A klerikusok kötelezettségei és jogai az életszentség szolgálatában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A klerikusok kötelezettségei és jogai az életszentség szolgálatában"

Átírás

1 A klerikusok kötelezettségei és jogai az életszentség szolgálatában Bevezetés: Mit takar ez a nem mindennapi témaválasztás? Egyházmegyés pap vagyok. Szlovákiában, a Kassai Főegyházmegyében működöm. Kicsit távol a Kánonjogi Intézettől. Értelemszerűen, kevés alkalmam van az egyházjog elméleti művelésére, de talán annál több lehetőségem a gyakorlati megélésre. Figyelve az idők jeleit, napjaink kihívásait: korunk Egyházának annyira óhajtott belső megújulását, az evangélium hatékony hirdetését népeink körében, a nemzedékeinkkel folytatandó párbeszédet, úgy tűnik számomra, ha feleletet kívánunk kapni e kérdésekre és a címben feltett kérdésre, hogy mik a klerikusok kötelezettségei és jogai, alaptézisként a választ az Egyházi Törvénykönyv 276. kánonjában találjuk meg kán A klerikusok különösen is kötelesek életmódjukban a szentségre törekedni, hiszen a felszenteléssel új címen is Istennek szentelődtek, és ők Isten misztériumainak kezelői Isten népe szolgálatára. 2.. Hogy ezt a tökéletességet elérhessék: 1. először is teljesítsék hűségesen és fáradhatatlanul lelkipásztori szolgálatuk feladatait; 2. lelki életüket a Szentírás és az eucharisztia asztaláról táplálják; tehát nyomatékosan felhívjuk a papokat, hogy naponta ajánlják fel az eucharisztikus áldozatot, a diakónusokat pedig, hogy naponta vegyenek részt azon; 3. a papok és a papságra készülő diakónusok kötelesek naponta elvégezni a zsolozsmát saját jóváhagyott liturgikus könyveik szerint; az állandó diakónusok pedig annyit végezzenek belőle, amennyit a püspöki konferencia megszab; 4. ugyancsak kötelesek a lelkigyakorlatokon való részvételre a részleges jog előírásai szerint; 5. buzdítsák őket, hogy rendszeresen elmélkedjenek, gyakran vegyék fel a bűnbánat szentségét, különösen tiszteljék az Istenszülő Szüzet, és éljenek a megszentelődés egyéb általános és különös eszközeivel 1. Az elmondottakból egyértelmű, a klerikusok kötelezettségeinek a kötelessége, hogy tudatosan törekedjenek az életszentségre. Mielőtt azonban a részletekbe bocsátkoznánk, tisztázzuk, hogy ki is a klerikus? A választ az Egyházi Törvénykönyv 207. kánonjában találjuk: 1.. Az egyházban a krisztushívők között isteni rendelés folytán vannak szent szolgálatot teljesítő személyek, akiket a jogban klerikusoknak is nevezünk; a többieket pedig világiaknak is hívjuk 2. 1[276] Az 1. a klerikusi életszentségről a zsinat megfogalmazása alapján szól (PO 12). Az 1917-es CIC 124. kánonja még arról beszélt, hogy a klerikusoknak a világiaknál szentebb életet kell élniük. A zsinat tanítása hangsúlyozta, hogy minden kereszténynek a tökéletességre van hivatása (PO 12). A CIC szerint ezért az életszentségre való törekvés az összes krisztushívők kötelessége (210. k.), kinek-kinek az állapota szerinti módon. Tehát a törvénykönyv az életszentség mértékét illetően nem állítja szembe a klerikusokat a világiakkal, leszögezi azonban, hogy a klerikusok az egyházi rend szentségében új címen is (nemcsak a keresztség alapján) Istennek szentelődtek, így az életszentségre törekvés számukra különösen is kötelező. A száma a napi misézést nyomatékosan ajánlja a papoknak, bár nem teszi jogilag kötelezővé. A zsolozsmáról lásd k. A lelkigyakorlat az 1917-es CIC szerint háromévenként volt kötelező. A jelen kánon a kötelező gyakoriság meghatározását a részleges jogra bízza. 2[207] Az 1917-es CIC 107. kánonja úgy fogalmazott, hogy "isteni rendelkezés folytán vannak az egyházban a világiaktól különböző klerikusok". Mivel ez a fogalmazás a klerikusok és a világiak közti különbségre helyezte a hangsúlyt, s a klerikus szó akkoriban használatos értelme miatt (nemcsak az egyházi rend szentségében részesült személyeket jelölte, hanem mindenkit, aki a tonzúrát felvette) félreérthető is volt, a jelenlegi CIC lényegesen módosította a szöveget: az egyházban szentszolgálatot teljesítő (felszentelt) személyek (ministri sacri) létét vezeti vissza isteni rendelésre. A klerikusok és a világiak közti különbség ennek mintegy következménye. Az egyházi rend szentségében való részesülés szempontjából tehát a krisztushívők két csoportra oszlanak: klerikusokra (felszentelt vagy más szóval szent szolgálatot teljesítő személyek) és világiakra. Ezzel kapcsolatban a CIC állapotról (status): klerikusi és világi állapotról beszél (Vö k , 278. k., 285. k. 2., 289. k. 1-2., k., k. stb.). 1

2 Az Egyházi Törvénykönyv tehát a szent szolgálatot teljesítő személyeket nevezi klerikusoknak, vagyis a püspököket, a papokat és a diakónusokat 2. Az kán. értelmében ugyanis: Az egyházi rend szentsége által isteni rendelés folytán a krisztushívők közül egyesek eltörölhetetlen jegyet kapnak, és ezzel szent szolgálatra rendelt személyekké válnak, vagyis olyanokká, akik arra vannak szentelve és rendelve, hogy fokozatuknak megfelelően Krisztusnak, a főnek személyében teljesítsék a tanítói, megszentelői és kormányzói feladatot, és így pásztor módjára gondoskodjanak Isten népéről. A felszentelt személyeknek tehát, pásztor módjára, fokozatuknak megfelelően, Krisztusnak, a főnek személyében (in persona Christi capitis) tanítói, megszentelői és kormányzói feladatot kell ellátniuk. Megjegyzendő, hogy bár e feladatok szentségi ereje nem függ a klerikusok életszentségétől, mert ők csak eszközök, de ugyanez nem mondható el a klerikusok lelkipásztorkodásának a hatékonyságáról 3. Minél bensőségesebben élik meg ugyanis hivatásukat, annál nagyobb tér nyílik meg a kegyelem kiáradásának. Az egyházi rend szentségében II. János Pál szavaival élve: csodálatos csere" valósul meg Isten és az ember között. Az ember Krisztusnak ajándékozza emberi mivoltát, hogy Ő rendelkezzen felette. Krisztus elfogadja ezt az ajándékot és az embert mintegy önmaga alteregójává, másává alakítja. Ezáltal az ember az üdvösség eszközévé lesz 4. XVI. Benedek pápa ezt a következőképpen magyarázza: Egyszerre kell alázatosoknak és buzgóknak lennünk. Egyrészt, ha az Ő személyében járunk el, akkor az üdvösség jóhírét nem tarthatjuk meg önmagunknak. Buzgó késztetéssel el kell indulnunk a szegények, az öregek, a gyengék, a kicsinyek, a fiatalok, de az életerejük teljében lévők felé is. Ám, hogy ez a buzgóság ki ne üresedjék, és fel ne őröljön minket, alázatosoknak kell maradnunk. Be kell ismernünk, és el kell fogadnunk korlátainkat. Sőt, be kell vallanunk: mi mindent meg kellene tenni - és látom, hogy nem vagyok rá képes! Érvényes ez a plébánosokra s - úgy gondolom, bizonyos mértékben érvényes ez a pápára is - mondja XVI. Benedek. Meg kell tanulnunk megtenni azt, amit tudunk, és többit rá kell hagyni Istenre és munkatársainkra 5. Bizonyossággal elmondható tehát, hogy a klerikusi életszentség a klerikusi állapot radikális következménye és követelménye, mert klerikusnak lenni azt jelenti, hogy az illető elkötelezte magát a Krisztus-követésre, vagyis hasonlóvá akar lenni ahhoz, akinek a nyomába szegődött. Ez abban nyilvánul meg, hogy kész elhordozni ugyanazt az érzületet, mint ami Jézus Krisztusban volt (vö. Fil 2,5). Érzi, hogy el kell vinnie az embereknek az Atya világosságát, ám ugyanakkor mélységesen meg kell maradnia az Atyával való közösségben 6. Egyértelmű tehát, hogy a klerikusi állapot sajátos életstílust követel. Nos, az Egyház jogi rendje ezt a követelményt szabályozza azokban a normákban, amelyeket röviden a klerikusok kötelezettségeinek és jogainak szoktuk nevezni 7. E kötelezettségek és jogok gyűjteménye (16 kánon, ), ha nem is kizárólagosan, de megtalálhatók az Egyházi Törvénykönyv második könyve első részének 3 Vö kán A rendek a püspökség, az áldozópapság és a diakonátus. 2.. Kézfeltétellel és azzal a felszentelő imádsággal szolgáltatják ki őket, melyet a liturgikus könyvek az egyes fokozatok számára előírnak. 3Vö. DUDA, J., Náčrt právnej ekleziológie, Spišská Kapitula, 2002, 55. 4II. JÁNOS PÁL, Ajándék és titok, Budapest, 84 5XVI. BENEDEK, Találkozás a bajor papokkal és diakónusokkal a freisingi dómban, IX XVI. BENEDEK, Találkozás a bajor papokkal és diakónusokkal a freisingi dómban, IX Vö. DUDA, J., Náčrt právnej ekleziológie, Spišská Kapitula, 2002, 55. 2

3 harmadik fejezetében A klerikusok kötelezettségei és jogai cím alatt (De clericorum obligationibus et iuribus) A klerikusok kötelezettségei Amint említettük, a klerikusok alapvető kötelezettségei közé tartozik az életszentségre való törekvés (276 k. 1 ). A Kódex itt nem az ember belső szentségéről beszél, hiszen azt jogi normákkal nem lehet körülírni. Az Egyházi Törvénykönyv bizonyos külső eszközöket fogalmaz meg és rendel el az életszentség elérésére. A szöveg így is fogalmaz: Hogy ezt a tökéletességet a (klerikusok) elérhessék (276 k. 2 ) a következőket kell teljesíteniük: 1. teljesítsék hűségesen és fáradhatatlanul lelkipásztori szolgálatuk feladatait; 2. lelki életüket a Szentírás és az Eucharisztia asztaláról táplálják; 3. naponta végezzék el a zsolozsmát 4. vegyenek részt a lelkigyakorlatokon; 5. rendszeresen elmélkedjenek, gyakran vegyék fel a bűnbánat szentségét, tiszteljék az Istenszülő Szüzet, és éljenek a megszentelődés egyéb általános és különös eszközeivel. További ilyen kötelesség a tisztelet és az engedelmesség a Szentatya és a saját ordináriusa - főpásztora iránt (273. k.) 9. Egyébként erre a klerikus már akkor elkötelezi magát mielőtt még részesülne az egyházi rend szentségének bármelyik fokában. A 275. kán értelmében, Mivel mindnyájan ugyanazon a művön, vagyis Krisztus testének építésén fáradoznak, a klerikusokat egyesítse a testvériség és az imádság köteléke, és működjenek együtt egymással a részleges jog előírásai szerint. A 2. szerint: A klerikusok ismerjék el és támogassák azt a küldetést, amit a maguk részéről a világiak az egyházban és a világban teljesítenek. Vagyis egy újabb kötelességet találunk, mégpedig a paptestvéri szeretet és a papi lelkiség közös megélését. Sőt, nemcsak ezt kell elsajátítaniuk, de meg kell ismerniük és támogatni kötelesek a világiak küldetését is. Ez méltó és igazságos, hiszen úgy a klerikus, mint a világi hivő, Krisztus-hivő. Közösen alkotják az Egyházat. A misztikus test tagjaiként sajátos feladatuk van. Ennek kapcsán én szívesebben nevezem a klerikusokat, felszentelt Krisztus-hivőknek, a laikusokat pedig megszentelt Krisztus-hivőknek. A 277. kán. újabb kötelességet említ, ez pedig a papi cölibátus: A klerikusok kötelesek a mennyek országa kedvéért örökös és teljes önmegtartóztatásban élni, ezért meg kell tartaniuk a celibátust, mely Isten különös ajándéka; ezáltal a szent szolgálatra rendelt személyek könnyebben kapcsolódhatnak osztatlan szívvel Krisztushoz, és szabadabban szentelhetik magukat Isten és az emberek szolgálatára. A 2.. óvatosságra inti a klerikusokat olyan személyekkel szemben, akiknek látogatása veszélyezteti önmegtartóztatási kötelezettségük teljesítését, vagy megbotránkoztatja a hívőket. A 3.. arról rendelkezik, hogy pontosabb szabályokat kiadni a veszélyekkel ill. a veszélyeztetettséggel kapcsolatosan, a 8[ ] A jelen fejezet a klerikusok kötelességeiről és jogairól, nem pedig - miként az 1917-es CIC - "kiváltságairól" szól. E kiváltságok megszűntek, vagy a kiváltság új fogalma (vö. 76. k.) alapján nem minősülnek kiváltságnak, hanem törvényben biztosított jognak. A klerikusi kötelességek a CIC-ben többnyire pozitív feladatként nyernek megfogalmazást, nem pedig negatív módon, puszta tilalomként. 9[273] A klerikus a krisztushívők általános engedelmességén - vö. [212] - kívül sajátos engedelmességre is köteles a pápa és ordináriusa iránt. A pápa külön említése újdonság az 1917-es CIC 127. kánonjához képest, bár maga az ordinárius szó jelöli a pápát is (1917-es CIC 198. k. 1. CIC 134. k. 1. ). A klerikusi engedelmesség közvetlen alapja az inkarnáció köteléke, távolabbi alapja pedig maga a klerikusi állapot. Ez a kötelesség logikus következménye annak a teljes szolgálati viszonynak, melyet az inkarnáció jelent. Azonban éppen ezért ennek az engedelmességnek a területét és terjedelmét is a szent szolgálat határozza meg. Arra vonatkozik, ami objektív, közvetlen kapcsolatban van a szolgálattal. A jogban felsorolt általános klerikusi kötelességek megtartásával kapcsolatos ordináriusi utasításoknak és parancsoknak is köteles a klerikus engedelmeskedni. A törvényes parancs iránti engedetlenség (1371. k.) és még inkább az erre való felbujtás (1373. k.) büntetendő cselekmény. 3

4 megyéspüspök hatáskörébe tartozik. Az ő hatáskörébe tartozik az is, hogy az egyes esetekben a cölibátus kötelezettségnek megtartásáról ítéletet alkosson 10. További kötelességként említhetjük még a 274. kán. 2.. alapján, hogy a klerikusok -hacsak törvényes akadály nem mentesíti őket - kötelesek elfogadni és hűségesen teljesíteni azt a feladatot, amit ordináriusuk rájuk bízott. Ide tartozik a helybenlakás kötelezettsége is ( ). Ez azt jelenti, hogy ne távozzanak ordináriusuk legalább feltételezett engedélye nélkül egyházmegyéjükből olyan jelentős időre, amit a részleges jog határoz meg 11. Érdemes hangsúlyozni - a privilégium loci miatt is - a 279. kánon előírását is, amely a tovább tanulásról, ill. az új teológiai ismeretek megszerzéséről szól: A klerikusok a szent tanulmányokat pappá szentelésük után is folytassák, és kövessék a szilárd, szentírási alapon álló tanítást úgy, ahogyan azt főként a zsinatok és a pápák meghatározták, és kerüljék a profán módon újszerű szavakat, valamint az áltudományt. 2. A papok a részleges jog előírásai szerint látogassák a pappá szentelésük után tartandó lelkipásztori jellegű előadásokat, mégpedig az ugyanezekben az előírásokban meghatározott időközönként, és vegyenek részt más előadásokon, teológiai találkozókon és konferenciákon is, melyek adjanak nekik alkalmat a szent tudományok és a lelkipásztori módszerek mélyebb megismerésére. 3.. Szerezzenek ismereteket egyéb, különösen a szent tudományokkal kapcsolatos tudományok terén is, amennyiben ez főként a lelkipásztori szolgálat gyakorlását segíti. A 284. kánon az egyházias öltözködésről 12 és az egyszerű életmódvitelről rendelkezik [277] A celibátust védő intézkedéseket a CIC csak alapvonalakban tartalmazza: nem határozza meg, hogy kik lehetnek a klerikussal egy lakásban élő személyek stb. (vö es CIC 133. k.). Mindezt a megyéspüspökök megítélésére bízza. A celibátus kötelezettségét az egyetemes jogban az k. büntető szankciói is védik kán A klerikusok, még ha nincs is helybenlakással járó hivataluk, ne távozzanak ordináriusuk legalább feltételezett engedélye nélkül egyházmegyéjükből olyan jelentős időre, amit a részleges jog határoz meg. 2.. Megilleti azonban őket, hogy évente biztosítandó és elégséges szabadságuk legyen. Ennek mértékét az egyetemes vagy a részleges jog szabja meg. [283] A bármilyen egyházi hivatalt betöltő klerikusok esetében az eltávozás általában a szabadságtól függ. A klerikusok szabadságáról szóló további egyetemes törvények: 395. k. 2., 410. k., 533. k. 2., 550. k. 3.. Egyházi hivatallal nem rendelkező klerikusok (pl. nyugdíjasok) esetében az egyházmegyéből való eltávozás "jelentős idejét" a részleges jog határozza meg. Ez lehet szokásjog is. Egyes szerzők szerint a jelentős idő az, ami három hónapot, mások szerint pedig, ami egy hónapot meghalad (vö. Código BAC 171). Az ordináriusi engedélynek nem kell feltétlenül kifejezettnek lennie. Lehet feltételezett, vélelmezett is. A papi szabadságok ügyében újabb egyházmegyei rendelkezés pl. EK Veszprém, 1983, 17.. A Szepesi Egyházmegye külön rendelete egy hónapot szab ki. (ACES III./2003, melléklet), A Kassai Főegyházmegyében a szinódusi dokumentuma értelmében úgy a plébános, mint a káplán szintén egy hónap szabadságra tarthat igényt. (Dokumenty diecéznej synody - Dekrét o pastoračnej služby vo farnosti, 41, 48., Košice, 2006, 80-81) A helybenlakás fő oka a klerikus lelkipásztori kötelezettsége, ezért jelenléte a plébánián feltétlenül szükséges. Nem materiális ill. passzív jelenlétről, de aktív jelenlétről van szó. Ez azt jelenti, hogy hivatalát cselekvően végzi. PEKARČÍK, M., Analýza a zdôvodnenie tzv. fararských úloh in Tribunál 1/2007, kán. - A klerikusok viseljenek illő, egyházias öltözéket, a püspöki konferencia által kiadott szabályok és a törvényes helyi szokások szerint. [284] Magyarországon, de Szlovákiában még inkább illő egyházias viselet liturgikus cselekményekkor a reverenda (a liturgikus törvényeknek megfelelően). Máskor az alkalomnak megfelelő reverenda, papi civil vagy illő - egyszerű és komoly - civil ruha. Az esztergomi ordinárius pl. már 1960-ban elismerte, hogy a "helyi körülmények, főképp a fővárosi utazási viszonyok, a kerékpáron vagy motoron való közlekedés még a papi civil ruha viselését is rendkívül megnehezítik" (EK Esztergom, 1960, 18; vö. uo. 21; EK Esztergom, 1968, 47 stb.). A gyűrű viselésének tilalma az egyetemes jogban megszűnt kán A klerikusok éljenek egyszerűen, és tartózkodjanak mindentől, ami hiábavalóságnak tűnik. 2.. Azokat a javakat pedig, amelyeket egyházi hivataluk gyakorlása alkalmából szereztek, és amelyek tisztes megélhetésüknek és állapotuk összes sajátos kötelezettségei teljesítésének fedezése után megmaradnak, fordítsák az egyház javára és a segítő szeretet cselekedeteire. 4

5 1.2. A klerikusok jogai A klerikusok elsődleges jogai közé tartozik, a 278. kán. 1.. szerint, hogy joguk van egymással társulni a klerikusi állapottal összeegyeztethető célok érdekében. A 2.. szerint különösen azokat a társulásokat kell nagyra becsülni, amelyek az illetékes egyházi hatóság által elismert szabályzat szerint, megfelelő és kellőképpen jóváhagyott életmód és testvéri segítség révén a klerikusok életszentségét mozdítják elő szolgálatuk gyakorlásában, s amelyek a klerikusok egységét erősítik egymással és püspökükkel. A társulás joga tehát nem korlátlan, mivel csak azok a társulások jöhetnek számításba, amelyek összeegyeztethetőek a klerikusi állapottal, vagyis szabályzatukat az illetékes egyházi hatóságnak jóvá kell hagyni, célja pedig nem lehet más, mint a klérusok életszentségének és egységének az előmozdítása. A 281. kán azt is leszögezi, hogy mivel a klerikusok, egyházi szolgálatot teljesítenek, helyzetüknek megfelelő díjazást érdemelnek; ennek meg kell felelnie feladatuk természetének, a hely és a kor viszonyainak, és lehetővé kell tennie, hogy fedezzék életszükségleteiket, és méltányosan tudják díjazni azokat, akiknek szolgálatára szorulnak. A 2.. értelmében ugyancsak biztosítani kell, hogy olyan szociális gondoskodásban részesüljenek, mely kellően fedezi szükségleteiket betegség, munkaképtelenség vagy öregség esetén. A 3.. a nős diakónusokkal kapcsolatban rendelkezik: Azok a nős diakónusok, akik teljesen az egyházi szolgálatra szentelik magukat, olyan díjazást érdemelnek, hogy magukat és családjukat el tudják tartani; azok pedig, akik világi foglalkozásuk alapján, melyet gyakorolnak vagy gyakoroltak, díjazásban részesülnek, gondoskodjanak ebből a jövedelmükből maguk és családjuk szükségleteiről 14. A klerikusok díjazását illetően is érdemes megállni. Ez sem egyszerű dolog. Úgy tűnik, hogy az Egyház a klérus tagjait nem az elvégzett munka után díjazza, hanem a tisztességes megélhetéshez szükséges elv szerint. A klérus méltó díjazásánál ugyanis jobban figyelembe kellene venni az esetleges jövőbeli betegséget, a rászorultságot, az öregséget, a méltányos díjazási lehetőségét azoknak, akik a klerikus segítségére vannak. A nős diakónusok esetében nagyobb tekintettel kellene lenni a házastársra és a gyermekekre is 15. Ami a klerikusok pihenőszabadságát illeti, azt nemcsak az egyetemes jog, de a részleges jog is, sőt Szlovákiában az állami törvények is szabályozzák, mivel Szlovákiában a klérus tagjai állami fizetésben részesülnek. A 289. kánon 2. mentességekről beszél: A klerikusok éljenek azokkal a mentességekkel, amelyeket a klerikusi állapottól idegen feladatok és világi közhivatalok alól a 14[281] Az 1. a zsinat tanítását (PO 20) követve leszögezi, hogy a klerikusok egyházi szolgálatukra való tekintet nélkül díjazást érdemelnek. A klerikusi állapotból elbocsátott személyeknek ehhez nincs joga, mivel teljesen megváltak a szolgálattól. Mégis, ha valódi nélkülözést szenvednek, az ordináriusnak lehetőség szerint segítenie kell őket (1350. k.). A kiközösítés (1331. k. 2. 5) és a felfüggesztés (1333. k. 4. ) is csökkentheti a klerikus jogát az egyháztól kapott anyagi juttatásokhoz, vö. [195]. Természetesen, ha az ilyen személyek egyéb forrásból meg tudnak élni, az egyházat nem terheli ilyen kötelezettség (1350. k. 1. ). Ha a fenyítés alatt állónak az egyházi hatóság ad ellátást, megszabhatja annak helyét és módját is, tehát nem köteles a felfüggesztett vagy kiközösített papnak, az illető által kívánt helyre, készpénzben folyósítani azt. 2. szerinti szociális ellátás részben (az orvosi ellátást illetően) állampolgári jog hazánkban (vö. BAJÁKI V., Állampolgárság, in ÁJE I, 377), részben az egyházi nyugdíjintézetek feladatkörébe tartozik. A papi nyugdíjak ügyét az egyházmegyei és püspökkari rendelkezések szabályozzák. Újabban pl. a Magyar Püspöki Kar I. 1-én érvénybe lépett határozata (lásd pl. EK Esztergom, 1980, 4-5), valamint egyes püspöki rendelkezések (pl. EK Veszprém, 1983, 16). A klerikusok díjazásának módjáról lásd k., k. 15Vö. DUDA, J., Náčrt právnej ekleziológie, Spišská Kapitula, 2002, 57. 5

6 törvények, megállapodások vagy szokások biztosítanak számukra, kivéve, ha különös esetekben a saját ordináriusuk másként rendelkezik. Az egyházi törvényhozó itt bizonyára azokra a kivételekre gondol, amelyeket a civil hatóságok nyújtanak a klerikusoknak, hogy azoknak ne kelljen hivatásukkal ellentétes ügyeket intézni, vagy egyenesen előnybe részesítik őket. Ilyen jog volt pl. az 1917-es Kódex 120. kánonja (privilegium fori) - klerikus felett csak az egyházi bíróság ítélkezhetett; (privilegium imunity) - a klerikus mentes volt a katonai szolgálattól, vagy más olyan kötelességtől, ami ellenkezik hivatásával; (privilegium seu beneficium competentiae) - egzekúció esetén a klerikusnak meghagyták a tisztességes megélhetéshez szükséges részt A klerikusok számára tiltott dolgok Mivel a tilalmak passzív jogi események, ezért egyes kánonjogászok bizonyos kötelezettségekként értelmezik őket. Ide tartoznak pl. az olyan aktivitások, amelyek idegenek, vagy méltatlanok a klerikusi állapothoz. A 285. kánon ezt közelebbről így határozza meg: -1.. A klerikusok teljességgel tartózkodjanak mindentől, ami állapotukhoz nem illő, a részleges jog előírásai szerint. 2.. Kerüljék a klerikusok mindazt, ami nem illetlen ugyan, de a klerikusi állapottól idegen. Világosabban fogalmaz a 4.. Ordináriusuk engedélye nélkül ne vállalják világiak javainak igazgatását, vagy olyan világi hivatalokat, melyek számadási kötelezettséggel járnak; ordináriusuk megkérdezése nélkül még saját javaik terhére sem szabad kezességet vállalniuk; olyan kötelezvényt se írjanak alá, melyből meghatározott ok nélküli fizetési kötelezettség származik számukra. Értelemszerűen arról van szó, hogy a klerikusok ne vállalják a világiak tulajdonában levő birtokok igazgatását ill. olyan pénzügyek intézését, amelynek esetleges rossz kimenetele rontaná az Egyház hitelét. A 287. k. 2.. a politikai pártokban ill. a szakszervezetek vezetésében való részvételről intézkedik: A klerikusok a politikai pártokban vagy szakszervezetek vezetésében tevékeny részt ne vállaljanak, hacsak az illetékes egyházi hatóság megítélése szerint az egyház jogainak védelme vagy a közjó szolgálata ezt meg nem kívánja. Az illetékes egyházi hatóság" az érintett személy saját ordináriusa ill. az illető tevékenység színhelyének a helyi ordináriusa 17. Ennek a kánonnak nemcsak a szövegét, de elsősorban a szellemét lenne érdemes ma is végig gondolni. Tudom, a múlt keserű tapasztalatai alapján és napjaink ügyesbajos dolgai láttán a vélemények nagyon megoszlanak. És azt is tudom, hogy a harc után általában sok a bölcs. A hangoskodó okosok száma mindig nagyobb azoknál, mint akik megsebesültek, vagy elestek a harcban, de az elv, hogy az előjáró tévedhet, de aki engedelmeskedik, az sohasem téved, mindenkor érvényes. Végezetül a teljesség kedvéért idézzük még a 285. k. 3.. Tilos a klerikusoknak olyan közhivatalt vállalniuk, amely a világi hatalom gyakorlásában való részvétellel jár és a 289. k. 1 - Mivel a katonai szolgálat kevéssé illik a klerikusi állapothoz, a klerikusok és a szent rendek felvételére készülők ne jelentkezzenek önként katonának, hacsak ordináriusuk nem engedélyezte Vö. DUDA, J., Náčrt právnej ekleziológie, Spišská Kapitula, 2002, vö es CIC 139. k. (Código BAC 173) 18A tábori lelkész (vö. 569.k.) lelkészi és nem katonai jellegű feladat. Ezért rá a tilalom nem vonatkozik. (Vö. ERDŐ, P., Egyházjog, Budapest, 2005, 248.) 6

7 1.4. A klerikusok számára felkínált javaslatok A törvényhozó egyfajta javaslatot, ajánlást is szán a klerikusoknak 19. Ezeket ugyan nem lehet sem a jogok, sem pedig a kötelezettségek kategóriájába sorolni, de ilyenek is léteznek. A választást rábízza a klerikusra. Ilyen pl. a 287. kán A klerikusok mindig a lehető legjobban segítsék elő az igazságos békét és egyetértést az emberek között. A 282. kán A klerikusok éljenek egyszerűen, és tartózkodjanak mindentől, ami hiábavalóságnak tűnik. S végül a 280. kán. - Erősen ajánlatos, hogy a klerikusok valamilyen közösségben éljenek; ha ez valahol szokásban van, lehetőség szerint meg kell tartani 20. Konklúzió Az Egyházi Törvénykönyv a klerikusok életszentségéről a zsinat megfogalmazása alapján szól (PO 12). Az egyházi rend szentségében a klerikusok - fokozatukhoz mérten -Krisztushoz, a Főpaphoz lesznek hasonlóvá az ő egész testének, az Egyháznak tökéletes fölépítésére, mint a Fő szolgái. Ennek a nagyszerű hivatásnak és kegyelemnek jelét és ajándékát azonban már a keresztségi konszekrálással megkapják az Úr szavainak reményében: Legyetek tehát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5,48). A tökéletesség elérése tehát sajátos, sőt kettős jogcímen kötelezi őket. Az egyházi rend felvétele ugyanis új módon szenteli őket Istennek: Krisztusnak, az örök Főpapnak élő eszközeivé válnak, hogy a történelem századain át, folytassák azt a csodálatos művet, amely isteni hatalommal az egész emberiséget visszaállította eredeti épségébe. A zsinati dokumentum arra is választ ad, hogy mindez hogyan történik: Mivel minden klerikus a maga módján Krisztust képviseli, különleges kegyelmet kap arra, hogy a rábízottaknak és Isten egész népének szolgálatában elérje annak tökéletességét, akit képvisel. A klerikus gyarlóságát annak szentsége orvosolja, aki számára is szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elkülönített" főpap lett (Zsid 7,26)". Mindez a Szentlélek erejének segítségével valósul meg. Ezért a zsinat tanítása alapján arra bátorítunk minden klerikust, legyenek tudatában annak: ahhoz hogy korunk Egyházának annyira óhajtott belső megújulását, az evangélium hatékony hirdetését népeink körében és a ma nemzedékeivel folytatandó párbeszédet elősegíthessék - használják az Egyház által ajánlott kegyelmi eszközöket" és legyenek tanulékonyak Krisztus Lelke iránt, aki élteti és vezeti őket. Mert maguk a mindennapos szent cselekmények, valamint egész szolgálatuk, amelyet püspök és paptestvéreikkel együtt végeznek, irányítják és segítik őket az életszentség tökéletessége felé". 21 Tudom, könnyű ezt leírni és még könnyebb felolvasni. De azt is tudom, hogy a kérdés sokakat aggaszt és keresik a jó választ. Thomas J. Tobin Rhode Island-i püspök a közelmúltban levelet írt papjainak 22 : 19Vö. DUDA, J., Náčrtprávnej ekleziológie, Spišská Kapitula, 2002, A helyi ordináriusnak kell gondoskodnia arról, hogy - lehetőség szerint - a plébános és a káplánok között a plébánián közös életmód alakuljon ki k.2. (Vö. ERDŐ, P., Egyházjog, Budapest, 2005, 379.) Ez a kérdéskör egy külön előadást érdemelne. 21Vö. A II. Vatikáni zsinat tanítása, Budapest 1975, Orvosolható-e a papok kimerültsége? Egy amerikai püspök tanácsai, in Magyar Kurír, augusztus 29. 7

8 A júniusi papszentelések örömünnepe után különösen fájó, hogy a kezdeti lelkesedés milyen könnyen elpárolog a plébániai szolgálat hétköznapi taposómalmában. Azt hiszem, minden foglalkozásban vagy hivatásban vannak időszakok, amikor a sok teher és a környezet érdektelensége miatt az ember elveszíti kezdeti lelkesedését." A pap feltehetőleg kimerültséggel küzd, ha azt tapasztalja, hogy a szentbeszédek gépiesen ismétlődnek, a vakáció fontosabbá válik, mint a plébániai szolgálat hétköznapjai és a véget nem érő adminisztrálás és ügyintézés közepette nem jut idő az imádságra és az elmélkedésre." A megfáradás a püspököket sem kíméli. Magam is nemegyszer tapasztalom, hogy a rengeteg adminisztrációs és lelkipásztori feladat sokszor annyira lefoglal, hogy az imádság csupán ráadástevékenységgé válik". A kiégés ellen nincs csodaszer, de lehet küzdeni a fásultság ellen: Próbáljunk visszaemlékezni szentelésünk napjára: milyen izgatottak, lelkesek voltunk! Érdemes felidéznünk, mi mindent határoztunk el, és miért. Mint ahogyan a kerek házassági évfordulót ünneplő házaspár megújítja az esküvői ígéretét, úgy a pap számára is hasznos lehet, ha feleleveníti a szenteléskor tett ígéreteit: Akarsz-e a Szentlélek segítségével papi szolgálatot teljesíteni... Akarod-e az evangéliumot és a katolikus hitet hirdetni és tanítani... Akarod-e az Úr szent titkait az egyház hagyományához híven, áhítattal ünnepelni... Akarsz-e egyre szorosabban kapcsolódni Krisztushoz, a Főpaphoz?'" Tehát, merni kell vissza emlékezni, merni kell kérdezni, és merni kell újból rádöbbenni, hogy hivatásunk az életszentségre szól. Ennek egyik fontos erőforrása az Isten igéje, amelyben el kell merülnünk", hogy az üzenetet átelmélkedve, átimádkozva adhassuk tovább a híveknek. De ugyan ilyen fontos a szentségek vétele is, különösen az Eucharisztia és a bűnbocsánat szentsége, mert: Azzal tudjuk megőrizni klerikusi identitásunkat és szolgálatunkban az örömet és a lelkesedést, hogy rendszeresen tartunk bűnbánatot és hűségesen ünnepeljük, hálás szívvel fogadjuk, és alázattal imádjuk az Eucharisztiát." Az imádságra utalva a püspök így fogalmaz: Az imádság a lelki élet elengedhetetlen feltétele. A pap számára éppoly nélkülözhetetlen az imádság, mint az élethez az oxigén." Végül a püspök a következő szavakkal biztatja papjait az életszentségre, a Krisztushoz való mind teljesebb hasonulásra: A leghatékonyabb eszköz - még a mai megcsömörlött világban is - a szentéletű pap ellenállhatatlan erejű példája: azé a papé, aki nagyon szereti az Urat, lelkes azért, amit tesz, és teljes odaadással szolgálja a rábízottakat. Drága testvéreim -zárja levelét a püspök - számít, amit tesztek, de fontos, hogy vagytok! Az emberek reménykedve várják és imádkoznak azért, hogy hűségetekkel példát adjatok, és vezessétek őket." Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Budapest október 7. 8

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

FELNŐTT HITTAN 7. TALÁLKOZÓ (2015. november 10.) CHRISTUS DOMINUS Határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az Egyházban (1965)

FELNŐTT HITTAN 7. TALÁLKOZÓ (2015. november 10.) CHRISTUS DOMINUS Határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az Egyházban (1965) FELNŐTT HITTAN 7. TALÁLKOZÓ (2015. november 10.) CHRISTUS DOMINUS Határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az Egyházban (1965) 1. Bevezetés: - ez a dokumentum a szó legszorosabb értelmében vett egyházi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

X. HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT

X. HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT X. HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget, 1./ Az Egyház

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Gondolatok a bérmálás szentségéről

Gondolatok a bérmálás szentségéről P. Leszkovszky Pál O.P. Gondolatok a bérmálás szentségéről A bérmálás a szentségek közé tartozik, vagyis az egyik a Krisztus által alapított jelek és eszközök közül, amelyek kifejezik és erősítik a hitet,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Karcag 2015. 1 Tartalomjegyzék ALAPADATOK... 4 1. BEVEZETÉS, AZ ISKOLA ARCULATA... 11 2. A GYÖRFFY ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA,

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA II. János Pál A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA (részletek) (1992. október 11.) 1997. augusztus 15. A fordítás alapjául szolgált: Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano,

Részletesebben

A XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

A XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia A XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Klerikus és laikus együttműködése a plébánián a hatályos jog szerint Vezetőtanár: Dr. Holló László Római Katolikus Teológia kar tanszékvezető Készítette: Kulpinszky

Részletesebben

S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O

S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O Őszentsége XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriója az 1970-es reform előtti római liturgia használatáról XVI. BENEDEK PÁPA A pápák

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZEREPE KORUNK TÁRSADALMÁBAN

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZEREPE KORUNK TÁRSADALMÁBAN A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZEREPE KORUNK TÁRSADALMÁBAN Cikkem kapcsán az a cél vezérelt, hogy hogyan lehet a mai fiatalok számára vonzó Jézus Krisztus, hogyan tudunk egymásnak példaként mutatkozni? Ahogyan

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI A pápa az élet alapvető kérdéseiről MODERN LELKISÉG II. János Pál pápa a keresztényeket lelki életük megújítására szólította fel. A pápa szerint,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Második házasság a katolikus egyházban? Megfontolások az elváltakról.

Második házasság a katolikus egyházban? Megfontolások az elváltakról. Copyright, Somfai B. 2001 Második házasság a katolikus egyházban? Megfontolások az elváltakról. I. Ez a kérdés egyre gyakrabban fölmerül baráti társaságban, felnőttek hitoktatásában vagy ifjúsági csoport-találkozókon.

Részletesebben

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont.

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont. 1 Erdő Péter A nagy misztérium. A család evangéliuma. Az emberség iskolája korunk számára Előadás a Szent István Bazilikában 2016. november 5-én, Andrea Bocelli koncertjének végén Dicsértessék a Jézus

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok. Gyulafehérvár, szeptember 29

Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok. Gyulafehérvár, szeptember 29 Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok Gyulafehérvár, 2011. szeptember 29 Négy évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon, szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok ünnepén, XVI. Benedek

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

U N I V E R S A E E C C L E S I A E I N S T R U K C I Ó

U N I V E R S A E E C C L E S I A E I N S T R U K C I Ó U N I V E R S A E E C C L E S I A E I N S T R U K C I Ó ECCLESIA DEI PÁPAI BIZOTTSÁG INSTRUKCIÓ Őszentsége, XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriójának végrehajtásáról I. Bevezetés 1. XVI.

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette: Rozmán Éva igazgató Jóváhagyta: Dr. Ternyák Csaba érsek Egri Főegyházmegye Eger, 2013. március 31. Eger, 2013. március

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ 1. A hallgató: (név, évfolyam, szak, csoport): 2. A táborozást felügyelő intézmény(plébánia, iskola) neve és címe 3. A táborvezető neve, címe 4. 5. 6. A

Részletesebben

Kedves Fiaim! Főtisztelendő Paptestvérek, Diákónusok, Papnövendékek! Szentelendők hozzátartozói! Krisztusban szeretett Testvéreim!

Kedves Fiaim! Főtisztelendő Paptestvérek, Diákónusok, Papnövendékek! Szentelendők hozzátartozói! Krisztusban szeretett Testvéreim! Kedves Fiaim! Főtisztelendő Paptestvérek, Diákónusok, Papnövendékek! Szentelendők hozzátartozói! Krisztusban szeretett Testvéreim! Szent Péter és Pál apostol ünnepén, lelkünk visszaszáll a múltba, oda

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Dolhai Lajos Cím Felnőttek katekumenátusa Megjelenés JEL 9 (1999) 301-303 Tárgyszavak Keresztség, liturgikus teológia, OICA, katekumenátus Dolhai Lajos FELNŐTTEK

Részletesebben

Az igazi ajándék, egy darabka magamból

Az igazi ajándék, egy darabka magamból Az igazi ajándék, egy darabka magamból Kérdések Linzenbold József plébánoshoz, pappá szentelésének 20. évfordulóján. Aki a kérdéseket felteszi: Borus Lászlóné 1. Szüleid és családod hitre neveltek. Hogyan

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM

JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Iktatószám: Sorszám a jegyesek naplójában: Római Katolikus Plébánia JEGYESVIZSGÁLATI DOKUMENTUM Jelen dokumentum és a benne lévő információk a CIC 220. kán. alapján bizalmasan kezelendők. A vőlegény neve

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG NEMZETKÖZI SZABÁLYZAT

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG NEMZETKÖZI SZABÁLYZAT NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES ÜGYNÖKSÉG NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT BEVEZETŐ A NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES PROGRAM ÉS A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA ÉS FELÉPÍTÉSE A Nemzetközi doppingellenes program és

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk 2004.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 310/261 7. JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Alkotmány III-434. cikke szerint

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

37. Iktatási esküszövegek

37. Iktatási esküszövegek 37. Iktatási esküszövegek GYÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE igaz Isten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem;

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

KERESZTSÉG A JOGBAN ELŐÍRTAK SZERINT

KERESZTSÉG A JOGBAN ELŐÍRTAK SZERINT KERESZTSÉG A JOGBAN ELŐÍRTAK SZERINT 1. A KERESZTSÉG FOGALMA A keresztség az a szentség, mely által az emberek megszabadulnak a bűnöktől, Isten gyermekeivé születnek újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben