Fel Felvidékre. Az Országos Erdészeti Egyesület. Győr-Moson-Sopron Megyei Magánerdő Gazdálkodási és Környezetvédő Csoportjának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fel Felvidékre. Az Országos Erdészeti Egyesület. Győr-Moson-Sopron Megyei Magánerdő Gazdálkodási és Környezetvédő Csoportjának"

Átírás

1 Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? Ady Endre [ Góg és Magóg fia vagyok én ] Fel Felvidékre Az Országos Erdészeti Egyesület Győr-Moson-Sopron Megyei Magánerdő Gazdálkodási és Környezetvédő Csoportjának tanulmányútja június 09~15. ((( színjelzéssel: királykék = Kertész J. eredeti szövegezése; fekete = Bolla S. kiegészítései ))) Hétfő. Utazás a koronázó fővárosba : Pozsonyba. Felvidéki folyóink mentén a Morvától a Vágig Indulás Győrből a MÁV pu. parkolójából a xxxxxxxxxxxxxxx külön buszával. A./ A KISALFÖLD Vámosszabadi~*Medve/Medveďov-nál határ nélküli átkelés a Kisalföld Nagy-Duna bal parti felére, a történelmi Győr vármegye Csilizközi Járása területére; via *Szap/Sap *Csiliznyárad/Ňárad. --- ( Itt le nem írt rövid ismertetés ) a *Duna/Dunaj egységes kisalföldi hordalékkúpjának, vagyis a csak a felszínen tagolható[nak tűnő ]»Szigetköz + Csallóköz + Vízköz«természet- és termelésföldrajzi tájnak, mint egységnek (!) a geomorfológiájáról és ökológiájáról; a Nagy-Duna környezetétől elszigetelt művi mederbe terelésének ( ) ökológiai, ezen belül erdészeti következményei, erdőkárok a Szigetközben és a Csallóközben~Vízközben. *Bős ( a Trianon előtti magyar időkben: mezőváros )/Gabčíkovo; [ Gabčík-ot - egy a szovjet Vörös Hadsereg által átdobott szlovák ejtőernyős partizánt - közép-szlovákiai földet érésekor a szlovák fasiszták elfogták és kivégezték; úgy különben soha életében nem járt a környéken sem ]. Bős KDK-i mai községhatárában a tatárjárás előtt a Csiliz-Dunaág partján ( s ezért a Szt. István-i szervezéstől: Győr vármegyében ) volt az Árpád nagyfejedelem egyik nyári szálláshelyére utaló Árpádfalva település. A bő szó a honfoglalás előtti és alatti magyar nyelvben a nemzetségfőt, az Árpád-korban birtokos nemes -t jelentett, ( a vagyonosság okán belőle képzett, ma már tágabb értelmű fogalmat napjainkban is használjuk: bőség ); tehát a helynév-adás idején Bős = jómódú magyar nemzetségfők szállásterülete. A megvalósult C -variáns: vízi-erőmű a Kárpát-medence egyik földrengésekre legérzékenyebb geológiai törésvonalán!, és a hordalékkúpjától elzárt = betonnal, aszfalttal, kátránnyal szigetelt aljzatú és falú művi csatornába terelt Nagy-Duna; zsilipelés-előkészítés.

2 Medvétől Nagy-Pozsonyig ( = Vereknyéig ) a *Csallóköz természetföldrajzi középtájban haladunk, [ a *Csalló a pozsonyi Kis-Dunaág felső szakaszának Árpád-kori neve volt az azt birtokló *Csarlaγ ( = a törökös nyelvekben: sirál /sirály ; ugyanazzal az általános magyar népi r l lambdacizmussal, így látszatkettőzéssel, mint amely pl. a sarló salló, parlag pallag, sőt, még egyes személynevekből lett családneveknél is: Barnabás/Barla(bás)/Borla Balla/Bolla képzésnél is látható/hallható ) Csalloγ~Csalló nevű nemzetség nevéről. Az ómagyar tájnévadás szabálya pedig az, hogy a kisebbik folyóról ill. ágról nevezik el a nagyobbik folyóval vagy ággal bezárt területet, azaz a köz -t, ( ld. Temesköz, Bodrogköz, Taktaköz, a Hanság ősi víztengeréhez viszonyítva: a Rábaköz, a Sárvíz és a Duna között a Sárköz, stb. ). A Nagy-Duna kisalföldi egységes hordalékkúpja csak a felszínen (!) É-i részének, tehát a Csallóköznek a tájneve a pozsonyi és mosoni németség nyelvén évszázadokig Ungarische Große Schüttinsel volt, ( Schütt = áradmány, hordalék, öntés ) ez a mai szlk. Žitny ostrov ; Pozsony legszűkebb térségébe észak - a Kárpátok ÉNY-i tagjainak a Morva- ill. a Vág-folyó felőli lábazata, továbbá a Turóc- és a Felső-Nyitra medence - felől viszonylag későn ( = tömegesen csak a törökkorban ) érkező és letelepedő szlovákok a XIII. sz. óta már itt élő németség Schütt szavát a szláv Žito -nak hallották félre, így lett az ő népetimológiájukkal ) Gabonasziget. A Csallóköz kb. 90 km hosszú és 15~30 km széles terület. [ A Szigetköz neve pedig Ungarische Kleine Schüttinsel volt ; ungarische, mert a németség jöttekor a Kisalföld e térségein színtiszta magyar lakosság élt ]. Az 1885-től szabályozott medrű Nagy-Duna és az október 25. óta üzemelő hajózócsatorna közti művi zárványterületre került az a *Vajka/Vojka község is, amely nevében is őrzi Szt. István királyunk eredeti, a megkeresztelése előtti magyar nevét: ifjú korában ugyanis nyitrai székhelyű birtokaihoz tartozott, amely birtokokon nagyfejedelmi trónörökösként gyakorolta a jószágkormányzást ill. általában a helyi, kistérségi közigazgatást. Utunk a történelmi Pozsony vármegye színtiszta magyar K-i részeinek harántolása: honszerző nagyfejedelmünk itteni szállásterületének nevét őrző Árpád[-falva ] már a középkorban Bősbe olvadt, a közelben van Megyer ( később és ma: Nagymegyer ), Padány, Várkony ( = a Hétmagyar honfoglalást itt is megélt korai avarok vezértörzsének iker-neve: *uar~hyon! ), [Csallóköz-]Nyék, Karcsa, ( Ó-)Gelle, ( Nagy-, Kis-)Budafa, Csécsény-Patony, Diósförge-Patony, ( Duna-)Kisfalud, *Dunaszerdahely ( = tört. járási székhely )/Dunajská Streda. Itt közelítjük meg legjobban - légvonalban km-re - a Csallóközön, sőt a Vízközön ( = a kisebbik: a *Dudvág-/Dudváh-ba folyó *Feketvíz/Čierna voda, és a nagyobbik: a Csalló, azaz pozsonyi *Kis- Duna/Malý Dunaj közé zárt kistáj ) túli *Deáki/Diakovce községet, amelynek Szt. István király által 1001-ben ide telepített bencései az 1103-tól mindmáig fennálló kápolnában ill. az 1228-ban hozzá épített félköríves stílusú ( = a romanika jegyében épült ) 3 hajós, 2 tornyú templomban használták azt a XII. sz. 2. negyedéből származó latin nyelvű misekönyvet, továbbá itt Deákiban, és a bencés rend szomszédos vágsellyei ill. taksonyfalvi birtokainak temetőiben azt a szertartáskönyvet, amelynek része volt a legkésőbb a XII./XIII. szf.-n írt 2 legrégibb összefüggő magyar nyelvemlékünk is: a»halotti Beszéd«, és a»könyörgés«; ( íme a Halotti Beszéd kezdete, valószínűsített egykori hangzásban átírva: )»Látjátuk felejim szümtükkel, mik vogymuk: isá pur és homuv vogymuk. Mennyi míloszt bən terümtevé eleve miü isemüküt, Ádámut, és oduttá vola néki paradisumut házoá«[ Egy, vagy pár szavas, ennél korábban - már a Kárpát-medencében, és rovásírással ill. görög vagy latin betűkkel - leírt és fennmaradt magyar nyelvemlékünk a 680 körüli közép avar kori honfoglalást - benne a székely-magyar honfoglalást - követő késő avar kortól (!) kezdődően, a Hétmagyar honfoglalástól pedig egyre sűrűbben fordul elő ill. maradt fenn ]. Ugyanezen a 25~30 km-es sugarú körön belül van *Galánta/Galanta: gondoljunk Kodály Galántai táncok c. magyar népdal feldolgozására. És Pozsony vármegye itteni, K-i részein járván egyetlen percre se feledjük, hogy 9 évszázadnyi időtartamban, tehát az Árpád-kortól 1884-ig Pozsony vármegye DNY-i és D-i része volt a szigetközi Kiliti, Püski, Remete, Lipót, Darnó és Zseli községek teljes határa, amiként a mai Dunasziget közigazgatási területét alkotó egykori erdők-mezők-rétek-vizek is; és ugyanígy a bal parti anyaközség: *Bodak/Bodíky főmeder jobb parti, szigetközi filiája - éppen származék-státusára utalóan az utóbb kis jelzővel megkülönböztetett - Kisbodak is ; és hogy Győr, Moson és Pozsony vármegye történelmi hármashatára II. Józsefig a hédervári Árpád-fában, utána a hédervári kastély tornyában, végül a zseli Parázsszeg dűlő mellett volt.

3 *SzentMária~ Szemmárja /Somorja/Šamorin, [ ilyen csuvasos sz s váltásra párhuzamos példa, hogy Győr vármegye É-i, így csilizközi kistájain is, és a Csallóköz egy részén is pl. a szárcsa népi neve sárcsa ]; majd *Pozsonypüspöki/Podunajské Biskupice és *Várkony~( magas hangrendű magyar alakja )*Vereknye/( a magyar mély hangrendű, ősibb alakból a szlk. ) Vrakuňa ( a kettő együtt ma: Pozsony egyik külvárosi kerülete ) harántolásával érkezünk majd Pozsonyba. Lelki és alapismereti rákészülés a Felvidékre ill. Pozsonyra *Pozsony történelmi [ = a Nagy-Duna bal parti ] magja az őskortól - az élelemtermelés itteni kezdeteitől - lakott terület, utóbb a Baltikumból a Mediterráneum felé haladó ún. borostyánkő-útvonal legfontosabb dunai átkelőhelye. Majd a kelták idején törzsi székhely volt pénzverdével, a római limes ( = birodalmi határ ) a Duna jobb partján húzódott ( Vindobona/Bécs Carnuntum/Deutsch Altenburg ad flexum Danubii/Magyaróvár Quadrata/Lébény~Kimle~Mecsér között a Mosoni-Dunaágnál: Barátföld Arrabona/Győr ), a Nagy-Duna pozsonyi bal partján időnként hídfő-erődöt igyekeztek kiépíteni a rómaiak, de ide nem terjedt ki maga a Római Birodalom. Attilla húnjait megelőzően és azt követően Pozsony környéke is a germán népvándorló törzsek szállásterülete volt. A germán langobárdokat a korai avarok 568-ban telepítették ki innen is, a Dunántúlról és Szlavóniából is a mai Longobardia/Lombardiába; a DK-sziléziai, a mai morvaországi és az ÉNY-felvidéki korábbi langobárd szállások egy részére régészetileg kimutathatóan (!) 1-2 generációnyi elnéptelenedésidőtartam után, tehát a VI./VII. szf.-n - elsősorban a *várkony vezértörzs-nevű korai avarok szervezésében és segédcsapataiként (!) - kezdtek betelepedni a legkorábbi szlávok is ( = ez a szlávság betelepedésének 1. hulláma, köztük a mai szlovák nép legkorábbi NY-szláv alkotóelemeié is, akik igen kis népsűrűséggel elkezdték nagyon gyéren belakni a Felvidék ÉNY-i magas hegyvidéki részeinek völgyeit ). De más avar-szövetséges, az avarokkal azonos/közel azonos életmódú nem-szláv népek is 568-at követően költöztek be, éspedig elsősorban a nagyállat-tartásra alkalmas síkvidékekre, mint pl. a ma Morva-mezőnek nevezett részekre, ill. a Kisalföld Nagy-Duna bal parti, azaz É-i felére. A NY-i szlávok tipikus ún. prágai kerámiája és a nem-szlávok mostanában ún. Duna-menti -nek vagy egyszerűen csak dunai -nak nevezett kerámiája minden felszínes hasonlósága és/vagy határterületi kölcsönös egymásra hatása ellenére jellegzetesen eltér egymástól, és általában csak az etnikai határok mentén élő népesség használta mind a kettőt. A dunai a szlovák napi-politikus régészek által kitalált művi név: valójában az össz-kárpát-medencei avar kerámia feltűnően egységes, csakis az időben - de akkor szinkron - változó műveltségének edényeiről van szó a Duna itteni térségében is. Az ÉNY-Felvidéken a *Miava-/Myjava-völgy~Galgóc~Nyitra~Selmec~Zólyom között húzott vonaltól É-ra zömmel a mai szlovákok több komponensű, különféle időkben ide érkezett ősei, ettől D-re zömmel nemszláv népek éltek az Avar Birodalom közel 2 és fél évszázadnyi idejében; a zömmel --- kölcsönösen (!) mozaikos mintázatú szállásterület-eloszlást jelent e határsáv mindkét oldalán. Az egyes mozaik-részek azonban önmagukon belül homogén, a saját népük kultúráját megőrző kisebb tömböket jelentenek: a IX. sz.-ig még e határsávok térségében sincs ún. avar~szláv együttélés, legfeljebb a néptömbök felől e határsávok 2 oldaláig húzódó telepek egymás mellett élése és/vagy gazdasági árucseréje. A Hétmagyar honfoglalás és államszervezés során a magyarokkal szövetséges - avar-kori és az Árpáddal érkezett - nem-szláv népekből szervezte meg a magyar központi hatalom a Kárpátok gerinceiig és hágóiig a magyar gyepű-rendszer határvédelmét, míg az ÉNY- és Közép-Felvidék magas hegyvidékeinek völgyeiben élő, különféle (!) törzsekhez tartozó szlávokat ( továbbá azokat a más, nem-szláv népeket, amelyek harcoltak a Hétmagyarok ellen ) a Magyar Királyság ( szlk.: Uhorsko ) államalapítása részeként itt is megszervezett vármegyék ill. erdőispánságok fennhatósága, közigazgatása alá osztotta be. A IX. sz. első éveiben a Temesközbe, D-Erdélybe ill. a Szerémségbe is behatoló óbolgárok hadműveletei elől a mai É-Szerbia, tehát az É-Balkáni (!) Morava-folyó alsó szakaszának térségéből - amelynek az ókori neve Hérodotosznál *Brog n(osz), a hún időkben a torkolatánál a nevét viselő erőd pedig *Marg(um) volt, s amely folyó-nevet a középkorban is előszeretettel használták, a mellé települt *morәb-nevű D-szláv törzsről a

4 VI./VII. szf.-tól ráragadt új Morava nevével szemben - pl. *marót nevű, hún eredetű törökös vezető rétegű, bizánci/orthodox kereszténnyé lett nép, és vele szláv, a VI./VII. szf. óta nyelvileg már el-délszlávosodott É- balkáni népek ( de nem a *szerb, hanem a *morәb/morb nevűek! ) költöztek a Zsitva és a Garam közé [[ is!, meg pl. Biharba is ]]. E szállásaik tömbösek-sávosak voltak, ám néhány csoportjuk *Szered/Sered környékén is megtelepült, valamennyiüket sclavi Mar(a)gen s(es) néven emlegetik a frank, stb. kolostorokban, ill. a NY-i szláv g h hangváltás okán»mara h ens(is)«felségterület-határról írnak a Garam jobb partja mentén. E marót vezetésű *morәb/morb = D-i(!)-morva népesség adja a későbbi ún. közép-szlovák nyelvjárásnak a[z elektronikus média kiegyenlítő ( rossz! ) hatása előtti ] markánsan D-szlávos jellegét; [ Samuel Czambel ( 1909 ) szlovák nyelvész minden, a NY-szláv cseh nyelvvel ( utóbb, ma úgy mondjuk: Sprachbund-ban ) kialakult hasonlóság ellenére a tót/szlovák nyelvet D-szlávnak tartotta; Slovenskỳ parvopois; Slováci i ich reč ]. Végül: a legkésőbb kialakult, és ma ún. K-szlováknak mondott nyelvjárás jellegeit a szlovákok őseinek középkori KÉK-re vándorlását megelőzően itt lakó nem szláv + más szláv népek kései el-szlovákosodása, beolvadása okozta/okozza. Az ókori Mar(us)-, tehát a mai Mor va-folyó bal partja ill. a Kis- és a Fehér-Kárpátok közti, jórészt kilúgozott lepelhomok óriási kiterjedésű összefüggő erdei fenyvesei [ az ún. Bur-erdő, amelynek flórája a mi Fenyőfő~bakonyszentlászlói ún. iszonyatos fenyvesünk növényzetével azonos, és jégkorszaki maradványelemekben is gazdag ], és mozaikosan előforduló cseres-tölgyesek jellemezik az *Erdőhát/Záhorie kistájat. Főként az Erdőháton, de Dévény és Pozsony környékén is a késő avar kortól tömbként élő, Árpád Hétmagyarjainak honfoglalása után határőrizeti szerepű székely-magyar Pozsony had ( = a Pozsony nemzetség és/vagy azonos nevű Szt. István-kori nemzetségfője, egyúttal várkapitánya ) itteni szállásterületeiről kapta a mindenkori magyar nevét a vár, a város, ezekről pedig a vármegye. [ A legújabb szlovák tájbeosztásban nincs Záhorie, helyette Záhorská ( vagy Borská ) nížina, tehát a Hegyentúli ( vagy Bur-/Bor- azaz: erdeifenyves ) alföld a hivatalos megnevezés ]. A VIII./IX. sz. fordulóján a frank hadsereg megdöntötte a kárpátiai Avar Birodalmat, felszámolva annak az egész Kárpát-medencére - tehát mind a törökös, mind a székely-magyar, mind a szláv nyelvű népességre - évszázadokig kiterjedő állami közigazgatását; ekkortól Karinthiában, Stájerországban, Szlavóniában és a Dunántúlon frank helyőrségeket alakítottak ki, az Alpokaljára pedig megkezdődött a bajor-frank parasztok betelepítése. Pár évtized múlva, tehát a IX. sz. 20-as éveire Morvaföldön megszerveződött a frankokkal kapcsolatba kerülő morva törzsszövetség ( ennek katonai arisztokráciája és törzsfőnökei azonban még viseletükben is korábbi uraikat, az avarokat utánozták! ). Majd a frank birodalmi belviszályokat kihasználva az eredetileg frank-vazallus Ómorva Fejedelemség I. Mojmír nevű fejedelme a Turóc-medencei - tehát ilyen értelemben a szlovákok őseitől eredő - származású, nyitrai székhelyű, ugyancsak frank-vazallus Pribina fejedelemségét 833- ban felszámolta. Tehát a NY-felvidéki, azaz a helyi szlávok legfejlettebb csoportja frank segítséggel kezdődő önszerveződését a Kárpátokon túlról hadseregekkel érkező hódító szláv (!), jelesül ómorva I. Mojmír fejedelem szüntette meg: a helyi szláv vezető család ( feje: Pribina ) és katonai kísérete tagjait a Dunán túlra üldözte, szövetséget kötött a késő avar-kori Duna-menti túlélő nem-szlávokkal, majd a Garamig az egész területet kb. 2 generációnyi ( 70, maximum 75 évnyi ) időtartamra a Kárpátokon kívüli főközpontú Ómorva Fejedelemséghez csatolta. Az elüldözött Pribina 8 évnyi kalandos politikai manőverezés után a DNY- Dunántúlon frank gróffá lett, miután a frankok újra (!) megkeresztelték, és frank katonai kíséretet rendeltek mellé Az ómorva I. Mojmír tehát kiterjesztette Ómorávia fennhatóságát a Garamig, így a Nagy-Duna bal parti, azaz É-i Kisalföld-rész zömmel nem-szláv, és a hegyvidék igen gyér népsűrűségű, ám zömmel szláv népeire is; és mivel Dévény ill. Pozsony nemcsak a közvetlenül a frank birodalomhoz csatolt Dunántúllal szemközt a határon, hanem a megnövekedett területű Ómorva Fejedelemség 2 része közötti legfőbb közlekedési utak egyikén feküdt, ezért a morvák mindkét őrhelyet, erődöt megerősítették. Az Ómorva Fejedelemségnek a Garamig terjedő Kárpát-medencei részeit a morvák mindenkori trónörökös hercege Nyitráról kormányozta, míg

5 a főhatalmat gyakorló morva (fő)fejedelem udvara mindvégig Morvaföldön, azaz a Kárpátokon kívül volt, így napjaink nacionalista hamisítása Ómorávia egészét szlovák ős-államnak minősíteni. [ A középkorban az időbeli szinkronban/egyidejűségben nagy -ot jelentő latin magna, ill. bizánci görög megale jelzőt ha valami elmúltával, tehát utólag (!) illesztették pl. egy területi szervezet, akár szállásterület vagy államalakulat nevéhez, akkor már a jelentése öreg, ó ill. régi, sőt: néhai, hajdani volt; ( még a mai közbeszédben is a nagy apa nem óriás, hanem öreg ); ezért a kortársak soha sem írták le e jelzőket a morvák aktuális államára, amíg az - akármekkora kiterjedéssel - fennállt, csak az utókor, ha visszaemlékezni ill. utalni akartak rá. Tehát nem létezett Nagy Morávia, valós térbelisége ill. kb. 2 és fél generációnyi léte okán pedig még nagyobb torzítás Nagy-Morva Birodalomról fantáziálni ]. I. ( Nagy ) Szv atopluk ( ) ómorva fejedelem a félvazallusságot időnként lerázva függetlenedni akart a frankoktól, ezért uralkodása vége felé Árpád etelközi majd erdélyi Hétmagyarjaival kötött szövetséget a frankok elleni hadjáratokra, korábban pedig közvetlen kapcsolatot akart kiépíteni a vele időnként szövetséges, a Hétmagyarok érkezése előtt az al-dunai~szerémségi~temesközi~d-erdélyi részeket az avar központi hatalom szétdúlása után uraló óbolgárokkal, amely kapcsolat érdekében I. Szvjatopluk/Szv atopluk [ a Bíborbanszületett VII. Kónsztantinosz bizánci császár 2/3 évszázad múlva írt összefoglaló tudósításaiban még őrzi e név eredeti kiejtését: Szfendoplók(osz), az -en orrhang a szláv nyelvek többségében általában -я /(átírva) -ja hangzásúvá vált, még később a j is elnémulhatott ] - éppen Pozsony/Dévény térségéből is kiindulva - annexiós ( = terület-szerző ) céllal többször betört a Nagy-Duna jobb partjára, azaz a frank-megszállta Dunántúlra is. Ezt elhárítandó a IX. sz. végétől a frankok szlovéniai~szlavóniai~dunántúli határőrgrófja, sőt, között itteni katonai parancsnoka: a vend/szlovén származású Braszláv herceg a morvák ( és a szlovákok ősei ) ellen a Nagy-Duna bal partján, Pozsonyban 892-ben frank katonai hídfőt épített; és ezt az erődöt az építtetőről = a frank-vazallus morva államot és lakosságát katonailag ellenőrző és féken tartó hadvezérről nevezték el a frankok Braszláv várá -nak ): ( egy 907-es, a még Árpád nagyfejedelem által előkészített és megszervezett, a honfoglaló magyarok európai jelentőségű átütő győzelmét hozó pozsonyi csatáról hírt adó salzburgi bajor-frank iratban --- a Burg-ot Purch -nak írva ) Brezalaus-purch ( németül mindmáig ) Preßburg ~ ( ebből lett ószlovákul, majd a szlovákság által a XIX. sz.-ig használt alakban ) Prešporok az 1919-es entente-cseh megszállás óta Bratislava. [ Utóbbi névadás egy XIX. sz.-i tévedésen alapul: egy korabeli frank iratból P. J. Šafarik tót/szlovák történész a hídfő-vár építő Braszláv neve helyett Bratiszláv -ot olvasott ki, és a szövegkörnyezetet is tévesen úgy értelmezte, hogy e személy I. Szv atopluk fia volt. ( I. Szv atopluk ilyen vagy hasonló nevű és/vagy kormányzói rangú fiáról nem tud a történelem, noha családja minden tagjáról korabeli külföldi források bőségesen szólnak ). Amikor a XX. sz.-ban a szlovák történészek egy része elismerte ezt az alapvető hibát, hogy mégse a saját őseiket is féken tartó frank határőrgróf nevét viselje a fővárosuk, kitaláltak egy bratri -sláva = a testvérek dicsősége, testvéri dicsőség művi értelmezést, a másik testvér, fívér alatt a cseheket értve január 1. óta azonban szétköltöztek e testvérek : ( megint ) nincs Csehszlovákia, de még Cseh-Szlovákia sem Most vajon ki és mivel magyarázza a tévedésen alapuló és gyökértelen Bratislava-nevet?! ]. Az Árpád fia, Levente vezette magyarok vlsz. 902-ben adták meg a kegyelemdöfést Ómorávia államiságának, maga Levente pedig a NY-i gyepűt őrző várát ( a német iratokban: Liuntikas -burg, Laventenburch ) az egykori ómoráviai fejedelmi központoktól DNY-ra a Thaya-/Dyje-folyó torkolata közelében építette fel; ( kései és romlott nevű alakja: Břeclav L unden-burg ). A morva vitézek többsége pedig csatlakozott a magyar haderőhöz, még korábbi - Szt. Kónsztantinosz/Cirill és Szt. Methódiosz, ill. bajor papok térítő tevékenységének köszönhető - felszínes kereszténységüket is elhagyva, és a honfoglaló magyarok többségének pogány szokásait, szertartásait is átvéve. Nyitra és tágabb környéke pedig ( a környék -be beleértve a középdunai hordalékkúp, tehát a Víz- és a Csallóköz + a Szigetköz legnagyobb részét is ) az Árpád-házi trónörökös hercegek közigazgatási~jószágkormányzási iskolája és tangazdasága lett, mind a Magyar Nagyfejedelemség, mind a keresztény Magyar Királyság idején. A Pozsony váráról elnevezett Pozsony határ-vármegyét magának Szt. István királynak a parancsára szervezték meg, ezért a pozsonyi Szt. Márton székesegyház főoltára szoborcsoportjában a patrónus, tehát az ókorban a Pannonia provincia É-i részén született, Galliába/Franciaországba elkerült Szt. Márton főoltár tengelyében álló, azaz középső szobra mellett méltán állt jobbról Szt. István király, balról Szt. László király szobra

6 A szlovákságot alkotó szláv népesség 2. fő hulláma a XIII. sz.-ban ( a tatárjárás előtt is, de főképpen az után ) költözött be Lengyel- és Morva-Szilézia környéki hegyvidéki őshazájából a korabeli adózás szempontjából kedvezőbb, pl. az irtásfalvak létesítéséért több generációs adómentességet ill. kedvezményeket biztosító Magyarország ÉNY-i részeire; az elvándorlásuknak nyomatékot adó sziléziai német térnyerésnek is, a ma szlovákoknak mondott népesség onnan elköltözésének is van gyér nyoma a Lengyel Királyság korabeli okmányaiban. Végül a szlovákság jelentős létszámú és legkésőbbi szláv - cseh és morva - rétegét a huszita háborúk elől a XV.~XVI. sz.-ban elmenekülő igen sok ezer katolikus család elsősorban a Felvidékre költözése, majd a mérsékelt irányzatú ( ún. kelyhes ) huszita hittérítők és családjaik átköltözése jelentette; ( e husziták utódainak túlnyomó többsége a reformáció idején lutheránussá/evangélikussá lett és szintén beleolvadt a szlovákságba ). E kései jövevény cseh-morva komponens hozta magával a cseh nyelvterületen a XIV. sz.-tól kialakult -ak népnév-képzőt, így valószínűleg ők alkották meg a slovak /szlovák ( többes számban: szlováci ) szót, amely egyes számban szláv férfi -t jelent, és ez váltotta fel ( nagyon lassan! ) a mai szlovákság korábbi» slovian/sloven = szláv férfi«önmegnevezését, ( míg a nőket mindmáig az eredeti» slovenka = szláv nő«néven nevezik ). Így a Felvidék szláv-lakta területeinek korábbi gyűjtőneve is - először csak ben leírva - Sclavonia volt. Tehát a középkor folyamán soha és sehol nem fordul elő a Sloven sko = Szlovákföld Szlovákország~Szlovákia megnevezés, amelynek előzménye is majd csak a XVII./XVIII. sz. fordulóján jelenik meg írásban a sloven ská zem = szlovák föld formában, tehát már a tartomány, ország név-képzős - sko utótaggal. Szintén a mozgékony és országos kapcsolatú husziták és lutheránus utódaik felvidéki beolvadása tudatosíthatta először a magas hegyekkel erősen tagolt terepen szóródott szállásterületű, csak a közvetlen szomszédsággal ( = a szomszéd völgy lakóival ) rendszeres kapcsolatba kerülő felvidéki szlávság nyelvi és részben kulturális egységét, mi -tudatát. A XX. sz. előtt a nemzeti nyelven prédikáló, tehát a szlovák többségű területeken szlovákul is prédikáló ill. működő evangélikus egyházrész iskola-hálózata és általános kulturális tevékenysége volt elsősorban a szlovák öntudat kifejlődésének legfőbb támasza. E folyamat következményeként is a középkor végétől követhető nyomon, hogy a szlovákság - ekkor még mint anyanyelvi közösség - elnevezésében is megkülönbözteti Magyarország ( a *hungár népnévből származó hu(ν)gar, a NY-i szláv g h általános hangtörvény érvényesülése, továbbá itt a szó-eleji h elkopása és az n elnémulása után:» u hor«, ezért a *Hungária országnévből Uhor sko ) egészét, mint közös államot, hazát a magyar többségű területek tömbjétől [ = Maďar sko; e sok évszázados és 1920-ig következetes (!) szlovák fogalom-használat alapján az államuk jogelődjéhez 1920-ban csatolt D-i, magyar többség lakta területsávot a szlovákok ma is Maďarsko(!)-nak kellene, hogy hívják!; ám Trianon után e megnevezés használatát beszűkítették Csonka-Magyarországra, mint utódállamra --- mindmáig ]. A reformáció kezdetétől a NY-Európába kikerülő szlovák vándor-diákok ( peregrinusok ) és ipari tanulók, céh-legények az ottani nyilvántartásokba következetesen azt írták be, hogy hazájuk Hungária/Uhor sko, anyanyelvük szerint pedig ők a magyarországi szláv/sclavus ( slovian/sloven ) nép fiai, vagyis megvolt mind a nyelvnemzeti, mind a hungárus honpolgári identitástudatuk. A magyar-szlovák együttélés lényegében konfliktus-mentes 9 évszázada után a XIX. sz. elejétől a szlovák értelmiség józanabb részének vezetésével felerősödött a SzentKorona égisze alatti szlovák nemzeti önigazgatás-/autonómia-törekvés is, míg a nagy-orosz birodalom érdekszférájának Közép-Európába kiterjesztését célzó pánszláv agitáció hatására pedig a szélsőséges szlovákok körében is teret nyert a Monarchia állami egységéből - tehát az éves Magyarországból is - kiszakadó, Oroszország védnöksége alatt megalapítandó cseh-morva-szlovák egységes szláv nemzetállam politikai célja is. A szlovák-magyar ellentétek jellemző este volt pl., hogy a selmecbányai evangélikus líceumban egy szlovák nacionalista tanár azért buktatta meg az ekkor még Petrovics vezetéknevű Petőfi Sándort - mégpedig magyar(!) nyelv- és irodalomból -, mert anyja, Hrúz Mária szlovák származása ellenére sem volt hajlandó belépni az evangélikus magyar Petőfi a magyar-ellenes szlovák nacionalista szervezetbe, ( a majd 1861/62-ben megalakuló Matica Slovenská elődjébe ) ben a jelentősebb arányban szlovák lakosságú felvidéki városok egy részében feszültséget okozott, hogy a közhivatalok, közintézmények zászlótartóiba a császári lobogó helyére a piros-fehér-zöld magyar trikolórt, vagy az ekkor frissen kialakított szlovák nemzeti zászlót tűzzék-e ki, de ezek a nézeteltérések többnyire megmaradtak az utcai vagy kocsmai csetepaték szintjén. Az májusi liptószentmiklósi szlovák nemzetgyűlés a szentkoronás~címeres piros-fehér-zöld zászlót Uhorsko közös állami zászlajaként ismerte el, ez alatt megkülönböztette Maďarsko ( címer nélküli ) piros-fehér-zöld zászlaját, és Slovensko piros-fehér

7 zászlaját; [ tehát akkor még bikolort: a kéket csak hónapokkal később - a Hurban-vezette Miava-i betörés idején - vették bele: ekkor kék-fehér-piros trikolor lett, s a légiók erre esküdtek fel, meg a Mátra-Fátra-Tátra téveszme okán a magyar címerből átvett, ám kékre festett hármashalmos, ill. a latin-keresztény Szt. István király apostolisága helyett a görög-keleti ( orthodox ) Cirillre és Methódra átértelmezett kettőskeresztes - minden valós tót/szlovák történelmi előzmény nélkül ugyancsak 1848-ban kitalált - címerre, amely címer a Štúr, Hurban és Hodža által még Bécsben megszervezett Szlovák Nemzeti Tanács pecsétjén debütált ]. A bécsi hatalom a Morvaföldön kiképzett néhány kisebb tót/szlovák légiót szeptember 17.-én ugyan át tudta dobni a határon a magyar forradalom és szabadságharc ellen, de ezeket a bécsi zsold akadozása miatt fosztogató bandákká züllő alakulatokat a helyi lakosság a magyar honvédség/nemzetőrség és a vármegyék közreműködésével rövid idő alatt felszámolta. Mindezen jelenségeket is felmérve báró Eötvös József és Deák Ferenc már a Bach-korszak idején kimunkálta a Magyarország mozaikos nemzetiségi viszonyaira alkalmazható javaslatait, amelyek lényege a szabad vallásgyakorlás személyiségi jogával azonosan teljes körű személyi autonómia a nemzetiség megélésében: egyenrangúan szabad nyelvhasználat a helyi ill. megyei közéletben, az anyanyelven történő beterjesztések joga a helyi közigazgatási jogalkotásban éppúgy, mint a Bach-korszak utáni országgyűlésben, anyanyelvi oktatás az állami népiskolákban, szabad anyanyelv-használat az illető nemzetiség kulturális és gazdasági életében; ám a történelmi Magyarország állami ( és gazdasági ) egységének és működőképességének megőrzése érdekében az országos jogalkotás legyen magyar nyelvű; a közigazgatási beosztást ( = a megye-rendszert ) ne szabják át valamely nemzetiség éppen aktuális többsége alapján, és ugyanezért - Horvátország eredendő (!) és sok száz éves alkotmányjogi önállóságát kivéve - ne legyenek autonóm nemzetiségi régiók, tartományok sem: tehát ne érvényesülhessen az a nemzeti(ségi) szeparatizmus sem, amelyet az 1861-ben Turócszentmártonban megfogalmazott szlovák memorandum a Magyarországon belüli szlovák területi autonómia = a felsőmagyarországi szláv kerület [ horno-uhorské slovenské okolie, rövidítve: Okolie = a kerület ] programjában rögzített. Ez a koncepció a XIX. sz.-ban lehetséges legjobb - a svájcival sok tekintetben azonos - módon egyeztette az erős és egységes állam programját a személyi autonómia-elvű nemzetiségi egyenjogúságnak [ = az ún. individuális kisebbségvédelem -nek ] a korabeli liberalizmus által hirdetett alapcéljaival. Erre épült a kiegyezés után 1 évvel az Eötvös által benyújtott 1868-as magyarországi XLIV. törvény A nemzetiségi egyenjogúság tárgyában, amelyet az országgyűlés mindkét háza elfogadott, majd az uralkodó szentesített is. Ennek okán a magyarországi parlamentbe először 1869-ben beválasztott tót/szlovák nemzetiségű követek is, tehát az önmagukat tótföldi delegátusoknak nevező szlovák képviselők is a budapesti országgyűlésben anyanyelvükön adhatták be beadványaikat ill. szólalhattak fel, szinkron-tolmácsok közreműködésével. A Monarchia papírpénzeire pedig az értéket jelző számon kívül valamennyi nemzetiség nyelvén rányomtatták a címletet szövegszerűen is, mégpedig azonos betűnagysággal. Az osztrák-magyar ( és az ezt rövid idő múlva követő horvát-magyar ) kiegyezés utáni időkben a világ akkori leggyorsabb gazdasági fejlődését mutató Magyarország/Uhorsko sikerektől megrészegült magyar politikusainak és más vezetőinek egy része, tehát a hivatalos Budapest azonban időnként kifejezetten gőgösen és sértően jellemezte a nemzetté válása elején tartó szlovákság ÉNY-felvidéki részét: pl. az MTA támogatásával 1886-ban megjelent A Magyar Birodalom földrajza, különös tekintettel a néprajzi viszonyokra c. - földrajzi tekintetben különben kitűnő színvonalú - monográfia ( p ) ezt írja: A tótok rendesen magas termetű, szálas emberek, arczuk széles, kidomborodó pofacsonttal; többnyire szőkék, bajuszt, szakállt nem szoktak viselni, hajukat hosszúra növesztik. Trencsén megye éjszaki vidékein, Árvában s más terméketlen vidékeken a nép nagyon szegényesen táplálkozik, leginkább zab-kenyérrel és burgonyával él. Lakásai is nyomorultak; a hegyes vidékeken a falvak házai néha messzire szét vannak szórva, többnyire fából összetákolt viskók, nagyon apró ablakokkal, kémény nélkül; gyakran az egész lakás csak egy szobából és kamarából áll. A tót nép általában jámbor, vallásos, szelíd lelkületű, alázatos, de gyakran hízelgő, álnok és makacs; csendes nyugodt magaviseletű, de igen lármás, amikor ittas. Kiválóan a pálinkát szereti, s a pálinka-ivás nemcsak testi,

2. Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország

2. Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország 2. Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, SzentLélek---teljes SzentHáromság, (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

Részletesebben

4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele.

4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele. 4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele. >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, SzentLélek---teljes SzentHáromság, (egyetlen)egy, örök, igaz,

Részletesebben

BALKANOLÓGIA-1. Bevezetés a román őstörténet tanulmányozásába

BALKANOLÓGIA-1. Bevezetés a román őstörténet tanulmányozásába BALKANOLÓGIA-1. A románok eredete. * * [[ rövid utalásokkal a Kelet- és Közép-Balkán, továbbá e balkáni térséggel északról szomszédos területek, így a Kárpát-medence keleti fele és az Al-Duna teljes bal

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám!

''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám! ''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám! Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján --- 1910. Szerkesztette

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

»SZABJ HATÁRT BÚS GYÖTRELMEDNEK«

»SZABJ HATÁRT BÚS GYÖTRELMEDNEK« »SZABJ HATÁRT BÚS GYÖTRELMEDNEKMegpróbálja*, kit szeret, Másként Ő nem is tehet, Sion, ezt hát jól gondold meg, S szabj határt bús gyötrelmednek«( Református énekeskönyv-1948., a 394. dícséret nyomán )

Részletesebben

A nemzeti tér történelmi reprezentációi

A nemzeti tér történelmi reprezentációi A nemzeti tér történelmi reprezentációi Szarka László FELFÖLD, FELVIDÉK, SZLÁV KERÜLET SLOVENSKO Adalékok a felföldi magyar szlovák nemzeti térkijelölés XVIII XIX. századi történetéhez A magyar államalapítástól

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

A szlovák-magyar viták háttere

A szlovák-magyar viták háttere A szlovák-magyar viták háttere (Megjelent a Magyar Szemle 2007. decemberi számában) Hogyan lehet arcátlan pimaszság -nak nevezni, ha a Szlovákiai Magyar Koalíció megbékélési nyilatkozatot javasol a két

Részletesebben

Csicsay Alajos. Iskolatörténet

Csicsay Alajos. Iskolatörténet Csicsay Alajos Iskolatörténet Unokáimnak, Csicsay Bencének és Áronnak, valamint kortársaiknak szeretettel Csicsay Alajos Iskolatörténet Lilium Aurum Dunaszerdahely 2002 A könyv megjelenését támogatta:

Részletesebben

KOSZTIN ÁRPÁD MAGY AR TÉRVESZTÉS ROMÁN TÉRNYERÉS ERDÉLYBEN

KOSZTIN ÁRPÁD MAGY AR TÉRVESZTÉS ROMÁN TÉRNYERÉS ERDÉLYBEN KOSZTIN ÁRPÁD MAGY AR TÉRVESZTÉS ROMÁN TÉRNYERÉS ERDÉLYBEN Budapest 2003 A borítón: Barabás Miklós: Utrakelo román család Szelistye vidékérol (Balról a Kudzsiri Alpok sziklafalai, jobbról a Maros dombvidéke

Részletesebben

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXII. SECTIO HISTORIAE Kiss László A SZLOVÁK NEMZETI TUDAT SZÜLETÉSE Tanulmányok a szlovák nemzeti ébredés és a reformkori szlovák magyar viszony

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * 9. Sopronhorpács, Árpád-kori ( műemlék ) templom; a Biblia éve >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

Részletesebben

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon University of Miskolc Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék SZAKDOLGOZAT Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon Név: Domina Viktor Igazgatásszervező Nappali tagozat Konzulens: Hallók

Részletesebben

A MAGYAROK - KIEMELTEN A SZÉKELYMAGYAROK - ÓKORI ÉS KORAI KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉRŐL --- DIÓHÉJBAN.

A MAGYAROK - KIEMELTEN A SZÉKELYMAGYAROK - ÓKORI ÉS KORAI KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉRŐL --- DIÓHÉJBAN. A MAGYAROK - KIEMELTEN A SZÉKELYMAGYAROK - ÓKORI ÉS KORAI KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉRŐL --- DIÓHÉJBAN. A SZÉKELY AUTONÓMIA GYÖKEREI. A szkíta~hún Dul(ә)-dinasztia legmaradandóbb emlékű tagja, a húnok egyik leghűségesebb

Részletesebben

ETNOSZOCIOGRÁFIA. Általános összefoglaló ismertető LENGYEL NEMZETISÉG. Összeállította: Buskó András. Országos Lengyel Önkormányzat elnökhelyettese

ETNOSZOCIOGRÁFIA. Általános összefoglaló ismertető LENGYEL NEMZETISÉG. Összeállította: Buskó András. Országos Lengyel Önkormányzat elnökhelyettese ETNOSZOCIOGRÁFIA Általános összefoglaló ismertető LENGYEL NEMZETISÉG Összeállította: Buskó András Országos Lengyel Önkormányzat elnökhelyettese Budapest, 2013. november 1 Mi a nemzetiség szeretetét mindenkiben

Részletesebben

Titkok és mítoszok. Rozványi Dávid

Titkok és mítoszok. Rozványi Dávid Titkok és mítoszok Rozványi Dávid 2 Titkok és mítoszok örököseként mit jelent ma magyarnak lenni? Angyalné Kovács Anikó megkért, hogy beszéljek a tanítványainak arról, mit jelent magyarnak lenni. A kérésnek

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/bacsfaine-dr-hevizi-jozsa-etnikai-es-vallasimegoszlas-szerint-aranyositott-onkormanyzatok-a-magyar-kiralysagban-03-02-04/

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS. Poór János

MAGYARORSZÁG MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS. Poór János 12 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS 1 7 1 1-1 7 9 0 Poór János POÓR JÁNOS Megbékélés és újjáépítés 1711-1790 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Poór János Főszerkesztő:

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

A Rákóczi-család és a ruszinok

A Rákóczi-család és a ruszinok Botlik József A Rákóczi-család és a ruszinok A Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc leghűségesebb népéről gens fidelissima, a ruszinokról szólunk, akiknek élete, sorsa elválaszthatatlanul összefonódott

Részletesebben

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században A szolnoki ütközet 1849. március 5-én. Greguss Imre (1856 1910) festménye A nagysallói ütközet, 1849. április 19. Medve Imre festménye A hazáért mindhalálig

Részletesebben

Lélekvesztő sajkában

Lélekvesztő sajkában Lélekvesztő sajkában* - korszak-jellemző politikai szküllák, kharübdiszek, szirén-hangok között - navigálva, pályaválasztásomtól ( 1956/ 57 )~1989/ 90-ig egy nemzedéknyi # ideig * sajka = evezős halászcsónak

Részletesebben

Ezer év. Zala megye históriája

Ezer év. Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Megjelent Zala megye első írásos említésének ezredik évfordulója alkalmából. Ezer év Zala megye históriája Pannon Lapok Társasága Zalaegerszeg,

Részletesebben

(Angolul/In inglese: http://www.osservatorioletterario.net/botoslaszlo-slovakia.pdf )

(Angolul/In inglese: http://www.osservatorioletterario.net/botoslaszlo-slovakia.pdf ) OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

EZREDÉVES KAPCSOLATOK

EZREDÉVES KAPCSOLATOK EZREDÉVES KAPCSOLATOK MAGYARORSZÁG LENGYELORSZÁG KAPCSOLATAI EGY EZREDÉVEN KERESZTÜL LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR RÁKOSLIGET Szerkesztette: BUSKÓ ANDRÁS BUDAPEST, 2002 2 Két nemzet van egyesülve bennünk S

Részletesebben

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.4 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ BEVEZETÔ:

Részletesebben