Vasárnapi és Szent István-napi munlmszünet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasárnapi és Szent István-napi munlmszünet."

Átírás

1 Melléklet fi CSClldóI"séOi Lapok 1933 evi 17 szamához Ezt II mf'liéj 11 td 'IH III "z,illflrl «llljjbóf I:iunmi! Vasárnapi és Szent István-napi munlmszünet id", D" KIUCSFALUSSY HIIAIlÁR ENDRE őmag)' A vasárnapi es Szent István-napi munkaszünet szabályozását killönbözö idökben kiadott törvényekben és I endeletekben találhat juk meg, ami a kőnnyü áttekintést és az eligazodást i ge n megn ehezíti Ismerve az ez(>n a téren uralkodó bizonytalanságot, igyekeztem a va 'árnapi és Szent 16tván-nupi munkaszünetre vonatkozó rendelkezéseket összegyüjtvc csoportosítani s áttekinthetővé tenni, hogy a szolgálatot teljesitő cse-ndörök munkáját megkönnyit8em összeállitásom L részében az ipal i é:; kereskedelmi munkák végezhetéset időrendi sorrendben, míg a ll I'eszében betgl endben tüntettem fel Célom ezzel az, hog)' az L rész az oktatá sok nál mig II IL rész szolgálatban legyen könnyen fe lhasználható VASÁUNAP[ ES SZENT ISTVÁN NAPI MUNI\ASZtlNET (1891 évi XIII t-c és Ii i'il rendelet) A vasárnapi munkaszünet általában vasárnap reggel li h-tól hétfő reggel 6 h-ig tart Az ország területén élelmicikk és mindennemű keres kedelmi és ipari árusitás vasárnapon és Szent István napjim 7 h-tól 10 h-ig végezhető Az érdekelt kereskedők kétharmadu a községekben últalánosan kötelezö érvénnyel megáljapodhatik a teljes munkaszüllebben is, de nem kori/hozhatók a nyitvata rtti" ban a túluyomónn elelmiszereket árusitó üzletek, melyeket 7 h-tól 10 h-ig nyitva lehet tartani Ha Szent István nap hétfőre esi k az e napot közvetlenül megelóző, vagy ha szombatra esik, a közvetlenül követő vasárnapon az ország egész területén mindennemú kel'e5kedelmi és ipari árusítás, ide él't\'e az összes húsnell1iick árusításiit is, 7 h-tól 10 h-ig meg \ an enredve 7 h-tól 10 h-ig: Oukorka, száraz cukrászsüt eménr, mezesk<llács, üzletben segéd nélkül (94537/1921 K L 1!:lthes K K) Bor, bormust, gyümőlcsbor, sör nagyban való eladása a kizáróan e célra bei endezett üzletekbői, zárt edényben az üzleti hel 'iségen kívül történt fogyasztásra kicsinyben (94537/1921 K 1IJ 1!:lthes K K) Piaci iirusitás /1921 K ;\1 elthes 1< K) Vásárcsarnok i árusítás (94537/1921 K 111 EJthes K K) Büffékben a \'endéglői ipar üzlet körel>e nem tartozó élelmicikkek árusítása f 94537/1921 K ;\1 Élthes K K) Pekipari munkák /1921 K tol Élthes K K) Fehéri tési ipnrblm a klóro itsi és lús-ozási munkák (94537/1921 K ;\f Élthes IC K I Füszer- és csemegeüzietekben szeszesital árusítása légetett szesz kivételével (945:l7'1921 K )1 Élthe5 K K) Irodai munka a n 'ilt árusítiisi üzletekb(;n valamint az ezl'khez tartozó irodahel 'iségekben d)4537/1921 K M P:lthes IC IC) Ki\,iteJre szt'illt hízott b!lromfi 5zállitása febl uiir 116 l-tól július hó 31-ig (121096/1929 K ;U IS/Cs K 1929) Áruk házhoz szájjftása a llyitvntllrtható iizlelekböl (9'1537/1921 K)1 Élthes K KI Házalók árusitás8 (64635(1906 K?Il l!:ithes I< K) Az ország rerületén més7áros- és hcntesüzletekben húsneműek árusitásfl november 1-től február utols6 napjáig (92118/1925 K 111 ]!;lthes K K) Vf:GEZHETö IPARI ES l{ereskedelmi MUNKÁK: 6 h-tól 10 h-ig: Az ország lcrületén mészáros- és hentesiizletekben a husncműek ál'usltása március l-tól október 31-i}! (92118; J 925 K 1\:1 Élthes K 1<) 6 h-tól 18 h-ig: Országos küakóvásnr alkalmlival az ipari és kereskedelmi ámsltas, árunak vevö által kivánt átalakitása (ok lóbel l tó) februnr hó végéig 7 h-t6]), a vásárt tartó község ep'el'z területén (94537 /HI21 K M I1:lthes K K) 7 h-tól 9 h ig: Uöriparban a kllvarási es béil'forgatási ipari munka f945::j7!1921 TC ;\1 l!:lthes TC IC) 'j h-tól 12 h-ig: Kt-nyer, péksütemeny és gyümölcs árusitása fl kizárólag ezek árusitlísár8 berendezett üzletel(ben (94537/1921 K )1 Élthes K K) Burgonyazúzó iparban az liru elóájlitasa és szállítása (94637,1921 K M l!:lthes IC KJ Gyor áruk fuvarozása felvétele és kiszolgáltau 1I általában, élő baronúinak és romlékony természetű élelmi zereknek (friss gyilmölcsnek, friss főzeléknek, frj"s húsnak, friss halnak, leölt baromfinak, leölt vadnak tojásnak tejllek, vajnak, túrónak, sajtnak stb) fuvarozá!l, el zállít'{is céljából teheráruként való feladása, valamint teheráruként érkezi:i ily cikkekböl álló küldeményeknek kiad{\sa és az állomásról való elfuvarows8 (Ahol a vonatok (hajók) 12 h utan közlekednek az emlftett áruk 12 h-n túl is fuvaroühatók, vasúti (hajó) zállitakra fehlehetök, kiszolgáltathat6k ős elfuvul'ozhntók (94537/1921 K I ttltlles Je K) Pékipul'ban a hozott liruk "ütésc- j 9453'1 Hl:!! K M J!:lthes K K) Tésztagyártásnál a "ziirítássnl cln'bekötött munka (9<1537/1!l21 K M EltJles 1< K)

2 Sórnt'k fuyill u7 á a e:;:;zúllításu, tehpráruként való fe: adilsa,\'slamint teherárukent érkező ily küldeményeknek kiadása és li7, állomásról 'faló e}fuvarozá a (Szeptember l-töl április 30-ig) Ahol a sört szállító \'onatok (haj ók I a jelzett időpont után érkeznek, ott a sör a vonat {hajó l közlekede i idejéhez képest az emlitett idöponlokon túl is fuvarozható, :izállítá,:,r8 felvehető, kiadhato, elfuvarozható, nemc ak a kereskedóhöz hanem a kereskedótől a megrend 16höz (vendeglóshöz korcsmároshoz, magános stb,l i:< (85419/1926 K?Il 12/Cs K peknél ( K )1 :elthes K K) Sert shizh;,lókban a hízlaláshoz szüksége:: anyagok szá)jhil a sertéseknck d súlln:okba vagy telepekbe behaj Wa (94537/1921 K 11,;;lthes Ko Kl Kisiparos ( géd m kül) ipari munkát végezhet /1921]( MÉHh" K K l SzinllfiZi stb jegyek áru ítása az ezek árusítat'iára bt!li:'ud",zett irzletekb<>n 0)4537/1921 K!\L Blth K K) Szörmekészító ipari munka l K :\1 Z6/CS K SZódllvizgyártás (kivétel: május l-tól szeptember 30-ig 94537/1921 K M ltlthes K K Az on:;;zág lerü;etén bo!"bély- és fodrás2:0ipari mutika ü'lolew\:ben árusítás (Lehet más kivételes intézkedés i 7 h-tól 18 h-ig: Helyi különlegességek árusítása, ott, ahová fillere:! Jlyors\'onatO)(: érkeznek (129083/1932 1( I\L lo/cs K 1932 ) Kivitelre szánt hízott baromfi bi:5ztitá;:a, szállilru;a stb augusztus l-től január 31-ig f121096/1929 K ;\1 18/(\ K 1929) 7 h-t ól 19 h-ig: Kapilapok, folyóiratok aru::;ítása utcakon és tereken (94537/1921 K 1\1 J':lthes K KI 7 h-tól 20 h-ig: Kivétel: évenként Ko )ol rendelettell Váltóül"lapok árusítá"o (6: 377/1928 K M R T (60618/1926 K 1 Ellhes K K 597 1) Karácsony ünnepet megelözö vas?r!lap nyilt arusítilll' Trafik dohanynemű árusítám (postai értékdkkek is) (94537/1921 K :\1 J!:lthes K Kl 94537/1921 K L lthes K K) Vásár napján sátorszétszedés, áruösszecsomagolás Balatoni gyógy- és üdülóhelyeken élelmiszerek, kirakóvásá] téren ( 4537/1921 K :'wl Élthe s K K) fürdö- és emléktárgyak árusítása (34117i'1933 K ),1 14 Cf; K 193:\) 7 h-t ól 13 h-ig: Tej és tejtermék árusító üzletekben áru ítás (94537/1921 K 1\1 Ith s IC K' 7 h-tól 14 h-ig: Kivétel: éven Utcal-wn, te!'eken péksütemény gyümölcs, élóvirál{ árusílá,,;il (94537'192] K )\ Élthes K Kl Gépjárómúvekkel próhamenet ,1922 K 1\1 Eltlte; K K 1 Gyümölc -, főzelék- és zö}d:;égfélék válogatiu!a é o ztályozása Cl01380/1929 K hl 14/Cs K 1929) Szódavíz házhoz való szállítása, október l-től áprílis aq-ig { K }! J!:lthes K K) ként kiadolt rendelettel Bortennelök saját terméeü boraínak pohsrazásra utcán át vagy kí mértékbeni elárusitása az e célm berendezett üzletekböl <159100/1933 B M) 7 h-tól 16 h-ig: Sornek fu"arozásil, E1;!zállítá"a teheráru kent való feladása, kiadása állomásról való elfuvarozá--a (május l-töl augusztu!> 31-ig l Ahol n sör",zá\1ító vonatok (hajók) II jelzett időpont után érkeznek, ott a iizálllth fuvaroúui e'bb a vonat kiizh:k{;dí! i idej hez igazodik K 1\1 12,C, K \85-119/ h-tól 22 h-ig: Búcsúk, bérmálaaok ajkaimavai i1vegtárgyak, köból ké->zült tárgyak á rusitáea és pohárírás végzése Imakönyvek, énekeskönyvek olva ék, viaszgyertyák péksiltem nrek, kolbá$zklík cukorkák, mézcskaiílcsok, zílra7 cukol' ütemény é cukrászati készítmények, gyermekjátl-ktárgyak l;zeszt nem tartalmazó üdítö italok, gyümölc:: és éli>virág árusitása (Pénzügyi hatósági engedéllyel égetett szeszesitalek kizím'i,:ával, e-gyéb :5zes'Zesitalok kic;zoigálá"s, a korcsmákra nézve megállapitott ZBl'ól'áig) ( / 1929 K :\1 ll/cs K 19S0, /1931 K :\1 19/Cs K 19:31 é " K M tl h(! IC K 7 h-tól a szomhat ra megállapított zárórúig: H digondorott utcai árusok által hazai nyers gyümölcs arusitása (30529/1923 K M 15/Cs K 1983) Kifö óüz'letek 7-től ri szombatra megilllapított zár- 6rálg nyltvata "thatók Ha a kifözöípar cé;jail"a szolgllló 'ZlethelyuJégben 6\e lmiszereket helyben elfogyas z lók kl ZO!gálásával foglalkozó más ípart {Pl kflvéméré t) 18 uznek, az üzlethelyiség a kifőzöipal'ral egy helyiségben gyakorolt másik iparra vonatkozó l'endelkc z6seknek mefel lőe k t ;;: c 7 '" n mun aszunetl napokon ir reggel lott k myitható es esle Hz óra után is nyitv a : ato, azonban kífözőipan-al kapcso latos tevekenyg esupan reggel hót ór'ltól t i /1933 K " )ol 16/Cs K 1933l es e t z oráij{ folyt:\thalu

3 8 h-tól 12 h-ig: Vil'ágü!Zletekben élővirág árusítása (94537'1921 K M Élthes K K) 9 h-tól 18 h-ig: Gyári ipari és kézműipari munka végzéséhez elkerülhetetlenül szükséges irodai teendők (94537/1921 K M Élthe, K K) 9 h-tól 11 h-ig: Fényképészeti iparban, fényképfelvélelek és negatív képek előállítása (98709/1921 és 60243/1922 K nl Élthes K K) ZÁRÚRAIG: Ror-, bormust-, sörárusítás (égetett szeszesitalok kivételével vendéglőkben és korcsmákban stb) (94537, 1921 K M tlthes K K) Virágárusítás vendéglő, kávéház, stb-ban 18 h-tól (94537/1921 K M!llthes K K) Dohány stb árusítása vendéglő és kávéházban (89101/1927 K M!llthes K IC) Cukrászdákbnn munka, és IlZ ü2iletkörükhöz t lrtozó cikkek árusitása, mindennemű égetett szeszesitalok kivételével, május l-től augusztus 31-ig 24 h-ig, különben 23 h-ig /1926 B M Eltlles K IC) Kirándulóhelyeken, játék- és sporttelepeken, péksütemény kolbászka, cukorka, mézeskalács, száraz cukorsütemény és egyéb cukrászati készitmények, szeszt nem tartalmazó üditő italok, valamint gyümölcs és élővirág HZ emlitett helyek látogatásának tartama alatt szabadban tartott ünnepélyek és mulatságok alkalmával, ennek kezdetétől befejezéséig áruslthatók (94537(1921 K i\f Jtlthes IC K) FagylaltárusWis (cukrászdák záról ájáig) ( K M tlthes K K) EG'ÉSZ NAPON ÁT VÉGEZHETöl(: Sajtolt parafnlemez gyártásánál fcitési munka (120499/1930 K M lllc, K 1930_) Kerékpárkölcsönzés (73631/1925 IC i\l 16/Cs K 1925) Tök-, gesztenye-, alma-, burgonyasütes és ár usltás (91655/1925 K M J!:lthes K K) Baromfihizlaldákbsll ös5zes munka (94637/1921 K 1\1 élthes K K) Jégnek gylíl'tása, árusitása, szállítása (94637/1921 K 11'1 :tllthes K IC) Nyomdaiparban a halasztást nem tűrő itllrmi és hatósági nyomtatványok, szilllapok, músol1ok, gyás jelenté <5ek koszorúswlagok elóállitása és széthol'dasa ( IC M J!llthes K IC) Pedikürmunkák csak ful'dőkben (94537/1921 K 1\1 lthes K IC:) CipótisztitfIs utcákon és tereken (94537/1921 K M élthes K IC) Agyag-, porcelján-, majojika- és köedényipfll'ban, mész-, fösz-, cement- és téglavetöiparban az égetési munk (94537/1921 K M!llthes IC K) Borkereskedőknél, borraktáraknál és pincészetekben a halaszthatatlan ja"rtási munkák (94537/1921 IC nl r:ilthes K KJ Cukoriparban, cukorgyártás és finomítással járó munkák (94537/1921 K M l!1lthes K IC) Ecetiparban a feltöltési és erjedési műveletek körül végzendő munkák (94637/1921 K 1\f Élthes K K) Keményítóiparban a félbeszakítást nem tűrő munka, a sikér felkenése és szárítása, július l-től szeptember 30-;g (94537/1921 K M!llthes K K és /1925 K M IG/Cs K 1925_) Kenderáztatási iparban a félbeszakítást nem tűrő munka (94537/1921 K 1\1 Ithes' K K) Kertészeti iparban a halasztást nem tü"ő és sürgős munka (94537/19201 K M ILhes K K) Kőolajfinomitó iparban a félheszaláthatatlan munka (94537/1921 IC M!llthe K K) Légszesziparban a légszesz előállitá!;ára, n lámpák meggyujtására és eloltásara szükséges ipari munka (94537/1921 K M elthes K K) Malmokban tisztítss, karbantartás javhási munkák (153630/1929 K M 6/C K 1930) Papir- papirpép_ és cellulozeiparban a félbet'zakítüst nem tűrő munkák (94537/1921 K M l!:lthea K K) Pótkávé és katángszáritó iparban a répagyőkér feldolgozására és száritásárll szükséges munka (94537/1921 K M_ elthe, K K) A sajtkészltő iparban a vajgyártásnál a félbe liem szakítható munka (94537/1921 K M Jtlthes K K) Selyemiparbnn: fl selyemgubó átvétele, továbbítása, fojtása és gondozása, selyempete készítésé"e szükséges munka (94537/1921 K AL Jtlthes K IC) Serfőzó-, maláta- és szeszipari munka, szeszfinomftás és éle:,ztőgyártás éle5ztő elfuvarozása, nemkülönben a szeszipar és szeszfinomltás akadálytalan folyamatának biztoshásn céljából el ne" halasztható javitási munka (94537/1921 K M!llth," K KJ Színnyomás és kékfestésnél szükséges munka (94537/1921 IC M Qlthes K K) űveggyá, tásnál félbesznkítást nem túrő munka (94537/1921 K M J!:lthes K IC) Vas-, acélolvasztó-, gáz-, koksz-, szénégető- és öntö üzemekben félbeszakitást nem túrő munka /1921 K 1\L ÉHhes K K) Vegyészeti iparban izzó-, láng- és olvasztókemencéknél folyó munkák (94637/1921 K M J!Jlthes IC IC) Villamoserót, ál'amol elöállft6 telepeknél ipari munka ( /1921 K M 01thes K IC) Zománcozott; vasedény iparban olvasztits, égetés (94537/1921 K M 1!lltbes K IC) Árvíz, más elemi csapások elleni védelmi munkák (94637/1921 K M i!lltbes IC K) Honvédelmi szempontból sürgős épftkezési, felszel'elési, száliitasi munkák (94537/1921 K M 1!llthes K K) Nyilvános közlekedés és biztonság érdekéböl halasztást nem túró munkák (94587/1921 K M élthes K KJ TlÍrsa"kocsi- és bérkocsiipar valamint II hordár- é tal'goncásipar körébe vágó munkák (94587/1921 K IH i!llthes IC KJ Temetkezési vállalat munkája, hllljaszállft s (Alkal mazottaknak minden két hétben egy teljes vaatil'napi

4 munkaszünetet kell adni) (l : O K M Élthes K K) tjnnepélyeknél diszitési munka (941)37/1921 K I -E:lthes K K) Vasúti és hajózási üzemeknél, posta, távirda és távbeszélóknél elóiorduló ipari munka (94537/1921 K M -E:lthes K Kl Trafik stb, ujságárusítás pályaudvarokon és hajóállomasokon (89101/1927 K M Élthes K K) lelmiszer-, cukorwl'usítás pályaudvarokon és hajóállomásokon (73243/1927 K M -E:Uhes K K) Színházban, moziban cukor, virág stb árusítása, égetett szeszesital kivételével az elöadás kezdetétől, beh jezéséig (94537/1921 K M -E:lthes K K) Napilapok, folyóiratok száuitása (69752/1927 K )1 -E:lthes K K) Sz6davízgyártás és szállítás, május l-től szeptember 30-i g_ (94537/1921 K M ltlthes K K és évenként kiadott külön rendelettel) Gyorsfényképészet (60243/1922_ K M Elthes K K,I Motorbenzin és olaj árushása benzinkutakból, olajkutakb61, valamint garageokban (Alkalmazottak felvállandók, 12 6rai pihenőt kell nekik adni) (143023/1931 K M H/Cs K 1931, /1931 K 11 19/Cs tc 1931) Honvédüzemekben csak a halaszthatatlan és a legkisebb mértékre szorított ipari munka (18237/1924 il 1 H K 326 I, 75573/1927 H M H K ) Színházakban, orfeumokban és kabarékban szükbéges fodrászmunka (94537/1921 K M eltbes K K) Hitels7övetkezetekben, melyek csak vasárnap müködnek s nincs áuand6 személyzetük, az irodai munka, üzleti tevékenység stb (94537/1921 K L I!:lthes IC K) Bányászati munkák (1740/1891 P_ M 1 R a, b, c alpont) Iö állatoknak felhajlása, szállítása, gyors-, teheráru gyanánt feladllsa, robbanékony ál'uknak szállhási eszközökből való kirakása és hazaazáj1ítása (94537/1921 K M ';'Ithes K K) Friss gylimölcsöknek és fözelékféléknek gyors-, te heráruként való íeladllsa, vasutakhoz (hajókhoz) szaintása, berakása, kirakása (Június l-től szeptember 30-ig 94537/1921 K M Ithes K K) KULONF';'Ll'>K, Árucikkeknek országos vásárok alkalmával a vásártérre való szállítása és a vásártérröl való elszállitllsa :l vásárt egelözö vagy követő munkaszüneti napon egész napon at végezhető Ha az országos kirakóvásárt közvetlenül vasárnap ben, raktárban stb kicsoroagolni, kil'8kni és elhelyezni, amely időben az ipari munkának (árusitásnak) egyébként szünetelnie kell s az üzlethelyiséget, mühelyt, raktárt zárva keh tartani (73558/1928 K M 4/Gs K 1930) Ha Mindszent ünnepe vasárnapra esik, ezen a vasár napon, ha pedig hétfőre esik, az ezt közvetlenül megelőző vasárnapon virágok, koszorúk, gyertyák, mécsesek és sirok diszitésére szolgáló egyéb tárgyak 6 h-tól 18 h-ig áru,lthtók (94537/1921 K M Élthes K K) Temetökben és a temetők bejáratai előtt élővirág, a temetők látogatísának tartama alatt árusitható_ (60243/ 1912 K M -E:Uhes K K) Kenyér, pék- és cukrászsütemény a pékmühelyekbül az ország területén %,6 előtt nem,?záuítható el (129099/ 1932 K M 14/Cs K 1932) :i!:geteti szeszesitalt munk"lszüneti napon kiszolgáltatni nem szabad (84934/1925 K M élthes K K) Kizárólagos pálinkaméréseket munkaszüneti napokon egész napon át zárva kell tartani (94537/1921 K M -E:lthes K K) A mezőgazdasági munkák szünetelésére vonatkozólag a Kbtk 62 -a mértékadó -Március 16-én az ipari és kere8kedelmi munka nem szünetel (72812/1928 K 1\'1 Elthes 1< K) A Acélüzemekben félbeszakitást nem türö munka egész Agyagiparban az égetési munkák AlmasUtés és árusítás Állatok (élő-) felhajtása, szállitása, feladfisa egész nal) Ál1omúsokon (vasút-, hajó-) élelmiszer-, cukorkaárusitás egész nap_ Állomásokon (vasút-, hajó-) trafik- egész n ap stb ujságár usltás Áramot előállit6 telepeknél ipari munka Árucikkek csomagolása, sátorverés, áruk elhelyezése, o5ztályozlisa vasárnap és Szent István napj{m, ha másnap országos vásár leaz ' október hó 1-töl február hó végéig Árucikkek szállitáaa az országos vásfirra, onnan elszállttása fi vásárt megelózó vagy követő munkaszüneti napon Áru előálluása és szállitása a burgonyazúz6-iparban 7-12 Áruk házhoz szálhtása fi nyitva tartható üzletekból 7 10 Áru oaszecsomagolásfi a kirak6 vásártéren 7-20 vagy Szent István napja előzi meg, e napon az árucikkek csomagolása, sátorverés, áruk elhelyezése osztályozása stb IG h- tól 18 h-ig, október l-től febr ár végéig 15 b-tól 17 h lg végezhető (94537/1921 K M llh K K) ru es Az orsz gos vásárra szánt árut a vásána indulíis Időpontját ko'lvetlen l megelőző 3 órán át olyan időben ir 8zabad az üzlethelyiségben, mühelyben, raktárban sth csomagoln!, lovúbbá a jármúre rakni, a vásá1'on el n adott 8 az Iparos (keresked -) tel h l tott á1'ut pedig a é k -;' ep e yere vissznszálh - em meg r,- t kozvetlenl1l kövew 3 órán át olyan Idöben IS szabad az ü71ethelyiségb -h en, mu ely- Árusítása helyi különlegességeknek filléres gyors érkezési helyén 7-18 ArusiHlf:I :' a kenyérnek péksüteménynek, gyumölcsnek fi klzár6lng ezek árusltáeára berendezett uzletekben 7-12 Árusitása a szlnházi stb jcgyeknek az ezek úl usit[ Áru8 á t sára berendezett üzletekben 7-12 : n:innek és olajnak benzrnkutukb61, olaj b s garageokban egész nap Árusitúsa bornnk, bormuatnak, gyümöl 8bornok és SUl' nek az c célra berendezett lizletekből

5 6 Á l'usitása bornak, bormustnak, sörnek vendéglőkben és korcsmákban záróróig Árusítása búcsúk, bérmálások alkalmával üvegtárgyaknak, kőből készült tál'gyaknak stb és pohárirás végzése 7-22, Árusitása cukrászati készitményeknek búcsúk, bérmálások alkalmával 7 22 Árusítás cukrászdákban május hó l-től 31-ig 24, különben 23 Árusítása élővirágoknak vil'ágüzletekben 8-12 Árusitása fagylaltnak Árllsltása háza16knak 7-10 augusztus hó Árusítása húsnemüeknek mészáros- és hentesüzletekben március hó l-tól október hó 31-ig 6-10, november h6 l-től február hó végéig 7-10 Árusítása koszol'úknak, gyertyáknak, mécseseknek, virágoknak s egyéb, sirok diszítésére szolgáló Urgyaknak, ha 'Mindszent ünnepe vasárnapra esik, ezen a napon, ha hétf6re esik, az ezt közvetlenül megelőző vasárnapon 6-18 Árusitiisa napilapoknak, folyóiratoknak, utcákon tereken 7-19 Árus[tás a piacon 7 10, ÁrusItHSIl postai értékcikkeknek 7-20 Árnsítésa a váltóürlapoknak Árusitás a vásárcsarnokbnn 7-10, Árusitósa virágnak vendéglőben, kávéházban stb 18 h-tól záróráill Árus[túsa péksüteménynek, gyümölcsnek, élóvirágnak az utcakon, tereken 7-14 Árusítása, sütése töknek Árusftása trafiknak, dohánynemúnek 7-20 Árusitbsa trafiknak, ujságnak, élelmiszernek, cukol'kának, vasút-, haj6állomásokon Árusítás büffékben (nem II tartozó élelmicikkek) 7-10, vendéglői ipar üzletkörébe Árusítás tej- és tejtermék-üzletekben 7-13 Árut (országos vásarra szánt) csomagol ni, jill'm1ire rakni, kicsomagolni, elhelyezni munkaszüneti napon az indulást megelőző és II megél'kezést követő 3 6rán flt szabnd Árvíz elleni védelmi munkák egész nap, Balatoni gyógy- B és ildill6helyeken élelmiszerek, fürdőés emléktárgyak árushása 7-12 Raromfi (élő) fuvarozása, feladása, kiadása 7-12* Baromfi hizlal dák ban összes munka végezhető nap, egész Baromfi (kivitelre sdnt, hizott) tisztítása, szálluba stb, február hó l-től július hó 31-ig 7-10, augusztub hó l-től január hó 31-ig Baromfi (leölt) Bányászati munkák fuvarozása, feladása kiadása 7-12' Ahol II vonatok (hajók) későbhi időpontban közlekednek, ott ezután az óra után is fuvarozhat6k, szált'l'uisra felvehetők, kiszolgáltathatók 00 clcuvarozhut6k, Benzin (motol'-) árusitása benzinkutakb61 és garageokban Bélyeg árusítása 7-20 Bérmálások alkalmával üvegtál'ryak, kőből készült tárgyak stb árusitása és pohárirás végzése 7-22, Bérkocsüpar körébe vág6 munkák Borbély_ és fodrftszipari munkák 7-12 Bor árusitása bortermelöktöl (saját termés) az e célra bel'endezett üzletekből 7-14 Bor, bormust árusítása vendéglőkben, kol'csmákban zár6ráig Bor, bormuat, gyümölcsbor, sör eladása az e célra berendezett Uzlelekbö) 7-10 Borkereskedölmél, borraktál'akban és pincészetekben öl halaszthatatlan javítási munkák Bortermelök borának poharazásl'a, utcán át vagy kismértékben árusítása e célra berendezett üzleteloból 7_14 Bőriparban a kavarási és bőrforgatási munka 7-9 Búcsúk alkalmával üvegtárgyak, kőböl készült tárgyak, stb árusítása és pomril'ás végzése 7-22 BurgonyasUtés és árusítás Burgonyazúzó iparban ál'u előálítása és 8zállftása 7-12 Büffékben nem a vendégllsi ipar üzletkörébe tartozó élelmicikkek árusítása 7-10 Celluloze-iparban n félbesznkftást nem tűrő munkák Cementiparban az égetési munkák egész nap, Cigaretta stb árusítás vendéglőben, kávéházban záról áig, Cipőtisztítás utcákon és tereken Cukoripnrban a cukorgyártás és a finomlusi munkák egész Cukorka [u'usitása kirándulóhelyeken, játék- C és sporttelepeken, szabadban tartott ünnepélyek, mulatságok alkalmával: a hely látogatásának tutama alatt Cukorka ál'us-ít-'is pályaudv81'on és vasútállomá son egész nap, Oukorka stb ál'usitlisa moziban, szin házban : az elóadás kezdetétlíl befejezéséig Cukorka, száraz cukrászsütemény árusitása üzletben, segéd nélkül 7-10 Cukorkák árusítása búcsúk, bél'mállisok alkalmával 7-22, Cukorsütemény (száraz) ál'usitása búcsúk, bérmálások alkalmával 7-22 Cukrás;\ti készhmények ál'usft'tsa búcsúk, bérmálások alkalmával 7-22 Cukr{lszdákban munka- és az ilzletköl'ukhöz tartozó cikkek árusítása május hó l-tól auguszt6 hó 31-ig 24, különben 28-ig, Cukr'nszsUtcmény elszállitása II pékmghelyből háromnegyed 6 után,

6 6 Csemege es füsze rüzletból szeszesital (égetett szesz ki,-ételével) árusítása 7-10 Cséplő- és örlögépeknél halasltthatatlan gépjavitási munkák 7-12 Díszilési munka ünnepth yeknél D Dohánynemú árusítása 7-20 Dohánynemii árusítása vendéglőben és k"ávéházball záróráig E Ecetiparban a feltöltksi és erjedési múveletek körül végzendő munkák egész Elemi csapás elleni védelmi munkák egesz Elóál1ítása az árunak a burgonyazüzó-iparban 7-12 Égetett szeszesilalt munkaszlineti napon kiszolgáltatni nem szabad Égetés zománcozott vasedényiparhan 1!:getési munka a téglavetóiparban Élelmicikk-árusitás 7-10 ltlelmicikk-árusitás vasárnap és 7-10 SzeDt István napján ltlelmiszer-árusítás pfilyaudvaron és hajóállomáson ki- Élelmiszernek (romlékon;" \ fuvarozása, feladása, adása lesztögyártás, fuvarozás Élé állatok felhajlása szállítása, feladása ló baromfi fuvarozása, elszállítása, feladása, kiadása 7-12 Elihirág árusitá a búcsúk, bérmálások alkalmáyal 7-22, Élóvidg árusitflsa lemetókben és lemetók bejáralal elótt: a temeték látogatásának tartama alatt lövirág árusítása virágüzletekben 8-12 Élóvirág árus'ítása utcákon tereken 7-14 Énekeskönyvek árusítása búcsúk, bérmálaelok ajkalnu\ al 7-2a pítkezési munkák, ha honvédelmi s1empontból silr gósek, rtékcikkek (postai) árusítása 7-20 Felszerelési munkák, ha honvédelmi szempontból sür gösek Fényképészet (gyors) egé:lz Fényképészeti iparban fényképfeh etele k és negath' képek előállítása 9-18 Filléres gyors\"onatok érkezési helyén helyi különle gességek ál'usítasa 7-18 Fodrász- PS borbélyipari munka 7-12 Fodrászmunka szlnházakban orfeumokban es kabarékban Folyóiratok, napilapok árusítása utcákon, tereken 7-19 Foly óiratok, napilapok súlllítása Fósziparban égetési munkák egesz Főzelék (ftiss) Íllvarozl'isa, feladása, kiadása 7-12 június hó l-tól szeptember hó 30-ig Főzelék válogatasa és osztályozása 7-14 Friss gyümölcs- és fózelékféléknek gyors-, teheráru ként fpladása, vasút hoz (hajóhoz) szállitása, berakása kirakása június l-tól szeptember 30-ig egesz Friss gyümölcs, fózelék, hús, hal, tojás, tej, vaj, túró, sajt stb fuvarozása, feladása, kiadása 7-12 Fürdőben pedikürmunka Fürdóhelyeken (balatoni) élelmiszerek, fűrdócikkek es emléktargyak árusítása 7-12 Fószer- és csemegeüzletból szeszesital (égetett szesz kivételével) áruaitása 7-10 Fülési munka sajtolt pal'afalemez-gyál'tásnál egész G Garngeokban benzi n és olaj ál'ushása Gázüzemekben félbeszakítást nem tül'ő munka egész Gesztenyesiités és ál'ushás Gépjayitási (halaszthatatlan) munkák cséplő- és ól'ló gépeknél 7-12 Gépjárómüvel pl'óbamenel 7-14 Gyar i munka végzéséhez elkerülhetetlenül szükseges, IrodaI tennivalók 9-11 GyáSzjelentések előál1hása a nyomdabnn és szét hordása, ha sürgős: Gyermekjátéktárgyak ál'usitása b ' - k bé Mások alka lmával 7-22 UtS U, lml Fagylall-átusitás cukrászdák zár6rájáig F Fehérítési iparban a klórozbi és lugozási munkák 7-10 Ahol a vonatok (hajók) későbbi időpontban ködehd nek, otl ezután az óra után is fuvarozhat6k, zál1ításrll fel v('helök kifwll)áltathat ó k és el{uyatozhatók Gyertya árusitása, búcsúk, bérmálások alkalmílval 7-22 Gyorsáru fuvarozása felv'tele l, 7-12* ' és kiszolgli tawsn Gyorsfényképészet egész na Gyü öl AI'ustt-'tsR búcsú: bérmálasok alkalmával GyUmölcsárusilás utcákon t k Abol a vonatok (h "kl nek, ott czut6n az ó ra, ere en B}O kés6bbi idöpontbnn közlek t \'chctök, kisullgáltnth t k tá lb fuvarozhat6k, 5Zi\lHtilSl'i1 {cl a v 'l; clfu\'arol:bnt6k t "

7 7 Gyümölcsbor, bor, bol'nlust, sör elad8::18 az e célra berendezett üzlelekböl 7-10 Gyümölcs (hazai nyers) ál'usitasa hadigondozotlak állal 7 - a szomb tl'a megállapitott zál'ól'áig Gyümölcs és főzelék (friss) fuvarozása, felvétele, kiudásn 7-12, június l-től szeptember 30-ig Gyümölcs, kenyér, péksü!emeny Árusítása cl kizárólag ezek árusitásál'a berendezett üzletekben 7-12 Gyilmölcs válogatása és osztályozása 7-14 Ipari ál'ushas vasárna]) és Szent IstvAn napjan 7-10 Ipari munka a 8zól ' mekészl'tó-ipal'bnll 7-12 Ipnri munka március 15-én nem szünetel Tpnri munka végzéséhez elkerülhetetlenül szükséges irodai tennivalók 9-ll (puri munkát végezhet a kisiparos (degéd nélkül) 7-12 Irodai hahlszthntatlan munka a gyári, ipad és kázmuiparban 9-11 Irodai munka a nyilt árusitási üzletekben 7-10 [rodai munkü az állandó személyzet nélkül és csak vasárnap múködő hitejszö\'stkezetekben egész!lap II HadigondozoUak által hazai nyers gyümölcs Ilrusilnsa 7 - a szombnlra megiíllapltolt zál'ól'iiig, ján 7-10 Hajóál1omásokon trafik stb ujságárusltás Hajózási üzemeknél előfordu ló ipari munka Halaszthatatlan cséplö- és ól'lögépjavitási munkák 7-12 Hal (friss ) fuvarozása, feladtisa, kiadása 7-12'" Házaló-árusítás 7-10 Házhoz s állttása szódavi7lnek október l-től április 30-ig 7-14, május l-től szeptember SO-ig egész (Kivétel évenként külön rendelettel) Házhoz szálliuisa ál'uknak a nyitva tartható üzlelekből 7-10 Helyi különlegességek ál'usitásll ott, ahová filléres gyorsvona tok érkeznek 7-18 HentesUzletckben húsneműek árusitísa március l-tesi október 31-ig 6-10, november 1-töl február vegéig 7-10 Hitelszö\'etkczetekbcn, mel 'ek állandóan sz,eméi)'zet nélkül és csak vasárnap müködnek, irodai munkn, üzleti tevékenység, stb egész nnp Hizlallisi anyagok szál1hása sertéshizlnlókban 7-12 Hízott baromfi (kivitelre szánt) tiszlitása, szállítása stb febl'uár l-től július 31-ig 7-10, augusztus l-től jnnuár 31-ig 7-18 Honvédeimi szempontból sürgős épflkerési felszerelési, szállitási munkák egész nap HonvédUzemekben halaszthatatlan es a legkisebb mér tékre szorított ipari munka Hordáripar körébe vágó munkllk Hozott ál'uk sübése a pékiparbnn 7-12 l{uljaszállítús Hús (friss) fuvarozása, feladása, kiadása 7-12 Húsneműek árusitása hen tesüzletekbell március l-től októbel' 31-ig 6-10, november l-től februil}' végéig 7-10 lmaltönyvek nrus-itása búcsúk, bél'málások Alkalmával 7-20 Ahol a vonatok (hajók) későbbi idópontblul közlekednek, ott ezutfjn az óra utftn ifi Iuv,lrolihnt6k, szúhttásrn fclivehetók, ki zolgaltnthat6k és clíuvarclzhnt6k J JAl'Hási munkák a bol'kel'eskedőknól, borraktlirakban és pincészetekben, ha halaszthnlntlanok Jitléktllrgyak fll'usitilsa búcsúk, bérmálások aiimimával 7-22 Játékterelten péksütemény, kolbaszka, cukork{l, mézeskalács, stb árusitása a hely látogatottságának ta rtama alatt Jegyek (szinházi stb) árusítása nz ezek ál'usitáslil'n berendezett üz letekben 7-12 Jég gyártása, ál'usitflsa, szállitása egész nuj! J{nbllrékban szükséges fodrászmunka K liarncsony ünnepét megelőzó,'asál'nap nyilt Ál'usitási üzletekben ál'usitiis 7-12, (de lehet mtis kivételes intézkedés is) I\ lltángszltritó-ipnrban a I'épllgyökér feldolgozllsára és szál'ftásflra szükséges munka egész nap, Iü",nrAsi és bőrfol'gatási munka 7-9 Kávéházban dohánynemúek árusftása zárörldg I(ú"éházblln stb vil'ágal ' usitás 18- zai'óráig ((eményitgipnrblln félbeszakítás! nem türő munka, II sikér felkenése és száritása július l-től szep tember SO-ig J(endcníztntási iparban II félbeszakitást nem túró munka J(enyér elszailiuisa a pékrnűhelyból % 6 után Kenyér, péksiltemény, gyümölcs fiiusftilsa II kizlíl'ólllg ezek ál'usftáaara bel'cnderett üzletekbe n 7-12 ({erc kedelmi ál'usitlís vasárnap és Szent István 1I11(lján 7-12 l{ercskcdblmi munka mfll'cius Ifi-én nem szunetel Kereskedés házalás által 7-10 f(erékpárkölcsönzés I{ ertészcti iparban a halasztást nem törő {os SÜl'gós munkn ({ékfestésnól sr,ilkséges munkll egész nap Ahol a \'onatok (hoj6k) későbbi idópontbnn közleked Ilek, ott ezután az órn után is fuvarozhat6k, szállh-áarn fcl vohet6k kiszolgáltathnt6k 6s elfuvllrozhnt6k

8 Kézműipari ége" munka végzéséhez elkerülheteilcnül szük irodai tennivalók 9--1 L KiföziiUzlelek nyitvatnrlhatók 7 - fillnphott zár6ráig, a szombatra meg Kirakó (országos) vásáron árusitáfl, árunak átalaki lása 6-18, októbe I' l t61 februílr végéig 7-18 Kirak6 vásártéren a sátor szétszedése és a1 áruk óssz c8omagolásn 7-20 Kirándulóhelyeken pék ütemény, kolbászka, cukorka, mézeskalács litb, árusitása a hely látogatásának tartama alatt Ki8iparos (serm nélkül) ipad munkái végezhet 7-12, Kivitelre száni hi7olt baromfi tisztitás8 lizálhtás3 stb íebrullr l től július 31 ig 7-10, augusztus l-től január 31-ig 7-18 Kizár6lngo plílinkaméréseket munkaszüneti napokon egész napon flt zárva kell tartani I<lórozúsi munka ll fehéritési iparban 7-10 RolbáRzlm árusltúk<l kirándulóhelyeken, játék- ék porttelepeken, s1jabadban t,allott ünnepségek és mulatságok alkalmával a hely látogatásának tartama alatt Kolbá zkák árusltása búcsúk, bérmálások alkalmával -22 KokszU7emekben félbeszakitbt nem tűrő munka egész KoRzorúk árueháaa, ha mind zent ünnepe vasf1rnapra ellik, ezen a napon, ha pedig hétfőre esik, az ezt közvellenül mclo!clőző v8f1árnapon 6-18 Koszorú szallagok előálihása nyomdában é8 flzéthordása, ha sürgős Cgl!sz l{éjbbl kés7ült tárgyak áruilitása búcsúk, bérmálások alkalmával 7-22 KiSedényiJlnrbnn az égeté!:ü munkák egé»z l{i)olajftnomilú-íparban ti félbeszakithatatlnn munka ('gérz Kö'tlekedéfl (nyilvánofl) és biztonság érdekéblsl halasztást nem túrő munklík [{rumplisutés és árusítás KUlönlegeR!Oégek (helyi) árusitáaa ott, ahová filléres gyorsvonalok érkeznek 7-lIt M Majoliku-iparban az égetési munkák egész nap, Malálllipari munka :\1almokhan ii8zutá&i, karbantartási, javitási munkak egé z MárciuR 15-én az ipari és kereskedelmi munka nem szünetel Mécsesek AruNH/ísa, esik, ezen a napon, ha mindszent ünnepe vaaárnupl'r ha pedig hétfőre esik, az ezt közvetlenül megelőzö vasárnapon 6-18 ié8'lllros Uzletekben húsárus1lás március l-től október 3 1 -ig 6-10, november l től február végéig 7-10 MéRz[p8rban 8z égetési munkák Mézeskalács árusitas8 búcsúk, bérmálllsok alkalmával '-22 MézeliiknlócR, cukorka, cukl'ászalitemény árusitása üz, letben, segéd nélkül 7-10 Me'lögllzdnstÍgi munka8zlinetre a Kbtk 52 -a m rtékad6 Minds1cnl ünnepén, ha vasál'napl'1l esik, ezen a napon ha hétfőre esik, az ezt közvetlenül megelőző vasál'hapon virágok, koszorúk, gyertyák, mécsesek és sirok diszitéflére szolgáló tárgyak llrusitása 6-18 Motorhenzin árusltása benzinkutakb61 egész nap, és gnrázkokban Mo1'iban cukorka virág stb ál'usítás n (égetett Bze Bze ilal kivételével) az első elöadúa kezdetétöl az eli,iudárok befejezéséig Mulat ágok (s'7abadblln tartott) alkalmával pékslltemény, kolbáazka, cukorka mézeskalács stb árusilha a mulatság kezdetélól befejezéfléig Munlm n cukrászdákban májuh l-től augu ztus 31 ig 24, különben 23 Munkus'1linCL fl mezőgazdaságban: ll Kbtk 52 a mértékadó MunkawlUnetí napon égetett szcazeaitalt kiszolgál talni nem szabad :\lunkaszlinel (vasárnapi) általában vasúrnap 6 tól hétfőn 6 ig tart Müsorok előállítása a nyomdában és széthordáaa, ha sun{ós L Leölt haromfinak, vadnak fuvarozása, l'ladba, kiadá ilu 7-12 Levelezőlap (postai értkkcikk) árusitása éga'leszip8rhan a lh 'Kzesz ( löal11tábára Ii lámpák mekgyujtáe"'ro éh I'Ioltá8ára szükséges ipflrl munka egl!sz nap, Lúgoz{ud munka a f(!hérlléhi iparban Ahol a vonatok (haj6k) k68óbhi időpontban Közlekl-d (-k, ott ( után lit 6ra után Ifi fuviirozhat6k,,zrl\it6f1flt I<!IehÍ"t{,k, ldszolg6ltethat6k & elfuvarozhathk Napilapok, folyóiratok a'r"slt', 7-19 N Ii utcákon tere en IlPi1apok, foly:6irutok BzállUÚJ:Ia eg L: 18, képek elli6llit{u'lll a fényképészeti ipnl!bnll y:!!rubháai li zletckben irodai munka 7-10 y rusltábl üzletekben karácsony ünnepét meg el ő7-ö vasárnapon úrubitáa 7-12 (dc lehet m6s klvétell'a intézkedés la) Nyllv(moR közlekedé é nem tű /) ' " s blztonsllg órdr'ké-ból hahll zt1ult r munkík egész nap Ahol o vonatok (h Jók nt'k, ott ezután n% 6ra 1 k{1óbbl Idö[lontblln közlokl'dvl!hotllk, kiiluji K flita th a t6 k a, Ul'!,}S luvarm:hnt6k, \ztíllltflsru 1('1 ""I clfuvaro:that6k k

9 9 Nyltvatarthat6 U1lelekből áruk házhoz 8záIJftha 7-10 Nyomdaiparban halasztást nem tűrn állami és ható sagi nyomtatványok, szinlapok, müsorok, gyászjelentések, koszorúszajiagok elöáihtás8 és szét hordás a egérz POf tau7,emeknéj clólorduj6 iparí munka egész nap P6tJdivéiparban a répagyök6r feldolgozására és szárf táaára 8zUks6ges munka Pr6bamenel gépjál'6mt1vel 7-14 R o Olaj árusftil/jll olajkutakb61 é8 gilrázsokban Oh7,886k lu'usháfla búcsúk, bérmálások alkalmav:\ Olvasztás zománcozott vasedény-iparban OrCeumokbun Bzü:kségcs fodl'ábzmunka llépllgyökér feldolgozása és szántása a pótkávé ipar ban Robbanékony áruk kirukása ép hazaszállftásll ew-'kz nap, Romlékony élelmiszel'ek fuvarozása, feladásu, kiadáhll 7-12 Oi'S7ágOS kirak6váaál'on áruaftás, ál'unak átalakltás!i 6-18, október l-től február vég éig 7 18 Országos vásál'l'll szánt ál'ut cbomagolni, j{lrmllrc rakni, kicsomagol ni, elhelyez ni munkaszüneti napon az indulást me gelözö és a megérkezést követő 3 6rán At szabad Oszlúlyoz(IAa zöld égfélének 7-14 öntőuzemckbcn nap, íélbebzokhást nem tüi'ő munka egé8z ÖrJé)- é8 cséplögépeknél halaszthatatlan gépjavit6si munkák 7-12, p papir_, paph'pépip!wban II (élbeszakitást nem tűl'6 munkák egész nap Para filiemez (sajtolt) gyártásána! (il tési munka egész nnp P61tnkaméréseket (kizárólagos ) munkaszüneti napokon egész nllpon át z6rva kell tartani pólyaudvurokon ujsag, Lrafik stb árusítása PcdlkUrmunl,ál, a fürd6kbe n Pékipurban a hozott áruk aütése 7-12 Pékipari munkák 7_10 pékaulcmény Al'usHáaa búcsúk, bérmálások alka lma mával 7-22, PékSUtemény úl'usltflsu kirlindulóhelyeken, játék- és i!pol'ttelepeken,!!zabndban tartott ünnepségek éll mulatl:lílkok nlka lmával : a hely látogatltslinak ideje alatt PéksUtemény árusitúsa utcákon, terekcn 7-14 PéksUtemény elszállwisn II pékmqhelyból %6 utún PékBUtcm(iny, kenyér, gyümölcs úl'usltúj:!a II kizál'ójiir czek ál'ullittisára beren dezett Uzlctl!kbcJl 7-12 Snjt iuval'ozása, feladása, kiadása 7-l2, s Sojtkészft6-iparban félbe nem szakfthat6 munkü egé!!z Sajtolt plll'acalemcz gyál't6tianál fgtélli munka egész Sátor 1!7étazcdése, áru ö811zectiomagolás8 II kirakóvásartéren 7-20 Selycmiparbnn selyemgubó átvétele, továbbítása, {oj tába éb gondo1asr, selyempete készíté!:lére szukséges munka Serfő7,lf, maláta és szeszipari munka egész nnp Sertétólck bchajtásl1 II tclepbe vagy II BzálJásbu 7 12 Scrtéshlzlnlól'ban a hizlaj[u!i anyagok 8zállitáilll, II sertések nek a telepbe vugy IIzállásba való be hajtása 7-12 Sikér felkcl1{isc és 8Z{II'ítáBa a keményftóiparblln jú lius l-wi szeptembe r 30-ig egész nup Sfrok dlszitésére szolg616 tárgyak ál'usitáloa, ha mindszent Unnepe vasárnapra esik, ezen a napon, hl! pedig hétf6re esik, az ezt közvetlen ill megelőző vasárnapon 6-18 Sör {U'USitá8ü vendéglőben és korcrmában láról áig Sör, bor, bormuat, gyumőlcsbor eladás/l liz e célra berendezett Uzletekböl 7-10 Sör fuvarozása, elszállftásll, feladésn, kiadása!izeplember l Un Aprilis 30 ig 7-12, mtijuh l-től llugu87tus al-ig 7-16,* Sportle lepeltén pékrutemény, kojbás7ka, Cuko11ka, mézeskalács stb árusítása n hely lá!ogatúa6nak tal'tama nlntt SUléHc II hozott árunak 1\ StttlHlJnrl munklk l 7-10 p6klparblln 7-12, Pinci úl'usitllli 7-10, PIncészetben (hor) fl halaszthatatlan jüvftáaí munkák egész nap, PohúrirÚB végzése búcflúk, brl"mál(lbok lllknlm6vlll 7_22 l'orcej1(mlpürbnn az égetési munkák egész nnp Poswi l!l'tékc ikk ck lirusitása 7-20 Ahol ft vonatok (hajók) késóbbl időpontban közleked ue'k, ott ('zutún az 6ra utlin ir fuval'ozhnt6k, :>ztiuhásra fel v(\hct6k, kil':tolgáltathat6k é cltuvarozbatók

10 10 Sz Szállítása burgonynz-úzó illarban elóállitott árunak 7-12 Szállítása a ki itelre szánt hízott baromfinak február l tól július 31-ig 7-10 Szállítása áruknak házhoz, a nyitva tartható üzletekból 7-10 Szállítása napilapoknak, folyóiratoknak SzáUítasi munkák, ha honvédelmi szempontból sürgösek: Száraz cukorsütemény árusítása búcsúk, bérmálások alkalmával 7-22 Száraz cukrászsütemény, cukorka, mézeskalács árusítása üzletben segéd nélkül 7-10 Szárítási munka a tésztagyál'tásnál 7-12 Szent István napja hétiőre vagy szqmbatra esik, akkor vasárnap mindennemú árusítás 7-10 Szeszesital (égetett szesz kivételével) árusítása fúszer- és csemegeiizletból 7-10 Szeszesitalok kiszolgáltatása pénzügyi hatósági enge déllyel búcsúk, bérmálások alkalmával (égetett Temetökben és a temetők bejáratai elött élővirág árusit1sa a temetök látogatásának tartama alatt Tereken, utcákon cipótisztitás Tereken, utcákon napilallok, 7-19 folyóiratok árusitása Tereken, utcákon péksütemény, gyümölcs, élövirágárusítás 7-14 Téglavelöipnrban az égetési munkák Tésztagyárwsnál a szárítással egybekötött munka 7-12 Tojás fuvarozása, feladása, kiadása 7-12 Tök sütése és árusitása egész nap, Trafik árusitása 7-20 Trafik stb árusítás pályaudvarokon és haj6állomílsokon Túró fuvarozása, feladása, kiadása 7-12 szeszesitalok kivételével) a korcsmákra meghatározott záróráig Ujságárusitás pályaudvarokon és hajó6llo111ásokon Szeszesitalt (égetett) munkarzüneti napon kiszolgáltatni nem szabad Utcákon, tereken cipőtisztitás Szeszfinomitás Suszipari munka egés7 Szeszt nem tartalmazó üdítő italok árusitasa búcsúk, bénnélások alkalmával 7-22 SzénégeW-üzemekben félbeszakitást nem türő munka Színházban cukor, virág stb árusítása (égetett szeszesital kivételével) az előadás kezdetétől befeje zéséig Színházakban s-z,ükséges fodrászmunka Színházi stb jegyek árusítása az ezek árusitására berendezett üzletekben 7-12 Színlapok elóéhitása és széthordása, ha sürgős, egés7 Színnyomásnál szükséges munka Szódayízgyártás 7-12, m!\jus l-től szeptember 30-ig Szódavíz há-zbo7 szállítása október l-től április 30-ig 1-14, május l-tól szeptember 30-ig (Kivétel esetenként külön rendelettel) S7(írmekészítö ipari munka 7-12 Targoncás-ipnr kö\"ébe vágó munkák Társaskocsi-ipar köréhe vág6 munkák egés1 T Távírda- és távbeszélö-üzemnél előforduló ipari munka Tej- és tejtermékárusitó-üzletekben árusitás 1-13, Tej fuvarozása, feladása, kiadása 7-12* Temetke7ési vállalat munkája Ahol II vonatok (hajók) kesöbbi idöpontban közlekednek, o_tt CZl;'tán lu óra után is fuvarozhathk, száu1t6sra f(!lvehetók, kiszojgáltothatók és elfuva:rozhatók U Utcákon, tereken napilapok, folyóiratok ál'usitása 7-19 Utcakon, tereken péksütemény, gyümölcs élövirág árusítása 7-14 o üdítő italok árusítása búcsúk, bérmitlások alkuhnával 7-22 Odílö italok (szesd nem tartalmazó) áruaitása kirándul6helyeken, játék- és sporttelepeken szabadban art tt ünn p lyek és mulatságok aikalmával a el} latogatasanak tartama alatt Onnepélyeknél diszítési munka Onnep?lyek (szabadban tartott) alkalmával pékbüte en, kol?ászka, cukorka, mézeskalács stb árusisa az unnepély kezdetétől befejezéséig lh'eggyártásnál félbes7akitást nem tül'ó mun a egész üvegtárgyak árus'llása b ucsúk és bérmálások alkalmával 7-22 üzleti tevéken é csak ys g az allandó személyzet nélkul é:; á VM map möködö hitelszövetkezetekben egész v Vudnak (leölt) f uvarozáaa, feladása, kiadasa 7_12 Ahol El vonarok (h ó nek, tl ezután nz óra u:i k) későbbi idópontbnn közlektodvehetők, kiszo!gáltathatók n ls!uvarozhat6k, sz6ltitásrll fel s elfuvarozhat6k

11 II Vaj fu\"arozása, fellldá-su, kiadása 7-12 Vajgyárhísoál II félbe nem szakithatő munk,a egész Vasárnap állllnd6 személyzet nélkül múköd6 hitels'lövetkezetekben irodai munka, üzleti tevékenység egész Vasárnap és Szent I-stvÁn napjím kereskedelmi és ipllri árusítás 7-10 Vasárnapi munk lszünet ált'dában va sárnap 6-tól, hétfön 6-ig tart Vasedényipttrban t zománco1ott) olvasztás, égetés egész nap Vasútállomásokon trafik stb, lljságál'llsitás Vasuti üzemeknól ipnri munk-a egooz Vasüzemekbcn félbeszo:"\kitást nem türő munka egész VáloglltH a a zöldsegféléknek 7-J4 Váltóiirlupok árus ítása 7-20 Vúsárcsarnoki flrmiitás 7-10 Vásár napján sátor szétszedése, áru összecsomagolba n kil'l3kó v&iál'téren 7-20 Vegyészeti iparban izzó-, láng- és olvmzt6kemencéknél folyó munka egész na ) Vendéglőben dohílnynemüek stb árllsitása zár6ráig Vendéglöben virág árusítása 18- zár6ráig Ahol a vonatok (hajók) későbbi idöpontban közlekednek ott ezután az 6ra UWll js fuvarozhatók, szállftásrn felveh tök, kiszolgáltathat6k ős clfuvarozhatók Védelmi munkák árvizek és más elemi csapások ellen Viaszgyertya 7-22 árusitása búcsúk, bérmálások alkalmával Villamos eröt, iu'nmot elótill1tó telepeknél ipari munka Virágúrusilás vendéglőben, kávéházban stb ' óráig Virágok íu' USft<llHl, ha mindszent ünnepe esik ezen a napon, ha hétfőre esik fiz ezt közvet- lenül megelőző Y3sárnapon vaslirnaprn VirÍlgílrusitás moziban szinházban : az előadás kezdetétól befejezéséig Virág Célő) llrus!t fls<l búcsúk, bérmálások nlkidmával 7-22 Virág (élő) árusitiish a temetök:ben és a temetők bej fll'atai előtt: H temetők látogauistinak tarbama alatt Virág (élő) :Í I'usitbu utcákon, tereken 7-H VirágUzletben élővirág árusítása 8-12 z Zománco70Lt vasedény-iparban olvasztá s, égetés egész nap Zöldi'légfélék vá lollatáall és osztályozása 7-14 :;I;"llIlIn Ill, l"i!i"i)("'1

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Bögöte Község Önkormányzata NYILVÁNTARTÁS. a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

Bögöte Község Önkormányzata NYILVÁNTARTÁS. a működési engedéllyel rendelkező üzletekről Bögöte Község Önkormányzata NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről A nyilvántartás vezetése a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6/G. -a, valamint a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Nyilvántartásba vétel száma: 1/2010/ M Neve: Lakshmi Áldás Kft Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Címe és Székhelye: 2471 Baracska Arany János utca 3. Kereskedő

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Bozsok községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

SPANKY S Nyilvántartásba vétel száma: 2/2015. PRIMAGÁZ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2015. MAGYAR POSTA Nyilvántartásba vétel száma: 2/2014

SPANKY S Nyilvántartásba vétel száma: 2/2015. PRIMAGÁZ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2015. MAGYAR POSTA Nyilvántartásba vétel száma: 2/2014 Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján SPANKY S Nyilvántartásba

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Kökény község Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal. NYILVÁNTARTÁS a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal. NYILVÁNTARTÁS a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal NYILVÁNTARTÁS a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján a bejelentéshez kötött ről 1. Nyilvántartásba vétel száma: B-1/2009 2. A kereskedő neve, címe illetve Bólyi

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal - Nick... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Önkormányzat Nick... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Nyilvántartás 10. bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén

Nyilvántartás 10. bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Nyilvántartás 10. 1. Nyilvántartásba vétel száma: 10/2011 Kereskedő neve, címe, illetve székhelye: D és SZ Kft. Kiskassa Petőfi u.80. 2. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozó nyilvántartási száma, illetve

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl BÁNRÉVE KÖZSÉGI... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS NYILVÁNTARTÁS A PÁLFA KÖZSÉG TERÜLETÉN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL A dokumentum tartalma a 2011. május 10-én érvényes nyilvántartási adatoknak megfelelő. dr. Orova Dániel jegyző Pálfa Pékség

Részletesebben

A Nyilvántartás Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

A Nyilvántartás Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében A Nyilvántartás Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében SORSZÁM: 8/2014 B 8/2014 1. a nyilvántartásba vétel száma; 8/2014. 2. a kereskedő neve, KO-FA Kereskedő KFT. címe, illetve székhelye;7043

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Dénesfa Község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Bozsok községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl LESENCEISTVÁND... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL HIDEGSÉG

NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL HIDEGSÉG NYILVÁNTRTÁS BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL HIDEGSÉG nyilvántartásba vétel száma: 1/2010 kereskedő neve: Sommerlied Kft címe: 9491 Hidegség, Széchenyi u. 5-7. székhelye: 9491 Hidegség,

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

Gölle Község Önkormányzata A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás Gölle Község Önkormányzata A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 1 Nyilvántartásba vétel száma: 1/2010/B KisVajda Gabriella Címe: 7272 Gölle, Árpád u. 57. Székhelye: 7272 Gölle,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Bozsok községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Miskei Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

I. A kereskedő Nyilvántartási száma. II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet. 61. számú élelmiszerbolt

I. A kereskedő Nyilvántartási száma. II. Működési engedéllyel rendelkező üzlet. 61. számú élelmiszerbolt A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján Hejőbába-Hejőkeresztúr Községek Körjegyzősége által nyilvántartott működési engedély

Részletesebben

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi ekről nyilvántartásba vétel száma: BU-T 2013 KFT. kereskedelmi címe (több helyszín esetén a címek): kereskedelmi helye: címe: 5142 LTTYÁN JÁSZ ÚT 77. TÜZÉP

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal - Nick... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Orfû Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Nógrád Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

statisztikai szám: 144846675610113

statisztikai szám: 144846675610113 Berente Község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Velem községi... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

ł ĺ Í Ĺ ü ú ü ö Ú ü ű Í ę Ĺ ü É Í É É Á Á Ü Á É Í Ü É É Ü É É ł É ĺ ą ĺá í ü ń ń Ó ü ü ű ö ö ü ú ü ü ö ú ô ú ö ö ĺ ü ü ü ö ű öđ ü ü É ĺ ĺ ä Ź Ú ĺ ö ü ę í ű ú ü ú í ĺíĺ ä í ü Ö ĺ ĺ ĺ ü í ü ü ö ú í ü íĺ

Részletesebben

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében Nyilvántartásba 1. Benedek Andrea Mária 2008. 08. 04. Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 8482 Doba, Széchenyi u. 13. címe (több helyszín esetében a címek): 8482 Doba,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Gencsapáti Község Polgármesteri Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma: 1 NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁLLALKOZÁSOK ADATAI (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján) A nyilvántartásba

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Vasboldogasszony község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl esrempehollós Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSBA VETT ÜZLETEK ARLÓ NAGYKÖZSÉG

NYILVÁNTARTÁSBA VETT ÜZLETEK ARLÓ NAGYKÖZSÉG NYILVÁNTARTÁSBA VETT ÜZLETEK ARLÓ NAGYKÖZSÉG Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel időpontja Kereskedő neve 1/2009/műk. 2009.10.30. S.K.G. European Industry and Market S.r.o. Magyarországi fióktelepe

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről Községi Önkormányzat Balatonendréd... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről Tiszanána Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS KULCS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL

NYILVÁNTARTÁS KULCS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL NYILVÁNTARTÁS KULCS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ÜZLETEKRŐL Sorszám A nyilvántartásba vétel száma A kereskedő neve, címe, illetve székhelye A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 20/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. () bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

I. A kereskedõ. I / 1. A kereskedelmi tevékenység

I. A kereskedõ. I / 1. A kereskedelmi tevékenység Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzõsége - Máriakálnok... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 20/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Fertõszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Perkupa Községi önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl LESENCEISTVÁND... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

A kereskedő Székhelye. 5/2007 E, B Kop-Ka Zrt. 7090 Tamási Fő u. 2. 17-10-001247 14017944-5211-114-17

A kereskedő Székhelye. 5/2007 E, B Kop-Ka Zrt. 7090 Tamási Fő u. 2. 17-10-001247 14017944-5211-114-17 Nyilvántartá sba vételi szám Engedély {E} vagy bejelentés {B} köteles tevékenység Neve A kereskedő Székhelye IRSZ Település Utca, házszám Vállalkozói nyilvántartási száma, cégjegyzék száma, regisztrációs

Részletesebben

ü ę ć Í Ĺ źú ĺ ź Í ö Ĺ öĺ ź ö ü ĺ Ű ĺ Ü ĺ Ü ĺ Ü Ü ĺ Ű ö ź ĺ ö ü ü Á ź ö ĺ ü ę ź Ü ü ĺ ü ö ĺ ü ü ź ü ö ź ü ö ĺ ö ę ü đ ń ö ö Ą ĺ ł ĺ ú ĺ Á É Á Ű É Ü É Á Á ü ú ö ü ń ł ú ĺ ü ĺĺ ĺ ü ü ä žł Ü ä ń ĺ ł ĺ Ü É

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl LESENCEISTVÁND... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l

N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l A nyilvántartásba vétel száma: 2/1997 neve: Molnár Emília

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl LESENCEISTVÁND... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A 210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A 210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet alapján vezetett nyilvántartás A 210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet alapján vezetett nyilvántartás A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Nyilvántartásba vétel száma A kereskedő neve, címe, illetve székhelye A kereskedő

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma:

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma: 1 NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁLLALKOZÁSOK ADATAI (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján) A nyilvántartásba

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén 9. i, c Termelés elmélet 1. Vendéglátás feladatai 2. Vendéglátás jelentősége 3. A vendéglátás tevékenységi körei: főfolyamatok: árubeszerzés, áruszállítás 4. Főfolyamatok: áruátvétel, raktározás 5. Főfolyamatok:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Egervár község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

ő ľ ő ó ó ľ ő ü ľ ľ ľ ľ ó Ú í ö ö ü ű ö ľ í ü ę ő í É Í Ó ľ ľ É É Á Á Ü Á Á É Í ľľ Ü ľé ľ ľó ó ľ É Ü É ľľ Á Í ľ ľé ľ Í Á í źę ź ľ Í ő ü ő ó ü ź üö ó ö í ź ű ľ ő ľ ő ű ę ý źůő ź ľ ľ đ ó í ó í ź ó ľ ó ö

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

ő ü ő ü ő ź ő ü ő ő ź ö ź ö ö ö ő ő ő ő Ĺ ĺ ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ő ĺ ĺ ď ő ĺ Ü ĺ ő ő ő Ü ő ő ő ő ő ő ö ü ő ő ő ĺ ü ő ő Á ĺ ő ź ö ü ő ő ő ő ĺ ü ő ĺ Ĺ ĺĺ ő ő ő ź ö ő ő ő ő ő ĺ ĺ ő ü ü ü ö ő ő ę ő ő ö ő

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ą ő ĺ őľ ę ő ú ľ ľ ú Ż Ż ő ľ ú ľ ő ü ü ľ ó ĺź ł ő ü Ż ľ ő ü ü ó ö í ő ó ö ö ö ö ĺ ö ő í ó ő Ż ő ö Í ó ó ö ö ő đ ö ö ö ő ü ĺ ĺ íĺ ĺó ĺ ó ü ü ü ľ ü ü ő í ĺ í ó ó ľő ľ í ö í ó ľ ö ľĺ í í ö ü ć ĺ ó ĺ ĺ ó í

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

Sajókaza Községi Önkormányzat. NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

Sajókaza Községi Önkormányzat. NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről Sajókaza Községi Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

címe, helyrajzi száma: 8563 Homokbödöge, Kossuth utca 86. 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

címe, helyrajzi száma: 8563 Homokbödöge, Kossuth utca 86. 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 3/1997. Olvasztó-Váry Lászlóné hétfő-péntek: 6 00-16 00 szombat: 6 00-12 00 Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

ú ú Ż ń ĺ ĺ ú í ĺ ĺ ü ó ó ó ö ĺ ö ó ó ó ĺ í Á ú Í ö źĺ ĺ ó ó ó ö ý ö ĺ ú ź ö Ü ö ř Đ ź í ú ź ö ü ö ö ź ö ö źú ö ö ú Ż ó ü ö í ö ö ó ĺ ź ü ö Í ö ź ó ú ö í ę ö ź ö ö Ü í ú ö ó ö Ü í źń ĺ ź ó ú ź ö ö ö ź

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ľ ó Ü ó ĺĺ ľ ľ í í í ó ó ó ó í Ü ö ĺ ó ó í í í ó ü ü Ü ö ü ü í í ö ó óó ĺ í ű ö Ü ö ö ű ó Ĺ ö Á Á ű í ű ó ü ú ű Ü ö ű ó ú ó ó ĺ ó í ö í ó ó ö ű ö í í ö ó ó ó Ú ĺ ó ó ó Ö ó ď í ö ű ó ę ó ű ö í í ó í Ü í

Részletesebben

Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal NYILVÁNTARTÁS. a 210/2009.(IX.29.) Korm. Rendelet alapján a Működési engedéllyel rendelkező üzletekről

Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal NYILVÁNTARTÁS. a 210/2009.(IX.29.) Korm. Rendelet alapján a Működési engedéllyel rendelkező üzletekről Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal NYILVÁNTARTÁS a 210/2009.(IX.29.) Korm. Rendelet alapján a Működési engedéllyel rendelkező üzletekről Működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása 1./

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

ä ő ľ ľü ó ľ ü ľ ő ľ ő ő ő É ő ľ ľ ő ő ľ ő í í ó ľ ľ í Ü ü ľ ö ű ľ ő ľľ ö ľ ľ ú ľ ě ő í ö óľ ź ľ ľ óľ ľ í ö ó ö ľ ú ő ö ö ľ ę ľ ź ź ő ľ ü ó ľ ó ü đ ľ ľ ő ó ő í ľ ó ő ď ó ľ ľ ö ó ľ í ő ľ ő ď ľ Ĺ í đ ľ ó

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben