Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére, aláírására, figyelembe véve a Kbt.99.. (4) bekezdésének rendelkezéseit.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére, aláírására, figyelembe véve a Kbt.99.. (4) bekezdésének rendelkezéseit."

Átírás

1 80/2011. /XI. 02./ számú határozat: 1./ Zalaapáti község szennyvízkezelésének megoldása tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyertesének H + V Szennyvíztelep Építı Konzorcium 8360 Keszthely, Sömögyei út 1. szám alatti vállalkozást nevezi meg. 2./ Az 1./ pontban megnevezett vállalkozást megbízza a kivitelezési munkák elvégzésével az ajánlatában szereplı ,- Ft összeg elfogadásával a pályázatban rögzített feltételekkel. 3./ A HYDROCOMP Kft ajánlattevı ajánlatát a Kbt (1) g) pontja alapján, az SZ-L BAU Kft. ajánlattevı ajánlatát a Kbt (1) f)-g) ponjai alapján érvénytelennek nyilvánítja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére, aláírására, figyelembe véve a Kbt.99.. (4) bekezdésének rendelkezéseit. 81/2011. /XI. 02./ számú határozat: Az Együtt-Egymásért Egyesület részére, kérelmére a augusztus szeptemberében megrendezendı A falusi élet lehetıségei címő képzés rendezvényükre a Zalaapáti Mővelıdési Ház 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 64. szám alatti intézmény bérbeadására vonatkozóan az alábbi árajánlatot adja: - Bérleti díj/alkalom : ,-Ft +ÁFA, - Bérleti díj 7 alkalomra: ,-Ft +ÁFA, - Bérleti díj bruttó összege: nettó: Ft Ft ÁFA= ,-Ft Felhatalmazza a polgármestert e döntésének megfelelıen az árajánlat kiadására. 82/2011. /XI. 28./ számú határozat: 1./ A Képviselı-testület megismerte és megtárgyalta a Zalaapáti Községért Közalapítvány /8741 Zalaapáti, Szent István tér 9./ ,- Ft összegő hitelkérelmét Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehetı támogatás jogcímen elnyert MVH támogatás

2 megelılegezésére a Zalaapáti Helytörténeti Múzeum külsı felújítására. 2./ Kijelenti, hogy a ,- Ft összegő hitel és kamatai visszafizetésének biztosítékaként Zalaapáti Önkormányzata /8741 Zalaapáti, Szent István tér 9./ készfizetı kezességet vállal. 3./ A hitel biztosítékaként hozzájárul Zalaapáti: 143. hrsz. alatt nyílvántartott, Zalaapáti és Esztergályhorváti közös tulajdonát képezı ingatlanra a jelzálogjog bejegyzéséhez. 4./ Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, és a jelzálogjogot rögzítı szerzıdés aláírására a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetnél. 83/2011. /XI. 28./ számú határozat: 1./ A Képviselı-testület megismerte és megtárgyalta a Zalaapáti Községért Közalapítvány /8741 Zalaapáti, Szent István tér 9./ ,- Ft összegő hitelkérelmét Közösségi célú fejlesztés- Bemutató múzeum kialakítása, rekonstrukciója felújítására elnyert MVH támogatás megelılegezésére a Zalaapáti Helytörténeti Múzeum belsı felújítására. 2./ Kijelenti, hogy a ,- Ft összegő hitel és kamatai visszafizetésének biztosítékaként Zalaapáti Önkormányzata /8741 Zalaapáti, Szent István tér 9./ készfizetı kezességet vállal. 3./ A hitel biztosítékaként hozzájárul Zalaapáti: 143. hrsz. alatt nyílvántartott, Zalaapáti és Esztergályhorváti közös tulajdonát képezı ingatlanra a jelzálogjog bejegyzéséhez. 4./ Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és a jelzálogjogot rögzítı szerzıdés aláírására a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetnél. 84/2011. /XI. 28./ számú határozat: Zalaapáti Körjegyzıség III. negyedévi költségvetési beszámolóját

3 ezer Ft eredeti elıirányzattal, ezer Ft módosított elıirányzattal, ezer Ft nyitó pénzkészlettel, ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással, ezer Ft záró pénzkészlettel az elıterjesztés 1. számú melléklete alapján jóváhagyja. Felelıs: 85/2011. (XI. 28.) számú határozat: Zalaapáti Önkormányzata III. negyedévi költségvetési beszámolóját ezer Ft eredeti bevételi és kiadási elıirányzattal ezer Ft módosított bevételi és kiadási elıirányzattal ezer Ft nyitó pénzkészlettel, ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással, ezer Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja. 86/2011. /XI. 28./ számú határozat: Zalaapáti Önkormányzata évi költségvetési koncepcióját - az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı: a költségvetés készítése 87/2011. /XII. 08./ számú határozat: A Családsegítı és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. Felelıs: Kolodics Mária családgondozó

4 88/2011. /XII. 08./ számú határozat: Zala Megyei Települési Önkormányzatok Útkezelıi Társulása 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10. Megszüntetı Okiratát - az elıterjesztés szerint jóváhagyja. 89/2011. /XII. 08./ számú határozat: Zalaapáti Önkormányzat évre megállapított ,- Ft tagdíj elengedését kéri az alábbiak miatt. Zalaapáti 721/2 hrsz-ú útban és 721/1 hrsz-ú rézsőben, valamint 41 hrszú vízelvezetı rendszerben keletkezett természeti károk helyreállítási munkáinak mőszaki ellenırzését a Zala Megyei Útkezelıi Társulás alkalmazottja végezte. A mőszaki tartalom részleges teljesítése miatt önkormányzatunkat a megítélt állami támogatás részleges visszafizetésére kötelezte a Magyar Államkincstár. 90/2011. /XII. 08./ számú határozat: 1./ Zalaapáti község szennyvízkezelésének megoldása pályázaton elnyert támogatás megelılegezésére hitel felvételérıl döntött. A hitel összege: ,- Ft, Tizenhatmillió-háromszáztizenhétezernégyszázötven forint. A hitel futamideje: 1 év, december 15. Hitelfedezet: NYDOP támogatás engedményezése, Önkormányzat költségvetése, gépjármőadó és helyi adók engedményezése. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a körjegyzınek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében megkösse.

5 91/2011. /XII. 08./ számú határozat: 1./ Esély a hatékony integráció és korszerő tanulási környezet kialakítására a Zalaapáti közoktatási mikro térségben pályázaton elnyert támogatás megelılegezésére hitel felvételérıl döntött. A hitel összege: ,- Ft, Tizenhatmillió-kilencszázharminchatezerkettıszázhuszonkettı forint. A hitel futamideje: 1 év, december 15. Hitelfedezet: NYDOP támogatás engedményezése, Önkormányzat költségvetése, gépjármőadó és helyi adók engedményezése. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a körjegyzınek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében megkösse. 92/2011. /XII. 08./ számú határozat: A közös tulajdonú rendezvénysátor, Balatongyörök által felajánlott részének 50 %-os tulajdoni hányadát megvásárolja, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatától ,- Ft összegért. Megbízza a polgármestert a tárggyal kapcsolatos jegyzıkönyv mellékleteként csatolt - megállapodás megkötésével, aláírásával. 93/2011. /XII. 08./ számú határozat: 1./ Esély a hatékony integráció és korszerő tanulási környezet kialakítására a Zalaapáti közoktatási mikrotérségben tárgyú beruházás projektmenedzsment tevékenység munkáival a BFH Európa Projektfejlesztı és Tanácsadó KFT Szombathely, Semmelweis I. u em. 6. szám alatti vállalkozást bízza meg ,- Ft ,- ÁFA, összesen: ,- Ft összegő árajánlatának elfogadásával, az árajálatban szereplı feladatokkal. 2./ KONSTANS 2002 Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Sárvár és a Humán Esély Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Zalaegerszeg árajánlatát nem fogadta el.

6 3./ Megbízza a polgármestert a Vállalkozási Szerzıdés megkötésével, aláírásával. 94/2011. /XII. 08./ számú határozat: 1./ Zalaapáti általános iskola korszerősítése, bıvítése és akadálymentesítése kiviteli terveinek elkészítésével a 2-MM-Projekt Építész és Mérnöki Tervezı és Szolgáltató KFT Alsópáhok, Fı u szám alatti vállalkozást bízza meg ,- Ft + ÁFA összegő árajánlatának elfogadásával, az árajálatban szereplı feladatokkal. 2./ FESZTONDEL Kft. Keszthely és Farsang László Zalaapáti vállalkozás árajánlatát nem fogadta el. 3./ Megbízza a polgármestert a Vállalkozási Szerzıdés megkötésével, aláírásával. 95/2011. /XII. 08./ számú határozat: NYDOP A. Kis-és mikrotéségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése címő támogatási konstrukcióhoz a tanévre vonatkozóan elkészített esélyegyenlıségi helyzetelemzés és intézkedési terv tanévi felülvizsgálatával a Magisztérium LMG Humánerıforrás és Térségfejlesztı Kft Szombathely, Hét vezér u. 3A. szám alatti vállalkozást bízza meg ,- Ft + ÁFA összegben. A megbízási díj összegét két részletben fizeti ki: ,- Ft + ÁFA összeget január 15-ig, ,- Ft + ÁFA összeget március 15-ig. Megbízza a polgármestert a Vállalkozási szerzıdés megkötésével, aláírásával. 96/2011. /XII. 08./ számú határozat:

7 Az ISUZU típusú közösségi autóbusz módosított, egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetési szabályzatát - az elıterjesztés szerint elfogadja. Hatályba lépésének idıpontja: december 1. 97/2011. /XII. 08./ számú határozat: December 26-án átadásra kerülı Babakötvény költségeire 5 újszülött részére ,- Ft támogatást biztosít évi költségvetési tartaléka terhére. 98/2011. /XII. 08./ számú határozat: A téli hó eltakarítás gépi munkáinak elvégzésével ifj. Berta László Zalaapáti, Vörösmarty M. u. 4. szám alatti vállalkozót bízza meg december 15-tıl március 15-ig bruttó 7.000,- Ft + ÁFA/óra megbízási díjért. A vállalkozó részére havi bruttó ,- Ft + ÁFA/hó készenléti díjat állapít meg. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére, aláírására. 99/2011. /XII. 08./ számú határozat: 1./ Zalaapáti Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával az AOD Építész és Grafikus Iroda Kft. Agg Ferenc tervezı 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2. szám alatti vállalkozást bízza meg bruttó ,- Ft összegő árajánlatának elfogadásával, az árajánlatban szereplı feladatokkal. 2./ A TÓNUS Építész és Mérnöki Tervezı Kft Keszthely, Erzsébet királyné útja 40. és a MENHIR Tervezı és Fıvállalkozó Bt. Gyenesdiás vállalkozás árajánlatát nem fogadta el. 3./ Megbízza a polgármestert a Vállalkozási szerzıdés megkötésével, aláírásával. 100/2011. /XII. 08./ számú határozat:

8 A 76-os számú fıút Hévíz elkerülı szakasza nyomvonalának eltérésére vonatkozó Szentgyörgyvár település területét érintı területi hatásvizsgálatot megismerte, a benne foglaltakkal egyetért. Felkéri a polgármestert hogy döntésérıl Szentgyörgyvár Polgármesterét értesítse. 101/2011. /XII. 08./ számú határozat: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja 8360 Keszthely, Szalasztó u. 16. részére karácsonyi ajándékcsomagok készítéséhez ,- Ft egyszeri támogatást nyújt évi költségvetési tartaléka terhére, elszámolási kötelezettséggel. Megbízza a polgármestert a támogatási szerzıdés megkötésére, a támogatás átutalására. 102/2011. /XII. 08./ számú határozat: A Pécsi Vízmő Zrt-vel (7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. ) és az Aquainvest Kftvel (7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. ) Zalaapáti Község Önkormányzata és Bókaháza Község Önkormányzata szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének üzemeltetése, mőködtetése érdekében megkötött koncessziós szerzıdés felmondására irányuló nyilatkozatát visszavonja amennyiben a koncesszióba vevı cégcsoport hajlandó a koncessziós szerzıdés felülvizsgálatára, közös megegyezéssel történı módosítására. A tulajdonos önkormányzatok ezennel ismételten kijelentik, hogy ezt követıen is következetesen fellépnek a koncessziós szerzıdésben foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében a koncesszióba vevı vállalkozásokkal szemben. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására. Felelıs: Vincze Tibor Zalaapáti polgármestere 108/2011. /XII. 20./ számú határozat: 1./ Zalaapáti Önkormányzata a hulladékszállítás költségét évben a lakosság helyett átvállalja.

9 2./ A kommunális hulladék szállítását havi 3 alkalomról 2 alkalomra módosítja. 3./ A évre elıterjesztett árajánlatot nem fogadja el, új árajánlatot kér. 109/2011. /XII. 20./ számú határozat: A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás mőködésérıl szóló beszámolót az elıterjesztés szerint - elfogadja. 110/2011. /XII. 20./ számú határozat: Zalaapáti Intézményi Társulás évi tevékenységérıl szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. 111/2011. /XII. 20./ számú határozat: A helyi adóztatás évi alakulásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. Felelıs: 112/2011. /XII. 20./ számú határozat: 1./ Esély a hatékony integráció és korszerő tanulási környezet kialakítására a Zalaapáti közoktatási mikro térségben tárgyú beruházás közbeszerzési eljárás lefolytatására a ZALABER Vállalkozási Kft Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11. szám alatti vállalkozást bízza meg ,- Ft + 27 % ÁFA, összesen: ,- Ft összegő árajánlatának elfogadásával, az árajánlatban szereplı feladatokkal. 2./ A FORSZ Mérnöki Iroda Kft. Zalaegerszeg és a SRAFF Kft. Zalaegerszeg árajánlatát nem fogadta el.

10 3./ Megbízza a polgármestert a Vállalkozási Szerzıdés megkötésével, aláírásával. 113/2011. /XII. 20./ számú határozat: 1./ Esély a hatékony integráció és korszerő tanulási környezet kialakítására a Zalaapáti közoktatási mikro térségben tárgyú beruházás mőszaki ellenıri tevékenység ellátására a ZALABER Vállalkozási Kft Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11. szám alatti vállalkozást bízza meg ,- Ft + 27 % ÁFA, összesen: ,- Ft összegő árajánlatának elfogadásával, az árajánlatban szereplı feladatokkal. 2./ A FORSZ Mérnöki Iroda Kft. Zalaegerszeg és a SRAFF Kft. Zalaegerszeg árajánlatát nem fogadta el. 3./ Megbízza a polgármestert a Vállalkozási Szerzıdés megkötésével, aláírásával. 114/2011. /XII. 20./ számú határozat: A köztisztviselık egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítását évre - az elıterjesztés szerint - elfogadja. Felelıs:

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114/2008. ELİTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat

69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Rendırkapitányságnak a város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl készült tájékoztatóját

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 13/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 08-i rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv Napirend: Egyéb döntést igénylı ügyek:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:tapasztó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 225/2009. (IX. 25.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 9. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat:

1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Képviselő-testületének 2014. évi határozatai (A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek!) 1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben