Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének"

Átírás

1 Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2008.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban február 12-én 17:00 órakor megtartott nyílt testületi ülésérıl. Jelen vannak: Ott Mihályné polgármester Illésné Pesti Edit alpolgármester Kovács László - képviselı Hadas Lívia képviselı Debreczeni Csaba képviselı Háhner József - képviselı Hendzselné Papp Ilona körjegyzı Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása 2. Szociális rendelet megalkotása 3. Egyebek 4. Polgármester tiszteletdíjának meghatározása 5. Egyedi kérelmek Ott Mihályné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselıbıl 6 fı megjelent. 1. Napirend Ott Mihályné polgármester felkérte Hendzselné Papp Ilona körjegyzıt, hogy ismertesse az önkormányzat évi költségvetésének tervezetét. Hendzselné Papp Ilona körjegyzı az elızetes írásbeli elıterjesztés alapján kiemelte a legfıbb bevételi forrásokat valamint a legfontosabb kiadási összegeket. Ezen belül hangsúlyozva a rendszeres és eseti pénzbeli ellátásokra tervezett irányszámokat. A Polgármester Asszony megköszönte a tájékoztatást és kérte a képviselıtestület tagjainak esetleges javaslatait a költségvetésre vonatkozóan. Megjegyezte, hogy a 2008-as év legfontosabb célkitőzése a szennyvízberuházás megvalósítása. A képviselı-testület az elıterjesztést megtárgyalta, további javaslatot nem tett, és az alábbi döntést hozta. tartózkodás nélkül megalkotta 1/2008. rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérıl. (1. melléklet)

2 2. Napirend A képviselı-testület megtárgyalta a szociális ellátásokról szóló rendeletét. Mivel több helyen módosult a rendelet és szerkezeti változás is történt, ezért a körjegyzı javasolta új rendelet megalkotását és a régi hatályon kívül helyezését. A legfontosabb módosítások a következık: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a SZOCEG Kht. látja el megbízási szerzıdéssel. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránt a kérelmeket a körjegyzıségen kell benyújtani, a szociális alapszolgáltatások iránti kérelmeket pedig a SZOCEG-hez kell továbbítani postai úton az alábbi címre: Kozármisleny, Alkotmány tér 24/a-b Házi pénztárból történı azonnali kifizetés, döntést követıen, létfenntartást veszélyeztetı, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetén történhet. Környezettanulmány készítésére is sor kerülhet szükség esetén. Nem kell újabb környezettanulmány, ha bármely más ügyben 6 hónapon belül készült környezettanulmány. Rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély egészben vagy részben természetbeni formában is nyújtható és errıl határozat formájában kell rendelkezni. Naptári évenként egyszer felül kell vizsgálni, és ezt az ügyiratban rögzíteni kell. A szociális ellátások megállapításáról a jegyzı, a polgármester, a képviselıtestület dönt, illetve alapellátások esetében a SZOCEG Kht. intézményvezetıje dönt. Polgármesteri hatáskörben van a temetési segély, a születési segély, a lakhatási támogatás, kegyeleti támogatás, lakásfenntartási támogatás. Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások a lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, kegyeleti támogatás, lakhatási támogatás, temetési és születési segély, a méltányossági ápolási díj. Rendszeres szociális segély megállapítása jegyzıi hatáskör. A folyósítás feltételeit azonban a képviselıtestület határozza meg. A lakásfenntartási támogatás helyi szabályozása változást nem javasol. Ápolási díj megállapításának szabályait a szociális törvény határozza meg, a méltányossági feltételeirıl a képviselıtestület dönt. Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenırzése a körjegyzıség elıadói és családgondozó hatáskörébe tartozik. A háziorvos is élhet probléma esetén jelzéssel a hivatalhoz. Idıskorúak járadéka megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Átmeneti segély feltételeinek meghatározásánál szintén a szociális törvény illetve az elızı rendelet szabályait vettük figyelembe. Az átmeneti segély megállapítását a képviselı-testület hatáskörébe javasolja utalni. A temetési segély összegét a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegének 10 %- ban határoztuk meg, azonban a legolcsóbb temetés összegét célszerő Ft-ban maximálni a mai árakat figyelembe véve. Kegyeleti támogatás folyósításánál szükséges meghatározni, hogy csak ellendi lakosok részére nyújtható. Lakhatási támogatás feltételeit nem szükséges módosítani, annál is inkább, mivel az a támogatás a szennyvíz elıtakarékossághoz kapcsolódik, és a jövı évben ez lejár. Születési segély megállapításának feltételeit szintén nem szükséges módosítani. A köztemetés feltételeirıl külön szabályozás nem szükséges. A közgyógyellátásra való jogosultság feltételeit a szociális törvény szabályozza, azonban a méltányosságból megállapítható közgyógyellátás kereteit illetve a jövedelmi határokat a képviselı-testület határozza meg. A gyógyszerkeretet a MEP állapítja meg. 2

3 A szociális szolgáltatásokat a SZOCEG látja el, a jogosultsági feltételeket és a személyi térítési díjak meghatározása szintén İ feladatuk. Ott Mihályné polgármester felkérte a képviselıket, hogy amennyiben az elıterjesztésben felvázolt változtatásokkal egyetértenek és más módosításra nincs javaslatuk, döntsenek a szociális rendelet elfogadásáról. A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és az alábbi döntést hozta. tartózkodás nélkül megalkotta a 2/2008. rendeletét a szociális és pénzbeli ellátásokról. (2. melléklet) 3. Napirend A polgármester a következıkben egyebek közt az alábbiakról tájékoztatta a képviselıket: A DRV-tıl érkezett egy egyenlegközlı levél, mely szerint ,- Ft tartozása áll fenn az önkormányzatnak valószínőleg az átemelı díja de tudomása szerint ez az összeg ki lett egyenlítve. Az idei évben elindult a szociális étkeztetés, amit ez idáig közel 20-an igényeltek.. A házig gondozást nem igényelték, és úgyszintén nem volt jelentkezı a nappali ellátásra sem, annál is inkább, hiszen Nagykozárba kellett volna átjárni, és a SZOCEG Kht. a szállítást legalább 10 fı esetén vállalta volna. A Kistérségi ülésen a Polgármester Asszony problémaként jelezte, hogy a laborjárat az elképzelések szerint nem jönne be minden héten Ellendre, hanem csak a háziorvos székhelye szerinti rendelıhöz. Ez nem elfogadható, hiszen a közlekedés nem szerencsés Berkesd és Ellend között. A házi segítségnyújtás, jelzırendszerrel kapcsolatban szintén kifogásolható, hogy az új rendelkezések szerint csak 65 év feletti és pszichiátriai betegek részére nyújtható ez a szolgáltatás. A községben van olyan rászorult, aki eddig igénybe vette a jelzırendszert, az biztonságot adott számára, de a jövıben erre nem jogosult, csak akkor, ha szakorvosi javaslatot hoz. Ott Mihályné polgármester elmondta, hogy Esztergom Város Polgármesteri Hivatalából kapott egy tájékoztató levelet és szakmai konferenciára szóló meghívót, melynek témája a regionális Vízmő-társaságok részvényeinek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása. A polgármester asszony véleménye szerint ez a téma nem aktuális, ezért nem áll szándékában a konferencián részt venni. Ott Mihályné polgármester tájékoztatta a képviselıket a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodás kiegészítésérıl és a létesítı okirat módosításáról. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz kíván csatlakozni 18 település, melyhez az önkormányzat hozzájárulását kérték. A polgármester asszony kérte, hogy a csatlakozási szándék elfogadásáról határozattal döntsenek. 6/2008. (II.12.) Kt. Határozat Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul Bezedek, Csikóstöttös, Ivándárda, Kisherend, Kiskassa, Kistapolca, Lippó, Mánfa, Matty, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Sárok, Siklósnagyfalu, Szaporca, Szökéd, 3

4 Újpetre, Vókány települések Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz történı csatlakozásához és ezzel a társulást létesítı okiratát és a társulási megállapodást kiegészítettnek tekinti. Határidı: 15 nap Ott Mihályné polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy az EH-SZER Kft. Ellend közigazgatási területén a közvilágítási berendezések aktív elemeinek (közvilágítási lámpatestek) üzemeltetésérıl és mőködtetésérıl szóló vállalkozási szerzıdését megküldte az önkormányzat részére. Ezt a feladatot eddig az E-ON látta el, ennek jogutódja az EH-SZER Kft. A szerzıdéstervezettel egyidejőleg a közvilágítási szolgáltatás január 1-jétıl életbe lépı díjairól is tájékoztatást küldtek. Az árszabás elfogadásával kapcsolatos döntésre a késıbbiekbe térünk vissza. Dobosi Gabriella kérelemmel fordult a képviselı-testülethez, hogy az ellendi 1353 hrsz-ú zártkertet lakcímként nyilvántartásba venni szíveskedjenek. Kérelmét azzal indokolta, hogy ez munkába járásához szükséges. A polgármester asszony kérte a képviselı-testület véleményét a beadvánnyal kapcsolatban. 7/2008. (II.12.) Kt. Határozat Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete az 1353 hrsz-ú zártkerti ingatlant Szılıhegy 1. lakcímként a lakcímnyilvántartásba bevezeti. Határidı: értelemszerően Szabó Andrea ellendi lakos kérvényt nyújtott be a képviselı-testülethez, mivel szeretné az önkormányzat tulajdonában lévı, volt tejcsarnok épületet bolti tevékenységre bérbe venni. Az érintett épület az ingatlan kataszterben forgalomképtelen közösségi házként a törzsvagyon része. Ahhoz, hogy ez boltként üzemelhessen a tulajdonosnak át kell minısíttetni. Az átminısítés és a boltként való megfelelıség várhatóan nem kis összegő kiadással jár. A képviselı-testület véleménye szerint a kérelmezıvel ismételten meg kell beszélni, hogy az esetleges költségeket hajlandó-e átvállalni. Ott Mihályné polgármester elmondta, hogy az elızı üléseken megbeszéltek szerint a szennyvízberuházás pályázatának elkészítésére bekérte a szükséges árajánlatokat. Ezek alapján a Tímár és Társai Kft. ajánlata volt a legkedvezıbb. Ismertette a testülettel részletesen az ajánlatot. A képviselı-testület megtárgyalta, majd az alábbi döntést hozta. 4

5 8/2008. (II.12.) Kt. Határozat Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete az ellendi szennyvízberuházás megvalósítása céljából benyújtandó DDOP pályázat megírásával az ajánlatban szereplı feltételekkel a Tímár és Társai Befektetési, Finanszírozást és Vállalkozást Szervezı Kft-t (Pécs, Hıgyes E. u. 26.) bízza meg. Határidı: március 31. Hendzselné Papp Ilona körjegyzı elmondta, hogy a helyi választási bizottság 1 tagja jelezte, hogy a népszavazáson nem tud részt venni családi okok miatt. Az ı helyére kellene 1 tagot választani, valamint elıfordulhat, hogy 2 póttagra is szükség lesz, ezért ıket is meg kellene választani. Javasolta helyi választási bizottság tagjának Heisz Rita Ellend, Kossuth u. 19., Komáromi Sándorné Ellend, Temetı u. 7. és Kovács Gábor Ferenc Ellend, Petıfi u. 46. szám alatti lakosokat megválasztani. A képviselık a javaslattal egyetértettek, és az alábbiak szerint döntöttek: 9/2008. (II.12.) Kt. Határozat Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a helyi választási bizottság tagjának választja meg Heisz Rita Ellend, Kossuth u. 19., Komáromi Sándorné Ellend, Temetı u. 7. és Kovács Gábor Ferenc Ellend, Petıfi u. 46. szám alatti lakosokat. Határidı: március 31. Ott Mihályné polgármester ismertette a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos okiratok módosításával kapcsolatos elıterjesztéseket, melyeket a képviselık írásban megkaptak. 10/2008. (II.12.) Kt. Határozat 1.) Ellend Községi Önkormányzat Képviselıtestülete egyetért a Pécsi Kistérségi Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 5.) pontja az alábbiak szerinti módosításával: a Társulás költségvetését érintı döntések különösen a közös fenntartású intézmény költségvetésének elfogadása, az év végi elszámolás - esetében a Társult Önkormányzatok mindegyikének egyetértése szükséges. Egyéb az év közben felmerülı, a költségvetés módosítását érintı kérdésekben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata dönt. 5

6 11/2008. (II.12.) Kt. Határozat Ellend községi Önkormányzat Képviselıtestülete a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás -ának módosítását az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Ott Mihályné polgármester elmondta, hogy minden évben el kell fogadni a Többcélú Kistérségi Társulás belsı ellenırzési programját és ütemtervét. Ismertette az erre vonatkozó elıterjesztést, melyet a képviselık megtárgyaltak, azzal egyetértettek és az alábbi döntést hozták: 12/2008. (II.12.) Kt. Határozat Társulás évi kistérségi belsı ellenırzési programját és ütemtervét az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A polgármester elmondta, hogy a Pécsi Kistérségen belüli oktatással kapcsolatos változások, integrációs folyamatok, pályázatok beadása miatt szükség volt a Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés elkészítésére, melynek dokumentációját a képviselık már megismerhették. Kérte annak elfogadását. 13/2008. (II.12.) Kt. Határozat Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés c. dokumentációját az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A polgármester ismertette, hogy a Többcélú Társulás Közoktatási Intézményfejlesztési Terve aktualizálásra került. Ismertette a változtatásokat, majd kérte annak elfogadását. 6

7 14/2008. (II.12.) Kt. Határozat Társulás Közoktatási Intézményfejlesztési Tervének aktualizálását az elıterjesztés szerint szerinti tartalommal elfogadja. Ott Mihályné polgármester ismertette a Pécsi Többcélú Kistérségi társulás Tanácsának évi munkájáról készült szakmai beszámolóját, kérte annak elfogadását, amennyiben a testület azzal egyetért. 15/2008. (II.12.) Kt. Határozat Társulás Tanácsa évi munkájáról készült szakmai beszámolót tájékoztatás jelleggel tudomásul veszi, a polgármester tájékoztatását a Társulás évi munkájáról elfogadja. 4. Napirend Hendzselné Papp Ilona körjegyzı elmondta, hogy a köztisztviselıi illetményalap emelkedése miatt a polgármester tiszteletdíja is változhat, mivel a képviselı-testület az illetményalap 4,5%-ában határozta meg a tiszteletdíjat december 31-ig Ft tiszteletdíjat kapott. Amennyiben a szorzón a testület nem változtat, tiszteletdíja 2008-ban Ft lehet. Költségátalánya a tiszteletdíj 30%-ában lett meghatározva. Illésné Pesti Edit alpolgármester javasolta a Ft összegő havi tiszteletdíj megállapítását. Ellend Községi Önkormányzat képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 16/2008. (II.12.) Kt. Határozat Ellend községi Önkormányzat képviselı-testülete a polgármester tiszteletdíját január 1-tıl Ft-ban, költségátalányát havi Ft-ban állapítja meg. Határidı: 15 nap Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testületi ülést 19,00 órakor bezárta. Ott Mihályné polgármester Kmf Hendzselné Papp Ilona körjegyzı 7

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl Határozat száma: 1-9. Rendeletek száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott.

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én 13 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én 13 órakor megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én 13 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Önkormányzati Hivatal Gátér, Petőfi S. u. 16. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. május 25-én megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 24-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 21-én - pénteken - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 13/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 08-i rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv Napirend: Egyéb döntést igénylı ügyek:

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II.17.) önkormányzat rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól (egységes szerkezetben: 2011. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben