Tények és adatok a Magyar Honvédségről 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tények és adatok a Magyar Honvédségről 2011"

Átírás

1 Tények és adatok a Magyar Honvédségről 2011 MINISTRY OF DEFENCE katonai borito2.indd :16:04

2 Tartalomjegyzék Készült a Honvédelmi Minisztérium megbízásából. All rights reserved. Zrínyi Média HM Kommunikációs Kft A Zrínyi Média Kft. a Honvédelmi Minisztérium által alapított, kizárólagos tulajdonában levõ cég. A kiadásért felel: Dr. Gubcsi Lajos ügyvezetõ Bevezetõ... 5 Védelempolitika... 6 Országvédelem/területvédelem... 8 Képességalapú szervezet...10 A Magyar Honvédség szervezeti felépítése...11 Szárazföldi haderõnem Légi haderõnem Logisztika C Különleges mûveleti erõk Nemzetközi szerepvállalás Katasztrófavédelem Tartalék nélkül nincs hadsereg Katonai életpálya Toborzóirodák...47 Munkaerõ Költségvetés Beszerzések Katonai rendfokozatok Címjegyzék Nyomda és kötészet: HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felelõs vezetõ: Németh László ügyvezetõ ISBN

3 Bevezetõ A honvédelem közös nemzeti ügyünk. A zsebkönyv megjelentetésének célja, hogy bemutassuk a 163 éves Magyar Honvédség felépítését és tevékenységét. Azt, ahogyan a több mint ezeréves katonai hagyományaink tovább élnek a honvédségben. Az Európai Unió Tanácsának soros elnöke 2011 elsõ felében Magyarország. Elsõ alkalom hazánk életében, amelyet szeretnénk kihasználni arra, hogy megmu - tassuk magunkat az unió népeinek. Mindig különleges figyelem kíséri azt a tagországot, amelyik a soros elnök - séget adja. Rajtunk van tehát, ha nem is a világ szeme, de mindenképp az európai közvélemény és az unió nemzeteinek tekintete. A soros elnökség feladatainak sikeres elvégzése, vagyis a sikeres elnökség, jelentõsen emelheti hazánk tekintélyét, ezért az egész magyar kor mányhoz hason - lóan, a Honvédelmi Minisztérium is mindent megtesz az eredményességért. 5

4 Védelempolitika Együtt a biztonságért A Magyar Köztársaság biztonsága a nemzeti önerõre, az európai és az euro-atlanti integrációra, valamint a nem zetközi együttmûködés egyéb formáira épül. A Magyar Honvédség fõ feladata Magyarország önállóságának és területi épségének védelme; a NATO együttes védelméhez, a szövetség mûveleteihez való hozzájárulás; részvétel a nemzetközi szervezetek köte - lékében zajló nemzetközi béketámogató és humanitá - rius feladatokban, valamint a súlyos ipari, civilizációs, illetve természeti katasztrófák elhárításában. Magyarország nemzeti érdeke mindezek mellett az euro-atlanti együttmûködés kiterjesztése és elmé - lyítése a közép-, kelet- és délkelet-európai térségben; a de mok ratikus értékek érvényesülése és azok tér nye - rése az euro-atlanti térségen túl, valamint a térség tartós megszilárdítása. Magyarország megkülönböztetett figyelmet fordít a nyugat-balkáni országok demokratizálódására, és arra törekszik, hogy bemutassa az euro-atlanti együtt - mûködés elõnyeit és átadja saját ez irányú tapasz - talatait. A nemzetközi közösség építõ jellegû együttmûködése hozzájárul a nemzetközi béke és biztonság fenntar - tásához és elõsegíti a bizalom széleskörû terjedését. Ezen túlmenõen a nézeteltérések megelõzését, azok 6 kezelését, valamint a vállalt nemzetközi kötelezettségek végre haj tá sának folyamatos figyelemmel kísérését. Magyar ország aktív szerepet vállal a többi között az ENSZ, az EBESZ, a nemzetközi fegyverzet-ellenõrzési rend sze rek tevékenységében, valamint a közép-, keletés délkelet-európai térségi kezdeményezésekben, továbbá a jószomszédi kapcsolatok ápolását célzó hagyo má nyos kétoldalú együttmûködési formákban is. EUNAVFOR ATA- LANTA EUFOR ALTHEA (Bosznia-Hercegovina) KFOR (Koszovo) NHQ SA (Bosznia-Hercegovina) MLO (Szerbia) EU SEC DR (Kongó) A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE BÉKETÁMOGATÓ MÛVELETEKBEN ENSZ misszió (10%) NATO misszió (72%) EU misszió (15%) Egyéb (3%) EUTM SOMALIA (Uganda) Mûveleti (missziós) feladatok UNFICYP (Ciprus) UNIFIL (Libanon) ISAF (Afganisztán) NTM-I (Irak) MFO (Egyiptom). MINURSO (Nyugat- Szahara) 7

5 Országvédelem/területvédelem Az alapfeladat A Magyar Honvédség alapfeladata az ország függet - lenségének és területi épségének védelme. Ezt a fel - adatot a magyar katonák a NATO-csatlakozás óta alap - vetõen szövetségi keretek között látják el. NATO-döntés és megfelelõ közjogi felhatalmazás alap ján más országok erõinek hazánkba érkezése, átvonulása, átmeneti, vagy tartós állomásoztatása ese tén a Magyar Honvédség részt vesz a befogadó nemzeti támogatás megszervezésében és biztosításában. A Magyar Honvédség alapfeladata a Magyar Köztár - saság légtér-sérthetetlenségének biztosítása. Hazánk légterének védelmét a honvédség a NATO légvédelmi rendszerében valósítja meg. A Magyar Honvédség országvédelemmel kapcso - la tos fõ feladatai: 1. a Magyar Köztársaság függetlenségének, terü - leti- és légtér-sérthetetlenségének, a lakosság, vala mint az ország anyagi javainak külsõ táma - dással szembeni védelme; 2. a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylõ létesítmények õrzése és védelme; 3. a Befogadó Nemzeti Támogatás katonai felada - tainak ellátása; 4. a csapatok, a személyi állomány béke idejére és a békétõl eltérõ idõszakra való felkészítése, ki - kép zése; 5. az Alkotmány 40/B. (2) bekezdése szerinti fegy - veresen vagy felfegyverkezve elkövetett erõsza - kos cselekmények elhárításában való közremû - kö dés; 6. az Alkotmány 19/E. -a által meghatározott eset - ben elrendelt feladatok végrehajtása; 7. polgári hatóságok támogatása, hozzájárulás a katasztrófavédelmi feladatok ellátásához. Az MH a feladatokat a rendvédelmi szervekkel, a katasztrófavédelemmel, továbbá a szövetséges erõkkel együtt látja el. 8 9

6 Képességalapú szervezet A biztonság szolgálatában A Magyar Honvédség szervezeti felépítése A Magyar Honvédség alkotmányos kötelezettsége a Magyar Köztársaság lakosságának és területének fegy - veres védelme. Környezetünk biztonsági átalaku lása, valamint a NATO- és EU-tagságunkból adódó szö vet - ségesi feladataink értelmében kiemelt felada tunkká vált az ütõképes, gyorsreagálású, rövid készen létû, telepít - hetõ, a világon bárhol bevethetõ katonai képessé gek létrehozása. Az expedíciós képességek mellett a Magyar Honvéd - ség fejleszti a meglévõ képességeit, és lehetõségeihez mérten visszaállítja az utóbbi években megszüntetett katonai képességeit is. A Magyar Honvédség képes a különbözõ biztonsági kihí vások eredményes kezelésére, legyen szó akár a ma gyar lakosságot veszélyeztetõ katasztrófáról vagy tá - voli területeken zajló békemûveletrõl. A nemzeti együttmûködés nélkülözhetetlen Egyetlen ország sem képes egyedül megbirkózni a sokoldalú feladatokkal, azonban számos probléma meg - oldható nemzetközi együttmûködésben. A Magyar Honvédség polgári irányítású, függelmi rendszerben mûködõ, központból szervezett fegyveres állami szervezet, békében az önkéntességen, megelõzõ védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban az önkén - tességen és az általános hadkötelezettségen alapuló haderõ fogalmaz a honvédelmi törvény. Az Alkotmánnyal összhangban a Magyar Honvédség felépítését az Országgyûlés a honvédelmi törvényben hatá rozza meg. Aszerint, hogy a honvédségen belül milyen feladat ellátására hozták létre, a szervezetek eltérnek egymástól. Az irányítási, vezetési feladatokat a Honvéd Vezérkarral együttmûködõ Honvédelmi Minisztérium látja el. A Magyar Honvédség alakulatai két haderõnembe cso portosíthatóak: szárazföldi és légi haderõnem. A Honvéd Vezérkar fõnök a honvédelmi miniszter - nek van közvetlenül alárendelve. A Honvéd Vezérkar fõ - nö ke vezeti a Honvéd Vezérkart és irányítja a Magyar Honvédség katonai szervezeteit. A Vezérkar fõnöke fe - lelõs a katonák felkészítéséért, kiképzéséért és had - rafoghatóságáért, továbbá magas fokú fegyelméért

7 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS A HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖK KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ KATONAI SZERVEZETEK 12 13

8 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERÕNEMI PARANCSNOKSÁG ALÁRENDELT KATONAI SZERVEZETEI 14 15

9 A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancs - noksága (MH ÖHP) a Magyar Honvédség katonai szer - vezeteinek középszintû vezetõ szerveként a Hon véd Vezérkar fõnök közvetlen szolgálati alárendelt ségében mûködik. Szárazföldi haderõnem Az ütõképes erõ A szárazföldi erõk a Magyar Honvédség fõ haderõneme. Ötvözi a magyar katonai hagyományokat a modern kor követelményeivel, képességeivel. A szárazföldi erõk általános feladatai: az ország területének fegyveres védelme; a szövetséges erõk felvonulásának biztosítása; válságreagáló (ezen belül békemûveletek) és hu - manitárius feladatok végrehajtása; részvétel a katasztrófák elhárításában, majd a kö - vet kezmények felszámolásában; 16 17

10 katonai mûveletekben részt vevõ erõk megerõ - sítése. A szárazföldi erõk feladatai válságreagáló (nem háborús) katonai mûveletekben A szárazföldi erõk feladatai békében A szárazföldi erõk képzettségének és készen lé - tének olyan szintû megteremtése és fenntartása, amely hiteles visszatartó erõt jelent a külsõ fenye - getések bármely fajtájával szemben. A szövetséges erõk számára felajánlott nemzeti kötelékek harcképességének és készenléti szint - jé nek fenntartása. A Washingtoni Szerzõdés 4. cikkelye szerinti válság reagáló mûveletekbe, illetve a nemzetközi szer zõdésekben vállalt békemissziókba kijelölt erõk felkészítése. A Washingtoni Szerzõdés 4. cikkelye szerinti válságreagáló mûveletekbe, illetve a nemzetközi szerzõdésekben vállalt békemissziókba kijelölt erõk alkalmazása és mûveleti tevékenységük nem zeti támogatása. Minõsített idõszakban a hadiszervezetre történõ áttérés. A hadiszervezetre történõ áttéréshez szükséges személyi állomány felkészítése, kiképzése. Minõsített idõszakban az ország mûködõ képes - ségének fenntartásában való részvétel

11 Háborús küszöb alatti harci, harci támogató, és harci kiszolgáló támogató mûveletek végrehajtása honi területen és azon kívül. Légi haderõnem A nemzet szárnyai A szárazföldi erõk feladatai háborús katonai mûveletekben Védelmi hadmûvelet. A befogadó nemzeti támogatásban való részvétel. Sikeres támadó hadmûvelet megvívása a szövet - ségesekkel együttmûködésben vagy a szövetségi kötelék részeként. A Washingtoni Szerzõdés 5. cikkelye szerinti fel - adatokban való részvétel. A légierõ alakulatai az MH ÖHP alárendeltségébe tar - toznak. Feladatuk a honi és mûveleti terület légterének ellenõrzése, a légtér sérthetetlenségének szavatolása, a légitámadások idõben történõ felderítése, illetve a mûve - letekben részt vevõ erõk légi támogatása, légvé delmi oltalmazása. A légierõ a következõ erõket foglalja magába: repülõerõk (harcászati és szállítórepülõk, har ci és szállító helikopterek); Alakulatok: MH 5. Bocskai István Lövészdandár MH 25. Klapka György Lövészdandár MH 25/88 Könnyû Vegyes Zászlóalj MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred 20 21

12 légvédelmi rakéta erõk (közeli és kis ható tá vol - ságú légvédelmi rakéta komplexumok); légtérellenõrzõ erõk (légi vezetés, radar). 1. Repülõerõk a) A Magyar Honvédség repülõalakulatai: MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis (Kecskemét) Rendeltetése: a Magyar Köztársaság és a NATOszö vet ségeseink légterének, területének és csapatainak oltalmazása, sérthetetlenségének biztosítása együtt - mûködésben a NATO és az MH Légierõ kijelölt erõivel. Fõ feladatai: folyamatos készenlét a légtérsértõ, repülési sza - bályokat sértõ légi jármûvek elleni tevékeny ségre, valamint a bajba jutott gépszemélyzetek meg - segítésére; hazánk, valamint a NATO-tagállamok és azok csa - pa tainak oltalmazása az ellenség légitámadá sai - val szemben; vizuális légi felderítés és légi támogatás. MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok) Rendeltetése: csapatok légi szállítása, oltalmazása és harctevékenységének légi tûztámogatása. Fõ feladatai: légi kutatás-mentés a Magyar Köztársaság teljes területén; légi tûztámogatás; bel- és külföldi katonai, gazdasági és hivatalos célú légi szállítások; hajózó és repülõmûszaki oktatás, a NATO Flying Training in Canada program feladatai; természeti csapások, az ipari és környezeti ka - tasztrófák következményeinek felszámolásá ban való közremûködés. Fõbb repülõeszközei: JAS 39EBS HU Gripen harci repülõgép An 26T szállító repülõgép 22 23

13 Fõbb repülõeszközei: Mi 8, Mi 17 közepes szállítóhelikopter; Mi 24D, Mi 24V, Mi 24P harci helikopter; JaK 52 repülõgép. b) Repülõcsapatokat kiszolgáló-támogató alakulat: MH Pápa Bázisrepülõtér (Pápa) Integrált Légvédelmi Rendszerében (NATINADS NATO Integrated Air Defence System). A légvédelmi rakétaerõk fõ feladatai: nemzeti Légvédelmi Készenléti Szolgálat ellátása; területek, objektumok, a mûveletekben részt vevõ erõk légvédelmi rakéta oltalmazása (alapvetõen a kijelölt légvédelmi rakétaalkalmazási zónában). Rendeltetése: a légvédelmi készenléti szolgálat és a Magyar Honvédségnél rendszeresített egyéb repülõesz - közök fogadása, a nyugati régió Légi Kutató-mentõ Készenléti Szolgálat tevékenységének biztosítása. Fõ feladata: a befogadó nemzeti támogatás keretében Pápá ra települõ szövetséges erõkkel való folyamatos kapcsolattartás, biztosítási feladatok ellátása. 2. Légvédelmi rakétaerõk A Magyar Honvédség légvédelmi rakétaerõit az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred testesíti meg, mely alakulat Gyõr helyõrségben települ. A légvédelmi rakétaerõk rendeltetése: a nemzeti, vagy a szövetséges erõkkel együtt mû - ködve légvédelmi oltalmazás biztosítása a NATO 24 25

14 A katonai szervezet fõbb eszközei: KUB (SA 6) légvédelmi rakétarendszerek (mo- der nizált); MISTRAL légvédelmi rakétarendszerek; telepíthetõ ICC; K1P automatizált tûzirányító rendszer; K2PC mobil univerzális harcvezetõ kabin; ICC K2PC integrált harcászati vezetési rendszer. 3. Légtérellenõrzõ erõk Magyarország légterén évente mintegy 500 ezer re - pülõgép halad át. A Magyar Honvédség katonái a pol gári repülésirányítás szerveivel együtt dolgoznak az utasok és a magyar lakosság biztonságáért. A Magyar Honvédség légtérellenõrzõ erõinek fõ feladatai: A Magyar Köztársaság légterének védelme, a kijelölt légtér ellenõrzése, jogos és rugalmas felhasználásának biztosítása és a delegált jogkörök alapján a NATO által kijelölt körzetben a különbözõ fegyverrendszerek har - cászati szintû irányítása. A Magyar Honvédség légtérellenõrzést végrehajtó központjai az MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred kötelékében végzik feladatukat. A légi felderítés eszközei: RAT 31DL nagy hatótávolságú háromdimenziós 3D lokátorállomás; P 37 felderítõ lokátorállomás; SZT 68U lokátorállomás; P 18 lokátorállomás; PRV 17 magasságmérõ lokátorállomás

15 Logisztika A folyamatos mûködésért A Magyar Honvédség logisztikai rendszerének két fõ eleme a termelõi és a fogyasztói logisztika. A termelõi logisztikához tartozik a logisztikai kuta - tás-fejlesztési tevékenység, az új anyagok és eszközök rendszeresítése, a haditechnikai eszközök és anyagok, hadfelszerelési cikkek beszerzése. Ezeket a feladatokat a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (HM FHH) látja el. A fogyasztói logisztikát a HM Honvéd Vezérkar fõnök irányítja, amelyhez a HVK Logisztikai Csoport - fõnökség biztosítja a szükséges információk elemzését és elõkészítését, döntési javaslatok kidolgozását. A fogyasztói logisztika feladata a Magyar Honvédség mûködésének logisztikai támogatása. Az MH alábbi önálló logisztikai katonai szervezetei az MH ÖHP alárendeltségébe tartoznak: MH Logisztikai Ellátó Központ; MH Veszélyesanyag Ellátó Központ; MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred; MH Légijármû Javítóüzem; MH Katonai Közlekedési Központ

16 Emellett minden alakulat rendelkezik saját logisztikai alegységgel, ami biztosítja a katonai szervezet számára a mindennapi mûködéshez szükséges feltételeket. A Magyar Honvédség logisztikai rendszere számára kiemelt jelentõségû feladat a szövetséges mûveletekben feladatot végrehajtó magyar katonai szervezetek (kontingensek) logisztikai támogatása. Katonáink Afga - nisztánban, a Balkán-félszigeten illetve Cipruson szol - gál nak. A Stratégiai Légi Szállítási Képesség (SAC) program keretében az MH Pápa Bázisrepülõtérre települt Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing) számára a Magyar Honvédség a befogadó nemzeti támogatás ke - re tében biztosítja az elhelyezési és részben a mûködési feltételeket. Logisztikai támogatást nyújt a Stratégiai Légi Szállítási Képesség program 3 darab C 17-es repülõgépének, és az azokat üzemeltetõ és kiszolgáló több mint 200 fõs nemzetközi állománynak. C 17 Stratégiai légi szállítás A Stratégiai Légi Szállítási Képesség (SAC) programja három évtizedre tervezett együttmûködés a stratégiai légi szállítás területén. A SAC programot az a felismerés hívta életre, hogy a NATO tagországai egyenként nem tudják megoldani a nagy, több ezer kilométeres távol - ságokra való katonai szállítás feladatait. Eddig 12 nemzet csatlakozott a program alapjait lefek - tetõ megállapodáshoz (SAC MOU SAC Memorandum of Understanding): 10 NATO-tagállam (Bulgária, Egyesült Államok, Észtország, Magyarország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Románia, Szlové nia) és két a NATO Partnerség a Békéért (PfP) együtt mûködésben részt vevõ ország (Svédország és Finnország)

17 A SAC keretében a 12 együttmûködõ nemzet közös, Boeing C 17 Globemaster III típusú szállítógépekbõl álló légiflottát hozott létre, amelyet a nemzetek együtt üzemeltetnek és állják annak költségeit. A három C 17-es szállítógép Magyarországon van be jegyezve, rajtuk a magyar felségjelzés látható. A C 17 légiflottát üzemeltetõ Pápára települt Nehéz Légiszállító Ezred, a HAW 150 tagú állománya a 12 részt vevõ nemzet katonáiból áll. Magyarország számára fontos a program, mert biz - tosítja a Magyar Honvédség stratégiai szállítási igényeit. A SAC program továbbra is nyitva áll a stratégiai lé - giszállítás területén együttmûködésben gondolkodó NATO- és PfP-államok számára. Különleges mûveleti erõk Láthatatlan katonák Az új típusú feladatok teremtette környezetben a hagyományos katonai erõ nem mindig alkalmazható hatékonyan, ezért olyan különleges katonai képesség lét - rehozása és fenntartása vált szükségessé, amely le - hetõvé teszi az aszimmetrikus mûveletekben is az ered - ményes katonai megoldások alkalmazását

18 Alapfeladataik a különleges felderítés, a közvetlen ak - ciók végrehajtása és a katonai segítségnyújtás. A ha gyo - mányostól eltérõ eljárásokat alkalmazó, célszerûen fel - szerelt különleges mûveleti erõk feladataikat a katonai mûveletek bármely területén képesek végrehajtani. A Magyar Honvédség különleges mûveleti képes - ségének kialakítása 2005-ben kezdõdött az MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj meg - alapításával. Katonáink azóta már mûveleti területen is bizonyították rátermettségüket. Nemzetközi szerepvállalás Magyarország megbízható szövetséges A Magyar Honvédség 1000 katonája teljesít szol gálatot a NATO, az EU és az ENSZ által vezetett, vala mint nemzetközi megállapodás alapján mûködõ nemzetközi béketámogató mûveletekben az európai, afrikai és az ázsiai földrész 11 országában. Több mint 700 magyar katona szolgál a NATO afganisztáni, koszovói és iraki mûveletében, 180 katona tevékeny kedik az EU boszniahercegovinai, grúziai, szomáliai és kongói mûveletében, mintegy 90 katona dolgozik ENSZ-zászló alatt Cipruson, Libanonban és Nyugat-Szaha rá ban, 25 katona pedig nemzetközi megállapodás alap ján teljesít szolgálatot a Sínai-félszigeten. Emellett az MH majdnem kétszáz felkészült, több nyelven beszélõ szakembere dolgozik az 34 35

19 ENSZ, az EU és a NATO köz pontjaiban, parancs - nokságain. Lelkiismeretes mun ká jukkal tovább öregbítik Magyarország és a Magyar Hon védség jó hírnevét a világban. A válságövezetekben szolgáló magyar katonák gya - rapodó tudása és tapasztalata hozzájárul ahhoz is, hogy a Magyar Honvédség maradéktalanul el tudja látni a haza védelmének feladatait. NATO Afganisztán Az afganisztáni misszió a NATO jelenlegi legfonto - sabb mûvelete. Magyarország képességeihez mérten veszi ki részét az afganisztáni katonai és civil felada - tokból. A Magyar Honvédség összes mûveletben lévõ erõinek mintegy 50%-a az ISAF kötelékében szolgál. Az afganisztáni magyar részvétel fõ elemei: Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT): Baghlan tar tomány újjáépítésének összehangolása, az újjá építési feladatok biztosítása. Mûveleti Tanácsadó és Összekötõ Csoport (OMLT): Az Afgán Nemzeti Hadsereg Baghlan tartományba települt lövészzászlóaljának mûveleti kiképzése, támogatása. Nemzeti Támogató Elem: Az Afganisztánban szol - gáló magyar egységek logisztikai kiszolgálása. MH Mi 35-ös Légi Kiképzõ Csoport (AMT): Az afgán légierõ Mi 35-ös pilótáinak és mûszaki személyzetének kiképzése. Kabuli Nemzetközi Repülõtér (KAIA): A repülõtér katonai részlegének vezetõ nemzetként történõ mûködtetése, irányítása

20 Tervezett felajánlás: az MH ISAF Légi Kiképzõ Csoport (AMT II), amely nek feladata az afgán légierõ Mi 17-es pilótáinak és mûszaki személyzetének kiképzése. Nyugat-Balkán A Nyugat-Balkánra továbbra is kiemelt nemzet - közi figyelem jut. A Magyar Honvédség jelenleg több mint 240 katonával járul hozzá a Koszovó - ban folyó NATO-vezetésû KFOR-mûvelethez. EU A magyar nemzeti érdekek érvényesítése miatt az EU katonai mûveletei közül kiemelt figyelmet szentelünk a bosznia-hercegovinai EUFOR ALTHEA mûveletnek, hiszen a mûvelet jelentõs mértékben hozzájárul a Ma - gyar országhoz közeli Bosznia-Hercegovina stabili tásának megteremtéséhez, amely a nyugat-balkáni béke elen ged - hetetlen feltétele. Az EU jelenlegi leg nagyobb mûvele - téhez a Magyar Honvédség 170 fõvel járul hozzá. Az afrikai kontinens egyre nagyobb szerepet játszik az EU válságkezelési tevékenységében. A Magyar Hon - védség a Kongói Demokratikus Köztársaságba és Ugan dába telepített kiképzõket, törzstiszteket és tanács - adókat. ENSZ A Magyar Honvédség 77 katonával járul hozzá az ENSZ ciprusi (UNFICYP), 4 katonával a libanoni (UNI

21 Katasztrófavédelem A szervezett erõ A Magyar Honvédség felkészült a Magyar Köztár saság lakosságának biztonságát veszélyeztetõ súlyos környezeti és ipari katasztrófák következményei elleni fellépésre, a katasztrófavédelmi feladatokra. FIL) és 7 katonával a nyugat-szaharai (MINURSO) missziójához. Nemzetközi megállapodás alapján mûködõ mû - veletek A Magyar Honvédség tevékenysége katasztrófahelyzetben: A évi másfél hónapig tartó árvízi véde ke - zésben a Duna, Tisza és mellékfolyói kör zetében katona, 643 technikai eszköz, köztük 9 heli kopter vett részt. A Magyar Honvédség 25 fõs katonai rendész kon - tingenssel járul hozzá a nemzetközi megálla podáson alapuló mûveletek kategóriájába tartozó, az izraeliegyiptomi konfliktust lezáró Camp David-i béke - szerzõdés betartásának ellenõrzésére a Sínai-félszi - geten több nemzet által létrehozott és fönntartott (Multi - national Force and Observers, MFO) misszióhoz

22 Tartalék nélkül nincs hadsereg Civil katonák A évi júniusi árvízvédelmi munkálatokban 4560 katona, 344 technikai eszköz és 4 helikopter vett részt. A évi ajkai iszaptározó gátszakadását követõ devecseri és kolontári kármentesítésben és kárelhárításban 2300 katona, több mint 350 tehergépkocsi, busz, mûszaki technikai eszköz és 6 helikopter hajtott végre feladatokat. A Magyar Honvédség minden esetben bizonyította a gyors, fegyelmezett és szakszerû alkalmazhatóságot. Bírja a katasztrófavédelmi szakemberek és a lakosság bizalmát. Az MH védekezés során végzett tevék eny - sége kivívta a teljes magyar társadalom elismerését. A honvédelmi vezetés stratégiai célja a mûködõképes önkéntes tartalékos rendszer fölállítása. A tartalékos rendszer két elembõl áll: az önkéntes mûveleti és az önkéntes védelmi tartalékból, melyek a NATO irányelveknek megfelelõen a haderõ személyi kiegészítését biztosítják. Az önkéntes mûveleti tartalék katonáinak meg kell felelniük a hivatásos és szerzõdéses állománnyal szem - ben támasztott egészségügyi és képzési köve telmé - nyeknek, mivel õk a Magyar Honvédség bármely fel ada - tára alkalmazhatók. Az önkéntes védelmi tartalék feladata a terület - védelemben történõ részvétel: a kritikus infrastruktúra védelme, a katasztrófavédelemben és a befogadó nem - zeti támogatásban való részvétel közepéig a Magyar Honvédségnek összesen mintegy 6-8 ezer békében is alkalmazható önkéntes tar - talékos katonával kell ren delkeznie

23 Katonai életpálya A legjobbak A katonai hivatás kitartást, elhivatottságot, önfelál dozást igényel, mind a hazai feladatok ellátása, mind pedig a külföldi szolgálat teljesítése során. A szerzõdéses legénységi szolgálatot vállalók mini - mum 3 évet, majd többszöri meghosszab bítással leg - feljebb 20 évet szolgálhatnak a Magyar Hon védség kö - te lékében. Õk alkotják a katonai szervezetek gerincét. A legénység zöme külföldi szolgálatot is teljesít a Ma - gyar Honvédség békefenntartó, béketámogató mûve - leteiben. Azok, akik a katonai pályát hosszabb idõre tervezik, és megfelelõ iskolai végzettséggel, szakképzettséggel rendelkeznek, vállalhatják a tiszthelyettesi szolgálatot. Tiszthelyettesek számára a szakképzésben részt vevõk kivételével a szerzõdéses katonai szolgálat ide - je legfeljebb 20 év. A legalább fõtörzsõrmesteri rendfokozatot elérõ, és az elõmeneteli követelményeknek megfelelõ szerzõdéses katonák kérhetik hivatásos állományba vételüket. Így a katonai szolgálat felsõ korhatáráig szolgálhatnak a Magyar Honvédségben, valamint jogosulttá válnak a szolgálati nyugellátásra. A katonai szakképzõ iskolába jelentkezõ 18 és 22 év közötti fiatalok a megfelelõ katonai szakképzettség meg - szerzését követõen kezdhetik meg tiszthelyettesi szol - gálatukat

24 A felsõfokú végzettséghez kötött tiszti beosztások feltöltése elsõdlegesen a katonai felsõoktatásban részt vett hallgatók tiszti állományba vétele által történik. Az egyedi szakmai képzettséget igénylõ beosztások ese - tében (pl. orvos, jogász) a polgári életbõl érkeznek a mun kavállalók, kezdetben szerzõdéses katonának, majd késõbb belõlük is hivatásos katona válhat. Toborzóirodák A katonai igazgatás területi szervei a Magyar Hon - védség Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancs - nokság (székhelye: Veszprém), és a Magyar Hon véd - ség Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancs nokság (székhelye: Szolnok) alárendeltségébe tartozó Toborzóés Érdekvédelmi Központok, valamint Toborzó- és Ér - dekvédelmi Irodák. A katonai hivatás iránt érdeklõdõk itt kaphatnak mun - katársainktól tájékoztatást. Toborzóirodák Magyarországon 46 47

25 Munkaerõ Kisvárosnyi embert foglalkoztatunk Költségvetés Minden forint hasznosul A Honvédelmi Minisztériumnál és a Magyar Hon véd - ségnél együttesen foglalkoztatottak száma (több mint fõ) körülbelül egy közepes méretû magyar or - szági város népességét teszi ki. A tiszthelyettesi, tiszti rendfokozatú hivatásos katonák a katonai szolgálatot élethivatásként vállalják. Az új alapokon nyugvó tartalékos rendszer kialakítása folyamatban van. A Honvédelmi Minisztérium mint az államháztartás 13. költségvetési fejezete, magába foglalja a Honvé del - mi Minisztérium igazgatását, hivatalait, háttér intéz mé - nyeit, a Magyar Honvédség katonai szer vezeteit, a kato - nai titkosszolgálatokat, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, továbbá a katonai ügyész séget, valamint az Állami Egészségügyi Központot. A Honvédelmi Minisz - térium a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által kiadott tervezési köriratnak megfelelõen, határidõre be - Kiadási fõösszeg MFt (Eredeti ei.) Kiadási fõösszeg GDP arány (Eredeti ei.) Támogatási fõösszeg MFt (Eredeti ei.) Támogatási fõösszeg GDP arány (Eredeti ei.) A Honvédelmi Minisztérium kiadási- és támogatási fõösszegének alakulása között a GDP tükrében (M Ft) 48 49

26 nyújtotta az Országgyû lés nek az NGM útján a évi költségvetési ja vaslatát. A Honvédelmi Minisztérium mint az államháztartás 13. költségvetési fejezete a személyi-mûködési-fejlesz - té si kiadások, valamint nyugdíj hozzájárulási kiadás meg oszlása a évi teljesítések alapján: 42,9% 30,4% 18,9% 7,9%. A Honvédelmi Minisztérium támogatási elõirány - zatát 2010-ben ,9 M Ft-ban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevételt ,0 M Ft-ban, a mûködéshez kapcsolódó bevé - teleket 4150,0 M Ft-ban, az eredeti kiadási fõ összeget pedig ezek összegeként ,9 M Ft-ban rögzítette a költségvetési törvény, amely viszont az év során jelen - tõsen változott. A 2010-es természeti katasztrófák következmé nyei - nek elhárításában és felszámolásában a honvéd ség ka - tonáival és eszközeivel is részt vett. A lakosságme - nekítés, valamint a vagyonmentés többletköltségeit az elszámolást követõen a költségvetés kifizette a tár - cának. A Honvédelmi Minisztérium évi költségvetési létszámkerete fõ volt. A honvédelmi szervezeteket megilletõ elõzõ évi maradványi és mûködési bevételeken túlmenõen az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további magyar katonai sze - repvállalás pénzügyi fedezetére év közben 5,2 Mrd Ft-ot csoportosítottak át e fejezet részére. Az EU-irányelvekhez igazodó jogharmonizáció követ - keztében 2010-tõl a Gripen bérleti díjhoz áfafizetési köte lezettség is kapcsolódik. A évben e fizetési kötelezettség teljesítésére a kormányzat újabb összeget biztosított

27 Beszerzések Folyamatos innováció A Magyar Honvédség beszerzéseit a hosszú távú haderõ-fejlesztési terv szabályozza. A beszerzések min d e - nekelõtt a NATO ISAF szerepvállalásunkkal kap - csolatosak, például páncélozott lakókonténerek, pán - cé lozott terepjárók stb. beszerzésére vonatkoznak. A 14 darab JAS 39 Gripen vadászrepülõgéphez meg vásároltuk a harcászati adatkapcsolatot biztosító Link 16 terminálokat, amellyel jelentõsen nõtt a repülõ - gépek harcértéke. A harmadik NATO-radar megvalósításához szüksé - ges beszerzési eljárások elõkészítése folyamatban van. Folytatódik a légvédelmi célú repülésirányításhoz szük séges föld-levegõ-föld híradórendszer kiépítése. Fontosabb beszerzési programok 2010-ben: gépjármûvek beszerzése, BTR 80 típusú páncélozott szállító harcjármûvek modernizációja, gépkarabély-modernizáció, tábori tüzéreszközök, aknavetõk beszerzése, az élõerõ megóvását biztosító eszközbeszer zé - sek, harcászati URH-rádiók beszerzése. A NATO Biztonsági Beruházási Programok (NSIP) keretében folytatódik a már üzemelõ két 3D-s RAT 31DL radar megbízhatósági tesztelése

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 67/2011. (III. 16.) KE határozat 69/2011. (III. 16.) KE határozat 71/2011. (III.

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Alapító okiratok A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Mogyorósi József ezredes MH Katonai Közlekedési Központ központparancsnok FELHASZNÁLT IRODALOM HM KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT FŐNÖKSÉG: Az MN. Közlekedési Szolgálat

Részletesebben

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.)

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.) Honvédelmi miniszteri elismerések: SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL bronz fokozat (5 fő) Kerekréti Mihály Csaba Andorka László Csete László Bencze Péter Mizsei Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Határozatok 108/2008. (HK 16.) HM határozat 110/2008. (HK 16.) HM határozat 112/2008.

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Haderőreform, a Magyar Honvédség fejlődése. - egy missziós tábornok szemszögéből

Haderőreform, a Magyar Honvédség fejlődése. - egy missziós tábornok szemszögéből Haderőreform, a Magyar Honvédség fejlődése - egy missziós tábornok szemszögéből Dr. Isaszegi János nyá. vezérőrnagy Balkán, Irak, Afganisztán hadműveleti szakértő okl. szakmérnök okl. szakközgazdász címzetes

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka, Szentendre 2007. szeptember 05. 1 EUFOR (BOSZNIA- HERCEGOVINA: 145 + 11 fő)

Részletesebben

Székesfehérvár, Topor István ezredes MH ÖHP MIRF főnök

Székesfehérvár, Topor István ezredes MH ÖHP MIRF főnök Székesfehérvár, 2016.09.26. Topor István ezredes MH ÖHP MIRF főnök NATO AZ ISKOLATÁSKÁBAN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEKBEN NATO MAGYARORSZÁGON Topor István ezredes Személyi

Részletesebben

Budapest, augusztus 2-án Tisztelettel :

Budapest, augusztus 2-án Tisztelettel : MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Válasz a K1821., K/824., K/892. és K/925. szám ú írásbeli kérdésekre. Dr. Vadai Ágnes asszon y Országgyűlési képviselő Budapes t Tisztelt Képviselő Asszony! Az

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

A magyar közigazgatás alapvető jellemzői. A honvédelmi igazgatás. Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza - előadás

A magyar közigazgatás alapvető jellemzői. A honvédelmi igazgatás. Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza - előadás A magyar közigazgatás alapvető jellemzői A honvédelmi igazgatás Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza - előadás Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu 2006-2007. 2. félév Az állam fő funkciói - az állam

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Ünnepélyes keretek között köszöntötte Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke. Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke. Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA világszínvonalú és páratlanul gazdag koncertmesteri és

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E szeptember 28., kedd

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E szeptember 28., kedd HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 28., kedd 80. szám Tartalomjegyzék VI. Alapító okiratok 13/2010. (IX. 28.) HM határozat egyes költségvetési szervek alapító

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE Balogh Miklós mérnök ezredes HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum Felügyeleti és Tűzvédelmi Hatósági Osztály osztályvezető 2012.09.05. 1 Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium XIII. Honvédelmi Minisztérium A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a költségvetés végrehajtása során

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről (Cukrászipari termékek)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (Cukrászipari termékek) Tájékoztató az eljárás eredményéről (Cukrászipari termékek) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/10 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es Hirdetmény típusa: minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről keretmegállapodásos (tartós élelmiszer)

tájékoztató az eljárás eredményéről keretmegállapodásos (tartós élelmiszer) tájékoztató az eljárás eredményéről keretmegállapodásos (tartós élelmiszer) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154-88/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

A Honvédelmi Alprogramban elvégzett, folyamatban lévő és tervezett feladatok

A Honvédelmi Alprogramban elvégzett, folyamatban lévő és tervezett feladatok A Honvédelmi Alprogramban elvégzett, folyamatban lévő és tervezett feladatok Vécsei Attila Környezetvédelmi Osztály osztályvezető-helyettes 2016. november 16. A Honvédelmi Minisztérium a Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Tervezet 2008. 09. 29. A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

A repülőtér a II. világháború során súlyos károkat szenvedett, újjáépítése 1948-ig tartott.

A repülőtér a II. világháború során súlyos károkat szenvedett, újjáépítése 1948-ig tartott. A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis (hívóneve: "TITÁN") a Magyar Honvédség egyik légi katonai szervezete. Rendeltetése a Magyar Köztársaság és a NATO szövetségesek légterének, csapatainak

Részletesebben

I. A célok meghatározása, felsorolása

I. A célok meghatározása, felsorolása 2 I. A célok meghatározása, felsorolása A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai szervezeteit is - feladata egyrészt a Magyarország függetlenségének, területi épségének,

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Állami Ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Állami Ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Állami Ünnepünk, 2016. augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE három évtizedes katonai szolgálata alatt az üzemeltetés és az egészségügy szakterületén

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok TÉMAKÖRÖK 1. TÖRTÉNELMI ALAPOK 2. AZ MH KKK RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

A VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK VÁRHATÓ HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HADRENDJÉNEK KIALAKÍTÁSÁRA

A VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK VÁRHATÓ HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HADRENDJÉNEK KIALAKÍTÁSÁRA A KONFERENCIA VITAANYAGA NAGY TIBOR dandártábornok 1 A VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK VÁRHATÓ HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HADRENDJÉNEK KIALAKÍTÁSÁRA Samuel P. Huntington A nyugat nem egyetemes

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

Magyarország Köztársaság Elnöke felelős vezetői beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Magyarország Köztársaság Elnöke felelős vezetői beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, a honvédelmi miniszter előterjesztésére Magyarország Köztársaság Elnöke felelős vezetői beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, a honvédelmi miniszter előterjesztésére Állami Ünnepünk, 2014. augusztus 20-a alkalmából K I N E V

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása?

Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása? Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása? Kaiser Ferenc NKE HHK 2014. 10. 01. Oroszország Területe: 17 098 242 km 2 (1.) Határai: 20 241 km szárazföldi (284 km Azerbajdzsán,

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 008-010022. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 008-010022. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:10022-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 008-010022 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI HIVATAL 1135 Budapest, Lehel utca 35-37. Postacím: 1885 Budapest Pf.: 25. Telefon: 06 (1) 236-5198 HM 25-577 Fax: 06 (1) 236-5482 HM 25-526 e-mail: hatosagihivatal@hm.gov.hu

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Környezeti problémák a Kárpát-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA

Környezeti problémák a Kárpát-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA Környezei problémák a Kárpá-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kriikus infrasrukúra védelmi kuaások padanyi.jozsef@uni-nke.hu 2012

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar főnök előadása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztonság- és védelempolitika szakos hallgatóinak

A Honvéd Vezérkar főnök előadása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztonság- és védelempolitika szakos hallgatóinak A Honvéd Vezérkar főnök előadása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztonság- és védelempolitika szakos hallgatóinak Haderőváltozások a rendszerváltoztatás óta; a Magyar Honvédség jelenlegi helyzete és feladatai

Részletesebben

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Kossuth Nemzetőrség Budapest, VIII. ker. Baross u.61 03./2012 Jóváhagyom: Budapest, 2012.február 18-án vitéz. Dezső Mihály nőr. altábornagy parancsnok KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Felterjesztem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium XIII. Honvédelmi Minisztérium A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2012. évi költségvetés végrehajtása

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) Figyelem! Az összeállítás a 2011. augusztus 18-i aktuális

Részletesebben

A Magyar Köztársaság, illetve a Magyar Honvédség részvétele az ENSZ, EBESZ, MFO és NATO vezette válságkezelésekben

A Magyar Köztársaság, illetve a Magyar Honvédség részvétele az ENSZ, EBESZ, MFO és NATO vezette válságkezelésekben A Magyar Köztársaság, illetve a Magyar Honvédség részvétele az ENSZ, EBESZ, MFO és NATO vezette válságkezelésekben DR. ISASZEGI JÁNOS DANDÁRTÁBORNOK MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben