PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1.) A PÁLYÁZAT TÁRGYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1.) A PÁLYÁZAT TÁRGYA"

Átírás

1 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA (székhely: 1078 Budapest, István utca 2.; képviseli: Dr. Fodor László dékán; a továbbiakban: Bérbeadó vagy Kiíró) mint a SZENT ISTVÁN EGYETEM (2100 Gödöllő, Práter Károly utca 1. képviseli: Dr. Solti László rektor) intézményi szervezeti egysége gyorsított, nyilvános, egyfordulós versenyeztetési pályázatot hirdet az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (Vtv.), az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet (Rendelet), valamint a Szent István Egyetem Vagyonkezelési szabályzata (VSz) alapján, a következő tartalommal: 1.) A PÁLYÁZAT TÁRGYA Az SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA intézményi kezelésében álló, a Monori körzeti földhivatal által ŰLLŐ Külterület 0300/1. Hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2225 Üllő, Dóra major cím alatt található Ipartelep megjelölésű ingatlanon álló, az ingatlan többi részétől kerítéssel elválasztott, vágóhídi tevékenységre kijelölt eredeti épületrész és hozzátartozó terület (a továbbiakban: Bérlemény) bérlete, azon kereskedelmi célú EU regisztrációs számú vágóhíd létrehozása-kialakítása azaz a létesítmény vágóhídként történő hasznosításának teljes körű kiépítése, valamint üzemi felszerelésekkel való ellátása és működtetése. Az így kialakított létesítmény vágóhídként történő folyamatos működtetése a Kiíró és Pályázó között határozott idejű, egy, azaz szeptember 1. napjáig szól, mely újbóli pályázat esetén elnyerhető. A Pályázó kötelessége a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Bérleményt szakhatóságilag Uniós vágóhídként kialakítani és üzemeltetni, a működéshez szükséges valamennyi engedélyt és a regisztrációs számot megszerezni, továbbá az üzemelés során a kialakított létesítményt ezen engedélyek szerint karban tartani és ezen engedélyeket és jogosultságot folyamatosan fenntartani. 2.) A BÉRLEMÉNY ADATAI Tulajdonos: Magyar Állam Vagyonkezelő: SZENT ISTVÁN EGYETEM (székhelye: 2100 Gödöllő, Práter Károly utca 1.; nyilvántartási száma: FI69207 (intézményi azonosító); adószáma: ; képviseli: Dr. Solti László rektor) Ingatlangazda és Bérbeadó: SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR (székhely: 1078 Budapest, István utca 2.; képviseli: Dr. Fodor László dékán; nyilvántartási szám: FI69207 (intézményi azonosító); adószám: ;). Bérbeadó a SZENT ISTVÁN EGYETEM által kezelésébe adott terület bérbe vagy használatba adására jogosult harmadik személy felé. Bérbeadó a SZENT ISTVÁN EGYETEM intézményi szervezeti egységeként köteles versenyeztetési eljárást lefolytatnia a Bérlemény bérbeadása, használatba adása vagy egyéb más módon történő hasznosítása tárgyában.

2 2 A Bérlemény címe: 2225 Üllő, Dóra major A Bérlemény helyrajzi száma: 0300/1. A Bérlemény elhelyezkedése: a fenti helyrajzi számú területen az Ingatlan többi részétől kerítéssel elválasztott, vágóhídi tevékenységre kijelölt eredeti épületrész és a hozzá tartozó terület. Funkciók: a pályázat célja a fent megjelölt Bérlemény területén lévő eredeti épületrész valamint hozzá tartozó területnek olyan szintű felújítása átépítése és kiépítése, amely a szükségszerűen kialakítandó egyéb építmény-bővítésekkel együtt vágóhídként történő hasznosításra alkalmas legyen, beleértve a megépítendő szak-és szerelőipari jellegű munkálatokat, technológiai berendezéseket és felszerelést. Gépek és felszereltség: a vágóhíd működéséhez szükséges valamennyi felszereltséget a nyertes pályázónak szükséges biztosítania, kivéve 1 darab magas-pályát és 1 darab demag tip. darut, melyek a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek használatát Bérbeadó a bérlet fennállása alatt térítésmentesen biztosítja úgy, hogy azok fenntartásának költségét nyertes pályázó viseli. Bérleti díj: a pályázók által fizetendő havi nettó bérleti díj a pályázat tárgyát képezi, ajánlattétel formájában, a jelen kiírásban fellelhető főbb meghatározások ismeretében. 3.) A PÁLYÁZÓKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK A pályázási jogosultság Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az alkalmas pályázó formailag és tartalmilag hiánytalan pályázati dokumentációt nyújt be. Pénzintézeti alkalmasság A Pályázónak igazolnia szükséges, hogy bármely számlavezető pénzintézeténél vezetett valamennyi bankszámláján (1) pályázatának beadását megelőző 1 (egy) éven belül háromnál több alkalommal fedezethiány miatti sorban állás nem volt, (2) a bank felé fizetési kötelezettségeinek eleget tett. Megkövetelt igazolási mód: A Pályázó nyilatkozata az alábbiakról: számlavezető pénzintézet(ek) feltüntetése (név, cím, bankszámlaszám(ok) megjelölése, számlanyitás(ok) időpontja (év/hónap/nap), nyilatkozat arról, hogy volt-e számláján a pályázat benyújtásától visszaszámított egy évben fedezethiány miatt sorban állás,

3 3 nyilatkozat arról, hogy a bank felé fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz-e, A pályázónak a továbbiakban nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, és a nyilatkozat az adatokat valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi bankszámlájára vonatkozóan tartalmazza, más pénzügyi intézménynél egyéb bankszámlát nem vezet, illetve a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül nem vezetett. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A pályázónak meg kell felelnie: a pályázó tisztségviselőjének vágóhíd létesítésében szerzett tapasztalata, a pályázó cég vagy természetes személy az üzemeltetésben szerzett korábbi piaci tapasztalata, valamint korábbiakban vágóhíd üzemeltetése során szerzett üzemszervezési szakmai- és kereskedelmi tapasztalat, személye (képviselője) az élelmiszer-szakhatóság számára ismert legyen, személye (képviselője) a Vágóállat- és Hús Terméktanács számára ismert legyen, élelmiszer-szakhatósági vágóhídi engedélyezési eljárásban szerzett gyakorlati tapasztalat. A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a referencianyilatkozatot, illetőleg igazolást oly módon kell elkészíteni, hogy abból valamennyi, az alkalmasság megítéléséhez szükséges körülmény megállapítható legyen. A Pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok Nem köthető szerződés azzal a Pályázóval, aki az állami vagyonról szóló évi CVI. tv. 25. (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, azaz: Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll, jogutód nélküli megszűntetése folyamatban van. Tevékenységét saját döntése alapján felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették. Az adózás rendjéről szóló CXII. törvény pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik.

4 4 Gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított közélet tisztasága elleni vagy gazdasági bűncselekményt követett el, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta és az eltiltás ideje még nem járt le. Állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi három évnél nem régebben lezárult eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták. A SZENT ISTVÁN EGYETEMMEL valamint annak valamennyi szervezeti egységével szemben lejárt tartozása van. 4.) A PÁLYÁZAT TARTALMA A Bérlemény európai uniós vágóhídként történő kialakítása és üzemszerű felszerelése, üzemeltetése és üzemeltetésének fenntartása Pályázó által határozott idejű, szeptember 1. napjáig szóló első időszakú, majd ezt követő öt év időtartamú bérleti szerződés pályázat újbóli elnyerése esetén. A Pályázó kötelessége a bérleti szerződésben foglaltak, és ezek között a vágóhíd működtetésére vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása. A nyertes pályázó a bérleményt kizárólag rendeltetésének megfelelően vágóhídként működtetheti, ettől eltérő célú működtetésre nem jogosult, e célnak megfelelő működtetésre pedig köteles. A működtetésnek szeptember 1. napjáig folyamatosan fenn kell állnia. A nyertes pályázó ezen felül köteles havi rendszerességgel bérleti díjat és rezsiköltséget fizetni. A nyertes pályázó kötelessége az összes szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése és az abból adódó kötelezettségek teljesítése. A Bérleménnyel szemben támasztott különös pályázati feltételek Kiépítés és üzemeltetés A nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatban szereplő, az Ingatlan többi részétől kerítéssel elválasztott, vágóhídi tevékenységre kijelölt eredeti épületrész és hozzátartozó terület vágóhídi létesítéséhez szakhatósági engedélyekkel alátámasztott fejlesztés szükséges, mely magában foglalja az eredeti épületrész átalakítását és felújítását, az építmény szakhatósági megfeleléshez szükséges teljes bővítését, az építményhez tartozó terület pormentes burkolattal és mosható kerítéssel történő ellátását, megközelítő bekötőutakkal együtt, a létesítmény valamennyi szak és szerelőipari jellegű munkáinak kivitelezését, technológiai szerkezetek és berendezések beépítését, üzemi technológia telepítését, üzemi felszereltségek biztosítását. A nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy a fenti beruházások a jelen pályázati kiírás mellékletét képező felsorolás szerint a létesítményben megtörténtek, az uniós engedélyezési eljárások lezajlottak, a vágóhídi hasznosítású létesítmény megépítésre került, jelenleg az üzemeltetéshez szükséges uniós engedélyekkel rendelkezik. Amennyiben a jelenleg kiépített berendezéseket nyertes Pályázó használni kívánja,

5 5 akkor az ezen fejlesztéséket korábbiakban létesítő természetes és/vagy jogi személlyel ezen beruházások tekintetében köteles megállapodni és elszámolni. A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a további tervezett átalakítási/felújítási munkálatok hatósági építési engedélyhez kötöttek, illetve a helyiség elszámolt értékcsökkenését meghaladó, annak értékét növelő beruházási, felújítási munkálatnak minősülnek, úgy erre tekintettel azok elvégzése vonatkozásában az MNV Zrt., Szent István Egyetem Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság, valamint az illetékes hatóságok előzetes engedélyét is ki kell kérni, illetőleg a kivitelezés során az említettekkel folyamatosan együttműködnie szükséges. A nyertes Pályázónak kell beszerezni az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyeket. A nyertes Pályázó a Bérleményt a birtokbavétel napjától köteles Európai Uniós vágóhídként működtetni. A Pályázó köteles megjelölni, hogy mely személyek jogosultak a Bérlemény használatára. A nyertes Pályázó a Bérleményen bármilyen módú és mértékű átalakítási munka végzésére csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével jogosult, a fent nevezett hatósági engedélyek beszerzését követően. Bérbeadó az általa engedélyezett átalakítási és felújítási munkálatokkal kapcsolatban semmilyen értéknövekedést nem ismer el, s nyertes Pályázó a bérleti jogviszony megszűnésekor nem követelhet Bérbeadótól értéknövekedési térítést. Eszközök, gépek, berendezések A nyertes Pályázó vállalja, hogy a részére biztosított 1 darab magas-pályát és 1 darab darut rendeltetésszerűen használja, és a tőle elvárható gondossággal őrzi. A nyertes Pályázó az általa a Bérlemény felszereléseként, tartozékaként használatra átvett fenti eszközöket, tárgyakat köteles nyilvántartani, és azokért teljes körű anyagi felelősséget vállalni, illetve azok meghibásodása, teljes vagy részleges megsemmisülése, eltűnése vagy ellopása esetén a nyertes Pályázó köteles haladéktalanul, szóban és írásban is értesíteni a Bérbeadót. A nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó nem felel a harmadik személy által a Bérlemény használatával összefüggésben az Ingatlanban, a Bérleményben, illetőleg az Ingatlanban és a Bérleményben elhelyezett anyagokban és eszközökben a nyertes Pályázónak okozott károkért, illetve a Bérbeadó által harmadik személynek okozott károkért. Biztonsági előírásoknak való megfelelés A nyertes Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményre vonatkozó tűzvédelmi, munkavédelmi, rendészeti, balesetvédelmi, vagyonvédelmi előírásokat és egyéb vonatkozó szabályozásokat elkészíti, betartja, és minden, a Bérlemény használata, illetve vágóhídként történő működtetése céljából általa alkalmazásban álló személlyel továbbá a Bérlemény területére belépő egyéb személlyel betartatja, illetve az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit ellátja. A fenti előírások betartása céljából a vágóhíd alkalmazottainak az oktatásáról és az előírások betartásáról a Bérlőnek kell gondoskodni.

6 6 A nyertes Pályázó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, amely a Bérbeadó rendeltetésével ellentétes, illetőleg az Bérbeadó vagy a Szent István Egyetem jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti. 5.) A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE A pályázatok benyújtásának határideje: július hó 3. nap déli 12 óra. A Pályázó a pályázatát az eredményhirdetésig visszavonhatja. A Pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A Pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 (hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a Bérbeadó ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, a pályázati felhívást és kiírást visszavonja, a pályázatot eredménytelennek minősíti. A pályázó köteles nyilatkozni az ajánlati kötöttség elfogadásáról. A Pályázatok benyújtásának helye és módja: A pályázatokat a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Dékáni Hivatalának irodájában személyesen vagy meghatalmazott útján (postai úton történő benyújtás kizárt), feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, magyar nyelven, két eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani (Cím: Budapest, István u. 2,). A borítékra kérjük ráírni: SZIE ÁOTK Üllő Dóra Major Vágóhíd pályázat. A titkárság nyitva tartása: munkanapokon és munkaidőben (hétfő 7.3o-16.oo - péntek: o óra között). Egy Pályázó érvényesen csak egy pályázatot nyújthat be. Hiánypótlás Hiánypótlásra lehetőség nincs. A Pályázat benyújtásának formai követelményei: Az iratokat csatolandó mellékleteknél feltüntetett sorrendben kérjük csatolni. A pályázati ajánlattételt változtatás nélkül és cégszerűen aláírva kérjük beadni. A pályázati ajánlatokat magyar nyelven, minden tartalommal rendelkező oldalon beszámozva és szignálva, összefűzve két eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. A másolati példányoknak az eredetivel mindenben meg kell egyezniük. A példányokon fel kell tüntetni az,,eredeti", illetve a,,másolat" megjelölést. A példányok közötti eltérés esetén az Egyetem az,,eredeti" megjelöléssel ellátott példányt tekinti irányadónak. Amennyiben az eredeti példány nem kerül megjelölésre, a SZIE ÁOTK választja ki, hogy a részére megküldött példányok közül melyiket tekinti eredetinek. Csatolandó mellékletek Pályázó és pályázat alapadatai

7 7 01. Felolvasólap, amely tartalmazza a havi bérleti díj összegét 02. Pályázati adatlap, amely a Pályázóra és annak pénzintézet(ek)nél vezetett bankszámlá(i)ra vonatkozó információkat tartalmazza. 03. Cégkivonat vagy bírósági nyilvántartási kivonat vagy ezzel egyenértékű okirat, mely 30 naptári napnál nem régebbi, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formájú, valamint 30 napnál nem régebbi eredeti adóhatósági igazolás (APEH, VPOP és helyi önkormányzat). Magánszemély pályázó esetén 30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolások (APEH és helyi önkormányzat) eredetiben. 04. Aláírási címpéldány a Pályázó képviseleti jogára vonatkozóan, eredeti, vagy hitelesített másolat formájában, vagy ezzel egyenértékű okirat (pl. banki aláíró karton). Magánszemély esetében banki aláíró karton vagy önkormányzati igazolás benyújtása szükséges. 05. Referencia a pályázati felhívásban rögzített formátumnak megfelelően Nyilatkozatok 06. Nyilatkozatot a pályázati feltételek valamint az ajánlati kötöttség elfogadásáról. 08. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén megkötendő szerződéshez szükséges-e társasági cselekmény és/vagy harmadik személy hozzájárulása. 09. Nyilatkozat a szerződéskötési jogosultság átruházásának kizárásáról. 10. Nyilatkozat arról, hogy a Pályázónak a Bérbeadóval, illetőleg a Szent István Egyetemmel szembeni tartozása nem áll fenn. 11. Nyilatkozat arról, hogy tevékenységét saját döntése alapján nem függesztette fel, illetőleg tevékenységét az arra jogosult szerv nem függesztette fel. 12. Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 13. Nyilatkozat arról, hogy az adózás rendjéről szóló CXII. törvény pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. 14. Nyilatkozat arról, hogy gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült; illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, illetőleg a korlátozás lejárt. 15. Nyilatkozat arról, hogy az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi három évnél nem régebben lezárult eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott, és ezért az eljárásból nem zárták ki. 16. Titoktartási nyilatkozat. 6.) A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE Pályázatok bontása és értékelése A pályázatok bontása nyilvános, melyen a pályázók részt vehetnek. A bontás helye és ideje: SZIE ÁOTK 1078 Budapest, István u. 2. H. épület első emelet Dékáni Hivatal, ideje: július hó 4. nap, déli 12:00 óra. A pályázatok elbírálása A pályázatok elbírálásáról a jelen pályázati kiírásban ismertetett formai és tartalmi szempontjainak figyelembevételével a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar által

8 8 kijelölt háromtagú Bíráló Bizottság dönt, és a pályázókat a helyszínen írásban, vagy a pályázat Felolvasólapján megadott elérhetőségen értesíti az eredményről legkésőbb július 9. napjáig postai úton. A Bíráló Bizottság tagjai: Prof. Dr. Sótonyi Péter SZIE-ÁOTK dékán, Kiss László SZIE-ÁOTK gazdasági igazgató, Baluka Csaba SZIE-ÁOTK műszaki csoportvezető. A Bíráló Bizottság elnöke: Prof. Dr. Sótonyi Péter SZIE-ÁOTK dékán. A pályázatokat elbíráló bizottság a határidőre beérkezett pályázatokról megállapítja, hogy a pályázók a pályázati dokumentációban meghatározott formai és tartalmai követelményeknek megfelelnek-e Azon pályázó, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból az arra való indokolás jegyzőkönyvbe vétele mellett kizárásra kerül. Az elbírálás határideje: július hó 4. nap 15:00 óra. A pályázat eredménye megtekinthető a univet.hu oldalon is. A Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése, vagy a Bérbeadónak a szerződéstől történő későbbi elállása esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön. A pályázat érvényessége A pályázó tudomásul veszi, hogy beadott pályázata érvénytelen, amennyiben a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és a jogszabályokban meghatározott pályázási formai és tartalmi feltételeknek. Érvénytelen a pályázat: ha a pályázatot nem a kiírásban meghatározott határidőben, vagy nem az ott megjelölt helyen és módon nyújtották be. a pályázatban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak, a döntéshozó tudomására jut, hogy a pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette. Szerződéskötés tervezett dátuma a nyertes pályázóval július hó 5. napja A Felek a bérleti szerződést határozott időtartamra kötik, július 16. napjától szeptember 1. napjáig tartó időtartamra. A bérlemény működésének kezdete július 06. napja A nyertes pályázó köteles a bérbe vett Bérleményt legkésőbb július 16. napjától a szerződés hatálya alatt Vágóhídként működtetni. 7.) TARTALMI BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZER A bírálati döntés előkészítése pontrendszer alapján történik. A szempontokban megfogalmazott követelményeknek megfelelő pályázók közül az kerül ki győztesen, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette.

9 9 Az alább felsorolt tartalmi szempontok a mellettük feltüntetett súlyszámokkal képviseltetnek a pontrendszerben. A Pályázati dokumentumok az alábbi valamennyi szempont mentén pont közötti pontszámot szerez, mely a súlyszám mértéke alapján súlyozódik. A nyertes pályázó kiválasztása a szempontokra kapott súlyozott pontokból képzett összpontszám alapján történik. A nyertes a legmagasabb összpontszámot elért pályázó. PÁLYÁZATÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER SZEMPONTOK SÚLYSZÁM 1,/ Vágóhíd létesítésében és engedélyezésében 15 pont szerzett tapasztalat 2,/ Vágóhíd üzemeltetésében szerzett 15 pont üzemviteli tapasztalat 3,/ Élelmiszer-szakhatósági ismertség, a létesítés 15 pont területén az üzemelés megszakítás nélküli problémamentes biztosításához 4,/ A vágóhíd és annak termékeinek kereskedelmi és 15 pont piaci elhelyezésében szerzett élelmiszeripari tapasztalat 5,/ Bérleti díj ajánlat 15 pont 6,/ SZIE ÁOTK mint egyetem részére 10 pont előnyös produktum lehetőségének megjelölése 7,/ Üllő, mint közigazgatási területi egységnek a 15 pont vágóhíd létesítési hely kereskedelmi vonzáskörzetében területi kereskedelmi ismertség, vágóhíd kereskedelmi tapasztalattal. ÖSSZESEN: 100 pont

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1.) A PÁLYÁZAT TÁRGYA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1.) A PÁLYÁZAT TÁRGYA 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA (székhely: 1078 Budapest, István utca 2.; képviseli: Dr. Sótonyi Péter Tamás dékán; a továbbiakban: Bérbeadó vagy Kiíró) mint a SZENT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pályázó kötelessége a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Bérleményt irodaként üzemeltetni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pályázó kötelessége a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Bérleményt irodaként üzemeltetni. 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA (székhely: 1078 Budapest, István utca 2.; képviseli: Dr. Sótonyi Péter Tamás dékán; a továbbiakban: Bérbeadó vagy Kiíró) mint a SZENT

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

Pályázati Dokumentáció

Pályázati Dokumentáció Pályázati Dokumentáció Fenyves strand hasznosítására (pályázat eljárás albérleti szerződés megkötésére) Nagytevel Község Önkormányzata 8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. Tel/Fax: 89/353-696 1. Az eljárás tárgya

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati

Részletesebben

Pályázati felhívás. nyilvános pályázat keretében

Pályázati felhívás. nyilvános pályázat keretében MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT Pályázati felhívás A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ (továbbiakban: Kiíró) 1163 Budapest Újszász utca 37-39. az állami vagyonról szóló 2007. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

Aggtelek belterület 27 hrsz. Címe: 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1. A bérbeadandó komplexum területe: 2 ha 9639 m 2

Aggtelek belterület 27 hrsz. Címe: 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1. A bérbeadandó komplexum területe: 2 ha 9639 m 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (3758. Jósvafő, Tengerszem oldal 1.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró,

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, Pályázati Felhívás a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122. (2) bekezdése alapján, az Oktatási és Kulturális Miniszter

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1.) A PÁLYÁZAT CÉLJA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1.) A PÁLYÁZAT CÉLJA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Gerlóczy utca 11.; Cg.: 01-09-930232; adószáma: 11688769-2-41; képviseli: Iszály Balázs

Részletesebben

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére I. A pályázat célja: Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz, Huszár utca 3. 1689/194 hrsz

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Szállás és étkezés biztosítása Tokajon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. Dunavarsány Város Önkormányzatának. tulajdonában lévő

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. Dunavarsány Város Önkormányzatának. tulajdonában lévő Dunavarsány Város Önkormányzata 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., www.dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Dunavarsány Város Önkormányzatának tulajdonában

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 1242 Budapest, Pf. 317. Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 www.helsinki.hu TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! A nevében ezennel tisztelettel

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozata önkormányzati kötvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 163/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 163/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 163/2005.(VI.29.) számú h a t á r o z a t a A Halotti Tor Házzal kapcsolatos pályázati eljárás kiírásáról A Közgyűlés A Halotti Tor Ház vállalkozói forrásból

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA Pályázat kiírója: Szarvas Város Önkormányzata 2 PÁLYÁZATIFELHÍVÁS Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Szarvas Város Önkormányzata

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az OKITI részére kávé-melegital automata üzemeltetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az OKITI részére kávé-melegital automata üzemeltetésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az OKITI részére kávé-melegital automata üzemeltetésére A Kiíró neve, címe, levelezési címe, e-mail címe:országos Klinikai Idegtudományi Intézet (rövidített elnevezése: OKITI) Címe:1145

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I T Á J É K O Z T A T Ó egyfordulós nyilvános pályázatra

P Á L Y Á Z A T I T Á J É K O Z T A T Ó egyfordulós nyilvános pályázatra P Á L Y Á Z A T I T Á J É K O Z T A T Ó egyfordulós nyilvános pályázatra Ajánlatkérő: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából eljáró SALGÓ VAGYON Salgótarjáni Önkormányzati

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. ingatlan hasznosítására, wellness szálloda és kapcsolódó szolgáltatások megvalósítása céljából

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. ingatlan hasznosítására, wellness szálloda és kapcsolódó szolgáltatások megvalósítása céljából PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ingatlan hasznosítására, wellness szálloda és kapcsolódó szolgáltatások megvalósítása céljából Készítette: Sárospatak Város Önkormányzata 2010. február 12. 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ingatlan

Részletesebben

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására Pályázati kiírás Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma 2. Bevezetés Tolna Város

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1./ Pályázat kiíró alapadatai: Vértesi Erőmű Zrt. 2841. Oroszlány, Postafiók 23. 2./ Választott eljárás: Nyilvános pályázat.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1./ Pályázat kiíró alapadatai: Vértesi Erőmű Zrt. 2841. Oroszlány, Postafiók 23. 2./ Választott eljárás: Nyilvános pályázat. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Vértesi Erőmű Zrt. a volt Szállító Üzem (Oroszlány 0328 helyrajzi szám) vagyonhasznosításához kapcsolódóan az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 1./ Pályázat kiíró alapadatai:

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG Cím: Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: 314. Szám: 29022/46422-18/2013.Ált. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1. Kiegészítés, módosítás Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pénztárosok Szakmai Napja megnevezésű pályázati felhívás vonatkozásában az alábbi kiegészítést, illetve benyújtási határidő-módosítást tesszük:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13.

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13. AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. () A Hotel Club- Siófok Szállodaüzemeltető és Vendéglátóipari Kft., mint Ajánlatkérő, ajánlati felhívást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137-es szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., I. emelet 137-es szoba Pályázati Felhívás Ajándéktárgy beszerzés keretszerződés formájában tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám:nü-006/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek tisztítószerekkel történő ellátására

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek tisztítószerekkel történő ellátására Pályázati kiírás Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek tisztítószerekkel történő ellátására 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma 2. Bevezetés Tolna Város

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit

Részletesebben

Pályázati kiírás. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére

Pályázati kiírás. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére Pályázati kiírás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 2. Bevezetés 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma

Részletesebben

HOVÁNY CÉGCSOPORT BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA

HOVÁNY CÉGCSOPORT BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA BESZÁLLÍTÓI ADATLAP PÁLYÁZÓ CÉG NEVE PÁLYÁZATA Általános Információk A pályázó cég teljes neve: Cég rövidített neve: Cégjegyzék szám: Cégbírósági bejegyzés száma: Cégbírósági bejegyzés helye, kelte,: Adószám:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben