Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy nem titkosított szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben tartása mellett egy nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel oktatási és tudományos, nonprofit célra történt, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, valamint a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Nonprofit szervezetek számviteli és adózási sajátosságai a Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület példáján keresztül Belső konzulens: Simonné Romsics Erika Külső konzulens: Subics Mária Kuzma Patrícia Nappali Tagozat Pénzügy és Számvitel Szak Számvitel Szakirány

3

4 NYILATKOZAT Alulírott Kuzma Patrícia büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szakdolgozatomban foglalt tények és adatok a valóságnak megfelelnek, és az abban leírtak a saját, önálló munkám eredményei. A szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmaztam. Ezen szakdolgozat semmilyen része nem került felhasználásra korábban oktatási intézmény más képzésén diplomaszerzés során. Zalaegerszeg, hallgató aláírása 2

5 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Nonprofit szektor bemutatása Nonprofit szektor meghatározása Nonprofit szervezetek főbb típusai Közhasznú minősítés Nonprofit szervezetek és az EU Nonprofit szervezetek Magyarországon Nonprofit szervezetek gazdálkodása A nonprofit szerveztek gazdálkodása, szabályzatai A nonprofit szervezetek bevételei Nonprofit szervezetek kiadásai A nonprofit szervezetek számvitele Könyvvezetési kötelezettség Egyszeres könyvvitel Kettős könyvvitel Beszámolási kötelezettség Egyszeres könyvvitel esetén Egyszerűsített beszámoló Közhasznú egyszerűsített beszámoló Kettős könyvvitel esetén Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Sztv. szerinti éves és Sztv. szerinti egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálat, nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés Nonprofit szervezetek adózása Általános forgalmi adó Társasági adó Személyi jövedelemadó Egyéb adók, illeték, vám Naprakész Könyvelő és szolgáltató Egyesület bemutatása Szervezeti felépítés, általános adatok Tevékenységi kör

6 6.3. Egyesület célja Egyesület programjai Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület gazdálkodása Az Egyesület gazdálkodása Az Egyesület bevételei Az Egyesület költségei Az Egyesület számvitele Könyvvezetés Pályázatok elszámolása Távkönyvelés Könyvviteli program Számlarend Beszámoló Könyvvizsgálat, nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés Az Egyesület adókapcsolatai Általános forgalmi adó Társasági adó Személyi jövedelemadó Helyi adók A Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület jövője Összefoglalás Felhasznált irodalom Mellékletek 4

7 1. Bevezetés Napjainkban a nonprofit szektor egyre jelentősebb szerepet kap a válságnak és az állami szerepvállalás csökkenésének köszönhetően. Számos társadalmi gazdasági probléma a civil kezdeményezések nyomán vált kezelhetővé, számos fontos cél kizárólag a nonprofit szervezetek közreműködésével valósulhat meg. Hozzájárulnak közintézmények (iskolák, múzeumok, könyvtárak, kórházak, stb.) talpon maradásához és fejlődéséhez. Innovatív civil kezdeményezések szolgálják az oktatás, a szociális ellátás és az egészségügy korszerűsítését és fontos társadalmi problémák (környezetszennyezés, hajléktalanság, munkanélküliség, alkoholizmus, drogfogyasztás stb.) enyhítését. Fontos közösségi funkciókat (a kultúra fejlesztése, a nemzeti és kisebbségi identitások erősítése, az egészség megőrzése stb.) töltenek be. 1 A hétköznapi életben, a médiában egyre többször halljuk a nonprofit szót, ám jelentésével és az ide tartozó szervezetek körével továbbra sem vagyunk teljesen tisztában. Ezenkívül a szektorral kapcsolatban sok a félreértés, a tévhit. Ez és a nonprofit szervezetek társadalmi és a gazdasági életben betöltött jelentősége hívta fel figyelmemet ezen szektor alaposabb vizsgálatára. A nonprofit szervezetek működését, célját és tevékenységi körét tekintve eltér a vállalkozói szektortól, tevékenységüket speciális, külön törvények szabályozzák. Az eltérő szabályozásból fakad az, hogy beszámoló készítési és adózási kötelezettségük megállapítása során is általánostól eltérő előírásokat kell alkalmazniuk. Ezek a specialitások késztettek a nonprofit szervezetek számviteli és adózási sajátosságainak bemutatására. Dolgozatomban a nonprofit szervezetekre vonatkozó számviteli és adózási különlegességeken kívül általános gazdálkodási, működési szabályokat is ismertetek. A dolgozat második felében pedig a Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület, mint társadalmi szervezet vonatkozásában mutatom be az előbb említett sajátosságokat november 5. 5

8 2. Nonprofit szektor bemutatása 2.1. Nonprofit szektor meghatározása A mai gazdaság alapvetően három szektorból épül fel, ezek a kormányzati szervek, a vállalati szervezetek és a nonprofit szervezetek vagy más néven harmadik szektor. A költségvetési szervek a közfeladat, tevékenység finanszírozási rendszerében tartósan jelen lévő, folyamatos, nem haszonszerzést célzó, időnként operatív, gyors (ön)kormányzati ügyintézést megkívánó feladatok ellátására létrehozott szervezet-típus. E szervezeti körbe tartoznak azok az intézmények, amelyek államhatalmi, államigazgatási feladatokat látnak el, vagy tevékenységüket közintézeti, illetve üzemszerű gazdálkodási formában végzik. A vállalkozói szervezetek létrejöttét, működését és megszűnését vagyonuk hatékony működéséből származó profit motiválja. A közfeladatok ellátásában nem csak az állami fenntartású, nem csak a profitérdekelt szervezetek, de egy köztes, vegyes-finanszírozású, ún. harmadik szektor is szerepet kap. E szektor szervezetei alapvetően sem nem állami, önkormányzati szervekként, sem nem profit-érdekelt, vállalkozó szervezetként jönnek létre. 2 Ennek ellenére szervesen kapcsolódnak mindkettőhöz. Fontos szerepük, hogy olyan feladatokat, szükségleteket elégítsenek ki, amelyek kielégítése a magán szektor számára nem jár haszonnal, az állam pedig nem, vagy csak részben tudja ellátni. 1.számú ábra A nonprofit szervezetek fogalma Forrás: Bíró E p. 7 2 Dr. György I. 2007, p. 12, 13, 14 6

9 Az ábra alapján jól megfigyelhető a nonprofit szervezetek elhelyezkedése. A legnagyobb kör a Nem kormányzati szervek tartalmazza a magán szektort is. A következő kör a Nem üzleti szervezetek, ide tartoznak például az egyházak, köztestületek is. A Társadalmi szerveződések magába foglalja a civil társaságot, és a nem formalizált mozgalmakat. A negyedik kör Civil nonprofit szervezetek amely fogalom alá az egyesületek, alapítványok és közcélú gazdasági társaságok tartoznak. Az utolsó halmaz pedig a bíróság által közhasznú szervezetté minősített szervezeteket foglalja magába. A nonprofit szervezetek gyűjtőfogalom, a magyar jogrendszerben nem definiált. A legelterjedtebb fogalomhasználatban azon társadalmi és gazdasági szervezeteket értjük, amelyek nem államiak, nem profitorientáltak, és amelyeket bizonyos fokú intézményesültség, önkéntesség és közjó szolgálata jellemez. A nonprofit szervezetek összességét nonprofit szektornak nevezzük. Nonprofit szervezetek közös jellemzői: elsősorban nem nyereségszerzés céljából jönnek létre, de folytathatnak vállalkozási tevékenységet is, közérdekű céljaikat nem veszélyeztető mértékben, és annak javára, nyilvántartásba vétellel jönnek létre, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek (kivéve: nonprofit kkt. és bt.), jogszabályok határozzák meg a működési kereteiket, képviseleti, ügyintéző, esetleg ellenőrző szervvel rendelkeznek, minden olyan jogszabály vonatkozik rájuk, mint a gazdálkodó szervetetekre (adótörvények, számviteli, munkaügyi jogszabályok), de vannak csak rájuk érvényes speciális jogszabályok, a törvényi előírások figyelembevételével közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú minősítést kérhetnek. 3 3 Gottgeisl R., Láng N. 2010, p. 12 7

10 2.2. Nonprofit szervezetek főbb típusai Közalapítvány A közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyűlés, a Kormány, vagy a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hoz létre. A közalapítvány az alapítvány egyik speciális formája. A közalapítvány a cél szerinti tevékenységét az állami vagyon elkülönítésével, annak befektetésének hozadékával és egyéb bevételekkel gyarapítva látja el. Köztestület A Ptk a alapján a köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagságához, illetőleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy. Köztestület különösen a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, a gazdasági, illetve a szakmai kamara. Társadalmi szervezet (egyesület) A társadalmi szervezet fogalma gyűjtőfogalom, ide tartozik a párt, a szakszervezet, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet és az egyesület. Az egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy. 4 Egyesület alapítható minden olyan célra és tevékenységre, amely összhangban van az Alkotmánnyal és amelyet törvény nem tilt. Alapítvány Magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tartós közérdekű célra alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az alapítvány jogi személy évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről 74/A 8

11 Nyílt alapítvány esetében az alapító a működés megkezdéséhez szükséges vagyont bocsátja az alapítvány rendelkezésére és lehetővé teszi, hogy az alapítványhoz bárki csatlakozhasson vagyoni hozzájárulás befizetésével, esetleg a cél elérését közvetlenül segítő vagyontárgyak vagy szolgáltatások felajánlásával. Zárt alapítványnál az alapító a vagyont úgy bocsátja az alapítvány rendelkezésére, hogy az összeg, illetve vagyon csatlakozással nem növelhető, így ez esetben az induló vagyont csak annak hozadéka, az esetleges vállalkozói tevékenységből befolyt jövedelem növelheti. Nonprofit gazdasági társaság Magyarországon július 1-től alapítható nonprofit gazdasági társaság. Ezekre a társaságokra a gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozik. A nonprofit gazdasági társaság létrehozásának nem feltétele, hogy feltétlenül társadalmi közös szükséglet kielégítésére törekedjen. Olyan társaság, amely nem jövedelemszerzésre irányul, de üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészitő jelleggel folytathat. A társaság nyeresége nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja. Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alaítható és működtethető. Fajtái lehetnek: o nonprofit közkereseti társaság (nonprofit kkt.), o nonprofit betéti társaság (nonprofit bt.), o nonprofit korlátolt felelősségű társaság (nonprofit kft.), o nonprofit részvénytársaság (nonprofit zrt. vagy nonprofit nyrt.) Közhasznú minősítés A közhasznú szervezeti jogállás nem egy külön szervezeti formát jelent, a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI tv.) lehetőséget biztosít arra, hogy a nonprofit szektorba tevékenykedők bizonyos tevékenységek végzése esetén közhasznú minősítést kapjanak. A közhasznúságról annyit összefoglalóan tudni kell, hogy nagyobb mértékű, az államtól kapott kedvezményeket (pl. adó, illeték, vám, egyes pályázatokon való részvétel lehetősége, a szervezet által kiadott adományigazolások adót csökkentő jellege, stb.) jelent az ezzel a fokozattal rendelkező szervezetek oldalán, azonban 9

12 ezekért cserébe az állam a közhasznú szervezetektől megköveteli azt, hogy szervezetük szinte teljesen átlátható (transzparens), működésük pedig nyilvános legyen. 6 A közhasznúságnak két fokozata van: Közhasznú az a szervezet lehet, amely a közhasznú szervezetekről szóló törvény mellékletében felsorolt valamely tevékenységet végzi. Kiemelten közhasznú az a szervezet, amely az előzőekben túl közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, melyről törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezetet, alapítvány, közalapítvány, köztestület, ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetővé teszi, sportági országos szakszövetség, nonprofit gazdasági társaság, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia, európai területi együttműködési csoportosulás, nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, vízitársulat. 7 A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. b) pontjában határozza meg a közhasznú tevékenység fogalmát és az ide tartozó tevékenységek körét (1. számú melléklet). A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet a közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. 6 Kucsera Tamás Gergely (szerk.) 2010, p évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetkről 10

13 2.3. Nonprofit szervezetek és az EU Európaszerte több százezer nonprofit szervezet működik, ennek megfelelően fontos hidat képeznek az Európai Unió (EU.) szervezetei és az állampolgárok között. Kulcsszerepet játszanak az európai demokratikus modell kialakításában. A civil szervezetekkel kapcsolatos kérdések egyre nagyobb figyelmet kapnak az Európai Unióban: mind az 1993-as Maastrichti Szerződéshez, mind pedig az 1997-es Amsterdami Szerződéshez csatolt nyilatkozatok utalnak a civil szervezetek szerepére, valamint a velük folytatott párbeszéd fokozódó jelentőségére. 8 Ezenkívül 2000-ben a konzultáció rendszeréről és a civil szervezeteknek nyújtott támogatások rendjéről vitaanyag született, 2001 júliusában pedig az ún. Fehér könyv az állampolgárokkal és társadalmi szervezetekkel való kapcsolat szorosabbra fűzését emelte ki. Az EU és a nonprofit szervezetek közti kapcsolat tehát javulást mutat, a közöttük fennálló viszony intenzívvé vált, többek között a politikai párbeszédben, a projektek és programok menedzselésében. Az európai szinten megjelenő törekvések az egységes szabályozás létrehozását célozzák. Ezen törekvések célja a jogi és gazdasági szabályzás egységesítése azáltal, hogy alapító okirat és alapszabály mintákat dolgoznak ki és ajánlanak. Az EU.-ban a nem kormányzati szervek képviseletét az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) látja el. Az Európai Bizottság támogatja a nem kormányzati szerveket (NGO), amely támogatások a fejlesztési együttműködést segítő külkapcsolatokat, emberi jogokat, demokratikus programokat, és humanitáriussegélyeket érintik. Szintén fotos támogatási területek a szociális, az oktatási és a környezetvégelmi törekvések, valamint a szervezetek közötti európa szintű hálózatok kialakítása. Magyarország május 1-jei csatlakozásával vált jogosultá az EU. két fejlesztési alapja ( Strukturális Alapok, Kohéziós Alap ) által nyújtott támogatásokhoz, melyekkel erősíthető a társadalmi és gazdasági kohézió, valamint csökkenthetők az EU. tagállamai, illetve régiói közötti fejlettségi különbségek. 9 8 Kucsera Tamás Gergely (szerk.) 2010, p 12 9 Papp J. (szerk) rész 16.fejezet 1. alfejezet p.1 11

14 2.4. Nonprofit szervezetek Magyarországon A szocializmus negyven éve alatt Magyarországon csak a politikailag többé-kevésbé semleges területeken (sport, kultúra) működhettek egyesületek. Az alapítányokat ben megszüntették és a továbbiakban egyeltalán nem lehetett ilyen szervezeteket létrehozni. A nyolcvanas években az államszocialista berendezkedés gazdasági és politikai válsága a társadalom és a gazdaság minden területén éreztette hatását. A civil társadalom intézményeit lassan visszahelyezték jogaikba. Ennek első lépéseként ben a Ptk. ismét legalizálta az alapítványok jogintézményét. Az egyesülési jogról szóló törvényt 1989 januárjában fogadta el a Magyar Országgyűlés. Egy éven belül meghozták a pártok működéséről és gazdálkodásáról, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról rendelkező törvényeket is. Az ösztönzővé vált törvényi háttér és a pénzügyi támogatásokat lehetővé tevő új adózási rendszer hatására a nonprofit szerveztek száma, társadalmi szerepe és gazdasági súlya ugrásszerűen növekedett. 10 Napjainkban a nonprofit szervezetek egyre fontosabb szerepet töltenek be hazánkban. A szervezetek száma folyamatosan nő és a gazdálkodásra fordítható bevételeik emelkedést mutatnak. A évi legfrissebb Ksh. adatok alapján nonprofit szervezet található és évente közel 300 milliárd forinttal gazdálkodnak. A megoszlásukat a követekző táblázat mutatja. 1. számú táblázat A nonprofit szervezetek száma és megoszlása jogi formájuk szerint, Jogi forma A szervezetek száma megoszlása (%) Alapítvány ,4 Közalapítvány Egyesület Köztestület Munkavállalói, érdekképviselet Szakmai, munkáltatói érdekképvielet Nonprofit gazdasági társaság Nonprofit intézmény Egyesülés ÖSSZESEN Forrás: saját szerkesztés, Ksh. adatok alapján 10 Balogh B. 2003, p. 1 12

15 3. Nonprofit szervezetek gazdálkodása A magyar jogrendszerben nincs külön a nonprofit szervezetek gazdálkodására vonatkozó egységes szabály, így azokra a területekre, amelyekre a jogszabályok nem térnek ki az általános (versenyszférára vonatkozó) szabályokat kell alkalmazni. A nonprofit szerveztek gazdálkodásának általános szabályait az évi CLVI. törvény tartalmazza. Számviteli kérdésekben a évi C. törvény mérvadó (továbbiakban Sztv.) Ezeken kívül számos (egymásnak néha ellentmondó) alacsonyabb szintű jogszabály létezik, amelyek kitérnek a szerveztek sajátosságaira. A gazdálkodás nagyon fontos eleme a civil szervezetek működésének, annak ellenére, hogy a szervezetnek nem a pénzszerzés a célja. A szervezet közérdekű céljainak megvalósításához, a biztonságos működéshez elengedhetetlen feltétel a rendezett anyagi háttér, a gazdálkodás megléte. A nonprofit szerveztek működésüket, gazdálkodásukat az alapítással kezdik meg A nonprofit szerveztek gazdálkodása, szabályzatai A nonprofit szervezetek gazdálkodásának legfőbb sajátossága, hogy elsődlegesen vállalkozási tevékenységet nem végezhetnek, és ha profitot termelnek, azt egymás között nem oszthatják fel. A keletkező profitot a szervezet céljainak megvalósítására kell fordítania. Általános szabály, hogy a nonprofit szervezeteknek a számviteli törvény és a hozzá tartozó kormányrendeletek értelmében beszámolási és könyvvezetési kötelezettségük van. Alapvető követelmény még a pénzügyi-számviteli szabályok betartása. A szervezetek gazdálkodásának legfontosabb szempontjait a létesítő okiratban kell rögzíteni. A létesítő okiratban meg kell határozni, hogy a szervezet végezhet-e vállalkozási tevékenységet, ha igen, akkor milyen korlátozottságokkal. Amennyiben a szervezet működése során olyan tevékenységet is folytat, mely konkrétan nem szerepel a létesítő okiratban (pl. könyvkiadás), de összefüggésbe hozható a szervezet céljaival, jogértelmezési kérdés eldönteni, hogy mely (cél szerinti/vállalkozási) tevékenységek közé sorolja a szervezet. 11 Ha a nonprofit szervezet nem végez vállalkozási tevékenységet, akkor az nem azt jelenti, hogy nem is gazdálkodik. Gazdálkodásnak nevezzük mindazon gazdasági tevékenységeket, melyeket a szervezet céljai érdekében végez, így a bevételek 11 Kahulits A. 2002, p

16 megszerzését, és ezek felhasználását, illetve kötelezettségek vállalását, valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartási, beszámolási rendszer működését. A nonprofit szervezeteknek a létesítő okiraton kívül kötelezően rendelkezniük kell számviteli politikával. A számviteli politikát úgy kell kialakítani, hogy az a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő legyen. A számviteli politika célja az, hogy a vállalkozás olyan számviteli rendszert működtessen, amely alapján megbízható és valós információkat tartalmazó beszámoló állítható össze, és amely egyidejűleg a vezetői döntések számára is használható információbázissal szolgál. 12 A számviteli politikában kell rögzíteni, hogy a törvény által felkínált választási lehetőségek közül, hogy melyeket alkalmaz a szervezet (pl. egyszeres vagy kettős könyvvezetés), illetve meg kell határozni a lényeges és a jelentős kategóriákat, a beszámoló közzétételének módját. Az Sztv bek. szerint számviteli politika keretében el kell készíteni: az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, az eszközök és a források értékelési szabályzatát, az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, a pénzkezelési szabályzatot. Ezeket olyan mélységben kell elkészíteni, amilyen mélységben a szervezet tevékenysége indokolja. A szabályzatokat két csoportra oszthatjuk Kötelezően elkészítendő: létesítő okirat (alapító okirat v. alapszabály) számviteli politika Nem kötelezően elkészítendő: szervezeti és működési szabályzat befektetési szabályzat egyéb szabályzatok A nonprofit szervezeteknek a nyilvántartásba vételüket követő 90 napon belül kell elkészíteniük a fent felsorolt szabályzatokat., melyeket a legfőbb szervnek kell elfogadnia. A szabályzatok meglétét és betartásukat a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség, szakmai hatóságok illetve az adóhivatal ellenőrzi. 12 Dajka E. (szerk.) p

17 3.2. A nonprofit szervezetek bevételei Egyesületek esetében a vagyon elsősorban a tagok által befizetett tagdíjakból, felajánlásokból és hozzájárulásokból képződik. Alapítvány esetében pedig az induló vagyon adja a gazdálkodás alapját. A nonprofit szervezetek bevételeit a vonatkozó jogszabályok a következőképpen csoportosítják: cél szerinti (közhasznú) tevékenységből származó bevételek: Az alapszabályban, alapító okiratban illetve a társasági szerződésben meghatározott célok szerinti tevékenységből származó bevételeket jelenti, melyeket ellenérték fejében végez a szervezet. Ha közhasznú szervezetről van szó akkor külön kell bontani közhasznú és egyéb cél szerinti tevékenység bevételére. Típusai: 13 az alapítótól, a támogatótól a cél szerinti tevékenység folytatásához kapott adományok, felajánlások (készpénz, ingatlan, értékpapír, szellemi alkotások stb.), államháztartás, alrendszereiből kapott támogatások, a magánszemélyek jövedelemadójából tett 1 %-os felajánlások, pályázaton elnyert támogatások, a cél szerinti tevékenység folytatásából származó árbevételek, befektetésből (bankbetét, értékpapír) származó bevételek, tagdíjbevételek (csak tagsági viszonnyal rendelkező szervezeteknél értelmezhető), egyéb bevételek (pl. a szervezet célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele). vállalkozási tevékenységből származó bevételek: Minden olyan gazdasági tevékenység bevétele, amelyet a szervezet bevétel és vagyonszerzés végett végez. Nem minősül vállalkozási bevételnek az alapító okiratban, alapszabályban nevesített cél szerinti tevékenység illetve az alapító okirat vagy alapszabály szerint nevesített közhasznú tevékenység bevétele Junkertné p évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról 15

18 Típusai: 15 szervezet tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanok, nagy értékű tárgyi eszközök bérbeadásából, használatába adásából származó bevételek, a létesítő okirat szerint kifejezetten vállalkozási tevékenységnek minősített tevékenységből származó bevétel, reklámtevékenységből származó bevétel ( A reklámot szerződés alapján végzi a szervezet. Nem minősül reklámnak, ha egy szervezet a nyilvánosság előtt köszönetet mond támogatóinak), minden olyan tevékenység bevétele, melyet a vonatkozó jogszabályok, nem minősítenek kedvezményezett tevékenységnek Nonprofit szervezetek kiadásai A nonprofit szervezetek kiadásainak nagy hányadát a működés költségei teszik ki. Ezek célszerűségét és ésszerűségét, mértékét a kuratórium vagy közgyűlés ellenőrzi. A nonprofit szervezeteknél is, (mint a profitorientált vállalatoknál) a tevékenység érdekében felmerülő kiadások elszámolhatók költségként vagy ráfordításként. A nonprofit szerveztek kiadásait a következő módon csoportosíthatjuk: cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, Közös jellemzőjük, hogy sem a szervezet működéséhez, sem az esetleges vállalkozásához nem köthetők. Ilyen pl. egy egészségügyi, vagy szociális nonprofit szervezet cél szerinti tevékenységéhez használt autó üzemanyag költsége. Közhasznú szervezetnél tovább bontható közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségekre (pl. adott támogatások, ösztöndíjak) és egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült költségekre. vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, közvetett (működési költségek), A közvetett költségeket utólag, a bevételek arányában kell szétosztani. Ilyenek pl: a székhely bérleti díja, telefon-, posta-, irodaszer költségek. 15 Junkertné p.62 16

19 4. A nonprofit szervezetek számvitele A számvitelről szóló többször módosított 2000.évi C. törvény nemcsak a vállalkozók, hanem a nem nyereségorientált szervezetek, egyéb szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, azok alakulását bemutató beszámoló készítésének a szabályait is meghatározza. Mindezt úgy, hogy lehetővé teszi, hogy a nem nyereségorientált szervezetek, az egyéb szervezetek sajátosságaikat, gazdálkodásukat, tevékenységüket is figyelembe véve sajátos beszámolót készíthessenek és azt sajátos könyvvezetéssel támasszák alá. A nonprofit szervezetek beszámoló készítéséről és könyvvezetési kötelezettségéről a kövekező kormányrendeletek rendelkeznek: 114/1992 (VII.23.) kormányrendelet a társadalmi szervezetekről, 115/1992 (VII. 23.) kormányrendelet az alapítványokról, 224/2000 (XII.19.) kormányrendelet az egyéb szervezetekről, ha a szervezet közhasznú minősítéssel rendelkezik akkor a évi CLVI. Tv. ( közhasznúsági törvény) előírásait is alkalmaznia kell Könyvvezetési kötelezettség Egyszeres könyvvitel Egyszeres könyvvitelt vezethet az a szervezet, amely: nem végez vállalkozói tevékenységet, bármekkora az árbevétele, végez vállalkozói tevékenységet is, de az abból és az alaptevékenységéből származó összes bevételének együttes összege - két egymást követő évben - az 50 millió Ft-ot nem haladja meg. Ha a szervezetet év közben alapítják akkor az (ár)bevétel megállapításához az éves szintű (ár)bevételt kell figyelembe venni. Az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi szemléletű, azaz bevételnek csak a ténylegesen befolyt, kiadásnak illetve költségnek pedig a ténylegesen kifizetett tételek minősülnek. Az egyszeres könyvvitelt vezető szervezetek kizárólag a pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról kötelesek pénzforgalmi nyilvántartást vezetni. Az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi könyvvitelből és a hozzá kapcsolódó kiegészítő nyilvántartásokból áll. 17

20 A jogszabályok nem írnak elő kötelező formájú nyilvántartást, ezért az azokban előírt követelménynek megfelelő bármilyen formában megoldható. Az alkalmazott nyilvántartási rendszernek (pl. naplófőkönyv, pénztárkönyv) zárt rendszerben kell mutatnia a teljes pénzforgalmat és biztosítani kell az adóelszámoláshoz szükséges adatokat. A nonprofit szervezetek számára a legcélszerűbb a naplófőkönyv használata. A naplófőkönyvben csak a tényleges pénzmozgásokat kell könyvelni. (A pénzmozgással nem járó gazdasági eseményekről analitikus nyilvántartásokat kell vezetni). Tételesen előírt rovatai nincsenek, a nonprofit szervezetek olyan részletezést alkalmazhatnak, amely számukra a legmegfelelőbb. Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet kettős könyvvitelre : saját elhatározása alapján bármelyik üzleti év január 1-jével áttérhet, köteles áttérni kettős könyvvitel vezetésére, ha vállalkozási tevékenységet folytat és két egymást követő üzleti évben az (ár)bevétele évenként meghaladja az 50 millió forintot a követő év január 1-jével Kettős könyvvitel Kettős könyvvitelt vezethet az a szervezet, amely: végez vállalkozási tevékenységet és ebből, valamint az alaptevékenységéből származó együttes (ár)bevétele két egymást követő évben az 50 millió Ft-ot meghaladja, a Sztv. szerint kötelező számára, saját elhatározásából így döntött. Amennyiben az egyéb szervezet év közben alakul meg, akkor a könyvvezetési kötelezettség megállapításánál az éves szintű (ár)bevételt kell figyelembe venni. Kettős könyvvitel azt jelenti, hogy a szervezet a kezelésében, használatában vagy tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan nyilvántartást vezet, amely az eszközökben és forrásokban valamint a saját tőkében bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja. Ez esetben a teljesítmény elv alapján kell a gazdasági eseményeket rögzíteni, függetlenül azok pénzügyi rendezésétől. 18

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés 1 Tisztelt Közgyűlés! A civil szervezetek történetében az adó 1%-ának felhasználását szabályzó 1996-os törvény hatálybalépése óta nem volt olyan komoly felbolydulás, mint a 2011.évi jogszabályi változások

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19000565-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 536 1023 Budapest, Margit utca 9. III. I. 1. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása: Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év I. ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre

Részletesebben

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak.

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak. Átalakuló civil világ Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben, a civil szervezetek működési rendjének, a közhasznú jogállás megszerzés feltételeinek, a beszámolók elkészítésének és közzétételének módjának

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010. év

Közhasznúsági jelentés 2010. év Egyesület megnevezése: Magánszállásadók Országos Szövetsége Egyesület címe: 3300 Eger, Hétvezér utca 11. Adószám: 18000926-1-10 Közhasznúsági jelentés 2010. év Eger, 2011.május 02. Szabó István elnök 1

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2009. évről

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2009. évről Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2009. évről Alapítványunknak a közhasznú szervezetekről szóló többször módosított 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5.

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. Új jogszabályok: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135 SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13 Cégjegyzékszám: TE 3777 Ksh: 450135 2011. évi Közhasznúsági jelentése Vecsés, 2012. május 23. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám 19171339-1-13 Bejegyző szervezet Pest Megyei Bíróság Pk.60038/1989 Regisztrációs szám TE34 Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület 2000 Szentendre, Jókai utca 3. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

Közhasznúsági jelentés 2003. évről Közhasznúsági jelentés 2003. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről Az alapítványt 1995-ben a DUNAFERR alapította. A bejegyzés 1995-ben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV

Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV Tiszazug Egészségügyért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV Kelt: Kunszentmárton, 2011. március 8. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): Adószám: 18693805-1-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben