Vasárnapi és Szent István-napi munlmszünet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasárnapi és Szent István-napi munlmszünet."

Átírás

1 Melléklet fi CSClldóI"séOi Lapok 1933 evi 17 szamához Ezt II mf'liéj 11 td 'IH III "z,illflrl «llljjbóf I:iunmi! Vasárnapi és Szent István-napi munlmszünet id", D" KIUCSFALUSSY HIIAIlÁR ENDRE őmag)' A vasárnapi es Szent István-napi munkaszünet szabályozását killönbözö idökben kiadott törvényekben és I endeletekben találhat juk meg, ami a kőnnyü áttekintést és az eligazodást i ge n megn ehezíti Ismerve az ez(>n a téren uralkodó bizonytalanságot, igyekeztem a va 'árnapi és Szent 16tván-nupi munkaszünetre vonatkozó rendelkezéseket összegyüjtvc csoportosítani s áttekinthetővé tenni, hogy a szolgálatot teljesitő cse-ndörök munkáját megkönnyit8em összeállitásom L részében az ipal i é:; kereskedelmi munkák végezhetéset időrendi sorrendben, míg a ll I'eszében betgl endben tüntettem fel Célom ezzel az, hog)' az L rész az oktatá sok nál mig II IL rész szolgálatban legyen könnyen fe lhasználható VASÁUNAP[ ES SZENT ISTVÁN NAPI MUNI\ASZtlNET (1891 évi XIII t-c és Ii i'il rendelet) A vasárnapi munkaszünet általában vasárnap reggel li h-tól hétfő reggel 6 h-ig tart Az ország területén élelmicikk és mindennemű keres kedelmi és ipari árusitás vasárnapon és Szent István napjim 7 h-tól 10 h-ig végezhető Az érdekelt kereskedők kétharmadu a községekben últalánosan kötelezö érvénnyel megáljapodhatik a teljes munkaszüllebben is, de nem kori/hozhatók a nyitvata rtti" ban a túluyomónn elelmiszereket árusitó üzletek, melyeket 7 h-tól 10 h-ig nyitva lehet tartani Ha Szent István nap hétfőre esi k az e napot közvetlenül megelóző, vagy ha szombatra esik, a közvetlenül követő vasárnapon az ország egész területén mindennemú kel'e5kedelmi és ipari árusítás, ide él't\'e az összes húsnell1iick árusításiit is, 7 h-tól 10 h-ig meg \ an enredve 7 h-tól 10 h-ig: Oukorka, száraz cukrászsüt eménr, mezesk<llács, üzletben segéd nélkül (94537/1921 K L 1!:lthes K K) Bor, bormust, gyümőlcsbor, sör nagyban való eladása a kizáróan e célra bei endezett üzletekbői, zárt edényben az üzleti hel 'iségen kívül történt fogyasztásra kicsinyben (94537/1921 K 1IJ 1!:lthes K K) Piaci iirusitás /1921 K ;\1 elthes 1< K) Vásárcsarnok i árusítás (94537/1921 K 111 EJthes K K) Büffékben a \'endéglői ipar üzlet körel>e nem tartozó élelmicikkek árusítása f 94537/1921 K ;\1 Élthes K K) Pekipari munkák /1921 K tol Élthes K K) Fehéri tési ipnrblm a klóro itsi és lús-ozási munkák (94537/1921 K ;\f Élthes IC K I Füszer- és csemegeüzietekben szeszesital árusítása légetett szesz kivételével (945:l7'1921 K )1 Élthe5 K K) Irodai munka a n 'ilt árusítiisi üzletekb(;n valamint az ezl'khez tartozó irodahel 'iségekben d)4537/1921 K M P:lthes IC IC) Ki\,iteJre szt'illt hízott b!lromfi 5zállitása febl uiir 116 l-tól július hó 31-ig (121096/1929 K ;U IS/Cs K 1929) Áruk házhoz szájjftása a llyitvntllrtható iizlelekböl (9'1537/1921 K)1 Élthes K KI Házalók árusitás8 (64635(1906 K?Il l!:ithes I< K) Az ország rerületén més7áros- és hcntesüzletekben húsneműek árusitásfl november 1-től február utols6 napjáig (92118/1925 K 111 ]!;lthes K K) Vf:GEZHETö IPARI ES l{ereskedelmi MUNKÁK: 6 h-tól 10 h-ig: Az ország lcrületén mészáros- és hentesiizletekben a husncműek ál'usltása március l-tól október 31-i}! (92118; J 925 K 1\:1 Élthes K 1<) 6 h-tól 18 h-ig: Országos küakóvásnr alkalmlival az ipari és kereskedelmi ámsltas, árunak vevö által kivánt átalakitása (ok lóbel l tó) februnr hó végéig 7 h-t6]), a vásárt tartó község ep'el'z területén (94537 /HI21 K M I1:lthes K K) 7 h-tól 9 h ig: Uöriparban a kllvarási es béil'forgatási ipari munka f945::j7!1921 TC ;\1 l!:lthes TC IC) 'j h-tól 12 h-ig: Kt-nyer, péksütemeny és gyümölcs árusitása fl kizárólag ezek árusitlísár8 berendezett üzletel(ben (94537/1921 K )1 Élthes K K) Burgonyazúzó iparban az liru elóájlitasa és szállítása (94637,1921 K M l!:lthes IC KJ Gyor áruk fuvarozása felvétele és kiszolgáltau 1I általában, élő baronúinak és romlékony természetű élelmi zereknek (friss gyilmölcsnek, friss főzeléknek, frj"s húsnak, friss halnak, leölt baromfinak, leölt vadnak tojásnak tejllek, vajnak, túrónak, sajtnak stb) fuvarozá!l, el zállít'{is céljából teheráruként való feladása, valamint teheráruként érkezi:i ily cikkekböl álló küldeményeknek kiad{\sa és az állomásról való elfuvarows8 (Ahol a vonatok (hajók) 12 h utan közlekednek az emlftett áruk 12 h-n túl is fuvaroühatók, vasúti (hajó) zállitakra fehlehetök, kiszolgáltathat6k ős elfuvul'ozhntók (94537/1921 K I ttltlles Je K) Pékipul'ban a hozott liruk "ütésc- j 9453'1 Hl:!! K M J!:lthes K K) Tésztagyártásnál a "ziirítássnl cln'bekötött munka (9<1537/1!l21 K M EltJles 1< K)

2 Sórnt'k fuyill u7 á a e:;:;zúllításu, tehpráruként való fe: adilsa,\'slamint teherárukent érkező ily küldeményeknek kiadása és li7, állomásról 'faló e}fuvarozá a (Szeptember l-töl április 30-ig) Ahol a sört szállító \'onatok (haj ók I a jelzett időpont után érkeznek, ott a sör a vonat {hajó l közlekede i idejéhez képest az emlitett idöponlokon túl is fuvarozható, :izállítá,:,r8 felvehető, kiadhato, elfuvarozható, nemc ak a kereskedóhöz hanem a kereskedótől a megrend 16höz (vendeglóshöz korcsmároshoz, magános stb,l i:< (85419/1926 K?Il 12/Cs K peknél ( K )1 :elthes K K) Sert shizh;,lókban a hízlaláshoz szüksége:: anyagok szá)jhil a sertéseknck d súlln:okba vagy telepekbe behaj Wa (94537/1921 K 11,;;lthes Ko Kl Kisiparos ( géd m kül) ipari munkát végezhet /1921]( MÉHh" K K l SzinllfiZi stb jegyek áru ítása az ezek árusítat'iára bt!li:'ud",zett irzletekb<>n 0)4537/1921 K!\L Blth K K) Szörmekészító ipari munka l K :\1 Z6/CS K SZódllvizgyártás (kivétel: május l-tól szeptember 30-ig 94537/1921 K M ltlthes K K Az on:;;zág lerü;etén bo!"bély- és fodrás2:0ipari mutika ü'lolew\:ben árusítás (Lehet más kivételes intézkedés i 7 h-tól 18 h-ig: Helyi különlegességek árusítása, ott, ahová fillere:! Jlyors\'onatO)(: érkeznek (129083/1932 1( I\L lo/cs K 1932 ) Kivitelre szánt hízott baromfi bi:5ztitá;:a, szállilru;a stb augusztus l-től január 31-ig f121096/1929 K ;\1 18/(\ K 1929) 7 h-t ól 19 h-ig: Kapilapok, folyóiratok aru::;ítása utcakon és tereken (94537/1921 K 1\1 J':lthes K KI 7 h-tól 20 h-ig: Kivétel: évenként Ko )ol rendelettell Váltóül"lapok árusítá"o (6: 377/1928 K M R T (60618/1926 K 1 Ellhes K K 597 1) Karácsony ünnepet megelözö vas?r!lap nyilt arusítilll' Trafik dohanynemű árusítám (postai értékdkkek is) (94537/1921 K :\1 J!:lthes K Kl 94537/1921 K L lthes K K) Vásár napján sátorszétszedés, áruösszecsomagolás Balatoni gyógy- és üdülóhelyeken élelmiszerek, kirakóvásá] téren ( 4537/1921 K :'wl Élthe s K K) fürdö- és emléktárgyak árusítása (34117i'1933 K ),1 14 Cf; K 193:\) 7 h-t ól 13 h-ig: Tej és tejtermék árusító üzletekben áru ítás (94537/1921 K 1\1 Ith s IC K' 7 h-tól 14 h-ig: Kivétel: éven Utcal-wn, te!'eken péksütemény gyümölcs, élóvirál{ árusílá,,;il (94537'192] K )\ Élthes K Kl Gépjárómúvekkel próhamenet ,1922 K 1\1 Eltlte; K K 1 Gyümölc -, főzelék- és zö}d:;égfélék válogatiu!a é o ztályozása Cl01380/1929 K hl 14/Cs K 1929) Szódavíz házhoz való szállítása, október l-től áprílis aq-ig { K }! J!:lthes K K) ként kiadolt rendelettel Bortennelök saját terméeü boraínak pohsrazásra utcán át vagy kí mértékbeni elárusitása az e célm berendezett üzletekböl <159100/1933 B M) 7 h-tól 16 h-ig: Sornek fu"arozásil, E1;!zállítá"a teheráru kent való feladása, kiadása állomásról való elfuvarozá--a (május l-töl augusztu!> 31-ig l Ahol n sör",zá\1ító vonatok (hajók) II jelzett időpont után érkeznek, ott a iizálllth fuvaroúui e'bb a vonat kiizh:k{;dí! i idej hez igazodik K 1\1 12,C, K \85-119/ h-tól 22 h-ig: Búcsúk, bérmálaaok ajkaimavai i1vegtárgyak, köból ké->zült tárgyak á rusitáea és pohárírás végzése Imakönyvek, énekeskönyvek olva ék, viaszgyertyák péksiltem nrek, kolbá$zklík cukorkák, mézcskaiílcsok, zílra7 cukol' ütemény é cukrászati készítmények, gyermekjátl-ktárgyak l;zeszt nem tartalmazó üdítö italok, gyümölc:: és éli>virág árusitása (Pénzügyi hatósági engedéllyel égetett szeszesitalek kizím'i,:ával, e-gyéb :5zes'Zesitalok kic;zoigálá"s, a korcsmákra nézve megállapitott ZBl'ól'áig) ( / 1929 K :\1 ll/cs K 19S0, /1931 K :\1 19/Cs K 19:31 é " K M tl h(! IC K 7 h-tól a szomhat ra megállapított zárórúig: H digondorott utcai árusok által hazai nyers gyümölcs arusitása (30529/1923 K M 15/Cs K 1983) Kifö óüz'letek 7-től ri szombatra megilllapított zár- 6rálg nyltvata "thatók Ha a kifözöípar cé;jail"a szolgllló 'ZlethelyuJégben 6\e lmiszereket helyben elfogyas z lók kl ZO!gálásával foglalkozó más ípart {Pl kflvéméré t) 18 uznek, az üzlethelyiség a kifőzöipal'ral egy helyiségben gyakorolt másik iparra vonatkozó l'endelkc z6seknek mefel lőe k t ;;: c 7 '" n mun aszunetl napokon ir reggel lott k myitható es esle Hz óra után is nyitv a : ato, azonban kífözőipan-al kapcso latos tevekenyg esupan reggel hót ór'ltól t i /1933 K " )ol 16/Cs K 1933l es e t z oráij{ folyt:\thalu

3 8 h-tól 12 h-ig: Vil'ágü!Zletekben élővirág árusítása (94537'1921 K M Élthes K K) 9 h-tól 18 h-ig: Gyári ipari és kézműipari munka végzéséhez elkerülhetetlenül szükséges irodai teendők (94537/1921 K M Élthe, K K) 9 h-tól 11 h-ig: Fényképészeti iparban, fényképfelvélelek és negatív képek előállítása (98709/1921 és 60243/1922 K nl Élthes K K) ZÁRÚRAIG: Ror-, bormust-, sörárusítás (égetett szeszesitalok kivételével vendéglőkben és korcsmákban stb) (94537, 1921 K M tlthes K K) Virágárusítás vendéglő, kávéház, stb-ban 18 h-tól (94537/1921 K M!llthes K K) Dohány stb árusítása vendéglő és kávéházban (89101/1927 K M!llthes K IC) Cukrászdákbnn munka, és IlZ ü2iletkörükhöz t lrtozó cikkek árusitása, mindennemű égetett szeszesitalok kivételével, május l-től augusztus 31-ig 24 h-ig, különben 23 h-ig /1926 B M Eltlles K IC) Kirándulóhelyeken, játék- és sporttelepeken, péksütemény kolbászka, cukorka, mézeskalács, száraz cukorsütemény és egyéb cukrászati készitmények, szeszt nem tartalmazó üditő italok, valamint gyümölcs és élővirág HZ emlitett helyek látogatásának tartama alatt szabadban tartott ünnepélyek és mulatságok alkalmával, ennek kezdetétől befejezéséig áruslthatók (94537(1921 K i\f Jtlthes IC K) FagylaltárusWis (cukrászdák záról ájáig) ( K M tlthes K K) EG'ÉSZ NAPON ÁT VÉGEZHETöl(: Sajtolt parafnlemez gyártásánál fcitési munka (120499/1930 K M lllc, K 1930_) Kerékpárkölcsönzés (73631/1925 IC i\l 16/Cs K 1925) Tök-, gesztenye-, alma-, burgonyasütes és ár usltás (91655/1925 K M J!:lthes K K) Baromfihizlaldákbsll ös5zes munka (94637/1921 K 1\1 élthes K K) Jégnek gylíl'tása, árusitása, szállítása (94637/1921 K 11'1 :tllthes K IC) Nyomdaiparban a halasztást nem tűrő itllrmi és hatósági nyomtatványok, szilllapok, músol1ok, gyás jelenté <5ek koszorúswlagok elóállitása és széthol'dasa ( IC M J!llthes K IC) Pedikürmunkák csak ful'dőkben (94537/1921 K 1\1 lthes K IC:) CipótisztitfIs utcákon és tereken (94537/1921 K M élthes K IC) Agyag-, porcelján-, majojika- és köedényipfll'ban, mész-, fösz-, cement- és téglavetöiparban az égetési munk (94537/1921 K M!llthes IC K) Borkereskedőknél, borraktáraknál és pincészetekben a halaszthatatlan ja"rtási munkák (94537/1921 IC nl r:ilthes K KJ Cukoriparban, cukorgyártás és finomítással járó munkák (94537/1921 K M l!1lthes K IC) Ecetiparban a feltöltési és erjedési műveletek körül végzendő munkák (94637/1921 K 1\f Élthes K K) Keményítóiparban a félbeszakítást nem tűrő munka, a sikér felkenése és szárítása, július l-től szeptember 30-;g (94537/1921 K M!llthes K K és /1925 K M IG/Cs K 1925_) Kenderáztatási iparban a félbeszakítást nem tűrő munka (94537/1921 K 1\1 Ithes' K K) Kertészeti iparban a halasztást nem tü"ő és sürgős munka (94537/19201 K M ILhes K K) Kőolajfinomitó iparban a félheszaláthatatlan munka (94537/1921 IC M!llthe K K) Légszesziparban a légszesz előállitá!;ára, n lámpák meggyujtására és eloltásara szükséges ipari munka (94537/1921 K M elthes K K) Malmokban tisztítss, karbantartás javhási munkák (153630/1929 K M 6/C K 1930) Papir- papirpép_ és cellulozeiparban a félbet'zakítüst nem tűrő munkák (94537/1921 K M l!:lthea K K) Pótkávé és katángszáritó iparban a répagyőkér feldolgozására és száritásárll szükséges munka (94537/1921 K M_ elthe, K K) A sajtkészltő iparban a vajgyártásnál a félbe liem szakítható munka (94537/1921 K M Jtlthes K K) Selyemiparbnn: fl selyemgubó átvétele, továbbítása, fojtása és gondozása, selyempete készítésé"e szükséges munka (94537/1921 K AL Jtlthes K IC) Serfőzó-, maláta- és szeszipari munka, szeszfinomftás és éle:,ztőgyártás éle5ztő elfuvarozása, nemkülönben a szeszipar és szeszfinomltás akadálytalan folyamatának biztoshásn céljából el ne" halasztható javitási munka (94537/1921 K M!llth," K KJ Színnyomás és kékfestésnél szükséges munka (94537/1921 IC M Qlthes K K) űveggyá, tásnál félbesznkítást nem túrő munka (94537/1921 K M J!:lthes K IC) Vas-, acélolvasztó-, gáz-, koksz-, szénégető- és öntö üzemekben félbeszakitást nem túrő munka /1921 K 1\L ÉHhes K K) Vegyészeti iparban izzó-, láng- és olvasztókemencéknél folyó munkák (94637/1921 K M J!Jlthes IC IC) Villamoserót, ál'amol elöállft6 telepeknél ipari munka ( /1921 K M 01thes K IC) Zománcozott; vasedény iparban olvasztits, égetés (94537/1921 K M 1!lltbes K IC) Árvíz, más elemi csapások elleni védelmi munkák (94637/1921 K M i!lltbes IC K) Honvédelmi szempontból sürgős épftkezési, felszel'elési, száliitasi munkák (94537/1921 K M 1!llthes K K) Nyilvános közlekedés és biztonság érdekéböl halasztást nem túró munkák (94587/1921 K M élthes K KJ TlÍrsa"kocsi- és bérkocsiipar valamint II hordár- é tal'goncásipar körébe vágó munkák (94587/1921 K IH i!llthes IC KJ Temetkezési vállalat munkája, hllljaszállft s (Alkal mazottaknak minden két hétben egy teljes vaatil'napi

4 munkaszünetet kell adni) (l : O K M Élthes K K) tjnnepélyeknél diszitési munka (941)37/1921 K I -E:lthes K K) Vasúti és hajózási üzemeknél, posta, távirda és távbeszélóknél elóiorduló ipari munka (94537/1921 K M -E:lthes K Kl Trafik stb, ujságárusítás pályaudvarokon és hajóállomasokon (89101/1927 K M Élthes K K) lelmiszer-, cukorwl'usítás pályaudvarokon és hajóállomásokon (73243/1927 K M -E:Uhes K K) Színházban, moziban cukor, virág stb árusítása, égetett szeszesital kivételével az elöadás kezdetétől, beh jezéséig (94537/1921 K M -E:lthes K K) Napilapok, folyóiratok száuitása (69752/1927 K )1 -E:lthes K K) Sz6davízgyártás és szállítás, május l-től szeptember 30-i g_ (94537/1921 K M ltlthes K K és évenként kiadott külön rendelettel) Gyorsfényképészet (60243/1922_ K M Elthes K K,I Motorbenzin és olaj árushása benzinkutakból, olajkutakb61, valamint garageokban (Alkalmazottak felvállandók, 12 6rai pihenőt kell nekik adni) (143023/1931 K M H/Cs K 1931, /1931 K 11 19/Cs tc 1931) Honvédüzemekben csak a halaszthatatlan és a legkisebb mértékre szorított ipari munka (18237/1924 il 1 H K 326 I, 75573/1927 H M H K ) Színházakban, orfeumokban és kabarékban szükbéges fodrászmunka (94537/1921 K M eltbes K K) Hitels7övetkezetekben, melyek csak vasárnap müködnek s nincs áuand6 személyzetük, az irodai munka, üzleti tevékenység stb (94537/1921 K L I!:lthes IC K) Bányászati munkák (1740/1891 P_ M 1 R a, b, c alpont) Iö állatoknak felhajlása, szállítása, gyors-, teheráru gyanánt feladllsa, robbanékony ál'uknak szállhási eszközökből való kirakása és hazaazáj1ítása (94537/1921 K M ';'Ithes K K) Friss gylimölcsöknek és fözelékféléknek gyors-, te heráruként való íeladllsa, vasutakhoz (hajókhoz) szaintása, berakása, kirakása (Június l-től szeptember 30-ig 94537/1921 K M Ithes K K) KULONF';'Ll'>K, Árucikkeknek országos vásárok alkalmával a vásártérre való szállítása és a vásártérröl való elszállitllsa :l vásárt egelözö vagy követő munkaszüneti napon egész napon at végezhető Ha az országos kirakóvásárt közvetlenül vasárnap ben, raktárban stb kicsoroagolni, kil'8kni és elhelyezni, amely időben az ipari munkának (árusitásnak) egyébként szünetelnie kell s az üzlethelyiséget, mühelyt, raktárt zárva keh tartani (73558/1928 K M 4/Gs K 1930) Ha Mindszent ünnepe vasárnapra esik, ezen a vasár napon, ha pedig hétfőre esik, az ezt közvetlenül megelőző vasárnapon virágok, koszorúk, gyertyák, mécsesek és sirok diszitésére szolgáló egyéb tárgyak 6 h-tól 18 h-ig áru,lthtók (94537/1921 K M Élthes K K) Temetökben és a temetők bejáratai előtt élővirág, a temetők látogatísának tartama alatt árusitható_ (60243/ 1912 K M -E:Uhes K K) Kenyér, pék- és cukrászsütemény a pékmühelyekbül az ország területén %,6 előtt nem,?záuítható el (129099/ 1932 K M 14/Cs K 1932) :i!:geteti szeszesitalt munk"lszüneti napon kiszolgáltatni nem szabad (84934/1925 K M élthes K K) Kizárólagos pálinkaméréseket munkaszüneti napokon egész napon át zárva kell tartani (94537/1921 K M -E:lthes K K) A mezőgazdasági munkák szünetelésére vonatkozólag a Kbtk 62 -a mértékadó -Március 16-én az ipari és kere8kedelmi munka nem szünetel (72812/1928 K 1\'1 Elthes 1< K) A Acélüzemekben félbeszakitást nem türö munka egész Agyagiparban az égetési munkák AlmasUtés és árusítás Állatok (élő-) felhajtása, szállitása, feladfisa egész nal) Ál1omúsokon (vasút-, hajó-) élelmiszer-, cukorkaárusitás egész nap_ Állomásokon (vasút-, hajó-) trafik- egész n ap stb ujságár usltás Áramot előállit6 telepeknél ipari munka Árucikkek csomagolása, sátorverés, áruk elhelyezése, o5ztályozlisa vasárnap és Szent István napj{m, ha másnap országos vásár leaz ' október hó 1-töl február hó végéig Árucikkek szállitáaa az országos vásfirra, onnan elszállttása fi vásárt megelózó vagy követő munkaszüneti napon Áru előálluása és szállitása a burgonyazúz6-iparban 7-12 Áruk házhoz szálhtása fi nyitva tartható üzletekból 7 10 Áru oaszecsomagolásfi a kirak6 vásártéren 7-20 vagy Szent István napja előzi meg, e napon az árucikkek csomagolása, sátorverés, áruk elhelyezése osztályozása stb IG h- tól 18 h-ig, október l-től febr ár végéig 15 b-tól 17 h lg végezhető (94537/1921 K M llh K K) ru es Az orsz gos vásárra szánt árut a vásána indulíis Időpontját ko'lvetlen l megelőző 3 órán át olyan időben ir 8zabad az üzlethelyiségben, mühelyben, raktárban sth csomagoln!, lovúbbá a jármúre rakni, a vásá1'on el n adott 8 az Iparos (keresked -) tel h l tott á1'ut pedig a é k -;' ep e yere vissznszálh - em meg r,- t kozvetlenl1l kövew 3 órán át olyan Idöben IS szabad az ü71ethelyiségb -h en, mu ely- Árusítása helyi különlegességeknek filléres gyors érkezési helyén 7-18 ArusiHlf:I :' a kenyérnek péksüteménynek, gyumölcsnek fi klzár6lng ezek árusltáeára berendezett uzletekben 7-12 Árusitása a szlnházi stb jcgyeknek az ezek úl usit[ Áru8 á t sára berendezett üzletekben 7-12 : n:innek és olajnak benzrnkutukb61, olaj b s garageokban egész nap Árusitúsa bornnk, bormuatnak, gyümöl 8bornok és SUl' nek az c célra berendezett lizletekből

5 6 Á l'usitása bornak, bormustnak, sörnek vendéglőkben és korcsmákban záróróig Árusítása búcsúk, bérmálások alkalmával üvegtárgyaknak, kőből készült tál'gyaknak stb és pohárirás végzése 7-22, Árusitása cukrászati készitményeknek búcsúk, bérmálások alkalmával 7 22 Árusítás cukrászdákban május hó l-től 31-ig 24, különben 23 Árusítása élővirágoknak vil'ágüzletekben 8-12 Árusitása fagylaltnak Árllsltása háza16knak 7-10 augusztus hó Árusítása húsnemüeknek mészáros- és hentesüzletekben március hó l-tól október hó 31-ig 6-10, november h6 l-től február hó végéig 7-10 Árusítása koszol'úknak, gyertyáknak, mécseseknek, virágoknak s egyéb, sirok diszítésére szolgáló Urgyaknak, ha 'Mindszent ünnepe vasárnapra esik, ezen a napon, ha hétf6re esik, az ezt közvetlenül megelőző vasárnapon 6-18 Árusitiisa napilapoknak, folyóiratoknak, utcákon tereken 7-19 Árus[tás a piacon 7 10, ÁrusItHSIl postai értékcikkeknek 7-20 Árnsítésa a váltóürlapoknak Árusitás a vásárcsarnokbnn 7-10, Árusitósa virágnak vendéglőben, kávéházban stb 18 h-tól záróráill Árus[túsa péksüteménynek, gyümölcsnek, élóvirágnak az utcakon, tereken 7-14 Árusítása, sütése töknek Árusftása trafiknak, dohánynemúnek 7-20 Árusitbsa trafiknak, ujságnak, élelmiszernek, cukol'kának, vasút-, haj6állomásokon Árusítás büffékben (nem II tartozó élelmicikkek) 7-10, vendéglői ipar üzletkörébe Árusítás tej- és tejtermék-üzletekben 7-13 Árut (országos vásarra szánt) csomagol ni, jill'm1ire rakni, kicsomagolni, elhelyezni munkaszüneti napon az indulást megelőző és II megél'kezést követő 3 6rán flt szabnd Árvíz elleni védelmi munkák egész nap, Balatoni gyógy- B és ildill6helyeken élelmiszerek, fürdőés emléktárgyak árushása 7-12 Raromfi (élő) fuvarozása, feladása, kiadása 7-12* Baromfi hizlal dák ban összes munka végezhető nap, egész Baromfi (kivitelre sdnt, hizott) tisztítása, szálluba stb, február hó l-től július hó 31-ig 7-10, augusztub hó l-től január hó 31-ig Baromfi (leölt) Bányászati munkák fuvarozása, feladása kiadása 7-12' Ahol II vonatok (hajók) későbhi időpontban közlekednek, ott ezután az óra után is fuvarozhat6k, szált'l'uisra felvehetők, kiszolgáltathatók 00 clcuvarozhut6k, Benzin (motol'-) árusitása benzinkutakb61 és garageokban Bélyeg árusítása 7-20 Bérmálások alkalmával üvegtál'ryak, kőből készült tárgyak stb árusitása és pohárirás végzése 7-22, Bérkocsüpar körébe vág6 munkák Borbély_ és fodrftszipari munkák 7-12 Bor árusitása bortermelöktöl (saját termés) az e célra bel'endezett üzletekből 7-14 Bor, bormust árusítása vendéglőkben, kol'csmákban zár6ráig Bor, bormuat, gyümölcsbor, sör eladása az e célra berendezett Uzlelekbö) 7-10 Borkereskedölmél, borraktál'akban és pincészetekben öl halaszthatatlan javítási munkák Bortermelök borának poharazásl'a, utcán át vagy kismértékben árusítása e célra berendezett üzleteloból 7_14 Bőriparban a kavarási és bőrforgatási munka 7-9 Búcsúk alkalmával üvegtárgyak, kőböl készült tárgyak, stb árusítása és pomril'ás végzése 7-22 BurgonyasUtés és árusítás Burgonyazúzó iparban ál'u előálítása és 8zállftása 7-12 Büffékben nem a vendégllsi ipar üzletkörébe tartozó élelmicikkek árusítása 7-10 Celluloze-iparban n félbesznkftást nem tűrő munkák Cementiparban az égetési munkák egész nap, Cigaretta stb árusítás vendéglőben, kávéházban záról áig, Cipőtisztítás utcákon és tereken Cukoripnrban a cukorgyártás és a finomlusi munkák egész Cukorka [u'usitása kirándulóhelyeken, játék- C és sporttelepeken, szabadban tartott ünnepélyek, mulatságok alkalmával: a hely látogatásának tutama alatt Cukorka ál'us-ít-'is pályaudv81'on és vasútállomá son egész nap, Oukorka stb ál'usitlisa moziban, szin házban : az elóadás kezdetétlíl befejezéséig Cukorka, száraz cukrászsütemény árusitása üzletben, segéd nélkül 7-10 Cukorkák árusítása búcsúk, bél'mállisok alkalmával 7-22, Cukorsütemény (száraz) ál'usitása búcsúk, bérmálások alkalmával 7-22 Cukrás;\ti készhmények ál'usft'tsa búcsúk, bérmálások alkalmával 7-22 Cukr{lszdákban munka- és az ilzletköl'ukhöz tartozó cikkek árusítása május hó l-tól auguszt6 hó 31-ig 24, különben 28-ig, Cukr'nszsUtcmény elszállitása II pékmghelyből háromnegyed 6 után,

6 6 Csemege es füsze rüzletból szeszesital (égetett szesz ki,-ételével) árusítása 7-10 Cséplő- és örlögépeknél halasltthatatlan gépjavitási munkák 7-12 Díszilési munka ünnepth yeknél D Dohánynemú árusítása 7-20 Dohánynemii árusítása vendéglőben és k"ávéházball záróráig E Ecetiparban a feltöltksi és erjedési múveletek körül végzendő munkák egész Elemi csapás elleni védelmi munkák egesz Elóál1ítása az árunak a burgonyazüzó-iparban 7-12 Égetett szeszesilalt munkaszlineti napon kiszolgáltatni nem szabad Égetés zománcozott vasedényiparhan 1!:getési munka a téglavetóiparban Élelmicikk-árusitás 7-10 ltlelmicikk-árusitás vasárnap és 7-10 SzeDt István napján ltlelmiszer-árusítás pfilyaudvaron és hajóállomáson ki- Élelmiszernek (romlékon;" \ fuvarozása, feladása, adása lesztögyártás, fuvarozás Élé állatok felhajlása szállítása, feladása ló baromfi fuvarozása, elszállítása, feladása, kiadása 7-12 Elihirág árusitá a búcsúk, bérmálások alkalmáyal 7-22, Élóvidg árusitflsa lemetókben és lemetók bejáralal elótt: a temeték látogatásának tartama alatt lövirág árusítása virágüzletekben 8-12 Élóvirág árus'ítása utcákon tereken 7-14 Énekeskönyvek árusítása búcsúk, bérmálaelok ajkalnu\ al 7-2a pítkezési munkák, ha honvédelmi s1empontból silr gósek, rtékcikkek (postai) árusítása 7-20 Felszerelési munkák, ha honvédelmi szempontból sür gösek Fényképészet (gyors) egé:lz Fényképészeti iparban fényképfeh etele k és negath' képek előállítása 9-18 Filléres gyors\"onatok érkezési helyén helyi különle gességek ál'usítasa 7-18 Fodrász- PS borbélyipari munka 7-12 Fodrászmunka szlnházakban orfeumokban es kabarékban Folyóiratok, napilapok árusítása utcákon, tereken 7-19 Foly óiratok, napilapok súlllítása Fósziparban égetési munkák egesz Főzelék (ftiss) Íllvarozl'isa, feladása, kiadása 7-12 június hó l-tól szeptember hó 30-ig Főzelék válogatasa és osztályozása 7-14 Friss gyümölcs- és fózelékféléknek gyors-, teheráru ként fpladása, vasút hoz (hajóhoz) szállitása, berakása kirakása június l-tól szeptember 30-ig egesz Friss gyümölcs, fózelék, hús, hal, tojás, tej, vaj, túró, sajt stb fuvarozása, feladása, kiadása 7-12 Fürdőben pedikürmunka Fürdóhelyeken (balatoni) élelmiszerek, fűrdócikkek es emléktargyak árusítása 7-12 Fószer- és csemegeüzletból szeszesital (égetett szesz kivételével) áruaitása 7-10 Fülési munka sajtolt pal'afalemez-gyál'tásnál egész G Garngeokban benzi n és olaj ál'ushása Gázüzemekben félbeszakítást nem tül'ő munka egész Gesztenyesiités és ál'ushás Gépjayitási (halaszthatatlan) munkák cséplő- és ól'ló gépeknél 7-12 Gépjárómüvel pl'óbamenel 7-14 Gyar i munka végzéséhez elkerülhetetlenül szükseges, IrodaI tennivalók 9-11 GyáSzjelentések előál1hása a nyomdabnn és szét hordása, ha sürgős: Gyermekjátéktárgyak ál'usitása b ' - k bé Mások alka lmával 7-22 UtS U, lml Fagylall-átusitás cukrászdák zár6rájáig F Fehérítési iparban a klórozbi és lugozási munkák 7-10 Ahol a vonatok (hajók) későbbi időpontban ködehd nek, otl ezután az óra után is fuvarozhat6k, zál1ításrll fel v('helök kifwll)áltathat ó k és el{uyatozhatók Gyertya árusitása, búcsúk, bérmálások alkalmílval 7-22 Gyorsáru fuvarozása felv'tele l, 7-12* ' és kiszolgli tawsn Gyorsfényképészet egész na Gyü öl AI'ustt-'tsR búcsú: bérmálasok alkalmával GyUmölcsárusilás utcákon t k Abol a vonatok (h "kl nek, ott czut6n az ó ra, ere en B}O kés6bbi idöpontbnn közlek t \'chctök, kisullgáltnth t k tá lb fuvarozhat6k, 5Zi\lHtilSl'i1 {cl a v 'l; clfu\'arol:bnt6k t "

7 7 Gyümölcsbor, bor, bol'nlust, sör elad8::18 az e célra berendezett üzlelekböl 7-10 Gyümölcs (hazai nyers) ál'usitasa hadigondozotlak állal 7 - a szomb tl'a megállapitott zál'ól'áig Gyümölcs és főzelék (friss) fuvarozása, felvétele, kiudásn 7-12, június l-től szeptember 30-ig Gyümölcs, kenyér, péksü!emeny Árusítása cl kizárólag ezek árusitásál'a berendezett üzletekben 7-12 Gyilmölcs válogatása és osztályozása 7-14 Ipari ál'ushas vasárna]) és Szent IstvAn napjan 7-10 Ipari munka a 8zól ' mekészl'tó-ipal'bnll 7-12 Ipnri munka március 15-én nem szünetel Tpnri munka végzéséhez elkerülhetetlenül szükséges irodai tennivalók 9-ll (puri munkát végezhet a kisiparos (degéd nélkül) 7-12 Irodai hahlszthntatlan munka a gyári, ipad és kázmuiparban 9-11 Irodai munka a nyilt árusitási üzletekben 7-10 [rodai munkü az állandó személyzet nélkül és csak vasárnap múködő hitejszö\'stkezetekben egész!lap II HadigondozoUak által hazai nyers gyümölcs Ilrusilnsa 7 - a szombnlra megiíllapltolt zál'ól'iiig, ján 7-10 Hajóál1omásokon trafik stb ujságárusltás Hajózási üzemeknél előfordu ló ipari munka Halaszthatatlan cséplö- és ól'lögépjavitási munkák 7-12 Hal (friss ) fuvarozása, feladtisa, kiadása 7-12'" Házaló-árusítás 7-10 Házhoz s állttása szódavi7lnek október l-től április 30-ig 7-14, május l-től szeptember SO-ig egész (Kivétel évenként külön rendelettel) Házhoz szálliuisa ál'uknak a nyitva tartható üzlelekből 7-10 Helyi különlegességek ál'usitásll ott, ahová filléres gyorsvona tok érkeznek 7-18 HentesUzletckben húsneműek árusitísa március l-tesi október 31-ig 6-10, november 1-töl február vegéig 7-10 Hitelszö\'etkczetekbcn, mel 'ek állandóan sz,eméi)'zet nélkül és csak vasárnap müködnek, irodai munkn, üzleti tevékenység, stb egész nnp Hizlallisi anyagok szál1hása sertéshizlnlókban 7-12 Hízott baromfi (kivitelre szánt) tiszlitása, szállítása stb febl'uár l-től július 31-ig 7-10, augusztus l-től jnnuár 31-ig 7-18 Honvédeimi szempontból sürgős épflkerési felszerelési, szállitási munkák egész nap HonvédUzemekben halaszthatatlan es a legkisebb mér tékre szorított ipari munka Hordáripar körébe vágó munkllk Hozott ál'uk sübése a pékiparbnn 7-12 l{uljaszállítús Hús (friss) fuvarozása, feladása, kiadása 7-12 Húsneműek árusitása hen tesüzletekbell március l-től októbel' 31-ig 6-10, november l-től februil}' végéig 7-10 lmaltönyvek nrus-itása búcsúk, bél'málások Alkalmával 7-20 Ahol a vonatok (hajók) későbbi idópontblul közlekednek, ott ezutfjn az óra utftn ifi Iuv,lrolihnt6k, szúhttásrn fclivehetók, ki zolgaltnthat6k és clíuvarclzhnt6k J JAl'Hási munkák a bol'kel'eskedőknól, borraktlirakban és pincészetekben, ha halaszthnlntlanok Jitléktllrgyak fll'usitilsa búcsúk, bérmálások aiimimával 7-22 Játékterelten péksütemény, kolbaszka, cukork{l, mézeskalács, stb árusitása a hely látogatottságának ta rtama alatt Jegyek (szinházi stb) árusítása nz ezek ál'usitáslil'n berendezett üz letekben 7-12 Jég gyártása, ál'usitflsa, szállitása egész nuj! J{nbllrékban szükséges fodrászmunka K liarncsony ünnepét megelőzó,'asál'nap nyilt Ál'usitási üzletekben ál'usitiis 7-12, (de lehet mtis kivételes intézkedés is) I\ lltángszltritó-ipnrban a I'épllgyökér feldolgozllsára és szál'ftásflra szükséges munka egész nap, Iü",nrAsi és bőrfol'gatási munka 7-9 Kávéházban dohánynemúek árusftása zárörldg I(ú"éházblln stb vil'ágal ' usitás 18- zai'óráig ((eményitgipnrblln félbeszakítás! nem türő munka, II sikér felkenése és száritása július l-től szep tember SO-ig J(endcníztntási iparban II félbeszakitást nem túró munka J(enyér elszailiuisa a pékrnűhelyból % 6 után Kenyér, péksiltemény, gyümölcs fiiusftilsa II kizlíl'ólllg ezek ál'usftáaara bel'cnderett üzletekbe n 7-12 ({erc kedelmi ál'usitlís vasárnap és Szent István 1I11(lján 7-12 l{ercskcdblmi munka mfll'cius Ifi-én nem szunetel Kereskedés házalás által 7-10 f(erékpárkölcsönzés I{ ertészcti iparban a halasztást nem törő {os SÜl'gós munkn ({ékfestésnól sr,ilkséges munkll egész nap Ahol a \'onatok (hoj6k) későbbi idópontbnn közleked Ilek, ott ezután az órn után is fuvarozhat6k, szállh-áarn fcl vohet6k kiszolgáltathnt6k 6s elfuvllrozhnt6k

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

ÁRU KÉSZ LET ÉS ÜZ LET VI TEL EGY FŰ SZER- ÉS VE GYES KE RES KE DÉS BEN A KÉT VI LÁG HÁ BO RÚ KÖ ZÖT TI SEP SI SZENT GYÖR GYÖN

ÁRU KÉSZ LET ÉS ÜZ LET VI TEL EGY FŰ SZER- ÉS VE GYES KE RES KE DÉS BEN A KÉT VI LÁG HÁ BO RÚ KÖ ZÖT TI SEP SI SZENT GYÖR GYÖN Sándor-Zsigmond Ibolya Acta Siculica 2008, 509 526 ÁRU KÉSZ LET ÉS ÜZ LET VI TEL EGY FŰ SZER- ÉS VE GYES KE RES KE DÉS BEN A KÉT VI LÁG HÁ BO RÚ KÖ ZÖT TI SEP SI SZENT GYÖR GYÖN 2005 őszén a székelykeresztúri

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat 184. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 306/2008. (XII. 20.) Korm. r. Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintõ

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról 1.. A rendelet hatálya

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról 1.. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben