Tények és adatok a Magyar Honvédségről 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tények és adatok a Magyar Honvédségről 2011"

Átírás

1 Tények és adatok a Magyar Honvédségről 2011 MINISTRY OF DEFENCE katonai borito2.indd :16:04

2 Tartalomjegyzék Készült a Honvédelmi Minisztérium megbízásából. All rights reserved. Zrínyi Média HM Kommunikációs Kft A Zrínyi Média Kft. a Honvédelmi Minisztérium által alapított, kizárólagos tulajdonában levõ cég. A kiadásért felel: Dr. Gubcsi Lajos ügyvezetõ Bevezetõ... 5 Védelempolitika... 6 Országvédelem/területvédelem... 8 Képességalapú szervezet...10 A Magyar Honvédség szervezeti felépítése...11 Szárazföldi haderõnem Légi haderõnem Logisztika C Különleges mûveleti erõk Nemzetközi szerepvállalás Katasztrófavédelem Tartalék nélkül nincs hadsereg Katonai életpálya Toborzóirodák...47 Munkaerõ Költségvetés Beszerzések Katonai rendfokozatok Címjegyzék Nyomda és kötészet: HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felelõs vezetõ: Németh László ügyvezetõ ISBN

3 Bevezetõ A honvédelem közös nemzeti ügyünk. A zsebkönyv megjelentetésének célja, hogy bemutassuk a 163 éves Magyar Honvédség felépítését és tevékenységét. Azt, ahogyan a több mint ezeréves katonai hagyományaink tovább élnek a honvédségben. Az Európai Unió Tanácsának soros elnöke 2011 elsõ felében Magyarország. Elsõ alkalom hazánk életében, amelyet szeretnénk kihasználni arra, hogy megmu - tassuk magunkat az unió népeinek. Mindig különleges figyelem kíséri azt a tagországot, amelyik a soros elnök - séget adja. Rajtunk van tehát, ha nem is a világ szeme, de mindenképp az európai közvélemény és az unió nemzeteinek tekintete. A soros elnökség feladatainak sikeres elvégzése, vagyis a sikeres elnökség, jelentõsen emelheti hazánk tekintélyét, ezért az egész magyar kor mányhoz hason - lóan, a Honvédelmi Minisztérium is mindent megtesz az eredményességért. 5

4 Védelempolitika Együtt a biztonságért A Magyar Köztársaság biztonsága a nemzeti önerõre, az európai és az euro-atlanti integrációra, valamint a nem zetközi együttmûködés egyéb formáira épül. A Magyar Honvédség fõ feladata Magyarország önállóságának és területi épségének védelme; a NATO együttes védelméhez, a szövetség mûveleteihez való hozzájárulás; részvétel a nemzetközi szervezetek köte - lékében zajló nemzetközi béketámogató és humanitá - rius feladatokban, valamint a súlyos ipari, civilizációs, illetve természeti katasztrófák elhárításában. Magyarország nemzeti érdeke mindezek mellett az euro-atlanti együttmûködés kiterjesztése és elmé - lyítése a közép-, kelet- és délkelet-európai térségben; a de mok ratikus értékek érvényesülése és azok tér nye - rése az euro-atlanti térségen túl, valamint a térség tartós megszilárdítása. Magyarország megkülönböztetett figyelmet fordít a nyugat-balkáni országok demokratizálódására, és arra törekszik, hogy bemutassa az euro-atlanti együtt - mûködés elõnyeit és átadja saját ez irányú tapasz - talatait. A nemzetközi közösség építõ jellegû együttmûködése hozzájárul a nemzetközi béke és biztonság fenntar - tásához és elõsegíti a bizalom széleskörû terjedését. Ezen túlmenõen a nézeteltérések megelõzését, azok 6 kezelését, valamint a vállalt nemzetközi kötelezettségek végre haj tá sának folyamatos figyelemmel kísérését. Magyar ország aktív szerepet vállal a többi között az ENSZ, az EBESZ, a nemzetközi fegyverzet-ellenõrzési rend sze rek tevékenységében, valamint a közép-, keletés délkelet-európai térségi kezdeményezésekben, továbbá a jószomszédi kapcsolatok ápolását célzó hagyo má nyos kétoldalú együttmûködési formákban is. EUNAVFOR ATA- LANTA EUFOR ALTHEA (Bosznia-Hercegovina) KFOR (Koszovo) NHQ SA (Bosznia-Hercegovina) MLO (Szerbia) EU SEC DR (Kongó) A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE BÉKETÁMOGATÓ MÛVELETEKBEN ENSZ misszió (10%) NATO misszió (72%) EU misszió (15%) Egyéb (3%) EUTM SOMALIA (Uganda) Mûveleti (missziós) feladatok UNFICYP (Ciprus) UNIFIL (Libanon) ISAF (Afganisztán) NTM-I (Irak) MFO (Egyiptom). MINURSO (Nyugat- Szahara) 7

5 Országvédelem/területvédelem Az alapfeladat A Magyar Honvédség alapfeladata az ország függet - lenségének és területi épségének védelme. Ezt a fel - adatot a magyar katonák a NATO-csatlakozás óta alap - vetõen szövetségi keretek között látják el. NATO-döntés és megfelelõ közjogi felhatalmazás alap ján más országok erõinek hazánkba érkezése, átvonulása, átmeneti, vagy tartós állomásoztatása ese tén a Magyar Honvédség részt vesz a befogadó nemzeti támogatás megszervezésében és biztosításában. A Magyar Honvédség alapfeladata a Magyar Köztár - saság légtér-sérthetetlenségének biztosítása. Hazánk légterének védelmét a honvédség a NATO légvédelmi rendszerében valósítja meg. A Magyar Honvédség országvédelemmel kapcso - la tos fõ feladatai: 1. a Magyar Köztársaság függetlenségének, terü - leti- és légtér-sérthetetlenségének, a lakosság, vala mint az ország anyagi javainak külsõ táma - dással szembeni védelme; 2. a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylõ létesítmények õrzése és védelme; 3. a Befogadó Nemzeti Támogatás katonai felada - tainak ellátása; 4. a csapatok, a személyi állomány béke idejére és a békétõl eltérõ idõszakra való felkészítése, ki - kép zése; 5. az Alkotmány 40/B. (2) bekezdése szerinti fegy - veresen vagy felfegyverkezve elkövetett erõsza - kos cselekmények elhárításában való közremû - kö dés; 6. az Alkotmány 19/E. -a által meghatározott eset - ben elrendelt feladatok végrehajtása; 7. polgári hatóságok támogatása, hozzájárulás a katasztrófavédelmi feladatok ellátásához. Az MH a feladatokat a rendvédelmi szervekkel, a katasztrófavédelemmel, továbbá a szövetséges erõkkel együtt látja el. 8 9

6 Képességalapú szervezet A biztonság szolgálatában A Magyar Honvédség szervezeti felépítése A Magyar Honvédség alkotmányos kötelezettsége a Magyar Köztársaság lakosságának és területének fegy - veres védelme. Környezetünk biztonsági átalaku lása, valamint a NATO- és EU-tagságunkból adódó szö vet - ségesi feladataink értelmében kiemelt felada tunkká vált az ütõképes, gyorsreagálású, rövid készen létû, telepít - hetõ, a világon bárhol bevethetõ katonai képessé gek létrehozása. Az expedíciós képességek mellett a Magyar Honvéd - ség fejleszti a meglévõ képességeit, és lehetõségeihez mérten visszaállítja az utóbbi években megszüntetett katonai képességeit is. A Magyar Honvédség képes a különbözõ biztonsági kihí vások eredményes kezelésére, legyen szó akár a ma gyar lakosságot veszélyeztetõ katasztrófáról vagy tá - voli területeken zajló békemûveletrõl. A nemzeti együttmûködés nélkülözhetetlen Egyetlen ország sem képes egyedül megbirkózni a sokoldalú feladatokkal, azonban számos probléma meg - oldható nemzetközi együttmûködésben. A Magyar Honvédség polgári irányítású, függelmi rendszerben mûködõ, központból szervezett fegyveres állami szervezet, békében az önkéntességen, megelõzõ védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban az önkén - tességen és az általános hadkötelezettségen alapuló haderõ fogalmaz a honvédelmi törvény. Az Alkotmánnyal összhangban a Magyar Honvédség felépítését az Országgyûlés a honvédelmi törvényben hatá rozza meg. Aszerint, hogy a honvédségen belül milyen feladat ellátására hozták létre, a szervezetek eltérnek egymástól. Az irányítási, vezetési feladatokat a Honvéd Vezérkarral együttmûködõ Honvédelmi Minisztérium látja el. A Magyar Honvédség alakulatai két haderõnembe cso portosíthatóak: szárazföldi és légi haderõnem. A Honvéd Vezérkar fõnök a honvédelmi miniszter - nek van közvetlenül alárendelve. A Honvéd Vezérkar fõ - nö ke vezeti a Honvéd Vezérkart és irányítja a Magyar Honvédség katonai szervezeteit. A Vezérkar fõnöke fe - lelõs a katonák felkészítéséért, kiképzéséért és had - rafoghatóságáért, továbbá magas fokú fegyelméért

7 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS A HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖK KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ KATONAI SZERVEZETEK 12 13

8 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERÕNEMI PARANCSNOKSÁG ALÁRENDELT KATONAI SZERVEZETEI 14 15

9 A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancs - noksága (MH ÖHP) a Magyar Honvédség katonai szer - vezeteinek középszintû vezetõ szerveként a Hon véd Vezérkar fõnök közvetlen szolgálati alárendelt ségében mûködik. Szárazföldi haderõnem Az ütõképes erõ A szárazföldi erõk a Magyar Honvédség fõ haderõneme. Ötvözi a magyar katonai hagyományokat a modern kor követelményeivel, képességeivel. A szárazföldi erõk általános feladatai: az ország területének fegyveres védelme; a szövetséges erõk felvonulásának biztosítása; válságreagáló (ezen belül békemûveletek) és hu - manitárius feladatok végrehajtása; részvétel a katasztrófák elhárításában, majd a kö - vet kezmények felszámolásában; 16 17

10 katonai mûveletekben részt vevõ erõk megerõ - sítése. A szárazföldi erõk feladatai válságreagáló (nem háborús) katonai mûveletekben A szárazföldi erõk feladatai békében A szárazföldi erõk képzettségének és készen lé - tének olyan szintû megteremtése és fenntartása, amely hiteles visszatartó erõt jelent a külsõ fenye - getések bármely fajtájával szemben. A szövetséges erõk számára felajánlott nemzeti kötelékek harcképességének és készenléti szint - jé nek fenntartása. A Washingtoni Szerzõdés 4. cikkelye szerinti válság reagáló mûveletekbe, illetve a nemzetközi szer zõdésekben vállalt békemissziókba kijelölt erõk felkészítése. A Washingtoni Szerzõdés 4. cikkelye szerinti válságreagáló mûveletekbe, illetve a nemzetközi szerzõdésekben vállalt békemissziókba kijelölt erõk alkalmazása és mûveleti tevékenységük nem zeti támogatása. Minõsített idõszakban a hadiszervezetre történõ áttérés. A hadiszervezetre történõ áttéréshez szükséges személyi állomány felkészítése, kiképzése. Minõsített idõszakban az ország mûködõ képes - ségének fenntartásában való részvétel

11 Háborús küszöb alatti harci, harci támogató, és harci kiszolgáló támogató mûveletek végrehajtása honi területen és azon kívül. Légi haderõnem A nemzet szárnyai A szárazföldi erõk feladatai háborús katonai mûveletekben Védelmi hadmûvelet. A befogadó nemzeti támogatásban való részvétel. Sikeres támadó hadmûvelet megvívása a szövet - ségesekkel együttmûködésben vagy a szövetségi kötelék részeként. A Washingtoni Szerzõdés 5. cikkelye szerinti fel - adatokban való részvétel. A légierõ alakulatai az MH ÖHP alárendeltségébe tar - toznak. Feladatuk a honi és mûveleti terület légterének ellenõrzése, a légtér sérthetetlenségének szavatolása, a légitámadások idõben történõ felderítése, illetve a mûve - letekben részt vevõ erõk légi támogatása, légvé delmi oltalmazása. A légierõ a következõ erõket foglalja magába: repülõerõk (harcászati és szállítórepülõk, har ci és szállító helikopterek); Alakulatok: MH 5. Bocskai István Lövészdandár MH 25. Klapka György Lövészdandár MH 25/88 Könnyû Vegyes Zászlóalj MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred 20 21

12 légvédelmi rakéta erõk (közeli és kis ható tá vol - ságú légvédelmi rakéta komplexumok); légtérellenõrzõ erõk (légi vezetés, radar). 1. Repülõerõk a) A Magyar Honvédség repülõalakulatai: MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis (Kecskemét) Rendeltetése: a Magyar Köztársaság és a NATOszö vet ségeseink légterének, területének és csapatainak oltalmazása, sérthetetlenségének biztosítása együtt - mûködésben a NATO és az MH Légierõ kijelölt erõivel. Fõ feladatai: folyamatos készenlét a légtérsértõ, repülési sza - bályokat sértõ légi jármûvek elleni tevékeny ségre, valamint a bajba jutott gépszemélyzetek meg - segítésére; hazánk, valamint a NATO-tagállamok és azok csa - pa tainak oltalmazása az ellenség légitámadá sai - val szemben; vizuális légi felderítés és légi támogatás. MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok) Rendeltetése: csapatok légi szállítása, oltalmazása és harctevékenységének légi tûztámogatása. Fõ feladatai: légi kutatás-mentés a Magyar Köztársaság teljes területén; légi tûztámogatás; bel- és külföldi katonai, gazdasági és hivatalos célú légi szállítások; hajózó és repülõmûszaki oktatás, a NATO Flying Training in Canada program feladatai; természeti csapások, az ipari és környezeti ka - tasztrófák következményeinek felszámolásá ban való közremûködés. Fõbb repülõeszközei: JAS 39EBS HU Gripen harci repülõgép An 26T szállító repülõgép 22 23

13 Fõbb repülõeszközei: Mi 8, Mi 17 közepes szállítóhelikopter; Mi 24D, Mi 24V, Mi 24P harci helikopter; JaK 52 repülõgép. b) Repülõcsapatokat kiszolgáló-támogató alakulat: MH Pápa Bázisrepülõtér (Pápa) Integrált Légvédelmi Rendszerében (NATINADS NATO Integrated Air Defence System). A légvédelmi rakétaerõk fõ feladatai: nemzeti Légvédelmi Készenléti Szolgálat ellátása; területek, objektumok, a mûveletekben részt vevõ erõk légvédelmi rakéta oltalmazása (alapvetõen a kijelölt légvédelmi rakétaalkalmazási zónában). Rendeltetése: a légvédelmi készenléti szolgálat és a Magyar Honvédségnél rendszeresített egyéb repülõesz - közök fogadása, a nyugati régió Légi Kutató-mentõ Készenléti Szolgálat tevékenységének biztosítása. Fõ feladata: a befogadó nemzeti támogatás keretében Pápá ra települõ szövetséges erõkkel való folyamatos kapcsolattartás, biztosítási feladatok ellátása. 2. Légvédelmi rakétaerõk A Magyar Honvédség légvédelmi rakétaerõit az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred testesíti meg, mely alakulat Gyõr helyõrségben települ. A légvédelmi rakétaerõk rendeltetése: a nemzeti, vagy a szövetséges erõkkel együtt mû - ködve légvédelmi oltalmazás biztosítása a NATO 24 25

14 A katonai szervezet fõbb eszközei: KUB (SA 6) légvédelmi rakétarendszerek (mo- der nizált); MISTRAL légvédelmi rakétarendszerek; telepíthetõ ICC; K1P automatizált tûzirányító rendszer; K2PC mobil univerzális harcvezetõ kabin; ICC K2PC integrált harcászati vezetési rendszer. 3. Légtérellenõrzõ erõk Magyarország légterén évente mintegy 500 ezer re - pülõgép halad át. A Magyar Honvédség katonái a pol gári repülésirányítás szerveivel együtt dolgoznak az utasok és a magyar lakosság biztonságáért. A Magyar Honvédség légtérellenõrzõ erõinek fõ feladatai: A Magyar Köztársaság légterének védelme, a kijelölt légtér ellenõrzése, jogos és rugalmas felhasználásának biztosítása és a delegált jogkörök alapján a NATO által kijelölt körzetben a különbözõ fegyverrendszerek har - cászati szintû irányítása. A Magyar Honvédség légtérellenõrzést végrehajtó központjai az MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred kötelékében végzik feladatukat. A légi felderítés eszközei: RAT 31DL nagy hatótávolságú háromdimenziós 3D lokátorállomás; P 37 felderítõ lokátorállomás; SZT 68U lokátorállomás; P 18 lokátorállomás; PRV 17 magasságmérõ lokátorállomás

15 Logisztika A folyamatos mûködésért A Magyar Honvédség logisztikai rendszerének két fõ eleme a termelõi és a fogyasztói logisztika. A termelõi logisztikához tartozik a logisztikai kuta - tás-fejlesztési tevékenység, az új anyagok és eszközök rendszeresítése, a haditechnikai eszközök és anyagok, hadfelszerelési cikkek beszerzése. Ezeket a feladatokat a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (HM FHH) látja el. A fogyasztói logisztikát a HM Honvéd Vezérkar fõnök irányítja, amelyhez a HVK Logisztikai Csoport - fõnökség biztosítja a szükséges információk elemzését és elõkészítését, döntési javaslatok kidolgozását. A fogyasztói logisztika feladata a Magyar Honvédség mûködésének logisztikai támogatása. Az MH alábbi önálló logisztikai katonai szervezetei az MH ÖHP alárendeltségébe tartoznak: MH Logisztikai Ellátó Központ; MH Veszélyesanyag Ellátó Központ; MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred; MH Légijármû Javítóüzem; MH Katonai Közlekedési Központ

16 Emellett minden alakulat rendelkezik saját logisztikai alegységgel, ami biztosítja a katonai szervezet számára a mindennapi mûködéshez szükséges feltételeket. A Magyar Honvédség logisztikai rendszere számára kiemelt jelentõségû feladat a szövetséges mûveletekben feladatot végrehajtó magyar katonai szervezetek (kontingensek) logisztikai támogatása. Katonáink Afga - nisztánban, a Balkán-félszigeten illetve Cipruson szol - gál nak. A Stratégiai Légi Szállítási Képesség (SAC) program keretében az MH Pápa Bázisrepülõtérre települt Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing) számára a Magyar Honvédség a befogadó nemzeti támogatás ke - re tében biztosítja az elhelyezési és részben a mûködési feltételeket. Logisztikai támogatást nyújt a Stratégiai Légi Szállítási Képesség program 3 darab C 17-es repülõgépének, és az azokat üzemeltetõ és kiszolgáló több mint 200 fõs nemzetközi állománynak. C 17 Stratégiai légi szállítás A Stratégiai Légi Szállítási Képesség (SAC) programja három évtizedre tervezett együttmûködés a stratégiai légi szállítás területén. A SAC programot az a felismerés hívta életre, hogy a NATO tagországai egyenként nem tudják megoldani a nagy, több ezer kilométeres távol - ságokra való katonai szállítás feladatait. Eddig 12 nemzet csatlakozott a program alapjait lefek - tetõ megállapodáshoz (SAC MOU SAC Memorandum of Understanding): 10 NATO-tagállam (Bulgária, Egyesült Államok, Észtország, Magyarország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Románia, Szlové nia) és két a NATO Partnerség a Békéért (PfP) együtt mûködésben részt vevõ ország (Svédország és Finnország)

17 A SAC keretében a 12 együttmûködõ nemzet közös, Boeing C 17 Globemaster III típusú szállítógépekbõl álló légiflottát hozott létre, amelyet a nemzetek együtt üzemeltetnek és állják annak költségeit. A három C 17-es szállítógép Magyarországon van be jegyezve, rajtuk a magyar felségjelzés látható. A C 17 légiflottát üzemeltetõ Pápára települt Nehéz Légiszállító Ezred, a HAW 150 tagú állománya a 12 részt vevõ nemzet katonáiból áll. Magyarország számára fontos a program, mert biz - tosítja a Magyar Honvédség stratégiai szállítási igényeit. A SAC program továbbra is nyitva áll a stratégiai lé - giszállítás területén együttmûködésben gondolkodó NATO- és PfP-államok számára. Különleges mûveleti erõk Láthatatlan katonák Az új típusú feladatok teremtette környezetben a hagyományos katonai erõ nem mindig alkalmazható hatékonyan, ezért olyan különleges katonai képesség lét - rehozása és fenntartása vált szükségessé, amely le - hetõvé teszi az aszimmetrikus mûveletekben is az ered - ményes katonai megoldások alkalmazását

18 Alapfeladataik a különleges felderítés, a közvetlen ak - ciók végrehajtása és a katonai segítségnyújtás. A ha gyo - mányostól eltérõ eljárásokat alkalmazó, célszerûen fel - szerelt különleges mûveleti erõk feladataikat a katonai mûveletek bármely területén képesek végrehajtani. A Magyar Honvédség különleges mûveleti képes - ségének kialakítása 2005-ben kezdõdött az MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj meg - alapításával. Katonáink azóta már mûveleti területen is bizonyították rátermettségüket. Nemzetközi szerepvállalás Magyarország megbízható szövetséges A Magyar Honvédség 1000 katonája teljesít szol gálatot a NATO, az EU és az ENSZ által vezetett, vala mint nemzetközi megállapodás alapján mûködõ nemzetközi béketámogató mûveletekben az európai, afrikai és az ázsiai földrész 11 országában. Több mint 700 magyar katona szolgál a NATO afganisztáni, koszovói és iraki mûveletében, 180 katona tevékeny kedik az EU boszniahercegovinai, grúziai, szomáliai és kongói mûveletében, mintegy 90 katona dolgozik ENSZ-zászló alatt Cipruson, Libanonban és Nyugat-Szaha rá ban, 25 katona pedig nemzetközi megállapodás alap ján teljesít szolgálatot a Sínai-félszigeten. Emellett az MH majdnem kétszáz felkészült, több nyelven beszélõ szakembere dolgozik az 34 35

19 ENSZ, az EU és a NATO köz pontjaiban, parancs - nokságain. Lelkiismeretes mun ká jukkal tovább öregbítik Magyarország és a Magyar Hon védség jó hírnevét a világban. A válságövezetekben szolgáló magyar katonák gya - rapodó tudása és tapasztalata hozzájárul ahhoz is, hogy a Magyar Honvédség maradéktalanul el tudja látni a haza védelmének feladatait. NATO Afganisztán Az afganisztáni misszió a NATO jelenlegi legfonto - sabb mûvelete. Magyarország képességeihez mérten veszi ki részét az afganisztáni katonai és civil felada - tokból. A Magyar Honvédség összes mûveletben lévõ erõinek mintegy 50%-a az ISAF kötelékében szolgál. Az afganisztáni magyar részvétel fõ elemei: Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT): Baghlan tar tomány újjáépítésének összehangolása, az újjá építési feladatok biztosítása. Mûveleti Tanácsadó és Összekötõ Csoport (OMLT): Az Afgán Nemzeti Hadsereg Baghlan tartományba települt lövészzászlóaljának mûveleti kiképzése, támogatása. Nemzeti Támogató Elem: Az Afganisztánban szol - gáló magyar egységek logisztikai kiszolgálása. MH Mi 35-ös Légi Kiképzõ Csoport (AMT): Az afgán légierõ Mi 35-ös pilótáinak és mûszaki személyzetének kiképzése. Kabuli Nemzetközi Repülõtér (KAIA): A repülõtér katonai részlegének vezetõ nemzetként történõ mûködtetése, irányítása

20 Tervezett felajánlás: az MH ISAF Légi Kiképzõ Csoport (AMT II), amely nek feladata az afgán légierõ Mi 17-es pilótáinak és mûszaki személyzetének kiképzése. Nyugat-Balkán A Nyugat-Balkánra továbbra is kiemelt nemzet - közi figyelem jut. A Magyar Honvédség jelenleg több mint 240 katonával járul hozzá a Koszovó - ban folyó NATO-vezetésû KFOR-mûvelethez. EU A magyar nemzeti érdekek érvényesítése miatt az EU katonai mûveletei közül kiemelt figyelmet szentelünk a bosznia-hercegovinai EUFOR ALTHEA mûveletnek, hiszen a mûvelet jelentõs mértékben hozzájárul a Ma - gyar országhoz közeli Bosznia-Hercegovina stabili tásának megteremtéséhez, amely a nyugat-balkáni béke elen ged - hetetlen feltétele. Az EU jelenlegi leg nagyobb mûvele - téhez a Magyar Honvédség 170 fõvel járul hozzá. Az afrikai kontinens egyre nagyobb szerepet játszik az EU válságkezelési tevékenységében. A Magyar Hon - védség a Kongói Demokratikus Köztársaságba és Ugan dába telepített kiképzõket, törzstiszteket és tanács - adókat. ENSZ A Magyar Honvédség 77 katonával járul hozzá az ENSZ ciprusi (UNFICYP), 4 katonával a libanoni (UNI

21 Katasztrófavédelem A szervezett erõ A Magyar Honvédség felkészült a Magyar Köztár saság lakosságának biztonságát veszélyeztetõ súlyos környezeti és ipari katasztrófák következményei elleni fellépésre, a katasztrófavédelmi feladatokra. FIL) és 7 katonával a nyugat-szaharai (MINURSO) missziójához. Nemzetközi megállapodás alapján mûködõ mû - veletek A Magyar Honvédség tevékenysége katasztrófahelyzetben: A évi másfél hónapig tartó árvízi véde ke - zésben a Duna, Tisza és mellékfolyói kör zetében katona, 643 technikai eszköz, köztük 9 heli kopter vett részt. A Magyar Honvédség 25 fõs katonai rendész kon - tingenssel járul hozzá a nemzetközi megálla podáson alapuló mûveletek kategóriájába tartozó, az izraeliegyiptomi konfliktust lezáró Camp David-i béke - szerzõdés betartásának ellenõrzésére a Sínai-félszi - geten több nemzet által létrehozott és fönntartott (Multi - national Force and Observers, MFO) misszióhoz

22 Tartalék nélkül nincs hadsereg Civil katonák A évi júniusi árvízvédelmi munkálatokban 4560 katona, 344 technikai eszköz és 4 helikopter vett részt. A évi ajkai iszaptározó gátszakadását követõ devecseri és kolontári kármentesítésben és kárelhárításban 2300 katona, több mint 350 tehergépkocsi, busz, mûszaki technikai eszköz és 6 helikopter hajtott végre feladatokat. A Magyar Honvédség minden esetben bizonyította a gyors, fegyelmezett és szakszerû alkalmazhatóságot. Bírja a katasztrófavédelmi szakemberek és a lakosság bizalmát. Az MH védekezés során végzett tevék eny - sége kivívta a teljes magyar társadalom elismerését. A honvédelmi vezetés stratégiai célja a mûködõképes önkéntes tartalékos rendszer fölállítása. A tartalékos rendszer két elembõl áll: az önkéntes mûveleti és az önkéntes védelmi tartalékból, melyek a NATO irányelveknek megfelelõen a haderõ személyi kiegészítését biztosítják. Az önkéntes mûveleti tartalék katonáinak meg kell felelniük a hivatásos és szerzõdéses állománnyal szem - ben támasztott egészségügyi és képzési köve telmé - nyeknek, mivel õk a Magyar Honvédség bármely fel ada - tára alkalmazhatók. Az önkéntes védelmi tartalék feladata a terület - védelemben történõ részvétel: a kritikus infrastruktúra védelme, a katasztrófavédelemben és a befogadó nem - zeti támogatásban való részvétel közepéig a Magyar Honvédségnek összesen mintegy 6-8 ezer békében is alkalmazható önkéntes tar - talékos katonával kell ren delkeznie

23 Katonai életpálya A legjobbak A katonai hivatás kitartást, elhivatottságot, önfelál dozást igényel, mind a hazai feladatok ellátása, mind pedig a külföldi szolgálat teljesítése során. A szerzõdéses legénységi szolgálatot vállalók mini - mum 3 évet, majd többszöri meghosszab bítással leg - feljebb 20 évet szolgálhatnak a Magyar Hon védség kö - te lékében. Õk alkotják a katonai szervezetek gerincét. A legénység zöme külföldi szolgálatot is teljesít a Ma - gyar Honvédség békefenntartó, béketámogató mûve - leteiben. Azok, akik a katonai pályát hosszabb idõre tervezik, és megfelelõ iskolai végzettséggel, szakképzettséggel rendelkeznek, vállalhatják a tiszthelyettesi szolgálatot. Tiszthelyettesek számára a szakképzésben részt vevõk kivételével a szerzõdéses katonai szolgálat ide - je legfeljebb 20 év. A legalább fõtörzsõrmesteri rendfokozatot elérõ, és az elõmeneteli követelményeknek megfelelõ szerzõdéses katonák kérhetik hivatásos állományba vételüket. Így a katonai szolgálat felsõ korhatáráig szolgálhatnak a Magyar Honvédségben, valamint jogosulttá válnak a szolgálati nyugellátásra. A katonai szakképzõ iskolába jelentkezõ 18 és 22 év közötti fiatalok a megfelelõ katonai szakképzettség meg - szerzését követõen kezdhetik meg tiszthelyettesi szol - gálatukat

24 A felsõfokú végzettséghez kötött tiszti beosztások feltöltése elsõdlegesen a katonai felsõoktatásban részt vett hallgatók tiszti állományba vétele által történik. Az egyedi szakmai képzettséget igénylõ beosztások ese - tében (pl. orvos, jogász) a polgári életbõl érkeznek a mun kavállalók, kezdetben szerzõdéses katonának, majd késõbb belõlük is hivatásos katona válhat. Toborzóirodák A katonai igazgatás területi szervei a Magyar Hon - védség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancs - nokság (székhelye: Veszprém), és a Magyar Hon véd - ség Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancs nokság (székhelye: Szolnok) alárendeltségébe tartozó Toborzóés Érdekvédelmi Központok, valamint Toborzó- és Ér - dekvédelmi Irodák. A katonai hivatás iránt érdeklõdõk itt kaphatnak mun - katársainktól tájékoztatást. Toborzóirodák Magyarországon 46 47

25 Munkaerõ Kisvárosnyi embert foglalkoztatunk Költségvetés Minden forint hasznosul A Honvédelmi Minisztériumnál és a Magyar Hon véd - ségnél együttesen foglalkoztatottak száma (több mint fõ) körülbelül egy közepes méretû magyar or - szági város népességét teszi ki. A tiszthelyettesi, tiszti rendfokozatú hivatásos katonák a katonai szolgálatot élethivatásként vállalják. Az új alapokon nyugvó tartalékos rendszer kialakítása folyamatban van. A Honvédelmi Minisztérium mint az államháztartás 13. költségvetési fejezete, magába foglalja a Honvé del - mi Minisztérium igazgatását, hivatalait, háttér intéz mé - nyeit, a Magyar Honvédség katonai szer vezeteit, a kato - nai titkosszolgálatokat, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, továbbá a katonai ügyész séget, valamint az Állami Egészségügyi Központot. A Honvédelmi Minisz - térium a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által kiadott tervezési köriratnak megfelelõen, határidõre be - Kiadási fõösszeg MFt (Eredeti ei.) Kiadási fõösszeg GDP arány (Eredeti ei.) Támogatási fõösszeg MFt (Eredeti ei.) Támogatási fõösszeg GDP arány (Eredeti ei.) A Honvédelmi Minisztérium kiadási- és támogatási fõösszegének alakulása között a GDP tükrében (M Ft) 48 49

26 nyújtotta az Országgyû lés nek az NGM útján a évi költségvetési ja vaslatát. A Honvédelmi Minisztérium mint az államháztartás 13. költségvetési fejezete a személyi-mûködési-fejlesz - té si kiadások, valamint nyugdíj hozzájárulási kiadás meg oszlása a évi teljesítések alapján: 42,9% 30,4% 18,9% 7,9%. A Honvédelmi Minisztérium támogatási elõirány - zatát 2010-ben ,9 M Ft-ban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevételt ,0 M Ft-ban, a mûködéshez kapcsolódó bevé - teleket 4150,0 M Ft-ban, az eredeti kiadási fõ összeget pedig ezek összegeként ,9 M Ft-ban rögzítette a költségvetési törvény, amely viszont az év során jelen - tõsen változott. A 2010-es természeti katasztrófák következmé nyei - nek elhárításában és felszámolásában a honvéd ség ka - tonáival és eszközeivel is részt vett. A lakosságme - nekítés, valamint a vagyonmentés többletköltségeit az elszámolást követõen a költségvetés kifizette a tár - cának. A Honvédelmi Minisztérium évi költségvetési létszámkerete fõ volt. A honvédelmi szervezeteket megilletõ elõzõ évi maradványi és mûködési bevételeken túlmenõen az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további magyar katonai sze - repvállalás pénzügyi fedezetére év közben 5,2 Mrd Ft-ot csoportosítottak át e fejezet részére. Az EU-irányelvekhez igazodó jogharmonizáció követ - keztében 2010-tõl a Gripen bérleti díjhoz áfafizetési köte lezettség is kapcsolódik. A évben e fizetési kötelezettség teljesítésére a kormányzat újabb összeget biztosított

27 Beszerzések Folyamatos innováció A Magyar Honvédség beszerzéseit a hosszú távú haderõ-fejlesztési terv szabályozza. A beszerzések min d e - nekelõtt a NATO ISAF szerepvállalásunkkal kap - csolatosak, például páncélozott lakókonténerek, pán - cé lozott terepjárók stb. beszerzésére vonatkoznak. A 14 darab JAS 39 Gripen vadászrepülõgéphez meg vásároltuk a harcászati adatkapcsolatot biztosító Link 16 terminálokat, amellyel jelentõsen nõtt a repülõ - gépek harcértéke. A harmadik NATO-radar megvalósításához szüksé - ges beszerzési eljárások elõkészítése folyamatban van. Folytatódik a légvédelmi célú repülésirányításhoz szük séges föld-levegõ-föld híradórendszer kiépítése. Fontosabb beszerzési programok 2010-ben: gépjármûvek beszerzése, BTR 80 típusú páncélozott szállító harcjármûvek modernizációja, gépkarabély-modernizáció, tábori tüzéreszközök, aknavetõk beszerzése, az élõerõ megóvását biztosító eszközbeszer zé - sek, harcászati URH-rádiók beszerzése. A NATO Biztonsági Beruházási Programok (NSIP) keretében folytatódik a már üzemelõ két 3D-s RAT 31DL radar megbízhatósági tesztelése

A Magyar Honvédség 2007. évi átalakítása és a Honvédelmi Minisztérium új szervezete

A Magyar Honvédség 2007. évi átalakítása és a Honvédelmi Minisztérium új szervezete Dr. Kádár Pál ezredes HM tervezési és koordinációs főosztályvezető-helyettes A Magyar Honvédség 2007. évi átalakítása és a Honvédelmi Minisztérium új szervezete Salus rei publicae suprema lex esto. 1 Az

Részletesebben

I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének általános jellemzése

I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének általános jellemzése 2 I. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évi költségvetésének általános jellemzése A Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási előirányzatának a főösszege a Kormány döntésének megfelelően 2009-ben

Részletesebben

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium XIII. Honvédelmi Minisztérium I. A célok meghatározása, felsorolása A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet ideértve a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is feladata

Részletesebben

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok CXXXVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2010. no vem ber 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 2010. évi XCI II. tör vény A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon

Részletesebben

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság folyóirata SEREGSZEMLE. Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik, és jó vitézi resolutio!

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság folyóirata SEREGSZEMLE. Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik, és jó vitézi resolutio! A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság folyóirata SEREGSZEMLE Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik, és jó vitézi resolutio! (Zrínyi Miklós) PÁLYÁZAT DOKTORI KÉPZÉSRE A pályázatok beérkezési határideje

Részletesebben

I. A célok meghatározása, felsorolása

I. A célok meghatározása, felsorolása 2 I. A célok meghatározása, felsorolása A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai szervezeteit is - feladata egyrészt a Magyarország függetlenségének, területi épségének,

Részletesebben

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról Tájékoztató 1. Tájékoztató 2. Regisztráció, jelentkezés 3. Alkalmassági vizsgálat 4. Bevonulás és szerzôdéskötés 5. Katonai

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. október XXV. évf. 10.

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. október XXV. évf. 10. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. október XXV. évf. 10. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu KÖZÖS FELLÉPÉS 2014 TARTALOM 16 A LÉGIERŐ, A SZÁRAZFÖLDI ERŐK ÉS A

Részletesebben

ONVÉD TIZENÖT ÉVE SZÖVETSÉGBEN. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. április XXV. évf. 4.

ONVÉD TIZENÖT ÉVE SZÖVETSÉGBEN. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. április XXV. évf. 4. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. április XXV. évf. 4. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu TIZENÖT ÉVE SZÖVETSÉGBEN TARTALOM 32 A KLAPKA-DANDÁR 1. LÖVÉSZZÁSZLÓALJA

Részletesebben

ONVÉD HÁROMSZOROS VETERÁN. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. november XXIV. évf. 11.

ONVÉD HÁROMSZOROS VETERÁN. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. november XXIV. évf. 11. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. november XXIV. évf. 11. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu HÁROMSZOROS VETERÁN TARTALOM 42 AFGANISZTÁNBAN ÉLETET MENTENEK A

Részletesebben

A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN

A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Hornyacsek Júlia Keszely László hornyacsek.julia@uni-nke.hu keszely.laszlo@hm.gov.hu A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN Absztrakt Ma már magától

Részletesebben

A magyar biztonság- és védelempolitika fejlődése és a haderőreformok, 1989 2011 (I.)

A magyar biztonság- és védelempolitika fejlődése és a haderőreformok, 1989 2011 (I.) VÉDELEMPOLITIKA 37 Szenes Zoltán Tálas Péter A magyar biztonság- és védelempolitika fejlődése és a haderőreformok, 1989 2011 (I.) Azt, hogy milyen hadserege legyen egy országnak, alapvetően négy tényező

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. december XXIII. évf. 12.

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. december XXIII. évf. 12. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. december XXIII. évf. 12. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu TÁVOL A HAZÁTÓL 14 Fotó: Rácz Tünde Kőbe vésve, bronzba öntve GÖRGEI

Részletesebben

A Magyar Honvédséget érintõ országgyûlési biztosi vizsgálat tapasztalatai

A Magyar Honvédséget érintõ országgyûlési biztosi vizsgálat tapasztalatai A HÓNAP TÉMÁJA 73 Somosi György Szabó Máté A Magyar Honvédséget érintõ országgyûlési biztosi vizsgálat tapasztalatai 2009 márciusa és decembere között tíz év után elõször Szabó Máté országgyûlési biztos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8.

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu LÉGY RÁ MÉLTÓ! 14 Kőbe vésve, bronzba öntve VÁNDORLÓ HONVÉDSÍROK

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

Hogyan lehetek szerződéses katona?

Hogyan lehetek szerződéses katona? Hogyan lehetek szerződéses katona? magyar honvédség 1. TÁJÉKOZTATÓ A ben hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák teljesítenek szolgálatot. HOGYAN LEHETEK SZERZŐDÉSES KATONA? Tájékoztató a

Részletesebben

Hautzinger Gyula NORFOLKI EMBERÜNK

Hautzinger Gyula NORFOLKI EMBERÜNK Hautzinger Gyula NORFOLKI EMBERÜNK Köszönet feleségemnek, és akikkel együtt az elsõk voltunk, és mindenkinek, aki segítette, hogy azok lehessünk! Hautzinger Gyula NORFOLKI EMBERÜNK Kornétás Kiadó Budapest

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Endresz Ernő AZ EURO-ATLANTI INTEGRÁCIÓ KATONAI FELTÉTELEI

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Endresz Ernő AZ EURO-ATLANTI INTEGRÁCIÓ KATONAI FELTÉTELEI TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Endresz Ernő AZ EURO-ATLANTI INTEGRÁCIÓ KATONAI FELTÉTELEI BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület

Részletesebben

ONVÉD REPÜLŐNAP FÖLDÖN-ÉGEN. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. július XXIV. évf. 7.

ONVÉD REPÜLŐNAP FÖLDÖN-ÉGEN. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. július XXIV. évf. 7. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. július XXIV. évf. 7. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu REPÜLŐNAP FÖLDÖN-ÉGEN 14 Kőbe vésve, bronzba öntve A NEMZET ATYJA Fotó:

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai Jeszenyi Ildikó A biztonság fenntartásához olyan rendszerre van szükség, amely a veszélyhelyzeteket felismeri, kezeli,

Részletesebben

ONVÉD VITÉZSÉGGEL ÉS HŰSÉGGEL. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. február XXIII. évf. 2.

ONVÉD VITÉZSÉGGEL ÉS HŰSÉGGEL. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. február XXIII. évf. 2. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. február XXIII. évf. 2. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu VITÉZSÉGGEL ÉS HŰSÉGGEL 14 Fotó: Rácz Tünde Kőbe vésve, bronzba öntve

Részletesebben

MODERNIZÁCIÓ ÉS VÁLSÁGKEZELÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKÁJÁNÁL I. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKA NÉHÁNY ASPEKTUSA

MODERNIZÁCIÓ ÉS VÁLSÁGKEZELÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKÁJÁNÁL I. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKA NÉHÁNY ASPEKTUSA MODERNIZÁCIÓ ÉS VÁLSÁGKEZELÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKÁJÁNÁL Vasvári Tibor 1 I. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKA NÉHÁNY ASPEKTUSA Az elmúlt időszakban a sorozatos haderő átalakítás következményeként és

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. augusztus XXV. évf. 8. szám 390 Ft HÁBORÚ!

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. augusztus XXV. évf. 8. szám 390 Ft HÁBORÚ! ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. augusztus XXV. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu 1914 2014 HÁBORÚ! TARTALOM 16 A KÜLÖNLEGES MŰVELETI HARCIBÚVÁR-ALAPTAN-

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai működtetését szolgáló pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0424 2004. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó

Részletesebben

Helyôrségbôl helyôrségbe... 6-7. oldal Mindennapi ügyeink... 13. oldal Családi napok vidéken... 14. oldal

Helyôrségbôl helyôrségbe... 6-7. oldal Mindennapi ügyeink... 13. oldal Családi napok vidéken... 14. oldal Gyere Te is az Aquaparkokba július 7-én! Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2012. július XXI. évfolyam, 7. szám www.hsz.hu shop.hsz.hu Hogy is van ez?... 3. oldal Legfrisebb hírek, információk: www.hsz.hu

Részletesebben