J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület"

Átírás

1 Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u (Tel.: 99/ ) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület ülésén. Jelen voltak: Kiss József Ujvári József Kincses Balázs Luifné Horváth Judit Fücsökné Torma Lívia polgármester alpolgármester képviselı képviselı körjegyzı Kiss József polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, a határozatképesség megállapításával egyidejőleg az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy Tóth Béla képviselı az ülésrıl való távolmaradását elıre jelezte. A jegyzıkönyv vezetésére felkérte Fücsökné Torma Líviát. Az ülés napirendjére az írásos meghívóval egyezıen tett javaslatot. N A P I R E N D : 1. Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl 2. Képviselı-testületi határozatot igénylı ügyek 3. Helyi rendeletekkel összefüggı feladatok 4. Egyéb, aktuális feladatok A napirendre tett javaslatot a Képviselı-testület egyhangú, 4 igen szavazattal fogadta el.

2 1. napirendi pont: Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl (Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Kiss József ismertette az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó beszámolót, illetve jelentést. A Képviselı-testület kiválasztotta a templomi zászlóra szánt két képet. Ezen napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem volt, így a Képviselı-testület egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készített beszámolót és a két ülés között történtekrıl az összegzést. 2. napirendi pont: Képviselı-testületi határozatot igénylı ügyek a.) Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése Kiss József polgármester véleménye szerint az óvoda mögötti lakásokat külön kellene meghirdetni értékesítésre. Félı, ha valaki megveszi az ingatlant, a kisebb lakrészt rögtön tovább is adja. Az értékesítésnél a lakással szemben támasztott követelmények - szobanagyság, két lakás esetén társasházi szabályok biztosítására kiemelt hangsúlyt kell fektetnie Önkormányzatunknak. Meglátása szerint az ingatlanok értékesítése piaci alapon, minimálár meghatározása mellett lehetséges, amely azt jelenti, hogy a meghatározott érték alatt a lakás nem adható el. A minimálár meghatározásához kiinduló alapul az értékbecslésben meghatározott értéket, valamint az értékbecslés óta történt ráfordítást javasolta. Kérte a Képviselı-testület javaslatát a vevıkiválasztás szempontjainak meghatározására. A Polgármester Úr által elmondottak alapján a Képviselı-testület egyet értett abban, hogy: 1. az önkormányzati tulajdonú lakások piaci alapon kerüljenek értékesítésre 2. a lakások értékesítésénél az alábbi minimálárak kerüljenek meghatározásra:. a.) Röjtöki u. 19/a. bruttó Ft, b.) Röjtöki u. 19/b. bruttó Ft, c.) Röjtöki u. 16. bruttó Ft. A minimálár alatt benyújtott ajánlatot a Testület érvénytelennek tekinti. 3. Az értékesítés elsı körben a helyi lakosok között kerüljön meghirdetésre. (Az értékesítés szempontjából helyi lakosnak tekinti a Testület azokat, akik január hónapban röjtökmuzsaji lakcímmel rendelkeztek. 4. Azonos ajánlat esetében a gyermekes családok elınyt élveznek. 5. Az ajánlat 200 e Ft összegő foglaló befizetésével történjen 6. Az ingatlanok értékesítéséhez ügyvédi segítséget vesz igénybe Önkormányzatunk. A fentiek alapján egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 55/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat

3 értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képezı alábbi lakásokat a közölt feltételek mellett: A lakások meghirdetett bruttó minimálára: Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 19/a Ft (röjtökmuzsaji 35/15. hrsz. 761 m2, lakóház, udvar, gazdasági épület, az ingatlanon található 1. lakás 66 m2 területő) Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 19/b Ft (röjtökmuzsaji 35/15. hrsz. 761 m2, lakóház, udvar, gazdasági épület, az ingatlanon található 2. lakás 46 m2 területő) Röjtökmuzsaj, Röjtöki u Ft (röjtökmuzsaji 35/1. hrsz m2, lakóház, udvar, gazdasági épület 4968/24000 tulajdoni hányad, 57 m2 területő) Az ingatlanok értékesítése elsı körben Röjtökmuzsaj község lakói számára kerüljenek meghirdetésre. Pályázatot nyújthat be az, aki január 1-jétıl röjtökmuzsaji lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. Azonos ajánlat esetén a gyermekes család elınyt élvez. Foglaló összege: 200 e Ft. A minimálár alatt benyújtott pályázat érvénytelen. felhatalmazza Kiss József polgármestert az értékesítés érdekében ügyvéddel történı szerzıdéskötésre. b.) Elnyert Leader pályázatok megvalósításának ütemezése Kiss József polgármester bemutatta a Képviselı-testületnek az elnyert pályázatok pénzügyi ütemezésére készített kimutatást. A Képviselı-testület az elnyert projektek megvalósítási ütemezéséhez az alábbi döntést hozta, egyhangú 4 igen szavazattal: 56/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat az elnyert Leader IV. tengelyő pályázatok megvalósítását az alábbiak szerint ütemezi: 1. Röjtöki templom körüli park Közalapítvány részére a megvalósítás teljes összegét biztosítja. Tervezett idıszak: szeptemberig

4 2. Muzsaji kápolna körüli park Ebergıci Önkormányzat gesztorsága mellett megvalósítandó projekt. Tervezett idıszak: szeptemberig 3. Volt iskola épületének főtéskorszerősítése Tervezett idıszak: március Volt iskola épületének belsı átalakítása, felújítása Tervezett idıszak: március 31. megállapítja, hogy az 1. és 2. sorszám alatti, illetve a 3. és 4. sorszám alatti projektek párhuzamosan, azonos idıszakban megvalósíthatók. felhatalmazza Kiss József polgármestert a vonatkozó árajánlatok megkérésére. c.) Röjtökmuzsaj községért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentése A Képviselı-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a Közalapítvány beszámolójának elfogadása tárgyában. 57/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat Röjtökmuzsaj községért Közalapítvány évi egyszerősített éves beszámolóját, valamint a évrıl készített közhasznúsági jelentést amelyek a határozat mellékletét képezik elfogadja. d.) Fertıdi Általános Iskola pad iránti kérelme Kiss József polgármester javasolta, hogy a fertıdi iskola részére ingyen biztosítsa az Önkormányzat a kért 15 db padot. A Képviselı-testület elfogadta a Polgármester Úr javaslatát és ellenvélemény és tartózkodás nélkül, egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

5 58/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat a fertıdi Babos József Térségi Általános Iskola részére a Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 40. szám alatti volt általános iskola épületébıl 15 padot biztosít térítésmentesen. Az átadott padok elszállításáról a fertıdi iskolának kell gondoskodnia. Határidı: augusztus 31. e.) Helyi esélyegyenlıségi program A Képviselı-testület elfogadta az elıterjesztésben foglaltakat és 4 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 59/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat megrendeli Gerse István vállalkozó (8053. Bodajk, Kálvária u. 44.) árajánlata alapján, bruttó 120 e Ft összegért Röjtökmuzsaj községre készítendı Helyi Esélyegyenlıségi Programot. Felhatalmazza a Képviselı-testület Kiss József polgármestert a terv megrendelésére, a vállalkozóval történı szerzıdéskötésre. Határidı: szeptember 15. f.) Pinnyei helyettesítés Ezen napirendi pont kapcsán a Képviselı-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi döntést fogalmazta meg: 60/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat 1. hozzájárul ahhoz, hogy Fücsökné Torma Lívia, Röjtökmuzsaj-Ebergıc Körjegyzıje Pinnye Község Önkormányzat Jegyzıjét helyettesítse július 1-jétıl december 31-ig tartó határozott idıtartamban, heti 10 órában. 2. felhatalmazza a Képviselı-testület Kiss József polgármestert, hogy a települések közötti megállapodást a jegyzı helyettesítésére vonatkozóan aláírja.

6 g.) Napnyugat Turisztikai Egyesület részére nyújtandó kölcsön ügye A Képviselı-testület elfogadta az elıterjesztés tartalmát és ellenvélemény és tartózkodás nélkül hozta az alábbi döntését: 61/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat a Napnyugat Turisztikai Egyesület részére, az elnyert Leader IV. tengelyő pályázatban foglaltak megvalósítása érdekében Ft összegő kölcsönt nyújt. A kölcsön visszafizetésének határideje: Az elnyert támogatás lehívását követı 30 napon belül. A Képviselı-testület felhatalmazza Kiss József polgármestert a kölcsönszerzıdés aláírására. h.) Röjtökmuzsaji közbiztonság növelése Az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatok feletti szavazás eredményeként egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 62/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat elfogadja, a Tanulmányi Erdıgazdaság Zrt. bruttó Ft összegő támogatását, a Röjtökmuzsaj környéki erdıterületek közbiztonságának növelése érdekében történı együttmőködés költségeinek finanszírozásához. felhatalmazza Kiss József polgármestert, a támogatási megállapodás elıkészítésére és megkötésére. Az elızı döntés alapján a Képviselı-testület ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogalmazta meg:

7 63/2012. (VI.27.) önkormányzati határozat bruttó Ft összegő támogatást nyújt a Gyır-Moson-Sopron Megyei Rendır-fıkapitányság részére, a Röjtökmuzsaj Önkormányzat illetékességi területén, valamint az azt övezı erdıterületeken a közbiztonságának növelése érdekében végrehajtandó feladatok költségeinek finanszírozásához. felhatalmazza Kiss József polgármestert a Gyır-Moson-Sopron Megyei Rendır-fıkapitánysággal ez ügyben történı megállapodás elıkészítésére és megkötésére. 3. napirendi pont: Helyi rendeletekkel összefüggı feladatok a.) Szabálysértési rendelkezéseket hatályon kívül helyezése Az elıterjesztésben foglaltakat a Képviselı-testület jóváhagyta és egyhangú, 4 igen szavazattal hozta az alábbi döntést: Röjtökmuzsaj község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (VII.02.) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi. b.) Helyi adókról szóló rendelet módosítása Az elıterjesztésben foglaltakat a Képviselı-testület elfogadta és ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal hozta az alábbi döntést: Röjtökmuzsaj község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 10/1999. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

8 A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 4. napirendi pont: Egyéb, aktuális feladatok a.) augusztus 4-i Falunap A jegyzıkönyvhöz csatolt program tervezetének ismertetése, amelyet a Testület elfogadott. b.) Egyebek Az elıterjesztésben foglaltakat a Testület tudomásul vette. c.) Képviselıi bejelentések, észrevételek Kincses Balázs képviselı a nemrégiben Agyagosszergényben tartott rendezvényen közremőködı kézmővesek elérhetıségének megszerzéséhez kért segítséget. A kézmővesek újszerőek, érdekesek voltak, akár Röjtökmuzsajra is hívhatnánk ıket. A napirendi pontok tárgyalását követıen kérdés, hozzászólás nem volt, így Kiss József polgármester megköszönte a közremőködést az ülés bezárása elıtt jelezte, hogy zárt ülés következik. Kmf. Kiss József polgármester Fücsökné Torma Lívia körjegyzı

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sopronkövesd község Önkormányzata SOPRONKÖVESD Kossuth L. u. 77. 9483. (Tel.: 99/536-000) 1-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 23-án Sopronkövesd község Önkormányzata Képviselőtestületének,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 15-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 24-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 1/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. január 22-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. április 22-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 19-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 13-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 13-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E - 1 - TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 13-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatszám: 297-318. 2 Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık 1 Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/180-9/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: A Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérıl.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. július 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben