Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr)"

Átírás

1 Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr) 1. Folyadékáram mérése torlócsővel (Prandtl-csővel) Torlócsővel csak egyfázisú folyadék vagy gáz áramlása mérhető. A folyadék vagy gáz nem tartalmazhat olyan mennyiségű, illetve minőségű szennyezést, amely a műszer eldugulását okozhatja, vagy annak szárán olyan lerakódást alkothat, amely az áramképet megváltoztathatja. A torlócsövet folyadékmennyiség mérésére csak állandósult vagy lassan változó áramlás esetén lehet használni.. A mérés elve (a dőlt betűvel írt szöveget csak elolvasni kell) Az áramló folyadékban lévő és az áramlás irányával párhuzamos tengelyű henger körüli nyomáseloszlás az 1. ábra szerinti. 1. ábra Az orrpontban a nyomás (p ö ) egyenlő a műszerrel meg nem zavart áramlás (p s ) statikus és a (p d ) dinamikus ( c ) nyomásának összegével. Egy alkotó mentén haladva a cső palástja mentén a nyomás az orrpont után a statikus nyomás alá csökken, majd a végtelenben eléri a statikus nyomás nagyságát. A sebesség: c C A Prandtl-cső alakja a. ábra szerinti 1 p ö p s Ha Re d 3000, akkor a szabványnak megfelelő Prandtl-cső kalibrálás nélkül használható és műszerállandója (C) 1-nek tekinthető. A torlónyílás élei sorjamentesek legyenek és középpontja a henger tengelyvonalába essék. 1 A Prandtl-cső körüli nyomás (depresszió) az 1. ábrának megfelelően az orrponttól 3d távolságban mindössze 1.6%-a a dinamikus nyomásnak. A műszer szárának előtorlasztó hatása van. A nyél. ábra szerinti elhelyezése nagyrészt koenzálja az orrponttól 3d távolságban az 1.6%-os depressziót. 1

2 . ábra. Félgömbvégű Prandtl-cső, alak és főméretek összefüggése A szabványnak megfelelő Prandtl-cső kevéssé érzékeny az áramlás irányára (3. ábra). 3. ábra. Prandtl-cső irányérzékenysége A Prandtl-cső mérésre csak akkor alkalmazható, ha <15. A Prandtl-cső beépítési előírásai A mérési szelvényt úgy kell megválasztani, hogy abban a sebességeloszlás szabályos legyen. Ennek érdekében zárt csővezetékben történő mérésnél a mérési szelvény előtt legalább 0D és utána legalább 5D változatlan keresztmetszetű zavartalan egyenes szakasz legyen. Ügyelni kell arra, hogy az áramló közeg a csőben ne forogjon. A forgásmentes, szabályos áramképről próbaméréssel kell meggyőződni. A próbamérésnél észlelt szabálytalanságokat a vezeték megfelelő átalakításával vagy egyenirányítók beépítésével meg kell szüntetni. A mérési szelvény geometriai méreteit a mérés előtt olyan pontossággal kell megmérni, hogy a mérési keresztmetszet kialakításánál elkövetett hiba kisebb legyen, mint 0.%. A torlócső tartószerkezete nem nyúlhat bele a csőbe. A vezeték fala folytonos legyen. A tartószerkezet és a torlócső szára olyan merev legyen, hogy az áramlásba helyezett

3 torlócső ne rezegjen. Ha a mérés folyamán a torlócső rezeg, akkor a mérés eredményét nem szabad figyelembe venni. Körszelvényű csővezetékek esetén, legalább két, egymásra merőleges átmérő mentén tetszőleges számú (de átmérőnként legalább 10) pontban mért sebesség alapján kell sebességeloszlást meghatározni. A pontok kiosztása a 4. ábra szerint megengedett. 4. ábra. Példa a mérési pontok kijelölésére A cső keresztmetszetét legalább öt egyenlő területű koncentrikus körgyűrűre kell osztani. E gyűrűterületeket tovább felező súlyponti köröknek megfelelő sugarakon kell mérni a sebességet. A c k középsebesség az összes mért sebességek számtani középértéke. Ezzel a keresztmetszeten időegység alatt átáramló folyadéktérfogat: q. v Ac k Megengedett a mérési pontok helyének kijelölése a 4. ábrán megadottaktól eltérő módon is. Ez azzal az előnnyel jár, hogy tetszőlegesen lehet sűríteni a pontok számát azokon a helyeken, ahol azt a sebesség változása indokolja. Ilyen esetben a csőfal közelében sűríteni kell a mérési pontokat. A kiértékelést ebben az esetben a következőképpen kell elvégezni. Az egyes sugarak mentén mért sebességek eloszlási görbéit fel kell rajzolni és az azonos sugárhoz tartozó sebességek számtani középértékeként kell meghatározni a közepes sebesség (c kr ) eloszlási görbéjét. Ennek ismeretében a folyadékáram a v R 0 c kr r dr összefüggés alapján, grafikusan, vagy számítással határozható meg. q Ha a mérés során a torlócső rezgésbe jön, akkor a mérési hiba 30%-ot is elérhet. 3

4 A 4. ábra szerinti mérést két egymásra merőleges átmérő mentén elvégezve, különkülön meg kell határozni a folyadékáramot mindkét átmérő mentén mért sebességek alapján. Ha az így kiszámított két érték eltérése nagyobb, mint %, akkor a mérést legalább négy átmérő mentén kell elvégezni. 3. A mérőberendezés leírása A mérőberendezés vázlatát az 5. ábrán láthatjuk. A légáramot biztosító gép a V jelű, hátrahajló lapátozású, radiális átömlésű lemezventilátor. A hajtógép az M jelű n = 1440/min = 4/sec névleges fordulatszámú villamosmotor. A mérési elrendezés olyan, hogy mind a szívó-, mind a nyomóoldalon egy-egy egyenes hengeres csőszakasz kapcsolódik a ventilátorhoz. A térfogatáram mérésére a szívócső belépő keresztmetszetébe helyezett "" jelű beszívó mérőperem szolgál. 5. ábra 4

5 A különböző üzemállapotok beállítása fojtással történik, ami a nyomócső végére felszerelt "Psz" jelű pillangószeleppel valósítható meg. A mérőperem kalibrálásához, illetve α átfolyási számának meghatározásához egy Prandtl-csövet helyeztünk el a szívócsőben. 3.1 A berendezés műszaki adatai A mérőperem d = 300 mm furatátmérőjű beszívó mérőperem A szívócső D s =378 mm átmérőjű, hossza 4800 mm. A nyomócső D n = 400 mm átmérőjű és hossza 000 mm. 4. A térfogatáram számítása Az áramló közeg levegő. (A levegő ρ sűrűségét és ν kinematikai viszkozitását néhány hőmérsékleten az 1. táblázat adja meg). A térfogatáram meghatározásához mérni kell a p nyomásesést a mérőperemen. A perem előtti nyomás egyenlő a légköri nyomással, a perem utáni nyomást a peremtől 1/ D s távolságban elhelyezett megcsapoló furatokon mérhető átlagnyomás adja. A térfogatáram a d q 4 p összefüggésből számítható, ahol d - a perem legkisebb átmérője (d = 300 mm). - az expanziós szám, értéke a kis nyomásesés miatt = 1, A levegő sűrűsége és kinematikai viszkozitása 760 torr nyomáson t [C] [kg/m 3 ] [m /s] táblázat A térfogatáram meghatározásához szükséges átfolyási szám () méréssel határozható meg. A mérést három különböző pillangószelep állásnál kell elvégezni és ábrázolni kell a mért pontokban számított átfolyási szám értékeket az (Re D ) koordinátarendszerben. A Reynolds-szám definíciója Re D ckd s 5

6 Az átfolyási szám () meghatározása méréssel Az átfolyási szám meghatározásához Prandtl-csővel meghatározzuk a szívócsőben áramló levegő átlagsebességét (c k ), s ugyanakkor leolvassuk a hozzátartozó p nyomáskülönbséget. Felhasználva, hogy c p Ds é s c ck, d az átfolyási szám az D d s ck p összefüggésből meghatározható. A c k sebesség megméréséhez a szívócső keresztmetszetét a 4. ábrának megfelelően koncentrikus körökkel öt egyenlő felületű részre osztottuk. Mindegyik részterület (körgyűrű vagy kör) két a vízszintessel 45 ot bezáró, egymásra merőleges átmérőjén levő 4 pontjában megmérjük a c i légsebesség értéket Prandtl-csővel. A pontokat olyan sugarakon helyezzük el, hogy parabolikus integrálközelítést feltételezve, az egész csőre vonatkozó c k átlagsebesség a 4x5 = 0 sebességérték számtani átlagával legyen egyenlő. 1 0 c k ci. 0 i1 A mérésre szolgáló Prandtl-cső szárán jelek vannak, ezek segítségével lehet a megfelelő sugarakra beállítani a Prandtl-csövet. A műszer légzáró beépítését és a rögzítést kúpos szegmensbetétes szelencék biztosítják. A két befogó szelence közül azt, amelyen nem történik mérés, az ott található dugóval le kell zárni. A Prandtl-cső megcsapolásai közti nyomáskülönbséget, amely megfelel a pdin ci dinamikus nyomásnak, Rosenmüller ferdecsöves mikromanométerről l i olvashatjuk le, ebből a helyi c i sebességek számíthatók: c i alk gl i sin Az alkohol sűrűsége 800kg/m 3. 6

7 5. A mérőberendezés üzembe helyezése 1. A pillangószelepet teljesen zárjuk.. A manométerek üzemképes állapotát ellenőrizzük. 3. A motorkapcsoló zöld indítógombját benyomjuk. 6. A mérési pontok felvétele Az átfolyási szám meghatározásához a pillangószelepet három különböző állásban (teljes nyitás, ¾ nyitás, ½ nyitás) rögzítjük, ezeket a táblázatban megadott manométer kitérések (h ) alapján tudjuk beállítani (az áganként előjelre helyesen leolvasott adatokat táblázatban rögzítjük). Ezután meghatározzuk a szívócsőbeli sebességeloszlást Prandtl-csővel. A Prandtl cső átszerelésének megkezdése előtt a Rosenmüller mikromanométer üvegcsövét függőleges helyzetbe kell állítani! Felkészülés a méréshez a. A mérési eredmények feljegyzéséhez táblázatokat kell előkészíteni (lásd lejjebb részletezve) b. Elő kell készíteni egy A4 méretű milliméterpapíron az (Re D ) diagram koordinátarendszerét (0,45<<0,55 és 00000<Re D <350000) A mérés paraméterei: Az alábbi táblázatba a mikromanométer kitérése l [mm alkohol oszlop] mértékegységben írandó, A teljes nyitáshoz tartozó mérőperem adat: h h h =38-(-55)=93mm Pillangószelep irány állás teljes nyitás vízsz. sin függ. A 3/4 nyitáshoz tartozó mérőperem adat: h h h =33-(-50)=83mm 3/4 nyitás vízsz. sin függ. Az 1/ nyitáshoz tartozó mérőperem adat: 1/ nyitás vízsz. sin függ. h b h b b j j j h =1-(-39)=60mm Táblázat a c i [m/s] helyi sebességek számításához: A teljes nyitáshoz tartozó c i [m/s] sebesség Pillangószelep irány állás teljes nyitás vízsz. függ. A 3/4 nyitáshoz tartozó c i [m/s] sebesség 3/4 nyitás vízsz. függ. 7

8 1/ nyitás vízsz. függ. Az 1/ nyitáshoz tartozó c i [m/s] sebesség Összesítő táblázat (közepes sebesség, manométer kitérés, perem átfolyási szám, Reynolds szám): Nyitás c k p Re D [m/s] [Pa] [-] [-] Teljes 3/4 1/ 8

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-..3-07/1-F-008-0011

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007.

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007. SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA Doktori (Ph.D.) értekezés Schrempf Norbert Gödöllő 2007. A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága: Agrárműszaki

Részletesebben

Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek)

Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek) Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek) Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai

Részletesebben

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II.

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. Vegyipari technikus tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola nappali

Részletesebben

MUNKAANYAG. Benke Lászlóné. Vízrajzi mérések és értékelésük. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Benke Lászlóné. Vízrajzi mérések és értékelésük. A követelménymodul megnevezése: Benke Lászlóné Vízrajzi mérések és értékelésük A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Az épületgépész szakemberekért az épületgépészetért. Csőszerelőipari. Gyakorlati segédlet

Az épületgépész szakemberekért az épületgépészetért. Csőszerelőipari. Gyakorlati segédlet Az épületgépész szakemberekért az épületgépészetért Csőszerelőipari Gyakorlati segédlet Ez a tankönyv az Épületgépész - technikus és a Csőhálózat - szerelő szakma tanulóinak gyakorlati oktatásához készült.

Részletesebben

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK 1. A hidrosztatika alapjai Folyadékok és gázok nyomása 2. Folyadékok áramlása csővezetékben Hidrodinamika 3. Áramlási veszteségek 4. Bernoulli törvény és alkalmazása 108

Részletesebben

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására!

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! 1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! - Vegyipari készülékek szerkezeti kialakítása a vegyipari készülékek csoportosítása alakjuk, funkciójuk

Részletesebben

V. rész: Alkalmazási példák 143

V. rész: Alkalmazási példák 143 V. RÉSZ V. rész: Alkalmazási példák 143 ALKALMAZÁSI PÉLDÁK Ebben a fejezetben megpróbáljuk az elméletet összekapcsolni a legtöbbször csak töredékesen fennmaradt gyakorlati megoldásokkal. Elsősorban azt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földi László. A gépiparban alkalmazott méret-, alak- és helyzetellenőrzések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földi László. A gépiparban alkalmazott méret-, alak- és helyzetellenőrzések. A követelménymodul megnevezése: Földi László A gépiparban alkalmazott méret-, alak- és helyzetellenőrzések A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem

Részletesebben

KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK

KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK MÛSZERKÖNYV KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK Típusszám: 380-383- 390-393- Gyártási szám: Gyártás kelte: 2001december 18. A mûszerkönyvön és a terméken levô gyártási számnak azonosnak

Részletesebben

A középkori (XIV-XV. század) Franciaországból ismert példa, hogy Aix le Bans közelében egy kolostort hőforrás vizével fűtöttek.

A középkori (XIV-XV. század) Franciaországból ismert példa, hogy Aix le Bans közelében egy kolostort hőforrás vizével fűtöttek. E L Ő Z M É N Y E K Ö É N E L M I E L Ő Z M É N Y E K geotermikus jelenségekre történő legrégebbi utalás egy 9 éves freskó, amit a kis-ázsiai natóliában, az őskori Catal üyük helység egyik épületében találtak

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Anyagmennyiség-számítás (térfogat-, űrtartalom-, tömeg-, súly-, és százalékszámítás)

MUNKAANYAG. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Anyagmennyiség-számítás (térfogat-, űrtartalom-, tömeg-, súly-, és százalékszámítás) Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Anyagmennyiség-számítás (térfogat-, űrtartalom-, tömeg-, súly-, és százalékszámítás) A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

Sugárvédelemi mérések

Sugárvédelemi mérések Környezetmérnöki Szak XXVI. kötet Dr. Domokos Endre Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre

Részletesebben

Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata 215 A szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak leggyakoribb eljárásai a következők: -szakítóvizsgálat -keménységmérés -zömítési vizsgálat:

Részletesebben

Az MKEH koordináta mérőgépének a kalibrálási bizonytalanság meghatározásához alkalmazott szabvány hiányosságainak vizsgálata

Az MKEH koordináta mérőgépének a kalibrálási bizonytalanság meghatározásához alkalmazott szabvány hiányosságainak vizsgálata Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Minőségirányítási és Technológiai Szakcsoport TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT Az MKEH koordináta mérőgépének a kalibrálási bizonytalanság meghatározásához

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR DR. NAGY GÉZA ÁLTALÁNOS GÉPTAN DEBRECEN 2006.

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR DR. NAGY GÉZA ÁLTALÁNOS GÉPTAN DEBRECEN 2006. DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR DR. NAGY GÉZA ÁLTALÁNOS GÉPTAN DEBRECEN 006. Lektorálta: dr. Kováts Attila egyetemi docens 3 TARTALOMJEGYZÉK JELÖLÉSRENDSZER... 5. A GÉPEK JELENTŐSÉGE, FOGALMAI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007.

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007. SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Schrempf Norbert Gödöllő 2007. A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 1/1-1998 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...5

Részletesebben

Villámvédelem. #3. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása és életveszély

Villámvédelem. #3. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása és életveszély Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #3. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása és

Részletesebben

INSULPEX - FLEXIBILIS CSŐVEZETÉKRENDSZER TÁVHŐELLÁTÁSHOZ

INSULPEX - FLEXIBILIS CSŐVEZETÉKRENDSZER TÁVHŐELLÁTÁSHOZ ENERGIA- HATÉKONYSÁG INSULPEX - FLEXIBILIS CSŐVEZETÉKRENDSZER TÁVHŐELLÁTÁSHOZ Műszaki tájékoztató 878.600/2 HU 2009. JÚLIUS Érvényesség kezdete: 2009. július A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. www.rehau.hu

Részletesebben

Defensor Mk5. Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302

Defensor Mk5. Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302 Defensor Mk5 Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302 2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 4 1.1 Egészen az elején 4 1.2 Megjegyzések a szerelési és üzemeltetési

Részletesebben

Elektronikai alkatrészek megbízhatósági adatainak közlése

Elektronikai alkatrészek megbízhatósági adatainak közlése BLOGH LBERT VÁRD I ISTVÁN Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet Elektronikai alkatrészek megbízhatósági adatainak közlése EÍO 006.ái(i39):621.38.019.3 nagymegbízhatóságú berendezések tervezéséhez olyan

Részletesebben

Tartalomjegyzék Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Tartalomjegyzék Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Előszó... 4 1. A műszaki kommunikáció alapjai... 5 1.1. A szabványosítás szerepe... 5 1.2. Nemzetközi és európai szabványosítás... 5 1.3. Nemzeti szabványosítás...

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 13/12. kötet. tüzelőanyag-fogyasztást e mérési eredmények alapján kiszámítani;

Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 13/12. kötet. tüzelőanyag-fogyasztást e mérési eredmények alapján kiszámítani; 292 31993L0116 1993.12.30. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L329/39 A BIZOTTSÁG 93/116/EK IRÁNYELVE (1993. december 17.) a gépjárművek tüzelőanyag-fogyasztásáról szóló 80/1268/EGK tanácsi irányelvnek

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

Szerelői kézikönyv 4. kiadás

Szerelői kézikönyv 4. kiadás Szerelői kézikönyv 4. kiadás Üdvözöljük! A Grundfos azzal a céllal készítette ezt a fűtési útmutatót, hogy hasznos segítséget nyújtson a szerelőnek. A kézikönyv ezen kiadása a szerelőktől kapott visszajelzések

Részletesebben

Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS

Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS KECSKEMÉT 2011 3 Szerkesztette: Dr. Végvári Ferenc főiskolai tanár Fejezeteket írták: Dr. Danyi József főiskolai tanár Fejezetek Dr. Végvári Ferenc

Részletesebben

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechanikus hajtások I/ 2 1/19

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechanikus hajtások I/ 2 1/19 PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechanikus hajtások I/ 2 1/19 3.2 Szíjhajtások 3.2.1 Alapismeretek és a szíjhajtások felosztása A szíjhajtások lehetővé teszik teljesítmény ill. forgatónyomaték és

Részletesebben