Adatbázisok kliens-szerver arhitektúrája. Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatbázisok kliens-szerver arhitektúrája. Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc."

Átírás

1 Adatbázisok kliens-szerver arhitektúrája Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

2 Az osztott feldogozást azért vezették be, hogy minikomputerekbıl álló rendszer tudja elvégezni ugyanazt a munkát, amit egy központi számítógép. Az adatokat a szerver (adatbázis-szerver) tárolja, az alkalmazások a kliens számítógépeken futnak. A szerver egy erıs számítógép kell legyen, mely több kliens számítógéptıl kap adatokat tárolásra, illetve lekérdezéseket, azért, hogy feldolgozza (processzálja) ıket, majd visszaküldje a kért adatokat a szerverrıl a kliens számítógépnek. A kliens számítógép lehet gyengébb is.

3 Az adatok helyességére vonatkozó feltételeket ajánlott a szerveren megszorítások formájában megadni és az adatbázis szerverre bízni ezek ellenırzését. Ha az adatok helyességének az ellenırzését a kliensen végeznénk, és egy felhasználó ODBC-n keresztül vagy OLE DB Provider-en keresztül férne az adatbázishoz, akkor tudna helytelen adatot az adatbázisba beszúrni, de mivel a szerverre bíztuk az adatok helyességének az ellenırzését, nem kerülhetnek semmiképp helytelen adatok az adatbázisba.

4 Eddig csak a direkt SQL-el foglalkoztunk SQL parancsok bekérésére és végrehajtására alkalmas SQL interpreter az alkalmazások esetében az SQL parancsok valamilyen szoftverfejlesztı eszközzel elkészített eljárások vagy függvények részeként lesznek felhasználva. Ezeket az alkalmazásokat általában valamilyen ún. befogadó nyelven (például C, Java, Cobol, Visual Basic, Delphi, Visual C++, stb.) készítik és egyes függvények vagy eljárások törzsében SQL utasításokat helyeznek el.

5

6 Kliens oldal feladatai: Össze kell győjtse az összes szükséges információt, mielıtt kérelmet küldene a szervernek; A kliens csak a lekérdezések eredményeivel foglalkozzon, ne az alaptáblákkal. A lekérdezést hagyja a szerverre és csak az eredmény relációval dolgozzon. A szerver gyorsabb a lekérdezésekben, így kisebb táblákat kell szállítani a hálózaton; elvégezze az összes adat-kezelési mőveletet; az információ és az adat formázását a raportokban; felelıs az összes adat kiíratásáért a felhasználó felé;

7 A szerver oldal feladatai: Mivel task orientált, képes kell legyen a mőveletek gyors elvégzésére; Nagy mennyiségő információ tárolása, módosítása, gyors keresés; Adatok helyességének az ellenırzése; A szerver létre kell hozza az eremények halmazát (result sets), amit a kliens alkalmazás kér; Elıfordul, hogy az adatbázis szervernek nincs felhasználói felülete, scriptet lehet csak futtatni; Nagyon fontos a biztonság, melyik felhasználó az adatbázis mely részéhez férhet hozzá;

8 Kliens-szerver szabványok SQL2 ben egy SQL alkalmazásnak egyszer egy CONNECT operációt kell végeznie, hogy bekötıdjön a szerverhez, mielıtt bármilyen adatbázis mőveletet végezne. Ha létrejött a kapcsolat, az alkalmazás, vagyis a kliens, kiadhatja az SQL parancsait és a szerver végrehajthatja. A szabvány megengedi, hogy egy SQL kliens, mely már be van kötıdve egy szerverhez, bekötıdjön egy másik szerverhez is. Ha létrejön a második kapcsolat, az elsı kapcsolat alvó (dormant) lesz.

9 A kiadott SQL parancsokat a második szerver hajtja végre, mindaddig, míg a kliens: visszaállítja az elsı kapcsolatot (SET CONNECTION paranccsal); egy más szerverhez kapcsolódik, amikor a második is alvó lesz. Egy adott pillanatban egy SQL kliensnek egy aktív kapcsolata van, és akárhány alvó kapcsolata lehet és minden parancs a klienstıl az aktív szerverhez irányul. Minden létrehozott kapcsolatot (legyen az aktív vagy alvó) meg kell szakítani a DISCONNECT mővelettel.

10 Kliens/szerver alkalmazások programozása Egy fontos része, hogy a relációs adatmodellen alapuló adatbázis szerver halmaz szintő (set-level) rendszer. Az alkalmazás programozó nem csak úgy használja a szervert, mint egy hozzáférési utat és rekord szintő kód írását, hanem, amennyire az alkalmazás megengedi, halmazokra bontja a lekérdezéseket, különben túl sok üzenet lesz. Üzenetek száma csökkenthetı a tárolt eljárások (stored-procedure) mechanizmus segítségével. Egy tárolt eljárás egy elıfordított program, mely a szerver oldalon kerül tárolásra.

11 A tárolt eljárást kliens meghívja egy REMOTE PROCEDURE CALL (RPC) segítségével. Ha többször kell ugyanazt az SQL parancsot végrehajtani, érdemes az SQL parancsot az AB mellett tárolt eljárás formájában tárolni, melyet az ABKR lefordít, meghatározza a végrehajtási tervet és optimalizálja. Ha karaktersorként kapja meg az ABKR az SQL parancsot, minden alkalommal le kell fordítsa, kidolgozza a végrehajtási tervet és optimalizálja. Sokkal hatékonyabb meghívni a tárolt, lefordított eljárást.

12 A tárolt eljárások elınyei: Egy eljárás megosztható több kliens között; Jobb biztonság: bizonyos felhasználóknak megadjuk a jogot, hogy meghívja ezeket, de ne változtathasson direkt az adatokon; Optimalizálás végrehajtható ezen eljárások megírásakor, nem futtatáskor; Elrejthetık a felhasználó elıl a rendszer, illetve adatbázis specifikus részletek, így nagyobb adatfüggetlenséget biztosítva.

13 A tárolt eljárások hátrányai: nincs szabvány, minden rendszer másképp oldja meg. Az Oracle a PL/SQL nyelvet adja, mely egy procedurális kiterjesztése az SQL-nek harmadik generációs nyelvek jellemvonásaival (lásd az Oracle dokumentációt). Az MS SQL Server pedig a TRANSACT- SQL-t (lásd az MS SQL Server dokumentációt).

14 Ha a lekérdezéseket tárolt eljárásokkal oldjuk meg, nagy a hatékonyságuk, viszont nem portábilisak (hordozható). Ha kicseréljük az ABKR-t, a tárolt eljárásokat át kell írjuk. Ha az SQL parancsokat a kliens alkalmazásban írjuk meg, akkor az ABKR-t kisebb munkával lecserélhetjük. Kérdés, hogy a hatékonyság a célunk, vagy a hordozhatóság?

15 A három szintő programozási modell esetén, mely az adat hozzáférési réteg (Data Access Layer - DAL), az üzleti logika réteg (Business Logic Layer - BLL) grafikus felhasználói felület (Graphical User Interface GUI) a tárolt eljárások átvehetik a BLL feladatát és a DAL csak tárolt eljárások meghívásából áll. Ha nem használunk tárolt eljárásokat, akkor a DAL tartalmazza az összes SQL parancsot és az adatokat a BLL-nek már objektumok halmazaként vagy tömbök segítségével adjuk át, mely az alkalmazás logikáját programozza be. Ha egy alkalmazásnak vagy egy Internetes felülete és egy Windows-os felülete is, használhatják ugyanazt a BLL-t, vagy ugyanazokat a tárolt eljárásokat.

16 Befogadó nyelvbıl SQL Beágyazott SQL programba épített SQL parancsok; SQL API (Application Programmming Interface) vagy CLI (Call Level Interface) meghív speciális függvényeket, hogy az adatbázishoz hozzáférjen.

17 Beágyazott SQL a programozó feladata az adatfeldolgozó algoritmusnak a befogadó nyelven való megfogalmazása és a beágyazott SQL utasítások programba szerkesztése. Ezután a programot egy ún. elıfeldolgozó (prekompilátor) program átalakítja úgy, hogy a programba beágyazott SQL utasításokat a befogadó nyelv utasításaira alakítják. A folyamat során létrehozott befogadó nyelvi utasítások meghívhatnak például olyan függvényeket, amelyek paraméterükben egy SQL utasítást várnak karakterlánc formában és képesek a paraméterben kapott SQL utasításokat végrehajtani.

18 Ezután a tisztán befogadó nyelven írt forrásprogramot a befogadó nyelvi fordító lefordítja. Az elkészült modulokat össze kell szerkeszteni az adatbázis-kezelı rendszer gyártója által forgalmazott programkönytárakkal, melyek tartalmazzák az elıbb említett függvények implementációját, amelyek képesek karakterlánc formájában leírt SQL utasítások végrehajtására. Oracle adja a PRO*C/C++, PRO*CoBoL, PRO*Fortran elıfordítókat. Az MS SQL Server is ad C elıfordítót.

19 Az SQL nyelv adatmodellje lényegesen különbözik egy hagyományos programozási nyelv adatmodelljétıl. Az SQL magját a halmazorientált relációs adatmodell képezi, nem támogatja a tömb, mutató fogalmat a programozási nyelvek az elemi adattípusokat és a típuskonstruktorokat támogatják csak, a halmaz fogalmát nem. Ahhoz, hogy kommunikálni tudjanak egymás között a befogadó nyelv és az SQL szükség van egy interfészre. Az adatbázis eléréséért felelıs SQL utasítások és a befogadó nyelven megírt alkalmazói program utasításai közti adatcsere a befogadó nyelven deklarált változókon keresztül történhet, ezeket megosztott eléréső változóknak nevezzük.

20 Pelda Diákok (BeiktatásiSzám, Név, SzemSzám, Cím, SzületésiDatum, CsopKod, Átlag); Csoportok (CsopKod, Evfolyam, SzakKod); A deklarációs rész a következı: EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION; char CsopK[3], int Ev, char SzakK[2]; char SQLSTATE[6]; EXEC SQL END DECLARE SECTION;

21 void beolvascsoport() { EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION; char CsopK[3], int Ev, char SzakK[2]; char SQLSTATE[6]; EXEC SQL END DECLARE SECTION; /* bekér a felhasználótól egy csoport kódot,egy évfolyamot és egy szak kódot és azokat eltárolja a CsopK, Ev, illetve SzakK változókban */ EXEC SQL INSERT INTO Csoportok (CsopKod, Evfolyam, SzakKod) VALUES (:CsopK, :Ev, :SzakK); }

22 SELECT SQL lekérdezések általában nem ágyazhatók be mivel egy halmazt adnak vissza eredményül, és a legtöbb programozási nyelv ezt nem tudja kezelni. Megoldás: Az egyetlen sort eredményezı lekérdezések a lekérdezés eredményeként létrejött eredménysort eltárolhatják változókba, az eredménysor egyes komponensei külön-külön változókba lesznek elhelyezve. Egy olyan lekérdezésnek, amely egynél több sort (sorhalmazt) ad vissza eredményül egy sormutatót definiálunk. A sormutató befutja az eredményreláció összes sorát és egy-egy eredménysor egyes komponenseit külön-külön változókba elhelyezve juttatjuk el az adatokat a befogadó programnak.

23 Egyetlen sort eredményezı lekérdezések: void CsoportAtlag () { EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION; char CsopK[3], real CsopAtlag; char SQLSTATE[6]; EXEC SQL END DECLARE SECTION; /* bekér a felhasználótól egy csoport kódot, és eltárolja a CsopK változóban */ EXEC SQL SELECT AVG(Atlag) INTO :CsopAtlag FROM Csoportok WHERE CsopKod = :CsopK; /* kiíratjuk a CsopAtlag értékét, ha az SQLSTATE nem jelez hibát */ }

24 több sort eredményezı lekérdezések # define NINCS_TOBB-SOR! (strcmp(sqlstate, "02000")) void KiirInfo3() { EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION; char nev[50]; char CsopK[3]; char cim [60]; char SQLSTATE[6]; EXEC SQL END DECLARE SECTION;

25 EXEC SQL DECLARE Info3Sorm CURSOR FOR SELECT CsopKod, Nev, Cim FROM Diákok, Csoportok WHERE Diakok.CsopKod=Csoportok.CsopKod and Evfolyam = 3 and (SzakKod= IR OR SzakKod= IM ); EXEC SQL OPEN Info3Sorm; while(1) { EXEC SQL FETCH FROM Info3Sorm INTO :CsopK, :nev, :cim; If (NINCS_TOBB_SOR) break; printf("%s %s %s\n", CsopK, nev, cim); } EXEC SQL CLOSE Info3Sorm; }

26 SQL API ODBC ( Open DataBase Conectivity ) Microsoft írta a Windows alkalmazásokhoz. Microsoft OLE DB provider, illetve ADO (ActiveX Data Objects); SAG : SQL Acces Group írta, ismert X/Open CLI néven is; IDAPI (Integrated Database Application Programing Interface) Borland, IBM, Novell, Wordperfect írta együtt; JDBC (Java Database Conectivity) - SUN.

27 Egy ilyen univerzális környezet (mint az ODBC vagy OLE DB) úgy jelenik meg, mint egy eljárás könyvtár, mely a következıket kell tartalmazza: Connect / deconect kapcsolatot létesít /megszakít egy adatforráshoz; SQL parancs küldése és végrehajtása; Annak a helynek a meghatározása, ahová az SQL eredményét vagy valami üzenetet küldeni kell; Beszámolás arról, hogy hogyan fejezıdött be egy SQL parancs végrehajtása hiba kódok; Ahhoz, hogy adat cserét tudjanak végezni, szükség van szabványos adattípusokra.

28 Az SQL parancsot karaktersorként kapja meg a szerver, analizálja (ellenırzi a helyességét), meghatároz egy végrehajtási tervet, optimalizálja azt (felhasználva információkat az adatbázisból, esetleg indexeket is használ), meghatározza a választ és visszaküldi a választ. Különbözı típusú driverek léteznek: Nem adatbázis szervernek megfelelı driver (Access, Foxpro, Excel, Btrieve, Paradox, DBase) az SQL parancsot maga a driver végzi el (keres az adatbázisban, küldi az eredményt); Adatbázis szervernek (Oracle, MS SQL Server) megfelelı driver. A driver ellenırzi az SQL parancsot, de végrehajtásra az adatbázis szerverhez küldi.

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor

Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor Adatbázisok 1 2013-14 tavaszi félév Vizsgatételsor 1. Relációs adatmodell alapjai Adatmodell: Az adatmodell egy jelölésmód egy adatbázis adatszerkezetének a leírására, beleértve az adatra vonatkozó megszorításokat

Részletesebben

ASP és Java Servlet technológia összehasonlítása

ASP és Java Servlet technológia összehasonlítása Viczián István Szerzőről Viczián István a Debreceni Egyetem programtervező matematikus szakán végzett 2001 nyarán, ahol most levelező PhD. hallgató az elosztott rendszerek, middleware-ek témakörében. Jelenleg

Részletesebben

BEVEZETÉS A FÁJL- ÉS ADATBÁZIS- KEZELÉSBE PYTHON NYELVEN (Informatikai szakközépiskola 11. évfolyam)

BEVEZETÉS A FÁJL- ÉS ADATBÁZIS- KEZELÉSBE PYTHON NYELVEN (Informatikai szakközépiskola 11. évfolyam) BEVEZETÉS A FÁJL- ÉS ADATBÁZIS- KEZELÉSBE PYTHON NYELVEN (Informatikai szakközépiskola 11. évfolyam) 2 1. A fájlok haszna A programjaink eddig csak nagyon kevés adatot kezeltek. Ezeket minden alkalommal

Részletesebben

I. gyakorlat: Az Oracle adatbázis-kezelő

I. gyakorlat: Az Oracle adatbázis-kezelő I. gyakorlat: Az Oracle adatbázis-kezelő Szerzők: Kardkovács Zsolt, Győr Ferenc, az Oracle 12c-re átdolgozta Marton József 1 1. MIÉRT ÉPPEN AZ ORACLE?... 1 2. AZ ORACLE TÖRTÉNETE... 2 3. AZ ORACLE FELÉPÍTÉSE...

Részletesebben

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak)

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak) 1-2. óra Adatbázis-kezelőkről A felhasználó adatbázis-kezelőn keresztül éri el az adatokat. Egy adatbázis-kezelő rendszerrel szemben a következő elvárásaink vannak: 1. Tegye lehetővé a felhasználók számára,

Részletesebben

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Szerzık: Dr. Kovács László (3. fejezet és 5.3, 5.4, 5.5 alfejezetek) Krizsán Zoltán (4. fejezet) Szőcs Miklós (1. fejezet, 5.1,5.2 alfejezetek) Wagner

Részletesebben

WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 6.1 változat

WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 6.1 változat Adapters WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 6.1 változat változat 6 alváltozat 1 Adapters WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite felhasználói kézikönyv 6.1 változat

Részletesebben

A Java Server Pages (JSP) bemutatása és környezetének kialakítása

A Java Server Pages (JSP) bemutatása és környezetének kialakítása A Java Server Pages (JSP) bemutatása és környezetének kialakítása WEB szerver oldali fejlesztői és futtató környezet kialakítása Linux operációs rendszeren 2001. április Javított változat Készítette: Nyiri

Részletesebben

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Készítette: Novák György Témavezető: Bátfai Norbert Debreceni Egyetem Informatikai Intézet Debrecen 2004. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor

SZAKDOLGOZAT. Udvari Tibor SZAKDOLGOZAT Udvari Tibor Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatika Kar Dinamikus webfejlesztés lehetıségei Témavezetı: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Udvari Tibor Programtervezı

Részletesebben

Dinamikus webprogramozás Király, Roland

Dinamikus webprogramozás Király, Roland Király, Roland Király, Roland Publication date 2011 Szerzői jog 2011 EKF Matematikai és Informatikai Intézet Copyright 2011, EKF Mat.- Inf. Int. Tartalom 1. Dinamikus webprogramozás... 1 1. Tartalom kezelő

Részletesebben

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 5 Alapfogalmak... 7 Az adat és információ... 7 Az adatbázis... 8 Az adatbázis kezelő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Adatbázis-kezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Adatbázis-kezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Bacsó Miklós Adatbázis-kezelés haladóknak A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila Netspotter Rendszerterv írta Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila BEVEZETÉS BEVEZETÉS Ez a dokumentum a Netspotter szoftverrendszer felépítésének és működésének leírását tartalmazza. A Netspotter

Részletesebben

Blahota István. SQLite alapok

Blahota István. SQLite alapok Blahota István SQLite alapok oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított

Részletesebben

SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ

SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

Java Enterprise Computing

Java Enterprise Computing Debreceni Egyetem Informatika Kar Java Enterprise Computing Témavezető: Készítette: Dr. Fazekas Gábor Szunai János egyetemi docens programtervező informatikus BSc. Debrecen 2009 Tartalom 1 Bevezetés...

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T14. ODBC adatkapcsolat 2009. augusztus 31. PRECÍZ integrált ügyviteli rendszer

Részletesebben

Adatbázis-kezelő rendszerek fejlesztése Delphi nyelven

Adatbázis-kezelő rendszerek fejlesztése Delphi nyelven Molnár Roland Adatbázis-kezelő rendszerek fejlesztése Delphi nyelven Bevezetés a Delphi-s adatbázis-kezelés rejtelmeibe Tartalomjegyzék Bevezetés...3 A munkához kapcsolódó gyakorlati feladatok...3 I.Az

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Szegedi István. Debrecen

SZAKDOLGOZAT. Szegedi István. Debrecen SZAKDOLGOZAT Szegedi István Debrecen 2010 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webáruházak szinkronizálásának módjai és azok összehasonlítása Belső témavezető: Dr. Adamkó Attila egyetemi adjunktus Készítette:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Mező Attila

SZAKDOLGOZAT. Mező Attila SZAKDOLGOZAT Mező Attila Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes alkalmazásfejlesztés: Report Request Form Témavezető: Kuki Attila Egyetemi adjunktus Készítette: Mező Attila Programozó matematikus

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA. Balmaz Tamás

DIPLOMAMUNKA. Balmaz Tamás DIPLOMAMUNKA Balmaz Tamás Debrecen 2010 Debreceni Egyetem Informatika Kar WEBES ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS ORACLE ADATBÁZISON Témavezető: Bérczes Tamás egyetemi tanársegéd Készítette: Balmaz Tamás programtervező

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. február 4. (26.02) (OR. en) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21 FELJEGYZÉS

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. február 4. (26.02) (OR. en) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21 FELJEGYZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. február 4. (26.02) (OR. en) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: az elnökség a delegációk Tervezet A Tanács határozata a különösen a terrorizmus

Részletesebben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben

Relációsémák létrehozása SQL nyelvben Relációsémák létrehozása SQL nyelvben SQL (Structured Query Language) lekérdezés módosítás relációséma leírására alkalmas utasítások: attribútumnevek, attribútumok adattípusa megszorításokat is megadhatunk,

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

Programozási alapismeretek jegyzet

Programozási alapismeretek jegyzet Programozási alapismeretek jegyzet Barhács OktatóKözpont 2002. Programozási alapismeretek modul 1. fejezet Történeti áttekintés Előzmények A számítástechnika kezdetén elterjedt (egyeduralkodó) volt a mérnökpult

Részletesebben

Szakdolgozat. Török Attila

Szakdolgozat. Török Attila Szakdolgozat Török Attila 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Szerencsejáték portál és rulett szimulátor megvalósítása Témavezetı: Dr. Nyakóné Dr. Juhász Katalin Szakdolgozat készítıje: Török Attila Debrecen

Részletesebben

Felhasználóikézikönyv

Felhasználóikézikönyv IBM DB2 Connect Felhasználóikézikönyv 7. verzió SC22-5271-00 IBM DB2 Connect Felhasználóikézikönyv 7. verzió SC22-5271-00 Mielőtt ezt a tájékoztatást és atámogatott terméket használatba venné,kérjük,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor SZAKDOLGOZAT Molnár Tibor Debrecen 2007 Debreceni Egyetem Informatika Kar AUTOMATIZÁLT KERESKEDÉS PROGRAMOZÁSA A DEVIZAPIACON Témavezetı: Dr. Kormos János Egyetemi tanár Készítette: Molnár Tibor Programozó

Részletesebben

WEB-es felületű, adatbázist oktató program készítése (HTML, PHP, JavaScript).

WEB-es felületű, adatbázist oktató program készítése (HTML, PHP, JavaScript). NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐSIKOLAI KAR SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANSZÉK WEB-es felületű, adatbázist oktató program készítése (HTML, PHP, JavaScript). Konzulens Dr. Iszáj Ferenc főiskolai tanár Készítette

Részletesebben