Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Nonprofit szervezetek számviteli és adózási sajátosságai a Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület példáján keresztül Belső konzulens: Simonné Romsics Erika Külső konzulens: Subics Mária Kuzma Patrícia Nappali Tagozat Pénzügy és Számvitel Szak Számvitel Szakirány

3

4 NYILATKOZAT Alulírott Kuzma Patrícia büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szakdolgozatomban foglalt tények és adatok a valóságnak megfelelnek, és az abban leírtak a saját, önálló munkám eredményei. A szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmaztam. Ezen szakdolgozat semmilyen része nem került felhasználásra korábban oktatási intézmény más képzésén diplomaszerzés során. Zalaegerszeg, hallgató aláírása 2

5 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Nonprofit szektor bemutatása Nonprofit szektor meghatározása Nonprofit szervezetek főbb típusai Közhasznú minősítés Nonprofit szervezetek és az EU Nonprofit szervezetek Magyarországon Nonprofit szervezetek gazdálkodása A nonprofit szerveztek gazdálkodása, szabályzatai A nonprofit szervezetek bevételei Nonprofit szervezetek kiadásai A nonprofit szervezetek számvitele Könyvvezetési kötelezettség Egyszeres könyvvitel Kettős könyvvitel Beszámolási kötelezettség Egyszeres könyvvitel esetén Egyszerűsített beszámoló Közhasznú egyszerűsített beszámoló Kettős könyvvitel esetén Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Sztv. szerinti éves és Sztv. szerinti egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálat, nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés Nonprofit szervezetek adózása Általános forgalmi adó Társasági adó Személyi jövedelemadó Egyéb adók, illeték, vám Naprakész Könyvelő és szolgáltató Egyesület bemutatása Szervezeti felépítés, általános adatok Tevékenységi kör

6 6.3. Egyesület célja Egyesület programjai Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület gazdálkodása Az Egyesület gazdálkodása Az Egyesület bevételei Az Egyesület költségei Az Egyesület számvitele Könyvvezetés Pályázatok elszámolása Távkönyvelés Könyvviteli program Számlarend Beszámoló Könyvvizsgálat, nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés Az Egyesület adókapcsolatai Általános forgalmi adó Társasági adó Személyi jövedelemadó Helyi adók A Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület jövője Összefoglalás Felhasznált irodalom Mellékletek 4

7 1. Bevezetés Napjainkban a nonprofit szektor egyre jelentősebb szerepet kap a válságnak és az állami szerepvállalás csökkenésének köszönhetően. Számos társadalmi gazdasági probléma a civil kezdeményezések nyomán vált kezelhetővé, számos fontos cél kizárólag a nonprofit szervezetek közreműködésével valósulhat meg. Hozzájárulnak közintézmények (iskolák, múzeumok, könyvtárak, kórházak, stb.) talpon maradásához és fejlődéséhez. Innovatív civil kezdeményezések szolgálják az oktatás, a szociális ellátás és az egészségügy korszerűsítését és fontos társadalmi problémák (környezetszennyezés, hajléktalanság, munkanélküliség, alkoholizmus, drogfogyasztás stb.) enyhítését. Fontos közösségi funkciókat (a kultúra fejlesztése, a nemzeti és kisebbségi identitások erősítése, az egészség megőrzése stb.) töltenek be. 1 A hétköznapi életben, a médiában egyre többször halljuk a nonprofit szót, ám jelentésével és az ide tartozó szervezetek körével továbbra sem vagyunk teljesen tisztában. Ezenkívül a szektorral kapcsolatban sok a félreértés, a tévhit. Ez és a nonprofit szervezetek társadalmi és a gazdasági életben betöltött jelentősége hívta fel figyelmemet ezen szektor alaposabb vizsgálatára. A nonprofit szervezetek működését, célját és tevékenységi körét tekintve eltér a vállalkozói szektortól, tevékenységüket speciális, külön törvények szabályozzák. Az eltérő szabályozásból fakad az, hogy beszámoló készítési és adózási kötelezettségük megállapítása során is általánostól eltérő előírásokat kell alkalmazniuk. Ezek a specialitások késztettek a nonprofit szervezetek számviteli és adózási sajátosságainak bemutatására. Dolgozatomban a nonprofit szervezetekre vonatkozó számviteli és adózási különlegességeken kívül általános gazdálkodási, működési szabályokat is ismertetek. A dolgozat második felében pedig a Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület, mint társadalmi szervezet vonatkozásában mutatom be az előbb említett sajátosságokat november 5. 5

8 2. Nonprofit szektor bemutatása 2.1. Nonprofit szektor meghatározása A mai gazdaság alapvetően három szektorból épül fel, ezek a kormányzati szervek, a vállalati szervezetek és a nonprofit szervezetek vagy más néven harmadik szektor. A költségvetési szervek a közfeladat, tevékenység finanszírozási rendszerében tartósan jelen lévő, folyamatos, nem haszonszerzést célzó, időnként operatív, gyors (ön)kormányzati ügyintézést megkívánó feladatok ellátására létrehozott szervezet-típus. E szervezeti körbe tartoznak azok az intézmények, amelyek államhatalmi, államigazgatási feladatokat látnak el, vagy tevékenységüket közintézeti, illetve üzemszerű gazdálkodási formában végzik. A vállalkozói szervezetek létrejöttét, működését és megszűnését vagyonuk hatékony működéséből származó profit motiválja. A közfeladatok ellátásában nem csak az állami fenntartású, nem csak a profitérdekelt szervezetek, de egy köztes, vegyes-finanszírozású, ún. harmadik szektor is szerepet kap. E szektor szervezetei alapvetően sem nem állami, önkormányzati szervekként, sem nem profit-érdekelt, vállalkozó szervezetként jönnek létre. 2 Ennek ellenére szervesen kapcsolódnak mindkettőhöz. Fontos szerepük, hogy olyan feladatokat, szükségleteket elégítsenek ki, amelyek kielégítése a magán szektor számára nem jár haszonnal, az állam pedig nem, vagy csak részben tudja ellátni. 1.számú ábra A nonprofit szervezetek fogalma Forrás: Bíró E p. 7 2 Dr. György I. 2007, p. 12, 13, 14 6

9 Az ábra alapján jól megfigyelhető a nonprofit szervezetek elhelyezkedése. A legnagyobb kör a Nem kormányzati szervek tartalmazza a magán szektort is. A következő kör a Nem üzleti szervezetek, ide tartoznak például az egyházak, köztestületek is. A Társadalmi szerveződések magába foglalja a civil társaságot, és a nem formalizált mozgalmakat. A negyedik kör Civil nonprofit szervezetek amely fogalom alá az egyesületek, alapítványok és közcélú gazdasági társaságok tartoznak. Az utolsó halmaz pedig a bíróság által közhasznú szervezetté minősített szervezeteket foglalja magába. A nonprofit szervezetek gyűjtőfogalom, a magyar jogrendszerben nem definiált. A legelterjedtebb fogalomhasználatban azon társadalmi és gazdasági szervezeteket értjük, amelyek nem államiak, nem profitorientáltak, és amelyeket bizonyos fokú intézményesültség, önkéntesség és közjó szolgálata jellemez. A nonprofit szervezetek összességét nonprofit szektornak nevezzük. Nonprofit szervezetek közös jellemzői: elsősorban nem nyereségszerzés céljából jönnek létre, de folytathatnak vállalkozási tevékenységet is, közérdekű céljaikat nem veszélyeztető mértékben, és annak javára, nyilvántartásba vétellel jönnek létre, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek (kivéve: nonprofit kkt. és bt.), jogszabályok határozzák meg a működési kereteiket, képviseleti, ügyintéző, esetleg ellenőrző szervvel rendelkeznek, minden olyan jogszabály vonatkozik rájuk, mint a gazdálkodó szervetetekre (adótörvények, számviteli, munkaügyi jogszabályok), de vannak csak rájuk érvényes speciális jogszabályok, a törvényi előírások figyelembevételével közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú minősítést kérhetnek. 3 3 Gottgeisl R., Láng N. 2010, p. 12 7

10 2.2. Nonprofit szervezetek főbb típusai Közalapítvány A közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyűlés, a Kormány, vagy a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hoz létre. A közalapítvány az alapítvány egyik speciális formája. A közalapítvány a cél szerinti tevékenységét az állami vagyon elkülönítésével, annak befektetésének hozadékával és egyéb bevételekkel gyarapítva látja el. Köztestület A Ptk a alapján a köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagságához, illetőleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy. Köztestület különösen a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, a gazdasági, illetve a szakmai kamara. Társadalmi szervezet (egyesület) A társadalmi szervezet fogalma gyűjtőfogalom, ide tartozik a párt, a szakszervezet, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet és az egyesület. Az egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy. 4 Egyesület alapítható minden olyan célra és tevékenységre, amely összhangban van az Alkotmánnyal és amelyet törvény nem tilt. Alapítvány Magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tartós közérdekű célra alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az alapítvány jogi személy évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről 74/A 8

11 Nyílt alapítvány esetében az alapító a működés megkezdéséhez szükséges vagyont bocsátja az alapítvány rendelkezésére és lehetővé teszi, hogy az alapítványhoz bárki csatlakozhasson vagyoni hozzájárulás befizetésével, esetleg a cél elérését közvetlenül segítő vagyontárgyak vagy szolgáltatások felajánlásával. Zárt alapítványnál az alapító a vagyont úgy bocsátja az alapítvány rendelkezésére, hogy az összeg, illetve vagyon csatlakozással nem növelhető, így ez esetben az induló vagyont csak annak hozadéka, az esetleges vállalkozói tevékenységből befolyt jövedelem növelheti. Nonprofit gazdasági társaság Magyarországon július 1-től alapítható nonprofit gazdasági társaság. Ezekre a társaságokra a gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozik. A nonprofit gazdasági társaság létrehozásának nem feltétele, hogy feltétlenül társadalmi közös szükséglet kielégítésére törekedjen. Olyan társaság, amely nem jövedelemszerzésre irányul, de üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészitő jelleggel folytathat. A társaság nyeresége nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja. Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alaítható és működtethető. Fajtái lehetnek: o nonprofit közkereseti társaság (nonprofit kkt.), o nonprofit betéti társaság (nonprofit bt.), o nonprofit korlátolt felelősségű társaság (nonprofit kft.), o nonprofit részvénytársaság (nonprofit zrt. vagy nonprofit nyrt.) Közhasznú minősítés A közhasznú szervezeti jogállás nem egy külön szervezeti formát jelent, a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI tv.) lehetőséget biztosít arra, hogy a nonprofit szektorba tevékenykedők bizonyos tevékenységek végzése esetén közhasznú minősítést kapjanak. A közhasznúságról annyit összefoglalóan tudni kell, hogy nagyobb mértékű, az államtól kapott kedvezményeket (pl. adó, illeték, vám, egyes pályázatokon való részvétel lehetősége, a szervezet által kiadott adományigazolások adót csökkentő jellege, stb.) jelent az ezzel a fokozattal rendelkező szervezetek oldalán, azonban 9

12 ezekért cserébe az állam a közhasznú szervezetektől megköveteli azt, hogy szervezetük szinte teljesen átlátható (transzparens), működésük pedig nyilvános legyen. 6 A közhasznúságnak két fokozata van: Közhasznú az a szervezet lehet, amely a közhasznú szervezetekről szóló törvény mellékletében felsorolt valamely tevékenységet végzi. Kiemelten közhasznú az a szervezet, amely az előzőekben túl közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, melyről törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezetet, alapítvány, közalapítvány, köztestület, ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetővé teszi, sportági országos szakszövetség, nonprofit gazdasági társaság, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia, európai területi együttműködési csoportosulás, nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, vízitársulat. 7 A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. b) pontjában határozza meg a közhasznú tevékenység fogalmát és az ide tartozó tevékenységek körét (1. számú melléklet). A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet a közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. 6 Kucsera Tamás Gergely (szerk.) 2010, p évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetkről 10

13 2.3. Nonprofit szervezetek és az EU Európaszerte több százezer nonprofit szervezet működik, ennek megfelelően fontos hidat képeznek az Európai Unió (EU.) szervezetei és az állampolgárok között. Kulcsszerepet játszanak az európai demokratikus modell kialakításában. A civil szervezetekkel kapcsolatos kérdések egyre nagyobb figyelmet kapnak az Európai Unióban: mind az 1993-as Maastrichti Szerződéshez, mind pedig az 1997-es Amsterdami Szerződéshez csatolt nyilatkozatok utalnak a civil szervezetek szerepére, valamint a velük folytatott párbeszéd fokozódó jelentőségére. 8 Ezenkívül 2000-ben a konzultáció rendszeréről és a civil szervezeteknek nyújtott támogatások rendjéről vitaanyag született, 2001 júliusában pedig az ún. Fehér könyv az állampolgárokkal és társadalmi szervezetekkel való kapcsolat szorosabbra fűzését emelte ki. Az EU és a nonprofit szervezetek közti kapcsolat tehát javulást mutat, a közöttük fennálló viszony intenzívvé vált, többek között a politikai párbeszédben, a projektek és programok menedzselésében. Az európai szinten megjelenő törekvések az egységes szabályozás létrehozását célozzák. Ezen törekvések célja a jogi és gazdasági szabályzás egységesítése azáltal, hogy alapító okirat és alapszabály mintákat dolgoznak ki és ajánlanak. Az EU.-ban a nem kormányzati szervek képviseletét az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) látja el. Az Európai Bizottság támogatja a nem kormányzati szerveket (NGO), amely támogatások a fejlesztési együttműködést segítő külkapcsolatokat, emberi jogokat, demokratikus programokat, és humanitáriussegélyeket érintik. Szintén fotos támogatási területek a szociális, az oktatási és a környezetvégelmi törekvések, valamint a szervezetek közötti európa szintű hálózatok kialakítása. Magyarország május 1-jei csatlakozásával vált jogosultá az EU. két fejlesztési alapja ( Strukturális Alapok, Kohéziós Alap ) által nyújtott támogatásokhoz, melyekkel erősíthető a társadalmi és gazdasági kohézió, valamint csökkenthetők az EU. tagállamai, illetve régiói közötti fejlettségi különbségek. 9 8 Kucsera Tamás Gergely (szerk.) 2010, p 12 9 Papp J. (szerk) rész 16.fejezet 1. alfejezet p.1 11

14 2.4. Nonprofit szervezetek Magyarországon A szocializmus negyven éve alatt Magyarországon csak a politikailag többé-kevésbé semleges területeken (sport, kultúra) működhettek egyesületek. Az alapítányokat ben megszüntették és a továbbiakban egyeltalán nem lehetett ilyen szervezeteket létrehozni. A nyolcvanas években az államszocialista berendezkedés gazdasági és politikai válsága a társadalom és a gazdaság minden területén éreztette hatását. A civil társadalom intézményeit lassan visszahelyezték jogaikba. Ennek első lépéseként ben a Ptk. ismét legalizálta az alapítványok jogintézményét. Az egyesülési jogról szóló törvényt 1989 januárjában fogadta el a Magyar Országgyűlés. Egy éven belül meghozták a pártok működéséről és gazdálkodásáról, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról rendelkező törvényeket is. Az ösztönzővé vált törvényi háttér és a pénzügyi támogatásokat lehetővé tevő új adózási rendszer hatására a nonprofit szerveztek száma, társadalmi szerepe és gazdasági súlya ugrásszerűen növekedett. 10 Napjainkban a nonprofit szervezetek egyre fontosabb szerepet töltenek be hazánkban. A szervezetek száma folyamatosan nő és a gazdálkodásra fordítható bevételeik emelkedést mutatnak. A évi legfrissebb Ksh. adatok alapján nonprofit szervezet található és évente közel 300 milliárd forinttal gazdálkodnak. A megoszlásukat a követekző táblázat mutatja. 1. számú táblázat A nonprofit szervezetek száma és megoszlása jogi formájuk szerint, Jogi forma A szervezetek száma megoszlása (%) Alapítvány ,4 Közalapítvány Egyesület Köztestület Munkavállalói, érdekképviselet Szakmai, munkáltatói érdekképvielet Nonprofit gazdasági társaság Nonprofit intézmény Egyesülés ÖSSZESEN Forrás: saját szerkesztés, Ksh. adatok alapján 10 Balogh B. 2003, p. 1 12

15 3. Nonprofit szervezetek gazdálkodása A magyar jogrendszerben nincs külön a nonprofit szervezetek gazdálkodására vonatkozó egységes szabály, így azokra a területekre, amelyekre a jogszabályok nem térnek ki az általános (versenyszférára vonatkozó) szabályokat kell alkalmazni. A nonprofit szerveztek gazdálkodásának általános szabályait az évi CLVI. törvény tartalmazza. Számviteli kérdésekben a évi C. törvény mérvadó (továbbiakban Sztv.) Ezeken kívül számos (egymásnak néha ellentmondó) alacsonyabb szintű jogszabály létezik, amelyek kitérnek a szerveztek sajátosságaira. A gazdálkodás nagyon fontos eleme a civil szervezetek működésének, annak ellenére, hogy a szervezetnek nem a pénzszerzés a célja. A szervezet közérdekű céljainak megvalósításához, a biztonságos működéshez elengedhetetlen feltétel a rendezett anyagi háttér, a gazdálkodás megléte. A nonprofit szerveztek működésüket, gazdálkodásukat az alapítással kezdik meg A nonprofit szerveztek gazdálkodása, szabályzatai A nonprofit szervezetek gazdálkodásának legfőbb sajátossága, hogy elsődlegesen vállalkozási tevékenységet nem végezhetnek, és ha profitot termelnek, azt egymás között nem oszthatják fel. A keletkező profitot a szervezet céljainak megvalósítására kell fordítania. Általános szabály, hogy a nonprofit szervezeteknek a számviteli törvény és a hozzá tartozó kormányrendeletek értelmében beszámolási és könyvvezetési kötelezettségük van. Alapvető követelmény még a pénzügyi-számviteli szabályok betartása. A szervezetek gazdálkodásának legfontosabb szempontjait a létesítő okiratban kell rögzíteni. A létesítő okiratban meg kell határozni, hogy a szervezet végezhet-e vállalkozási tevékenységet, ha igen, akkor milyen korlátozottságokkal. Amennyiben a szervezet működése során olyan tevékenységet is folytat, mely konkrétan nem szerepel a létesítő okiratban (pl. könyvkiadás), de összefüggésbe hozható a szervezet céljaival, jogértelmezési kérdés eldönteni, hogy mely (cél szerinti/vállalkozási) tevékenységek közé sorolja a szervezet. 11 Ha a nonprofit szervezet nem végez vállalkozási tevékenységet, akkor az nem azt jelenti, hogy nem is gazdálkodik. Gazdálkodásnak nevezzük mindazon gazdasági tevékenységeket, melyeket a szervezet céljai érdekében végez, így a bevételek 11 Kahulits A. 2002, p

16 megszerzését, és ezek felhasználását, illetve kötelezettségek vállalását, valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartási, beszámolási rendszer működését. A nonprofit szervezeteknek a létesítő okiraton kívül kötelezően rendelkezniük kell számviteli politikával. A számviteli politikát úgy kell kialakítani, hogy az a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő legyen. A számviteli politika célja az, hogy a vállalkozás olyan számviteli rendszert működtessen, amely alapján megbízható és valós információkat tartalmazó beszámoló állítható össze, és amely egyidejűleg a vezetői döntések számára is használható információbázissal szolgál. 12 A számviteli politikában kell rögzíteni, hogy a törvény által felkínált választási lehetőségek közül, hogy melyeket alkalmaz a szervezet (pl. egyszeres vagy kettős könyvvezetés), illetve meg kell határozni a lényeges és a jelentős kategóriákat, a beszámoló közzétételének módját. Az Sztv bek. szerint számviteli politika keretében el kell készíteni: az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, az eszközök és a források értékelési szabályzatát, az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, a pénzkezelési szabályzatot. Ezeket olyan mélységben kell elkészíteni, amilyen mélységben a szervezet tevékenysége indokolja. A szabályzatokat két csoportra oszthatjuk Kötelezően elkészítendő: létesítő okirat (alapító okirat v. alapszabály) számviteli politika Nem kötelezően elkészítendő: szervezeti és működési szabályzat befektetési szabályzat egyéb szabályzatok A nonprofit szervezeteknek a nyilvántartásba vételüket követő 90 napon belül kell elkészíteniük a fent felsorolt szabályzatokat., melyeket a legfőbb szervnek kell elfogadnia. A szabályzatok meglétét és betartásukat a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség, szakmai hatóságok illetve az adóhivatal ellenőrzi. 12 Dajka E. (szerk.) p

17 3.2. A nonprofit szervezetek bevételei Egyesületek esetében a vagyon elsősorban a tagok által befizetett tagdíjakból, felajánlásokból és hozzájárulásokból képződik. Alapítvány esetében pedig az induló vagyon adja a gazdálkodás alapját. A nonprofit szervezetek bevételeit a vonatkozó jogszabályok a következőképpen csoportosítják: cél szerinti (közhasznú) tevékenységből származó bevételek: Az alapszabályban, alapító okiratban illetve a társasági szerződésben meghatározott célok szerinti tevékenységből származó bevételeket jelenti, melyeket ellenérték fejében végez a szervezet. Ha közhasznú szervezetről van szó akkor külön kell bontani közhasznú és egyéb cél szerinti tevékenység bevételére. Típusai: 13 az alapítótól, a támogatótól a cél szerinti tevékenység folytatásához kapott adományok, felajánlások (készpénz, ingatlan, értékpapír, szellemi alkotások stb.), államháztartás, alrendszereiből kapott támogatások, a magánszemélyek jövedelemadójából tett 1 %-os felajánlások, pályázaton elnyert támogatások, a cél szerinti tevékenység folytatásából származó árbevételek, befektetésből (bankbetét, értékpapír) származó bevételek, tagdíjbevételek (csak tagsági viszonnyal rendelkező szervezeteknél értelmezhető), egyéb bevételek (pl. a szervezet célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele). vállalkozási tevékenységből származó bevételek: Minden olyan gazdasági tevékenység bevétele, amelyet a szervezet bevétel és vagyonszerzés végett végez. Nem minősül vállalkozási bevételnek az alapító okiratban, alapszabályban nevesített cél szerinti tevékenység illetve az alapító okirat vagy alapszabály szerint nevesített közhasznú tevékenység bevétele Junkertné p évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról 15

18 Típusai: 15 szervezet tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanok, nagy értékű tárgyi eszközök bérbeadásából, használatába adásából származó bevételek, a létesítő okirat szerint kifejezetten vállalkozási tevékenységnek minősített tevékenységből származó bevétel, reklámtevékenységből származó bevétel ( A reklámot szerződés alapján végzi a szervezet. Nem minősül reklámnak, ha egy szervezet a nyilvánosság előtt köszönetet mond támogatóinak), minden olyan tevékenység bevétele, melyet a vonatkozó jogszabályok, nem minősítenek kedvezményezett tevékenységnek Nonprofit szervezetek kiadásai A nonprofit szervezetek kiadásainak nagy hányadát a működés költségei teszik ki. Ezek célszerűségét és ésszerűségét, mértékét a kuratórium vagy közgyűlés ellenőrzi. A nonprofit szervezeteknél is, (mint a profitorientált vállalatoknál) a tevékenység érdekében felmerülő kiadások elszámolhatók költségként vagy ráfordításként. A nonprofit szerveztek kiadásait a következő módon csoportosíthatjuk: cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, Közös jellemzőjük, hogy sem a szervezet működéséhez, sem az esetleges vállalkozásához nem köthetők. Ilyen pl. egy egészségügyi, vagy szociális nonprofit szervezet cél szerinti tevékenységéhez használt autó üzemanyag költsége. Közhasznú szervezetnél tovább bontható közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségekre (pl. adott támogatások, ösztöndíjak) és egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült költségekre. vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, közvetett (működési költségek), A közvetett költségeket utólag, a bevételek arányában kell szétosztani. Ilyenek pl: a székhely bérleti díja, telefon-, posta-, irodaszer költségek. 15 Junkertné p.62 16

19 4. A nonprofit szervezetek számvitele A számvitelről szóló többször módosított 2000.évi C. törvény nemcsak a vállalkozók, hanem a nem nyereségorientált szervezetek, egyéb szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, azok alakulását bemutató beszámoló készítésének a szabályait is meghatározza. Mindezt úgy, hogy lehetővé teszi, hogy a nem nyereségorientált szervezetek, az egyéb szervezetek sajátosságaikat, gazdálkodásukat, tevékenységüket is figyelembe véve sajátos beszámolót készíthessenek és azt sajátos könyvvezetéssel támasszák alá. A nonprofit szervezetek beszámoló készítéséről és könyvvezetési kötelezettségéről a kövekező kormányrendeletek rendelkeznek: 114/1992 (VII.23.) kormányrendelet a társadalmi szervezetekről, 115/1992 (VII. 23.) kormányrendelet az alapítványokról, 224/2000 (XII.19.) kormányrendelet az egyéb szervezetekről, ha a szervezet közhasznú minősítéssel rendelkezik akkor a évi CLVI. Tv. ( közhasznúsági törvény) előírásait is alkalmaznia kell Könyvvezetési kötelezettség Egyszeres könyvvitel Egyszeres könyvvitelt vezethet az a szervezet, amely: nem végez vállalkozói tevékenységet, bármekkora az árbevétele, végez vállalkozói tevékenységet is, de az abból és az alaptevékenységéből származó összes bevételének együttes összege - két egymást követő évben - az 50 millió Ft-ot nem haladja meg. Ha a szervezetet év közben alapítják akkor az (ár)bevétel megállapításához az éves szintű (ár)bevételt kell figyelembe venni. Az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi szemléletű, azaz bevételnek csak a ténylegesen befolyt, kiadásnak illetve költségnek pedig a ténylegesen kifizetett tételek minősülnek. Az egyszeres könyvvitelt vezető szervezetek kizárólag a pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról kötelesek pénzforgalmi nyilvántartást vezetni. Az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi könyvvitelből és a hozzá kapcsolódó kiegészítő nyilvántartásokból áll. 17

20 A jogszabályok nem írnak elő kötelező formájú nyilvántartást, ezért az azokban előírt követelménynek megfelelő bármilyen formában megoldható. Az alkalmazott nyilvántartási rendszernek (pl. naplófőkönyv, pénztárkönyv) zárt rendszerben kell mutatnia a teljes pénzforgalmat és biztosítani kell az adóelszámoláshoz szükséges adatokat. A nonprofit szervezetek számára a legcélszerűbb a naplófőkönyv használata. A naplófőkönyvben csak a tényleges pénzmozgásokat kell könyvelni. (A pénzmozgással nem járó gazdasági eseményekről analitikus nyilvántartásokat kell vezetni). Tételesen előírt rovatai nincsenek, a nonprofit szervezetek olyan részletezést alkalmazhatnak, amely számukra a legmegfelelőbb. Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet kettős könyvvitelre : saját elhatározása alapján bármelyik üzleti év január 1-jével áttérhet, köteles áttérni kettős könyvvitel vezetésére, ha vállalkozási tevékenységet folytat és két egymást követő üzleti évben az (ár)bevétele évenként meghaladja az 50 millió forintot a követő év január 1-jével Kettős könyvvitel Kettős könyvvitelt vezethet az a szervezet, amely: végez vállalkozási tevékenységet és ebből, valamint az alaptevékenységéből származó együttes (ár)bevétele két egymást követő évben az 50 millió Ft-ot meghaladja, a Sztv. szerint kötelező számára, saját elhatározásából így döntött. Amennyiben az egyéb szervezet év közben alakul meg, akkor a könyvvezetési kötelezettség megállapításánál az éves szintű (ár)bevételt kell figyelembe venni. Kettős könyvvitel azt jelenti, hogy a szervezet a kezelésében, használatában vagy tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan nyilvántartást vezet, amely az eszközökben és forrásokban valamint a saját tőkében bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja. Ez esetben a teljesítmény elv alapján kell a gazdasági eseményeket rögzíteni, függetlenül azok pénzügyi rendezésétől. 18

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá A közcél, a közfeladat és a közhasznúság összefüggő rendszere, a jellemző közfeladatokat tartalmazó jogszabályok, a közhasznú jogállás megszerzésének és megőrzésének időzítése, tekintettel a megfelelő

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere 1

Szlovákia adózási rendszere 1 Az Adó-szaklap 2013 szeptemberétől új rovattal gazdagodik a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozatának támogatásával. A rovatban megjelenő írások között

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben