FELNŐTT HITTAN 7. TALÁLKOZÓ (2015. november 10.) CHRISTUS DOMINUS Határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az Egyházban (1965)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELNŐTT HITTAN 7. TALÁLKOZÓ (2015. november 10.) CHRISTUS DOMINUS Határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az Egyházban (1965)"

Átírás

1 FELNŐTT HITTAN 7. TALÁLKOZÓ (2015. november 10.) CHRISTUS DOMINUS Határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az Egyházban (1965) 1. Bevezetés: - ez a dokumentum a szó legszorosabb értelmében vett egyházi törvény és nem csupán buzdítás, vagy tanítás - a zsinaton született dokumentum, mely a püspökök testületének az ünnepélyes működési formája - a zsinat kijelentései gyakran nem a jogszabályok szokásos szerkezetét követik, mégis inkább előíró, parancsoló jellegük van. - bizonyos kérdéseket azonban a zsinat után még pontosítani kellett 2. A püspökök jogköre általában: - a megyéspüspök olyan, mint Krisztus képviselője a részegyház élén - megilleti mindaz a rendes, saját és közvetlen hatalom, amely pásztori tisztsége gyakorlásához szükséges ez eleve megilleti őt és nem utólagos engedély által - bizonyos egyetemes egyházi törvények alól felmentést adhat egy püspök, mivel így a püspök az egyetemes törvények konkrét működtetésében vesz részt - teljesen megváltoztatni viszont csak a legfőbb törvényhozó teheti meg: a pápa - alárendeltségi viszony fűzi a püspököket a pápa iránt - a fenntartás (reservatio) egyházjogi intézkedés, amellyel a felsőbb hatóság korlátozza az alsóbb szervek jogát valamilyen hivatalos ténykedéshez. - a püspök ad gyóntatási felhatalmazást papjainak, mely érvényes mindenhol a világon (kivéve ha a helyi püspök máshogy rendelkezik) és addig, amíg a püspök vissza nem vonja 3. a püspöki kollegialitás és a klerikusok szolgálata más részegyházakban: - a püspökök püspöktársaikkal együtt felelősek az Egyházért Isten rendelése és apostoli tisztségük alapján (világegyházi gondoskodás: pl. missziók megszervezése) - az egyházi javak felhasználása során is gondoljanak más részegyházakra - a papságra készülők is legyenek készek arra, hogy akár más részegyházakban is szolgálatot tudjanak teljesíteni - léteznek ún. személyi prelatúrák, amelyek nem egyházmegyék, hanem azokon felül álló közösségek papokból és diakónusokból 4. A püspöki szinódus: - ez egy intézményi újítás, mely a püspöki kollegialitás gyakorlati érvényesülését szolgálja - pápának segítséget nyújtó püspöki tanácsadó szerv - jelentősége tehát kisebb, mint a zsinaté óta hív össze a pápa szinódusokat, kb. 3-4 évente - a munka eredménye lehet: javaslat a pápának, közös nyilatkozat a pápával, a pápa utána enciklikát vagy buzdítást ad ki (ún. exhortatio apostolica postsinodalis vagyis szinódus utáni apostoli buzdítás) 17

2 5. A megyéspüspök hatalma: - egyházmegyéjében megilleti mindaz a saját, rendes és közvetlen hatalom, mely pásztori tisztségének gyakorlásához szükséges - korlátok lehetnek: a pápa sajátos jogai, és esetleges fenntartások - nem az ő jogosultságára kell bizonyítékokat keresni, hanem éppen ennek fényében magyarázni az egyházi jog előírásait! 6. Római Kúria: - a római pápa hatalmának gyakorlását segíti a részegyházak javára és a főpásztorok szolgálatára - a Kúriát átszervezték a zsinat után, azóta több átalakításon ment át (jelenleg is tárgyal a pápa egy bíborosi csoporttal a Kúria lehetséges átalakításáról) - a Római Kúria felépítése bővebben a 15. pont alatt található 7. Pápai követek: - a pápa a követeket a részegyházakhoz küldi - többnyire államokhoz és hatóságokhoz is szól - az egyházi törvénykezés az utóbbi esetben magáévá teszi a diplomáciai képviseletekkel foglalkozó szabályait - a dokumentum elutasítja, hogy a püspökök kinevezésében az államok és világi hatalmak részt kapjanak - a nuncius jog szerint nem tagja az adott ország püspöki konferenciájának, az együttműködés miatt, gyakran állandó meghívotti pozíciója van - feladata: a) a béke, a fejlődés és a népek együttműködésének előmozdítása; b) a Katolikus Egyház és a többi keresztény egyház, sőt a nem keresztény vallások megfelelő kapcsolatának segítése; c) az Egyház és a Szentszék hivatásához tartozó ügyeket pártfogolja az állam vezetőinél - sok állammal van konkrét a Szentszékkel kötött egyezmény 8. A püspökök és az egyházmegyék: - Az egyházmegye: Isten népének olyan része, amely a püspökre van bízva, hogy ő azt pásztorként vezesse, a papsággal karöltve. Ez a csoport ragaszkodik pásztorához, aki összegyűjti a Szentlélekben az evangélium és az Eucharisztia révén, és így részegyházat alkot. Benne jelen van a tevékeny Krisztusnak egy, szent, katolikus és apostoli Egyháza. - lényegi alkotóelemei : püspök, Krisztushívők, papság, Szentlélek - püspök: pásztori, tanítói, megszentelői küldetés - szociális tanítás, hitoktatás szervezése, felnőtt katekumenek oktatása, papi és szerzetesi és missziós hivatások gondozása - ökumenikus közeledés fontossága - vándorlók, utazók és különleges helyzetű csoportok lelkipásztori ellátása 9. Tábori lelkészségek: - a tábori püspökök először helynökök, majd személyi ordináriusok lettek (vagyis kvázi megyéspüspökök) - Magyarországon is létezik a katonaság lelki gondozását összefogó katolikus tábori püspökség, melynek jelenleg Bíró László püspök a vezetője 18

3 10. A püspökök lemondása: - előrehaladott koruk vagy egészségi okok miatt a dokumentum megkívánja a püspökök lemondását, mely újdonság volt - 75 éves korukban nyújtsák be lemondásukat a pápának - azért is újdonság, mert a rábízott részegyház jegyesének szimbolikája az egyházi jogtörténet során mindig ellenérvül szolgált a pusztán életkori lemondással szemben - a püspöki jogai tehát nem az életkor elérésével lesznek hatálytalanok, hanem, hogy a pápa elfogadja a lemondási kérelmet - a kiérdemesült püspökök és a segédpüspökök is ugyanolyan tagjai az egyetemes püspöki kollégiumnak 11. Az egyházmegyék határai: - az egyházmegyék határai legyenek ésszerűek és a lelkipásztori munka követelményeihez igazodjanak - tekintettel kell lenni az államok határaira is, továbbá a személyek, a helyek sajátos például lélektani, gazdasági, földrajzi, történelmi adottságaira is. - a különböző rítusú és nyelvű hívőkről megfelelő papok, plébániák és/vagy püspök ill. püspöki helynök útján kell gondoskodni - a rítusoknak szükséges a saját hierarchia is ban Magyarország egyházmegyei határai is módosultak a Hungarorum gens kezdetű apostoli levél alapján II. János Pál pápa rendelkezése folytán: a) megalakult a negyedik érseki tartomány is, Veszprém székhellyel (azaz: Esztergom, Kalocsa, Eger, Veszprém); b) létrejön a Kaposvári Egyházmegye és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; c) további határ-módosításokra kerül sor, pl. az Egri Főegyházmegye területén. 19

4 d) Más területeken a területváltozás miatt névváltoztatásra is sor került, pl. az Esztergomi Főegyházmegye területén, amelyet ma Esztergom-Budapesti Főegyházmegyének hívunk - ebben az évben pedig Ferenc pápa a görög-katolikus egyházmegyék számát is háromra emelte, így létrejött a bizánci rítusú érseki tartomány (a katolikus tartományokat tekintve tehát az ötödik) is: Hajdúdorogi Metropólia (székhelye: Debrecen), Nyíregyházi Egyházmegye, Miskolci Egyházmegye 12. Koadjutorok és segédpüspökök: - gyakran lelkipásztori szükség kívánja az ilyen püspökök kinevezését és felszentelését - viszont önmagában ezek a tisztségek nem tartalmaznak egyházkormányzati hatalmat - püspökként mégis a fölszenteléséből eredően sajátos küldetést és kegyelmet kap Krisztus pásztori szolgálatának egy részegyház vezetésében való folytatására - a segédpüspöknek kell lennie egyházmegyéjében az általános helynöknek - emiatt püspöki helynöknek (akár többnek) is lennie kell, amelyet a zsinat be is vezetett - bizonyos feladatokat, melyeket a püspök papoknak szokott átruházni, ha van segédpüspök, akkor őt kell előnyben részesíteni 13. Egyházmegyei tanácsok: - hozzanak létre az egyházmegyékben pasztorális tanácsokat, melyek papokból, szerzetesekből és világiakból állnak (consilium pastorale) - tanácskozó, esetleg tanácsadó testületekről van szó - kötelező viszont a papi szenátus megalakítása, mely a püspök tanácsadó szerve és szenátusa, de kormányzati hatalmat nem gyakorol (consilium presbyterale) - szó van a papság meghatározott tisztségeiről és elmozdíthatóságának irányelveiről is - a papság egységben van egymással és püspökével - a papság is gyakorolja a püspöktől kapott krisztusi szolgálatot; a világiakat is vonják be - eltörli a plébánosi elmozdíthatatlanság intézményét - megjelenik a plébánosi lemondási kötelezettség a 75. életév betöltésével 14. Püspöki konferenciák: - bizonyos országokban már a zsinat előtt is létezett a püspöki kar, most viszont általános szabályként írja elő megalakítását - A püspöki kar igazi testület: benne valamely nemzet, illetve terület főpásztorai együttesen gyakorolják főpásztori tisztségüket, főként a korszerű apostolkodás formáinak és módszereinek egybehangolásával. - nem alkalmi gyűlésről van szó, hanem állandó szerv, amely nem törvényhozó, hiszen csak bizonyos helyi kérdésekben hozhat határozatokat - a szomszédos püspöki konferenciákkal való kapcsolat fontosságát is hangsúlyozza - háromféle püspöki csoportról beszél a dokumentum: 1) a püspöki konferenciák; 2) a keleti katolikus egyházak szinódusai; 3) a rítusközi püspöki összejövetelek, testületek - Magyarországon teljes jogú tagjai a keleti szertartású püspökök, akik döntési szavazati joggal rendelkeznek - Romániában viszont a püspöki kar két részre oszlik: római-katolikus és görög-katolikus - súlyuk inkább szociológiai, mint egyházkormányzati: 1) az állammal való kapcsolatában; 2) az országban élőkkel való megnyilvánulásokon keresztül 20

5 15. A Római Kúria felépítése: - I. Államtitkárság: Általános ügyek részlege, Államokkal való kapcsolatok részlege - II. Kongregációk: Hittani Kongregáció, Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció, Keleti Egyházak Kongregációja, Klérus Kongregációja, Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja, Népek Evangelizációjának Kongregációja, Püspöki Kongregáció, Szemináriumok és Tanulmányi Intézetek Kongregációja (Katolikus Nevelés Kongregációja), Szentek Ügyeinek Kongregációja. - III. Törvényszékek: Apostoli Poenitentiaria, Apostoli Signatura, Rota Romana Törvényszék. - IV. Pápai Tanácsok: Cor Unum Pápai Tanács, Család Pápai Tanácsa, Egészségügyi Dolgozók Pápai Tanácsa, Iustitia et Pax Pápai Tanács, Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa, Kivándorlók és Utazók Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa, Kultúra Pápai Tanácsa, Laikusok Pápai Tanácsa, Tömegkommunikáció Pápai Tanácsa, Törvényszövegek Pápai Tanácsa, Vallások közti Dialógus Pápai Tanácsa. - V. Hivatalok: Apostoli Kamara, Szentszék Gazdasági Ügyeinek Prefektúrája, Szentszék Örökségének Kormányzósága. - VI. Egyéb pápai hivatalok: Konzisztórium Ügyvédeinek Kollégiuma, pápai család, Pápai Ház Prefektúrája, Pápai Kápolna, Pápai Kápolna Klerikusai, Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala, Trónállók Kollégiuma. - VII. Pápai Bizottságok: Ecclesia Dei Pápai Bizottság, Egyház Központi Statisztikai Hivatala, Keleti Kánonjogi Kódex-revízió Pápai Bizottsága, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága, Nemzetközi Teológiai Bizottság, Pápai Biblikus Bizottság, Svájci Gárda, Szakrális Régészet Pápai Bizottsága, Szentszék Sajtóterme, Történettudományok Pápai Bizottsága, Vulgata-revízió Pápai Bizottsága. - VIII. A Szentszékhez közvetlenül kapcsolódó intézmények: L'Osservatore Romano, Vatikáni Könyvkiadó, Vatikáni Nyomda, Vatikáni Rádió, Vatikáni Televíziós Központ, Vatikáni Titkos Levéltár 16. Fenntartott büntetések alóli feloldozás: - bizonyos bűnök alóli feloldozás engedélyét a püspök ill. a pápa fenntartja magának, mely ezen bűnök súlyosságára utal. Bizonyos bűnök az önmagától beálló kiközösítést (excommunicatio) vonják maguk után. a) a Szentszéknek (pápának) fenntartott kiközösítésbe esik az, aki - az eucharisztikus színeket meggyalázza - a pápa ellen fizikai erőszakot alkalmaz - aki a VI. parancsban való bűntársát feloldozza - az a püspök, aki felhatalmazás nélkül püspököt szentel - aki az engedély nélküli püspökszentelést elfogadja - a gyóntató, aki direkte megsérti a gyónási titkot b) a püspöknek fenntartott kiközösítésbe, ill. egyházi tilalom alá esik az, aki - a hitehagyó, aki istentagadóvá lesz, kilép az egyházból, más vallási közösségbe lép - a püspök ellen fizikai erőszakot alkalmaz - aki nincs pappá szentelve, de a szentmise bemutatását és a gyóntatást színleli - a gyóntató, aki a gyónásban a VI. parancs elleni bűnre csábítja a gyónót - aki hamisan feljelenti a gyóntatót a VI. parancs elleni bűnre való csábítás vádjával - a pap vagy örökfogadalmas szerzetes, aki házasságot kísérel meg - aki abortuszt követ el, aki ilyenre kényszerít, aki ebben közvetlenül közreműködik 21

6 - A kiközösítés nem lép életbe, ha - nincs még 16 éves - saját hibáján kívül nem tudta, hogy súlyos egyházi büntetéssel jár - erőszak vagy súlyos félelem hatására cselekedett - nem volt értelmének birtokában * * * * * * * A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, Szent István Társulat, Budapest 2007, Kránitz Mihály (szerk.), A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából , Szent István Társulat, Budapest 2002, Katolikus Lexikon, római kúria, Szent István Társulat, Budapest. Tomka Ferenc, Lelkipásztori szentségtan, PPKE-HTK, Budapest 2006,

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O

S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O Őszentsége XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriója az 1970-es reform előtti római liturgia használatáról XVI. BENEDEK PÁPA A pápák

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

U N I V E R S A E E C C L E S I A E I N S T R U K C I Ó

U N I V E R S A E E C C L E S I A E I N S T R U K C I Ó U N I V E R S A E E C C L E S I A E I N S T R U K C I Ó ECCLESIA DEI PÁPAI BIZOTTSÁG INSTRUKCIÓ Őszentsége, XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriójának végrehajtásáról I. Bevezetés 1. XVI.

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

The Holy See. A püspöki konferenciák teológiai és jogi természetéről APOSTOLOS SUOS

The Holy See. A püspöki konferenciák teológiai és jogi természetéről APOSTOLOS SUOS The Holy See APOSTOLOS SUOS II. János Pál pápa motu proprio kiadott apostoli levele a püspöki konferenciák teológiai és jogi természetéről A püspöki konferenciák teológiai és jogi természetéről BEVEZETÉS

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A KATOLIKUS MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYEK ÉS A KÁNONJOG

A KATOLIKUS MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYEK ÉS A KÁNONJOG Lieber M. Katalin: A KATOLIKUS MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYEK ÉS A KÁNONJOG A hatályos törvénykönyvek egyike se beszél kifejezetten az egyházi múzeumokról, jóllehet egyébként világosak az azokban szereplő művészi,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

FELNŐTT HITTAN 1. TALÁLKOZÓ (2015. szeptember 22.) Az első találkozón az előző év témáit ismételtük át.

FELNŐTT HITTAN 1. TALÁLKOZÓ (2015. szeptember 22.) Az első találkozón az előző év témáit ismételtük át. FELNŐTT HITTAN 1. TALÁLKOZÓ (2015. szeptember 22.) Az első találkozón az előző év témáit ismételtük át. 2. TALÁLKOZÓ (2015. szeptember 29.) A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) A zsinat története: - a zsinat

Részletesebben

10.17625/NKE.2013.026 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Hadtudományi Doktori Iskola. Dr. Ujházi Lóránd

10.17625/NKE.2013.026 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Hadtudományi Doktori Iskola. Dr. Ujházi Lóránd NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. A katolikus katonai ordinariátus struktúrája és szabályozása című doktori (PhD) értekezésének ismertetése Témavezető: Dr. Négyesi Lajos, alezredes,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok. Gyulafehérvár, szeptember 29

Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok. Gyulafehérvár, szeptember 29 Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok Gyulafehérvár, 2011. szeptember 29 Négy évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon, szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok ünnepén, XVI. Benedek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

KERESZTSÉG A JOGBAN ELŐÍRTAK SZERINT

KERESZTSÉG A JOGBAN ELŐÍRTAK SZERINT KERESZTSÉG A JOGBAN ELŐÍRTAK SZERINT 1. A KERESZTSÉG FOGALMA A keresztség az a szentség, mely által az emberek megszabadulnak a bűnöktől, Isten gyermekeivé születnek újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz

Részletesebben

Kánonjogi szempontok

Kánonjogi szempontok Orosz Lóránt Kánonjogi szempontok A világiak lelkipásztori szerepe kapcsán vizsgálódásunkat szűkítsük le egy kérdéskörre, ami sokakat foglalkoztat a Sapientia Főiskola által beindított okleveles lelkipásztori

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

PLÉBÁNIAI KÉPVISELŐTESTÜLETEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PLÉBÁNIAI KÉPVISELŐTESTÜLETEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PLÉBÁNIAI KÉPVISELŐTESTÜLETEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Előszó Az egyházmegye a II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint (Christus Dominus 11) Isten népének egy része, amely a püspökre van bízva,

Részletesebben

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége.

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége. Preambulum A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-medencében élő, a reformációhoz

Részletesebben

Gondolatok a bérmálás szentségéről

Gondolatok a bérmálás szentségéről P. Leszkovszky Pál O.P. Gondolatok a bérmálás szentségéről A bérmálás a szentségek közé tartozik, vagyis az egyik a Krisztus által alapított jelek és eszközök közül, amelyek kifejezik és erősítik a hitet,

Részletesebben

A XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

A XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia A XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Klerikus és laikus együttműködése a plébánián a hatályos jog szerint Vezetőtanár: Dr. Holló László Római Katolikus Teológia kar tanszékvezető Készítette: Kulpinszky

Részletesebben

A KELETI EGYHÁZAK KÁNONJAINAK TÖRVÉNYKÖNYVE

A KELETI EGYHÁZAK KÁNONJAINAK TÖRVÉNYKÖNYVE A KELETI EGYHÁZAK KÁNONJAINAK TÖRVÉNYKÖNYVE [a kánonok szövege] fordította: RIHMER ZOLTÁN BEVEZETŐ KÁNONOK 1. kán. Ennek a törvénykönyvnek a kánonjai az összes keleti katolikus egyházra és csak azokra

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület

Részletesebben

II. SZAKASZ: AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE I. FEJEZET: AZ EGYHÁZ LEGFŐBB HATÓSÁGA 36.. A RÓMAI PÁPA

II. SZAKASZ: AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE I. FEJEZET: AZ EGYHÁZ LEGFŐBB HATÓSÁGA 36.. A RÓMAI PÁPA II. SZAKASZ: AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE I. FEJEZET: AZ EGYHÁZ LEGFŐBB HATÓSÁGA 36.. A RÓMAI PÁPA 861 Mint a fentiekben láttuk (35.. 1. a), a krisztushívők szabad kezdeményezéssel szervezett közösségeket

Részletesebben

A Lumen gentium tanításának értelmezése a katolikus kommunió-ekkléziológiában

A Lumen gentium tanításának értelmezése a katolikus kommunió-ekkléziológiában PUSKÁS ATTILA 1965-ben született. 1990-ben szentelték pappá, Ró má - ban a Gergely Egyetemen filozófiából, Budapesten teológiából doktorált. Jelenleg a PPKE Hittudományi Karának dogmatika profeszszora,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI A pápa az élet alapvető kérdéseiről MODERN LELKISÉG II. János Pál pápa a keresztényeket lelki életük megújítására szólította fel. A pápa szerint,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

X. HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT

X. HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT X. HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget, 1./ Az Egyház

Részletesebben

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL "XXIII.János pápa úg jelent meg a zsinaton,mint ahogyan az apostolok érkeztek hajdanán az utolsó vacsora színhelyére. Szembeötlő volt komolysága. «Különösen a pillanatnyi feladatomra

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

I. SUMMORUM PONTIFICUM KÍSÉRŐLEVÉL II. SUMMORUM PONTIFICUM MOTU PROPRIO III. UNIVERSAE ECCLESIAE INSTRUKCIÓ

I. SUMMORUM PONTIFICUM KÍSÉRŐLEVÉL II. SUMMORUM PONTIFICUM MOTU PROPRIO III. UNIVERSAE ECCLESIAE INSTRUKCIÓ I. SUMMORUM PONTIFICUM KÍSÉRŐLEVÉL A Szentatya, XVI. Benedek pápa levele az egész világ püspökeihez az 1970-es reform előtti római liturgia használatáról szóló motu proprio bemutatásáról II. SUMMORUM PONTIFICUM

Részletesebben

3. A hitoktató személye, felkészültsége - képzése

3. A hitoktató személye, felkészültsége - képzése 3. A hitoktató személye, felkészültsége - képzése 3/a Hitoktató személye Hitoktatói megbízás személyei: hitoktatási feladatok ellátására a helyi ordináriustól (püspöktől) megbízást kaphat: lelkipásztori

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. II. 634. JUBILÁLÓ PAPJAINK 2013-BAN RUBINMISÉS: DR. PORDÁN LÁSZLÓ 1943.11.07. VASMISÉSEK: BÁLINT ANDOR 1948.06.20. RICHTER ALADÁR 1948.06.29. GYÉMÁNTMISÉSEK:

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE X.

ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE X. ESZTERGOMBUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2002. X. 2336. sz. KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ Az adventi idővel új egyházi év kezdődik, amelynek liturgiája Krisztus misztériumának megünneplésére, mélyebb megismerésére

Részletesebben

138 Egyháztörténeti Szemle XVII/4 (2016)

138 Egyháztörténeti Szemle XVII/4 (2016) Recenziók 137 líthetőek lennének a savanyú kutak, megnyílna egy úszóiskola, üzemelne lövöldöző ház, közlekedne gőzhajócska, lenne több pad a sétányon, alacsonyabbak lennének az árak, csendesebbek lennének

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere 6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere A katekézis alapdokumentumai Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD 1971) Evangelii Nuntiandi (EN 1975) Cathechesi Tradendae (CT

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Káposztássy Béla Bűnbánattartás és közösség. kifejezte a bűnnek, illetve a kiengesztelődésnek a keresztény közösséggel és az

Káposztássy Béla Bűnbánattartás és közösség. kifejezte a bűnnek, illetve a kiengesztelődésnek a keresztény közösséggel és az Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Káposztássy Béla Cím Bűnbánat és közösség Megjelenés Új Ember 2002. 03. 24. Tárgyszavak bűnbánattartás gyakorlata, közösségi bűnbánattartás, magángyónás Káposztássy

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ DIÁKONUSOK KÉPZÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI AZ ÁLLANDÓ DIÁKONUSOK ÉLETÉNEK ÉS SZOLGÁLATÁNAK DIREKTÓRIUMA

AZ ÁLLANDÓ DIÁKONUSOK KÉPZÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI AZ ÁLLANDÓ DIÁKONUSOK ÉLETÉNEK ÉS SZOLGÁLATÁNAK DIREKTÓRIUMA AZ ÁLLANDÓ DIÁKONUSOK KÉPZÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI AZ ÁLLANDÓ DIÁKONUSOK ÉLETÉNEK ÉS SZOLGÁLATÁNAK DIREKTÓRIUMA Vatikánváros, 1998. CSATOLT NYILATKOZAT ÉS BEVEZETÉS CSATOLT NYILATKOZAT Az állandó diákonátus

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET Juhász Gábor Tamás A krisztushívők egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból PhD. Tézisek Budapest 2009 1 Ez

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

IV. / 2012. Nr. 1178/2012. HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK

IV. / 2012. Nr. 1178/2012. HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK László nagyváradi megyéspüspök körlevele IV. / 2012 Nr. 1178/2012. HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK A közelgő helyhatósági választásokra való tekintettel kedves híveink figyelmébe ajánljuk a Romániai Püspöki Kar

Részletesebben

T/ 12975. számú törvényjavaslat

T/ 12975. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 12975. számú törvényjavaslat az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról,

Részletesebben

Interjú Raymond Leo Burke bíborossal

Interjú Raymond Leo Burke bíborossal Interjú Raymond Leo Burke bíborossal A II. Vatikáni Zsinatról Eminenciás uram, Ön a második vatikáni zsinat előtt nőtt fel. Hogyan emlékezik vissza azokra az időkre? Az egyház nagyon szép időszakában nőttem

Részletesebben

A VEGYES HÁZASSÁGOK SZABÁLYOZÁSA A MAI LATIN EGYHÁZJOGBAN

A VEGYES HÁZASSÁGOK SZABÁLYOZÁSA A MAI LATIN EGYHÁZJOGBAN STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, THEOLOGIA CATHOLICA LATINA, XLV, 1, 2000 A VEGYES HÁZASSÁGOK SZABÁLYOZÁSA A MAI LATIN EGYHÁZJOGBAN ERDŐ PÉTER 1 SOMMARIO. Regolamentazione dei matrimoni misti nel diritto

Részletesebben

V. / 2015. Nr. 1251/2015. GYŰJTÉS A NEPÁLI FÖLDRENGÉS ÁLDOZATAI MEGSEGÍTÉSÉRE

V. / 2015. Nr. 1251/2015. GYŰJTÉS A NEPÁLI FÖLDRENGÉS ÁLDOZATAI MEGSEGÍTÉSÉRE László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2015 Nr. 1251/2015. GYŰJTÉS A NEPÁLI FÖLDRENGÉS ÁLDOZATAI MEGSEGÍTÉSÉRE Minden idők legsúlyosabb természeti csapásává vált a közelmúltbeli két földrengés Nepál

Részletesebben

KAJTÁR EDVÁRD. VI. Pál: Nuntii L heure du départ quibusdam hominum ordinibus dati, 8. 12. 1965, in AAS 58 (1966) 8. Liturgikus számmisztika

KAJTÁR EDVÁRD. VI. Pál: Nuntii L heure du départ quibusdam hominum ordinibus dati, 8. 12. 1965, in AAS 58 (1966) 8. Liturgikus számmisztika KAJTÁR EDVÁRD 1974-ben született Pé csen. Pécsi egyházmegyés pap, a budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituálisa, a PPKE HTK oktatója, a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet vezetője. 1 VI. Pál:

Részletesebben

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE VII.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE VII. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE 2014. VII. 2223. TEMPLOMSZENTELÉS BUDAPESTEN Örömmel hirdetjük, hogy a Budapest-Lágymányosi Szent Adalbert Plébánia területén (1119 Budapest, Etele út

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 6. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 6. osztály Hit- és erkölcstan tanmenet 6. osztály : 1 óra/hét 33 óra/év (2 óra/hét 66 óra/év) Felhasznált tankönyv: Bajtai Zsigmond: Krisztus tanúi a történelemben, Pécsi Püspökség, Pécs, 1997. A tartalmi egységek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) PREAMBULUM A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei

Részletesebben

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA II. János Pál A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA (részletek) (1992. október 11.) 1997. augusztus 15. A fordítás alapjául szolgált: Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano,

Részletesebben

A ROMÁNIAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA SAJTÓNYILATKOZATA (fordítás román nyelvről)

A ROMÁNIAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA SAJTÓNYILATKOZATA (fordítás román nyelvről) A ROMÁNIAI KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA SAJTÓNYILATKOZATA (fordítás román nyelvről) SAJTÓNYILATKOZAT amelyben a romániai katolikus püspökök Traian Băsescu államelnök támogatását kérik a hatályos Levéltári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT KDNP. Székhelye: 1123. Budapest, Greguss utca 9. 2005. május 21.

ALAPSZABÁLY KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT KDNP. Székhelye: 1123. Budapest, Greguss utca 9. 2005. május 21. ALAPSZABÁLY KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT KDNP Székhelye: 1123. Budapest, Greguss utca 9. 2005. május 21. Kereszténydemokrata Néppárt Budapest 2005 Felelős kiadó: Dr. Semjén Zsolt Nyomdai előkészítés: Színforrás

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Thurzó Gábor kiadatlan írása Ha lálom története

Thurzó Gábor kiadatlan írása Ha lálom története 67. évfolyam VIGILIA.November LUKÁCS LÁSZLÓ: A zsinat szelleme 801 NEGYVEN ÉVVEL AZSINAT UTÁN NEMESHEGYI PÉTER: puskás ATIlLA: KERESZTY RÓKUS: DOLHAI LAJOS: HAFENSCHER KÁROLY: PÁSZTOR JÁNOS: Ho l állunk

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 1/27/2013 Elektronikus változat Összeállította: Káposztássy Béla Ma a világméretű imahét (imanyolcad) hatodik napját tartjuk a Krisztus hívők egységéért.

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Dr. Egresits Ferenc Dogmatika tankör 1, Az Istenről szóló beszéd /teológia/ nehézségei és lehetőségei a 2. és 3. évezred határán 2, A felvilágosodás révén elindított

Részletesebben

A plébánosi vizsga szabályzata

A plébánosi vizsga szabályzata A plébánosi vizsga szabályzata I. Plébánosi vizsga célja: 1.. A plébánosi vizsga célja: megállapítani a vizsgázó papnak az önálló lelkipásztorkodáshoz szükséges elméleti és gyakorlati alkalmasságát, valamint

Részletesebben

Keresztény Élethivatás Kurzus 5. Koronkai Zoltán SJ VILÁGI KERESZTÉNY HIVATÁSA

Keresztény Élethivatás Kurzus 5. Koronkai Zoltán SJ VILÁGI KERESZTÉNY HIVATÁSA Keresztény Élethivatás Kurzus 5. Koronkai Zoltán SJ VILÁGI KERESZTÉNY HIVATÁSA ELŐZŐ ALKALOM ÖSSZEFOGLALÁSA: EMBERI SZABADSÁG ÉS ELKÖTELEZŐDÉS Elköteleződés problematikája Sokkal nehezebb ma mint korábban

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

A klerikusok kötelezettségei és jogai az életszentség szolgálatában

A klerikusok kötelezettségei és jogai az életszentség szolgálatában A klerikusok kötelezettségei és jogai az életszentség szolgálatában Bevezetés: Mit takar ez a nem mindennapi témaválasztás? Egyházmegyés pap vagyok. Szlovákiában, a Kassai Főegyházmegyében működöm. Kicsit

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Pasztorális Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011.

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. 1 VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. Tartalom: I. Bevezetés II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 1. Liturgikus munkacsoport 2. Közösségi munkacsoport 3. Karitatív

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

KÖRLEVELE 2013. XII.

KÖRLEVELE 2013. XII. AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐ HATÓSÁG KÖRLEVELE 2013. XII. 2664. KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI GONDOLATOK Az idei Karácsonyt és az új esztendőt a Szent Család jegyében ünnepeljük. Krisztus körül jött létre a

Részletesebben

Tartalomjegyzék =================================================================== ===== Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék =================================================================== ===== Tartalomjegyzék Az Egyházi Törvénykönyv Fordította: Erdô Péter 1983 by Libreria Editrice Vaticana, Vatican City; az összes latin szövegekre A Magyar Katolikus Püspöki Kar az elôírt engedélyt megadta. Budapest, 1984 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben