Növényrendszertan. 1. előadás. Dr. Bartha Dénes február 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Növényrendszertan. 1. előadás. Dr. Bartha Dénes. 2009. február 13."

Átírás

1 Növényrendszertan 1. előadás Dr. Bartha Dénes február 13.

2 Növényrendszertan (phytosystematica, fitotaxonómia) = A növények csoportosításának, leírásának és meghatározásának alaptudománya, a növénytan (botanika) résztudománya. Tárgya: a növényvilág Célja: a növényi szervezetek változatosságának vizsgálata, a rokonsági viszonyok felderítése térben és időben Feladatai: az elkülönítésre és összehasonlításra szolgáló alaki bélyegek (tulajdonságok), illetve a szervek értékének (ősibb levezetett) meghatározása a különböző rangfokozatok (kategóriák) kialakítása hierarchikus rendben, ezek jellemző tulajdonságainak megállapítása a növények, növényi csoportok megnevezése (nevezéktan = nomenklatura) a létrehozott rendszer szerint növényhatározók készítése

3 Az élővilág felosztása világ az idetartozó élőlények Monera minden prokarióta: baktériumok, kékalgák Protista minden egysejtű eukarióta Gombák többsejtű gombák Növények Állatok minden zöld növény, amely embrióból fejlődik minden élőlény, melyek fejlődése átmegy a blasztula állapoton

4 A Földön előforduló fajok száma Vírusok 200 Baktériumok Algák (+ kékalgák) Gombák Zuzmók Mohák Harasztok Nyitvatermők 640 Zárvatermők

5 Rendszerezés alapját jelentő tulajdonságok 1. Homológia = azonos alapfelépítés szerint, azonos fejlődésalaktani értékű kezdeményből fejlődik 2. Analógia = eltérő fejlődésalaktani értékű, de azonos működésű és ± hasonló 3. Konvergencia = különböző eredetű, de rendszerint hasonló környezetben keletkezett, hasonló vagy azonos értékű tulajdonságok látszólagos rokonság 4. Divergencia = közeli rokonok alakilag, életformában vagy fitokémiai tulajdonságaikban elválnak egymástól 5. Organizáció = szervi szint, mely az életkörülmények hatására közvetlenül nem változik, ± állandó, öröklődő jelleg 6. Adaptáció = bizonyos határokon belül alkalmazkodás a környezethez (populáció szinten)

6 Két taxon A és B kialakulása a divergencia alapján, az átmeneti alakok kihalásával (+)

7 Két taxon A és C keletkezése az eredeti taxon areájának (elterjedési területének) szétválásával [ B: átmeneti populációk]

8 A speciáció típusai geográfiai alapon (KEY 1981, VIDA 1985) A. Külső allopátria; B. normális szünpátria; C. normális parapátria; D. normális földrajzi intergradáció

9 A rendszerezés segédtudományai 1. Ősnövénytan (paleobotanika = fitopaleontológia) 2. Virágporszemtan (palinológia) 3. Szervezettan v. alaktan (morfológia) 4. Sejttan (citológia) 5. Örökléstan (genetika) 6. Élettan (fiziológia) 7. Rendellenességtan (teratológia) 8. Növényföldrajz (fitogeográfia) 9. Numerikus taxonómia 10. Kemotaxonómia 11. Molekuláris genetika

10 A növényrendszerezés egységei (taxonok) Faj (species) = közös származású, valamennyi lényeges tulajdonságban megegyező, azonos elterjedésű egyedek csoportja, melyek tulajdonságai öröklődnek makrospecies (linneon) = egymástól lényegesen különböző, jól elhatárolódó fajok mikrospecies (jordanon) = egymástól alig különböző, de utódaikban állandó és egymásba át nem menő, ökológiailag vagy területileg különböző egységek (több mikrospecies species aggregata = agg. = gyűjtőfaj) A fajok csoportosítása a változások mértéke szerint monomorf faj = az elterjedési területen belül minden egyed csaknem egyforma, a változatosság nagyon csekély polimorf faj = az elterjedési területen belül többféle alakban (főleg változat = varietas) fordul elő politipikus faj = alaksorozatai több csoportra (alfaj = subspecies) oszlanak, melyek egymástól földrajzilag vagy ökológiailag izolálódtak

11 Fajon belüli (infraspecifikus) rangfokozatok (taxonok) species subspecies varietas subvarietas forma subforma sp. subsp. = ssp. var. subvar. f. subf. faj alfaj változat alváltozat alak alalak alfaj (subspecies) = eltérő földrajzi elterjedésű vagy ökológiai igényű eltérések változat (varietas) = állandó és öröklődő különbségű eltérések, de földrajzilag vagy ökológiailag nem izolálódnak alak (forma) = nem öröklődő eltérések, főleg a vegetatív részek méreteiben vagy mennyiségében mutatkozik meg nothomorpha (nm.) = hibrid eredetű fajon belüli eltérések egysége lusus (l. = lus.) = virágszínben való eltérés

12 Faj feletti rangfokozatok (taxonok) (a besorolás alapja közös, rokoni tulajdonságok) rangfokozat regnum (vegetabile) világ subregnum alvilág divisio tagozat (törzs) subdivisio altagozat (altörzs) classis osztály subclassis alosztály superordo felrend ordo rend subordo alrend familia család végződés - bionta - phyta - phytina - opsida - idae - anae - ales - ineae - aceae

13 Faj feletti rangfokozatok (folytatás) rangfokozat subfamilia alcsalád tribus nemzetségcsoport subtribus alnemzetségcsoport genus nemzetség subgenus alnemzetség sectio fajcsoport subsectio al-fajcsoport series fajsor species (sp., spp.) faj (-ok) végződés - oideae - eae - ineae Megj.: a gombáknál és a moszatoknál a végződések eltérnek ( -mycota, -mycotina, -mycetes, -mycetidae, ill. -phyceae, -phycidae)

14 A természetes és a kultúrfaj közötti különbségek elterjedésük azonos Természetes faj species egy származásközösség (közös őstől erednek) valamennyi tulajdonságban megegyeznek tulajdonságaikat átörökítik Kultúrfaj specioid populációi egy vagy rendszerint több rokon fajból származnak, ezért gyakran polifiletikus, kollektív vagy multihibrid eredetűek többnyire a nemzetségre jellemző és az ember számára hasznos fő tulajdonságaikban megegyezők gazdaságilag elsődleges, azaz hasznos tulajdonságaikat csak a megfelelő szaporítási eljárással tartják meg a szülőfaj(ok) areáját messze túlhaladó, rendszerint diszkontinuus termesztési területet vagy övezetet foglalnak el

15 A természetes és a kultúrfaj közötti különbségek (folytatás) Természetes faj species változatosságuk különböző: alfajokat, változatokat, formákat és színi eltéréseket különítünk el az evolúció törvényszerűségeit követik; a természetes kiválogatódás során fejlődnek vagy elpusztulnak a populációk közötti génátfolyás rendszerint állandó a sikeres létért való küzdelemben előnyös tulajdonságaik fejlődnek, erősödnek Kultúrfaj specioid alapvető jellemzőjük, hogy mesterségesen elkülönített származási közösségekből - fajtákból - állnak az evolúció törvényszerűségét követik, amelyet az ember irányít - a társadalmi igényeknek megfelelően - nemesítéssel (kiválogatással, keresztezéssel, izolációval) a fajták közötti génátfolyás mesterségesen gátolt vagy az ivari sterilitás miatt megszűnt az ember számára hasznos tulajdonságok mindjobban megszilárdulnak, a gazdaságilag hátrányos tulajdonságok visszaszorulnak vagy eltűnnek

16 A termesztett növények rendszertani rangfokozatai fajta (cultivar) = a kultúrfajon belüli leggyakrabban használt egység, melyet mindig az ember számára hasznos tulajdonságai alapján különítenek el a fajták egymástól határozottan elkülöníthetők tulajdonságaikat (fajtabélyegeiket) szaporítás esetén megtartják specioid subspecioid convarietas provarietas conculta cultivar spd. subspd. convar. provar. conc. cv. kultúrfaj kultúralfaj kultúrrassz kultúrváltozat fajtacsoport fajta

17 A nevezéktan (nomenclatura) szabályai 1. a fajok kettős nevezéktana (binominalis nomenclatura) LINNÉ (1753): Species plantarum első név = nemzetségnév (nagy kezdőbetűvel) második név = fajnév (kis kezdőbetűvel) szerzőnév = auctornév (rendszerint rövidítve) 2. a fajon belüli egységek neve követi a faji nevet Fraxinus angustifolia VAHL subsp. pannonica SOÓ et SIMON a faj feletti egységek nevei egyszavasak, megfelelő végződéssel 4. a hibridek elnevezése kétféle: Populus alba P. tremula P. canescens 5. A fajták megnevezését nemzeti nyelven kell megadni; jelölésük kétféle: cv. Pannónia vagy 'Pannónia'

18 A nevezéktan alaptételei I. A botanikai nevezéktan független a zoológiáétól. II. A taxonok nevei a nómenklatúrai típusok segítségével alkalmazhatók. III. A taxonok elnevezése a közlés prioritásán alapszik. IV. Minden taxonnak csak egy helyes neve lehet, a legrégibb, amely a szabályoknak megfelel. (A többi név a szinoním név.) V. A növények tudományos nevei mint latin nevek kezelendők. VI. A nevezéktan szabályai visszaható érvényűek.

19 a. Az ókori botanika Hippokrates Aristoteles Theophrastos Dioskorides Plinius A növényrendszertan kialakulása b. A füveskönyvek korszaka (XV-XVII. sz.) Brunfels Bock (Tragus) Matthiolus Lobelius Lonicerus Tabernaemontanus Clusius Melius (Juhász) Péter (1578) Bauhinus c. Linné és követői

20 A főbb rendszerek 1. mesterséges rendszerek a. elméleti rendszerek (pl. Linné (1737): Genera Plantarum) b. gyakorlati rendszerek (pl. termesztés, felhasználás szerint) c. alfabetikus rendszerek (pl. Krüssmann dendrológiái) 2. természetes rendszerek (morfológiai rendszerek) alaktani bélyegek hasonlósága alapján külső és (később) belső bélyegek 3. fejlődéstörténeti (filogenetikai) rendszerek

21 A taxonok hierarchiájának kétféle ábrázolásmódja a fajtól felfelé (STACE nyomán) A. dendrogram, minden taxon egy-egy csomópont B. doboz a dobozban, minden taxon egy-egy négyzet (Sp: faj; G: nemzetség; F: család; D: tagozat; Rv: növényvilág)

22 Elsődleges, ősi csupasz sejt mag nélküli sejt minden sejt egyforma klorofill van ivartalan szaporodás izogámia izogámia nemzedékváltakozás hiánya izomorf nemzedékváltakozás fejlett gametofiton izospória spermatozoid sejttársulás telep száras-leveles hajtás fatermetű évelő Másodlagos, tökéletesebb tulajdonságok sejthártyás, sejtfalas sejt sejtmagvas sejt sejtek különbözők (működésmegosztás) klorofill nincs ivaros szaporodás konjugáció heterogámia-oogámia nemzedékváltakozás heteromorf nemzedékváltakozás redukált gametofiton heterospória spermácium, spermasejt telep hajtás száras-leveles-gyökeres hajtás Életforma lián egyéves

23 Elsődleges, ősi fás és cserjés egyszerű, el nem ágazó fatest tracheidákkal (homoxilia) edénynyaláb körkörös, kollaterális rizoid normális kialakulású gyökér főgyökérrendszer egyszerű örökzöld tűlevél spirális (= szórt) levélállás pálha van hálózatos erezet asszimiláló levél tulajdonságok Szár Gyökér Levél lágyszár elágazó Másodlagos, tökéletesebb fatest tracheidákkal és tracheákkal (heteroxilia) edénynyaláb szórt, bikollaterális gyökér raktározó, kapaszkodó, légző stb. szervvé módosult gyökér mellékgyökérrendszer tagolt vagy összetett lehulló pikkelylevél örvös, átellenes levélállás pálha nincs párhuzamos erezet módosult levél

24 Elsődleges, ősi a virágrészek spirális elhelyezkedése a virágtagok nagy, határozatlan száma szabad termőlevelek (apokarp termőtáj) tagolt virágtakaró különálló porzók felső állású magház aktinomorf virág a virág minden része megvan virág egyszerű virágzat (pl. fürtös) a virágzatban minden virág egyforma a pollen barázdás, ragadós, érdes sok magkezdemény magkezdemények kettős integumentummal magvak endospermiummal két sziklevél tulajdonságok Virág Mag virágzat egy sziklevél Másodlagos, tökéletesebb a virágrészek körkörös elhelyezkedése a virágtagok meghatározott kis száma forrt termőlevelek (cönokarp termőtáj) forrt virágtakaró összenőtt porzók közép- vagy alsó állású magház zigomorf vagy aszimmetrikus virág a virág egyes részei csökevényesek, vagy hiányoznak komplikált virágzat (pl. bogas) a virágzatban a virágok nem egyformák a pollen sima, száraz kevés magkezdemény magkezdemények egyszerű integumentummal magvak endospermium nélkül

25 Deus creavit, Linnaeus disposuit.

Gerinctelen Állattan I.

Gerinctelen Állattan I. Kis Béla tanár úr emlékének (1924 2003) Ujvárosi Lujza Markó Bálint Gerinctelen Állattan I. Az állati jellegű egysejtűektől a gyűrűsférgekig Rendszertani és morfológiai alapok Apáthy könyvek Kolozsvár

Részletesebben

Növénytan tananyag. Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Püspökladány Város

Növénytan tananyag. Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Püspökladány Város 1 Növénytan tananyag 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3. Rendszertan 4. Vírusok 8. Prokarióták 9. A növények országa 12. A növényi egysejtűek 12. Gombák 14. Hajtásos növények 18. Moszatok 19. Zuzmók 22. Mohák

Részletesebben

Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába

Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék Universitas Pannoniae Facultas Georgicon Institutum Botanicae et Technologiae Biologicae Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések

Részletesebben

Tartalomjegyzék A sejt... 1 27 Az élővilág változatossága... 28 60

Tartalomjegyzék A sejt... 1 27 Az élővilág változatossága... 28 60 Tartalomjegyzék A sejt... 1 27 A prokarióta sejt...1 Az eukarióta sejt... 2 10 A protoplazmatikus alkotóelemek... 2 6 Nem protoplazmatikus alkotóelemek... 7 10 Nukleinsavak... 7 8 A dezoxiribonukleinsav...8

Részletesebben

Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 BIOLÓGIA Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ÁLLATTANBA

BEVEZETÉS AZ ÁLLATTANBA BEVEZETÉS AZ ÁLLATTANBA Szerkesztette: dr. Molnár Kinga dr. Csörgő Tibor dr. Farkas János Kis Viktor dr. Molnár Kinga dr. Sass Miklós Szatmári Zsuzsanna dr. Török Júlia Katalin BEVEZETÉS AZ ÁLLATTANBA:

Részletesebben

Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése

Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése DOKTORI ÉRTEKEZÉS Treerné Windisch Mária Készült a Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A sejt

Tartalomjegyzék. A sejt Tartalomjegyzék A sejt A prokarióta sejt... 2 Az eukarióta sejt... 4 A protoplazmatikus alkotóelemek... 4 Nem protoplazmatikus alkotóelemek... 10 Nukleinsavak... 11 A dezoxiribonukleinsav... 12 A ribonukleinsav...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A sejt. Az élővilág változatossága

Tartalomjegyzék. A sejt. Az élővilág változatossága Tartalomjegyzék A sejt A prokarióta sejt... 2 Az eukarióta sejt... 3 A protoplazmatikus alkotóelemek... 3 Nem protoplazmatikus alkotóelemek... 7 Nukleinsavak... 8 A dezoxiribonukleinsav... 8 A ribonukleinsav...

Részletesebben

Csányi Vilmos. ETOLÓGIA c. könyvének. Jegyzete. A jegyzet csak a könyv használata mellett hatásos

Csányi Vilmos. ETOLÓGIA c. könyvének. Jegyzete. A jegyzet csak a könyv használata mellett hatásos Csányi Vilmos ETOLÓGIA c. könyvének Jegyzete A jegyzet csak a könyv használata mellett hatásos Az etológia története I.Görögöknél: Arisztotelész tíz kötetet írt:pl. kakukktojásról I krokodilusmadárról

Részletesebben

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK Az élõvilág csoportjai és a vírusok... 10 A sejtmag nélküli élõlények... 13 Az egysejtû sejtmagvasok országa... 16 A gombák teste és élete... 18 A fertõzõ betegségek...

Részletesebben

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei:

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei: 7. évfolyam I. Az élőlények változatossága Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz, a mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői és élővilága.

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Szaktanári segédanyag BIOLÓGIA. 7. évfolyam. Nánainé Kozári Erika

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Szaktanári segédanyag BIOLÓGIA. 7. évfolyam. Nánainé Kozári Erika A természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Szaktanári segédanyag BIOLÓGIA 7. évfolyam Nánainé Kozári Erika TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0013 BEVEZETÉS A TÁMOP 3.1.3. Természettudományos

Részletesebben

BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA 1. A BIOLÓGIA TUDOMÁNYA, RENDSZERTANI EGYSÉGEK, VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ ÉLET JELLEMZŐI: ÉLŐ RENDSZEREK SZERVEZŐDÉSI SZINTJEI FIZIKAI ÉS KÉMIAI ALAPISMERETEK Biológia és rendszertani

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-11. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-11. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

A természetes kiválasztás

A természetes kiválasztás 3. Tudni fogod! A vadászok a hibás, beteg szarvasokat kilövik. Miért nem szelektálódnak ki a szarvasok a hazai erdőkben természetes módon? A természetes kiválasztás A 18 19. században számos elmélet született

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7-12. 7. ÉVFOLYAM A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység

Részletesebben

A NÁD (PHRAGMITES AUSTRALIS) GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PCR-RAPD TECHNIKÁVAL. Lukács Viktória

A NÁD (PHRAGMITES AUSTRALIS) GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PCR-RAPD TECHNIKÁVAL. Lukács Viktória Doktori (PhD) értekezés A NÁD (PHRAGMITES AUSTRALIS) GENETIKAI DIVERZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PCR-RAPD TECHNIKÁVAL Lukács Viktória Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar Kertészettudományi Doktori

Részletesebben

TANMENET BIOLÓGIA. 7. osztály

TANMENET BIOLÓGIA. 7. osztály TANMENET BIOLÓGIA 7. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2003 Készítette JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere János-díjas tanár CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezetõ tanár, szakértõ HORVÁTH ANDRÁSNÉ szakvezetõ tanár, szakértõ

Részletesebben

Biológiai fogalmak 5. osztály

Biológiai fogalmak 5. osztály Biológiai fogalmak 5. osztály Állatok: olyan élőlények, melyek testüket már csak más élőlények testének szerves anyagából képesek felépíteni, és helyüket vagy helyzetüket aktívan képesek változtatni. Állkapocs:

Részletesebben

Biológia 10. (16251/1/M)

Biológia 10. (16251/1/M) Bodáné Gálosi Márta Biológia 10. (16251/1/M) Munkafüzet megoldásai 1 KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET BIOLÓGIA 10. A munkafüzet célja a tanulás megkönnyítése. A feladatok csoportosítása a fontosabb képességek

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra)

7. évfolyam. Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) 7. évfolyam Tematikai egység: Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben (12 óra) Előzetes tudás: Az éghajlat elemei, a talaj (humusz), az éghajlati övezetek jellemzői.

Részletesebben

Részletes tartalom: 1. Bevezetés a biológiába 2. Egyed alatti szerveződési szint 3. Az egyed szerveződési szintje

Részletes tartalom: 1. Bevezetés a biológiába 2. Egyed alatti szerveződési szint 3. Az egyed szerveződési szintje Részletes tartalom: 1. Bevezetés a biológiába 1.1. A biológia tudománya 1.1.1 vizsgálati szempontok 1.1.2 vizsgálati módszerek 1.2. A biológia történetének főbb lépései, személyiségei 1.3. Az élet jellemzői

Részletesebben

TANÍTÁSA A BIOLÓGIA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Egészséges életmódra nevelés az iskolában Egészségnap mint témanap (Kiss Gábor)

TANÍTÁSA A BIOLÓGIA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Egészséges életmódra nevelés az iskolában Egészségnap mint témanap (Kiss Gábor) A BIOLÓGIA TANÍTÁSA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT Egészséges életmódra nevelés az iskolában Egészségnap mint témanap (Kiss Gábor) A szárazság hazájában címû tananyag tanítása óratervezet (Orosz Gábor) Módszertani

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT Kropog Erzsébet: Biológia 10. (r. sz.:17456) 1. Láthatatlan élővilág 11 óra 1. óra Élet a Marson Fogalmak: Csomópontok:

TANMENETJAVASLAT Kropog Erzsébet: Biológia 10. (r. sz.:17456) 1. Láthatatlan élővilág 11 óra 1. óra Élet a Marson Fogalmak: Csomópontok: TANMENETJAVASLAT Kropog Erzsébet: Biológia 10. (r. sz.:17456) 1. Láthatatlan élővilág 11 óra 1. óra Élet a Marson Fogalmak: életfeltételek, életjelenségek, autotróf és heterotróf anyagcsere, mozgás, szabályozás,

Részletesebben

Biológia. 7. évfolyam

Biológia. 7. évfolyam Biológia 7. évfolyam /MOZAIK Kiadó ajánlása/ A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység címe Az élőlények változatossága I. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élőlények

Részletesebben

Teremtette tehát Isten a szárazföldi vadakat

Teremtette tehát Isten a szárazföldi vadakat 1 A természet harca által, az éhínség és a halál következtében, megvalósul a legmagasabb rendû cél, amit az ember el tud képzelni a magasabb rendû élõlények kifejlõdése. Charles Darwin 1859 A fajok eredete

Részletesebben

AZ ÉLÕ RENDSZEREK AZ ÉLET TUDOMÁNYA

AZ ÉLÕ RENDSZEREK AZ ÉLET TUDOMÁNYA AZ ÉLET TUDOMÁNYA A biológia az élettel, az élõ szervezetekkel, valamint az élõ szervezetek és környezetük közötti kapcsolat törvényszerûségeivel foglalkozó tudomány. Az elnevezés a görög biosz (élet)

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN 10-12. évfolyam Készítette: Gál Béla A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Célok, feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel

Részletesebben