PÁLYÁZATI KIÍRÁS Graffiti-pályázat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS Graffiti-pályázat"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Graffiti-pályázat A pályázat szervezője és lebonyolítója: Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A). A pályázat résztvevői: Minden 14. életévét betöltött magyar állampolgár A pályázatban nem vehet részt: A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek a Ptk b) pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói. A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó automatikusan elfogadja a részvétel és a pályázat szabályait, továbbá vállalja, hogy a pályázat feltételeinek megfelel. A pályázat célja: A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. központi irodaházának (Szombathely, Március 15. tér 5/A) az alábbiak közül bármelyik oldalfalát borító graffiti elkészítése. A graffitinek sugallnia kell a Távhő környezet-és energiatudatos szemléletét, a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó téma megjelenítésével.

2 A pályázat menete: A nyereményjátékban a és között benyújtott pályázatok vehetnek részt. Részvétel módja: A pályázatban a címre elküldött jelentkezési lappal és esetleges referenciákkal, valamint a pályázati tervvel lehet jelentkezni. A jelentkezési lap letölthető a weboldalról, illetve személyesen kérhető a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában (Szombathely, Király u. 12/A) az ügyfélszolgálati munkatársaktól, nyitvatartási időben. Egy jelentkező maximum 5 tervet nyújthat be a pályázat keretében. A jelentkezési lapon valós és helyes adatoknak kell szerepelniük. Amennyiben a pályázó rossz adatokat ad meg, és ennek következményeként nyereményéről nem értesül, azért a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. felelősséget nem vállal. Amennyiben a pályázó 18. évét még nem töltötte be, a pályamű elküldésével automatikusan úgy vesszük, hogy a pályázó törvényes képviselője hozzájárul a gyermek pályázaton való részvételéhez. A beküldő emellett hozzájárul ahhoz, hogy pályaműve nyilvános felhasználásra kerüljön. Benyújtott terv formátuma: Papír alapon vagy mellékletként küldve PNG, BMP, JPEG, PDF-formátum. A tervet ben a címre várjuk. Papír alapon a terv benyújtható Ügyfélszolgálati irodánkban nyitvatartási időben (Szombathely, Király u. 12/A), vagy postán (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft, 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A). A terv tartalmára vonatkozó feltételek: A benyújtott pályázati anyag kizárólag szerzői jogokat nem sértő, jogtiszta tartalommal készülhet. A nem jogtiszta elemek használatáért kizárólag a Pályázó felelős. Az ilyen jellegű pályázatok automatikusan törlésre kerülnek, a pályázót a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. kizárja a pályázatból. A benyújtott pályázat tehát ilyen esetben érvénytelennek minősül. A benyújtott pályázat nem tartalmazhat trágár, jogsértő, diszkriminatív elemeket. Ilyen esetben a pályázó kizárásra, pályázata törlésre kerül. Szavazás: A benyújtott pályázatokra a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Facebook-oldalán, valamint az Ügyfélszolgálati irodában (Király u. 12/A) lehet szavazni. Szavazásra és :00 között van lehetőség. Az ezt követően beérkezett szavazatokat a pályázat szervezője nem veszi figyelembe. A három legtöbb szavazatot kapott pályázati terv közül egy zsűri választja ki a nyertes pályázatot. A zsűri a nyertes pályázatot ig választja ki. A nyertes nevét a nyertes pályázati tervvel együtt ig teszi közzé a weboldalon, valamint a

3 nyereményről a döntést követő 15 napon belül értesíti a nyertest az általa megadott elérhetőségeken. Nyeremény: A nyertes pályázatot beküldő pályázó egy DIGITALIZÁLÓ TÁBLÁT nyer. A nyeremény átvételére a szervező által meghatározott helyen és időpontban kerül sor, melyről a nyertest a döntést követő 15 napon belül tájékoztatja a megadott elérhetőségeken. A szervező három alkalommal kísérli meg a nyertes értesítését, ennek sikertelensége esetén a nyertes a nyereményétől elesik. A zsűri ez esetben a nyereményt a pályázat második helyezettjének ítéli meg. Amennyiben a nyertes nem elérhető, nyereményéért nem jelentkezik vagy a nyeremény átadásakor nem jelenik meg, a nyereményétől elesik. A zsűri ez esetben a nyereményt a pályázat második helyezettjének ítéli meg. A nyeremény kizárólag személyesen vehető át a nyertes, vagy törvényes meghatalmazottja által. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, nyereménye átvételére gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre és a nyeremény átvételére a nyertes gondnoka jogosult. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatos nyereményadó fizetési kötelezettségét a szervező viseli. A nyertes pályázó emellett megkapja a lehetőséget arra, hogy a pályázat céljaként meghatározott tevékenységet megvalósítsa, és a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Központi Irodaházának oldalfalára a benyújtott, nyertes tervét felfesse. Szerzői jogi rendelkezések: A pályázó jelentkezésével elismeri és nyilatkozik arról, hogy a szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő pályázat benyújtása keretében a szervező rendelkezésére bocsátott tartalmat saját maga készítette, illetve amennyiben a pályázat bármilyen módon szellemi alkotásnak minősül - így valamennyi általános polgári jogi, szerzői, rokon vagy szomszédos jogi oltalom alá tartozó mű vagy egyéb szellemi alkotás -, annak vagyoni felhasználási jogosultsága megilleti legalább olyan terjedelemben, hogy ezen jogoknak a szervező javára való ingyenes, de nem kizárólagos átengedésével a szervező jogosulttá váljon a pályázat tartalmának a szabályzatban foglaltak szerinti módon történő felhasználására. A pályázó a pályázat tartalmát ingyenesen, vagyoni ellenszolgáltatás nélkül bocsátja szervező rendelkezésére. A pályázó a tartalmak rendelkezésre bocsátásával együtt felhasználási jogot ad a szervezőnek, így a szervező jogosulttá válik a pályázat bármilyen jellegű, térbeli és időbeli korlát nélküli ismételt felhasználására, mely kiterjed többek között a szerzői jogról szóló évi LXXVI törvény (a továbbiakban: "Szjt.") ban foglalt és a feltöltött tartalom által megjelenített szellemi alkotással kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide értve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés - ezen belül a mű rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is -,

4 valamint a mű bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is. Felelősség: A pályázattal kapcsolatban a pályázó kijelenti és szavatolja, hogy az általa benyújtott felvétel, design, kép, illusztráció, rajz, szöveg, leírás, kijelentés, ötlet, anyag, adat, fájl, letöltés; illetve bármely információ vagy koncepció teljes mértékben a pályázó eredeti elgondolása, alkotása, továbbá azok használatára kizárólagosan jogosult. A pályázó kijelenti, hogy az általa benyújtott pályázat a jelen szabályzat vagy egyéb jogszabály rendelkezéseit nem sérti; nem tartalmaz jogsértő információt, nem sért egyéb jogszabályi rendelkezést; nem tartalmaz jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót; másokat nem lejárató célzatú, illetve nem alkalmas gyűlöletkeltésre, nem tartalmaz valótlan, megtévesztő vagy félrevezető információt; nem tartalmaz trágár, másokat fenyegető, vulgáris, diszkriminatív vagy egyéb illetlen, szexuális célzatú, a szervező vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő tartalmat; nem hív fel erőszakos, másokat veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre; nem tartalmaz harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat; semmilyen egyéb módon nem sérti harmadik személyek szerzői, felhasználói vagy bármely egyéb jogát; harmadik személynek nincs olyan joga, követelése, amely korlátozná vagy akadályozná a pályázó által benyújtott pályázat a jelen szabályzat szerinti, szervező általi felhasználását. A szervező a pályázókkal, valamint harmadik személyekkel szemben kizárja felelősségét a benyújtott pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő szerzői jogi, illetve egyéb jogsértésekkel kapcsolatban. A szervező nem vállal felelősséget, ha valaki a pályázatát harmadik személy nevében tölti fel, illetve nem a saját nevében pályázik. A pályázattal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem a szervező, sem a szervező megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak, írásos jogosulti hozzájárulás hiányában az adott pályázat érvénytelen. A pályázatban való részvétellel a pályázó tudomásul veszi, hogy a valamint a weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan szervezőn kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, kapcsolati hibák, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező, valamint a szervező megbízásából a pályázat lebonyolításában résztvevők egyike sem felelős a pályázatban való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a oldal használata során esetlegesen a pályázónál felmerülő, illetve a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, és kizár mindenféle ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kártérítési, kártalanítási igényt. A szervező kizárja a felelősségét a nyeremény hibáiért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem

5 felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, amikor a nyeremény átadása a szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg vagy a pályázat idő előtti befejezésére kerülne sor. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy nem áll a pályázó/szavazó mögött valós személy, a szervező a pályázót kizárja a pályázatból. Amennyiben a szervező észleli, hogy egy pályázat egy korábban benyújtott pályázattal megegyezik vagy ahhoz rendkívül hasonló, kizárólag a korábban benyújtott pályázat érvényes és a később benyújtott pályázat a pályázatból kizárásra kerül. A szervező a jelen rendelkezésből eredően bármely jogvita esetén mindennemű felelősséget kizár. Visszaélés gyanújának esetében a szervezőnek jogában áll a beküldött pályázatokat felülbírálni és indokolt esetben a pályázókat kizárni (amennyiben ők a szabályzatban leírt szabályokat megszegik). A győztes pályázó nyereménye után fizetendő nyereményadó a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-t terheli. Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertes pályázó tekintetében, az illető személy nem jogosult a nyereményre, illetve - amennyiben a nyeremény számára már átadásra került -, köteles azt a szervező részére, a szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni, illetve visszafizetni. Egyéb rendelkezések: A szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatot kiegészítse vagy módosítsa, a pályázat határidejét meghosszabbítsa, továbbá a jelen szabályzat feltételeit a pályázat időtartama alatt megváltoztassa, vagy a pályázatot eredménytelennek tekintse. Ebben az esetben a pályázati feltételek változásairól a weboldalon tájékoztatást nyújt az érintettek számára. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázót terheli. A pályázatról részletes információk elérhetők a weboldalon. A szervező a pályázat lezárultát követő 30 napon túl semmilyen, a pályázattal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A pályázó a pályázatban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot, feltétel nélküli és visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a sajtó számára közölhesse. A pályázó kijelenti, hogy pályázói adatai megfelelnek a valóságnak. Ezzel kapcsolatban bármely esetleges felelősség (beleértve kártérítést is) csak és

6 kizárólag a pályázót terheli. Az a pályázó, aki a pályáztatás tisztaságát bármilyen módon megsérti vagy annak alapos gyanúja felmerül, kizárásra kerül. A szervező fenntartja a jelen szabályzat módosításának jogát. A szervező kizárja felelősségét a pályázattal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai, illetve egyéb hibáért. Adatkezelés, Adatvédelem A pályázók, illetve szavazók (továbbiakban: "Adattulajdonosok") kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A) esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége érdekében ben, megkeresés céljából a jövőben felhasználhassa. Az Adattulajdonos adatait a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., mint adatkezelő az adatok megadásától számított öt éven keresztül kezeli, kivéve, ha az Adattulajdonos adatai törlését kéri, vagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. további meghatározott ideig kezelje. A pályázók tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adataik kezelését és feldolgozását a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. végzi. Az Adattulajdonos bármikor ingyenesen megtilthatja személyes adatainak ilyen célú felhasználását az címre küldött nyilatkozatával. Az Adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben az adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. A személyes adatok kezelése a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi VI. törvény rendelkezéseinek betartásával történik. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. Az Adattulajdonos a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelenti. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatnak minősül minden az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit, és az

7 interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Kérelmére a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve - jogszabályban elrendelt adatkezelés esetét kivéve - törlését. A rögzített adatok kezelője a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH 54587/2012. A pályázók a pályázaton való részvételükkel hozzájárulnak, hogy az általuk benyújtott pályázatot a szervező térbeli és időbeli korlát nélkül, díjmentesen felhasználja, mely felhasználás kiterjed többek között a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: "Szjt.") ban foglalt, és a feltöltött tartalom által megjelenített szellemi alkotással kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide értve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés - ezen belül a mű rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is -, valamit a mű bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének, vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is. A pályázó hozzájárul, hogy a pályázat során, illetve amennyiben nyer, akkor neve és képmása mindenki számára elérhető módon megjelenjen a weboldalon, továbbá nyertessége esetén nevét, képmását, hangfelvételét, valamint pályázatát a szervező nyilvánosságra hozhatja (az egyéb tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, foto-és video-anyagokban). A pályázó tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a szervező saját marketingtevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. A szervező ilyen irányú kérése esetén a pályázónak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteni.

A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata

A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata A Metropol 16 elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője és lebonyolítója

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. "az én BAKANCSLISTÁM" Játék hivatalos szabályzata 1. A Pécsi Sörfőzde Részvénytársaság, mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 94., cégjegyzékszám: 02-10-060045 a továbbiakban:

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata A Játék szervezője a Hunoil Trading Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01 09 172 229, adószám: 24325596-2-41)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

Marquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya. 1) A játék szervezője

Marquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya. 1) A játék szervezője Marquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya 1) A játék szervezője Az Éva Tiniséf főzőverseny elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban Játék ) szervezője

Részletesebben

nmarquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya

nmarquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya nmarquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya 1) A játék szervezője Az Éva Tiniséf főzőverseny elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban Játék ) szervezője

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hiperlike elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Milliónyi jó hírünk van! (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: MAGYAR LAPTERJESZTŐ ZRT. (LAPKER ZRT.) székhely: 1097 Budapest, Táblás

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek 1. A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "Nyerjen karácsonyra okos TV-t a Varta-val!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191 Budapest,

Részletesebben

DÍJNET ZRT. Újabb rezsicsökkentés nyereményjáték 2014 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

DÍJNET ZRT. Újabb rezsicsökkentés nyereményjáték 2014 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA DÍJNET ZRT. Újabb rezsicsökkentés nyereményjáték 2014 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 2014. november 06. 2014. december 31. 1. A Játék szervezője A Díjnet Zrt. (1117

Részletesebben

"Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA "Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Magyar Cukor Zrt. (székhelye: 1112 Budapest Budaörsi út 161.) a továbbiakban

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

Az Infood 2000 Kft. által szervezett IRÁNY NEW YORK! részvételi szabályai

Az Infood 2000 Kft. által szervezett IRÁNY NEW YORK! részvételi szabályai Az Infood 2000 Kft. által szervezett IRÁNY NEW YORK! részvételi szabályai Az In-Food 2000. Kft (székhely: 9082 Nyúl, Táncsics M. u. 144. (továbbiakban: Szervező ) által szervezett promócióban (továbbiakban:

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben