak belső finanszírozási tétellel, azaz a költségvetési maradvánnyal lehet finanszírozni. Bevételek alakulása A bevételeket mérlegszerűen és önkormányzati szinten összevontan az 1. és 2. mellékletekben mutatjuk be. I. Működési célú állami támogatások államháztartáson belül Az önkormányzat állami támogatása a normatív és kötött felhasználású támogatási jogcímeken igényelt okat tartalmazza évben számottevően nem változott a finanszírozás módja. Továbbra is feladatalapú támogatási rendszer működik, ahol a helyi iparűzési adó beszámításával csökkentett normatívákat biztosítja a működéshez az állam. A normatívák részletes bemutatását az E/1. melléklet tartalmazza. A bevételek között terveztük az egyes szociális kiadások után (havi rendszerességgel) igényelhető állami támogatásokat. (pl. rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás stb). Az egyéb működési célú támogatások között terveztük meg a közcélú munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő, a Munkaügyi Központ által finanszírozandó támogatási összeget. II. Felhalmozási célú állami támogatások államháztartáson belül Önkormányzatunk fejlesztési céljai érdekében pályázati forrásokhoz jutott. E jogcímen befolyt bevételek között a hajléktalan szálló felújításával Tapolca Város Önkormányzata szervezetfejlesztése, kerékpárhálózat fejlesztése, valamint a szennyvíztisztító telep fejlesztése érdekében várható támogatások összegét terveztük. A költségvetési rendeletben e bevételekből megvalósuló fejlesztések kiadási tételei is megjelenítésre kerültek. III. Közhatalmi bevételek Az önkormányzat közhatalmi bevételei jellemzően a helyi adókból származnak. 1. Helyi iparűzési adó A helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok, a bevételek beszedése teljes mértékben az önkormányzati adóhatóság hatáskörében van ben az adó mértéke nem változott, az adóalap 2%-a. 2. Idegenforgalmi adó Az idegenforgalmi adóhoz az állam az üdülőhelyi feladatok ellátására hozzájárulást ad. A hozzájárulás mértéke - az idegenforgalmi adó minden beszedett forintjához - 1,5 forint a hatályos szabályozás szerint. Az adó mértéke 2014-ben 450 Ft/fő/vendégéjszaka. A táblázatból látható, hogy a gazdasági válság ellenére sem csökkent az önkormányzat adóbevétele ebben a szegmensben. 3

4 ÉV ADÓMÉRTÉK (Ft/fő/vendégéjszaka) BEVÉTEL (eft) Építményadó Az adó mértéke az alábbiak szerint változott a adó évre. Az adó évi mértéke: a) kereskedelmi egység besorolású építményeknél, ha a hasznos alapterülete: aa) m 2 között van: 700 Ft/ m 2, ab) m 2 között van: 900 Ft/ m 2, ac) m 2 között van: Ft/ m 2, ad) m2 felett van: Ft/ m 2, b) egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 700 Ft/ m 2 c) hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, távközlési, villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenység, üzemanyagtöltő állomás szerencsejáték, totó-lottó, sorsjegyárusítás céljára használt építmény esetén: Ft/ m Magánszemély kommunális adója Az adó mértéke nem változott, Ft/lakás/év, és egyéb változtatás nem került a rendeletbe ban folyamatosan ellenőrzésre kerültek a kiválasztott utcák, ahol nyomon követtük az adókötelezettség alakulását, ez az ellenőrzés folytatódik 2014-ben is. 5. Idegen és egyéb bevételek A költségvetési törvény módosításával január 1-től a beszedett közigazgatási bírságok (idegen bevételek) önkormányzatot megillető része 30%-ról 40%-a emelkedett ban a beszedett köztartozásokból Ft illette meg az önkormányzat költségvetését. A Remondis Tapolca Kft. részére a beszedett szemétdíj hátralékokból Ft-ot utaltunk át 248 fő esetében. 6. Talajterhelési díj A talajterhelési díj július 1-től lépett hatályba, de csak a kibocsátók szűk körét érinti, azokat, akiknek megvan a lehetőségük arra, hogy a csatornahálózatra kapcsolódjanak, de ezt mégsem tették meg. Elvi alapja az, hogy a magas környezetterhelési díj kialakításával környezet terhelésének csökkentésére ösztönözzön. A jogalkotó szándékát az a tapasztalat motiválta, hogy a jelentős költségvetési támogatással megépült közművet (közüzemi csatornát) a díjfizetés elkerülése érdekében a lakosság egy része nem akarja igénybe venni, ezért 2012-től a talajterhelési díj egységdíjának mértékét nagyon jelentősen, az eredeti díj tízszeresére, Ft/m 3 -re emelte, a közcsatornára való rákötés ösztönzése miatt ban módosításra került a rendelet, az arra rászorulók részére, mentességek kialakításával. 4

5 7. Gépjárműadó Fontos változás, hogy január 1-től a költségvetési törvény alapján a gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzatot. Ennek megosztását és a megosztás alapján az utalásokat a MÁK rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzés során pénzforgalmi eltérést vagy késedelmes bevallást nem talált. IV. Működési bevételek Szolgáltatások jogcímen a rendeleteinkben elfogadott díjak figyelembevételével kerültek tervezésre a bevételeink (közterület használat, parkolás, sírhely megváltás, családi rendezvények stb.). Az üzletek és helyiségek várható bérleti díja a Városgazdálkodási Kft. kimutatása alapján került meghatározásra. Egyéb helyiségbérleti díjak a Hivatal által kiszámlázott bérbeadások díjaiból származik. (Pl. Irodaház, laktanya területén lévő bérlemény, temetői létesítmények használati díja, működtetett intézmények bérbeadása stb.) Kamatbevételünk az előző évinél várhatóan kevesebb lesz. A kamatbevételek nagyobb része ugyanis a még fel nem használt kötvénybevételünkből származik, és mivel a felhasználás egyre nagyobb mértékű a pályázati és egyéb önrészek biztosítása miatt, a betétként leköthető összeg is kevesebb lesz. Intézményi étkeztetés jogcímen a várható bevételeket az intézményi tényleges étkezési létszámok figyelembevételével terveztük meg. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal esetében csak intézményfinanszírozást terveztünk bevételként, mert a hivatalnak jellemzően nincs más saját bevétele. Az intézmények esetében az óvodánál minimális helyiségbérleti díjjal, a könyvtár költségvetésében a várható bevételek szintjén terveztük az okat. V. Felhalmozási bevételek Fejlesztési kiadásaink forrását képezik az Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei. Az önkormányzatnál értékesítésre kijelölt épületeket, telkeket a várható értékesítések függvényében terveztük be. Az idei évben további értékesítésekre számíthatunk a laktanya területén lévő telkekből. Az értékesítések részletezését a 10. melléklet mutatja be. A kötvénykibocsátásából származó pénzösszeg fel nem használt részét tartalékként kezeljük, mert a Képviselő-testület korábbi döntései alapján kötelezettséggel terheltek. Ezeket a 9. mellékletben szerepeltetjük. Költségvetési maradványt is terveztünk, melynek pontos összegét a kötelezettségek figyelembevétele után - a zárszámadáskor tudjuk meghatározni. Működési és fejlesztési részt is képeztünk, ez utóbbi a kötvényből rendelkezésünkre álló pénzösszeget foglalja magába, valamint tartalmazza a év végén strandfejlesztés céljára befolyt 250 millió forint állami támogatás összegét is. 5

6 TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Tapolca Város Önkormányzatának tervezett bevételeit és kiadásait az 1. melléklet mérlegszerűen, a 2. melléklet összevontan, a 3. mellékletek pedig részletesen, önkormányzatra és költségvetési intézményeire elkülönítve tartalmazzák. A tervezett költségvetési okat az intézményvezetőkkel egyeztettük, akik a költségvetési aikat, az elosztás elveit elfogadták, ill. tudomásul vették, ezek jegyzőkönyvi formában, írásban rögzítésre kerültek és előterjesztésünk mellékletét képezik. Működési kiadások alakulása: A személyi juttatások és létszám alakulása: Az önkormányzati tevékenység tartalmazza a polgármester, a főtanácsadó, valamint a működtetésre átvett technikai dolgozók személyi juttatásait. A személyi juttatások tartalmazzák a cafetéria juttatás összegét is, ami megegyezik a tavalyi összeggel (technikai dolgozók esetében 5000 Ft+járulékai). A létszámban az eredeti hoz képest április 01-től a MIK-es intézmények (Gimnázium, Zeneiskola, Pedagógiai Szakszolgálat, Szász Márton ÁMK) működtetésének átvétele miatt történt változás ben létszámbővítést nem tartalmaz a javaslat. A közcélú dolgozók bére és járulékai az önkormányzat kiadásai között kerülnek tervezésre, itt a várható éves átlaglétszámot állítottuk be. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnál a személyi juttatások tervezése során a tavalyi év szerkezeti változásait figyelembe véve került sor az kialakítására. A személyi juttatások emelkedésének oka tehát, egyrészt a tavalyi létszámemelkedésből adódik, ugyanis március 01-től a közös hivatal kialakítása során 4 fő-vel emelkedett a létszám. Tartalmazza továbbá a hivatal létszáma a temetőőrök, kispostás alkalmazottak, településőrök létszámát is évben további 2 fő létszámemelkedést terveztünk. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a köztisztviselők illetménykiegészítésének meghatározása. A tavalyi évben a középfokú végzettségű köztisztviselők 5 %, a felsőfokú végzettségűek pedig 8 % illetménykiegészítésben részesültek. A jelentősen megnövekedett feladatokat a járási hivatalhoz átkerült dolgozókkal csökkentett állomány nagy leterheltség mellett továbbra is ellátja a csatlakozott két településsel együtt. A feladatok elosztása szempontjából nincs jelentősége a végzettségnek, továbbá figyelemmel kell lennünk az esélyegyenlőségi követelmények betartására. Az illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határoztuk meg. A köztisztviselői illetményalapban hét éve nem történt változás. Intézményeink személyi juttatásainak ai tartalmazzák a közalkalmazotti törvényben meghatározott kötelező bérelemeket (pótlékok, átlagbérek, jubileumi jutalmak stb.). Az alkalmazotti létszámok és túlórák költségvetésbe történő beépítése a köznevelési törvény szabályainak figyelembe vételével történt. Költségvetési szerveink esetében az idei évben is tervezésre került a tavalyi szinten- cafetéria juttatás összege. Az intézményi költségvetésekben tervezésre került a költségvetési törvény alapján a nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítmény-ösztönzésére megállapított 6

7 bérkeret. (Ennek összege a évi keresetbe tartozó juttatások 2 %-a.) A Tapolcai Óvoda létszámában 1 fő adminisztrátori álláshely megszüntetésére került sor (törvényi előírás alapján) és 3 fő pedagógiai asszisztens létszámával emeltük az intézmény álláshelyeinek számát a korábbi képviselő-testületi döntést figyelembe véve. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum racionálisabb feladatellátása érdekében év január 01- től 1 fő, július 01-től további 1 fő létszámcsökkentéssel számoltunk. Ez utóbbi kiadásainak fedezetét önkormányzati tartalékba helyeztük. Az idei évben is képeztünk intézményi működési tartalékot, amely tartalmazza a nyugdíjazás, felmentések miatt kifizetendő béreket és egyéb juttatásokat. E kiadások a tényleges felhasználás függvényében és összegével kerülhetnek átcsoportosításra az érintett intézmények költségvetésébe. Az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet előírja, hogy az önkormányzati közhatalmi költségvetési szerv a költségvetési rendeletében meghatározott mértékű jutalmat fizethet. Önkormányzati költségvetési szervek esetében a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott hányadot. Emiatt javaslom, hogy az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél rendeletünkben a fizethető jutalom maximális összegét a rendszeres személyi juttatások 12 %-os mértékében határozzuk meg. Ez természetesen csak lehetőség, nem jár automatikus kifizetéssel. Változás a évhez képest, hogy évben a munkaadót terhelő járulékok között kell megtervezni és elszámolni a rehabilitációs hozzájárulást és a cafetéria után fizetendő személyi jövedelemadót, valamint minden egyéb munkáltatót terhelő fizetési kötelezettséget. Ezek a kiadási összegek tavaly a dologi kiadások ai között szerepeltek. Dologi kiadások alakulása Intézményi dologi kiadások esetében a közüzemi díjakat a tavalyi teljesítési adatok alapján számítottuk ki. Tapolca Város Önkormányzata az állami fenntartásban lévő intézmények működtetését vállalta, ennek dologi kiadásai beépültek az önkormányzati kiadások közé. A köznevelési intézmények működtetésére évben eft-ot terveztünk. Önkormányzati feladatok kiadásai: Az önkormányzati feladatok kiadásait a 14. melléklet mutatja be részletesen. Igazgatási feladatok Ezen kiadások a már korábban említett személyi juttatásokon felül a dologi jellegű kiadásokat tartalmazzák, amelyek az önkormányzat működésével függenek össze. Ide tartoznak önkormányzattal szerződésben álló személyek díjazásai (pl. ügyvéd, belső ellenőr, közbeszerzési tanácsadó díja, munkavédelmi tevékenység). Szintén itt tervezzük az önkormányzat tagsági díjaiból származó fizetési kötelezettségeit. Ezek közül a legjelentősebb tétel a Tapolcai Tűzoltó Egyesület támogatása (400 Ft/lakos). A Tapolcai Városfejlesztési Kft. 7

8 pályázatfigyelési tevékenységére 3200 eft+áfa összeget biztosítunk. Az Önkormányzat dologi kiadásai között szerepeltetjük a HPV elleni védőoltás költségeit is (3000 eft). Városüzemeltetési feladatok: Az Önkormányzat városüzemeltetési feladatait az 14. melléklet részletezi. Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok Ez a szakfeladat megszűnt, a településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok a vonatkozó szakfeladatokhoz kerültek át. Közvilágítás Az összegét jelentős mértékben csökkentettük 20 millió Ft-ra. Ennek több oka is van. Csökkent a fizetendő hozzájárulás összege a karbantartást végző Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete felé, mert a hozzájárulás egy részét csak a belépést követő első évben kellett fizetni. Július 31-ig várhatóan elkészül a közvilágítás korszerűsítése, és lezárult a közvilágítás villamos energia beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás, melynek alapján az elmúlt évhez képest csökkent az egységár, ezért jelentősebb energia-megtakarítással, kevesebb áramdíj költséggel számoltunk. Kisebb növekedést jelent a közvilágítás tervezési és karácsonyi fények költségeinek átcsoportosítása. Települési vízellátás, vízrendezés A év tényleges költségei a belvárosban új közkifolyók, új automata öntözőrendszer alapján terveztük a közkifolyók, a szökőkút, a csobogó, a locsolóhálózatok, továbbá a csapadékcsatorna hálózat üzemeltetési és fenntartási költségeit. Külön soron tüntettük fel a Vízitársulatnak évente fizetendő földalapú támogatás összegét. Köztisztaság, települési hulladékszállítás Az jelentős csökkentését Ft-ról Ft-ra többek között az okozta, hogy másik szakfeladathoz (utak) kerültek a hóeltakarítás, síkosság-mentesítés költségei. Ezen kívül csökkentettük a gépi útseprés költségét és kikerült a Tóparti nyilvános illemhely fenntartása a Tapolca Kft-hez került át a feladat, és az eseti szállítás és takarítás a szállítás szintén a Tapolca Kft-hez került. Többletként jelentkezik viszont a évig érvényes Környezetvédelmi Program és a Hulladékgazdálkodási Terv megújításának díja. Zöldterület fenntartás Más szakfeladattól átkerült a tervezési díj, nincs külön a Malom tó környékének zöldövezetének felújítására, a többi ot a várható költségekhez igazítottuk. Egyéb város- és községgazdálkodás Az mintegy kétszeresére történő megemelésének a legfőbb okai a következők: Az utcabútorokból, a tájékoztató táblákból, a sportpályákból és az emlékművekből már egyre több szorul felújításra. Az elmúlt években megnőtt a számuk, a régieket pedig festeni is kellene. A feladatok elnevezésén a könnyebb besorolás miatt változtattunk. Többletként jelentkezik a hajléktalanok átmeneti elhelyezésének költsége, a patakparti sétány és tóparti fahíd tavaszi kezelése, az intézmények távhőrendszerének karbantartása, a munka és tűzvédelmi feladatok 8

9 (havi ellenőrzések), az eddig még külön nem szereplő földmunkák és a rendezvények technikai háttérbiztosítása. Átkerültek más szakfeladatról az ingatlanokkal kapcsolatos várható költségek. Állategészségügyi feladatok A évi a évhez képest nem változott, a feladatok tekintetében azokat a költség összegeket kívánjuk fenntartani, amelyek a évben ténylegesen felmerültek. Közutak, hidak, járdák üzemeltetése Az megállapítása leginkább a évben várható költségek mérlegelése alapján történt. A növekedést leginkább az okozta, hogy átkerültek más szakfeladatról a hóeltakarítás, síkosság-mentesítés költségei, a közúti nyilvántartás készítése és a tervezési díj is. Növekedést jelent, hogy több jelzőtábla cseréje várható és vannak évek óta elhalasztott, kátyúzásra, javításra váró járdafelületek. Házkezelés A évi ot a évhez képest csökkentettük. Megállapítása a évben ténylegesen felmerült, és a évben várható költségek mérlegelése alapján történt. Közfoglalkoztatás (dologi kiadások) Az megállapítása leginkább a évben várható költségek mérlegelése alapján történt. Csökkentettük a szállítási szolgáltatás átszervezésével (a Tapolca Kft-hez került), de növekedett a szakmunkás végzettségű közmunkások által elvégezhető egyszerűbb kőműves, festő, asztalos és egyéb munkák várható anyagköltsége miatt (így más szakfeladatokon megtakarítás keletkezhet, az eddig vállalkozóknak kifizetett munkadíj összegével). Temetőfenntartás (dologi kiadások) A évi a évhez képest nem változott, a feladatok tekintetében azokat a költség összegeket kívánjuk fenntartani, amelyek a évben ténylegesen felmerültek. Várhatóan több parcella kerül kitűzésre az Új Temetőben, és ez által földcserére is szükség lesz. Szükséges elvégezni a ravatalozók állagmegóvási és karbantartási munkáit is. Közművek kiadásai (dologi kiadások) A évi ot a évhez képest kis mértékben csökkentettük. Megállapítása a évben ténylegesen felmerült, és a évben várható költségek mérlegelése alapján történt. Az eszközhasználati díj várható kiadásait csökkentettük. Többlet a közművagyon DRVnek történő átadása esetén az értékelés várható díja, és az e-közmű bevezetésével járó többletköltségek. Más szakfeladatról került át a tervezési díj (csatornázatlan városrészek tervezési díja). Köznevelési intézmények működtetése (dologi kiadások) A működtetésre átvett oktatási intézmények évi kiadásainak (közművek, karbantartási, takarítási anyagok, szemétszállítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások) ismeretében módosult az. Kultúra, közművelődés, sportfeladatokra eft ot terveztünk, melyből a Tamási Áron Művelődési Központ által szervezett rendezvényeket, illetve a Városi Rendezvénycsarnok 9

10 városi rendezvényeinek lebonyolításához szükséges forrásokat biztosítja az önkormányzat megbízási szerződések alapján. Szociális ellátások kiadásai (ellátottak pénzbeli juttatásai) A közigazgatási rendszer átszervezésével, a járási kormányhivatalok létrejöttével átalakult az önkormányzatok szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatköre is. A szociális ellátások közül az alábbi támogatási formák maradtak önkormányzatunknál: lakásfenntartási támogatás, méltányos jogcímen adható közgyógyellátás, aktív korúak ellátása, rendszeres szociális segély, átmeneti segély, rendszeres, kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, temetési segély, köztemetés, tanulmányi támogatások január 1-jétől a korábbi átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény változása okán az önkormányzatok egységes önkormányzati segély elnevezéssel nyújthatnak segítséget az arra rászorulóknak. A szociális ellátások összegét továbbra is az öregségi nyugdíj legkisebb összegének bizonyos százalékában kell megállapítani. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege az előző évekhez hasonlóan 2014-ben is Ft. A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásának segítésére egyes feladatokat közfoglalkoztatás keretében láthatnak el, melyhez a munkaügyi központnál támogatást igényelhettek pályázat útján. A 2013-as évben 5 alkalommal pályáztunk a közfoglalkoztatás költségeihez való anyagi támogatásra, melynek eredményeként tavaly 93 fő 6 órás foglalkoztatására volt lehetőség. A dolgozók nagy része parkfenntartóként tevékenykedett, emellett a Szociális és Alapellátási Intézetnél is elláttak ebédkihordói feladatot, továbbá 4 fő ügyviteli munkakörben dolgozott a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban. A közfoglalkoztatás tervezése azért nehézkes, mivel minden egyes pályázat eltérő mértékben járul hozzá a közfoglalkoztatás költségeihez, bár a tavalyi évben valamennyi pályázatunk egységesen 70%-os támogatottságot kapott. A költségek 30%-a így az önkormányzat költségvetését terhelte. A közfoglalkoztatottak az önkormányzat által foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek közül kerülhettek ki ban az önkormányzatok maximum 2 hónapos időtartamra, napi 6 órás munkavégzés támogatásához nyújthattak be pályázatot novemberében indult el a téli közfoglalkoztatás, mely külön program volt, független az előbb említett közfoglalkoztatástól. Ennek keretében a részt vevők először 30 napig parkfenntartóként tevékenykedtek 8 órás munkarendben, majd és között alapkompetencia képzésen vesznek részt. Végül és között ismét parkfenntartóként fognak dolgozni. A programban 22 fő vesz részt. A téli közfoglalkoztatásra a központi költségvetés 100%-os támogatást nyújt. A programban részt vevők esetében nem volt feltétel, hogy csak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tehát az önkormányzat ügyfelei közül kerüljenek ki. Esetükben a programban való részvételnek az volt a feltétele, hogy a munkaügyi kirendeltség álláskeresőként tartsa nyilván. A közfoglalkoztatás évi rendszeréről nem rendelkezünk információkkal. Jelenleg 15 fő dolgozik 8 órás munkarendben és között. A foglalkoztatással kapcsolatos költségekre 100%-os az állami támogatás. A utáni pályázati lehetőségekről egyelőre még nincsen információnk. 10

11 A rendszeres szociális segélyben részesülők száma az előző évhez képest stagnált. Az ellátás összege 2014-ban kis mértékben emelkedett, köszönhetően annak, hogy a közfoglalkoztatási bér összege is emelkedett január 1-jétől. Ezzel együtt most nem javasoltuk emelni a támogatásra fordítandó összeget. A nyári gyermekétkeztetés biztosítása 2010-ben és 2011-ben az eseti segélykeretből került finanszírozásra ben sikeres pályázatunknak köszönhetően 100%-os támogatást nyert önkormányzatunk, így 80 fő étkeztetését önkormányzati önrész igénybevétele nélkül tudtuk biztosítani ban 50 gyermek étkeztetésére nyújtottunk be pályázatot. 23 gyermek étkezését támogatatta a központi költségvetés, a fennmaradó közel egymillió forintot az önkormányzat állta ben szintén tervezünk pályázni a nyári gyermekétkeztetés finanszírozására. Az előző évekhez hasonlóan a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához csatlakozott az Önkormányzat. Erre a feladatra Ft-ot biztosított előzetesen a évi költségvetése terhére. Az előző évek tapasztalatai szerint a keretösszeg elegendő lesz az ellátás biztosítására. Az önkormányzat 2013-ban is térítésmentesen biztosította a méhnyakrák elleni védőoltást a évben született kislányok számára. A védettség kialakulásához 3 darab oltás beadása szükséges. Idén 45 gyermek szülei igényelték az oltást. Egy oltóanyag ára Ft ( Ft plusz ÁFA), így a 45 kislány 3 db oltására Ft-ot fordított az önkormányzat. A hpv elleni védőoltás a jövő tanévben bekerül a nemzeti oltási programba. Jelenlegi információink szerint a 2014/2015-ös tanévben az akkor 6. osztályba járó lányok már az oltási program keretében ingyen fogják kapni a vakcinákat. Ezen időpontig viszont a 2001-ben született leányok, illetve az a néhány gyermek, aki a mostani tanévben jár 6. osztályba, kimaradna az oltásból. Az idei évi költségvetés is tartalmaz ezen korosztály oltására ot annak érdekében, hogy ne maradjanak ki az oltásból július 1-jétől a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat lett. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy július 1. és december 31. közötti időszakra vállalja a feladat ellátását január 1-jétől a szolgáltatás nyújtását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vette át, így jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos költségek kikerültek az önkormányzat költségvetéséből. A városban négy önkormányzati tulajdonú felnőtt rendelő (dr. Hubert, dr, Varga, dr. Kazári, dr. Piedl), 2 gyermekorvosi rendelő (Batsányi utca, Berzsenyi utca) és 1 fogorvosi rendelő (Kazinczy tér 5.) van. A bennük dolgozó háziorvosok vállalkozóként látják el feladatukat, a rendelők karbantartása, az un. házkezelői feladatok a tulajdonos önkormányzatot terhelik. A Deák F.u.13. sz. alatti rendelő (dr. Kazári) alagsorban van, a Deák F.u.10. sz. alatti rendelő (dr. Huberth) nem akadálymentesített. A Batsányi utcai gyermekrendelő felújításra szorul. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően indokolt lenne az 5. sz. és az 1. sz. háziorvosi (dr. Hubert és dr. Kazári) körzet rendelőjének akadálymentesítése. Beruházások, felújítások alakulása: Városunkban megvalósítandó felújítási tervek át célonként, valamint a fejlesztési 11

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 34 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2015. évi költségvetéséről és

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben