PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1.) A PÁLYÁZAT TÁRGYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1.) A PÁLYÁZAT TÁRGYA"

Átírás

1 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA (székhely: 1078 Budapest, István utca 2.; képviseli: Dr. Fodor László dékán; a továbbiakban: Bérbeadó vagy Kiíró) mint a SZENT ISTVÁN EGYETEM (2100 Gödöllő, Práter Károly utca 1. képviseli: Dr. Solti László rektor) intézményi szervezeti egysége gyorsított, nyilvános, egyfordulós versenyeztetési pályázatot hirdet az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (Vtv.), az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet (Rendelet), valamint a Szent István Egyetem Vagyonkezelési szabályzata (VSz) alapján, a következő tartalommal: 1.) A PÁLYÁZAT TÁRGYA Az SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA intézményi kezelésében álló, a Monori körzeti földhivatal által ŰLLŐ Külterület 0300/1. Hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2225 Üllő, Dóra major cím alatt található Ipartelep megjelölésű ingatlanon álló, az ingatlan többi részétől kerítéssel elválasztott, vágóhídi tevékenységre kijelölt eredeti épületrész és hozzátartozó terület (a továbbiakban: Bérlemény) bérlete, azon kereskedelmi célú EU regisztrációs számú vágóhíd létrehozása-kialakítása azaz a létesítmény vágóhídként történő hasznosításának teljes körű kiépítése, valamint üzemi felszerelésekkel való ellátása és működtetése. Az így kialakított létesítmény vágóhídként történő folyamatos működtetése a Kiíró és Pályázó között határozott idejű, egy, azaz szeptember 1. napjáig szól, mely újbóli pályázat esetén elnyerhető. A Pályázó kötelessége a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Bérleményt szakhatóságilag Uniós vágóhídként kialakítani és üzemeltetni, a működéshez szükséges valamennyi engedélyt és a regisztrációs számot megszerezni, továbbá az üzemelés során a kialakított létesítményt ezen engedélyek szerint karban tartani és ezen engedélyeket és jogosultságot folyamatosan fenntartani. 2.) A BÉRLEMÉNY ADATAI Tulajdonos: Magyar Állam Vagyonkezelő: SZENT ISTVÁN EGYETEM (székhelye: 2100 Gödöllő, Práter Károly utca 1.; nyilvántartási száma: FI69207 (intézményi azonosító); adószáma: ; képviseli: Dr. Solti László rektor) Ingatlangazda és Bérbeadó: SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR (székhely: 1078 Budapest, István utca 2.; képviseli: Dr. Fodor László dékán; nyilvántartási szám: FI69207 (intézményi azonosító); adószám: ;). Bérbeadó a SZENT ISTVÁN EGYETEM által kezelésébe adott terület bérbe vagy használatba adására jogosult harmadik személy felé. Bérbeadó a SZENT ISTVÁN EGYETEM intézményi szervezeti egységeként köteles versenyeztetési eljárást lefolytatnia a Bérlemény bérbeadása, használatba adása vagy egyéb más módon történő hasznosítása tárgyában.

2 2 A Bérlemény címe: 2225 Üllő, Dóra major A Bérlemény helyrajzi száma: 0300/1. A Bérlemény elhelyezkedése: a fenti helyrajzi számú területen az Ingatlan többi részétől kerítéssel elválasztott, vágóhídi tevékenységre kijelölt eredeti épületrész és a hozzá tartozó terület. Funkciók: a pályázat célja a fent megjelölt Bérlemény területén lévő eredeti épületrész valamint hozzá tartozó területnek olyan szintű felújítása átépítése és kiépítése, amely a szükségszerűen kialakítandó egyéb építmény-bővítésekkel együtt vágóhídként történő hasznosításra alkalmas legyen, beleértve a megépítendő szak-és szerelőipari jellegű munkálatokat, technológiai berendezéseket és felszerelést. Gépek és felszereltség: a vágóhíd működéséhez szükséges valamennyi felszereltséget a nyertes pályázónak szükséges biztosítania, kivéve 1 darab magas-pályát és 1 darab demag tip. darut, melyek a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek használatát Bérbeadó a bérlet fennállása alatt térítésmentesen biztosítja úgy, hogy azok fenntartásának költségét nyertes pályázó viseli. Bérleti díj: a pályázók által fizetendő havi nettó bérleti díj a pályázat tárgyát képezi, ajánlattétel formájában, a jelen kiírásban fellelhető főbb meghatározások ismeretében. 3.) A PÁLYÁZÓKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK A pályázási jogosultság Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az alkalmas pályázó formailag és tartalmilag hiánytalan pályázati dokumentációt nyújt be. Pénzintézeti alkalmasság A Pályázónak igazolnia szükséges, hogy bármely számlavezető pénzintézeténél vezetett valamennyi bankszámláján (1) pályázatának beadását megelőző 1 (egy) éven belül háromnál több alkalommal fedezethiány miatti sorban állás nem volt, (2) a bank felé fizetési kötelezettségeinek eleget tett. Megkövetelt igazolási mód: A Pályázó nyilatkozata az alábbiakról: számlavezető pénzintézet(ek) feltüntetése (név, cím, bankszámlaszám(ok) megjelölése, számlanyitás(ok) időpontja (év/hónap/nap), nyilatkozat arról, hogy volt-e számláján a pályázat benyújtásától visszaszámított egy évben fedezethiány miatt sorban állás,

3 3 nyilatkozat arról, hogy a bank felé fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz-e, A pályázónak a továbbiakban nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, és a nyilatkozat az adatokat valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi bankszámlájára vonatkozóan tartalmazza, más pénzügyi intézménynél egyéb bankszámlát nem vezet, illetve a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül nem vezetett. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A pályázónak meg kell felelnie: a pályázó tisztségviselőjének vágóhíd létesítésében szerzett tapasztalata, a pályázó cég vagy természetes személy az üzemeltetésben szerzett korábbi piaci tapasztalata, valamint korábbiakban vágóhíd üzemeltetése során szerzett üzemszervezési szakmai- és kereskedelmi tapasztalat, személye (képviselője) az élelmiszer-szakhatóság számára ismert legyen, személye (képviselője) a Vágóállat- és Hús Terméktanács számára ismert legyen, élelmiszer-szakhatósági vágóhídi engedélyezési eljárásban szerzett gyakorlati tapasztalat. A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a referencianyilatkozatot, illetőleg igazolást oly módon kell elkészíteni, hogy abból valamennyi, az alkalmasság megítéléséhez szükséges körülmény megállapítható legyen. A Pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok Nem köthető szerződés azzal a Pályázóval, aki az állami vagyonról szóló évi CVI. tv. 25. (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, azaz: Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll, jogutód nélküli megszűntetése folyamatban van. Tevékenységét saját döntése alapján felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették. Az adózás rendjéről szóló CXII. törvény pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik.

4 4 Gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított közélet tisztasága elleni vagy gazdasági bűncselekményt követett el, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta és az eltiltás ideje még nem járt le. Állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi három évnél nem régebben lezárult eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták. A SZENT ISTVÁN EGYETEMMEL valamint annak valamennyi szervezeti egységével szemben lejárt tartozása van. 4.) A PÁLYÁZAT TARTALMA A Bérlemény európai uniós vágóhídként történő kialakítása és üzemszerű felszerelése, üzemeltetése és üzemeltetésének fenntartása Pályázó által határozott idejű, szeptember 1. napjáig szóló első időszakú, majd ezt követő öt év időtartamú bérleti szerződés pályázat újbóli elnyerése esetén. A Pályázó kötelessége a bérleti szerződésben foglaltak, és ezek között a vágóhíd működtetésére vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása. A nyertes pályázó a bérleményt kizárólag rendeltetésének megfelelően vágóhídként működtetheti, ettől eltérő célú működtetésre nem jogosult, e célnak megfelelő működtetésre pedig köteles. A működtetésnek szeptember 1. napjáig folyamatosan fenn kell állnia. A nyertes pályázó ezen felül köteles havi rendszerességgel bérleti díjat és rezsiköltséget fizetni. A nyertes pályázó kötelessége az összes szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése és az abból adódó kötelezettségek teljesítése. A Bérleménnyel szemben támasztott különös pályázati feltételek Kiépítés és üzemeltetés A nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatban szereplő, az Ingatlan többi részétől kerítéssel elválasztott, vágóhídi tevékenységre kijelölt eredeti épületrész és hozzátartozó terület vágóhídi létesítéséhez szakhatósági engedélyekkel alátámasztott fejlesztés szükséges, mely magában foglalja az eredeti épületrész átalakítását és felújítását, az építmény szakhatósági megfeleléshez szükséges teljes bővítését, az építményhez tartozó terület pormentes burkolattal és mosható kerítéssel történő ellátását, megközelítő bekötőutakkal együtt, a létesítmény valamennyi szak és szerelőipari jellegű munkáinak kivitelezését, technológiai szerkezetek és berendezések beépítését, üzemi technológia telepítését, üzemi felszereltségek biztosítását. A nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy a fenti beruházások a jelen pályázati kiírás mellékletét képező felsorolás szerint a létesítményben megtörténtek, az uniós engedélyezési eljárások lezajlottak, a vágóhídi hasznosítású létesítmény megépítésre került, jelenleg az üzemeltetéshez szükséges uniós engedélyekkel rendelkezik. Amennyiben a jelenleg kiépített berendezéseket nyertes Pályázó használni kívánja,

5 5 akkor az ezen fejlesztéséket korábbiakban létesítő természetes és/vagy jogi személlyel ezen beruházások tekintetében köteles megállapodni és elszámolni. A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a további tervezett átalakítási/felújítási munkálatok hatósági építési engedélyhez kötöttek, illetve a helyiség elszámolt értékcsökkenését meghaladó, annak értékét növelő beruházási, felújítási munkálatnak minősülnek, úgy erre tekintettel azok elvégzése vonatkozásában az MNV Zrt., Szent István Egyetem Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság, valamint az illetékes hatóságok előzetes engedélyét is ki kell kérni, illetőleg a kivitelezés során az említettekkel folyamatosan együttműködnie szükséges. A nyertes Pályázónak kell beszerezni az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyeket. A nyertes Pályázó a Bérleményt a birtokbavétel napjától köteles Európai Uniós vágóhídként működtetni. A Pályázó köteles megjelölni, hogy mely személyek jogosultak a Bérlemény használatára. A nyertes Pályázó a Bérleményen bármilyen módú és mértékű átalakítási munka végzésére csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével jogosult, a fent nevezett hatósági engedélyek beszerzését követően. Bérbeadó az általa engedélyezett átalakítási és felújítási munkálatokkal kapcsolatban semmilyen értéknövekedést nem ismer el, s nyertes Pályázó a bérleti jogviszony megszűnésekor nem követelhet Bérbeadótól értéknövekedési térítést. Eszközök, gépek, berendezések A nyertes Pályázó vállalja, hogy a részére biztosított 1 darab magas-pályát és 1 darab darut rendeltetésszerűen használja, és a tőle elvárható gondossággal őrzi. A nyertes Pályázó az általa a Bérlemény felszereléseként, tartozékaként használatra átvett fenti eszközöket, tárgyakat köteles nyilvántartani, és azokért teljes körű anyagi felelősséget vállalni, illetve azok meghibásodása, teljes vagy részleges megsemmisülése, eltűnése vagy ellopása esetén a nyertes Pályázó köteles haladéktalanul, szóban és írásban is értesíteni a Bérbeadót. A nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó nem felel a harmadik személy által a Bérlemény használatával összefüggésben az Ingatlanban, a Bérleményben, illetőleg az Ingatlanban és a Bérleményben elhelyezett anyagokban és eszközökben a nyertes Pályázónak okozott károkért, illetve a Bérbeadó által harmadik személynek okozott károkért. Biztonsági előírásoknak való megfelelés A nyertes Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményre vonatkozó tűzvédelmi, munkavédelmi, rendészeti, balesetvédelmi, vagyonvédelmi előírásokat és egyéb vonatkozó szabályozásokat elkészíti, betartja, és minden, a Bérlemény használata, illetve vágóhídként történő működtetése céljából általa alkalmazásban álló személlyel továbbá a Bérlemény területére belépő egyéb személlyel betartatja, illetve az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit ellátja. A fenti előírások betartása céljából a vágóhíd alkalmazottainak az oktatásáról és az előírások betartásáról a Bérlőnek kell gondoskodni.

6 6 A nyertes Pályázó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, amely a Bérbeadó rendeltetésével ellentétes, illetőleg az Bérbeadó vagy a Szent István Egyetem jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti. 5.) A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE A pályázatok benyújtásának határideje: július hó 3. nap déli 12 óra. A Pályázó a pályázatát az eredményhirdetésig visszavonhatja. A Pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A Pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 (hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a Bérbeadó ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, a pályázati felhívást és kiírást visszavonja, a pályázatot eredménytelennek minősíti. A pályázó köteles nyilatkozni az ajánlati kötöttség elfogadásáról. A Pályázatok benyújtásának helye és módja: A pályázatokat a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Dékáni Hivatalának irodájában személyesen vagy meghatalmazott útján (postai úton történő benyújtás kizárt), feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, magyar nyelven, két eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani (Cím: Budapest, István u. 2,). A borítékra kérjük ráírni: SZIE ÁOTK Üllő Dóra Major Vágóhíd pályázat. A titkárság nyitva tartása: munkanapokon és munkaidőben (hétfő 7.3o-16.oo - péntek: o óra között). Egy Pályázó érvényesen csak egy pályázatot nyújthat be. Hiánypótlás Hiánypótlásra lehetőség nincs. A Pályázat benyújtásának formai követelményei: Az iratokat csatolandó mellékleteknél feltüntetett sorrendben kérjük csatolni. A pályázati ajánlattételt változtatás nélkül és cégszerűen aláírva kérjük beadni. A pályázati ajánlatokat magyar nyelven, minden tartalommal rendelkező oldalon beszámozva és szignálva, összefűzve két eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. A másolati példányoknak az eredetivel mindenben meg kell egyezniük. A példányokon fel kell tüntetni az,,eredeti", illetve a,,másolat" megjelölést. A példányok közötti eltérés esetén az Egyetem az,,eredeti" megjelöléssel ellátott példányt tekinti irányadónak. Amennyiben az eredeti példány nem kerül megjelölésre, a SZIE ÁOTK választja ki, hogy a részére megküldött példányok közül melyiket tekinti eredetinek. Csatolandó mellékletek Pályázó és pályázat alapadatai

7 7 01. Felolvasólap, amely tartalmazza a havi bérleti díj összegét 02. Pályázati adatlap, amely a Pályázóra és annak pénzintézet(ek)nél vezetett bankszámlá(i)ra vonatkozó információkat tartalmazza. 03. Cégkivonat vagy bírósági nyilvántartási kivonat vagy ezzel egyenértékű okirat, mely 30 naptári napnál nem régebbi, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formájú, valamint 30 napnál nem régebbi eredeti adóhatósági igazolás (APEH, VPOP és helyi önkormányzat). Magánszemély pályázó esetén 30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolások (APEH és helyi önkormányzat) eredetiben. 04. Aláírási címpéldány a Pályázó képviseleti jogára vonatkozóan, eredeti, vagy hitelesített másolat formájában, vagy ezzel egyenértékű okirat (pl. banki aláíró karton). Magánszemély esetében banki aláíró karton vagy önkormányzati igazolás benyújtása szükséges. 05. Referencia a pályázati felhívásban rögzített formátumnak megfelelően Nyilatkozatok 06. Nyilatkozatot a pályázati feltételek valamint az ajánlati kötöttség elfogadásáról. 08. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén megkötendő szerződéshez szükséges-e társasági cselekmény és/vagy harmadik személy hozzájárulása. 09. Nyilatkozat a szerződéskötési jogosultság átruházásának kizárásáról. 10. Nyilatkozat arról, hogy a Pályázónak a Bérbeadóval, illetőleg a Szent István Egyetemmel szembeni tartozása nem áll fenn. 11. Nyilatkozat arról, hogy tevékenységét saját döntése alapján nem függesztette fel, illetőleg tevékenységét az arra jogosult szerv nem függesztette fel. 12. Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 13. Nyilatkozat arról, hogy az adózás rendjéről szóló CXII. törvény pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. 14. Nyilatkozat arról, hogy gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült; illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, illetőleg a korlátozás lejárt. 15. Nyilatkozat arról, hogy az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi három évnél nem régebben lezárult eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott, és ezért az eljárásból nem zárták ki. 16. Titoktartási nyilatkozat. 6.) A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE Pályázatok bontása és értékelése A pályázatok bontása nyilvános, melyen a pályázók részt vehetnek. A bontás helye és ideje: SZIE ÁOTK 1078 Budapest, István u. 2. H. épület első emelet Dékáni Hivatal, ideje: július hó 4. nap, déli 12:00 óra. A pályázatok elbírálása A pályázatok elbírálásáról a jelen pályázati kiírásban ismertetett formai és tartalmi szempontjainak figyelembevételével a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar által

8 8 kijelölt háromtagú Bíráló Bizottság dönt, és a pályázókat a helyszínen írásban, vagy a pályázat Felolvasólapján megadott elérhetőségen értesíti az eredményről legkésőbb július 9. napjáig postai úton. A Bíráló Bizottság tagjai: Prof. Dr. Sótonyi Péter SZIE-ÁOTK dékán, Kiss László SZIE-ÁOTK gazdasági igazgató, Baluka Csaba SZIE-ÁOTK műszaki csoportvezető. A Bíráló Bizottság elnöke: Prof. Dr. Sótonyi Péter SZIE-ÁOTK dékán. A pályázatokat elbíráló bizottság a határidőre beérkezett pályázatokról megállapítja, hogy a pályázók a pályázati dokumentációban meghatározott formai és tartalmai követelményeknek megfelelnek-e Azon pályázó, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból az arra való indokolás jegyzőkönyvbe vétele mellett kizárásra kerül. Az elbírálás határideje: július hó 4. nap 15:00 óra. A pályázat eredménye megtekinthető a univet.hu oldalon is. A Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése, vagy a Bérbeadónak a szerződéstől történő későbbi elállása esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön. A pályázat érvényessége A pályázó tudomásul veszi, hogy beadott pályázata érvénytelen, amennyiben a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és a jogszabályokban meghatározott pályázási formai és tartalmi feltételeknek. Érvénytelen a pályázat: ha a pályázatot nem a kiírásban meghatározott határidőben, vagy nem az ott megjelölt helyen és módon nyújtották be. a pályázatban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak, a döntéshozó tudomására jut, hogy a pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette. Szerződéskötés tervezett dátuma a nyertes pályázóval július hó 5. napja A Felek a bérleti szerződést határozott időtartamra kötik, július 16. napjától szeptember 1. napjáig tartó időtartamra. A bérlemény működésének kezdete július 06. napja A nyertes pályázó köteles a bérbe vett Bérleményt legkésőbb július 16. napjától a szerződés hatálya alatt Vágóhídként működtetni. 7.) TARTALMI BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZER A bírálati döntés előkészítése pontrendszer alapján történik. A szempontokban megfogalmazott követelményeknek megfelelő pályázók közül az kerül ki győztesen, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette.

9 9 Az alább felsorolt tartalmi szempontok a mellettük feltüntetett súlyszámokkal képviseltetnek a pontrendszerben. A Pályázati dokumentumok az alábbi valamennyi szempont mentén pont közötti pontszámot szerez, mely a súlyszám mértéke alapján súlyozódik. A nyertes pályázó kiválasztása a szempontokra kapott súlyozott pontokból képzett összpontszám alapján történik. A nyertes a legmagasabb összpontszámot elért pályázó. PÁLYÁZATÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER SZEMPONTOK SÚLYSZÁM 1,/ Vágóhíd létesítésében és engedélyezésében 15 pont szerzett tapasztalat 2,/ Vágóhíd üzemeltetésében szerzett 15 pont üzemviteli tapasztalat 3,/ Élelmiszer-szakhatósági ismertség, a létesítés 15 pont területén az üzemelés megszakítás nélküli problémamentes biztosításához 4,/ A vágóhíd és annak termékeinek kereskedelmi és 15 pont piaci elhelyezésében szerzett élelmiszeripari tapasztalat 5,/ Bérleti díj ajánlat 15 pont 6,/ SZIE ÁOTK mint egyetem részére 10 pont előnyös produktum lehetőségének megjelölése 7,/ Üllő, mint közigazgatási területi egységnek a 15 pont vágóhíd létesítési hely kereskedelmi vonzáskörzetében területi kereskedelmi ismertség, vágóhíd kereskedelmi tapasztalattal. ÖSSZESEN: 100 pont

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. július 30. napjáig tartó bérletére (üzemeltetésére). PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAV KEKI Harmat utcai büfé üzemeltetése A Kiíró neve, címe, levelezési címe, e-mail címe, telefon- és telefax számai: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Derecske település HB-450/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat alkalmazó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MÁTYÁS- HEGYI-BARLANG EGYES SZAKASZAINAK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony lejárta

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc út 6.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/348-002 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés (egyszerű közbeszerzési eljárás) Mezőlak,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN 2014. február kiíró: Thália Színház Nonprofit Kft. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24. PREAMBULUM

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére A Kiíró neve: Fővárosi Törvényszék Címe: 1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 16. Telefon:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI

SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI S Z A B Á L Y Z A T (a 2013. február 28-áig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) 2013 TARTALOM BEVEZETŐ 4 1. A szabályzat célja 4 2. A szabályzat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Az Orvos,- és Egészségtudományi Centrum 2010-2014. évi US GAAP szerinti könyvvizsgálata és a DEOEC-nek

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására.

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. 1. A pályázati kiírás célja: Tervezési szerződés megkötése a 8600

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben