Szabadság, jog és szabályozás a kibertérben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabadság, jog és szabályozás a kibertérben"

Átírás

1 Szabadság, jog és szabályozás a kibertérben Fekete László A digitális kultúra avantgárdja a kezdetektõl fogva ellenérzéssel és gyanakvással fogadta az államok, a nemzetközi politikai és gazdasági szervezetek azon törekvéseit, hogy a világháló mûködését kívülrõl diktált szabályok közé kényszerítsék. Az ott folyó kommunikációnak ugyanis vannak már írott és íratlan szabályai. Ezeket a technikai és közösségi szabályokat a számítógépeket és lokális hálózatokat összekapcsoló TCP/IP protokolltól az országkódokon és generikus kódokon alapuló legfelsõbb szintû tartományneveken át a tisztességes számítógép-használat és kommunikáció chartájáig önkéntesek alkották meg, és azok a használók konszenzusán alapulnak. Hiszen a világhálónak nem volt és ma sincs kormánya, amely különleges autoritásánál fogva bármit is rákényszeríthetne annak közösségére. Ezek a szabályok persze a világháló létrehozóinak és elsõ néhány százezer használójának politikai kultúráját, értékvilágát fejezik ki, amely világosan és egyértelmûen felismerhetõ az általuk teremtett és egymás között használt beszédmódban. Ha szavakat kellene keresnünk a digitális kultúra értékvilágának a jellemzésére, akkor elõször a nyitottság, a középpont-nélküliség, az interaktivitás, a konszenzuson alapuló szabályozás, a szabad identitásválasztás, a nem lokalitás, a hierarchia, az elõjogok és a tekintélyek elutasítása jut az eszünkbe. A digitális kultúra létrehozói szerint ezek a szavak jelölik ki tudásunk, kultúránk, emberi kapcsolataink és politikai cselekvéseink új horizontját. Az internet nagy hatású teoretikusai ezért is szeretik önmagukat és a világháló társadalmát úgy látni, mint akik Jefferson, Washington, Paine, Mill, Madison, Tocqueville, Brandeis, Holmes és mások libertinus politikai filozófiai hagyományait folytatják, azokat radikalizálják és teljesítik ki a kibertérben (Barbrook és Cameron 1997: 41 59; Barlow 1990: 45 57; Sobchack 1995: 11 28; Sterling 1994). Mivel a világháló nem más, mint az emberek, valamint az emberek és a gépek közötti kommunikáció hálójában létrehozott tranzakciók, kapcsolatok és gondolatok halmaza, ezért pillanatról pillanatra igényli a használók akik egyben létrehozók millióinak virtuális jelenlétét. Lényegébõl következõen participatorikus. A világháló mint közös terv nem jöhetett volna létre s nem is maradhatna fenn a használók-létrehozók személyes elkötelezettsége, aktív részvétele és konszenzusa nélkül, ami egyszerûen azt jelenti, hogy bekapcsolódnak az ott zajló gigantikus párbeszédbe, tekintettel vannak a kommunikáció szabályaira, és lehetõségeik szerint maguk is hozzájárulnak a világháló tudáshalmazainak (multi)kultúrájának replika 45 (2001. szeptember):

2 együttes gyarapításához. A világháló nem jöhetett volna létre és nem is maradhatna fenn, ha az uralkodó közgazdasági paradigma szerint elválasztanánk egymástól például a vállalkozót és a fogyasztót, a szolgáltatót és a (ki)szolgáltatottat. Az internet nem pay-per-view tévékészülék, a virtuális tér közössége nem pay-per-use társadalom. Ebben a térben ugyanis a szimbolikus javak, a tudás, a kultúra elõállítása, cseréje és értelmezése folyik. Egy olyan jószág elõállításáé és cseréjéé, amelyre nem érvényesek a földi közgazdaságtannak a szûkösség elvére épülõ szabályai, mert minél szabadabban lehet hozzáférni ehhez a jószághoz, annál gyorsabban gyarapodik és annál nagyobb hasznot generál mindenki számára. Ennek a tudásnak a közege a hypertext vagy hypermédia, amely multilineáris, többirányú ösvény, tetszõlegesen választott csomópontokkal és kapcsolódásokkal rendelkezik, s a használó mint társalkotó ebben a közegben hozza létre a tudás változatos alakzatait. Ugyanígy nem lehet itt a használókat-létrehozókat földi származásuk és jogalanyiságuk különbözõségei szerint kategorizálni; a kibertérben a szabadság fokának meghatározásánál nem a legkisebb amit például még a magyar és a kínai kormány is megengedne polgárainak, vagy a bahreini szultán alattvalóinak, hanem a legnagyobb közös többszörös elve érvényesül. Kibertér mint piactér Amikor ben Tim Berners-Lee és Robert Cailliau megalkotta a tudás hypertext alapú disztributív rendszerét, a World Wide Webet, és ezzel lehetõvé vált az adatok és információk online cseréje a genfi CERN és a bataviai (Illinois) Fermilab fizikusai között, majd 1993 novemberében megjelent a Mosaic és nyomában a többi felhasználóbarát böngészõ, hirtelen feltárulkoztak az eleddig néhány százezer ember közös ügyének planetáris méretû körvonalai ben 18 millió, 1997-ben millió, 1998-ban pedig már 150 millió használó írta és alkalmazta a világháló mûködésének szabályait. Becslések szerint 2001 augusztusában mintegy 514 millió ember használja az internetet az alapítók és az elsõ használók közössége által lefektetett szabályok szerint, amelyek tehát egyre nagyobb és szélesebb kör konszenzusára épülnek. 1 E rendkívül bonyolult globális rendszer zavartalan mûködése nyomán nap mint nap megtapasztalhatjuk azt, hogy a világhálót mûködtetõ szabályok jobbak, méltányosabbak, és nem utolsósorban hatékonyabbak, mint földi hasonmásaik. Nyilvánvaló, hogy e szabályok a világháló mûködése, növekedése során folyamatosan változnak, de a változások nem érintik létrehozásuknak a használók aktív részvételén és konszenzusán nyugvó alapelveit. Számos ígéretesnek indult, ám idõközben elvetélt vagy fejlõdésében megrekedt kommunikációs rendszer létrehozásának kísérlete bizonyítja, hogy létrehozóik sem technikai, sem közgazdasági, sem politikai értelemben nem értették meg a világháló és a hozzá hasonló globális rendszerek mûködtetésének emberi feltételeit. Ezért ha a világhálót magánvállalkozásként, a mikroökonómiai tankönyvekben lefektetett üzleti szabályok szerint próbálták volna megvalósítani és mûködtetni ahol a vállal- 1 Nua Internet Surveys, replika

3 kozó piacot kutat, befektet, információt állít elõ és árul, a fogyasztó pedig fizet és fogyaszt, akkor az ma sem léphetett volna túl a France Télécom Miniteljének vagy a British Telecom Presteljének a szintjén. Röviden: a világháló lényegi vonásai közé tartozik, hogy a használat és a létrehozás, a szabályalkotás és a szabálykövetés nem különül el határozottan egymástól, s úgy tûnik, hogy ez a globális és dinamikus rendszerek mûködésének nélkülözhetetlen emberi feltétele. Az internet gyorsuló fejlõdésével és terjedésével együtt és egyre határozottabban jelennek meg azok a politikai szándékok, amelyek az eleddig leszabályozatlan területet az állam által megszabott politikai-jogi keretek közé kívánják szorítani. S miután e fejlõdés következtében egy planetáris méretû üzleti vállalkozás lehetõségei immár kézzelfogható közelségbe kerültek, egyre határozottabban fogalmazódnak meg azok a gazdasági szándékok is, amelyek a kiszámítható, biztos és hatalmas hasznot ígérõ üzletmenet érdekében a világhálót konszolidálni akarják. Ezek a politikai és gazdasági szándékok nyilvánvalóan együtt járnak a digitális kultúra avantgárd utópiáinak visszanyesegetésével és kioltásával. Ezért, még ha a különféle kormányzati és üzleti tervezetek szerzõi át is veszik az internet elsõ, nonkonformista használóinak és teoretikusainak eredeti nyelvezetét, igyekeznek versenyre kelni velük új szavak, anagrammák és betûszavak kiötlésében, s a ma már szinte kötelezõ frázisgyûjtemény mögött gyakran tetten érhetõk a politikai ellenõrzés és korlátozás, a monopolizálás, a tartalom feletti kizárólagos rendelkezési jogok megszerzésének és hosszú távú biztosításának a kísérletei. Az ellenõrzésre és a korlátozásra irányuló politikai és gazdasági szabályozási szándékok azonban már rövid távon is bizonyítják alkalmatlanságukat. Mindenekelõtt azért, mert gazdaságilag, politikailag és jogilag meg akarják osztani a kibertérben oszthatatlan használó-létrehozó és szabályalkotó-szabálykövetõ személyt, s mert figyelmen kívül hagyják e bonyolult és összetett globális rendszer mûködésének participáción és konszenzuson nyugvó alapelveit. A kívülrõl diktált szabályok nyomában azonnal megmutatkoznak a világháló mûködésének és további fejlõdésének korlátai, mert gátolják a tudás szabad áramlását és egyenlõ disztribúcióját, a használó-létrehozó személyek szabad kommunikációját. Amikor Steve Woolgar, a neves angol tudományfilozófus és az általa vezetett kutatócsoport tagjai elõször vetették fel írásaikban lásd pl. They came, they surfed, they went back to the beach, és Virtual Society? Beyond the Hype az egykori használók fogalmát, sokan ezt még tökéletes õrültségnek tartották. Egyes becslések szerint azonban mintegy 30 millióra tehetõ azon egykori használók száma, akik 1999-ben kiszálltak a virtuális térbõl. 2 A virtuális tér menekültjeinek elhatározását, paradox módon, 2 Nincsenek megbízható módszerek az internethasználók számának pontos és megbízható mérésére, ezért az említett számot is sokan vitatják. Az internethasználók számának csökkenésére vagy növekedésére lehet következtetni például a kapcsolódás várakozási idejének mérésével is. Az átlagos várakozási idõ az Egyesült Államokban a õszi 20 másodpercrõl decemberre 16,3 másodpercre csökkent. Ezeket a mérési adatokat azonban nemcsak a használók száma, hanem az alkalmazott technikák és technológiák, illetve azok változásai is nagymértékben befolyásolják. Ugyanakkor az utóbbi idõben az adatforgalom növekedésérõl a korábbiakhoz képest sokkal reálisabb becslések jelentek meg (lásd ehhez Coffman és Odlyzko 2001). Az európai adatok vegyes képet mutatnak. Nyugat-Európában és a Balti államokban az utóbbi két évben folytatódott az internethasználók számának dinamikus növekedése, Magyarországon viszont 2000-ben lassulni látszott a korábbi növekedés üteme; elmaradásunk replika 203

4 nem a technikával szembeni fóbiájuk, nem a rousseau-i vissza a természethez érzése motiválta, s nem is Thoreau Waldenjének partján akartak újra magányosan elmélkedni. A világháló elhagyásának egyik legfõbb okát a kibertér egyre növekvõ kommercializációjában jelölték meg. A kommercializáció következtében üzleti ajánlatok és információk (ígéretek) olyan tömege zúdul a használóra, amelyekre egyáltalán nincs szüksége, idejét és pénzét emészti, a szoftverekben elrejtett kémprogramok (spyware, executable applets vagy cookies, adbots, browser parasites, web bugs stb.) pedig számítógépén tárolt adatai és használói szokásai után kémkednek, kereskednek azokkal tudta és beleegyezése nélkül. Az így vándorútra kelõ személyes adatok nyomában üzleti ajánlatok és haszontalan információk újabb áradata zúdul a használóra. Serge Gauthronet és Etienne Drouard becslése szerint az elektronikuslevél-marketing (spamming) 2000-ben mindegy 10 milliárd euróval növelte a használók éves internetköltségeit. A szerzõk a használókat terhelõ reklámköltségek mellett egy súlyosabb veszélyre is felhívják figyelmünket: a spammingvállalkozások ma már naponta akár 20 milliárd levél elindítására is képesek, s ez az entrópia jelenségének rémét szabadíthatja rá a világhálóra. 3 Az e-gazdaságnak ebben a fontos, üzlet- és fogyasztó- (B2C) szegmensében a virtuális tér használó-létrehozó személye kellemetlenebb és kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhet, mint a földi gazdaság egyszerû fogyasztójáé. Ezt a tendenciát támasztja alá pl. az Amazon.com augusztus 31-i közleménye is: eszerint a vállalkozás saját vagyontárgyának (private assets) tekinti 20 millió ügyfele személyes adatait, amelyeket ezentúl szabadon és üzleti érdekeinek megfelelõen szándékozik hasznosítani. Röviden, az Amazon.com annak adja el húszmillió vásárlója személyes adatait nevét, címét, telefonszámát, -címét, a hitelkártyájáról és pénzügyeirõl, is- (2. folyt.) szembetûnõ Ausztriához, de Szlovákiához és Szlovéniához képest is, az okok nincsenek alaposan feltárva. Minden bizonnyal a Matáv tarifapolitikája és távközlési monopóliuma, a digitális kultúra oktatásának periferikus volta, és ennek következtében a magyar tartalomszolgáltatások fejlõdésének lassúsága is szerepet játszhat. E feltételek megváltoztatása nélkül talán nem is növelhetõ lényegesen az internetezõk száma. Mert a magyar használó népességbeli aránya közel eshet ahhoz a felsõ társadalmi határhoz, amelynek tagjai meg tudják fizetni az internetezés magas hazai költségeit, és rendelkeznek azzal a kulturális tõkével (nyelvi, technikai és szakmai tudással), amely lehetõvé teszi számukra, hogy potyautasként is élni tudjanak a világháló kínálta gazdasági és kulturális lehetõségekkel. Az emarketer elemzõje, Nevin Cohen kedvezõbb képet fest a magyarországi helyzetrõl, s magasabb számokat közöl a digitális kultúra elterjedtségérõl és kilátásairól. Adatai szerint 2000 októberében magyar internethasználót mértek. S a Carnation Research kutatására hivatkozva, 2001 végére szerinte magyar használója lesz a világhálónak. Ezek a számok azonban mit sem változtatnak azon a tényen, hogy a magyar internethasználók számának növekedése jelentõsen elmarad az említett környezõ országokétól (Nevin Cohen: Hungary s Healthy eoutlook, február 13. Nua Internet Surveys, European Survey of Information Society Knowledge Base Measuring Information Society (Gauthronet és Drouard2001: 71 74). Az Európai Bizottság számos dokumentumában lásd pl. Directive 97/7/EC, Directive 97/66/EC és Directive 2000/31/EC szûrõprogramokat javasol a spamming ellen. Nem igazán hatásos eszközök. Az Egyesült Államokban a szolgáltatók igyekeznek blokkolni azokat a szervereket, amelyek spamlevelek tömegét indítják el. Újabban az Európa Parlament a cookie használatának általános tilalmát tervezi (Matt 2001; Stephens 2001). 204 replika

5 kolai végzettségérõl, foglalkozásáról és munkahelyérõl szerzett információkat, társadalombiztosítás-számát, jogosítványának adatait stb., aki azokért a legtöbbet kínálja. 4 Az Európai Tanács megbízásából készült, 1994 májusában kiadott Bangemann Report a vállalati marketing stílusában piacvezérelt forradalomként írja le a globális információs társadalom kialakulásának folyamatát. A jelentés készítõiben fel sem merült annak a lehetõsége, hogy éppen a piaci vezérlés kiteljesedése állítja majd a legnagyobb akadályt a piac korlátlan bõvíthetõsége és az információs társadalom kialakulása elé. Az információs társadalom másfajta technikai, gazdaságelméleti, jogi és politikai gondolkodást igényelne. Máskülönben az egyre agresszívebb kommercializáció, a használóra kényszerített haszontalan információk áradata, személyes adatainak és szokásainak illetéktelen, üzleti és egyéb célú felhasználása, a tudáshalmazok feletti gazdasági ellenõrzés megszerzése és monopolizálása magát az embert fogja kiszorítani a virtuális térbõl. Mindenestre úgy tûnik, a kibertérben megvalósulni látszanak Robert Rocherfort korábbi megállapításai, amelyeket az 1990-es évek fogyasztói szokásainak változásairól és azok társadalmi következményeirõl tett. Rocherfort szerint a fogyasztó számára azért vált rendkívül körmönfonttá a játék ebben az új gazdasági környezetben, mert egyszerre próbál hasznot húzni a piac személyesen neki címzett ajánlataiból, s ugyanakkor piacmentes övezetté szeretné tenni saját privát szféráját. A két törekvés közötti határ azonban igen tünékeny; az új igények és szükségletek sikeres kommercializálása jelzi e határnak a privát szféra hátrányára történõ áthelyezését (Herzlich és Vaysse 1993). Jog és politika a kibertérben Az internethasználat növekvõ népszerûségével és elterjedtségével egy idõben jelentek meg az államok egyre határozottabb szabályozási törekvései, amelyek többnyire nem a használó-létrehozó személy kiberjogainak védelmére, hanem sokkal inkább azok korlátozására, a kommunikáció szabadságának szûkítésére, a tudáshalmazok ellenõrzésére és elõzetes cenzúrázására irányultak. Ezért bárhogy is vé- 4 Az itt felsorolt személyes adatok listája az Amazon.com Privacy Noticecímû dokumentumából származik. Az Amazon.com itt ajánlásokat is megfogalmaz azon vásárlók számára, akik ezt az adatgyûjtést és adatkereskedelmet elfogadhatatlannak tartják, õk kénytelenek úgynevezett titoktársaságokon (Privacy Companies)keresztül elküldeni megrendeléseiket. A titoktársaságok egyébként évi 49,99 229,99 USDt számolnak fel szolgáltatásaikért; az évi 49,99 USD elõfizetés pusztán az anonim barangolást teszi lehetõvé. A Privacy International és az Amazon.com.uk levelezése azt mutatja, hogy az Amazon.com.uk nem óhajtja megérteni a Privacy International képviselõinek a személyes adatok tárolására és ellenõrizetlen transzferére vonatkozó kifogásait. Az Amazon.com.uk képviselõje elég sajátosan érvel a személyes adatok tárolása mellett; vásárlóik hitelkártyájának adatait például azért nem törlik, mert az nagyon idõigényes (lásd Ugyanakkor egyre több úgynevezett freeware-t ajánló vállalkozás (BearShare, GoZilla, Speedbit, Acoustic Galaxy, Radiate/Aureate stb.) gyûjti a programjaiba elhelyezett spyware-ek révén személyes adatainkat, és folyamatosan ellenõrzi felhasználói szokásainkat. E vállalkozások eredeti szándékairól sokat elárulnak maguk az agresszív programok, amelyek a telepítés után a kevésbé gyakorlott felhasználók számára szinte kiirthatatlanok a számítógéprõl. replika 205

6 lekedjünk a digitális kultúráról és a világháló mûködésének libertinus politikai filozófiai alapelveirõl, világosan kell látnunk azt, hogy a világháló szabályozására és ellenõrzésére irányuló politikai és gazdasági törekvésekkel szembeni ellenállás és tiltakozás nemcsak kiberjogaink biztosításának, hanem számos esetben nehezen megszerzett földi jogaink védelmének érdekében is történik. Az Egyesült Államok, az Európai Unió és az egyes tagállamok, valamint az Európa Tanács eddigi törvényhozási kezdeményezései szûkítik, korlátozzák, vagy egyenesen visszavonják azon emberi jogok és alapvetõ szabadságok némelyikét a virtuális térben, amelyeket például az amerikai alkotmány elsõ és negyedik kiegészítése, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az Emberi Jogok és Alapvetõ Szabadságjogok Európai Egyezménye, az egyes országok alkotmányai és törvényei a földi halandók számára egyszer már biztosítottak. Nagy-Britannia, Németország, az Európai Unió vagy az Európa Tanács törvénytervezetei és ajánlásai ellentétesek az emberi jogok és alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló római egyezménynek a véleménynyilvánítás szabadságáról, a levéltitokról és a jogorvoslathoz való jogról szóló cikkeivel, valamint a strasbourgi emberi jogi bíróság joggyakorlatával és döntéseivel. 5 Ráadásul gyakran kriminalizálnak és szankcionálni szándékoznak olyan nem szándékos és másoknak hátrányt vagy sérelmet nem okozó cselekedeteket például elektronikus levelezésünk titkosító kulcsának a törlését, elvesztését vagy átadásának szándékos megtagadását Nagy-Britanniában és Írországban, amelyeken a földi térben egyáltalán nem ütköznénk meg. 6 Az utóbbi két évben ezekhez a jogokat és sza- 5 Az Emberi Jogok és Alapvetõ Szabadságjogok Európai Egyezménye art. 6. és 8. megsértése miatt számos ügy került a strasbourgi bíróság elé, amelyekben a bíróság az államokat marasztalta el. Lásd ehhez például Funke v. France (1993), John Murray v. the United Kingdom (1996), Saunders v. the United Kingdom (1996), Serves v. France (1997), illetve Malone case (1983), Halford v. the United Kingdom (1997), Huvig case (1989), Kruslin case (1989), Niemietz v. Germany (1991), Amann v. Switzerland (1995), Kopp v. Switzerland (1997) és Valenzuela Contreras v. Spain (1997). 6 Nagy-Britanniában az Investigatory Powers Act (2000) art. 53 (1) és (5) a titkosító kulcs hatóságok elõtti eltitkolását két évig terjedõ börtönbüntetéssel szankcionálja. A törvény célja elég nyilvánvaló, tudniillik megakadályozni a gyanúsított ama szándékát, hogy kriminális cselekedeteinek dokumentumait, levelezését hozzáférhetetlenné tegye a hatóságok számára. De ha a hatóságok a titkosított dokumentumokkal akarják megalapozni a gyanúsítottal szembeni vádat, akkor minek az alapján gyanúsították? Senki sem kényszeríthetõ arra, hogy önmagát vádolja. Mint ahogy ártatlanságának bizonyítására sem. Ezért a törvény alapvetõen sérti az Emberi Jogok és Alapvetõ Szabadságjogok Európai Egyezményének 6. artikulusát. Ugyanakkor a törvény egyéb következményeit tekintve is ellentmondásos, mert nem tud és nem is akar világos különbséget tenni a titkosító kulcs átadásának szándékos megtagadása, korábbi szándékos törlése vagy véletlenszerû elvesztése között. Ez pedig a hatóságok önkényes értelmezése elõtt nyitja meg az utat a személy szándékait illetõen, vagyis kriminális cselekedeteit leplezendõ tagadja meg a kulcs átadását, következésképpen bûnös. Bevallom, hogy én már kétszer vesztettem el leveleim titkosító kulcsát, ráadásul egy új biztonsági program kipróbálása során tévedésbõl a sajátom helyett éppen egy angol barátom levelezõprogramját láttam el titkosító kódommal. Miután nagy nehezen sikerült visszaállítani az eredeti állapotot, eldobtam persze ezt a kulcsot is. Igaz, ez utóbbi esetben nem én, hanem õ lenne büntethetõ (Bowden 1999; Akdeniz és Bowden 1999: ). Kevésbé szigorú, de nem kevésbé megalapozatlan az ír Electronic Commerce Act(2000) art. 27 (4)-e. Eszerint kihágást ( summary offence ) követ el az, aki a hatóságok elõtt megtagadja titkosított üzenetének dekódolását. Ezzel szemben a belga Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique art. 88. quater viszont a gyanúsítottat nem, csak harmadik személyt kötelezne a titkosító kulcsok átadására. Ennek megtagadását pedig 6 12 hónap börtönbüntetéssel és/vagy ezer 206 replika

7 badságokat különbözõ mértékben szûkítõ, megszorító törvényhozási kezdeményezésekhez zárkózott fel többek között Kína, Ausztrália, Új-Zéland, India, Dél-Korea, Japán, Szingapúr, Malajzia és Törökország (Anderson 2001; Bingham 2001; Le CSA veut contrôler les images et les sons du Net. In Vnunet.fr, máj. 31.; Dearne 2001; Kim Deok-hyun 2001; Ko Shu-ling 2001; Latrive 2001; Lal Pai 2001; Taggart 2001). A nyilvános hazai kormányzati dokumentumokból nem lehet arra következtetni, hogy Magyarország is ehhez a trendhez készülne igazodni, legfeljebb egyes kormánytisztviselõk és politikusok nyilatkozatai utalhatnak erre. 7 Az Európa Tanács számára a május 25-én elkészült legújabb ajánlás a Convention on Cyber-crime (2001), amelyhez a tervek szerint november 23-ától csatlakozhatnak az egyes tagállamok, többek között éppen az emberi jogok és szabadságok korlátozása miatt került a kiberjogi, az emberi jogi és a különféle informatikai szakmai szervezetek bírálatának középpontjába. A heves és széles körû nemzetközi tiltakozás ellenére a tervezet készítõi úgy vélik, hogy munkájuk hozzá fog járulni a kibertér új nemzetközi jogrendjének kialakításához. 8 Meglehet. De ez eléggé valószínûtlen egy olyan nemzetközi jogi dokumentum esetében, amely a legteljesebb homályban hagyja az államok szuverenitásának és autoritásának kérdését, amely nem akar tudomást venni a nem lokalitás elvérõl, ellentmondásosan veti fel a büntetõjogi felelõsség kérdését, pontatlanul és kiterjesztõ módon határozza meg a számítógép- és kiberbûnözés fogalmát, és totális, minden adatra és minden egyes személy adatforgalmára kiterjedõ ellenõrzéssel kívánja üldözni a kiberbûnözést a (6. folyt.) belga frank pénzbüntetéssel szankcionálná. Az említett európai országokon kívül Szingapúr és Malajzia alkotott törvényt a jelszó vagy titkosító kulcs átadásának kötelezettségérõl. Az Európa Tanács Convention on Cyber-crime (2000) tervezete viszont ebben a vonatkozásban folyamatosan változott, s a végleges dokumentumban (a 27. változatban) már nem esik szó sem errõl, sem a key-eschrow rendszerrõl. 7 Ez a törekvés a magyar kormányzati dokumentumokból Magyar válasz (1999) és Tézisek az információs társadalomról (2000) nem olvasható ki még akkor sem, ha politikusi nyilatkozatokban és írásokban olykor megfogalmazódik a világhálót jellemzõ kommunikációs szabadsággal szembeni nyugtalanság, s a kontroll bevezetésének szükségessége (lásd Rockenbauer és Újvári 2001; Körmendy-Ékes 2000). Ugyanakkor néhány, a kommunikáció ellenõrzésére, a tartalmak elõzetes cenzúrázására magánszorgalomból tett lépés alapján arra lehet következtetni, hogy egyes szolgáltatók és szervezetek tévesen definiálják saját helyüket, szerepüket és jogosítványaikat ebben a nyilvános kommunikatív térben (lásd ehhez Bogád 2001). 8 Lásd Csonka Péternek, az Európa Tanács Gazdasági Bûnözés Kollégiuma helyettes vezetõjének nyilatkozatát (Luening 2000). Ezzel szemben számos szakértõ úgy látja, hogy a tervezet alapvetõ ellentmondásai miatt teljes kudarccal végzõdhet az alkalmazás során (BDRC Report on Safer Internet Action Plan: Intermediate Evaluation, Conducted for the European Commission, Vol máj. 31., 7 8.). Az EPIC és több nemzetközi civil szervezet azt is kifogásolja, hogy az amerikai kormányzat segítségével készült tervezet az amerikai joggal összhangban kriminalizál olyan magatartásokat, amelyek az Egyesült Államokon kívül nem kriminalizálnak, vagy az európai országokban enyhébb megítélés alá esnek (McCullagh 2000). A Convention on Cyber-crime (2000) egyik kiemelt feladata a gyûlöletbeszéd visszaszorítása és üldözése lenne a kibertérben. Ahogy azonban a náci relikviákat kaliforniai honlapján árverezõ Yahoo! International Inc. és a La ligue contre le racisme et l antisemitisme közötti perben november 7-én hozott kaliforniai bírósági ítélet bizonyítja, ez nem valósítható meg az egyes országok alkotmányainak és joggyakorlatának különbségei miatt. replika 207

8 virtuális térben. 9 A francia kormány részére 1996-ban készült dokumentum, az Internet, Enjeux juridique szerzõi még az a priori korlátozás helyett az önkorlátozást javasolták a kormányzatnak. 10 Egy másik kormányzati dokumentum írói La France dans la société de l information (1999) hasonló szellemben fogalmazták meg a szabályozást, az államok szuverenitását, az e szuverenitás határait és a világháló határtalanságát érintõ politikai és jogi dilemmákat: Az internet kollektív alkotás, mindig befejezetlen, változó szabályainak gyakran csak akkor van értelmük, ha azokat az egész világon alkalmazzák. Ha az államok nem akarnak lemondani hivatásukról és felelõsségükrõl, akkor meg kell találniuk az internet magánés közösségi, technikai és üzleti szereplõivel a dialógus új módozatait. 11 Úgy tûnik azonban, hogy az államok még nem találták meg, s nem is nagyon keresik ezeket az új módozatokat. A politikai gyakorlat és a törvényhozási kezdeményezések sokszor ellentmondanak azoknak az emelkedett stílusban megfogalmazott nagyszabású hivatalos utópiáknak, amelyeket az egyes kormányzatok az információs vagy kommunikációs társadalom jövõjérõl fogalmaznak meg. Mielõtt részletesen elemeznék néhány olyan törvényt, továbbá nemzetközi és kormányzati kezdeményezést, amely a világhálón zajló kommunikáció és e kommunikáció tartalmainak a szabályozását tûzte célul, elõzetesen rá kell mutatni arra, hogy e kísérletek haszontalannak és eredménytelennek bizonyultak, mert nem tudták elérni kitûzött céljaikat, ráadásul emberi jogokat és alapvetõ szabadságokat sértettek. Hatásuk sokkal inkább abban mutatkozott meg, hogy felbosszantották és mozgósították a világhálót használó-létrehozó személyek és szervezetek sokaságát, akik ezután különbözõ alkotmánybírósági és legfelsõbb bírósági döntések nyomán sikeresen szerezték vissza az új törvények által korlátozott vagy kétségbevont jogaikat. Úgy tûnik, hogy az alkotmánybírák a törvényhozókkal ellentétben nem tekintik a világhálót alkotmánymentes övezetnek. 12 Számos esetben hosszú és fáradságos jogi procedúrákra sem volt szükség, mert ezek nélkül is megbuktak a világhálót használó-létrehozó személyek ellenállásán. A világhálót szabályozni kívánó 9 Az utóbbi években az Európa Tanács a személyes adatok védelmérõl számos ajánlást fogalmazott meg. Így például a Recommendation No R (99) 5 rámutat a személyes adatok folyamatos gépi gyûjtésének és rögzítésének veszélyeire és törvénytelenségére, s arra ösztönzi a használókat, hogy személyes adataikat leghatásosabban anonimitásuk megõrzésével, leveleik titkosításával, illetve a felelõtlen szolgáltatók bojkottálásával védhetik meg (lásd például Council of Europe, Recommendation No R (99) 5 of the Committee of Ministers to Member States for the Protection of Privacy on the Internet, február 23.; Council of Europe, Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data [ETS No 108] Strasbourg, január 28.). S ugyanígy a tervezet nem tesz világos különbséget a computer-related és a computer-mediated crime között; az elõbbi kategória alá sorol olyan cselekményeket, amelyek a földi térben történnek. Így nem csoda, hogy a tervezetben a számítógép-kultúra mint valami posztmodern infernó jelenik meg (lásd ehhez MacKinnon 1997: ). 10 Internet, Enjeux juridique: Rapport au ministre délégué à la Poste aux Télécommunications et à l Espace et au ministre de la Culture, Présidée par Isabelle Falque-Pierrotin márc. 16. jún. 16., La France dans la société de l information. Paris, American Civil Liberties Union v. Reno 117 S. Ct (1997); American Library Association v. Pataki 969 F. Supp. 160 (S.D.N.Y. 1997). 208 replika

9 törvények feletti viták során gyakran vádolták az amerikai, a német, az angol törvényhozókat vagy a brüsszeli bizottság tagjait azzal, hogy nem ismerik a globális rendszer mûködésének alapelveit, és nem értik a világháló valódi problémáit. Ez persze nem teljesen alaptalan feltételezés. (Igaz, a legfontosabb kérdésekben hogyan változtatja meg a világháló a társadalmi kommunikáció hagyományos formáit és normáit, átalakítja-e a kommunikáció köz- és személyes tereit, miként hozza létre a tudás változatos alakzatait, milyen hatása van az írásra és általában a nyelvre, s mindezeknek milyen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális következményei lehetnek a jövõ társadalmában? mindannyian tudatlanok vagyunk.) Patrick Leahy, Vermont demokratapárti szenátora a Communications Decency Act (1996) szenátusi vitája során maga is utalt arra, hogy a száz szenátor közül eleddig csupán hatan használták az internetet. 13 Ezért fogalmazott találóan Louis Rossetto, a Wired szerkesztõje az említett törvény elleni tiltakozó felhívásában: A törvény olyan, mint amikor írástudatlanok mondják meg nekünk, hogy mit olvassunk. A Kapitóliumban a politikusok kisebbsége rendelkezik csak lel, s a kongresszus sincs teljesen rákapcsolva az internetre. 14 Az emberi jogok szûkítése mellett ugyancsak a hozzáértés hiánya miatt bírálják adatvédelmi, informatikai és biztonsági szakemberek az Európa Tanács Convention on Cyber-crime (2001) tervezetét. A tervezet ugyanis akadályokat állít azon technikák és szoftverek alkalmazása és fejlesztése elé, amelyek éppen a számítógépek és a számítógép-hálózatok biztonságát, az adatok védelmét, az adatforgalom hitelességét és az üzleti tranzakciók megbízhatóságát kívánják szolgálni külsõ, illetéktelen behatolókkal szemben. Ráadásul a tervezet az ügyfelek tranzakcióinak és adatforgalmának folyamatos rögzítésére és archiválására kötelezi az internetszolgáltatókat (ISP); a totális ellenõrzés következtében létrejövõ, a magánszemélyek, szervezetek és vállalkozások tevékenységének 13 Bõvebben Statement of Senator Leahy On Introduction of The Child Protection, User Empowerment, and Free. Expression In Interactive Media Study Bill,1995. április / html és The Role of DOJ and Internet Protest, december 14. press/199512/ html. 14 Rossetto felhívásának lelõhelye: Természetesen Leahy és Rosetto kijelentései az 1995-ös állapotra vonatkoznak. A magyar Országgyûlés informatikai helyzetét és a képviselõk tájékozottságát jól jellemzi Zuschlag János szocialista képviselõ önálló határozati javaslatának fogadtatása. A képviselõ azt kérte az Országgyûléstõl, az utasítsa hivatalát arra, hogy mindennemû, a képviselõi munkához kapcsolódó információt digitalizáljon, számítógépes programokkal olvasható, feldolgozható formátumban is tegye hozzáférhetõvé a képviselõk számára, a papírdokumentumokkal azonos idõben. Jóllehet a képviselõk rokonszenveztek Zuschlag javaslatával, mégis futurisztikus és elhamarkodott elképzelésnek igyekeztek azt beállítani. A képviselõ javaslata meglehetõsen visszafogottnak tûnik annak ismeretében, hogy az Európa Parlament és a nyugat-európai országok parlamentjeinek dokumentumai szabadon hozzáférhetõk az interneten. A törvényhozó és a kormányzati munka átláthatóságának megteremtését a nyugat-európai kormányok kiemelt feladatként kezelik. Lásd például a francia Service d information du Gouvernement (SIG) az angol White Paper on Modernizing Government, March 1999, és a European Governments on-line index_en.html. Mindenesetre ez az elvetélt javaslat is pontosan mutatja, hogy milyen mély kulturális, tudásbeli és technikai szakadék húzódik a világháló magyar használói és a világháló használatáról majd törvényeket alkotni kívánó magyar Országgyûlés között (Origo, Hírek, február 5., hétfõ, 15.57). replika 209

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. A filter mint a tartalomszabályozás eszköze.

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. A filter mint a tartalomszabályozás eszköze. Bayer Judit A filter mint a tartalomszabályozás eszköze Az írás megjelent a Médiakutató c. negyedéves médiaelméleti folyóirat 2002 téli számában (www. mediakutato.hu). Amikor az interneten közzétett tartalom

Részletesebben

Privát szférát erõsítõ technológiák

Privát szférát erõsítõ technológiák Székely Iván Privát szférát erõsítõ technológiák Miért kell erõsíteni a privát szférát? Az információs társadalom jelenségeinek kialakulását, fejlõdését lehetõvé tevõ és egyúttal indukáló információs-kommunikációs

Részletesebben

Informatikai biztonsági részstratégia

Informatikai biztonsági részstratégia [MITS] Informatikai biztonsági részstratégia [IBRS] II. kötet NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Készült: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízása alapján 2003. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 10 2. INFORMATIKAI

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

TANULMÁNYOK AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁG TÖRVÉNYBE IKTATÁSA MAGYARORSZÁGON. Majtényi László * Miért?

TANULMÁNYOK AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁG TÖRVÉNYBE IKTATÁSA MAGYARORSZÁGON. Majtényi László * Miért? TANULMÁNYOK AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁG TÖRVÉNYBE IKTATÁSA MAGYARORSZÁGON Majtényi László * Az információszabadság nem politikai jelszó, hanem szakkifejezés, azoknak a jogintézményeknek az összefoglaló

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL (2000) Készítette: Ügyvédi Iroda TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM?... 1 2. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM LEGFONTOSABB JOGI KÉRDÉSEI... 3

Részletesebben

FOLYTATÓDIK A KÜZDELEM AZ ILLEGÁLIS LETÖLTÉSEK ELLEN

FOLYTATÓDIK A KÜZDELEM AZ ILLEGÁLIS LETÖLTÉSEK ELLEN Kovács Gabriella FOLYTATÓDIK A KÜZDELEM AZ ILLEGÁLIS LETÖLTÉSEK ELLEN A digitális korszak beköszöntével, az internet megjelenésével és rohamos fejlődésével a kommunikáció egyszerűbbé vált, felgyorsult.

Részletesebben

Készítette: Sipos Anett. ipse.inspiro Üzleti és Közösségi Megoldások Kft.

Készítette: Sipos Anett. ipse.inspiro Üzleti és Közösségi Megoldások Kft. 1 A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének értékelése a 2011. év során a kiskorúak védelméhez kapcsolódóan megtett intézkedésekről; a témához kapcsolódó 2012. évi intézkedési lehetőségek Készítette:

Részletesebben

VEREBICS JÁNOS: LEX INTERNETICA. A jog helyének keresése a digitális ezredfordulón

VEREBICS JÁNOS: LEX INTERNETICA. A jog helyének keresése a digitális ezredfordulón VEREBICS JÁNOS: LEX INTERNETICA A jog helyének keresése a digitális ezredfordulón Mi is az a jövő s a mult? Ha zordon vagy ha szép Az is mindegy, így is, úgy is Tolvajnál nem egyéb. Két tolvaj a jövő s

Részletesebben

BÍRÓ BÍBORKA-ESZTER Elektronikus kereskedelem az EU-ban és Romániában...3

BÍRÓ BÍBORKA-ESZTER Elektronikus kereskedelem az EU-ban és Romániában...3 BÍRÓ BÍBORKA-ESZTER Elektronikus kereskedelem az EU-ban és Romániában...3 KULCSÁR ERIKA RÁDULY MATILD Tanulmány Csernáton faluturizmusáról: becsült jövõkép...17 SEER LÁSZLÓ Internetes médiatartalmak bevételi

Részletesebben

A véleménynyilvánítás szabadsága az interneten, különös tekintettel a közvetítő szolgáltatók felelősségére

A véleménynyilvánítás szabadsága az interneten, különös tekintettel a közvetítő szolgáltatók felelősségére A véleménynyilvánítás szabadsága az interneten, különös tekintettel a közvetítő szolgáltatók felelősségére Ancsin János jogász szak nappali tagozat 2011 Konzulensek: Dr. Mezei Péter, egyetemi docens Dr.

Részletesebben

KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány Az állami adatvagyon hasznosítása: nemzetközi tapasztalatok, javaslatok a hazai alkalmazásra

KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány Az állami adatvagyon hasznosítása: nemzetközi tapasztalatok, javaslatok a hazai alkalmazásra KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány Az állami adatvagyon hasznosítása: nemzetközi tapasztalatok, javaslatok a hazai alkalmazásra Budapest 2002. március 28. Készítették: Hüttl Antónia Dr. Milassin

Részletesebben

AZ E-BUSINESS FEJLESZTÉSE EURÓPAI VERSENYKÉPESSÉGÜNK FELTÉTELE

AZ E-BUSINESS FEJLESZTÉSE EURÓPAI VERSENYKÉPESSÉGÜNK FELTÉTELE 79 Papp Ferenc AZ E-BUSINESS FEJLESZTÉSE EURÓPAI VERSENYKÉPESSÉGÜNK FELTÉTELE A XXI. század kezdetén a társadalomban és a gazdaságban egyaránt paradigmaváltás zajlik. A gazdaság társadalmi beágyazottságának

Részletesebben

A háló szabadsága. dr. Bayer Judit. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében.

A háló szabadsága. dr. Bayer Judit. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében. dr. Bayer Judit A háló szabadsága Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében Doktori értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi

Részletesebben

A felhő alapú számítástechnika adatvédelmi kérdései

A felhő alapú számítástechnika adatvédelmi kérdései Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar Évfolyamdolgozat A felhő alapú számítástechnika adatvédelmi kérdései Szerző: Boros Andor Konzulens: Dr. Vissy Beatrix Budapest, 2015. május 15 I.

Részletesebben

Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság

Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ ELEKTRONIKUS ÚTON VÉGZETT NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ TARTALOMSZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPTÉTELEI 2002. március 7. Tartalomjegyzék I. A tartalomszabályozás

Részletesebben

A polgári célú rejtjelzés szabályozásáról

A polgári célú rejtjelzés szabályozásáról A polgári célú rejtjelzés szabályozásáról Dr. Jóri András (jori@mail.datanet.hu) (Megjelent: Napi Jogász 2002/3., 21-23. o.) Amióta az üzleti és a magánkommunikáció egyre nagyobb hányada új, digitális

Részletesebben

Audiovizuális gyermek- és ifjúságvédelem az EU tagországaiban: ahány ház, annyi szokás

Audiovizuális gyermek- és ifjúságvédelem az EU tagországaiban: ahány ház, annyi szokás Szilády Szilva (készült az ORTT megbízásából) Audiovizuális gyermek- és ifjúságvédelem az EU tagországaiban: ahány ház, annyi szokás A digitális technikán alapuló új audiovizuális szolgáltatások megjelenésével

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 10. SZÁM 2010. OKTÓBER

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 10. SZÁM 2010. OKTÓBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 10. SZÁM 2010. OKTÓBER A TARTALOMBÓL Feledy Botond: A lobbiszabályozás fejlõdése az uniós intézményekben Artner Annamária: Globális

Részletesebben

Az elektronikus személyazonosítás és ügyintézés adatvédelmi követelményei. Szabó Máté Dániel Székely Iván Simon Éva *

Az elektronikus személyazonosítás és ügyintézés adatvédelmi követelményei. Szabó Máté Dániel Székely Iván Simon Éva * Az elektronikus személyazonosítás és ügyintézés adatvédelmi követelményei Szabó Máté Dániel Székely Iván Simon Éva * Eötvös Károly Közpolitikai Intézet 1113 Budapest, Ulászló u. 43. Telefon: +36 1 212

Részletesebben

A korrupcióról, különös tekintettel a magyar párt- és kampányfinanszírozás újraszabályozásának szükségességéről

A korrupcióról, különös tekintettel a magyar párt- és kampányfinanszírozás újraszabályozásának szükségességéről Kerék-Bárczy Szabolcs: Tiszta közélet a jól működő demokrácia és a gazdasági növekedés kulcsa A korrupcióról, különös tekintettel a magyar párt- és kampányfinanszírozás újraszabályozásának szükségességéről

Részletesebben

E-közigazgatás Éves jelentés 2005

E-közigazgatás Éves jelentés 2005 ITTK Csoport E-közigazgatás Éves jelentés 2005 Készítette a BME UNESCO Információs Társadalomés Trendkutató Központ (ITTK) és az INFONIA Alapítvány kutatócsoportja: Molnár Szilárd, kutatásvezetõ Borovitz

Részletesebben

Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban

Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban VIII. évfolyam 2011/1-2. TANULMÁNY Pánovics Attila: A nemzetközi jogban és különösen az Európai Unió jogában is megfigyelhető, hogy a környezet állapotának javítására irányuló erőfeszítések sikertelensége

Részletesebben

SZABÓ IMRE INTERNETES BŰNCSELEKMÉNYEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTERNETES CSALÁSRA

SZABÓ IMRE INTERNETES BŰNCSELEKMÉNYEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTERNETES CSALÁSRA SZABÓ IMRE INTERNETES BŰNCSELEKMÉNYEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTERNETES CSALÁSRA A számítógép forradalma együtt járt a visszaélések és a bűnözés új formáinak kialakulásával is. A világot átfogó számítógép

Részletesebben

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ civilj 05/4/11 7:06 Page 1 CIVIL JÖVÔKÉP ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ Kérdések és alternatívák C I V I L C I V I L 2004 T Á R S T Á R S C IVI I L T Á RS Trust Programiroda civilj 05/4/11 7:06

Részletesebben

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője?

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? Bevezető Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Dr. Kerekes Zsuzsa Ez a tanulmány azt kívánja bemutatni,

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. I. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. I. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2012. I. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 A PTA CERT-Hungary, Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ tevékenysége számokban...4

Részletesebben

AZ INTERNET BANKING KOCKÁZATAI *

AZ INTERNET BANKING KOCKÁZATAI * 36 HITELINTÉZETI SZEMLE BURIÁN GÁBOR AZ INTERNET BANKING KOCKÁZATAI * A huszadik század végének egyik legjellemzõbb vonása az internet elterjedése. Ennek következtében a minket körülvevõ világ is megváltozott.

Részletesebben

A szerzõi jog és az Internet

A szerzõi jog és az Internet A szerzõi jog és az Internet Az Internet technikai megvalósítása a szerzõi jog tükrében dr. Muraközi Gergely Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék 1 Már a vizsgálandó

Részletesebben